Goudsche Courant, maandag 27 december 1915

14e Jaargang o 18071 Aan het Dardanellenfront beeft onze artillerie in den nacht van 21 op 25 dezer een torpedoboot die d landmgsplaata by Ari Buina besoboot genoodzaakt om zich te verwyderen By Sedol Bahr wierp de vgand een vry groot aantal bommen en Inohttorpedo s Onze artillerie vernielde een vijandeiyken mynenwerper en bracht aanzienlnke schade toe in de eerste en tweede Unie der vyandeiyke loopI graven I Ons geschut beeft viei keer een I vyandeiyken kruiser getroffen die verscheiden malen Altschi Tepe en omgeving beschoot Onze batteryen aan de zee engte beschoten met succes de landmgsplaatsen van Sedul Babr I de verzamelplaats der troepen tvg MorI tollman de vyandelgke loopgraven in I de omgeving van Keriviodere de reI servetroepen ten westen van ËskiI Hissarlik en de bonwitser batterg Zy I brachten merkbare schade toe en I boorden by Uortobmau twee gepantI Berde booten in den grond I Den 2 n dezer beeft een onzer I watervli nigen BucoeavoUe verkenI ttingstocbteu gedaan over Tenedos I bet eiland Mavro en de vyandeiyke stellingen by Sedul Bahr Een torpedoboot ten zuiden van Sedtal Bahr werd door een bom getroffen Overigens had niets van beteekenis pUate KriJKSverrichtingen ter Zee Gezonken schepen Volgens eeu Reuter telegram d d 27 Dec uit Landen meldt Uoyds De Franscbe stoomboot Ville da la Ciotal is in den ochtend van den 24en gezonken l n deel der equipuEe en van de pasBagiers is gered Ue stoomboot Meroe heeft hen aan wal gezet Tachtig leden der bemanning I en passagiers worden vermist I be Engelsobe stoomboot Vedde en I Glasgow is gezonken De equipage I is opgepikt I De Éngelsohe stoomboot CottingI ham is gezonken Zeven menscben I bleven behouden I De stoomboot Uinistre Beeruaeit I is eveneens gezonken Het aantal gaI redden bedraagt zeven I Oezottken I £ an Uoyd telegram nit Londen I meldt d d Deo dat hst stoomsohip Hadley van Londen gezonken is de bemanning werd gered tainolüu ik ilij streek met beide batuien over zijn haar en brak Ui oen laoli uit die mij door merg on been droiKg Maar lach dan toi riep hlJ Gij kunt dal Óij hebt uw spal gowonsiien Ladit au Ivw b nu toob l Ik begrijp u niet Ulijldieerl Z8lite ik geheel verbaasd Wilt ge u rol ug langer speleu i vroeg bij icnarsontandend Datheeh niet meer noodig zeg ik u Ikben een dfiode man habaha rootmij obruikt men geen medalijdenmeer Ik sidderde voor zijn woeste gebaren Dit eene zeg ik i voer hijdriftig voort voor een ezel zult gemij met houden Ik heb je steedcdoorzien steeds heb ik dat Vanaf teenste oogenblik wist ik ctet ge nrijnvijand was Ik milnheer ik I Opnieuw lachte bij Mijn besnel I Ueef todi toe Gij zijt nu to 4i ze I ker die zeg Mijn oogen zien metH I meer mijn ooren hooren nieto moer I Een talenIvoUe m n als gij moet dal 1 toeb zien En als men zooals u zoo I hooge aimecties hoeft is men dubbel I op zijn hoede I O Ik wi t tal In I dat gij mijn opvolger waart I Wordt vervolgd Dienstaanbjedingen hebben in de Ooudsclie Courant te lê tmetsei Wtr Deu advtrlfitiéi ktstei bImUi MJ Toornitkelaliiig 1 6 regels f 0 36 voor dke tegel meer 6 oents Opgaaf nitsmitend aan het Bureau biedt worden bascbernid tegeölfe varen welke hen b h eigeu van zijile van hen die