Goudsche Courant, zaterdag 18 december 1915

54e Jaargang 9B niialsn f Maikt 55 ChacDlade KentkranJes 60 cU per pond PondanUKantkramJe BERICHT Zü i aU IMS op It Mmé M MiMtMS éém iBiluswn awtniigMi m 1 M ai tot Ma émtMÊm vw TC KOOP pl niDkniÉ Stadi expeditie flink burger beitma gegarandeerd weinig bodnjfikapitaal geen naico Insage boeken toegeataaiv Te bevragen Danckertatrsat 7 éf H ag ook Zondegi U Vrijheid waor woord en daad De onwerwaehte arreetaüe vanden UixitotedBOteur der lolagraai die op SI NiU laa vond Ie Amrterdam plaau had beeft al b gnjp i was overal in en lawJe maar speciaal Ie AiMterdam de algemeelie aandacht getrokken Dele bolangetdUng gold ieker niet den pareoon van dim hoofdredacteur noch het blad dat hg redigeert maar de beteekenie zei e van em tergaHJke ariualBtle Wii Nuderlanders gaan bizonder prat op onze vrijheid en het nanate gevaar lijk geritsel dat wij in de buurt dier vrijheid hooiten doet on ongerust de ooren apitflen of als we wat hel tig zijn lUtgevsUen dnttiii upstui rêiT En in deze arre S He ver iiD o o d e n velen een bedreiging dier vrijheid omdat ziJ oen gevolg van een l ea im bootoredaoteur der TeIcKi aal aanhangige prooeduie weg w persdelict ea BSO due de per vrijbeid in govaar acht Do aanklacht tegen gonoaodeii Uuotdreikioteur luidt dat hg de onr 7ij gh d van ona land door bepaal dt artlkelto en uitdlrukkingon zou lu ivaui hebben gefcracht In hoeverre deze aanklacht juist i zal de rechtbank bobben te beKlieeen üne vertrouwen in de zuiverheid onaer jushUe moet om doen geloovea da hier overeenkoniiitig de wet recht zal worden geeproiten lu hoeverre ibe wet eiT de uitleg ing daaraan te geven ons vol ihui m een zaak dte thaq niet in hol geiËng ie en waarmee dus de justitie slechl0 heet weinig kan rekeiiii homleu We zullen duedit gevaj zelf iateu rusleii allssuar nog IEMAND vraagt in de avondnrei wat êohfijffwerk of andertiBi Fr br onder No 282i bnrean Oondacbe Courant Ooada r Gou da Voo ruif Heden en volgende dagen VariMreid Programmit De Laatste Vlucht Boeiend drama in 8 Acten Ter Dood Veroordeeld Spannend drama in 2 deelsn en verder koraiKhe 3U en netuurlllms D 1 Verklaring van aanaprakelykheid van den kaasprodooent tegenover den kaasbandelaa oosla die u vaatgeiteld door de Ned Vereeniging van Kaashandelaren ts ip boekje van 50 stuks i 25 cent et van lOO atuka A 50 cent voorbande by da DRUKKERU A BRINKMAN ZOON MARKT 31 a By bestelling vaa minsten bOOvarklanngan ineens worden dese Bonder extra kosten met firma naam badmkt 21 Oe Gunsteling De uoflitwaker iroeg een sleutel an ie ha l r bij zioh Zij voel fte alfl 1 nachtwaker luer voorbij kwam waren wïj verloreo Wel hnóöen wij nog d zekeirheid AM ik een arivmtei bezat van mijn kft wadeur dodi l9 we dan betegenng xegea wag een vlucht uitgegoten i r zoover wae het oog niet waarm t hoofd daa nu al te laten han gen 1 Dee te staricer drong zioh ie vraag op wat er loet mijn gaale g6 cbiedeï zou zoodi a de moTgea l aor brak voorop gezet natuorltik dat ik het gevaar dier gouverneur ont mapte AWi gij hot huiB van tïwen edit W ot verliet heve vriendin dan Iwfet u toch zeker piannen g naakt Zij kromp meeo Kvelt mij niet zij lftn0nian em zeer zadit Maar ik bid