Goudsche Courant, woensdag 29 december 1915

So 13073 54e Jaargang GEVRAAGD TE GÖÜDA W VA WAA AkAA VA Citroen Arak Knin i FUNSTEPLANTENBfiTER Aanbiedingen onder No 2824 burean GOÜDSCHE COURANT te Gouda 32 Aanbevelend Firma LOUIENS Lingii Uwji S7 Eüieuwjaap 1916 Hrt HisuwjsarsNumniM zal v psoMinsn Zaterdagmorgss Aü srlsnliëa oor dat simimsrwonlaa ingswaoM tot uUsriiikVrijdaga oad aar Hiauwiaarawsasahsa Sfiwiaal tarlal wiw oohter geen lotgenoot in hot iingedukr maar een roisdwligor van de e ö te soort een berucht inbre ker dio de helft van zijn leven ïn h t tuchthuis had doorgoliracht Vol angst over wat die man hij was half dronken wel te zoggen monbft hebben sloeg Heinz Wor g iiitg een stille zijstraat in De man Jo bohooft nl t bang te wezen kariicraajd Niemand ziet ons hier ik kon ze allen Jo herkende mij zeker niet voordat Ik je aanbrak Neon Hot wa toch goe ï dat ik zoo er tani lig was mij nooit te laten pbotog aï eecvn Die vervloekte kraii Oil staan tegenwoordig alle met de polstlc in verbinding en bepoem l ijn is niet altijd zoo prettig dat weet ik bij ondervimling Kort geleden lecHt mijn kostvrouw nrtj uit de krant voor dat oen der beruchtste sohavoitan van Berlijn do graaf word genoemd wegens zijn groote gi lijkonis met een graaf En heel gemoedelijk voegt uaij erbij Weet u mijnheer Zielke als ikniet wist dat ge handel dri ingalanitfïriPti en met uw koopwaren maait len lang J rondreist dan zou ik waarlijk zoggen dat gij itie graaf zi zuo merkwaardig geli Ptt gij op Jenman dlie hier In Ie krant staat af geheeld Wordt vervolgd Wijnhandel P L LAURuSSE Bekroond Qouden Medaille 1913 QOUDA opgericht ISSS WADDINQSVEEN Telefoon No e Nn het jaargetyde voor de verzending weder aanvangt recommandeer ik opnienw de kennismaking met mijne voortreffelijke WIJNEN en stel U voor een mijner proefmanden te bestellen PROEFMAND No II Palus da MMao a St EaléiAa Médoo S OhStaau das Orinas S H Oude Raede Paptwijn Ouda mu Partwlia f 15 75 1 PROEFMAND No 2 Fijne Liiceupen WUÜAND FOCKINK Amsterdam Verkrygbaar 10 Firma A DAM Kleiweg Gouda Tel 80 5 fl ChMaau des Orma S St Emilion S Exta a Oude Rooda Parlwija 2 Exira Oude Witia Portwija Contant f 16 45 Levering franco huis bij bestelling per telefoon worden deze kosten door my vergoed Deze aanbieding vigeiieelinovereenstemming derprijtenm ner prijscourant welke op aanvrage gratis verkrijgbaar i Ik ben overtuigd dat na proefneming uwe verdere orders mij ten deelzullen vallen 40 Dame die op de bak en braadproeven onzer koks geproefd hebben hoe hoorlyl T imm Oliebollen en Appelbeignets in Delftsche Slaolie TvGrmw maken maken wij attent op de recepten die voorkomen op pag 32 en 33 van het reoeptenboekje der Delftsche Slaolie Wij herinneren hieraan met het oog op den 112 OUDEJAARSAVOND EN NIEUWJAAR PLANTA Ü J C DEü BOER r Kerta OraaB da l 6 Tal Delffsche Slaolie voor ljakken en braden vDor sla en miQiQmialse In hetzelfde receptenboekje staan ook recepten voor Tulband en Krentenbrood op pag 34 Huzarensalade Haringsalade Kreeften Garnalen lenen Zalmaalade op pag 24 Verder bevat het receptenboekje der Delftsche Slaolie nog vele andere recepten van den kok der fabriek benevens aanwijzingen voor het gebruik Het is opmerkelijk staat er in het recept voor oliebollen