door netaürf zorgBlooatwid of onverschiRighSï verbreiding van de ziekte in dehtu werken Maatregelen die het keer en don handel tot de tuZi mogelijke ahnetiagen tenig br zullen zeer wasfreehijnlijk me l2 tot u toe noodzakeii Wijken M de Itaens gevolgde wi ie van be Z ding i slecht bij uitzonderimTw dengebjke hinderiijkemaatregeieno fn omdat de str indeemhgeridit wae op de uitroain dm beandUSogAaant Wor echter in stand geiioudeo du Ie gevaren die daaruit vooa vloeien bdan iijk srooter mZdenke sleobta aan het alganeen kende vluchten met vee om gevolgen van de ziekte te onikimül wanneer in de oengeving hel 3 en klauwzeer uitbreekt Het mgn voor beamettinig van nmitt eTkaJdekwee zal dan niet andem dan dZsluiüng van markten in de bonnttegebiedTO kunnen worden voerkomeiiIk vertrouw dat uw conaté den weg zal vinden om de veeèoudeTim zij in de naaste toekomst wsar Mhijiilijk m4en woixlen miMM voor een taak d e indöwlaad v eTvwten a fet op te wekken tot kraehtigon arbeid Van mijne ziji lan door eene strenge toenaaaac ihon Biavlne van al de bepajingwi di de Wet mij ter voorkoming vL breiding van hot mond en klainrzeer in de hand geeft elk enMiir IrevOT bunnfirzijdi krachtig woiS esteund Door het bestuur van hel N ft Landbouw Comité ie dit schrttf kennis gebracht van de beBturen vso alle provinciale en geweetelilke land bo wmaa appije vere njgingw en bonden en van de besturen der imtveoatamboeken moesten krijgen Een jaar later in Augustus 1915 was het resultaat geheel anders Reeds in September 1914 steeg het santal geschikten voor den dienst op 88 1 dtis vier man meer op de honderd Het sterftecgfer daalde van 3 0 tot 2 7 procent Weer een maand later in October 1914 waren deae offers respectievelijk 88 9 en 2 4 In de maanden November tot Maart varieerden deze cgfers tusschen 87 3 en 88 9 In November was het aterftecgfer 2 1 Het daalde in December tot 1 7 in Januari tot 1 4 in Februari tot 1 steeg in April en Mei tot 1 4 eo bereikte in Juni en Juli het minimam van 1 2 Het aantal gewonden dat weer in dieast kon gaan steeg van 88 9 procMit in Maart tot 91 2 procent in April en 91 8 procent in Mei en Juli 7 procent waren ongeschikt voor den dienst of moeeten verlof krijgen Van deze verlofgangers is weer een groot gedeelte bg het le er ingelijfd De gemiddelde cijfers voor het geheele jaar waren 89 6 procent weer in etaat dienst te doen 8 8 procent ongeschikt of met verlof en 1 7 procent overleden rassenden aanval alle verzekerdfaeid en zelfvertrouwen Hen kan dos veronderstellen dat generaal Théodorow het na tien dagen hard vechten nnttig heeft geoordeeld zijn troepen op adem te laten komen en ben voor niaaw hard werken voor te bereiden De tweede veronderetelling maakt het mogelijk dat de tijd van stilstand bedoelt aan het oostdp van het meer Doiran gemelde troepen tgd te geven om zich tegen Kelkiroh te ontplooien Maar een vervolging om zoo n bijreden te staken is hat risico loepen al haar vrachten verloren te laten gaan Het is alles bij elkaar waarschgnlgk dat de Balganm aan en bevel nit Berlijn gehoorzaamden De sterfte onder de gewonden in DnitKhlond Het verschijnsel dat tengevolge van de uitnemende verpleging dei gewonden in Duitschland het grootste gedeelte der gewonden weer