Goudsche Courant, vrijdag 31 december 1915

uilen atamman De nationaal Ubendao legden vol geastdiilt dacelfda veriUaring at De democraten gaven den wenaoh te kannan van den pi sident van den raad eenige inlichtingen ta ontvangen aangaande den poUtiekeii toestand sonder dit avenvef als voorwaarden te stellen voor de aanneming hunnenyds der otedieten waarvoor g zouden stemmen terwgi ig naar een vrede verlangdeti die in all opciohten zou beantwoorden aan de gedane opofferingen De agrariërs ea prrogessiatan keurden de credieteu eveneens goed en eindelgk hield een Ud der meerderheid om de reeks der redenaars te sluiten ean lofrede op het leger gne dapperheid en bewonderenswaardige nacht De Minister van Finanoito bedankte uitnaam der Begeering voor de eensgezindheid waarvan de afgevaardigden blgk gavaa in een zaak waarvan het bestaan van het land afhing Dit vast elivartroawen der afgevaardigden oo do Regearing in staat stellen het aangevangen werk tot een goed einde te brengen Elke zitting bracht het onwnkbafu besloit van het land aan den dag voor geen moeilgkheid terug te deinzen om net doel de voltooiing der Bulgaarsche eenheid te bereiken De Zitting der Sobranje is verlengd van 28 Deoember tot 28 Januari iraleu ui xMD worde ujn uvereenr koit H43n gesnaakt o a met de N u t au de Ueewche haudeUors Dat die ovoreeukoiMteii met particuheren en uujt met de regeeriugai gesloten enleu heeit zgu reden hierin dal guitfugetr b aliugen Londen gaaald worden dan van een neutrale rogeenng zonden te verkrijgen zijn geweest De overeeokoinHten zijn geheim hetgeen m Kngelaod tot on Dat de ovareenkomet met de Dawm groote Nüoxdeelen oplevert kan uit het volgende bbjkea Denemarken levert groote maaea e boti r molk aiarao v l a a j ah vat leer paarden eu andere zaken welke Duitscbland tot voottxellin van den ooriog noodig beeft Geen zeeblokkade kan de Denen beletteo deoe goederen ovar da laiMkMgrenfiüen uit te voeren Wonneor Engeiand aan Denemarken bijv kollie een geuotnaddel dat voor ik oorlogvoerenden van geen uut is naar Duilschland laat uitvoeren en daarbij de verplichtiog oplegt dat de opgestmMle goedoren niet naar Dmtschland gaan dan heelt Engeland het voordeel daarvan Dat is het lulflt wal de overeenkomst bereikte en lord Milner en andere berispera der regeerin hadden dat kunnen weten Hun houding i bepaald ouvadoriandsllevend Mffi IF gull lU INTEI te OOUOA zal op MAANDAO 10 JAN Mujt 1916 det avondi zeven uur W in het Qeboaw der R K LEESVEREENIGING a d Wmthaven te Oouda p bli k wsrkoopani No 1 Een goed onderbonden iokil ei Wmlmn en EEF aan de Weithaven n 67 te Ooada groot 86 Centiaren lo eigen No 2 Een dito Woonhuis en EBI a d Kniperatraat n 32 te Qonda groot éi ntiven In eigen Eagdand en de oairtrale tuuiilel De heftige diotuaie in het Hoogerhnii over het goederenverkeer naar de neutrale huiden geeft de New Statesman aanleiding tot belaogrijke opmarkingen Het blad maant in de eerste plaats dat s die aao de Rageering iwakheid verwften wemig notitie nemen van het eigenUjk doel van de tegen Dmtschland gerichte zeeblokkade Lord Sydenham sprak alsof men met de beletüng van den katoanmtvoer naar Duitactiland pas begon toen katoen tot contrabande verklaard ward Lord Miluer