op pagina 32 van het receptenboekje dat hoewe de bollen in de olie zwemmend gaar gebtikken worden toch de olie niet naar binnen dringt De oliebollen zijn dan ook volstrekt niet vet wel oroqoant en van een mooie lichtbruine kleur lé OLIEFABRIEKEN CALVÊiSS DELFT FERWERDA TIEMAN AAÜBEVOLEN MERKEüi PKK Fi ESOH PER FLEBOa Palns do Medoc f069 Riidesheimer f 1 34 St Estèphe Médoo 0 74 Branneberger 1 14 La Ros Lndon 0 89 Oude Roode Port f 1 24 en 1 39 Médoo Supérieur 0 94 Oude Witte Port f 1 24 en 1 54 St Emilion 1 09 Fine Old Gold Sherry 1 04 Graves Blanc 0 89 Fine Madeira 1 24 Hant Sauternes 1 64 Malaga 1 54 Wachenheimer 0 84 Witte SamoB f 0 84 en 1 04 Hochheimer 1 04 BIJ ORDERS VAN MINSTENS ll PI OOK QBSORTEBRD VBRLEBNEN WU S o KORTINQ MITS DE BBTAUNQ k CONTANT aESCHIBDT T CREBAS GOUDA VERKRUOBAAR BU s s Tal van getnigeniisen in het boekje maken et melding van dat de Delftsche Slaolie zeer zuinig in het gebruik is veel minder walm geeft dan de andere oliën niet spat en geen onaangenamen geur in de keuken verspreidt lüoniDUijke FabrieteDlIessaDeD laan Mm Het receptenboekje der Delftsche Slaolie met bijlage betreffende het gebruik van Delftsoh Plantenvet Delfia wordt gratis en franco toegezonden aan iedere belangstellende die het met vermelding van dit blad aanvraagt aan de Afdeeling Reclame der Oliefabrieken OalviS Delft te Delft OPGERICHT ir Voedert nw Vee met de xutvere tnunee LUNZAADROEREN merk TER en W L en SOYABOONEIIKOEKEII merk W L nitmtmtendeiijiloor hoog eiwit en regehalte en groote voedingswaari relHtiloma Partje 1900 Wegen Oouden MedaiUeê KANTOORBOEKEN GROOTSTE SORTEERING G J VAN BURK firma J T SwaHsenbu Kantoopboelcliandel Kleiweg 75 Donderdag 30 December 1915 G1HIM1HE mRMT i© a 77 s X1 i ca verte3 i tielslsLd oor O o u d st © arru OaacLstxoIlseaa Verscliijnt dagelijks y i behalve èion en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Het Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau Harkt 31 bg onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren PRIJS DER ADVERTENTIÊN Van 1 5 gewone regels met bewjjsniimmer f 0 56 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienslaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f O 25 per regel Grooto letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BBINKMAN EH ZOON te Amsterdam op 17 en te Rotterdam op 29 dezer heeft de Nederlandsche Vereeniging van Handelaren in buitealandsch meel zich tot den Minister van Landbouw Nijverheid en Handd gewend met verzoek te mogen vernemen of hare conclusies lo het In de veiling te Rotterdam aangeboden meel is geen patent 2o de verkoop is niet gehouden aan een miuimumprgs en 3o hot meel woidt aangeboden ai gezond juist waren Het hierop van het Rijksgraanbureara ontvangen antwoord luidde lo vnj wenschen ons van classiücatie te onthouden 2o het ligt in de bedoeling niet onder f 19 af te geven 8o het meel in kwestie is gezond Bij het antwoord op de derde vraag wordt echter verwezen naar het slot der veilingsvoorwaarden waarbij ia bepaald dat monsters en proefbalen ter beschikking worden gesteld en de aangeboden partyen aan de veeman te bezichtigen zyn zoodst bellanghebbenden zich geheel van den toestand en de kwaliteit kunnen overtuigen Op grond van een onderzoek