Goudsche Courant, maandag 27 december 1915

de Ëneoische autoriloitou In de Downs 40 zakken HoUandachoj MS t Ijrw y g 4Mald yiT De Schout blif Nacht titulair E E Duklomond Commandaut van het Oadsrwijs aan de KhI van Marine te Willemaootd heeft tegen Maart 1916 wegons langdurigco dienst ontzag aangevraagd Het drama op te Noordzee Ueden zijn overeenkomstig een daar toe verstrekte order op laat van den Offi ner van Justitte van do Haagscfae Reohtbank overgebrachi naar het Kranit iimig igeailcht te Modeimbtik de te tl Gravenhage in observatie gehoud i 8 peaonen van de NederlandBdie logger waarop zioh eetUge maanden geleden op do Noordzee een itama door ptotsoliugeu godaiKetaBtwaanzin als eelde Expuirt ire ajn verpli leu behoeve van den kaasvorkoop voor binuoidaadach verbruik aan te ceuIralo pakhuizen te leveren tegen f 4 beneden den maxiroum priJB voor vorkriop in hot groot De in de ceaitralo pakhuizen aanwezige kaas wordt aan liij te Rijkaconantesie van toezicht op te kaasvoroeaiging ingesohroveo groasiora geleverd lagen f 2 beuedon don maximruanpnjB voor verkoop in het groot Bij verkoop aan detaillisten kan door deze groasiora 12 boven don maximuanprije voor verkoop in be groot iu rekening wordou gelbracfat iudieu de hoeveeUleid ten hoogste K G per zoning en per week aan denzellden alnemer bedraagt S étoïwijk Hot Kerstfeest voor de leerlingen van de Zondagsachool der Ned Herv Gemeente weid Vrgdagavond gevierd in de Ned Herv Kerk alhier Ds Franco wees in zijn rode op het voorrecht het Kerstfeest hier te lande te kunnen vieren waar nog vrede Ib torwgl in zooveel andere landen het Kerstfeest in de loopgraven moet worden gevierd Ds Franco bracht dank aan allen die tot het slagen van dit Eeratfeeet hadden medegewerkt De verschillende liederen weiden d X r de kinderen heel lief gezongen De Kerstgeschenken werden met veel blisdschap in ontvangst genomen Ondanka het minder gunstige weer was de opkomst van ouders en belangsteileodeu zeer groot en slaagde het feest uitetekeod D Tooneelvereeniging Kunst na Arbeid gaf op 25 December oen goed geslaagde uitvoeiing in het café van den heer Verdoold Opgevoerd worden Doove Stoffel of de wraak van een huisknecbt in twee bedrgven n De Luitenant en zgn oppasBOr in een bodrgf Het publiek volgde mot veel aandacht de spelers en het groot applaus bewees dat allen zich amuseerden en het goede spel op prgs stelden De zaal was geheel gevuld met belangstellenden die ook van de gelegenheid tot dansen na afloop ruim gebruik maakten irai htou voor alle maoaien eu vrou eu het kiesrecht te verkrijgeti Woest voo ra fcti f vetgaderingi waiHieer wij opgeroepen worden voor een mjNli ig en domoii tr o iaat on dan zorgen dat de boteogingen dte wij tan gaan houdaai ite voorofgaondan in kracht veire ovortrelt Wordt revolutiouair roept apr zijne hoorders toe lu den züi zooate gij revolutionair moet zijn Nooit en te uunmer zal er aprake van zi dat te wereld eeu lusthof en een para dijs van den arbeid wordt voordat de grotite gedachte gezegevierd heeft dat bot looiKtelsel weg en de arbeid tot een zegen geworden is Spr eindigt zijne rede met het gezegde tet wij nu nog Isvoq in het kapÜaListisoh duister hetgeen wij spoedig oveistraaid moeten zien teor het aiKisal deuiocratiach licht luid applaus Van de gelogenhoid tot het stellenvan vragen aan den iateidór werdgeen gebruik geanaakt soodal devorg teiing met een slotwoord van tenvoorzitter ward gesteten f heer Speyer explicateur comiteerde daarna dSn heer en r Soheepmakor en gaf uitiug in la vara aan zijne gevoelen mevr gi 0e nakor een bouquet aaaiiie inte liet piogramsna met De Sciiói on hH Geluk als hoofdnuanmer komiacb tafereel van KigadSn oo MS klucht van Max Linder liep vlot na stapel en oogatte grooten bijval na het publleit De explicatie was uitaldceod doBiaaobogoloi üng niet minder en wij BBCten den hoor Scheepmakra gaarM toe dat bij zidi nog vele jaronio een druk bazoeic van üouwenaars ai mogen verheugen Nsar wij vememien zal te Regeorti roet het oog op de tarwe pnjBglijgij tijdelijk moc overgaan tot eAo igiing van larwebroodprijzem Ook bloem on moei zulten in pm verhoogd worden Kaas De minister van landbouw ngvertaid en handel heeft bepaald dat metjBgang van 1 Januari 20 pCt van to inkoop of productie van allekaasaoorten met uitzondering vanLeidache en Delfache komgnekus voorhet binnenlandsch verbruik beschikbaar moet blijven St Ct Bg K B van 24 dezer is aan den heer C A de Jong van Rodenburgh ontvanger der Gemeente Haastrecht vergunning verloeild om tot 1 Jan 1917 te Gouda te wonen SpeoialiteiloarVoorolelling ijc uier lel B tMe we uc veu e i ii iti aiiu William u ver ue re ia ivM ujiiniiMC uuitcu ripcciai aHit u uu uuufetu niel neeii uotn gt ven ut cl leikuVUUU UUOl AIJU 7 U to U ll tt yi u iaa ua uueu u ivo iea wua 11IV H 11IV HUtt tilluiK UKi vrij Wil IJk Haul IH U MUuwtu tcUOUHbultJ vvab