deed alsof het volkenrecht slechts dat n wat de een of andere staat er ut te maken gelieft Men mag met wgeten dat onze leeblokkade tegan dan vyand hoofdaakelyk op de belemmering van de neutralen neerkomt Alle schepen welke vq aanhouden ea dooraoeken ayn neutrale schepen want vgaodeligke koopvaardijschepen bevaren op het oogenblik met meer do open zee Al deze schepen loopen met alleen neutrale havens uit maar gaan daar ook naar toe want het onmiddeilijk verkeer met de Dmtsche Noordzee havens IS stil gelegd Bovendien zyn de ladingen van al deze sohepen althans formeel neutraal eigeiulom door neutralen bevracht en voor neutralen bestemd Wanneer wy ons nu op het seetooversstaudpunt plaatsen wanneer wy de reohupiaak onier Vrysgereohten eenvoudig ter zyde sohmven en de vloot vry spel latea d w s wanneer onze autonteiteo onbegrensde bevoegheden krygen om alle neutrale goederen aan te boudan eu voor geoonfiskeerd te verklaren enkel omdat er grond is voor he vermoeden dat het goed voor deu vyand bestemd IS of van hem afkomstig dan zal het volkenrecht dat wy aoo mterst beiaugryk achten eu dat wy als doel van den stryd op den voorgrond hebben geplaatst door ons eigen optreden te met gaan Het aohcikbeeld van een wetteloos Britsoh mannisme waarmee Doitschland vergeefs gepoogd heeft de wereld schrik aan te jagen zal dan piotaeliag tot een ruwe en onduldbare werkeHjkheid zgn geworden Men moet zich ook afvragen of de neutralen zoo n optrodoa zouden dulden Zonder o deo oorlog aan te doen zouden zij on erneüg kunmai trelteii In de Veresnigde State Fieuwe S umwbu Sociëteit ÖNS ÖENOieÊ SDÜCRECeyUIT VRUDAO 31 DECEMBER 1916 Tweede Blad De eitnte ii SatoiikL IET lEinUllStl Tllllll Donderdag 6 Juovi 19If 7 Voorateffing in het Abonnemaiit uarKi l adtiurKe u lueüewonkor vuu 4ie vmMUJuae 2 etiuii £ u m iiuuuiki göwecBl en verleu uitvoerig j Li lie luetMttQilen aioaar lut up den ISen UBoemder warwi m üvi g beel 21U UXJ man aan land waaronüer mol ten volle au uuu uiit iaiaM ia cke reet t ranschea en uiarvau weer het grooisw gedeelte Wuluiuaie ifoepeu 2iUüO mau aan iiAeu m gewoudeu ziju tiX no stoe turut georactu Van i ugemehe zi ie Uourde ik de ge2ejneii4i ke verllesen up uugeveer 4U 0UU inau eotiattm ioudM nog ongeveer 170 000 man ter iieedükking aan Men wacht eohiM nog inew var arttinten Van uit UareoMie w een groot iraus K rt undoiwüg ilea mfnk van 4U 0UO iiMiu Ue eewte drie 0ch ien daarvau wareu joidt den 19en aangekuuwn Ue Engedscheai badden in den liuUMeu Ujd bitna alleen Sebotteu avcinjebraclit llooglaada ke ouder lie Gneken door hun dracht en liuu loaWaikken veel vroolijkheid vtekleu Al ineu het getal der getande troepen in den beginne veel liuoger goKhat heeit dan ligt het aan de ontzaggelijke hoeveelhedBn materieal Ut vooral de Ëagelwheauiee brengen Voor eiken tweewleli en amniiuiutiewagea hebben e4 paarden ter bewlükking Hun beale uitroeüiiig ziet er lodrukwekkeod uit lil legeuatellinff tot de Franschen ibe hier veel pi ulairder elia 2i a zo ven top tot teen nieuw uil aruet Ze sml met geld om zich been EoQ keitiier vertelde me dat rebeuingm van tachtig tranc per inaa en per avond niet tot de ulteoad iriiigen bebouren In de tingeltangeltf treden ze ale grandeeigaeure