Goudsche Courant, woensdag 22 december 1915

54e Jaargang oe 12967 In Engeland ünvoereu naar neutrale landen Mei ArglMw en bwilledl men in l j eiand nog voorsdurend de invoeren daar neutrale lautei in de vree dal va diaae mvoernn weer gadaatleu naar ihulHcbland sullen gaan Zoo veatigl than we da landbouwratacteur van de Tinea naar wij hia llbM oalleenett da aamltohl bes Ml dat vooder sn nntaiol In hoogere mate dan In normale omalauiMKhoden in de neutrale ianiteo word i liig V ejd En al i brt door il gotiolfn regetiageu woUichl mogelijk Jlkit ihe Ingiv voerde ofleii mei wwr wonten uilHeviierd lu elk geval makeu doae inv MH t ii dan toch voortadeu In ds iM utraiu land self vnj die voor azjHirt bnalukbaar komen Da lan l iuwuiedewivker van de Tilaea Vijst b V op anmonliimaulfaat dal mei goolkauriiig der regeerüit naar Sf WrUiid gaal tol nadeel van den Itnas btni landbouwer Uit Amerika wonM meer li evoerd in Nederland dan In normale tijden en hel arbljnl ihi nieem de schrijver dat de Brit aohe KegeeHna meer surg heelt van hl liehoelten Ter neutrale laudao dan van die van het Voreeul pl Konlnk IJk Waiu afgmuhiadeii nog van de moKelltlheld dat de abnormale Invneren In NederlaiHl eu andere aan DultMh laml greuseude nontraW lauden hel vi uiiHIJk land bereiken ni daar gebruikt worden voor de natnUievervaanliging waarvtmr anwnoaliisttMtllast en lilnntle van aoii gmote v aarde zijn ia hel tocb ook van belaag dat atlsrearal worde voonta in Ie beli i lteii van het idgen laad laii vKavoednr en loealiaolfetK In het jiarlesiient zal deao quaealle bij de andere beaprekingen over do Dee aelie handsbi overeenkoiaat nog si een weer aan de on e komea Amerikanen in Bnigaarscha gevangen sobap Hat geaantschap der Vereenigda Stalen maakt in Engeland hakend dat volgens inlichting leden van do Amerikaansoha hospitaal vereenigingan voor gewonden in den Balkan aioh in HuTgaarscha nvaDgsDaohap bavinden Dr sn Mrs AjpUnd Dr Constance Slater an Dr Morial Baa benevens vier verpleegsters bevonden zich oorspronkelgt t Kragujevatz Van hen sn van den verpleger lazard en twee verpleagstars die beproefden Saloniki ta berden werd mets mear gehoord maar vamoman is dat enkala lodan van bat oitgoaonden verplaginga parsoneal verwacht worden ta Pad gontaa in Montanegro an op het ooganblik in een der Albanaasoha kuststeden kunnen wezen Men hoopt dst bet hun gemakkelgk zal worden gemaakt naar Italië te gaan Zi Mi aaa iB i aai M I i IMt H bU oor iantaH lilJlilSVEIIStlEI In het nummer van I Jaanarl iOIO tellen wg de gelegenheid open tot ket plaatsen van N1EUWJAAR8WEN8CHEN tot een speciaal tarief van 25 cent voor 1 6 gewone regels en 5 oent voor elke regel meer Inzending dezer advertentién kan geschieden tot uiteriyk 30 Dec n m 6 uur DE ADMINISTRATIE De Oorlog Aan bet Wcttd k Front Het Fransche namiddag communMJoé van 21 Doe luidt De artilleriebeschieting vertfinderde aanmerkelgk in den loop van den nacht in Artois Ten N W van hoogte 140 deden de Doitschen een mnn springen voor onze loopgraven die geen schade berokkende Do Franschen bezetten den rand van den krater Tassohen Somme on Aisne hadden een ge patrouille gevechten plaats Een Dttitsche patrouille onder vuur genomen door de Franschen in de streek van Lyhons vluchtte met achterlating van eenige gewonden Op het plateau van St Léocade ten zuiden van Monlin soua tout vent