Goudsche Courant, vrijdag 24 december 1915

o 130T0 BERICHT Zii di ioh Mot iagaiag m I Jm IMf o i dK blad eowp mhsatoM éd kovtaal abomooFM tvnaMido anal hMlM lot dlan drtHm w oMjiiMid nummMw apati f Fijne Likeupen WIJNAND FOCKINK Amstepdam Verkrijgbaar 10 Firma A DAM Kleiweg Oouda Tel 80 Sociëteit Ons Genoegen NIEUWE SCHOUWBURG ZONDAG 26 DECEMBER CTw ede KeraMag GROOTESPECifiifEÏVOOIISTELllllG DlrecUe WILLIAM KOSTER Imprewario vaq het CASINO VARIÉTÉ te Rotterdam TABLEAU DE I A TROUPE lv £ A XJ aP I E ST A L Hollaodsch meest gevierde Humorist Eenlg op de wereld De eenbeeolge Kampioen Sprïncer Zonder weerga SOMMER TRIO Buitengewone Acrobaten Sensationeel Oroot Snccès MAD FLOREKCETTA Wtralilberocmd Equlllbrllte m t haar KomKche DKnaar HOLLANOSCHE SOUBRETTE BART ELFERINK 1 MUube Mier liiiiiioriiL LARINI COMP Megl Wsthe JDogleua Lacteol met hun Wonderliond FANNV R n Ivf O S Vcrbazlniwekkende Werkiaamheden Het toppunt op dit sebled OROOT DE NEGER BARITON OROOT SUCCES SFZTO Xdidfï S SUCCES Engelscli Hollandsche Zanger en Plano Humorist Orkest onder leiding van den Heer WITHAEOENS PrUzen der plaatsen Voorstalles en Loge voor Leden f 0 75 voorNIetLeden f 1 00 Balcon f 0 50 Galery f O 35 Plaatsbespreking vanaf 26 December van 10 tot 12 en 2 tot 4 nar 100 ORGELS AU gelegenheid TE KOOP drieAmerlk Orgels waaronder 4 spelmet doorloopende Harp 15 Registersmet 5 jaar garantie bij 10 W KOOIJ Orgel magazijn Toltensstraat 49 Rotterdam RIJV IELEN Vrsagt onze condities voor het huren van fniDiiportifliziprijvieleii op jaaroontracl J C SIBBES Hoogsipaat 7 Gouda TELEFOON 423 Groote voorraad RIJWIELBANDEN ONDERDEELEN en TOEBEHOOREN bij 21 P BÜLLEMAN Tel 350 LAN0ETIENDEWE016 Ontvangen Moderne Talen Als 26 DAMESTAILLES COESETLUEJES COMBINATIONS FLANELLEN EINDEBBOBSTBOEEENENBBOEEEN voor iedereen zoowel voor eentbeKinnenden als voor meergevorderden Orammatlca Conversatie Correspondentie Vertalingen Privaatlessen billijk Clublessen f 0 60 per nnr Lofodinsche Levertraan Nordlandsclie Levertraan Berger Levertraan Directeur W E BIRKETT miééli Maupitsweg 3ia ROTTERDAM Telefoon 606 Klasselessen 0 30 Proefles Gratis Voor te Gouda en omliggende gemeenten wonendeleerlingen zijn wij bereideeaigezins billijker condities testellen ter tegeoxoetkoming inde reiskosten 30 13 b P WEIJER Apotheker Ooüwe 135 Telefoon 37 D VAN GESSEL PIANOHANDEL Van Oldenbarneveldtstraat 129 Rotterdam TEL 6276 60 Piano s Vleugels Orgels VERTEOENWOORDIÓER VOOR ROTTERDAM DER KASTIER AÜTOPIMO DE STRIJD tusschen Eieetpiaeb licht en Gas BESLIST Vraagt onze beknopte broohnre welke J de voordeelen van Eleotriaehe verlichting aantoont PHILIPS 46 EINDHOVEN ORGELCONCERT i hit Kerkielieiw iv lenoislr Ger Geaeenle te geven door den Heer J H SÉCRÈVE den Haag met medewerking van den Heer WILLEM DE ZOETE concertmeester der Franscbe Opera den Haag viool op VR DAO 24 MCEMBER 1915 s avonds 8 uur ALTIJD l i H s Morgens Toegang vrij Aan den uitgangcoillecte voor het Aflossingfonds Namens het Bestuur der Gemeente Mb e M B KORTENOEVER l j Secretaris moet gy de waardevolle Abdnsiroop bg de hand hebben teneinde t dig de beginnende keel of borataandoening te beBtr den die het gevolg zijn van plotselinge veranderingen in de weersgesteldheid NEEMT DE ABDIJSIROOP ALS gg begint te niezen want een gewone verkoudheid is veelal bet begin en de oorzaak van ernstige bontaandoeningen ALS gij een dikke keel hebt heesch zgt of geplaagd wordt door een hardnekkigen pnkkelenden boett Want de ABDIJSIROOP is een waardevol middel dat meestal dadelijk een welkome verlichting geeft de vastzittende