n oin alke In 4 erel i ge knnt tooh niet eeiwig WJ hhprm 9 Ze brak fn tr n i uit Ik b een y ge pbcfatv rge fl de vrouw Ik Ter a a met JJ I I Vraagt WOÜTERLOOD s I Oroote Markt 42 ROTTERDAM TELEFOON 6013 689S Effecten Coupons VREEMD OELD BUITENLANDSCHE 20 WISSELS PROLONOATIÊN DEPOSITO S 850 Pep on n I Wat is Uw belang Uwö inkoopen in een onzer 95 filialen te doen De reusachtige drukte met St Nicolaac in al onze filialen bewijst dat wi pnina kwaliteit tegen lage prijzen leveren Overheerlijke Kerstkransen met natuurboter gebakken I 175 BB ots per pond Gouda PrachtigesorteenngKerstboom Artikelenkeurig verpakt aviète per ons Heerlijke Speculaas per puBd SB per ons B ets EoMa Engelsoh CAKE 40 da per ituk Bitterkoekjes 10 ets per OBs Vanille Nootjes 12 ctB per onSv Wellingtons Weespermoppen LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR 12 cti per ona S VAM DANTZIQ MAItKT 4i OOUDA M W 0 GOEDEREIi j tva MM EN a TILANUI PrUfmrmm IM U lui u 30 K0kO fT HAAR KOKO DOET HET HAA OROCnN OAAT HET UITVALLEN TEOEN VEKSTEIKT DE WOlTtLS HELDCK ALS KXISTAL BEVAT OEEN KLEUIBTOr OLIE Or VET VEarXISSCHEND VOOK DE HOOrDHl i KOor mr vandaad van uw dsooist or coimua rRua n Q 7 n i aioo p r J I Uil ii FahliikeD lessaDeD Laao WorioerYeer jpo£BiCHT ire Toedert aw Vm met de tuttere murure LIJNZAADROEKEN Jl Ct merk TèR en W L 28 DEPATHOUDERS ANTON eOOK Vydstraat 29 en SOYJIBOOIIEIIKOEKEII merk W L nitmantende door boeg eiwit en iletgehalte en groote voedingswaarde KaraTUtiloma ParU 1900 Seotn GowUm MédaUl Gouda A V ZESSEN A GROENEVELD Las A OOSTEHLING 6S Schoonhoven Knmpen a d Usael Zegwaard DienstaaDbiedingen hebben in de Qoudschö Couiaat Bleeé Êmeeeê t f Deze tdverleDiiti kostu letMi kij TMrailkeliilBg 1 6 regels f 0 B6 voor dka mil meer 6 cents Opgaaf Ditsiuitend aan het Baan FirmaC SMITS Schoenliaiidel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN A a BiTID A Zeer mooie soUede meubelenals Tafels Stoelen Kasten Spleiela ScMlderfJen Theeta lela Butfetten StlJUuneublenienten in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeilapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoopRugbeUeade Laentoclen vanaf 117 60 Stqikaat f20 StM tafel f 9 50 Spiegels f 6 50 f 7 50 enz 20 nimmiTM ImiMiUklIiikUf Ui Rotterdam Dei Sot cie Réunie 8 tturleang Ds E J v d Bnigh V d Vereen V a VrijZ Herv ID Z H Dec Café Sohaakbord Vergade ring ProvLdentia 1 Dec Nieuwe Schottwboig 8 nor Bouwmeester CTezelachap Mip Hsby 20 Dec Soc de Réunie 8 onr Afd oude Al Ned Vertond Vlaamaohe ZangeragtWe n Dec Gebouw Bouw en Woning toeKi h 2 uur Orateratandwoi imame Armemorg 7 blik 1 2 55 3 10 2 20 2 80 3 60 3 60 lInMnkHijNSbMriJ Een SOUED ADRES voor mcnbelen Is bQ N HESSHIG Peperstraat 84 Reparatie aan alle menbelen spoedig netjes eB iU k 18 Kalfigehakt Kaltagehakt getmffeerd Galantine de Veau Oalanüne de Volallle Téte de Veau en Tortuc Tête de Veaa HoUandal Dec Nieuwe Schouwburg 8 uur Zesde AbonnemenW voor ellx Kon Ver Ned Toonee HAASTRECHT IH Dec f oncordla V u Uilvoerisg 0 muMliekvereeniging Olyoipia WOUTERLOOD Leiden BelMM nrmka wij smgrid til lm edMliiig te mogM óntrangwi ▼ vwgadnlngM eonewlea Termakell iton eo om s ta oni t vwinMMi Abonneert U op dH Blad EïectriMli © Dnütkerfl A BRINKMAN ZOON öow Zaterdag 18 December 1015 GOVMM GOMMT i© u T s © ïi cL v©rt©an ti© bla d voox Q OTa d © © xx OxcLstrelcexu Verschijnt dagelijks iJtkim m behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENT PRIJS VAN HET Per kwurtaal t Wem franeo p r post liet Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post At onnementen worden dagelyks 5 Paus DER ADV8RTENT1ËN Vaa 1 5 gewone regels met bew snilnimer f OiSi 1 W BCTCta tlke regel meer 0 10 Bfl drie aetatereenvolgende plaatsingen gorden deze legen twee berekend Dienttaanbiedmgen p r plaatsing Y tt 1 regels fO S6 b vooruitbetahng elke regel meer B oti Reclatnes f O ïft per legel Oroote letters n ranoen naar pUatsniimte aangenomen aan ons Markt 31 bij onie Agenten den Boekhandel en de Postka ntoren Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 mtgreven A bruxmah en zooi laiK tlieiiil tie aanmiwltr voorzitover d Itertuumde wiitgeving ikaartue den W g pent gciaraft te wonleu K Mim zie hetarUke rei eUct fidew in dit blad bij iW nui d l hn iteodw had menui de ra tl ergad ring te inkuwMieW het denkbeeld te opperen om aan ds tranMnaalA lutppij gratis kaarten te lragen Hat i t juwt hlenn zeer ven tamM t ion l Bligwi t w en wethoudern dat JEij afdtamt hebben geciaan van hun kwrt wi b dat de raodBloiim over r let genoeg iird rcK hnidingMvt nnogen iKMtii kmi i n UI elk gmal te kun ju n heoordeeleu dat het nog heel leti feiKlont y of een weihouder die den gintichPn dag Jn dlenut Tor gwneent Wtrlv aam n uv n knmr bwK dan u 11 Mi nLO Mid die eenmaal in de HMMlieu lagen een toel wannboiidt U de raadzaal zijn han Heek ning zet op do prfwentlp 11 en vijf guhien iirw en ie eld i p tri kt Wij hi peiï ilftt Ie gwneente vrij jvilUg ttf anrf zal doen van alle viif fig kaarten waarop ij re ht he t VidgïMi lie omesriie voorwaardeii Tïet II een iltwmhetd geweeü dw i pa jing ie maken dr eh het i gfdukklg Hogelijk deze don dd lodere itag te JieMfllIen tlc aa M ffit de eendge iVunhditjiie In het vtjordeM Ia van rle geinemvte En d e moet xe nog lattMilehietei De tozijnen domheden dielerder 1i dette omflNlllrie Maan zijn It n vdordeele van de explolteereodetnaaMehapplJ Me er heU0tb geen rni tcele fA W tellnn iniegendeol diil nl ze uiBbrrtden ti t Pn laaiMten duitIr uit gwlageii i Ntig mf m i9 door nedefHiteerdp tntell getMi tw Ji Adng gcnojiieii ten iiatizien van hel beMluit viui omeHi frtflneeiwlernml nui aan He raatli edon grotiH feni tHefiHin aaiufluUIng tu ver fclrrtikeiiv Het zou oni niets vorwou lieren of floiteputeenle SUtem uilen Ie begniotJiig voor l HG op dit punt piH gfWK oiiren E ht zou om teer vei unigen Indten zij er toe korvUen Itomcn oin hun gf eiike iring te ï trt iouden Dun was nw tf in iln liiat Li b iu4iht om r og uie r vun deng olij Ivf vo tnleoltie te roovem Men kan hwl gmnakktilijk oen ver llfNHgiing ojwetlen van deze rimverij Vn mdn if mei r aandoenÜJk beweren Ita zij leeht 9tr k i kan lot heil der burgenj dat iteemt niet weg dat ile dunil wn ulterirt onkleiwhon In jiriik moet inaken Van de veertig roo Meihn h fohf i een tetefnon Dit nummer bcstut uit twee uji wijzen dal met delogeering uktai de rechtbank het iievel tot gevai en iiennug uitvaardigde