upfe e iv iii u i iiu Wei ui uiMiei üc uil e aji iv coni net uptrodeu van epjci iuluiieii nu voor vüieu ee j ue iie koiji uii en aiwiatk eu luiunt bUiUe en vaSK legeiijit vau Uut pOo uot prugiauutia door de spe iaU iBmu van ü jn neer IVüi er uittjevueio 8 v M van nibu aarü iat nu uo up u iaeiio u eu net puuiieit zien uaa uvt i uisoueu kuuiu n verli sn liwi Uuim rlauöcli godooH wwil ge liet optreden van Maupi Staal als buinoristiacbs coupletzangor la voor veten oen attractie Deze humorist weel ziju publiek op een ongezochte wijze in een jolige etemmlng tebrougen en te houden De heer Bari i i teriiik 18 daarin mede bijzonder gealaagd Zijn oouptelteu deden een lachen in de zaal opgaan dot aanstiHtolijk werkte op iedereen Wat do aoubrette M Blazer Iehoorea gaf was heel wat minder Tbo Hemoa gaven alleroardigateproeven vtm dressuur van bun wonderhoml Fanny een allarlletot beestjeeu ate te Sominer brotheru hebbenzij zeer alerke proeven gegeven vanwai kmcbt lawaat bebeu gtieU veriitogon I De efnibeonige springer Bistrew heeft doen zien hoe omi man ala hij die het gebruik van een zijner onderdanen miate zioh woel te trainen Is een goed springer Uerkwaardig is het zeer zeker en ongewoon maar aantrekkelijk dal zonden wij niet gaarne beweren Het orkest was maar heel mager Het programana als geheel was zeer Koed te noeanon Kaar het Handelsblad verneemt wordt de Nederlandaoho Plantonbotei fabriek te Amsterdam geliquideerd doch zal het bedrijf onder dezelfde directie en op gelgko wgzo worden voortgezet door een Naamlooze Vennootschap voor welke de Koninklgke bewilliging is aangevraagd Doodslag De 22jange jullrouw C G te V vrouw van 1 van D te Wagimingeu woonachtig waar haar man als milicieuaoldaat In garnizoen te bru bt te Kerstitegen bg hare ou ter8 lil de Liaiikt atraat alhier ioor Zateritegavond cnMtreeks U uren lozen WIJ tn de N R Jrt stond ztj met haar broedera en zusters voor lie lour vau het ouderlijk huis te praten toen er tw 3e huzaren van bet Ie regimonl godetacbemd bij den etappeiHiKvist up V ou teualeiju hlor tor atüdo voorbijkwamen Een teeer hu jiren A V genaamd wilde hut jonge vrouwtje dat bij te voren nimmer gezien of geaprokon hau bet pakken Zij onteuapte aan zijn grce nep te outlerlijke wouiug Uiuuso eu aloog te deur achter zich dicht waarop te huzaar niet zlJnlvulBCen aau het slaan ging Eenige oogwibllkkeu later lu de njeening dat te huzaren nu wel vertrokken souden zijn dood juffrouw van D de siraatdour woder open on kwam uoar buiten Maar zij waren er nog an cte huzaar A V liep nu op haar af MJataodeOng Bij eeu lanifbouwer tn den Broekweg ia Zaterdagavond een uitgeweken Balg zekere D uit Stolwijk met een kaUMjraad te woning binnengedrongen en heelt door do dieiiSlbo te met wie hij verkeering heeft gehad kx die nu niets moor van hem wilde weten matdlattdold Op het geroe van de kiniteren die alleen mot de dienstibode thuis waren kwamen de buren ter hulp waarna D te wijk itam Door de politie te hij echter aaiigeiioudeu en wordt thans in vooriooplge bewaring getouden Do nria handeling is niet van ematigon aard OpUchtingl Bij een goudsmid in de UroeiH ndaal zijn gasteren h or een soldaat eenige gouden trouwrinfieu ouder een Voorwendsel op zicht gehaald en aedort niet teruggebracht Men gelooft hier met een opUohler Ie teen te bobben waarom de politie te zaak iu handen heelt gooooeii Einde van oen autorit I Dü4 r eenige jiaarden g 3ln kkeii wend giS ravond hier een aula l nnong bracht welke op don wog teiLH t geraakt was Op ttea Kleiweg echter brak de achtorsa van te auto ook teie auterit elndigd Ilol transport geaubledde daarop v id iifir lorrie I Een en aiKter veroorzaakte eenige stremming In het gewone verkeer Maximum kaïtepfljten De Minister vau Landbouw üverheid en Handel bedt deninaxin kiiusprljs voor biunenlaodsch c bruik betalve voor room en unch kaas on kaas bereid onder raMlnaal toualcht gedurende do maand Januari bepaald A voor den verkoop in het grtxit voor Volvette Uoudsche en Edammer Mei Zomer Septemberkaas mot Rijksmerk föO p 50 K G Volvette Goudsche eu Edammor Mei Zomer SentembeTkaae 147 50 p m K G Mei Zomer Soptemberkaae 40 + iSdammw en Qoudatii model 1411 P 50 K G Volvette jonge Goudscho en Edamroer kaas mol Rijkamerk f40 p 50 K O Volvette jonge üoudacho en Edammor kaas 138 p 50 K G Jonge kaas 40 + Edaimner en Ooudach moctei f 37 p 5Q K G Joi o koas 30 + f 80 p M K V Jonge kaas 20 + 125 p WKll Jong magere kaas f 15 p 50 K G lickiacbe en Delftarhe komijnekaas in ZuidHolland vervaardigd 142 p 50 K G Fri eho nogolkaas in Friesland in de fabrieken vervaarcügd f 21 p 50 K G B Voor den verkoop in hot klein Voor volvolte Goud8 io on Edammor Mei Zomer Sepleariborkaaa mot Rijksroerk f 0 60 p Y K G Voor volvette Goudsche ati EdBananer M Zomer Septonberkaaa 10 57 p K G Voor Mei Zomer S itamberkaas 40 + E teranw en GoudKb model 10 55 f 4 KG Voor