Goudsche Courant, zaterdag 18 december 1915

aa Kerstgeschenk dan de Si heer nea i zetter UOCÏS die de Seljaerrienvervaagt n hat arheeri efl in dne b conden vlijmscherp maakt Pr s 1 aaar baitea f 1 65 Pinfca A yüANTKleiweg Qonda g MeÉlMterijiilMgi Een SOUED ADKE voor met bcleii is bü N HESSIHG Peperafmal 84 Reparatie aan alle mUibelen ipo dig netjes en biUgk j é nEii nuiii eer mooie sollede menbdcnals Tafels Stoelen Ksitcn Spiegels Schilderden Tkeetileis Biiiletten Sty lamenblcMaten in leer en peluch Bockeokasten Tweepersoons oalNil pen Veerenbedstelleii Kipotmatrassen Slaaaksaenneebelen enz enz aileFspotgo dkoop Rugbekleede LeerstdScavmif 17 60 Styikast f 20 m tafel f 9 50 Spiegels f6 50 f IHs enj 20 SMIIKTlUT44t ImihibiltllliSÉiklie Rotterdam De Verklaring van aansprakelijkheid van den Itaas producent tegenover den kaashandelaar zooals die ia vaitgqitekl door da Ned Vereeniging van Kaashandelaren is in boekjes van 90 stuka k 25 cent en Tan 100 staks i 50 cent voorhanden bij de DRUKKERIJ A BEINKMAN ZOON MARKT 3i If By bestelling van minsiwu 500 Verklaringen ineens worden daiezonder extra kosten met firmanaattbedrukt 21 iLiDERPQ5ï 5IGAR OOUDA iSnUMk Dddtei A BRIHXMAN ZOOKf Ooada Orooie IH arkt 42 ROTTERDAM TELK ON 0013 6803 Effecten Gwpow VREEMD OELD BUITENLAKDSCHG 20 WISSEL PROLONOATIËN DEPOSITO Hb ruiming 1 f lüic wt i ii iM l i 9K O van Dames an Kindlar Kleading wooral ook in het betere genre 4 t aj M i fc J mi t i ilk f A É W H 11 1 rtt t Speciale aanbieding in m W STUMS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN Urerwaren Keukengerei U wielen en ondcrdeelen LtBdboDWgereedsch pen en Werktuigen 14 Do Goudsche Fruithandel Lang Ti ii4Mi g 27 OOUDA TEL 313 i Mantaloaatuine geklaunie Paletota 8ealpel i li y Valoar du Hord en imil Peraianar Mantate i f k voor zeer corpulente Damea ö iwe a ♦ s ctf i aiiip i h 1 J Maagatraat S4 a ♦ Rotteraam haekspui Blauwe drahren Tkfelperen en impels Mudsrijoen Sinaasappels Citroenen i Nieuwe afdeeling Pelterijen Bananen Kastajnjes Hazelanten OkkeriMten Olienoeten enz enz aj t Advcrleerl iii dit Blad Fijne Likeuren WiJNAND FOCKINK Amaterdam Verkriigbaar 10 Firma A DAM Kleiweg Oouda Tel 80 In da BMigoeiHabpiak 40 GROOTE MJIRICT ROTTERDAM Nul IN D fC M RBEUN M Het Voordeeligste Verkoophals wan alle gabraida artikelen Bperialiteit in beste Wollen Kousen en Sokken Ruime keuze Keratgaachenken A DE JONG J üiÉlljl eiWil eD lessaDifl yiailorpi jpöBEiGHT ira Voedatt uw Tw met de tuiverc murwe Tal M IM liUNZAADKOEKËK merk STER ea W L 28 Nn is het tijd en SOVABOONENROCKEH merk W L Toor lakendoenden hnn tooi raad Drukwerk na te lien ea ket ontbrekende aan te volleB opdat mat het begin van 1916 weder alle gebruikt wordend modellen voorhanden s n Voor alle dmkwerk orders zoowel kleine ali gioota bevelen wy ons beleefd aan Ook aan het eenvondigite werk wordt goede zorg besteed Drukkarg A BRINKMAN ft ZOON Markt 31 Oouda Tel Int 88 iMaada doocalioat eiwit ea Tatgebalte en roota roediigswaarda IHrt lHvtomn Pari If 1 00 yngm oHrf n mmInilUn G P DEJOMsftiW BEGEEE WQdstraat 13 Tdef Interc 318 OOUDA Masniio vu JuwMlta Zilvereo en Oouden Werken Morlogea nx ttr SpMIaH lartektiat voot RBPARATIBW ORAVBBRHW aa kat MONTBBRBN aa IBTTBW va aHa BSBUTBBNBN ZICHTZENDiNQEN OP AANVRAGE Abonneert ü opdlt BlaA T ZATERDAG 18 DECEMBER 1916 Tweede Blad VERSTREKKING VAN RUNDVET uit UKi ler aigeoieeiie ktmiuo tat iMiOT dei Ai