steltde vereeniging vast dat zich ond rhet onderzochte meel beslist niet gezond meel bevindt Uit den aard derzaak kon slechts een zeer klejp deelder party van 100 000 balen onderzochtworden i De vereeniging zegt BU in een adres aan den minister dat het Rijksgraanburean ten aanzien van het op 29 dezer te Rotterdam te veilen meel niet de garantie van patent kwaliteit wonscht te geven dat het echter desalniettemin in de bedoeling ligt niet onder de f 19 af te geven dat dit zeer diplomatische antwoord haar allerminst kan bevredigen als vereeniging van handelaars meent zy geen diplomatisch doch een onomwonden antwoord te mogen verlangen op hare vragen dat het onderzoek van een klein deel der partij heeft aangetoond dat zich onder de partg ten minste een deel ongezond meel bevindt dat de usance in den handel het departement de aansprakelgkheid oplegt voor de conditie van het meel by gebleken ondengdeUjkheid waarvan dus óf ruiling tegen gezond meel zonder kosten voor den kooper 6f korting op den koopprys volgens taxatie van experts zal moeten volgen ik dun eoii vcxi r do laatste raoal in iwH geaelsohap kunnen dineortm l it zou toch beter zijn ilan met een lofige nuaag zwak ffli kpachtetoos sterven Maar welke krant zou heim voor zuü n bericht belaliii goveij V Srelllg zou ds politie on bó leti wor den al hij zoo iets kwam aanljrenr gen 111 betaalde hotgo i hij schuUUg wa en varliet het bierhuis Uet wlnkolioam van oen handelaar in fljno eetwaron trok zijn a ndfcioht Een man lu bruine ja met een da om den halw don slappen hoed diep over hol voorhoofd getrokken had hom een paar minuten gadegeslagen tr l rai op hom toe on le de de haml op ijii sdiouder Karoeraa l Ik zöu je bijna niet herkenl hobten Heinz Werllngl Wat zie je er voVmaam uit De man die aldus werd aangesproken keek verschrikt oP en staarde den per on aan die daar voor hem stond Horken je me niet kameraad Il erkendo je ook eerst niet met aan om Kaap De Goede Hoop te laten varen in plaats van door het Suez kanaal In Engeland Dienstplicht voor de ongehuwden Een Reoter telegrata uit Lond a meldt d d 27 Dec Belangrijke kabinetnergaderingen zijn de laatste twee dagen gehouden ter overweging van d resultaten van het plan van Lord Derby Het kabinet kwam Bog niet tot een besluit maar de anionistiiahe n K 5oBt en de liberale Daily Chronicle melden dat Asquith ijn collega s mededeelde dat dienstplicht voor de ongehuwden die zich niet lieten inschrijven noodzakeiyk is Er bestaat weinig twpel dat de ministers Asquith s optreden zullen steunen De dienstplicht in Engeland E Westminster Gazette bespreekt volgens een Reuter tdogram het besluit der Regeering om tot den dienstplicht over te gaan en zegt Wy beschouwen het voor ons land als een buitengewoon voordeel en als een gerechtvaardigde reden om trotsoh te zyn dat van on groot leger vrqwilligers zonder dwangmaatregelen is ontstaan Het ia jnist t de dwang niet Mm ankeU mlinai vroeger zal sijn toegepast dan noodzakelijk was doch geen voorstander van het vrywilligerstelsel als normaal systeem voor ons land kan zijn oogen hebben gesloten voor het feit dat do oorlog die ons dwong onze legen samen te stellen onder dezelfde condities als de grootste militaire mogendheden ons thans zal kunnen