geschikt wordt voor den dienst is sedert het uitbreken van den oorlog steeds sterker aan den dag getreden Het opmerkelgke feit moet geconstateerd worden aldus kan men in Duitsche bladen lezen dat niet alleen de geschiktheid voor den dieast van maand tot maand toenam maar dat de sterfte onder de gewonden ook van maand tot maand verminderde De ogfers van het eerste oorlogsjaar zijn dezer dagen gepubliceerd In de eerste oorlogsmaand Augustus 1914 werd reedsjiet mooie resultaat bereikt dat van de 100 gewonden er weer 84 8 dienst konden nemen terwgl er 3 0 stierven en 12 2 ongeschikt waren voor het leger of verlof Wat z n de ptammiderCeatralen Commandant de Civrieaz heeft zich deie vraag voorgdsgd eo hij antwoordt in ia Matin ais volgt Den Men December terwijl het Franich Daitaohe korps geheel geoontr erd wa tOMchen den Vardar en de treek van KUindir i het Bnlgaanche offeuief tot staan gekomen voor de linie van de Qrieksche grens Dat is itet nienwe en zekere feit dat wij alleen strikt militair willen bespreken terwgl wg ons elke meening over den duur van dien toestand voorbehondw Dit staken van de vervolging door de erkend overmaxihtige partij zou boiten alle diplomatieke overwegingen om kunnen gemotiveerd worden door een der volgende oorzaken M de vyand is nitgepot 6f hn meent het voorwendsel van een denkbeeldige barriire te baat om een strategische msnoenvre te ontwikkelen De eerste veronderstelling behoeft niet dadelijk losgelaten te worden als men aan den eenen kant de zware verliezen overweegt en men zich aan dan anderen kant herinnert dat de Balgaar nitmnntend voor zalke ondernemingen van korten danr de eigenschappen van volharding schijnt te missen welke noodig zgn voor een onafgebroken vervolging Zoo leed bijv in 1912 het leger van generaal Savov hoewel het gestannd werd door de glorie van LoeleBoergas jammerlgk schipbreuk tegen de linies van Tsataldja Hot had toen zelfs niet eens de kracht meer voor een ernstigeA aanval In 1813 vezloor het Bnigaarsohe leger in den aanval tegen zgn vroegere bondgenooten na het eerste mislnkken van zijn ver i z g atn ak yeteem thancr geen aanbevefing verdSeslt geat over tot de ente van dea dag lioor te voldoen aan de door aanneming vait deze motie aan mij kenbaar gemaakte roeening zal de be tnj ng van het aHmd en klauwzeer vooi het grootste deel komen te meten op de landbouwen a aedl ik acht het daarom mijn plicht u If verzoeken deze aangelegenheid onr er de aandacht der l e4anehobbeTiden te breogen opdat éoor hea kan worden nagegaan wat In eUi bijzon der geval en wat in eUc © gemeente noet worden verridut waar ooverboopt bet mond en klauwzeer mocht uitbreiden In veriMiad met de nood akelijke voorbereiding tot den strijd acht ik het in het belang van de veehoudBr iniet geraden van gedrageiijn te veranderen alvorehff hun de getegenbeid te geven d noodlge maatregeilen te treffen HiancLToo va W IleMtrijdSng van mond en klauwzeer De MiiuetCT van Landbouw heeft tot het ReHtuur van het Ned Laiwïbouwcnmité t volgend schrijven gericht Het zal uw comité niet zijn ontgnan liK iK Dec J l hl de Tweede Kamer te navolgende motie 1 aangeiu inea De Koaner overwe i fc dat de beetrijding van het nwuwten klauwzeer d oor bet De aandacht zal