op Ze zijn niét zuinig met loulen en zells de memfchea die hun bij het graafwerk hetpon betalen zij een half puud per deg Dal heeft natuurlijk grooten invloed op het heele leven in dn stad Bij d troepen der Eutente komen oog meer dan dutaend rche vluchtelingen d e men In Wnne zeer liefderijk beiiandelIlun vrouwen zond men naar IW t47iiiekenJand Maf lleen Alexan d ie l Sedert acht ds gan gaat men iKbterj aud ra met hen te werk ze wordWi iloor de Kugelai e patrousUe ipgflg epen opnieuw uitgcKioiiatard ir het front gezonden Gel4 kiijgen zij niet meer ala ondarMeuiiing maar wie eenig zine kan moet IBM HÜnrte bij het graafwerit mee il elpen De Engatachen eh Frane ep hebben lot nog toe reede meer diaa 1200 kanonnen ontectoaept In het begin wait het ouder kaliber maar thans zijn het alleen tenlgloop kanoniwm en mware batterijen met reueaOhtJge stokken die voor de ee e veniedliging gonM beetemd zijn In de laatete dagen zijn 900 Fransdie marinlere aan land gazel die onnddIdéiUjk naar het troni zijn getrelduD Alle prikkakimad in Saloniki ia i pg io iit De EngeWchen hebben een heele steenbakkerij gdiuurd waarvan lic producten kereverefth uit den oven worden weggereden teg Jijk roet talliKize karren cement zware blokken Bl spel in 3 bedrijven Aanvang 8 nor preda Entree voor H H Leden en hnnat hnisgenooten t l 7S per penoon Entree voor NietrLaden en vramdélingeD f 2 25 per peraoon Loge Stailv Baloon Loting der te bespreken plaatwa ap Woensdagavond 8 nnr Entree voor de Galery zoowel voor Leden als Niet Leden 40 cent per persoon Kaarten daarvoor mii te Sekomen en plaatsen te bemekn a JO cent por plaats extra Woeudit 5 Jannari des namiddagi na 2 4 ajit aan de Sociëteit Alle entróe pnjzen worden verhoojj met 6 voor Auteursrechten a llaap ooraMUaa rlraM m axtra bost naar Wadiiaaneaa a Boakoop a aaa axtra traia aaap In Duilachland Rade van Alfred Lohmann De Lokal Anz meldtd d 29 Deo omtrent de redevoering welke da president der Handelskamer te Biamsn Alfred Lohmann gisteren in de zitting van het Bremer koopmansoonvut hield dat hg daarin de gevolgen dar afsluiting van Dnitsohland voor den invoer van grondstoffen uiteenzette De verklaring van katoen tot contrabande raakt da belangen van Bremen ten zeerste De a a nm aa k van munitie wordt daardoor eohtnr iat verhinderd want de bossohak van Duitschland leveren de oalatof welke voor het maken van kruit veel geschikter is Ook na den oorlog allen de munitiefabrieken geen katoen meer uit Amerika koopen De salpeter welke tot dusver uit Chili betrokken werd wordt thans in Dnitsohland uitsluitend uit lucht bereid In het voorjaar znlleo alle bahoeften van den landbouw gedekt aijn en wanneer de oorlog nog langer duurt anllen de Duitscbe fabrieken luobt stikstof kanoen eiporteeren De Chileensche vrienden verloren dus ean belangrijk afxetr gebied voor hun voornaamste product De kamfer ter bereiding van springstoffen die vroeger uitsluitend uit Japan ingevoerd en vervolgens wegens den grooten invoer van Amerikaanaeha terpentynolie synthetisch bereid werd lal thans door de Duitscbe chemisohs mdustrie goedkooper en beter vervaardigd warden Zoo ontsloot de blokkade door Engeland nieuwe fabricage ebieden voor Doitsohland welke in