dwingen vóór dat de oorlog is geëndigd dezelfde methode van recrateering toe te passen De uitbreiding van den oorlog naar den Balkan en de noodzakelijkheid om ons eigen Keizerrijk in het Oosten en het centrale Oosten te verdedigen zonder onze strijdkrachten aan het Westelijk front te verzwakken opent een nieuw hoofdstuk van den oorlog en vereischt een toevoeging en een reserve van strijdkrachten nabijheid vam onze hinderni en gek jnen wa wea d overal afgeslagen dtoor on géöchut en geweervuur De KusrtAiie verUeaen zijn groot Ten Ofltften van Boerkaniol IwAïben wij eonige ibaar voren geschoven aite41ingen heroverd In Woihynié hadden op oiinnage punten artlüeriegievePibten ptaatfl Het D u i t s c h e comiminiqué van 29 e meldt Op de kust bij Ra aogieon Noordooetdi van Fxrftkum nvwlukto een aanval van een öterke Kuadiac e afdeeling Zuidelijk van I iitfiik word een veldwaoht der Itu 9en overvallen en in de pan gehakt Aan het Itallaansche front Het Ooetenrijksrhe o nimuniqué van 29 Dec luidt Ook gisfteren hiftld op het Italiaaneche oor logBitooïieeé de levendigie werkzaanvhei V der Italianen op het ZuiilZuid oorteii front van Tirol in den oeg ina ector aan Een vijandelijke aanval op den Monte Carbonile ton Zurid Ooaten van Baroo wei afgeslagen Èvenizoo miaixdtten de nachtedl e oadememiingen van den vijand in het gebied van Col dii Lana Op hel front van het kuetlaml heulden o verswhillende punten artillerie hnndi grana ten en mijnworpersgevecïitan plaatff Op den Balkan Hei OostenrIJköch e ooWirmi iiKiiié van 29 Dee luidt Op het Zuidoostelijke front ia deto tamï nnr veranderd er hadden geen bljzoadere g ebeurtenii ein plaats In Frankrijk De Fransche socialisten Uit Par B wordt d d 27 Dec gemeld Op een socialistencon gres dat gisteren is gehouden herinnerde Jules Gnesde aan de resoluties welke eertijds op de verschillende congreasen der Oude Fransche Arbeiderspartij zijn aangenomen en die alle plechtig den vaderlandiievenden plicht der socialisten uitspraken Op dit oogenblïk besloot Queade zon elk voord van tv fel elk gebaar van vermoeidheid een misdaad zijn niet alleen tegenover Frankrijk dorfh tegenover het socialisme der geheele wereld Japansche maildienst Uit Tokio wordt d d 29 Deo gemeld dat destoomvaartmaatschappyen hebben besloten de mailbooten voort ragal s M osat slkss rsgsl maar B osat üw bevestiging hiervan zoo wordt in hot adres verder gezegd zal zy zoo mogeiyk nog tydig tegemoet zien daar een onbevredigende oplossing dezer kwestie de mislukking van de veiling moet tengevolge hebben in weerwil van de nog steeds dringende vraag in de bakkery naar goed Amerikaansch patentmeel tenzg inmiddels nog niet te voorz ne omstandigheden de waardebepaling mochten beïnvloeden i varaohliaty dH ZATERDAeaVOHD blad slat De Oorlog Aan het Westet k Front liet F r a 11 ö c h e conaiïumciué van y Dec Iiödl De nacht ia op hot fc ranecfae front rustig voorbijeegaan met uitzoïMlering in den sector van haulno waar een hanidü ranAteDr gevecht wonM vermeld en iu Chaimpagne ten Weöten vanNavana waar U i ranacdifiQ de Diuteche veidwerkeu bouibardieerdea Een Wolfï telegram mektt dud 29 Dec ui Berlijn Wertmde ward woilerom door een vijandeli on luoi tur boaohoten dtocfe zonder eeojg re ultaai De giisteren