daarbij in hooge onate moeten worden geecbonfcen aan Ib LHoleering der beesnette erven en hieven en de zovg om de Émetstol binnen de grenssen van het terreSn te houden een taak die door gebrek aan peMone voor bet veeaitüenljtundigi SlaatetoefflAt niet uitvoerbaar is waar die door de belangËbcbben len met ernst oggievat en met inHf anning van alle kracSUen naar ik hoop kan worden volbra ibt Evenals tot dusverre zal zooveel mogelijk door infectie worden j raolit nalabif in het doen vnn de tijdige aangifte bedoeld in art S van de wet tot haren pliiAt te brengen en er voorts voor worden Igewaakt dat artikel 14 houdende veripliohtmgen tot aizondaring v n zieke dieren behoorlijk wordt nageleefd Waar zulks nood ig Is zuilen zij die alle voorzorgen tegen bestoietting nomen met alle middelen dïe de Wet w d v ©3rb©aa tiëaa KANTOORBOEKEN GROOTSTE SORTEERING G J VAN BURK firma J T Swarfsénburg 75 Kantoopboekhandel l leiwdg KERSTVACANTIE WITTE BIOSCOOP Heden en volgende vonden Groot Anasaat Programma EzpUoatie van den Heer JOH iTEEMBERaEN Mwr xpUoatMir Orkestnnmmers van de Heeren T Mmju mum WOENSOAO 20 DECEMBER s middags 2 nor Kinderen Familievoorstelling HALVE PRUZEN 20 LOOr T uw KAM WEG MET UW HAAR JKoÉldijlie Mkeiiliessanei m Mmm JFGIBBICHT irM Voedert uw r metjde tulvere tnurure LUNZAADROEREIN merk TER i W L 28 omI jom do r KOKO l s n Mr kM la hal b n 80VJIB06llEIIKeEKEII merk W L KdkÓ i T HAAR KOKO DOET HET HAAR OKOIIEN OAAT HET UITVALLEN TEOCN VEMTEaKT DE WORTEU HBLDEI ALS igtlSTAL EVAT OEEN KLEBKSTOr OLIE Of VET VEKriISSCrtEND VOOI DE H00rDHV D KOOP UT VAII AAO VAM w mooisT or oommL ntusi n e Ts a i so miLtM jm Uitnantande door hoog eiwit en vegehalte en groote voedingswaarde UtreDiploma Parifê 1900 Xegm Ooad n UedaOU De i Verklaring DEPATHOUDERS Gonda ANTON COOPS Wijdstraat Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJssel A GROENEVELD Lm Zegwaard A OOSTERLING van aansprakelijkheid van den kaasprodaoent tegenover den kaashandelaar cecals die is vastgesteld door de Ned V eaniging van Kaashandelaren is in boekjes van 50 ituks i 25 cent en van 100 stuks i 90 cent voorhanden by de DRUKKERU Mej de¥ed E Alter 269 Gedempte Gracht 269 DIN B k kG geett de HOOGSTE WAARDE voor Oedragfen Heeres ea DamesUeeding Koopt geheele ol gedeelten van Inboedels Is ook naar bniten de stad aan hois be ontbiedm Brieven worden v goed Let s V p op NAAM en ADBES Kej deWed S ALTER 26 Ged Gracht 269 DEJS HAAG A BRINKMAN ZOON MARKT 31 p Bjj bestelling van minstens500verklanngen ineens worden dese onder extra Icosten met firmanaambednüct 21 FirmaC SMITS Sdioenhandel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 l DERPn5T 5IBAR Eleotriadbe Dmkker A BRINKlf AN ZOON Sonda HET ADRES VOOR IEDEREEN Dinsdag 38 December 1015 GÖömuTT 3iTi© va wrs © on d vexteri tieTola cL ttoox G o o d © © acu 03aast3 ©Ils©3a Verschijnt dagelijks tóAlr behalve Zon en Feestdagen PRUS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f I Ï5 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per prat 1 90 Abonnementen worden dageijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by amf Agenten den Boekhandel en de Postkantoren PRIJS DER ADVERTeFtIËN Van 1 5 gewone regels met bew jsnuniiner f 0 56 Elke regel