vredestgd vele milUoenen besparen zullen Alleen het naatrale bmteniand besloot spr dat zich nog altyd onder de hypnose van de sohgnbare overmacht ter zee van Engeland bevindt wordt benadeeld Ooriogscredlet in BulfEarye 30 December 1915 De Zitting der Sobranje van gisteren was gewijd aan de stemming over het oorlogtcrediet van 00 miUioen francs en het tweede orediet van 30 mlHioen bestemd om te voorzien iö het onderhoud vsn gezinnen van behoeftige soldaten Radoslawoff was wegens ongesteldheid afwezig Met het oog op den ernst van den huldigen toestand lagen alle parlementaire fracties af van discussie maar bepaalden zich in het algemeen tot uiteenzetting hunner beginselen De doctrinaire socialisten hernieuwden hunne verklarin dat etj den vrede verlangden en zich hardnekkig zouden verzetten tegen eiken oorlog en zeiden te zullen stemmen tegen het door de Regeering gevraagi crediat De reform socialisten den oorlog als uitgemaakte zaak aannemende en erkennende dat de oredieten onmisbaar waren gaven htm besluit te kennen noch vMr noch tegen het plan te stemmen maar zich van stemming te onthouden waarby zy er bovendien op aandrongen vanaf heden aan den vrede te denken en geen veroveringsdenkbeelden te koesteren die niet strekken ter tievordering der nationale eenheid De radicalen bevestigden dat eeusgezindheid noodig was waarby de verschillen der partgen moestan achterstaan eu in de eerste plaats aan het leger moest gedacht worden en verklaarden v66r de oredieten te hebbeu wij bijv eea kieoing van lüu mlËioeii pd nerlin ol eiioiDeit Van daiar ook betrekkeu wg voor uog veel gruotar bedrag aau allerlei ooriof etttoodigdhedeu Zou dat mogelijk zijn indaen wij one op het atandpunl van lord Miluer piaataioni HeodB nu hebben wij met aan Engeland vijanüige betangeo in Amerika en met eenige scherpe pota s vau Witoou voel te doen gehad Met alle andere Europeesche neutralen is bet niet anders gesteld Nederiand en de Scandinavisohe landen hebheu ons in het al emeon echappelijk behandeld Zij levereu ons allerlei waren Denemarken zendt boter Nederland margarine Zweden en Noorwegen hout zij bewijzen ons diensten Noorwegen door zijn schepen wellïe w4 moeilijk zour den kuunen ontberen opdot de nieuwe soort blokkade die feiteiijk over de neutralen voltrokken wortft dooltr e eu tegelijk d belangen derneu ie oude dan wel zotten als hij die twee pakjoi tabak In zijn jas zou vimlen Want Toke zou ze stil in Ijn vaders zak Steken Nog alUJd was de oude in gedactiten verdict toen hij eeu schrillen kreet vernam Hij zng lui hoe eenige meiwohen all om een rijtuig verdrongen Hij ag zlpi jongen ni naast zich en kior een dtoixlolijkcn angwt gedreven drong hij zich door de mensoheniiva a heen Wat ia er gebeurd V Vroeg hij doch een blik op het rijtuig zoi hem alles Hij wilde zijn oogen niet geiooven esi over het gfr kwetste lichaam van zijn kind gebukt tiuiMerde hij met verMktu ean Toke Toke I Nog één woord nog één Heve Tokel Acbter achter hel huls cock zo 4 £ belgraven En rochelend viel Ie kleine achterover Ato een krankzinnige wierp devaikr zlob op het lijk van zijn kind Hij wordt waanainmlg hij sterft riepen een menigtestaroroeo Moech Basiiie is echter noch krankzinnig geworden noch