vernielden Fran he loopgraafkanonnen een Duitsohen post In Lotharingen werden eenige goed geslaagde salvo s gelost door Fraosohe artillerie op Avaneourt en Blamont waar trooponbewegingw rden waargenomen Het Diiitsohe commaniqaé van 21 Deo luidt Ten westen van Hnlloch nam een Duitsche afdeeling een Engelsrhe sappe en sloeg een naofatelijken tegenaanval af Op vele plaatsen van het front werden levendige artilleriegevecht n geleverd Overigens haddan er geen gebeurtenissen van beteokenis plaaU Aan bet Oottdük Front 4 Het Doitsohe oommaniqné van 21 Deo meldt In den nacht van 19 op 20 dezer nam eeh vooruitgeschoven Russische afdeeling de dicht voor ons frbnt gelegen hofstede van Dekshi ten zuiden van Widsy Gisteren werd zy echter weer daaruit verdreven Ten zuidelqj van het Wygonowskoio meor en by Kosciunowka ten noordwesten van Tsartorysk werden viiandelijko verkenningsafdeelingen teruggedreven t rov Staten van Znid HoUasd In de gistarmorgen ond r voorzitterschap van den Commissans der Koningin baron Bweerts de I Andea Wyborgh gehouden najaarszitting van de l rov Suten van Zuid llolland Zeer mooie soUede meubelenals Tafelt Stoelen Kasten Spiegelt Schllderyeflt Theeta felt Buffetten Styianicublenieiiten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbcstapen Vecrenl edstellen Kapokmatratten Slaapkamermenbelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaff 17 60 Stqikatt f Stffltafel f 9 50 Splegelt 5 50 f 7 60 enz V 20 HlliimUT4 ImiMiiiW Sdit Ut RoHapdam lot u zeil I Sij autwoonhte nieSt Ik greqi in medellJdeD haarfaauil streek over haar hooid har oogeo baar witte wangen nat van iranen nog Zij zucbMe waar ienadr hulkie zij lerwljl s do handoii bldlWHl opMel ziet lalj arme elleialige vrouw Ik he al z H veBl geloiten laat nSjMarven geelt mij idel meer in zijn handen Upnhmw zeeg zij Ineen Er kiiraia eer een zwijgen een iqwiannt jlat ons de koolai dichtstnoenio e Eot bloed In lie aikn en Uewl stollen t Hoofd voomW de haitflen om de ato flaimli gefclsmd luMlenle Ik Onder de trap Ili4 eeu stem zich booren Men wilde voora lAen kon in de dul nil den wi j niotvjnden I ang aam en onzeker voïgrïede eene sdtr de andere Vlfl er maar een en brak zijn nelc vloog mij door hel bootd Do neen Booger en hooger klommen de stifaredtni mraks naiileren zij de muêe etage Men zodu men taslto lanïa den wand Hen vond mijn trap bw kwam het geluld thans op t oor Ni wsenen geen roo r verloren kon Ik miin vrlenbn nng loefliiM ren OoKeqblIkkeMJk vsK sen vnbSsIsg op de dsor WIJ waaffden ntel mefr la adaoms Wordt verrolgd FEViLLETOX De Gunataling 49 Red onB ïwijgt wmieligld papiMonn nep ik opnieuw voor ham iiedentinkenide Hl echrok ip Waar denkl g l san vrw hij i leed dan was ik medeplichtig ik heb aan nujn Honing trouw g wo ren Gü zult h WiJP 5 r2 sterke banden aan uw aralUe moe jn verbonde wilde Ik zoo Iele d en j Allee wat Ik voor n do kan inejultreuw zeide hU daarop na o POOK ie mijn vond nog W geheim te houden l w vader bl tMin Kevai we Ik rl t m fot na W omit rzoek hierin En w t dan vroag Ik Wat geeft ine dit als redding to nx mogriijk is Kr echoot een ge dM dAr mijn hoofd Ik oMe zijn pel doorzien te hebben Dank duizendmaal dank etaBKlde ik zijn handen ti Vretsjfletranen tonden rolj in e Dogen W rvoor vroeg hlj 2 1 Dec Nieuwe Schouwburg fl uut H te Aboniiemen4 voorMWItT Kon Ver Ned Tooneol 7 Dec Gebouw