ecne AouuiuatraliöKamoor joor ijOveuemitWeiea oviiuemiig te Kijiter beëchikkiii zijii ge rfietd U t vertLoop aau muvenuugeur Ue litf azettiueu lUO kiiogr m geaututu ii zuiver ruadvet t bucfei £4 te boerveelh vei voor ioover tlfc voorraad rekt up Jjin dug 21 eu Woensdag 22 December Vii i legok den pri v u 2U ceuta per h it pood zal worden verkri utiar getüeid bij i ttlblVÉXU Wac tei raal 46 C VA KUK Lange Tieodeweg 2ö A a VAN i EK WÜU jil weg 78 en wel voor dae miaverviogeiidea welke daarvoor blijkenn oeu deBbetreffeode verklaring van het liujg rUjk Armbeetuur m aamnerkins koiiiea tiat de hiervoren bedoetóe verklarii ea op Maandag 20 en LHnatiaigi i December 1915 teÜceuEt van 10 tot 12 uur des voormiidldAgs kuoneti aangevraagd wordm aan de Ant a uer Jeruzalemetraat 12 Guuda dCTi 17en December 191Ö De üurgeineeeter voorooeind R L MAKTENS Op en om het Bi nenliof liet algemeen itebat er de begrooUiig voor I9l6 i geëindigd even Hlap ala het wad aauigevaugen Alleeu tijdtene de rede van den tijdehjken voorzitter van den Mlmaler raad wa er een hoogte ptiot Ih de dlts uaole Deze rede wae een kloek 9tuk ala altijd v n dezen MinietarpoHittef op den man ai zonder kleine poditieke sUniBnigheidjes Zifii rede bestond uit vijf hoofddlulvkeu waarvan het loatate het meeet belangrijke wa Daarin werd de biniteniandac e politiek geschetst en tooade de MiniMer aan dat het kabinet in geen enitel opzicht veramdeni is Door de critfistoOBtaaden i6 alles uitgeeteid hefgeeïi aanyankeiijk reed vroeger zou worden afgedaan De refgeeoiug vatte den draad alechte op waar ae dien vóór den oorlog had iaten liggen liet beptand la slechts te b uclKWwea geweekt als de zeiftuchi van de Kamer döe alle politieke geschilUii t r Ei de telde Maar wil dat eggen tfeit nu meer klaarheid in den t efltaiid is g ek omen i edere st rijd ommidfJellijk alle eendracht in het liuwl zal verstoren Er zijn vraagffiukken dSe zoo di In het g moetteleven ingrijpen dat npwekkiiig der politieke en religieuze hartótociiten zoM te wachten zijn iiwKeo zij K @nlan p wmden Deze vraag ukken zijn echter niet te vinden op het gebied der financieele wetgeving oa der sociale verzekering De hoolHtrijd zooata die vromer wa zou één van die dSep ingrijpende vraagstukken geweest zijn Nu men echter op vrede uit is voor dezen strijd zal toch het streven naar b nr ng de gemoederen niet onruBtbarendlcunii en schudidan Bij de grorulwetsberzienin hoopt d Miniiflter het kiesrecht artikel te FETILLETON Dl bipreeviip m m ntniL De Daily Mail bevat naar wij aan het Ubld omtleenen het voigiende vennakelijke veriiaaUie over de trialB and triunvpha of am armleteor Jij het allereerst natuuriijk Ii lacfarte ini vrouw spottend Verklaar je nader zewleik BeiiHt anders dan andere mannen Hert ik een kwaal Ben ik kreupel Ben ik Zij viel me in de rede mijn vernrrtwaardijfing naSpend l8 hij rheumatitff h ak het nattig weer te O heeletnaat niet Moet hij Heet honden Nooit Is hij s avonde vermoeid In t geheel niet Hij criaapt alleen m ar in zijn anastoel voor èe aar gheid Ve rUg zeg ik erntig is de owoiate leeftijd vooreen man het hoogtepuni van aomifiigc mannen veri c4ert zeme Hij ie W rd taaJer vooral in ïe bee egt ze Hij heeft gebeerd zich te behelpen en vol te houden Al $ M m piaate heelt ingenomen laat MJ zich niet ro kkelqk veniringen vooral niet na tafel voe t ze erbij Moe ik aftn lord Derby sohrij J vraag ik en hem ze en iat