gestorven Het noodlot bedt besloten heen nog langer te martejen Toch beeft hij eenige eigenaardige gewoonten iiehomien Nn en dan als hij aan den arbeid ie haalt hij twee pakjes voor den dag beziet ze van allo zijden on Irukt ze dan aan zijn lippen Als hij paarden ziet bajt hij de vuisten on mompelt eenige onverstaanbare woorden Kinderen Iaat hij niet in zijn tbifield komen en gebaart dit lan worden zijn lippen vaal en bleek en zoo sleept W zijntpeorig bestaan voort zeer langlzaam groeide zijn si hat aan toulat l ze eindelijk één frank bolineg Eén fraiA Dat was een geheel vermogen voor den armen longen Hij zou zijn plan gauw ultvowen hij moest het gokt een ver Hozen zoo dacht hij Toen Wj weer iets moest bezorgen ging hij langs de drukke winkels als scheen hij lew te zoeken Bij een speelgbedwinkei bleef hij staan wat was daar al niet te zien Ballen kegels tollen Soldaten va bUk SoMlaten vai blik zooals deeoon van den slager ze ook had Onwilltiieurig kwamen op het icn van dio zaken hem de tranen in de oogen I lotsellaS dacht hij weer aan zijn plan e L beschaamd ging hij weg Op den hoek van gimlMche straat was een tabakswinkel moedig stapte bij binnen en koiiht daar twee pakjes tabak daarna vloog hij naar huis Hij vreesde dat men den Schat dien hij bij zich droeg zou elen Thuis gKkomen deeil hij d pakjes In een blikken off en verborg die achter het huis onder den grond Nog eenige degen tot op zijp verjaardegt morap de hij Daarna vloog hij naar zijn vader op d hoek der straat Het wtm tamelijk donker toen de oude BasiUe met zijn zoontje naar huls ging liet was zeer druk op de straal on een menigte rijtulgrai v ogen hem voorbij Zij liepen naast eikaar ieder met zijne eigene gedachten De oude berekende wat bij verdiend had terwijl Toke aan de verrasBlng dacht op zijn vader sver jaardag Wat voor een gezicht zou FEl lLLÊTüN pen neen daar dacht bij niet aan Stil als zijn vader het niet zaginaan hij oen oude kouB weg diealsbouir lUensl deed en liet hiar de gekregen penningen ingUjden Keek de oude Basiiie dan s avonds hel gold na dian begreep hij nooit hoe het kwam dat er meer was dan er in moest zijn De kleine sloeg hom lau vau ter zijde gade on wreef ztch genoeglijk de handen Op een goeden dag echter toen Toke weer eeiitge goldstukjee in de kous wikie stoppen keek de oude plotseling om en zag dat zijn zoon de kous in de h l hield AIS versteend bleel bij aiaaa niet alleen dat het ongeluk hem trof maar zou zijn XKni een dief zijn I Met opgeheven ai m en met een diiordrtngeoden blik vloog de oude ifp Toke toe Hij moest de waarheid zeggen Venfchrikt en bevende vertelde Toke wat bij gedaan had neSohaamd liet Basiiie den aim zakken zijn oog vulden zich met tranen en in ontroering drukte hij zijn kind aan de bonst Moech Jlaeilie had laioala bij ieder monsch een kwaal hij wa nanieliik een liartstoohtelijjt rooker Hij werkte Aiags eenige urenlanger om dan dat verdiende g te fiiebruiken voor een paicje tabiUc Zoo n pakje tabak dat was mi eene een genot Toke zal over bem n hoonie de lluieterend gesproken woorden van ztjn vader Van dit oogenblik af topte hij het gekregen geld niet meer in de kous maar bewaarde het zelf Lang7 aam Zyn Kind UU het Humeensoh llij heet UaSUie