volvalto jong GondBoho en Edammor kaas met Rijkamerk t0 4 j p Yt K G Voor volvottejongoGoudBohe en Edammor kaas f 0 46 p y K G Voor jonge kaas 40 Edoannier eo Ooudach model 10 44 p Y K G Voor jonge kaas 90 + f 0 36 p A K G Voor jonge kaas 20 + 10 30 p Y K G Voor jonge megere kaaa f 0 20 p Y K G Voor UM b en D lllK o fcomlinekaas in Zuid Holland vervaardigd f0 0 p Yi K G Voor FriMche nagelkaas In Friesland in te fabrieken vorvzardJgd f0 27 p A K G Onder kaas gemerkt 40 f 80 ol 20 wordt kaas vorstaMi wette reBpfl Jvolljk 40 pet of naesr 30 pot of meer of 20 pet of moor vel tn de droge stef bevat Waddinxwaan Tot directeur der gasfabriek alhier is benoemd de heer J Bitttor opzichter der gemeentegasfabriebriek te Baam OudapkariTiiird IJsaal Door Btemgerecbtigdo Ingelanden van den polder Kromme Geer en Zijde ia met 175 tegen 74 stemmen besloten tot het stishlan ener machinale polderbemaliog uu ritak baar zoader dat er Iets vooraf 0ng in koelen bloede zijn knip atm tot het heft In den rug Wankoltnid liep zij eenige pawen verder de atraat in en zakte Ineen Door Wrgon opg iomen en blunengebraclit fn oen calö op den hoek vaniteBanketalraat en Prioseiiatraat kim dr 1 II Rlditer wlenShulpmon inrieii alecbui den doml roiislateeretfc De bciilo huzaren uanioii do vluifct d Kh wi rd n achtervolgd en goorroatpcrd Naiter ïememeii wij tel beide huzaren ter beschikking zijn goaiald vaat den garnizoenscomrmafutent De eeaw die aanvankelijk onthen te verklaart nu niet te weten dat hij K v okeai bi laar hij onder den Invteed van Kl4 ikon drank verkeetvte Sloo invMrtl nen Rott IJoyd Rindero 28 Dec te Batavia Tambora uitr 25 Dec van Napela Diokja uitr 24 Deo van Suez Medan uitr 23 Doe te New Vork Bengalen thniar pass 24 Dec Oitavoa Irma thuisr 25 Dec ta Hnez Deli uitr 25 Deo te I sdang Kedire 26 Doe van Port Said Djobtse 24 Dec van Gibraltar HoU Amerika Hjn Znldordgk v Baltimore n Rott dam 26 tt m te Rotterdam Chr Michilaen v New York n Rott 27 te Rotterdam Rijndam v Rotterdam n N v York 24 360 m van Scilly Kalbergen 25 v Philadelphia MAKKTBEBICHIEJN I Rotterdamaebe Veemarkt Aangevoerd 541 vette runderen t l volte eu graskalveron 2127 sohapen of laumoren eu 921 varkens Vette ko len Ie kw I l fH 2e kw f 0 92 2e kW I O bb handel matig Ossen Ie kw I 1 02 o kw f 0 92 3e kW f 0 86 handel maUg Kalveren Ie kw f 1 35 2e kw f 1 05 te kW I 1 06 handel roddijk Schapen Ie kW 1 0 66 2e kw I 0 62 He kW f U 60 handel malig Lwnmaron Ie kw 0 72 2 kw I 0 71 handel maüg Varkena lo kw f 10 98 2e kw f 0 91 3e kw f 0 84 handel redelijk Liobt aoort I 0 64 0 76 Rotterdamache Aardappelmarkt Zocuwoii bteuwon 3 30 3 60 Zoeuwiache bonten 3 40 3 60 Poolers 2 JO 2 r 0 Zeeuwscbe dgeaifc 2 90 3 10 Sputache rigenh 3 10 3 30 Brlelsche kralen 8 20 3 40 1 Itravo a 8 8 60 Red Ster 2 60 2 SO Laatste Berichten Au het WestelQk Pront PARIJS 24 Dec Officieel Commnniqni van 11 uur luidt De Franache artillerie ia in Artois ten zuiden van Bailleul en ten zuiden Atrecht zoor actief opgetreden en had succes in Champagne waar arbeidende troepen uiteengedreven werden Ëen goe i gemikt schot deed oen munitiedopdt in Woeuvre in de lucht vliegen Ëen Franache battarg trof oen munitietrein dia bg het station Hachimette in de Vogezen stilstond Door waamemera werd geconatabeerd dat en hevige ontpLofÊng plaats bad NeilerUuuliche Mali iloor tic EagdKhcd in bc tag gentMaen liea aeiot otia Van bevoegde zijde wordt medegedeeld dat hodm te s ravoohago berl M te onivaogen tet van het atoomachlp Nieuw Ansterdaan h welk voiKteag te Rotlwdan uit Amerika moest aankomen Donderdag Ie Falmouth de mail beatnaixte uit onr geveer 600 zakken door de EngelHchon van boord Is gehaald n dat van de CbrlstUan Mlchaelsoo door Telegraflseh Weerbericht van het Koninklgk MetoriologiacS Instituut te D £ BILDT Hoogste barometeratand 76C 2 te Haparanda Ijaagste barometerstand 751 3 te Chriitiansund Verwachting tot den volgenden dag Matige tot krachtige wellicht atorroachtige Zuidwestelijke tot Zuidolgko wind betrokken of zwaar bewolkt met tijdelgke opklaring Waarschijnlijk regenbuien tets kouder in het oosten KeratvergBiderHig S D A P Voor de afd Gouda van do S D A tred gisterenavond in De Uéunte de hoor A DijNrraal als spreker op over hol onderwerp Ni veiwagon nMar aanpakken De hoor Dijkgraaf die nP oon opeBii swoord van d i voorzitter hel woord beiiwam wikte trachten het fioaco van do aooiaal deniocistio u een te zotten alhoewel hij er ziet van overtuigd weet dat de aodaal temocraüa geen fiasco heeft geleden Spr wikte nagaan of het fiasco v n hel Obriatondom voortkomt uil het rSiriBtoiriosn zelf on of h zoo g noemde Soaco van de Sooia lDamo owtie ook voorl ruit uit doSociaalDoraocraöe zelve Wy Soclaal Demooraten zegt r zien een anderen oorlog dnn te oorlog öe thanfl gevoerd wnrdt met mitrailteusM kanonnm en in ds loopgraven er zijn moer loopgraven dan BUUGERLIJKE 