meer 8 10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deie lenen twee berekend Dien slaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruil betaling elke regel meer 6 ets Recihmes f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsMimte üitgeifers A BBUmiAH EH Z90H Telefoon latere 82 Telefoon Interc 82 iaihi n onderling opdat men oener zijds Zdja oveiwhattins zal laten va 1 ren aiMierzijds zaj iBzinL den bui tendander ujet te moetMh ooderaohattcKi intuMK en wUi wij on ueA be 1 zig houden met de vi gen dde wei Uotit na atloop va a deu oorlog ziU I Ion verrajzeo 1 Hel lijkl ons daft late zoo voor 1 barig M al0 dat D gegevra om zellb iimur eemgermale te kunnen u a I igaan hoc de toeBtand ia de versciu letkle landen iB ootbreken Men I kltEiU zich dan vast aan hedi eeai iu 1 de parlementen wordt gezegd aan 1 hetgeeu door mmiister wordt ge 1 oroerd terwi wij allen toeii weten I dat deze modedeeimgen van te vorou 1 litGl veel overleg worden vastgeHield I en op een beipaaW eifect berekend 1 iijii Alle apouianileit oiitbreokt daar aaii en aUt Udtiug van de gietnoedt Itfteninung heibben al dose reaevoeringen gtH U of albhai zeer geringe I waarde w Uoor velÉö ia getracht iets te viaIdon in de jongate rade van den rijkfc Ikanöeiier Uat zou wijBCtti op Dmtacii laiuüjH went in zaJc9 den vrede ea Idf vrodtMvuorwaardon V y meenen I niel heiper te moMeu ingaan op éenc t rt Ks oiiKiat zij in aiit opzaotuea zo I vaag m zoo er op beffekeud waiiiu I te Zijn voor vele upvaUdngeu eon I aunkmtopingtspunt te geven lftt va I eenige pouibieve Ujn daarin goeu I ijpraKe m Jnee teg iuwuürdigfl vijamien niogpn Tioeh In het Oo ai noch in het VV utfleu over ultvalspunteu begon oii biwohikken aUliuö ongeveer liet d I rijktfkanwlier zich uU lniiiDer bet I m bekend dat li ngeland en l rauk 1 njL ilelgiie aUr gebied van opmaitii 1 tegen ontJ betfohouwde en diaarte 1 gen moeten wij oitó in poliueken em I militaiieu zin beveiligieii alduM VoegI ite luj or bij 1 li r bij atil te alaan of deze opvatliieg juiMt is heeft geeu uut Deop1 vatting dat Engeland en l Vauknjk al zoodanig belgnö willen gebruiken bestaat bij de Duitache i egeenng Oil daarmede hebbwi wij te rekenen b j hel bepalen van de betoél euM der wot rdiesi dat OultiH laMd zich daartegen in poütiekea j railitaireii zin I moet berveiligra Wie nu op dwe uitlaiiogCBi aen I geiieele theorie wil bouwen ver de I howË ng der Duitadte re eering teI geiirover de vradesvt rwaardcvi gaat I toch waarlijk te ver in z verI trouwen op de juytfaeid en de be1 doeling van de woorden dei kaneeI llore I Wij nnoeten addiUH sprak deze I bewindBn n verder wij laoetü a ook BERICHT Zif ia ziah nat ran I Jm IS o H blad oor miiiatana ééa kiaartaal abannewwi oatvaiiaeii de nuf tu mm tot iaa dsitum F aoliijiMHda MHnmM s giratia imiierü auil utH bobot u licu g rDüicu 1 cru bij de Kngeliacihe UevolKmg i I a FO rgeMin iigesL uat zuiK uiogitd I wa 18 een gevolg van de eigenaar j Utgt apauiie waarmee iie tkw wmee I ii n ge juaa au tegeaovea te gcAieele werebJ tMJtat vat deu Aiuarikaaii onr V ueibcneidil van tiimn jDguÉMbukiD m aal lie eertHtj by diezeildie ouiver II NObiU ead tegemovej alle geotjuiu lua eii budtau do niwiwe werw I itM V lirrtuiiuiiig lö om