en is schoenlapper nieta meer dan eea arme achoeuilapper Den geheeien dag zit bij ep een driestal op den hoek Van H straat Voor hem staat een tafeltje treurig peudaut van den stoel waarop allerlei gereedeohap ligt Zijn kleeding Is niet alleen armoedig maar haveloos zijn gelaat ia doorploegd msl die a gioenren Oebukt zit bij over zi wark en ziet met verglaa de oogen op zijn arbeid neer Wanneer s roorgene de watenfcager voorbijgaat en hem een goeden morgen wenflcfat das ontwaakt bij als t ware uit eeu droom en knikt den man doomelend toe Komt deeigeuMr van het huis naar buiten die hem teiwtond daar ziel zitten tewar ken dan buigt hij deemoedig het hoofd doch zegt niets Met dMe groeten heelt hij voor beiden zijn verplichtingen tegenover de buitenwereld volbracht Daarna laat hij het hoold op de borst akkesi om even later het weer op te heffen en aan den arbeid te gaan Hij is de belteisMe persoanlijkiHid Da Uave traatjeogd oitfwijkt hemen h m van verre met een cefeeie vrees aau De moeders maken Imn kinderen bang voor hem door luin iO ta vocBtin moMi vader zal Je meenwnea en wanneer twee buren met eUraar in twist aljs en de een zi st lenen den ander Hel lal je gaan üt taoaA BariUa disn kan Vanaf Maandag 3 Januari I9IS t smM Seizoen lil tv er koop van Dames Wndei Canfeotie MT Als eztra goedkoop Meden wij aan Eana parlij Mantels in geldeurde winlersloffeni HitalaMMltf alMnn Biadanea Vhii H Mizaaa No 3 Een dito Woonhuis n ERF aan de Boelekade a 225 te Qoada groot 1 Are 14 Cantiarea Per wMk verhnord voor f 2 46 Nos 4 tot en met 7 Vier dito Woonhuizen en EBVEN aan de Penijnitraat n 7 tot en met 10 te Qtnda reipectia Iflk groot 68 69 60 en 81 Centiaren P r week verhnord elk voorf 2 10 60 Te aanvaarden of den betaalda j der kooppenningen 10 Febman 1916 en te bezichtigen de laatste drie wcrkdigm vMr en op dan verkoopdtg van 10 tot 12 en 2 tpt 4 nnr Verdere inlichtingen geeft gezegde Notarii ten wienn kantore van 3 Janoati af notitiën te verkrijgen zga bril I ir Siriillir iimlllir iiriilfir waarde tot f 10 waarde tot f 12 waarde tot f 20 waarde tot f SO Voopt eene parlij Manleiooslumes in Mauw warla aa gaklaurde atoffMi Slfillir SiriilllM SirJillliN MlUUr waarde tot f 20 waarde tot f 30 waarde tot f 44 waardp tot f 69 Irtaataaa Koopjes in alle afdeelingen OemeentewerkoB Oonda HËRBESmiNG ainpc Lofbiinsehe ImprtraMB NortHandsclie Levertraan Berger Levertraan bq 13 P WEUER Apotheker Oouwe 135 Telefoon 37 I Dinsdac 18 Januari 1916 des nakniddaga 1 ure znUen BURGEWEESTER en WETHOUDERS van 0OUDA trachten aan te beitedcn ifHel maicen wan daa 9owenbouw wan de la Openbare BewaarsolMrt an da LelhmaelalraaV Rotterdani XHQogstraat 347 hoebspui 4 SJ rts i j Bestek mat 2 teekingen zgn verkrijgbaar zoolang de voorraad atrekt jOp aanvrage per poatwisseJ ad f 2 60 Adres Q mBenf werken rnli CingQu worden gegeven dageljks ten 9 j ure v m en ten 2 ure n m op t Stadserf EANTOORBOEEIN GROOTSTE SORTEERING G j VAN BURK firma J T Swarlsenburg 75 rit Kantoopboekhandel Kleiweg lEuni 304 304 HOOGSTRAAT ALLEEN iiliMlIiirii Iwilltiiln De Notarissen N F CAMBIER VAN NOOTEN te Oouda en C J A BOOM te Voorschotaa zullen op DONDERDAG 23 MAART 1916 bij inzet on DONDERDAG 30 MAART d a V bij afslag