8TAND STOLWIJK GEBOREN Zwaaittje midana j£t IksmI en Ml Boom Klaas ou H VenlooM on A Lekkorkerkor GETROUWD Teunl Stout fl Adilana Anker OVERLEDEN Marrigje Adrians van Dam 20 j r Com ia Slingerian K3 jaar weduwe van Jan Kool t Krijgsverrichtingen ter Zee Een Hava telegr m uit SaJon ki meldt dd 26 Dec De verWading n et de see van Malmore is niet mogelijk daar de Engelaehe onderaeeftrs vwirlgaau met meester op deae zee te zijn DuitschlaufB bondgenooten Een Havas elagrAm uit Boekarest meWt dd 26 Doe De Dutochera h ben In Bulgarije een voodingscooBté opgericht volgene het model van die welke ia Duitactland bestaan Dit comité bezit een uitgetreide macht het legt bealag op alle goedoren tegen een vaatgeatalden prijs en betaaR in Duitsch papiergeW De verplichle geldkoera bedraagt 100 M is 12C liwaa De goederen 4ijn geadrei eerd aan Duitaehe adgniniatralies die belaat zijn de verdeeling en het gebruik er van te regelen Twee ïbaltoira zijn reede te Chounila en Sofia in weriking De bladen der opposUe Sierken op dat in een maand of twee Bulgarije viükomen bftroolil zal zijn van allee wat het nofMlig heelt he rundvee hel gevogelte en de eieren idbegre Kni Konng l eter in It Ii Een Ileutorlelegraui uit llorae meldl iM 2t Dec Koning l eter van Servté kwain hetleii van Valona in ItaiUU aan De winter in Servié De correBpoudent van de United l re in den Balkan geeft een troo tetooM uiiacht op den komenden winter in Servl Hij achri hierover bet volgende Ten ijt van atle beweringen over de verloc ug van Herviö van de typhus en cholera plaag heeft d kotMle reeds aangetoond dut deze vreeeelijke ziekten iwig niet z n verdreven en dat de kdmemte winter In Servië even ver M hrikkedijk zal wezen als de vurige De meeHte doktoren van het Araerikaanaohe roode krule zijn teruggeroepen de omstreeks v g doktoren i or do Serviaohe regoering in Amerika geworven om naar Servië ta komen en d n Sorvlaohen gezondhold diens hulp Ie veffleenen konden niet in de teden blijven door de Bulgaren vernseeaterd maar moeaten met Ie Serriaohe aoWalen terugtrekken Al kw zal Servië onder de Bdlgaar ho beEotUng zonder eenige mediKohe hulp zijn en wat met de Serviftm zal gebeuren die niet konden wegkomen en met do Bulgaren dde de Duitnoheii en Ooatenrijkeni hebben bevrijd van te taak om öervJIS omter den voet o loopen kan één der awairtale blodzijtton uil den oorlog worden Wat er voor de Servische bewonera kan worden gedaan iiwet door de Duitflchers gebeuren en hier slaat Duitaohland voor een taak die iedere natie bezwaariijk zou vallen Een jaar geleden kregen de Ouatoikrijkers eenige ondervinding van te Servlacbe plagen Ik ontmoet hier vele Ooatenrijkache Slaven die den Ocwtenrijkachen aanval op Serviü moemaakten in November 1914 welke mei oen terugtoobt eindigde uit aanleggen waren van versterkingen bezig Hel R u e a i c h connniiiiqué van 25 Dec lukK Ze werdten teo N O van Boetobaiohe Moee i wij den vijaod terug toen hij zicii van onoe vooruttgeBOboven loopgraven trachtte meeMer te maken In de atr ek van K r nt namen verkenner van on bij verraasing een vijandelijk werk en maakten 21 man krijgagevai en Hardi ekkige pogingen der tegeoatandersy om het werk te heroveren ware tevergeelBCh Het R u atf i 9 c h oonmmniQué van X Dec luidt Ten znidtooaten van Taartory joegen wi een w tpoat der Duitschers uUeen en deden mei auccee een lankAsaval op een detachement dat ter hulp wa gekneld In de atreek van Poutgat evka ten noorden van het dorp Moravitaa aan de Ikva omeiDgieiden wij een vijandeMfte verkenoiogaafdeeUng en nAmen haar gevangen Ten noorden van Hout atch ilrong een owleraideeling onverwachta het dorp PeUikovtzke binnen waar zich een Ooateurijkacfae waofatpoirt bevond In het gevecht dat iiiMtond werd een gedieelte der Oo lenriJJierrJ met de bajonet gntood de andere gingen op de vlucht Het Dnitiche communiqué van 25 Deo luidt Op venohillende plaataen aan het front werden patrouiUegevechten geleverd Verkenneraafdeelingen derRuB en die onze linie trachtten te bereiken werden gekeerd Het D u 1 1 o h e communiqué van 28 Dei lul Duitache patrouiUee ondernfimeti tnet auccea eenige verkenningen in dip treek van Dunaburg Knw htig ItuMlaithe verkenningHafdeelingen wer den len noordweeten van TaaUrrj tf en bij Bereatrany ten ziridooaUm van Kolkl leniggeworpeo Am het lullMtiiche Pront Het O o a t e u r U o n g oomnmrüqné van 25 Dec meldt De vIjaiKlen blwen hot geschutvuur U a ndertljke stedllugen vaty het Tomianerbniggttootd heei den lag richten Op de Noordelijke hollingen van de Altlaaimo wend eoij voorwaariiache bewioging van een liatlaan i e compagnie geatuit In alle overige aeotoren verliep de dag van t iateren rustig Awi het Z Ooitemk Front Het D u i 1 a c h e ooaHmmiqué van 2f Doe luidt De toeatand ia over het algemeen niet verandCBxl In en om de Darduiellen Het TorkBohe communiqué van 24 Deo meldt Om