er zich goed I van uj do üovgte to aaolien Uie I uiooito be t ée Kugelechmau sich II iiuiiBiier gecmóet Waarom hjitfatiuetj I feed uuen wij voor het oogenitóik II lat n rusten Ue getieete opvoedAng 1I m tingeiand gaat m die ricntiug en I du ia het g en woaUer dat wy tei 1I muite vüKi eeu knunerk vbn dun I I voiJiiyaaiMi htibbeu te toen 1 I Uut geuuu uu is die Kugeltfobeik tït I I iiMui iiruiu koiueu bo ataau Zij heb I I beu iu ééü loax tijd hot ieeaigedd van t eu eeuw moeten betalen Wie geroI g eld in de b ere Eu eJüiche bladen I lULdiibutieJt wat hij onUreui de géI ruoedaBteumoii waarin het Eugeiach I Vii k verkeert dtoariu kaa b materen I iiuort ölreedB oea zacdit galuid vernx I iiten heibbou dat wgt t op het verkn Igeu van het inaicht hoe die apathie I tii iip dubbel en ttwars wordt geboet I Ift ÜuitaohlanÜ wae de neutratlteiit I Heur geheel aoLJetfi Daar he t uien I uimmer nagelaten om keuJiiB te krijI geu vttn helgeen eldera viel te ziëol I eii te leeren i it ging zelfs al te Ivw B mm hlislé fic4i wed eentfmet I aanhol egenhedeii bezig die buiten ie I perkeu van dde vriendöchappelijke be I laugMeLliiug giugen ik ch dal ter zij I dt geUiten heeft men hert ia Uuitéiöh I laml tfteedlB aLa stellig verkondigiLli dia inen alloH iu htó buitenlaad nKM t I gaau leeren eu het diaarna ia igei I lanid iu practijk te brengen Dat h oen douigid geweest tn de overdrij I ving hooft wel een een nadeel ge w hoten Men vond zioh zelf vaak al te knap al te haudlg en waar dttt zelI ovem alten voodeel vond in de I edgeiioanlige poUti 4c van zleh gevoe I Ion die dioor Duitaehiland sedert i I vooral k gevoerd lag het voor d I haiwi diat tot hoogmoed geraaJit wer4 I oen uiterBtó dat al niet veel beter I waH dau die Bouvereiiie miuiachting I tie aau de oversijde van het KaI naai maar al te veel weM gokoe I terd tegenover het buitenland Deze piHche ouidöugdan zijn de onvennijdioLIjke gwvolgen van eeu al to zeer op de apit gedreven aationalUto h sectariame Na den oorlog zal het noo g zijn nog meer lan tot nu toe het gieval was intact te zoeken tuaeohen de In het nummer van I Januari 1916 1 stellen wg de gelegenheid open tot het plaatsen van NIEUWJAARSWENSCHEN tot een speciaal tarief van 25 cent voor 1 5 gewone regeU en 5 cent voor elke regel meer Inzending dezer advertentiën kan rschieden tot oiteriyk 30 Dec nm uur DE ADUINISTEATIE onze eroiion sche ontwikkeling ver I zeliereii on ik vermoe t dat er nië 1 mand in het Dultsahe vadtorland ts die niet naar jdlt do wU strevöo iAai aanfie de msdklelan ter bereuki I van dit doel moeten wij one evea fwel volle vrijheid voorbehouden I Zie daar hoe juist op het ogenr lblik waapop wij ietó denken te zul len vernemen het zwijgen wor t op 1 g 4 door den man die het waar rtohijnlijk zelf ook nog niet woet 1 Wij zullen eenvoudi t het eandevan 1 den oorlog hobbeai a te wmiitenwr I wij eenflgermate een kijk op de ge I vi lgen laarvan kunnen krijgen I 1 Wie daarop vooruit loopt loopi 1 groot gevaar absolunit mis te t sten pn het is over het algemeen zon mooieJtlt een eenmaal gekoaiteritf opvatting te laten varen I Oodhiild en nog eens geduld vra ti Ncze oorlog van de geheele wer d Aan het Wcstei k Front I Het Daitaohe oommnniqné van 127 Dec Inidt