Bouw A Woning i loeair 2 uur Ond mltawtow o nisla0ie Arnienaorg BalaaU veraadnit wD gersgsM sMdMleeUas a asogaa aalraatw vsa Ter ad rriiis eoaesrteo nraa itUs leo eos aaa Asoa dan Ja oai la venaaMSB t I Good r Schoonhoven jKriaipen 4 IJwd Zegwaard Electriache Dmkkerg A BRINKMAir ft ZOON Oooda Advertenliën W d KNOX é DORTLAND Koo ip Mj hK mogelijk min flinke jongste BeUP G leeftu niet benoden 1 jaar Holicitatiaa worden echnflalijk t zocbt 10 MovT aRANpk MOUKHE rM t wegen bet huwelyk der i f enwoardig met l Kebruan o1 vroeger een nette DIENSTBOÜE fgoed kunneode koken Zioh na t maUen loaacb 6 n 7 i wil lavonda 10 ITuiiwe Schouwliurg 8 ciet i ONS GËNOEtiEN fiTMm jETititiiiintifiiinL UonifTiifi 2 MkfmheT m VfKjrilMlIin t in hut Abimnwmont BI Ei ormm MAN AND SUPERMAN van UKHNAIU HIIAW Aanvang 8 uur preoie Kntr e voor H H I n len en hnnnn hni gnnooten f It7 $ per persoon Kntr i voflr Nint Ixiden en vreemdelineen f 2 25 per persoon I f e Hiallefi lialcnn lyrting der te Ijeapreken plaataen op WoenadaKavnnd il uur Kntr voor de Oalory aoowel voor lieden ah Niet lMlen 40 CCfll per ueraoon Kaarten daarvoor ayn f bekomen en plaatien l i iH nprcken i 10 CMt pwnplaaU extra WoenaUag 23 Ueoemb des namiddag van iji uur aan d Boriateit AI1b entrée prijaen kordon verhoogd ïjftt 5 o voor AutfluniriHjbt n 1l patiié gastoten tol fmorgeiu ll itur Aanlievelend 17 l J Firma C VAN VEKN Aim ViMwhiMHWcry T i M OpUWE 67 De Verklaring van aanaprakeiykheid van den kaaaprodnqimt tegenoveVden kaoshandolaar ooali die ia vaataoaleld door de Ned Vereeniging van Kaaahandelaron ii in boekjes van 50 ttukl i 25 cent en van 100 Itukt k 50 cent voorhanden by do DRUKKER A BRINKMAN ZOON MARKT 31 P By lieatelling van minstens BOOVerklaringen ineen wi nlen deao onder extra kosten met tirma naam bwlrakt ai i xtra tr lN naar Dienstaanbiedingen hebben in de Qoudsché Courant Mr Pnei4Ttr Niii iikoi islMUi kU TMnitkelilfis lr 6 regel t 036 voor elke n U ma eoéate j Ppgaaf nititaitaDd aaa hatBoraan GramlsMaoasiosiluBazanlelaPaii WARENHUIS Spnistraat odeP 8H ge DEN HAAG T l faoR Haag 41 KerstbooiDversierinoeii eschenkei il Koiiiklijki Fibiiilise liissaiiiD l laae lonoem JPMEBICHT tfê mtvere mwrice Voedeit iw T e tl de LIJNZAAÜKOEREN merk THT en W L 28 SOYAaO0 EHK0E E mark W L Jitninteide door hoog eiwit en re gehalte eo groote roedingewaarde K r lHpl tma Parn 1000 Sta fiomU UttdailUii KOXO SCHAAR KPKO DOET HIT HAAR OMIKN OAAT MIT BITVALt M TCOIM MIUJC AU MltTAI UVAT oitii KtiniiTor out or rrr Ur lMCHEND VOO Dt HOOTBHCO I I VAM am eaoaisT er ooarnaa rauei n ars a r ae IL see e i b M a aia a a a aa a a DEPOTHOUDERS ANTON COOPS Wydstraat 29 A V ZESSEN A GROESEVELD Lm A OÓSTpUNO 68 f lAisebapiijk Meen Tet tatcre Noord mm Kdzcrsgracbt 153 Ansterdaa Afd SchrtfteiVkc Can C U R A TO R I t M Mr Or C F ICHOCH Pral Dr H D 1 BODENSTEIN Dr M C PRINSeN OeeRUOS Jkr Mr L H VAN LBNNEP Onder leiding van bCkendC Lcenan orgaaiseeren wii IM CMftd kc CamuMn als volgt verdeeld A HaaöfUwietaKi ifpm 32 carsaMcn Boekhonden popalaire leergang en eiamen iDrsna Haad rekenen Uandeisoorreapondientie Nederlandsch Fra Sch Dmtach Eagalaeh Zweedsch Rossisch Spaanaeb Ifaletaeb Haodslmdit Uandrisaardryksknnde uddikennis Warenkennis de Taehaieli der Administratie de ftniek der Bedrijfsreclame de IVduiak der Kulage HteaogHfie Schoooschrijveo Mschtneschravea N B Syeclata