geichut bracht 8 vgandelijke battergen tot xwngen en vernielde een deel der vyandelgke loopgraven Den 22n schoot oen vgandelgko l giv aihle voor Je Slaven deaerloer t orpedoboot vmcbteloos eenige granaten by Ari Boemoe af Daarna hebben eenige onier batterijen aan de zee agta bg Seddul Bahr d ontaohapingit iten van Tekke Boornoe en de boothuisen in de buurt benhoten Ze verhinderden zoo doende den aanvoer van troepen vernielden 7 loodien en brachten 2 geladen boot tot zinken Het aantal bg Anaiorta en Ari Boernoe op den vjjand buit gemaakte kanonnen iteeg tot tien 8 i fu en 2 atukken veldgeaohut Een station voor draadloose telegrafie viel ons eveneens in handen Het Turksche communiqué van 26 Dec luidt Op ten 24en Dec s oOhtemlB trui i jj jy u Oofltenrijkache l er an gingen over n ar het Servleohe De geacfaiedenlri van hun tijden go htremte don winter die volgde is bijna ongelooflijk De Servitira ontvli eii hen blijde maar konden hun geen behoorlijk aebul voraohaffen Zij nerven als vliegen Van do omatreeka 60 000 Oodtenrljkisohe Slaven die akSua naar Servië kwamen moeten er op zijn minat 40 000 s oi torvon De correspondent vertelt dan boe veiwohrikkelijk het komlvuur heeft huisgehouden onder dte Servische gewondten door het igebreii aan de geringate moddeohe huJp en hoevelen dlaardoor hei leven verloren die gemakkelijk bij eenigaclua behoorlijke verpleging hadden kun tven wonten gered ImHen het AmeI rikaanAïhe rood kruis personeel te onze artillerie Ï T JJ I I w L ILT I 5 r Weenen moeten gaan en het is te vorwai en dat ook daar typhus on cholera zullen heerachon ovenoladan vorlgen winter De geeoudheddiBdienat van de Centrale Mogendheden ia reedft overkropt roet werk St vië zaJ zonder dat iemand er wejlicht aandacht aan honkt weer een oniiattenden winter door moeten maken lijken kruiser die de Golf vanSaroe p HigNte te naderen waarop do kruiser zich verwijderd © Toen e midd gH de kruiser en een torpodoboot eenigo grOMlen afacholon op Kiretach ToiMj en Ari Burnu trof onae artillerie de torpedoboot éénmaal laxxa Lompen Er heeft een conferentie plaats gehad tuBBohen de Ngverheidsoommissie de Vereeniging van Jïed Handelaren in Lompen Metalen en Asnverw Artikelen de Ver Kon Papierfabrieken der firma v Gelder Zonen en de Ver van Ned Papierfabrieken Het resultaat dezer conferentie ii geweest dat er een uitvoerverbod zal worden uitgevaardigd voor alle linnen lompenBoorten en tevens voor die witte katoenen lompensoorten oud en nieuw met uitzoniieiin van gordgnen dweilen en wit katoengebreidsoorten Het aitvoerverlMd zal niet mêffm in werking treden daH 1 Januari BIJ Seddlul Bahr beeoboot onze artillerie de viJandeUJke loopgraven u onston linkervleugel en richtte aanzienlijke achade aan Een vijandelijk vliegtuig dat bij Bird Abe naar omlaag geachoten werd zal na eenige henateltingen wederom door on worden gebruikt De bestuurder vatt hel vliegtuig werd gevangen genomen Het la de Franache kapitein B ron de Cepon De andere inaittondo te EngdBcte luitenant Lintcher werd gedood Aan het KaukaslKhe front Het R u a a i s c h communiqué van 26 Doe luidt i In de vallei van Sivrilchay ten zuldooflten van het Tortoumghel meor vortunderde one vuur don aanleg van T iikache stellingen on veiaterkingeu Onze troepen wierpen een vijandeli e cavalorie Heellng ten waaten van Melazghert tonig Wat den uitvoer van oud Engelschelaken betreft de Hgverbeidsconunissieis bereid de Nederlandsche regeeringt advifeer n van dit artikel voortaanuitvoervergunningen te verieenen mitspartgen van ten minste 10 000 K 6 worden verzonden en onder voorwaarde dat 20 pet der aangevraagde enuitgevoerde boeveelheid ter beschikking blijft v4n de Nederlandschepapierindustrie Ons Bodrgf Engeland en onzen handel Schrijvende ov do maatregelen der Engelsche regoering welke de handel der neutralen beperken deelt de N R Ct mede een ichrg ven ontvangen te hebben waarin o m het volgende voorkomt Een andere Indiache industrie n l die van alcoholvrije dranken wordt nu met ondergang bedreigd D zaak is deze genoemde industrie betrekt het benoodigde koolzuur van een Nederlandscha fabriek waartoe stalen cylinderB gevuld worden die geregeld been en weer rej n tusschen Ned Indie en Nederland Engeland nu verbiedt de leege t Rotterdam aangekomen cylinders eigendom van Nedorders te lassen om ze daar door een Nederlandsche fabriek te laten vullen met Nederiandsch fabrikaat De Nederiandsohe fabriek voor wie deze cylinders ter vulling bestemd ign deelt ons mede dat zij alles in het werk heeft gesteld om de cylinders afgeleverd te krijgen en de bestelling te kunnen nitvoeren Zij heeft zich daartoe geweijd tot de N O T tot de ngveriieidscommitsie tot den minister tot bet EngeUcho gezantschap overal waren haar pogingen vergeefs De boeken van de onderneming waren reeds tweemaal onderzocht eenmaal vanwege het Engelsche consulaat alhier de