gemelde vi ndelijke aanval op üerzsiedn zonkiée m on vuur in eikaar a AvoodiB vieteiL die Frauechen tweeuüui die dioor tam haroveDnle oteUingen aan op daa liartmanJieweiiarkopf Zij dTo g n gedeolteiük in onze loopgraven door De vnaml werd editer overal dadelijk weer verdreven De gavediten oni enkele stukken loopgiraal ua den tweeden aanval dtiren nog voort Aan gevan geneia verkiren de Franeohen tot dtufltver 5 oEHderen en meer dan M man De Eiig dA en verloren giuBteiran twee vliegtuigieni waarvan een noordoostelijk van Lene door het vuur van omze aiweerkanonnjen tot landien gedongen weo d Hert andere een g ro veahtvLiegtuig werd noordelife van Horn na een gevecht in de lucht naar beneden geecboten Den 27en verbrandde eon anderr EngcJaoh vlkigtudg weöteüjk van Kijseel Aan het Oosteigk Front Het Oodtenrijkache oonunulUqué van 29 Dec luidt Op hei ituflbddohe oortogiatooned herhaalile de vijand góMeren an de BefiBarftbiidchfl grens s door krachtig artillerievuur ingdeiden aanval De aanval van den vijaiui die ia de Afgezien het resultaat van deze veiling en in het bijzonder indien deze veiling niet mocht slagen is hel het dringend noodzakeUjk dat zoo spoedig mogeiyk een nieuwe veiling van ten minste 100 000 baleh gezond patentmeel wordt gehouden n r ot De huidenquaestie Naar de N R Ct meldt hebben de beide Huidenolubs te Amsterdam en te Rotterdam aan den Ned Bond van Lederfabrikanten 100 000 huiden verkooht tegen een gemiddelden pr JB van 44 cent per pond Het Hbid verneemt nader dat het totstandkomen van deze transactie slechts mogeiyk is geweest doordat de N O T hare bemiddeling hoeft verleend De lederfabrikanten n l wilden in geen geval meer betalen dan een gemiddelden prys van 43 cent Dit was de uiterste concessie waartoe zy bereid waren De hnidenolubs weigerden echter nadat zy hun oorspronkelijke eischen aanzienink hadden verminderd met beslistheid voor minder dan 44 cent te vorkoopen Ook nadat minister Posthuma zelf tnsschenbeide was gekomen bleven partijen op dit standpunt staan Toen aldus de met veel moeite voorbereide onderhandelingen dreigden te mislukken kwam de N O T tussohenbeiden en besloot hot verschil van f 60 000 tusschen verkoopers en koopers 1 cent per pond op 100 000 huiden van ongeveer BO pond by te loggen Het blad meldt verder nog dat het in de bedoeling ligt deze f 60 000 te doen betalen door de importeur van Amerikaansch leer zoodra de import weder zal worden toegelaten BiaTLn enlsia Ld Noderlandscho ambulance naar lluilKc hland en Oostenrijk Hongarije Buitenlandsch meel Naar aanleiding van het verschil in de voorwaarden der meelveilingen JintTCiit de ambulance w irden aan de N t nog te volgende bijzonderlioden inodogodoeld Do dubbele ambulance gaat uit oiir blaf zelf luidj o het vriendelijk antwoord van den koetsier dSe voor geen klein gerucht vervaard scheen te weaen Kort na acht uur kwamen ver ïheddene equipages en hAiurkoetsen en brachten vele bezoekers aan wat den poBÜer In Hete houding zijn plicht deed vervullen Winkelnwisjes die naar knie te rugkeerden bleven in hel voorbijgaan etomge oogenbUkken voor den hal ter vorlichten en fraai versierden ingeiig taan om t kijken naar de elognnt gdcleede dames die uit de rijluigcp stapten en onder geleide van hare