Iserxa sk veer ée praktlik diHeaui a B TaJcn 24 cttrauawa Fransch Dnitscb Engelsch Italiaansch Spaansch DeaaaiA Noorsch Zweedsch Rnsaiscb Ualeisch Latyn OriekBch EaperaMobovendien een Cnrsns in de Algemeene LiteratuurgeachiedenM N B Bllsoadere Cersessea voer ket Staataaxamaa Oeda Talei A en C Exwrte Wetenichappen en Techniek 16 cursasien Wiskunde Scheikunde Weer en Hterrenknnde Werktuigkunde Kleotro Tecbniek Lgnteekenen Meten en Teekenen VakDuitsch Vak EngeUch D OntwikkeUng en Bctchaving 30 carauaien Algemeene Ontwikkeling Algemeene Beschaving Psychologie Sociologie Ixigica Ide kunst van het denken Khetorica de kunst om zich uit te drukken Aesthetics Muziek Muziekgeschiedenis Harmonieleer Bijbelkennis Oezondheidsleer en HexaeeisHygiëne Schrijven zonder fouten een goede Styl de V erl etenas n het Handschrift vlug en goed Rekenen Biblistheekweaa Journalistiek HerhalingR Onderwijs Uitgebreid Lager OnderwuL Fröbelen Slajd Speiloiden Dammen Schaken Fotografperen N B Da CarsHSsaa Harfcallaffsoaderwlls en U L O omvattaa slis la s k vakkea E Opleiding voor een acte L O 4 cununen Fransch Duitsch Engelsch Wiskunde F Opleiding voor een M O II cunuMen Nederlandsch Fransch A Dnitsch A Engelsch A Geschiedenis Aardrijkskunde Staatsinrichting Stasthnishondkntide Wiskonde Boedhonden Schoonschryven O Curmiien voor de Vrouw 5 cunituen De Techniek van het Huishouden Kookkunst üi Voedingileer Linnennaaien Kinderkleeding Costnomknippen en Costnomnaaien H Opleiding tot Ambten en Beroepen 7 cHfiiiiien s Postale Aardrgkskunde Opleiding Hulptelegrafist en Kantoorbediende P en T Opleiding Kommies b j de Belastingen Opleiding Handel Opleiding Techniek N B Bekalv voer da kier taaoeaids amkten of keraepea ekaeleel partlMa opleltflaf Suraamaralr aa Adspiraat Comailas P sa T Rllksvanekeriaisfcaak Rliksfostspssrkank Spoorwstsa Os meeate nlaUtratla MIalateriaa RlfkswatefMaat aas Vwi het onderstaande neme men goede nota De CnrBoasen dnren minstens 3 maanden hoogstens 3 jaar Normaal lesgeld f 5 per kwartaal Wekelgtis wo t den leerling een les toegezonden ledere les bevat do stof voor de week die in de eerstvolgende les eventueel wordt uitgewerkt Persoonlyk contact tnsschen docent en cnraist I eorgangen voor beginners eonigszins gevorderden en meergevorderden Speciale repetitiecursussen De es amen oursassen worden gescheiden van ile populaire leergangen die men ait liefhebberij volgt Afgescheiden van de ifdeeling Sohriftelflke Cursussen is aan hot Bureau een afdeeling verbonden voor Adviezen inzake Beroepskeuze ladsr dia aUk voor oaaa fckf tatl ke Carsassea of voer eats 8aroepaadvlasaa lat raaaa rt vrata soader sick ook msar eanlisilas ts v rkladea oas cratls yrospectas dat alle verdere kllioadarhadaa 166 JOH BÓBEL Jp Oir FirmaC SMITS Schoenbuidel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 UÏT ADRES VOOR lËDEREEIV iH irflnnackm IIIIIIIiMlii A a BaïTiD A xnt nat HAaaaun tam NRAVENSWAAY ZONEN aoHiycBSM Deze THEEËN worden afgelev rd in venegelde pakjes van vyf turn n een hal en een Nèd ont mat vermelding van NomBer en ftjjs voorin van navanstaand Mwk volgens de Wet gedeppneorfl Zich tot de oitvooring vtfn geëerde orden aan bevalend j c bul vooriMen J AREEBAAjaT Lt J Woensdag 22 December 1015 mmm mum BERICHT sAoial rv mfg0i m rubber metsuaneii en en Diiitailbe ageol Ie RoMwilHn zou er voor aorgesi dat Ae