tweede maal door een ambtenaar van do invoerrechten en accijnzen namens de N O T beide malen met voor de KngelBchen bevredigend resultaat Toch schijnt men nu geen enkele kans te willen loopen dat do cylinders de Dnitsobe grenB overgaan om daar wellicht voor vergiftige gassen gebruikt te worden Men weet wat voor belangr k artikel in Indi het koolzuurhoudend water is Een heele nijverheid houdt jich beiitg toet de vervaardiging daarvan En deze fabriek kan hot daarvoor benoodigde koolzuur niet leveren omdat Engelajid den invoer van de Cylinders uit pB oi n koloniën niet wenscht toe tê laten Geldelijke garantiën zdn aanf boden Zelfs heeft de fabriek uch bereid verklaard een vertegenwoordiger van Engelsche zijdd toe te laten bij het transport naar on de vulling van de cylinders in de fabriek Zoover mogelgk is men dus gegaan niets echter heeft gebaat Uitvoer van vetten en oliën Indertijd is medegedeeld dat eenige exporteurs van vetten en oliën zich hadden aaneengesloten en een exporteurscomité gevormd hadden teneinde een actie in t leven te roepen tegen den door de regeering bH besluit van 7 Augustus gestelden eiscb dat bg den uitvoer opgavr moest warden gedaan van den importeur van de goederen De leiding van deze actie werd op f edragen aan de heeren mr Z van on Bergh mr Ch E Jacobs te Amsterdam en mr S A van Vriesland ta Rotterdam Men meldt ons nu dat navergeefsche pogingen bij de regeoring omverandering te krygen in het besluitof zgn toepassing en nadat aan denminister van financiën een aantalexploiten waren gedaan waarbg deregeoring voor de schade aaoBprakelgkwerd gesteld thans verBcheiden vorderingen tegen den Staat zgn aanhangig gemaakt waarbg vergoedingwordt geëischt van de schade veroorzaakt door het beletten van den uitvoer wegeuB het niet opgeven van denimporteur N E U Boter De minister van landbouw ngverheid en handel heeft bepaald dat demaximumprgzen voor den verkoopVan boter voor de maand Decemberook voor de maand Januari zullengolden 8t Ct Eieren De minister van landbouw ng verheid en handel heeft bepaald Ie dat van 26 tot en met 31 deser geen consenten voor uitvoer van verache eieren als bedoeld in rtt 8 en 4 zgner beschikking van 14 October gewgzigd bg bos ikking van 24 November sub a zullen worden afgegeven 2e dat van 26 tot en met 31 deier voor den uitvoer van geconserreerde eieren Blechta conoenten kunnen worden verstrekt voor toover betreft partgan van die geconserveerde eierenwaarvan volgens het b uuUde snb 1 van zgn voormelde beschikking sub bnaar het oordeel van de RgkscommisBievan toezicht op de Eimenvereefiigingis gebleken dat zg voor binneniaadschverbruik bestemd zgn CSt Ct ito De minister van landbouw ngverheid en handel maakt bekend dat van Maandag 27 dezer tot en met Vrgdag 31 dezer de prgs van La Plata malB uitsluitend bestemd om aan de gemeentebesturen te worden verstrekt voor ruiling tegen rogge bedraagt f 215 per last van 2000 kilogram of f 7 52 per 70 kilogram te Amsterdam en Rotterdam te ontvangen Varkensvleeach De minisier van landbouw ngverheid en handel heeft het volgende bepaald 1 de in art 9 van zgn beschikking van 28 October bedoeld prijs per K G slachtgewicht cal gt urende de periode van 27 December tot en met 22 Januari bedragen 70 ets per K G voor varkens met een slachtgewicht van 95 K G en hooger 70 ets per K G voor varkens met een slachtgewicht van 70 tot 95 K G wanneer op verzoek van de gemeentebesturen varkens van dit gewicht worden geleverd Indien een exporteur varkens levert van een lichter slachtgewicht d n hem is opgedragen zal de prgs per K G Blachtgewicnt evenveel centen benedon den vastgestelden bedragen als het aantal K G blgft benoden bet laagst toegelaten gewicht der categorie waarvan hg moest leveren 2 het in art 10 van voornoemde beschikking bedoelde gewichtsporoentage zal voor het tijdvak van 27 Desember tot en met 1 Januari bedragen voor worst 60 en voor alle andere soottsn varkensvleeach en bereide vleesohwaren 120 St Ct Rund en schapenvleesoh De minister van landbouw ngverheid en handel heeft I den in art 7 van zgn bosohikking van 28 October bedoelden pr per K G slachtgewicht voor het tgdvak van 27 31 December vastgeeteld op tachtig cent li het in art 8 van voornoemde beschikking bedoelde gowicktperoentage voor hét tgdvak van 87 31 December bepaald voor mntlvieesoh op 76 en voor schapenvleesoh op 50 St Ct J vViiuer en Voonaarawerkzaamiieden m liei Lan i ouwbedn f ue Miulater van ooriog brengt hel voigenue ter kensüU Aan uiet beroepsmUltalreu die hooU Ui KjMiei zijn van een lanöftouwooarijl 01 iiü ais zoodanig lungeeren Kan met ina nineiuing van te grens van loolaattiare atweiöghesd voor üiizoiMlore verloven door compaglutid eakadroQ tiatterg fort ueiaelieunei i s j cotninandaniien verlof wuroen verleend waarvan te taiur naar noodzakelijke behoefte hoogetens j4 lagen mag bedragen Uit verloi dat