mijn plicht niet kan doen onriat vrouw me niet wil laten gaan Moet i k aan lord Derby achrijT vroeg zij en zeggen James mijn man i in Juni veer K worden Ik ken hem beter dan do ï vergezeld gaan vaa het underwïja artikei Daar zij wat de n tlin aangaat gcÉieei aigezoudeid ataan kaa hij het eene indSenen zonder het andere oiunkkkdli daaraan ie vorbinderat Het valt te hopen dat het rappori van de ataatscomniéflaie ech ter zóó tïjc gereed ïal zija dat ba de kwentieB tegelijkertijd aan de orde geweld kunoen worden Hoe de gang van zakeiyaal zmi teneinde tot een snelle ev v or medige afbaniteUng èn van de bela ting rettmi èn van de grondwelefaerziening te geraken is ona nog oiet predee helder De vreoB wagt geiMt dat bi het vóórgaan van de grondwetsherziening deze de belastingwetten in gevaar kan brengen omdat nu de grondrwetaberzieuing een Kamerontbinding moet voi en De regeering heeft in kit opzicht gemstatejl ide verklaring gegeven Zij heHi met de indiening van de Memorie van Antwoord in óe Eerste Kamer de loac t in hand i om het tijdstip von be tideling door dat college te bepalen IiL zooverre is dus eeni $e zeiceriiedd gekregen Intuflschen ziet de regeering zelf ook in dat de tijd voor alles zeer kort ifl en Minister Treub heeft reeds de concoaaie meegedeeld waartoe hij bereid is De dertig raslHoen die omnviddeilijk noodig zijn wil hij ook onmiddellijk hebboi Hij wil ik wet bevattende de financieele grond tfloigeu van zijn stelsel wel uitut len mit dan bij de afzooderli e ontwerpen geen principiële diecuseiee ovei beiasting weltgwiu wortden gehouden Overtgenfi heeft de Premier van dit kabinet een vonra voor de re hfer zijde aeer geruat tdl nie vcrklantifj gegeven Welk echec eeti of andere oiinistor ook hjtten zal het kabint zal mei heengiaan De individueele imnisterH i hjvpn natuurlijk vrij voor zioh zelf hun standpunt te bepaler Dit heeft natuurlijk de rechterzijde opgeJuehl en het getuigt voor dit ka binet ykii groote eerlijkheid dat he de tijd onii amttgihoden niot wil ge brniken nm te trachten zijn zin door te zetten Voorloopig echter dient te wonten afgewacht hoe het indepracti k zal gaan De rediterzijde zal niet zoo vurig meewerken als we wellicht mochten verwachten voor za ken die ook daar ile geotoedureii warm houden Uit de overige getteeltem van de mintóterleede reclevoeringen citeerenwij steohls eidfelc puntjes Ten aarkzie van de verhoudang van regeering en volkavertegenwoorddging verklaarde d MlreiMer M vfta eendge opzettelijke achfersteliiiig van de Kamer nimmer sprake In geweeBt Do rogowing heeU MtMulkt nel te berfiaaefl gehad en van een geregedd contact roet de Kamer kon uitteraard geen sprake zijn Verrt lwlleiide lonJciïf deii waren geopperd n on wilde een rommiaeio die den ontbrekende ff 4hakel Zdu vormen Daarin had de inaiuöter geen lufit ook al otndat hij meende dat deze comaniBBie de verantwoordelijkheid van de Kamer eer zou verminderen dan versterken Er wae gewezen op de tegtnultrijdigfceé i dat de regeering eenerzijitR weer op de mog ijkheid om den gewonen wetgevenden arbeid weer op te vatten anderzijtU geen militair naar hnis wilde zwiden De regeerinff meende dat deze twee zakni niet met elkaar behben te maken De buitenlaiidlsc4ie toestand etrvcht nog Hieedd waakzaamhed l doch juiflt met tte waakzaamheid is het mogelijk tal eeiüig officier van gezondheid Hij Ik zoo geschikt voor de loopgraven dat hij het vorige