slijm en daarmede de ziekte kiemen verwijdert en bij bronchitis kinkhoest influenza hardnekkigen hoest en asthma als ideaal huismiiMel geroemd wordt Zeer mooie soliede meubelenals Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Theetafels Buffetten Stijlameublementen in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf £ 17 60 Styikast f20 St iltafel f 9 60 Spiegels f6 50 f 7 60 enz 20 SIMMSTIIUT44I toienhyis nabij de SchielailB Rottepdaifi Pr i per flacon van i 230 gram f 1 van ± 650 gram f2 van ± 1000 gram f3£0 Ëischt rooden band met onze handteekeniog L I AKKER Rotterdam Alom verkr gbaar 304 p E L T E R U E N HOOGSTBAAT 304 Hoogstraat Ê ROTTERDAM AI IJ EN ilirndiiriilwililillii p E L T E R E N PEITEIJEII Oroenmarkt XE DEN HAAO 1 EIEEDV 304 HOOGSTBAAT 304 BEmCHT aan de lazers van dit Het GeïUttstreerd Weekblad PAK ME MEE ia als Zondagsblad aaa deze Courant verbonden De Stem M e stcedi kradiitt ea wen nidad wawicer i door Wrbeti Milettea wordt o derkoadcn Sedert MveaH Jeer eer Sewfld voor verMi dili VAB de Xembewlea M dl wMbdcm n dto Mi cm 30 PAK ME MEE dat ovend 5 Ceats kost leveren wg onzen leien voor slechts 3 Cents per Nummer Deze fraaie Illustratie bevat wekelijks 16 pa na s vol fraaie platen en boeicnden tekst en voor de kinderen een pagina leenamc Kinderlectnur teiw l elk nummer Wedstr den bevat aaraan groote prgun verbonden zgn In alle opzichten derhalve een tamllleblad bQ uitnemendheid Vult nog heden onderstaand inteekenbiljet in en zend het aan het Bureau van dit blad Dan ontvangt U geregeld dit fraaie Zondagsblad by nwe Ooorant INTEEKENBILJET Ondergeteekende wenscht geregeld Pak me Mee te ontvangen i 3 cents per week of 36 cents per kwartaal p p fr 45 ot per kwartaal Num WooaviMte 54e Jaargang Maandag 37 December 1915 GOMGHE mum lïTi© a wrs eaa d veart©i3uti©TDlsLd Troor G ÖTj d © © 3=l Or L©tr©lc©aa behalve Zon en Feeetda n Verschijnt dagelijks PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 Ï5 Idem franco per post 1 50 Het 6Mnil re ra Zondagsblad 1 50 Idem franco per post I 1 90 Abonnementen worden dagelHks aangenomen aan ons Burean Markt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Telefoon Interc 82 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze lege twee berekend Dienstaaiibiedingcn per plaatsing van 1 5 regels f0 35 by vooruit betaling elke regel meer 6 cbi Reclames f 0 35 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Ultgeyerg A BEINKlLyrlEK ZOOH La Bassée mynen die de vyand aangelegd en naar onze stelling vooruitgeschoven had met goed gevolg doen springen en aldus vernield Overigens is er niets van beteekenis voorgevallen Het Duitsche communiqué va 26 Deo luidt Door het aanhoudende regenweer was de acttie op het grootste gedeelte van het front slechts gering een levendige actie had plaats ten noorden van Albert op enkele punten in Champagne en in de Vogezen ten noorden van Sennheim De stryd in den Elzaa Uit Parys wordt d d 26 Deo gemeldt De Duitsche sjtaf berichten van den 22en en 2den Deo geven een onjuiste mededeeling van hetgeen op den Hartmannsweiierkopf is voorgevallen Tydens den aanval op den 21n Deo zyn op den Franschen linkervleugel eenige afdeelingen die niet tevreden waren met de Duitsche stellingen welke hun als doel waren aangewezen tot voorby deze stellingen doorgedrongen Dit zgn de afdeelingen die bg den tegenaanval van den 22en Deo in haar vroegere stellingen moesten terugkeeren Op den Franschen rechtervleugel hebben de troepen zich niet alleen gehandhaafd op het terrein dat zy den 21en Deo hadden veroverd doch zg hebben