cavalJers naar binnen gingen Ben fatsoenlijk gekleed man bleek van kleur tuffldien de veerti en vijftig jaar oud mei eenigBziwi afgedragen overjas en witte das stond ook een ooganblik onder de niouwsg lerig n Terwijl dezen meeat hun aandaOhl sttomkeo aan de Japonnen manteta en hoeden der binnentredende darnMT leeg hij meer acht op de gelaatatretken dor hoeren Ata ware hij tdottrgcBleld loosde hij een zucht keerde zich om en slenterde vorder Een oogenbUk bleel hij sIïimi om na te denken De honger kwelde hem Zijn blik viel op eon klein bierhnte in de MbijheSd HIJ tra t binnen on liet zlA een kleinigheid brengen Zoodra het bealelde verorberd was najn hij een krant in henden Politiek daarin telde hij geen FEViLLETOJM S 0 f aa lingBrotétrt Nadruk v e r b o ife e n 1 HOOFDSTUK I liet was 9 avond acht ir De Jichte nevel Me gedurmdo den gan cfcen Oitobetdag over Berlijn had gehangen waa mi opgetrokken Het waa helder weer en de wanddaars Iroomden in menigte dOor de Kne Ipichetraat en lange de zijd Ondar de UndenIn de schouwburgen waren é vooretellingen reede begonuea maar in de reataurants en de earéVchantantfl strooraden de bezoeker nog voortdurend naar bin M n Ceklced in livrai roet gouden tres Hpn leunde de portier van een der voornaoimflte hotd rest iumnts iu a h telorae hotiding tegen den deurpost en la ïijn krant Zoodra de Hok eohter a At uur sloeg nam hij een houding van gezag aan tegen iver de buurrijtJilgen en vraoMwagene ole naar zijn oordeel den toegang tot het recïtauraat veröpwden Rok uit I Weg daarl riap bij banMh tegvn een huurkoeWer Be juiat voor A deur bleef atean en naar een nieuw vrachtje uitkeek wai4 hem gohool onverschillig ni zjjn aigen leven had hij zooveel verschrikkelijks ondervonden dat hpt Migeluk van anderen hem koud liet Eün giroot iiandelshuie bankroet wat kon hora dat schelen immers hij liezat toch lucla dan de kleeren die hij aan hot lijf had én een atgedragen zoroercostuiim dat achter de deur hing in de erbarmali o slaapstee waar hij reede veertien dogen huur schiiMig waa Een ander opschuift trok achterzijnaandaobt Hol aaii roeieiuf aantal zelfmoornlen Hij las die woorden en herhaalde ze een laar keer Zelfmoord Dat woord klonk hem in de ooren als een vrtondschappelijte wenk Hlj laohto luid dooh zijn lacji klonk zoo rauw dtit de overige gasten in het lokaal naar hem omkeken Zelfmoord dacht hij ja dat is de eonige oploflslng op geenerW wijze kan ik iets vemBeoen er blijft rail dus geen andere kans over in deae wereld Op die manier kan Ik nog hivirngon tot het krantennieuws van den iteg van morgen Eon artikel y knevel ConnnanJeeT jij de homden en bf mg Een opzienbarende moord met het aangrijpende opschrift Ecu f UveU bij langen tijd noodig g ad hear in deftige kleedlng doo l opge y om lo groeien nadat jo loskwam haalcl uit de Spree Zoo iets komt Heinz Werling IronOte het voorniet jille dagen voer ZTou ik mis hoofd en zijn bleek gelaat werd nog sdhlen nog wat geld kunnen verdio Woeker IIIj had don man wel hernen als ik op zoo n Ktantanbureau kern Be hom als kameraad eenalle bljzondeiieden ging vertellen sprak immers zij hadden na t Twintig mark zou zoo n artikel elkaar gewerkt toen zij beiden de wol wem d wezen daarvoor zou tncbthulAleedlng droegen Die man