jaar voor zijn rheumatiek naar Droitwlch moest Hij zal Koo goed het ruiuoer van den Adag kunnen vehh en dat hij al zijn ooren dicht houdt als de haan van zijn buunnan kraalt James Mentweil heeft oen kachel in zijn f aapkamer een wrijfmiddeltie op zijn waschtafel hij heeft elkoi winter een aanval van bronthitiif en hij heeft een vrouw die hij geen week kan verlaten zomler hdmwee Ie krijg i liaat asiiihlieft Jamee vrij mylord Mijn vmuw eitwfigKie haar aanval onder ttekking van d wkle vlag 7A riel in een fftoel en drukte de witte vlag logen haar oogcn Ik iio B het wreed en zelfzuchtig Je doet het alleen om den men schen wijs te maken dat je jonger bent dan je werkeli bent Jij wilt Tipperary zii eo met een troep jongens die je zoon konden zijn Je wilt in een uniform rondflftopen en de m l naar je laten ki en EHe loe8 €3ingen op mijn leeftijd mi HMJn phyïrtek hinderden me en i wtië veroirtwaardigd over haar opmeritingen over de populariteat van de militairen bij haar e4g i sekse Den volgmtïen dag kwam ik thuis roet 2 shillin ï en negen pence Zoo hoNben ze jou genomen riep mijn vronw nit Nu dan kan ik alleen ïagjeen dat ze iedsreoi zuilen nemen Ik wa van plan baar mijn premie aan te bieden maar ik was zoo in mijn wiek gesohoten dat ik ze zelf maar heb opgemaakt aan een hamg lokje Voor ik mijn kennïiwen ontrooMte de Kajaer weer d gewone wfltge ing er hand ueeim De eiuno nitKhe maatregelen hebben door de praktijl bewezen deugdeli k te zijn Het ia de edoetiQg iker regeerii niet om ooriogAwinsteii tegen te giaan mils het volk zeil voldoende voorraden heeft tegen ntM opgedreven prij Odi een goede uitvoering daarvan te krijgen y noodig een steisel van uitvoerverboden cotiMnten en maximmopri en De prijs Boet zóó zijn dal de productie niet MeRiin l wordl doch tevens dat het Nederlamfactie volk gevrijwaard Ui èn voor gebrek èn voor te gnxfte duurte Melden wij ten slotte dat de regeerinig oen duurteloesteg voor alle la gere beambten des Kijks mi ooretellen tun tegonoet te komen aan den grooteu aandraag uit ie Kamer Dit is een succe e voor den heer Ketelaar die de regeeriiig taaHoe wist over te halen Nu al hBr e schoone woordiraibij hel algemeen lefaat komt het nu op daden aan Wij zuUen zien do h heel opUmiatidch zi wij niet gtestemd VïDI De Oorlog OVERZiaiT Griekenland Engeland Duitschland Terecht begint m ii zioh in de landen der Entente e iigermMe on eruM te tooneri over den gan van zaken op den Balkan Terwijl 4le diplomaten dbruk bez zijn om Griokealand murw te maken gaat het leger der verbonden uiog idheilien eeds verder en wordt de militaire tooatand van de tegenpartij rtteeilis minder guntitig Duiti hlai d en Oofltenrijk geven deal toon aan en England en Frank rijk hehbcQ te doen wat de centralen willen oimlttt zij him logere eenvoudig e n beq aalde taak opdringen Hu and en Italië aarzelen al ev Qzeer al J raitkrijk en Engeland en niridftlelerwijl gaat het proces op iteai Balkan riteed verder ten gdiwite der centrale troepen Natuurlik lat de En lente mogend he en het niet bij praten zij voerenvoortiiurciMl ni wé liw aan Steelij zal het e pedltieleger trachten Salomli coute ique ooata te behouden éaür éndcrH de Cenimlen do on eperkte heerschers op den Balkan zullen zijn Uit de bwicihteii bl t evenwel dat de Ententetroepen j un terugtrekkonile beweging nog Toortdurend vm rtzotteii en al geacMedt dit nu niet tiepaald vrijwillig zooald het l