Ea ai itau ou de regeqnng bg monde vaa den ii UHAer van Juetitae op het opsfibaar ndnistejie invloed oefenen en haar bevelen geven onze rechters staan van de regeering geheel ouaihankelijk Maar dit bizonder geval heelt na tuurlijkerwye meer dan in oonnate oUMaamiigbeden de iiig uieeue aan dacht Imj de ponivrtjhad en do bur gerlijke vrijheid m het algemeen bejiaalfi en ons de vraag doen bellen lot hoever die vnjheid gaat Het behoeit wel geen betoig dat absolute vriJiieMi met bestaat ledere vu eid viiwk haar natuurlijke beperking m de vnjheid van den buur man In geen eokelt luaatschappij kan lie inenMch doen wat luj wil omdat de aauienjeviug niet audereu daaniuor absoluut oumcgeiijk wordt De geheele wetgeving Aoowel de bur gerrechteiijke al de stralrechtelljke IS een beperking van ouze ri hek dic wij ais zoodanig uver het algemeeu nauwelijks meer voelen omdat WIJ in den bestaanden toestand ziju lugegixxiid en onze meemugen euop vBiUiugen en gevoeieiM zich daarnaar gevormd hebben en wij éuM nleA beier weten Maar om ons van de beledteiuö van onze indivldueele vrijheid al urgers eener goordeude sa meoJeviug berwust te worden moeten WIJ ons daarvau goed rekonactlap geveu W IJ moeten weten dat wij met allca dueu mogen en die beperking onzer vrijheidi gerechtvaardigd en bepaald wordt door het belang der genieeniMhap dat is duH tkior het belang van staat en maatsUiappiJ Wumieer nu dit belang unil ver hindert allw te doen wat wg willen ilau belet het ons uatuujlljk even eer atlm te zeggeu wat wij willen omdat ook dit zeggen het beiah van Htattt en maatschappij waann liet belang van onze medemenai hen ver weven zll kan schaden Voorul geldt dut voor het pubtiette woerd dat t f door openbare redevoeringen of door ooi het publiek betaeinde geHchrlf ten lot mting komt omdat hioniiM r natuurlijk de kamt ni htt algemeen i Eerste Blad Do per vj i he4d ia Aas e eimriiiai j eonige andere n eid onfcepf rkt maar l ren Ml loor de belaiigen m be hoe eji der geroet nMohap Brieven uit de Hofstad t cxcvu Het W eon ver9 audi8 daad van tjuri lagBli Bth ijwnoentebertuur fat ZIJ b ioten hebben met ii ang bii l Januari atf geen ge rudk uwtr te hinkeiL au ih graua abonii a ienl k uirten Xjr de k clri che tram beu v t rritaikdige daait um ventchillende redenen in de verhouding van een iiic iwtitonarw en deugene dJedoton iiiwio verleent u oet ainwner iet te S iitflen 4jn dat a elf maar den rtohljn kart hebben vau gunMb0U on te zijn N Wh au den verleener op den aan aarder der c noe ic noth orogokeerd mttel ielii gevortferd worden dat liiet on nIdiliallijk ato etoii recht of een h ht geldt die ala c n rPTMi tarten de vrije l eB hlklting fel rijgen ikuJi zij kuiuien dit nifl alM c n ondltie van de coniafSSe he ehouwffli Ohgeveer alle bepalingen in deze tram cout w ie bevatten fliu Ufi en gp4 relton i t zijn oorzaak Vimlt kit ikwe ton eaide iklet alleen een ton iruniM in gffweetft tmwohon iK gwm oiite en iV PTtploitotTPfwle maai whappij niaar ook lu thon di ver UilUnde Hlr M nifingen in den gefttoiMUeraa waaronder to n lor tijd die vóór gflineente exptoitn le heloaH tl K h el zwak waif ruii ftbf4oon tuflHehen oiic Hüi ika fut en conreMttleverleener itïdimv iu