desgewsuHiit in één ol moer ponioiteu kan wordou verleend woixtt toegeataan Ie aan veoboudera in den tijd dal de meeste koeien kalven tFobnian Maan en April 2e aan aküertwuwers in tieu voorlaarazaaatljd pl m 1 Ma irl pl m 1 Mei 3e aan bon die een gemoogd beurijf leldon tuaachen 1 Februari en pl m 1 Mei Leiders van l er kleine bedrijven komen 01 tech arbeiders en knechten voor bet verrichten van werkzaamheden bij een patroon niet in aanmerking voor bijzonder verlof UltgcBloton dienon alleen te worden zij die zoo weinig grond in gebruik hebben niet moer dan 10 are dat zij dezen ia hun pariodleit verlof kunnen bewerken Zoon van laMftotuwen of veebsudera die zelf geen bodrijfel eider zijn komen alleen dan voor verlof in aamnorklng wanneer laatBtibodoeldeu wogona teeftijd 65 jaar ol outter tot het leidon van de werkzaouAedon niet in ataat zijn on ook geen and ale bodrijMeidor kan dieint doen Bewijzen van deze omBtandlghedon behooren bq hel verzoek te wonten overgelegd Ecu veiiol nl9 hier bedooWkan ook noo g zijn voor hen die do machi ttee bij het doiwhen ploagen en zaalen bedienen die veevoeder met motoren en tecomobWen bar k die belaat zijn mot het uilatrooKpn van kunatmeat en het dresseoren van joM paanten zooroedo voor heogAenïSders lu den doktijd Februari tot Mei en voor plaiM ndHh n WBrit ltodM on handelaren wier bedrij met dat van den landbouw gehed samonhanfet Ten aanaioii van do akkerbouwei wordt zooveel mogelijk met onder staande gïgoveoa rekening geU bij het in gebruik hebben van tot 20 are bouwgrond wordt hoo ata 4 dag i bijzonder veriof v v leend 20 30 are hoogatens 5 tegen 30 45 are hooien 9 dagwi 4570 ara hooffrtena 12 dafren 701 H A hoogoteoa 15 dia 1 mA IK H A ieossteuTij f meergrond of Me ls weiland in gebruik dan kan de batrokkon mUiUire ché onder overlegging van een verio achriH het advlea van hot landbouw bureau in de provincie vragen n dezelfde wijze handelt hij bij twijfel In deze gevallen behoort om ma bo g werii en veigiartngon te voorkomen nauwkeurig opgave te worden gedaan van naam voorns beide votalt dorp getadrtrfSSï zooanede de gemeente waar de be Unghobbende zijn bedrijf uitoefent Gemengde Berichten De Maas wast weer Men meldt ons uit Maastricht dj Zaterdagavond De Maas ia in de laatste 24 nu 1 40 M gewassen en staat hedennnddag 4 uur 3 51 M of 46 59 bo i N A P Smokkelaar aangeschoten T Glanerbrog heeft detchiMwadit een smokkelaar aangeschoten Ütu wist nog bgtgds op Dnitsch grondgebied te komen waar hg bleef limen Later werd hg naar het ziakaSint te Gronan vervoerd Ernatig ongeluk niet de steootnui Den HaagLeideo Uitherenavoud te tien nisatcn over negenen oven voorbg de halte Voorourg toen de tram uit den Haag naar i eioen welke bad bohooren te stoppen totdat de tram uit L iden was gBpaaaeerd door dtm wisael reed Doiate deze logen de uit Xeiden komende atoutntram aan Boiite rijtuigen worden zwaar beacbadigd Ue iiiaohinist van de tram uit Leidn dte het ongeluk zag aankomen sjirong uit ten tram en kwam terecht in de aloot naaat ten wog maar werd ongedeerd op het drooge geiirach De roiz rs voor het grootste deel liübHairon in hfadea in garnizoen kregen moor of minder ernstige beoiir woiKten Het grootste aantal kwetau ren kwam voor bU de rflizig oni ujt iten Inun die Bil te rl ibtii Vm tlaag kwam het totaal aantal gewonden bednagt ongeveer 15 onder wie enkelen la melijk ernatig Van dozen zijn aabt personen onder wte een dame Wnnei ebraclit In bet ZUka ms a AnBionluaHovo te Voorburg Een deaer te vrij eriwtig gewondi Vier railitelren van wte oen vrij zwaar gewond zijn vervoerd naar het Militair Hoapitaal te a Uravenbage Omtrent hot giatóren plaste gnfatd hebbende ongeiuk van de atoümtram Ueo Haag Leiden die in botMcg kwam met oen tram komende van Leiden woidl nader vernomen dat onder de gewonde militairen welke ernatige kwetwirai bekwamen zich twee bevinden die een zoo em igo vanrottding Ma do vooten opliqion dat van beidon een voet moet warden atg zet Hedenmorgen is oen onder ing t te d Z K H de Priia bezocht hed morgen de gewonden In den Haag in het Militeir Hospitaal en de gewonden in Voorburg vorplaegj ta St Antonii Hov Stadsniauwse GOUDA 27 Deéember 1916 Boekltouden De heer A J t d Tooron teer Ung van den heer E A Zwaan veld beiiaalde te Rotterdam hotMer cumis dlploiua voor Boekhoudeu Gouda Vooruit Met kleurige guiriaodea de gloeilampjes o ngoven door lampion en de wanden van de zaal behangen met platen van veBWchiltende vroeger vertoonde filma maaiOe de zaal van de hioaooop Gouda Vooruit Vrijdafr avond een ailior ar 8gBtai indruk Men vierde feeat De zaak bertond vier jaar en de eigenaar had gemeavd dit feit niet onopgemerkt te mogen latm voorbijgaan Togen 8 uur wa de zaal gehed govukl en dankte de beer Sctiee msker zijn publiek in goed getiozeo woorden voor don gunat dien Mj steeite van de Gouwonaars boe t mogen ooderviroteo Ter