dit nog belongryk uitgebreid In tegenstelling met de beweringen in het Duitsche communiqué kan worden VHtgesteld dat bet cyifer der ongewonde manschappen die door de Franschen gevangen zgn genomen 1300 bedraagt Het totale aantal verliezen der Franschen aan doeden gewonden n gevangenen overtreft het cgfer 1300 niet Aan het OostelUk Front Het Russische Oommnniquévaa 24 Dec luidt In den sector van Kiga slaagde onze artillerie actie Ons gesohnt dwong eveneens een vgandelgk vliegtuig dat naar Riga koerste tot den terugtocht Ten Z van Friedrichstadt wierpen de Duitschers over de rivier heen eenige groote mgnen in onze loopgraven Op verschillende plaatsen was onze artillerie met goed gevolg aan den gang tegen Duitschers die met het In België was een levendig geschutduel aan den gang Daar werd Duitsche infanterie die in de verbindingsloopgraven bij Lombaertzyde was verzameld verstrooid De Fransche artillerie weerde zich eveneens in die streek ten Zniden daarvan en vernielde de Duitsche verschansingen De Duitschers ondernamen na een heftig bombardement een aanval op het geheele nieuwe front der Fran schen tusschen den top van den Hartmannsweiierkopf en WattwiUer maar werden overal teruggeslagen Het Fransche communiqué van 25 Deo luidt Omtrent den nacht is v£a het front geen enkele belangrgke gebeurtenis te melden In hun laatste communique s hebben de Duitschers successen vermeld op verschillende punten verkregen waar geen enkele operatie plaata Ead Zoo spreekt het Duitsche communiqué van 22 Dec van een Fransohen aanval op Metieral en Hilsenfirst Wy hebben een enkelen aanval oj Metzeral noch op de Hilsenfirst ge j daan Het Fransche avondoommnni qné van 26 Deo zegt Het artillerieduel was hk levendigst by Lombaertzijde en de Vogezen waar de vyand vruchteloos onzeNstellingen ten N van den Hartmannsweiierkopf beschoot Oazte kanonnen richtten in Artois en Ohampagne veel schade aan Het Fransche namiddagcom muniqué van 26 Dec luidt Op het geheele Westeiyke front is de nacht kalm vorloopen Oeneraal De Oastelnan chef van den generaten staf van het Fransche leger die op een inspectiereis naar Saloniki is gezonden waar hy d n 20n December is aangekomen beeft het FranschËagelsche kamp bezocht en het strijdplan d f Geallieerden definitief vastgesteld in overleg met generaal Sarrail aanvoerder der Fransche troepen en generaal Habon aanvoerder van do Engelsohe troepen Hy heeft aan het Fransche gouvernement gerapporteerd dat de maatregelen die door generaal Sarrail genomen zgn volkomen de veiligheid van het expeditiekorps verzekeren Het Duitsche communiqué van 25 Dec luidt On troepen hebben heden bewesten Daarom aprak hij ook deze woorden indien de Kajner uitspreekt kW zij wenöcht blijveiwJe d kkiug n bet tekort dan moet de Reg ng esi dau luoet de Minister van Fin nuien ja dan moet ook het geheole land er op kunnwk reken i at de Kamer niet alleen bezi d is met goede voornemend maar dat de Kamer inderdaad een zoodandge wetkwijze zal weteu te volgen diat kat ik uu maar zegigen uiterlijk met Maart of April van het volgende jaar de beèaatilngomtwerpeBi ziju gokome in het stadium te4 zij kunnen komen in openbare betiani l e4ing Deae werkwijze zou geheel en al in Treubatijl zijn en het zou eeo overwinning van de Kamer op zich ielf wazen indfien ze bereikt kon worden Voorloopig echter zijn wij nog ui et in een stemnüng gebracht door de houding der Kamer dat wij het onwrikbaar vertrouwen ia de roogelijkhedd van alagen koesteren De Kaaaer dient zich ec ter af e vragen wat er van onee financiën zat terecht komen indien niet