tif uit len hooze Wij uilen abtioluut niet beweren tfnt uih d igedljitMth bc Mmir waaraan de vrije koartfm niet ontnoHiPii knn ïen wor len fUh ooit fin hebben laten beïnvlowlen door fit riiMiannLighWd dnt tj vrij trainmen haifch n ilof h wij zien ook geen goede uitwerking in het l ezit Zij rul in ilen dnik van hvi ïrtiwM ol d al ler rtla sahijMadai De l eperkint onaxfr vrijheid ui van wiMirt en daad tê met willdcen rig imaar va Ble d tn de beirtAaolle wetgeving TMc wfl fPviog mag m Öe bepurking nJe érder gwan da bet belAiig der gomeenwhap eiscbA j maai idóxer moei zti ouk gaan Z kau uiii daarin iH de regoermg al zoodanig die gfnnakkeiljk ondar oogeuèkkkeli en invloed kan haiuleten maar een ab flnut onafhankejijfke macht nmwi hfiar hamlh ven Dte marht ih Il Justitie die zooder oordeel dee per Hiiw en zonder eeaige bijgadarhte df weMon hec t te handhaven m het betang fier gemeeneehftp Maar voor die onafhankedi kbeid der jiMtitit ia hiet alleeik Achte WIJ de beataande w jlgeving niet iveieenkommig de beiioeCtnv der inan4 rhap i dauw kunnen wij aiwkere wetten maken Vfear bestaande wet tt 11 moeten terwiUe der reciitopficer heid gehandhaafd blijven liiht iiiiet zóó gevoeld heblmt lan v Hftnn r 7ii IH met ve didiljeltj tr Wem dertig iee k e i eim n hiut ïen moetan lietalen zij ziilksit del He ij V mr Mgen grfirulk aan if Hiwhl vcrrt li 4Hng i nli zoo go r1 hrt ij op hun kimtoor hetzij aai ij op hun kantoor hetzij aan hun hn ft Slerfatff zeven raadk4ei1ea Jiflhben er geen En omler deze zeven zijn er ml tten i een paar wjler f nberhndenilheid uio groot m dat een tPlWoon 4oiwtel alH gnn H n4e b 4an C hun rtio ont aglijk bdachHI zou wtuan alH en mool Ijdm hoognn hohb n opgflnteri3 wanneer zij van lU eeno trant op de an lere komlwi Kpriiigen onder dftt deze liefh ljenj pemd Wnaneieel gevolg voor hen bad Het orgMe Ift echter gewwwt de af giinflt fH het liezlt he fl ipgewekl Jn oazp wetgeving aaa da pera een grortte mate van vri dd gela ten Fen preventieve fenwuir cUe vau U voren il4 pirimitingenatt n haar toozttbl onderwerpt kennen wi iuet Muar ook J4 pmti moet atrafreehtelijk vemiriwoordd bhjven voor wat p gwtaan heeft En dit bogiiuwl ditt nok In octfBe wetgeving ih vaMt logd moet gebaiMttiaatd bl eu W tmeer rhet i e4aiig van den Staat ie aango tauii ijÉHOA iloarmn ben ik wi g gcigaan Maar wat verhindert t u dan om uw bewiult te vervullen eu oe Hg af te razen Wat ik ik zou h n pnjagerveti en daarvan afstand doen zouik hem verlaten die alle aan mijheeft opge fferd en dfe lui tn angHt en baud ti ligt om mijnentwille Maar wat kan uw bliiren ham V tMiT nut doen Dat vntag ik imj ook af ent Mh ik ksa met ik kan nlei Ln uw vader i 4ij i onk luid adireiead op de knïeïw voor mlj en borg baar gelaat m de samengowrongen handen Het eerwte oogenbük overviel me owi grooten ftchrik Ik maakte fn beweging baar in mijn armen te ne me Art nnf mania l diJeUf mijn iiufiner veiwtand de ovei Ukul Met ernM en klem Bpralc ik tot haar Zelf Kamp zoo besloot ik MM et met u mee kunaen gaan als gij om zi D tUwil uw kindérpUcht iJme laaMe woorden waren beHlitMew vonr baar ik dank u zeide ylj hel van tranen natte gelaat t it roe itpgeheven iat u nnj van mijn onenkertiMd