berinnering aan hot 4jarig bestaan van zijn bioscoop boeit de heer Scheepmaker oen prijavraag uitgoB roven hierin beataaii te im te lengte te taxeeren van een film die vóór het raam aan de Hoog atraot opgorok is een vitrine teu toon gestoid was on waaraan e n goudon donwalioriogo als hoofdprijs ts venbondon Ieder beioekor kan aas desen wedstrijd deduODeo de oorlogsteopgraveu welke eviuoi labiiekeu heelen er zijn moor aladitoueru dan gesneuvelden eu dat zi u te verminkten in de tabrieken door machanoriën eu dil alles te het gevolg zegt apr van het vervteettte kapitalisusciie stelsel Wij kunnen tearom niet spreken vau eeu Vrede op aante lu te mousoheu oen w ibeliagen wij hebbon geen innerlijke vrede In dil verband be rak apr de begrippeg zellopolfenng altruianie en egoisme welke hij met diverïie voorboel ten vierduideiijltte en wa iru hij tot de aloteom kwam dat de oorlog de menschep mol ed er maakt maar dat hij integondeol het menschdom zeer sterk naar omlaag haalt Spr noemt het een leugen dot de oorlog de meuachen tot eeu hooger peil zou brengeu Het CbriateiMtem komt tot de verhetfing vau bot kapitalisane en bet doen berusten van de arbeid ute klasse niet ondanks zijn propaganda maar td evolge van zijn propaganda Men heeft de Soolaal DomocraUe verweten dat zij den oorlog bad moeten tegenhouden Dat had do SociaalDemocratie kunnen doen wanneer zij do maobt daarvoor had geliad Het proletariaat hoeft nu ecilter mtt andere kunnen doen omdat het de innerüjke en uileriijke macht ten oenenmale ontbrak Er zijn er onder ons zegt m die denken dal het Sociallana dood ia zij vergiasen zich echter de So daal Democratie ja niet teod maar laat men oppassen want wanneer hot proletenaat zal opteven zal dit bet ka taiallme een Woodige hlBug Tiis brengen Ten gevolge van detfeii oorlog zal volgens het Sooialiame een hoogte krijgen ate bet kapttaliame noou beleefd hoeft of heeft durven vreetfien Het Socialisme te voortgekomen uit te maatschappij en de beate propagondisl voor het Sociatleine la het kapilalismo Spr meanoreerde wat wij van üv i oorlog heliben te verwachten en ves tlgt do aondaoht op de flnancioole ziïde Duitachland hoeft bdiaJve te la t leeniug op het oogonblik oen aohuid dat zij togen een rente van i per jaar voor die rente oen aom van hiisend millioen Mark zal bebbeik te belalen en gaf voorbeeldeq koe Duitschland aan dat jaarlijkarb bedrag zal moeten komen en komt bel ajir voor dat men aladau van de arbeidana zal trachten te halen wat er van te halen ia Spr e meoning te dat oenSooiaalDemocraat niet pro Duüaoh ol proEntenie mog ziJDh een 3 D moet voor ftltea api anti oorlog en antikapita llat Ook te meening van l rof Kemkaniji iMe ook geen groote vriend van de Sodaal Domocratte te is d t hel Socialisme ta den ooriog in bloei zal teeneiiM Sprekende over de meuScholijke verliepen van DuHscbland zolde apr du men voor de eerste 16 maanden van den ooriog nooiilg zou hebben 100 lioAdeelen elk van im bladzijiJcndbk waarin alleen de namen zouden voorkcjmen wools zij op de Dullsche varlieslijaten gezet worden Dit la een vreeselijk en afgnjaolijk monuinem voor bet kapilaltewe Dit is Diiitsdiland alleen maar daarbij komen nog talrijke boekdeelon voor Engeland Rualand en Frankrijk enz Spr besprak de gruwelen die ile oorlog na ziet aleopt eu bracht hiermede In verband den geeBtedJkon toeatend van hen welke terugkomen Die tourgkomendon zijn dan geestelijk gobrokeni die mensehen zijn Itapot en dat kan niet anders De govolgffl vau lozen oorlog euUen zioh volgens spr nog langen langen tijd naden vre te Uien gevoelen K nende tol do demobütoatio zeld apr dat na het tookonen van den vrede duizenden en duizenden arbei tera werrkelooa zulten worden Op tal van plaatsen in de oorlogvooirode landen is te vrouw aan bet werk gezet Vrouwenarbad echter wotA minder betaald ton einde den loonstandaanl ter mannen te drukken Spr zal niet spnelcen oVer de duurte en over het van hute houden van ile gloanobiliaeerdea daarover ie In Gouda reeds een en ander modoge tedd Het klassenatelael la In teeen oorlog vervolgde mpr op beduktesKte wijze voraterkl en dit kan nlol ander tot gevolg hebben dan dat do klassestrijd nog meer wenk verscherpt Spr koaat ton alotte voor de vraag of de Sodaal Deroocratie eeaïlge hoop heelt om een vrede te boreikion Ziet om u heen roept 0 uit en ziet dat de Snciaal Demorratte zi t gaat venoenigon met Jeee geiUctte dat de viteate dia komon moet ean vrede moet zijn zonder annexalle Wanneer dit naar voren wordt gebracht dan bobben de Sociaal Democraten een voreemgin papunt om Ae aainenw nking van die Sociaal DenMCralen weder tot stand Ie brongen Wi Sooiaal Deanooraten zegt apr hebbon alken dag oen teak te v richlen atiaka komt aan de ordle het alganoen kiesrecht Van wat wij zullen moeten doen zal een gr ot gedeelte in h Parlement worden afgespeeld on wij moeten voor alles