m on rechte dioor de Ënf 48chen wordt voorge eid aoo st nt het expeditie leger toch van zins de verdédügi iig van het Vaitlar fRHit op te geven ten einde zich te ban lhaven op Iri CéK h gebied Immers nu het Sitvim te leger is uiteengeslagen en h centraio troepen meeeter zijn vihi Zui twe loliik Servië worden de l a ch Engoluche troepen aan ilc Vardar to zeer bedneigd IiUusschen naderen do DuitschOo tenrijiwche iritejien steeds meer Jp Griekache gren d w z defJriekw e kwe ie wordt teedla ha ühclijkcr Hot hangt bijna op één dug of de kans voor England at dan njet verkeken is om alsnog de voorwaawlwi te verkrijgen die bet onnrfiAear nchl voor het welf agen was de amiiet Sunday de meusi trotw e lag van mijn levmi O ewoonti kom ik om kwart voor timi aan het ontbijt Maar op dien Zouda begon ik mijn militaire oefening en om uogen uur wad ik al g aad gosrho ren en g ok leed bmeden De eerste kennis dien we zagen wa de domdnee toen hij ons np weg ibour voorbijkwam Ik macht hem ttit dn ver wd Ik h aUÜd wol een extraatje voor zijn fonas Qver gehad Maar al zou ik nu ook ooit veldtamarschaJk worden hij krijgt geen cent meer van me Wat zei hij Waarfte waarde Mentwell jij hebt het toch niet gmlaan Een man van uw gentel Zeker beh ik het gedaan antwoordde ik koeltjes Hoe denkt ge d t ik flat heb gekregeny en ik lichte mijn arm op met het lint Men had het u et moetmi geven wae het intwooPd Mifn goeie m vrimid Het is zeer vaderlamlsHevend maar boe zult gij de milifaire oefening kunnen meemaken De vnlgende kenniH was onae dokter Hij is een goed patriot i hij zou me toch zeker wel gdukwonschen Hij za mito annllnt en hield zijn auto sÖl Wat riep hij wat h ben ze u genomen f Wd Ik bOT Pardon mevr Mentwell maar het is beisdidijk Wat isbeia 4 e li vroeg ik op ijskouden toon Dat een beste oude kerel aWi gQ Mentweti meent flat ge solftoatkunt zijn De dokier mompHde ook nog em paar gWB wnpiaa4i en over mijn vadierlAiwMlflAile flnisterde mijn vrouw tot Maak o nM hisortfd mevrouw een tijdje in de w i te ned voor node poB iaardeB en IM mm oprAkeloM MaM iu een der Duitsche bladen bawhrijft een IhiiMcfaer een reis die hij maakte door Fraiikri en Eugelaod De e roixiger dr Vorst vertelt opmhartig van zi ervarin n Vo iral is hij gtitrotfev door de vrijwillige werving m Eugetaikd dto li stoutste verwachtin eu overtrof Engelaud beift op het w genblik zegt hij bgiiA 3 00U ÜÜÜ manNbj j leger Cu marine otwler de waktenen v verliezen beiïruegen tot diüver oi r U 000 man De koloui u teerden 225 00 man Inetie 300 000 man getmd Schotland Walm en 1 brachten dus meer dan 2 600 000 mfm op de been Dit vindt Vorst als men bedenkt dat Ei etand bij het boKin van den oorlog v tslrekt niet op het Biofaiticeeren van een groote tatkdmacht was ingericht een orgaoitwtorMEie prestatie van beteekenis en hij acht het de vraag of met algemeenen d en Hcht meer opgekix erd bad kunnen worden Vwyw becijfert hij dat hij een tfienotplit t het hoogste aantal dat te bereiken viel ruim l müMoen manschappen zou zijn Dat ver over de helft van dit geOU uit vrijwillige werving werd vericregen bewijst wei hoe merkwttiintig deze vrijwillige werving i TeveiiM bewijst het dat Engeland besloten id tüet alleen sijn geld doch nok zijn leven niet te sparen Opmerk i is dat deae tn ep i zi samengeatroonid ondanks de groote tegeiMSlagen van de gealUeerdeu mi chien wei jnltft ilaardoor Deze rcariger hotrft e Taren