naar Dulterliland werd doorgeaontho Griakaaland ü Atheaa w dt d d 81 arnaU aan bet Bsri Taggablatt het prota dat da Oriakaohë rwa b da ragearingan van EngaUi Firankryk heeft ingadiand tagao varsterking van Saloniki volgetu mededeelingen nit diplomatieke bron aan de Tel ünioa in scherpe bewoor dingen is gestald Da Oriakaoha rageenng vdklaitt dat de door de Entente in de omgeving van Saloniki en op andere punten getroffen maatragalen tot versterking niet alleen inbreuk maken op de achting waarop Öriakenland in een acheeva varhouding komt te staan tegenover de tegenstanders van de jnadruple Entente Met een beroep op art 5 van da Baagscbe Gonveatie tiet de regewing aldus baaluit da nota tien darbalve ganoodsaakt bg de Quadruple Enlante nadrukkelijk ta protasteersn tegan nieuwe inbraken dia ds Geallieerden op het punt staan te ondernemen tagen de ontastbaarheid van Onakanlands bodem en tagsn de aan het Koninkryk verschuldigde achting Saloniki Da Üwitsarsoha bladen meidan d d 21 Deo uit Athene Het Engelsche militaire oommando heaft over de stad en vesting Saloniki den staat van beleg afgekondigd J o haven van Saloniki is voor handelschepen ook van Qrisksoha nationalitait gasloten Ma dowe b nf er lek ia g wi f den De eesiweooude Danlansllfnquaeetie heeft door da verjagii desÉnKt firheu haar oonaale oploeiinc et reiï i want de eigenaars van het buM bebheo than ook deo alantel in handen De Voe ZIg mkHjft Do Turkeche n fTvinadng ia het begin van tewicbli ilc ti e li e uW e uiuem EnKelam en Fratiikrijk mllea in hun Mohaiiwi laaiM he beiHtfaigeii weldra tten iik lonl tiea euren KriiKtvefrichtin a ter Zat Uit Londen wori d d 21 Doe gemaldt dat het Engalsche stoomschip Huntly vroeger het Dmtache schip Ophelia is gsaanken Het En elsche sohip BeIford nit Glasgow IS eveaeaBi getonkan Da bemanmng is gered In Belgiï IM geld la Belgiir Uit Bniaael anrdt lU 1 Der gemeld De Guuverneor ieneraal heeft het volgende bert uit genomen De uileu doorvoer zoowel van binnen als buHeulawkiehe muuMn vau goiMl zilver nikkel ziuk e f per U verlxideu Rsialgere iiKif eti st crgokl un een bedkag van 21 Mk nikkel zink en kopergeld M om l lrag van i mark meenemen Wie m Urijii mcS hel vertiod gekMukken in IMgi uilo door BH vervoert yvimk In oever niet aader liepatingeii van het 8 W 11 ront Wi hoogere alraf bedielgeu kil een Kcv aiigenkaitraf van ten hoogate 3 laiuen een geklbu e van het dubbetp Ier waarde aan geidatukken loet iM ii neiiimuni van 30 mark venior deeUl llul iaawb iriekj InridenlKcii HavaeteleKrani uil Halondki iiHildl kt 211 Dec Vnigene Wcl 4 hcncliicn uit Janlna zou oen btdtskK tlt fill tueedien BillKor ii en tl Heken op Albaueesch KroiskCL iltjii bleiben plaalii getnd Vervtiiidene lirMiwbe ooldalen zesden gedood zijn Vredea pofingen Ken V D teli i n vii Now York iiidill U n Der De oorrea ionilcnt van Ie New York Poal te WaeÉMiKdon bericht at PrealdonI Ui Urn bealaleu heelt den heer Ë VI Ili iine wigntaals naar Ennipa te 7ciwk n teiMvinile In het hetan l vaii hot t t Mandkomen van den vrade ivivkzAani te zijn IV heer How e vsrtnltt binnen 14 dun Het Oosten r Hon g co amnnioné van 21 Dec luidt Tegenover Rafalowka aan de Styr werd een Rossiache varkenningsafdeeling uiteengejaagd Overigens had op vüichdlaade pant B geaëbutvnnr De wintercampagne Do bgaondere oort van de Central News op het Noord Rossiache