telkens des v m tl uur in het Hotel DE ZALM aan de Markt te OOUDA pubU verkoopen Da kapitale voor eanige jaren geheel herstelde en goed onderhouden Bouwmanswoning genaamd KANAAN goteokond A 216 met steenen scbuar wagenschaar 3 hooibergen paardenstal en verdere getimmerten boomgaard tuin erf en weg benevens daarachter gelegen uitmuntende Bouw Wei en Hooilanden mede geschikt voor andere cnltures in de gemeente WADDINXVEEN aan den Noordeinder weg samen groot ruim 41 Hectaren In eigen gebruik te aanvaarden de bouwlanden met het ontblooten der Bohoof en de wei en hooilanden met Kerstmis beiden vanr het jaar 1916 ende bouwmanswoning met toebehooren 1 Hei 1917 42 Betaling der kooppenningen 31 Mei 1916 Nadere information te bekomen ten kantore van genoemde notaiiasen p E L T E R U E N Hoogitraat Ê ROTTERDAM Oroenmarkt BIOCLOBIN VORMT BLOED Smaakt als Spaansohe Wijn Aanbevolen door talrijke Nederlandsoha Artsen Proefflacon met Htaratuar op aanvrage gratis verkrijgbaar bü de ChemisohaFabriek ENERQOS 60 L S WIIITEI iMliiikir ErNlg 304 304 HOO STEAAT 4 3 4L 2 p ia th il 2i p p i i I wqnhamlal P L UIUIMSSE OHWIcIlt iSaS Baknwad Ooaden Medaille iglj WAOMNOSVEBN QOUDA TeMoo No 9 POTTELBERO Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater GOb Agent 7oor Holland CATALONIS te Tlfbnrg Vertegenwoordiger voor GKJTIDA en 0i istr6ken Jf af BSLOSJBJr Agent Amstel BroawerS Keiaerstraat Tel 83 No 148 Oonda Nn het jaargetgde voor de verzending weder aanvangt recommandew ik opnieaw de kennismaking met mgne voortreffelpe wyNEN en stel ü voor een myner proefmanden te bestellen PROEFMAND No OMHaaa m Kstpa Owla WM Pan a OonlanI f IB 4B beateUing per taletooa wordai dme kosten 2 PROEI MAND No 1 Pal é MMao latéiriia MMaa aMSrasM Oa a aaoa a r p l a Oatf Wltta Pai 4ifIJa f 18 75 Lavering franco knia b door my vercead Dm aanUaiJtn u gehtel tn overeemtemtmng der pryten m ner prij courttnl imBm op aanwoy gratie verkrggimir i Ik ben overtuigd dat na pri fnaming awe verdero ordara mij ten deelnllaa vaUm Adverteert in dit Blad i uaiuuriaeea balken en ijzeceu buuen Ue eenXe venleikgui nime om aaluiwJci m naki geheel gereed en liiaju rurtii aan de tweede gewerkl het draupuut der esme Urne is het dorp X opcin Iw iulig kilometer ten NoorOy e0ieu van tjalonlki Tuaachen de oorweglijuen naar Kao iaeoeli en ttuoa fur waar een uitartit sterk bruggetrooid aangelegd wordt Ue eera line loopt dan verder tanga de liuliia V ardar hoogteo uoonlelijk buigt aan derQg kitooKter lu vugeivluobt van SakHÜki naar het ooeteu en looi t dun ra eeo zeeir regetmaage buu0 van iedere hoogte gebruik makend ooatelijk om de aiad IHt ie geJeetlelijk weer het eUde terrein waar in den eereten Ballun ooriog over het lot van de stad beeliat went üet voomaaowte steunpui van de tweede liue die thaoe nog in aanbouw ia u de heuvelreeke ongeveer ééu kilometer ten zuiden vau Salooski aan de spoorlijn van Doiran eveneens eeo soort van brugg oofd aan de GaUoo nvier l e tweede liaive cirkel loopt vnjwei papallei met éea eereteo l aze Urne is zioo iScht by de stad dat drae niet meer veilig ie ala aü in gebruik geuom n wurdt üet doel ie de beide dalen die toegang geven af te sluiten De Engelacheu en Franecheu leggen achter