dat de Engelschman zich iuim te krachtiger aan den oorlog geoft naarmate het slerhter gaat Hat zijn Jul0t dit laatMte wordt tn breeden kring als een gewichtige arg tment voor den dienstplicht betft hmiwd Oiik de pers wees op het bedenkelijke iki de beste settle krachten het eerst in het vuur gaan terwijN dtt minder goede uil eigoissne of lafheid thnÏH blijven Hoe ftoiwiorvalirf te EugeiSK imun feitdijk link is volgen VoifA be titawt er gem ernstige tegenstand tegen don dieiiMtplieht n eer Tn den Duitschen Rijksdag Is het niet 2 0 i rtisÜfC meer abt vcrledlen Jaar De sociaal fenwicratcn Hcbijnen te ontwaken uit ten f orlogisroes jiebkn bt wn al langi wakker Hij deeii ditmaal vele vragen over te vretK waannedo hij natuurlijk niets verder kwam noch met ztjii vraftfj ten gunt van directe vredesonderhaiudelingen noch met zijn vraag over de voorgasrh ledenis van den oor off en de middelen voor den toekonwUgen vrede Hij heeft enkel herrikt dat er af en toe wat herrie In den H j dag oi iÉond Van nteer belang is echter hetgeeik Wolff seinde d i n l volgens ite Vor wftrie i ï sociaal ienmcraten voor mi il tegmb de nieuwe kredietaanvrat van 10 milliard zijn t steeds eein Hociaialdian H raÜi i he meerderhelft voor de regoering maar het aantal rtoci aaldemocralitM he tOfi nManders Ik niet te ond rschaUen en wijst op eeij of Ik wat toen jutsl in loijn humeiugokmuoii om de KergusouH Ie ontmoeten De FerguS HM hmirert tot dje aau eiiajne soort van iheitsc eu die altijd ieu ud ziek kunnen inak m De Ferguttins zull m je nooit ontmoeten of ze vinden tat je er blef4 uitziet wat bf r kkeii Als ze Herculeri ha iden gekmid zonden ze gezogid hebbim dat hij wat teerijes wa en i aiMan ou zeker den rand krijgen wat meer te eten Als tk de FcavpuMons h onimoot ga ik altijd naar hulH en maak een nieuw textament Mevrouw VwffuiKm sag het amiMnt gree d hanilea van mijn vrouw © n c ndoteonle haar alsof ze al wecfaiwe was Ferguson hield mi hmaA varft e liezwoer me Mi me los te koopen Schrijf dadelijfc aan het minieterie van oorlog Mneekte hij me Bied al het g d aan dat je bit mekaar kunt krijgen Zeg dat je het otlem de l om de jonge mannen een voorbeeld te gegcn Ik bewonder je dat je het gedaan hebt MentweU maar jo mo Mt het niet doorzetten Toen we de Ferglisons kwijt war zag ik ruïg meer kennlMen na k ren Ik deed tlletjee mijn amWint nf ik had niet den moed bet weer om te doevi voor des Maandags morgens Ten lotte heelt men alleen zi kennri ieu te vreezen Mijn beproevingen waren nu gMindlgvl en mijn tri omfen als recniot waren Ken dag groot De k miers aan het station za gen met bswomlerende g oe tfceurende blikken naar me De comlucteiir opende het poriler met een beweglnff alsof ik Jo re z f was Mijn mmlapikeeet em oudsre mannen van over de vijMg anne kerels keksin niie neiumde geeütitrift van do partfj vooi ifen KirU g De gelden zullen iotuuscbeu wonleii toegestaan en zoo kan de oorlog vo rtge e ook zonder de aigemeetie Ktaaidemocratische 8 mpaty n D t WIJS t i irtotte op eenige kenteriocf al ia het nog niet veel De rageoring aj er rekening mee moeten gaan houden De verhaJeo die uit Berlijn komenover V rateiïbetoogingeu zijn zelfswanneer men bet middenevenredigetuaeehen ie Wollf en Havaa beri ten tteiiaangaande neemt niet oi ielan TiJk i fjv Aan het WestelQk Front Het Fransehe oommoniqaé van 17 Deo luidt lü België had een stiQd met bommen plaats in het sector der