geaohiodt wat de Minister wil Dat mocht vooral de rechtórzijde wel eens bedenken Heeft zij luat om den wagen in den modder te doen aakken 1 zij weten dftn ook dW in I9l7 bij de verkiezingen haar het lot zou kunnen beschoren zijn om opgeaoheept Ie worden met de taak dea wagen er uit te sjorren Blijft link aau den Uggen i € tinaucieele ontwerpen ge reed en aal het werk niet zoo jfwaar vallen zou redrta weer eens optreden dan zou haar taak des te zwaarder zijn naarmate zij zich nu inHf ant om den wagen voater en dieper ia hot aioeratj te dlrakken Gelukkig voor de rechterzijde ziea öouanige algevaardigden van de coalitie dut in en hee£t eén niaa als de heer De Geer feitelijk VeedB zloh ia alle opziohten bereid v klaanl deafhamleiing van eenlg belaMing ontj werpen te bevorderen Iu het komende jaar zal nu eena goed blijken of de recbterzijdte tóch boven haar gewone kleine politiek w€ t uit te werken en in te zien wehk eeu geweildKg l iwl bedai er te behartigen valt op financieel geliiwli Dp oogen van alle kiezers in Nedorlamï moeten nu eene wljdk penHtaHu om dit schouwspel gade te daan VIDI uvbr nut algumeen was men vau üüntóel lat eeii permanente vuoiïuemu moet worOMïn geëntameerd ingoi ieu vaa aUe buiiengewuike ual avoji duo tlirect ol indirect oen gevolg ai van de crime laat hot 2Lvh aujiüiein dat m de eerste jaren ü u lokori op akle be rootingen lu te wacliten van oogeveer derug imllioen In bet nummer van I J m aril9l6 stellen w de gelegenheid open tot het plaatsen van NIEUWJAARSWENSCHM tot een speciaal tarief van 25 cent voor 1 5 gewone regels en 5 cent voor elke regel meer Inzending dezer advertentiën kan geschieden tot niteriyk 30 Dec n m 6 uur DE ADMIïOSTRATIE Op en om het Binnenhof JJü iii wuj ie over do fcitaawbegrüotiikg iiMml uQi vele redeueii ljt jaar m Karakter aiwijJceu van Jde ia ii uruialo Ujdim Zooals verleden jaar üwlieaUtai üumudtiel lijken iiwiruit van het uil braken van üeu oorlog Iw getval wtua bejjaaide die disüuasde auch uc k dit jaar uitaluitead tot hetgeen in de üuuudklietltjke toekouiHl moet getfutiiiedeu WeiUwaar loeeoide derege niig dat de gtswüiie wet venule arbead weer koa wordeui opgevat doch het ia duideliik da4 itit ia de pract iet attbane met voUed gi kan gtttohiedeq zoolang de vrede met gealoteii is althans niet zoolang oufl tï er nog geavobiliseerid en d us volgens he eigen oordeel der ragoerJiig het gevaar voor 0110 laodi nog dredgenrf is De belaugrijkste kwcetie waarvoor de Kamer omnidldeUijk geBtMd tó 10 de financieele en zoolang de laobiliBaüe voortduurt gaat het ffaldlvenelinden voort dtaat het ocoiwjDïiBche leven voor een deed atal en is dlUB geen overzicht te verkrijgen van deui fioamcieeden toeatauid Bij de beaprakiqgen vaa het Hnaocleede vnw gatuk heeft de didcueriie zioh voornaMielijk gegroepeerd om de vraag of een blijvende dekking van de ko ten te verkieesen i boven een tijdedijke Zullen nieuwe bedaatingen wordien gereedgemaaitt en ingevoerd of zal met een atetoel van opcenien getracht worden het tekort voorloopig te d kken om dan later iu nioimale tijden de aigemeene beia ngherzienAng in haar geheel aan de orde te ateUen De Oorlog Aan het WestelQk Front Het Fransche avondoommu niqné van 24 December luidt M iiui liei ireub heelt net alö oen oiiverbiddieJijke eafich geeteid oat au leKort oikverwiiki z l worden aangevuld leder zal inzien dat deze enaoh iMiifii 18 ilet valt te begrypen dat eeu i lii ai ter vaa i iuancien die op den gewuaeu ddeaet reeda te sukkelen iiieeti met gebrek aau gald oUt iuachtig zal zi a om ietó tut tftand te breiigeiu dat