enezeij hetit 4ij Mm drilt af Tk zal Nog vóór de morgAnMheiiMrlng Wat gij over mij benltift aal Mi vader worstelt muiHcbienmet den dood ea jk Nu Uiji Ik ik kan met naar hem toe Waaipn nuft e borg het gelaat ïa de faandieu en na een poo fluistvd i over mand door irhaamte cii eliuldibewuÉjt iijn Dl Kamp i g angwi 1 Zóó Dat waa waar i O gelukza lige hij öae om eai heerlijke vrouw dB am vergeet Maaj zij moet w weg eer d morgen komt vloog onj door hel hoofd Daarop zeide ik Maw ik denk toch wel datwanneer u een boodsctiap kreeg oon An het 0t0rfbed nre vaders te komen uw eihtgenoot de toecrtenmilngdeMictoe i weigeren zou Of is dezeIwuit tot het utt nfte gokonMD f ij Meiinde a ja I Ln hierota wenadit g beMlitftte vluchten f Ja ja En than Moet ik o dat ïe jannwirde zij Ik b oo ellemfig zoo Iieldeloo ik ebaam roij zoo diaptoen de eonverneur odl in tnooffih iDNÏedwlde dat htj Dr Kamphad gevangen genomm wond ik mij dp en zeide t en hem w uineerglj K$mp niet lo b t ga tk att tha Hij gaf aiot toe en durom getrhiedeti ij zijt nAin heer ïnetwter ten tïeen Ik droonMte Mei De htgimoote van den gouvernwir Van j Nieherg de gevierde dame uit het Hei en de vrouw van mijn hmjgsteu hef log n naditii oni era uur op iinjn kamer voor nijj op liaar kniefiti tl luiemde mij haar heer en meerter trlomph dheh wM een tri u j h iMar bnHen op de Htfaat ktnnk nog immer bet f ukf van gehedntzlmiige rfmppen lic hielp mlfjii Trieni n p bot haar plaate nemen in etit leuiungfioel eri venwcht haar hare tranen te drogen Wij hebiien emUtige en gewicfctige dingen te hetfprokwi 7d ik dieeen nwtige nverlegging ctitehen Opden eerrtten trrin die mddrhigrt gaatkun gij niet wachten e moet duseen rijtuig nemen Verder moetenWIJ aannetne dat uw ed enool uzal bit n vervolgen Wij iopu hisgoed al t wij een vreermle r tute voor u kiexei en gp moet heengaan lang een onl ken den w k Wijnveten een valünhe route opgeven I a ij mij maar alle bezorgen Verder rmiot gij in de eer le ad eecage uren halt mflïfen en koopt gij een hoed en wamie kleederett w it ander zuH ge van k nwfe omkomen Maar waar oor dft alle UMokte en ke 4 m hnlpbehofweodaan Waarvwir Ht lift f LuiMert Held Stoindde zij Hebt gij nlet riep ik een giHdton Dat wa oen nieuwe tdag want ik biwat ook lUetw Oulxwoldtgde nmm Koren ep r i gewooinllHc isiet Maar nH 4 i In mijn conHnode lag elwk twee jaren een depAtje het naai dfltkgfHd vnn Helene dat zij door lai 0diLng i arbeid T aar3UMni ver dimfl hórf Er waren twee hotulevd vijftig H twdaald r8 Deze geel Üc j had ze geisegd wijl ze bij jou het bente bffwaajd zijn hwh Ik laa in bare oogen toen lUt zij weiiwht © dat ik alii ik t mmdig had orva u nemen vftn IHer Iw geld zeide ik bet ka tie ipefwnde Toen ik het witio pakje In néjn hnntf matt wat mij vn UcI ilevol gegeven wa en dat Ut nog I Ooit gef f end had overviel nuj een orttro nng Dat ha l e mioit gedroomd iiiijo lievMJng prevelde Ik torwyi allee aan mi oog voorbij trf k hmi an een eefarfk verlanxt mijn tetlran en waar waren mtjn innen geweMt ik ÜehtziraiJge Terwijl ik HMjn ganadie opsnetk 7aamhf4d eonwmtreeide op de eir i noote van len g iivemeur wier aoor hUk als van een gio mid vuur wofft had Ik Helene vorteten Wordt vervol W