deze liniiin nieuwe wegen aan eu verbeteren de oude De verschillende kampen zi n met veel automobielen voorden om snel troepenveischuivingen te kunnen tot stand brengen Ondank alle deze voorbareidtngeii eischt llamilmn voortdurend versterking Sarrail heeft verklaard dat hij de venleiBglng niet op zich nemen kon ale niet voor het begin van de operaties nog lOOJtKM man versterking kwamen die men hem ook beloofd heeft Alle bruggen van de drie s oorwegte zi n reed ondermijnd De Duitadte kolonie te Saloniki is needs grooteai4eels vertrokken Thans zijn er oog eleohts vijttien iajnilieB achter gebleven Zij zullen naar gezegd wor k voor zoover ze niet uit eigen beweging vertrekken naar We0tGri iienlaDd worden overgebracht Zoodra de entente de politiemacht ter hand zal nemen zijn de coiiMis van de oei rale mogendheden overbodig gewordjen en die zullen dan ato laatsten vertrekken Veirder verf ll de schrijver nog Tot botöingen tuSschen Grieksidle en Engwlsche soldaten ia het aog niet gekomenUea weet eigenlijk niet meer goed wie nu in Saloniki de baas IS Nog heelt fe GriiAsahe overheid het heft niet uit handen gegeven en het Ie niet juist dat zij alles doeb naar den weoech der indriugeiw Op de Spoorwegen beklagen de Eiigels hen airfti en met reden dat in de eerste pleet met de Grieksche belang rekening wordl gehouden Dringend noodlge reeervee moeten vaak ter wille van Griekache goederentreinen een dag lang waohlen Heden op den dag der verkiezingen zijn alle winkels garieten Geen lokaal mag open zijn Zelfs de verkle ingen laten den menschen volkomen koud Men weet dat zij slechte een voorioopig karakter dragen en bekommert er Bich niet om Acht diagen goiedem moet in Kawalla een ipdliootje hebben plaalH gievopideii oniKkit de troepen eisebten mee te mogen veohten het zij aan den eenen of andleren kant Het voortdiurend gemoMIfseer hielden zij niet langer uit mes er zeiler van zijn dat hij hem niet iala goeds toewenwht Ja hij Is arm doodarm zelfs maar er was eens eeu tijd dat hij overgelukkig was Eenige jwen geleden was hij nog In het beizit vau zijn Toke zijn kleinen lieven Toke Niemand op de w nld Oioag U meer lietde toe dan zijn Toke al zijn goedheid dro hij op zijn kind iivar Hij weritta werkte dag en nacht niet voor zich maar voor efjn lieveling En had hij een sieeUen dag gehad die niet genoeg voor beiden had opgeievmd dan al Toke alleen terwij bij den kleine met een van vreugde stralend geziohl g desh eg Op een nevelaobtigen grauwen dag zag Toke het levenslicbt en voorzeker was dit een slecht voorteeken iliat bet hem in de wereld niet goed aou gaan Zijn moeder stierf vroeg zoodat aan zijn opvoeding veel ontbrak De straat was zijn wieg en zon helaaa ook zijn sterfbed zijn Voor één zaak had hij echter eeu hart tocbtdijfce Uefde en dat was voor boeken Overgelukkig was hij wanneer een van zijn meelmakkers hom een boek te leen gaf Met een verheugd gelaal tuurde Uj dan op die zwarte letteimasHia Hoe gaa me wilde h weten wat ze vertelde maar dte arme jongen kon niet lozen Hij wits negen jaar en moeattoen reeds aan don arbeid en wanneer hij dan als hij de schoenen wegbradit een fooitje kreeg dan was bij de wereW te rHk Niet omdhthij dan In da g teg iAeld was te snoe