do vei wezeuiLijking uHjguii maakt van do vele weudoUeu die oy sociaal gebied gekoeeterd worden iien blijkt thaofl dat het eea goede gedlachte 10 geweeöt aan Mimfifcer iioub biJ zijn verhuizing van het DepatHeaivent vau Lamdbuuw oaar dat van l iiLaaciün de aociale wetgeving mede ie geven itij deze wetgeving t jtii 18 de tioaucieelo kwetKie een der belai ri e z oo oiet het belangnjiKiitte vraagpunt Mu de mimtHer Mfii geneigd toont om zeer veel tot tiïand be bi engen ia het eeu aUe zias begrijpelijke wfa dat hij vóór alle wil dait het telken terug kee lende tekort op de gewone begroeiing bhjvend wordl aangevuld liet iö nog oiet te zeggien hoe de behandeling der diverse wetsoatwer 4 peiii die m de afgedoopeu maanden door dit kabiuei zijn ingediend zal verloüpen liet liefet zou de Mlnjater van luaaoiön natuurlijk zien dat zijn wet ont werpen werden afgehaadöid m do volgorde waarin liij ze heeft opgiewteld Vóór op zou dan gaan de diiitHuöeie over de wet e de giroml lagen van het geheele belaaüngptelttel bevai TheoreCiacih is daar aiatuurli k alles voor te zOj eoi do er is 6011 bezwaar aan vorbooden De tijd van behandeling ie kort Wanneeiuu uitvoerige be chouwingen acad aiiiiK he betoogeu worden gehouden over beladlJageielwelff zal dfit wei zeer belangrij zijn voor de toekomtA doch zij brengen niet oomdddeAllijk gedd m de lade Ku daarom gaat het in de eerate pi a Dit ziet Minister Treuto ook wel egeÜ in ea hij kan ler mee meegaan dat zijn girondölageair wet wat achteraf wordt geeiteld mate lilan bij de bespreking van die afzon jderlijke wetsontwerpen de alg tneeiie diitouaiaie over bala nglpolitiek wordt U itge hakedd Met de gpootete nadruk heefi de Miniieter er op gewezen da hij het laud wil overtuigen van den erntrt van d i Eiaancieelen toeetand timi9iih eT houden wörd t wanneer een bekende haar avontuurlijke uittocht ziet Beiden liepen nu spoedig op en i eer de kamer door om bunnen zaken kenbijeen te pakken ÜB drang van bet oogenblik soheen bun hoofd op hol gebracbt te hebben Kamip zoofat vertwijfeld naar een hoed en Ague ondooks ik haar Irlelp iwittr baar mantel zonder die to vinden Daar tuaechen jammerde zij dttt ze nog niet weg waren Eindelijk aio d n ze gereed Adieu beete vriend 1 h et wel Leef wel I lii had gelukkig nog tijd om het pakje banknoten wat op de commode lag In Kamp s tMch te stoppen met de fluifftereóxle woorden Hier is gold Daarna gingen zij de trap al Op een dank je wel wadltte Ik te oen weiui g onwillig Ik meen ging ik voort dat als ge eamen heengaat het thana en iu de tüokomet onmogelijk ie voor den gouverneur zijn edigenoote terug te halen Wil hij zich voor d e wereld niet belachelijk maken dan looet hij scheiding aanvragen en uw geluk staat niMs meer in den weg Kij za en eikander aau Mijn logica lacbte hen toe lodAaOt zoo ging ik voort gij nog lang hier zijl Mü het kunnen gebeuren dat de gouverneur hier binnen trad en móii ol meer hoffelijk z n vrouw den arm bood om haar naar huis terug te voeren Oeli tijdlig Sprongen zij op Goed iei te Kamp ik reia metje mee Agnee In een half uur kuarnen wij buiten de stad zijn Dat zullen wij hopen meendeik En waarom niet vroeg hij Och waarom zullen wij ook zorg hebben Zijt gij er niet op wie wij n verlaten Gij blijft to hier mijn vriend Ja ik blij hier Eu gij kunt don gouverneurnm de vilders winden Ik ÜHukte hun geroerd voor dit vortrouwan InmldiW wae de morgen al liohter en lichter geworden I Wanneer ge niet binnen vijf I nrimiteo vertrekt drong ik nu n loopt ge gevaar dat Agnee aange in hand plakte genomen op de auia Eeu weereohgn van