front schryft naar uit Londen wordt gemeld De winter is begonnen D nachten agn koud aneenwstormen woeden uren achtereen i de bodem is bard bevroren en de kleinere rivieren ann met een dikke yskorst bedekt Alleen de wateren van de schoone Dnna stiooman even woest als andera langs hun met gakristallen bezaaide oevers De Dttitsehers maken dan ook in de buurt van Illoakst met koortaaehtigen ha t voorbereidingen voorden winter Loopgraven met speciale betonvloeren worden aangelegd en in de moeraswouden van lUoukst wordt een tweede linie van geduchte versterkingen opgeworpen Ueheel Koertand wordt door lange ryen loopgraven doorsneden Ongeveer zes weken geleden werd het verkeer geopend op het smalspoor tusschon Memel eo Libau dat uitsluitend voor hA verkeer van troepen en oorlogsmateriaal gebniikt wprdt Eindatoose militaiM transporten trekked van Ubau en Goldingen naar bet tiJat aIi het ItaUaantche Front Het JO o s t e n r U o n g communiqué van 21 Dec meldt Servië Om Piask Man mddt nit Minsk aan de Rnsskoje Blown dat er opkstoo aiiblik een groote badryvighaid heerseht in den seotor van l insk De badryvighaid sou niat soozaer aan nieuwen aanval dan w l aan tamgtooht badoalan Hat blad voegt ter verklaring aan dit bericht toe Wegens het klimaat is Pinsk onhoudbaar geworden en de Duitsohers ontruimen da stad ongatwgfeld voor de ziekten welke da soldaten in hooga mate bedraigsn Da modder is t mo il kergewardan daar hat deo laatstan tgd onophoudaIgk soaanwt waardoor da wegen absoluut onbroikbaar sidan Da Dailaoha gantraats bagrgpen dat onder desa omstandigheden het v rbiyf m Pimk hoogst gevaartgk wordt ta maar daar daaa stad een vooruitspringend punt vormt van da bgna horizontale frontlinie buitengewoon moeilgk om te verdedigen De bedrgvigheid dor Duitsohers kan dus niets anders beteekenen dan een methodische ontrnuaing an inderdaad watan wy aakar dat da Doitaehera ontzaglgke oorlogsvoorraden in do ri hting van llrest Litowsk wegvoeren De artillene daels op het Znidelgke Xyrolerftont duren voort Tien lUliaansche compagnieën die s nachts op den Moute San Michele poogden voort te dringoi warden uitaengedrevan Aaa bM Z OotM pi Pront Het O o s t e n r Uu r g communiqué van 21 Deytaéldt U varvolgiiigd evschten tegen de Montenegrynon leidden guteren tot de bealornung van de vyandelgke siellingen ten noorden van Borona Onze troepen namen gedu onde de laatste tweedagen ongeveer BOO man gevangen De untrmissiig van üatlipoll Van Kiigelaoh Ainerikaanache nijdo Een pfrt Reuter telegram uit Kew ork aan de N R Crt mi4dl Hier nljn It ilKK niil ruwe rubber die Bonder vrft itb ef veiW oopt zonden worden aan ealV Teii ov ilg hiervan Ie eni niwi nï ilot oiil huU om rubber na Dulwchland te I züudni dlMnaal doiir vrouwelijke agen1 1 die naar Nederland riiaden m te hoevneUieden in Baar bagage te toim meenemen Blijkone bekentenleHen iloor aomintifo der brtrokkenen toxennvor an lenareii afgHeipl zouden Keregi4d een Uil llerll wonh gemeld De Turtói he overwlnntng op Uallipoli M rwoljl alhier do grooIMo voUoeiiin Uo heele pers zic in het lueuwe rfiiwe een gebeurtenis van groole boteekeius eo preekt te overtuigiui uil dat bet Eugeleche pre lige in hel OiMten tJianii den geuadeeioot ontving 1 0 I kBl Ana herinnert aan degnuite woorden van Churchill wolkil het einde San de üanlamilloii etliodttio nog itfcniooier maken