dmnen en werden eenige gevechten van patrouilles geleverd ten zuiden van het fort van Oivenchy Artois alsmede tusiohen de Somme en Oise In Cbampagae werd ten oosten van den heuvel van Mesnil het bombardement der Fransehe loopgraven tegongehoadea door h t antwooitl der batteryen op het front Nomeny Anlov De bevelvoering der Franacfae legers aan het Westelijk Front De Pargsohe oorrespoodent van de Tnd schryft Hoeeeer men het ook onder de verbeffing van generaal Joffre tracht te verdoezelen het is een fait dat de bekwame generaal de Gaste 1aan opperbevelhebber is geworden van de strgdkraohten aan het Westelgk front Tevergeefs hebben leden der linkerzijde getracht in de Kamer aenige opheldering te verkrijgen over deze plaatsvervanging det vi uarden overwinnaars van den slag aan de Uarne een plaatsvervanging welke voor den buitenstaander plotseling Bchynt maar in werkelykheid meer geleidolyk is voltrokken Het tliaaf levende geslacht sal wel niet in byionderheden ervaren welke invloeden hebben meegewerkt tot de groote verandering in het opperbevelhebberschap want ondanks de vormelgkheden ii het dat welke tegelykertyd aan den om xyn organisatorisch talent uitmuntenden generaal Joffre gelegenheid gaven zyn roem te behouden en aan een strategisGh en tactisch talent alt de Oaiteban om MD veedt gewonnen roun t vestigen door de inleidiitg v n een nienw tijdperk der oorlogvoering in het Westen Als volstrekt zeker is mij bekend dat generaal Joffre toen onder de besohikkingen van den minister van Oorlog f eneraal Gallieni in vriendschappelyktt samensprekingen besloten was tot de verandering persoonlijk generaal de Castelnau aU zyn opvol g er heeft voorgesteld Men weet dat et soldatenkarakter van Joffre zoomin als dat van OaUfeni ooit heeft meegedaan aan het vriendjes systeem en in oata hebben Ky niet geaarzeld den rechten man op de rechte plaats te brengen ofschoon de Oaatelnan behalve een niutekend krijgsman een vurig Katholiek is Duitiche bladen over hot aftre i n van French Uit BERLUN wordt A4 17 Deo gemeld met afgunnt i toch iK k weer goedkeurmMl aan De vniuwolijke c tir troleurs aan het eiiwlntatljJii glin lacbten tegen uks zooaUt Ik niHd rH nog maar alloen op het tooneel had gezien En ik moet nu aag eenteedpTe bekentmils clopn Sedert jaren reedM had ik de pijnlijke ► verluiging gekxegen dat de Jonge aardige ex tfi plaren der aixiere sekse me beHcfaouwdeo met denzoirden btlk waarmee Ik gewoon ben de geologlsrhe merkwaanttgheden in het nMUteum te zien Op de Armlet Momliay verkeerde ik in emi niwiw weretd Tweemalen in Holborn eeun in Cheapfrtde ik zal niet meer er van zeggen En dm avond trl tmf der triomfen mijn vronw De Fengusone blekeo een ware zegen te ziln gewenst De cboraiiiee zal een guinea krijgriivoor sUn cunftu t d onderricht tierBflli ische vluehteünf en in het etenvan siH geU eren met ham De Ferguson IT de andere menerhen hadden mijn vrouw tot heel andesedmikbeelden gM racbl Zij was gekwetstin haar bezHtera trots Ik heb nietalleen mijn vrouw getoond óêU iknog jon ben maar ik heb haar ookgetoond dat zij zijzelf nog jof gis Maandagavond toen ik thuis kwamen niijn overjAif o diii het lint naarbuiten want de mei len moeten tochweten bij wie ze enlljk dienen stoeg mijn vrouw haar armen omnrfjn hatrt Ik ben zoo blij en vintrotsph fluisterde ze niijn noldaateohtgenr ot f i Mijn l Jaat Jitgeiv ot Ze xal er e i bontmantel voor h 4ihen t JJ