onuit rekeiijkgeluk lag op hun gelaat Ae waren weJ een weinig rustigeir geworiideu 1 Men Liet nnj dus vrij hoorde ik IKaimp zeggen De gouverneur ie be spottalijk hij voerde me zalf achter Hlot en grendel Maar men vergiat zich aifi men gedooit dat ik weg zal gaan Agnee En ale men je weer in dto gevaagenia brengt riep ze met angst Men schijnt daartoe geen grondite hebben Uit uaaateiilielde liet menmij nim vrij Gmi gij nu eerat naaruw vader Zij kromp imm Vader vadier zeldie ze smartelijk Wee sterft weeë moeda W licht ie het nog niet zoo erg trooetrIe hij Wanneer hij je ziet komt ermdaechlen nieuw leven in hem I Maar ik wil hier blijven hernam zij waarop zij ineene vorvolgide I ga mee ga mee Laten wij aan en vóér va fer B dood gaan Hij zM eg en keek nadenkend voor zi 4i Dan met een driftige hooldbewegiing zfflde hij Ik dlurf niet Agnas Ik ben aan rtkkelijk voor uw nJtam en eer Vergeving kinderen dat ikjnHie etoor zesde ik doch ik begrijp niet waarom je zoo dwaas re dfeneert Wet meent ge vroeg Kamp Oe Gunsteling 52 Baiij4 wantfen gloeiden tuime oogen gilinstarden van geluk en ik stond daarbij fle lamp in mijn hand en met een dom gezicht En toeo begon eenj vragen en antwoorden zij lieten elfcamdwr niet uitaprekesi zou was dW wed rzien Voorzldhtig trok ik mij tam Wat kon ik boter doen Ik wierp oen blik op de klok Nog enkele Minuten en tl8 zeven uur Ik ging naar het venoter en bemerkte dat de morgen kraker en mtaög gekomen wae Op straat ifl t levend g word 6n Arbddene gaan naar hwn werkplaatsen De broeken omgeSlaglen voorde neergevallen sneeuw De huiadeur beneden wewü open en ditoh gwtagen De weg wae mi open voor dfen gouverneur ooi zijn vrouw gevangen te laten nemen Iii flcheen tooh wrf zijn plan V g geven te hebben want vader iio Km i hadden imniera iiÉs gezien Maar Mi kon todi ieder oogtenblik terugkomoni waren zij bddon maar eer weg Inmiiddels waren dj beiden in mijn woonkamer gekcniKn en hadden han iiir gelijk mot Kamp dat gelukekindi 1 Daarna keek ik naar den overkant Niets verroerde zioh achter de lainen Men scheen tot ruat gekomen te zijn Ik adiomd e diep Ik wa vrij De intrige wae goftindégill De geliefden waren vereenigd geheel en al precies aioals in een slothooWïmuk van een lieldeBromen I HOOFDSTUK XXI een kwartier lang stond Wel een kwartier t vm stond ik voor het raam en keek naar ét plaatfl waar ik hen bod zien verdwijnen in den grauwen Dec nbernKyngen Eoi plotselinge smart had zidi Tnn mij roecfller gemaakt alsof ik iei Merbaar verloren had voor immer Nimmer zou ik die mooie oogen zien nimmer meer die voile armen om mijn hals voelen nirnmer meer hooren de tero lieve broeder Wal was het weinig In ver Maar ik wat zou er van n ij worden Ik ovorzag don droom van mijn geluk waarmede Ik schipbreuk geleden had Allee wat oen roeni hei loven waarde geeft was verloren gegaan Mijn ambt mijn carrière mijn dagelijkscb brood allee was we mijn eer verloren zelfs de uren van vrijheid die mij nog bleven waren verblitterd en nog meer fle hoop van mijn ouden vader en moeder was voor allU weg Beiden waren in treurigheid en ellende gegevoerd Mijn bruid een vriendin van lange jaren de hoop op don toekomst onvertldrtelljk vessloiotietol Wan t wat zou zij zeggen ató ik alles haarfijn vertelde van Ht alles waardoor ik baar ievenageiuk op eén kaart had gezet on vwspeetd Zeker ik wist dat zij een engel van goedheid wo doch ik had alle gedaan voor een andere vrouw En ol voerde ik mij ten al aan als verdedigor van mijn vriend waardoor ik in guneliger licht kwojnte taan zou zij het willen begrijpen Wordt vervolgd