A De Tage Wung vliuK hiiB ii lii Mai njk dal het Turksche olIeiwM 1 juiai tbana begint uu de militaire 1 loeeiaijd te Salnuki en iu nok lil Zij Uold plutMilog op onalat op hotzeiCile oogenblik een gedniixoh op k straat vernirmeu werd Om S h nwUwii wat wae dit t Hanneual lmen weerklonken schreden luide harile dreunende schreden vernameu Ik voelde mijn bloed naar thootd sUjRen Hel cbemenfe mU voor de Hfgen Mevrouw Agnas kiende il A aan mijn haW A Moed mijn vriendin Moad t riep Ik haar toe TuMscbeo dee muren ben ik baiut en niemand zal u hier gehangen neniem Daarna dndiT8 ik baar op baar stoel lamg en glkg naar hel raam Op de loep veoV de huaideur stond een troep mannen in pn leibaisleiing Hoeveel er warmT kon Ik n zien Al stak Ik ml hoitld mt hel venster zou t Jati I toch nl helpen Ik kon de sMpal vlak tegen hel huis niet zii ulM werd een sleutel In t fdot gestoken tk boi rde hel open gaan D deur sprong open en piepte op de hengsels Hier wachten zelde aeo vrsen le stesn on toen werd ailes stil Met Mn sprong waf ik UJdndaur en iriont deae waarna Ik naar Agnes terugkeerde Zij gtii geen teekan van loven 1 Blijkbaar was tlJ In onmacM genial Agwwl rt Ik taeht KofDl nidk door haar lichaam De her innering bad haar vecpand Daarop ging zij voort lietnol mij mijn vriend tk heb mij bedwongen al sterf ik bijim alias op te orteren aan mijn vadOTMijn hoop nnte Helde voor Kamp Varier lei de zljil grijzend hooM op roiin echouder en prevebJe loen ik xelde hesn te redden och ik weet het tge l ndj toch g m redding Eu lom Ik dH hoorde wae t mij ab if een lesn riep j en toch zuil ge hem r eo 1 e n I En zoo ia het Kekiomen dat ik de vroow van leotiveriieur van Ntc ierg geworden ben Ik weet i wöétr gijwm lieni laten ontvluchten Ken raa kH lachtlge lach glfed wo lor mUt zijn gelaal Een rilling lit mij door de leden 5 lij dwaalt mejuffrouw ► hernam hl Dat waa dom Dit olMelial dienen hij onderbrak ziohzolt laat het Koooeg zijn voorbeden Ilij KeleKMe mil weg nadat ik nug gevraagd had wanJieer zal ik iDijn vader zien f II geweld drong ik mijnnleuwtl ieri boid terug Vergeef ndj roevrouw Agnea zeide ik ik wil n niet kwellen docbnog é n vraag I Welke Hoe Is hel toch gekomen i4 SWiverwur van Nieberg zich onpvallend van uw va tor lemgtpok nadat hi zijn doel bereikt had Zij la te achrll a Oiana kan Ik hem den meester der listen rl zlJ Ihane weet Ik waartoe hIJ In slaat iff de man die nu machteloos Is Maand ang hA Ik trooetelooe geleold Nacht weende Ik mijn kiiasene nat Tavergwle he ik mlJ flezertde vrvHI geAtón Ik wilde bel niet oIooven dat ik blJ vador s leven toch we geworden wasf De dag verging ook den volgeaden nacht zonder dat mijn weaH b vervuld werd De 9pi üni werdeii oiljn vader in zijn kamer gebracht door oen beambte nadat van Nieberg ze eerst onderzocht bad U kunt denken boe de tijd veratreefc Bindell de twenfe morgion zeide men niij dat ik tot ndjn vadHrraocbl taan Ik vond hran in zijn slaapkamer een beeld van jammorlijke eHeale Hij wa wel een jkar vernudent Laat ik zwiigen van iht weerzien Vader vertelde mij dat Nieberg met hem gMproken had Bij hlJ alleen wiet v n de papieren en MJ waaoiel gekomen oen de papieren niet om geld maar om m om mijl t Mevrouw Agnee ateande luid Haar hooM vle op mijn cboo Aw r Moedig lieve vriendia aeidetk lij zljt toch bijna aan bet einde van veriiaal Van lol tijd voer M