Plutselijke Directe Belasting Ue bUKUBMEKSTKKvanliOUDA jirengt ingevolge Artikel 12 dar bij KaadMiMMSuit dd a8 iJeoeiMber 1897 Nu 13a vaatgesleulo en bij touioicj umiu 1 dd ib Mei 1898 No 6 goedgekeurde Vel ordöniflg op de h€4ilug erner l laawalgke Liireole l ala tiii uaar hol inkumeu in deze üameentB ICT algomeene kenüia dat met de baÉ itr i voor da iutmM t wiinteii aangevangen op Maandag 1 Januari 1916 Üuudm 28 Uacember 1916 De Burgeineawer voarnoaaïd K L MAKTENS I Het groote hoofdkwartier meldt van IhetWenteiykoorlogBtkrrein Detrech1 ter ontateftn door de door de FrenI sohen ten N O van Nenville in de j DuitBohe stelling veroonaakte ontI ploffing i door Dttitsober bezeli I De ontploffing door de Fransohon I op de Combrea hoogte vuroo ssaakt 1 1 heeft slechtB geringe schade aatige 1 richt I Verder gebeurde niets van beteekenit 1 Van het Oosteiyk en Balkanoorlogs1 terrein valt niets nien ws te melden j Aan het ItaHunsche Iroii Het Oostenryksohe comma 1 I niqné van 27 Dec loidt De Oorlog 1 U eduU Hel ia opö eriteli t hoe weinig pomtieto er wordt inedegette U over üen laiinenlaiHdHohen toestand In de ver Mïhateï¥i belUgerente lawkea Uit l raiïknjk meeden d dagfeliwlien haaflt rMiwuer lot dut een kijk gerft èn den B n van zaken in handieH en iudfuiBirie èn op de hou ng der bevüdking tegwnover don oorlog en legeaover d regeeriug uk land Uit Engeland wordt iets ni er vernomen jDe voortxlürenidie verbalen over te werving voof vrijwjMge cMen0tn iimng n hebben althaoo eenigermato eea beeld gflgeven van dte iu6iMtaJit€ t der bovoikiug De vonhalen hebben ons g eoitl ckat eerat langv Do actie der Italiaansche art llerie tegen het Tiroler Zaidfront was gisteren weder levendiger Bij het gevecht dat op de OoBteUjke hoogten van het Etsn dal ten Zniden van Bovereto plaats vond verloor de I vyand 200 man aan dooden en gewon I den Op het Isonao front had hier en I daar geschntvuur plaats I Op den Balkan I Het Oestenryksohe commnI niqoé van 27 Deo luidt I Kr valt niets byzonders te vermelI den In Bjelopolje werden tot nu toe I 5400 geweren buitgemaakt I tn en em de Dardanellen Het Tnrkaohe oommnniqué van 27 Deo luidt weerloos oifer zou ik voor deni beul 1 ttlaau Met langaame zware stai pen 1 ötet Ui de Stoe i op welke ik zoo 1 meuigiaaaJi aUi de guneteting van een uchoone vrouw opgei roogen wa I Toeu ik de beiknop in de hand 1 naitt trok ik deze krachteloos terug i Zou ik heei aan Y Doch wat zou mij I dat helpen Dood of eileude alle 1 bleef een uk v r mij i ik sche4de aan I Ueen antwoord 1 Twea driemaal beide ik t ZeJfde resuitaot j Toen bemerkte ik dat de deur 1 die altijd geeaoten was openstond I ik trad bannen Alles wa0 nog pre I I eiee hetze ide ale toen Agues hier I woonde Ik betrad het corridor Nie I mand vemoheen I Langzaam opende ik de deur van I het salon waar ik zoo mwiigimaal I zalige uren nwt Agnee had doorge I bracht 1 Een beeld van verwarring boeldie 1 mijn oog De erto en stonden door 1 eUcander in t midden van de kamer I papaeren lagen aan stukken gescheurd I op de kostbare tapijten Ëfm gla I water was blijkbaar stuk geelagen I eu iieu inhoud had de lalel nat geh I maakt I Geen zorgende band had Mer al Ie gemitod I I VwdBr vowkir I maakt ai rii I een tem in mij Ik trad de eeékamer i binnen De resten van het avondeten FEViLLETOA iAonden oog op tafel laartui bier 1 Toen ik mijn huis verliet ziag ik 1 van dea anderen kant der straat de 1 jnumaaari van politie adwntooe I vuiurlijliein Een gebe n iziDaiig slteai I biiiiiien io nrij fluiaterde mij toe dat hij bij mij weeën iQo Bt en ik ver 1 borg mij in een portiek om zekerheid 1 te heUjeo Hij keeik naar de huis numniCTB en btee voor miijn hiuiB Maan 1 Ik hAd niet gediaoht dat de politie nu nog tot mij komen zou I Ha dacht ik ineen zou het niet mogeli k zijn dat de gouvemeuo mij oven al Alva den ong i ökkigen Egmiond jin t huid lokt En waar bleed lan ii de g€it£ mfaflid om met Helene te pre I ken Ik besloot uu eerat tot haar te gaan DocÉi opnieuw viel nnij in gedachten Wanoeor de politie commi ar mjfi karaerdcrur gesloten vindt zal hij mijn hoepita vragen en deze zal hero verwi en naar Heleme s huis Dan ia het dutdiedi dat hijtMaroaar toe komen zal eo nrij zoeken En dit wilde ik hen die zooveel om mij geleilien hadden eo nog moesten tijden niiet aandoen Vkiig maajfte ik rechts ontkeert en liep heen De Gunstelinge 1 Mohair B3 t Zou h Mir BUI eeuwig ramiBd Wijven waarom Jk aliee godiaan haxlil Mijn vertrouwen nïijn waarhedd wa voor altijd haeo Weg allee allee wee 1 Mijn hoofd boneöe voor naynoogen danat allo t wafl altfof de ovureu ter kamer om me hem vMcro Er uiit Er uit woeid ik Hier waa t naet te houdlen Ik zag op de klok dïit het bij aoMen w e Zou ik thans naar Helene gaan Thai opdat ik straks niet meeir nofijn ongieluk zou moeten overzieo Mocht ik haar arm hart nog lai er in twijfal en vreeeen laten Neeo eerrM moest heC zwaard van Daanooles dat zich van oonde tot oondte meer van zijn draad wikkeddie oip mij nedierctaten en dan wilde ik g hed vernieAigrf naar haar toe gaan haar knieön omiVïUten en zegg n VetPgwinK ik wiflit nie wat ik dbod Om Begen xan wa ik in he huaff van leo gouverneur ontbodien daar zou ik uit den mond van mijndtoodi vijanrt hooren wat mij waditte En Uit éeav kamer voerde twee deuren 1 naar andere kaonera H Ëen e wae AgneB boudoir t andere het kabiii t van den giouverueur Uier dwi i vünd ik hem Ik trad biiuten Ik zou nü n von Bis vernemen Hij zat voor zijn schrijftafel t hoofd achterrover gelound m zijn bureaustoel Hij verroerde sich uiet lüj soheen me niet gciioord te bobben Mijnheer de gouverneur riep ik en Iwt verwoDrierde mij dat mijn fïtem Z09 luid en schril klonk Zijn gestalte kromp ineen als deed Ik bem pijn Ik trad neder oo iu ong wilde ik bem zien Hemel I V m dat dl hoogmoedige gouverneur met Beo eeuwigen spotlach om da lippen Die man met de verwilderde oog n de saaongevouwen banden als in doodfftrijd dat was Slechts een man Üe een voonis I hoort uitspreken I Hij bief het hoofd daarna op en fltaanie me lang aan Wat wiMe hij I Er lag een revolver naast hhciij l wlldè bij mij dooden 1 Mljnibeer de gouveroeur riep 1 ik nogmaals I Hij ricMte zich een weinig op en I vroeg met een achreietide Mem Toen de toren bot uur sloeg dat voor maj alleg beteekende stond ik voor te deur van het huie waa r ik mijn vonniff hooren zou Ate een Wat heb Ik u ged ian dat g I raij lm gronde wilt rl 4iten I Ik trad vffl Sohrikt tenw Mijn hart Ifttond bijna alU Wat Wat moet dw