Goudsche Courant, vrijdag 31 december 1915

De Bond van lüiieraalwaterfal rikaiitdïen Eierliandelaren 22 bericht UM hunne clientèle dat alle Bierhandelaren genoodzaakt zQn net I JANUARI 1916 de prijzen vu ALLE BIERSOORTEN met een cent per halve en twee cent per heele flesch te VERHOOOEN HET BESTUUR HornemanD Het Bonthuis Hoogstraat 326 M lini lirUilm Rotterdam VANAF HEDEN VAN ALLE VOORRADIGE = PELTERIJEN = waaronder nog enkele koatbare garnituren tot zeer veel vertnlndenle pryzen In onze af deeling damesconfecten extra koopjes in Blouaei Rokken Mantelcoatumes Kinderjurken enz enz 60 FotograW Atelier VAN ZANEN Oosthaven 20 Opnamen tot s avonds 9 nnr A s a ï l 24 met electfisch licht G P DEJOMmW BEGEEE WQditraat 13 Tetel Interc 318 OOUDA Magazijn van Juweelen Zilveren en Gouden W ken Horloges en ar SfiecUI Inrichting voor RBPARATIBN ORAVBBRBN an hst MONTBERBN sn ZETTEN van alls BDELSTBENEN ZICHTZENDINGEN OP AAIïVRAGE CAMERA S U I 80 tegen gelegenheldsprljzen met prima optiek ali Zeiss Dallmeyer en Goerz Fotohandel J J SWART Rotterdam Qelderschestraat 4b J 1 loflWj1 i Faiiriiil i n taiefl Laas Vmmiir 0P8KRICHT TM Voedert av Fes aet de su eere mattiaw LIJNZAAÜROEREN merk STER en W L 28 n ISOVABOONENKOEKEII mark W L Uitmiutende oor hoog eiwit en vegehalte en groote voedingswaarde BeiwiMtrioma ParHi 1900 Seatn Ooudtn MadaWtt PIANO S ORGELS Buime rteering vakkundig uitgezochte Jb TsIslaM ROTTERDAM Ahonneert JTop dit Blad De Oorlog Au bet Wectciqk Front Hel Frauocbe uMoiditaS Coio DUDiqu vau 30 Dec luidt T a Watten van FiroDite traditie devi ruxl acb raeeoler te uiten vitu een van oiue aappen vooT Oom tierre maar wenl rotkomea teniggcrrtagea Id Ctaampagne bi Navana belette hel FranBoh arüllerievmir den vij and de loapgraven te beralelUn wel ke door oiui vernield wavdeu In dto nacbt van 26 op 29 Deoeober Van hel overige Iront valt nlels Ie vermatdeo liet Di MdM leseriwrlcbt van 28 Deo baioluildii t de Fraoscben te SolttiotM de Koode Kruüivla getieacheu te luibben op het nospUiud gelegen in de utbl ieid van hel alaüon mtt de blljktare bedoetinc hel IMioo te dekken Alle neutralen die HoMous beaoolitaD ziin in ataat om na tegttan boseer een dergelijke voorzorg vergeef zou zijn Hel DuiWcbe bombandemenl spaarde n l geen enttel HtadMgedjeeUe daar zond r ooderwlKid geaeholen ward op alle godadienaUge en burgerlijke gebouwen De betrokken gebouwen vormen een burgielrli tebuia voor ouden van dajgen waar enltele onvervoerbare zieken ver blljl bielden die niet tot he4 leger beboorCD Hel D u 1 1 a o h e oomsminlqué van DU Deo luidt i In den nacht van 24 dezer niMultlen iflngeleohe pogjnr gen om noordwertelljk van Rijaael bij verraealng in onze Unies door te drtngen Een zeilde nachtelijke our denwmlng van onze troepen ziuidbostaHJk van Albert h d 8uoee en leklde tot genrangwuMiuing van eenJge dozünen Engelacii Op den Hartmana ellerkopf werd het glsteroi aan de KranWh gebleven aluk loopgraat heiroverd Overigens hadden op vele plaalmn aan h front wegens de gunstige weeisgArKeldSieid levendige vuurgevechten plaat Ook lie vliegenier waren aan weera l den zeer berlrijvig Ken v KudeliJk ealcader vlei de plaatiMni Werwioq en Meenen en de daar liggende atailoneigebouwen aan Mllllaire aohade werd niel aangericht i4Kjh 7 vrouwen gowoiw en eabkliHd gfHtuod Ken Kngelacdi vliegtuig werd unordwestolijk van Kamerijk na een lui4ilt aveoht naar benedien geschoten AM het Oofl mk Frant Het Oostenrllkache coninniiiiquA v n SO Dec luidt De g veobten is OoSt jaUoie nemen lit otnvans OU h hevigheid toe Da vijand lictM gisteren zijn aanvajlen nid aUesn Wjgen onae stellingen ten Ooalen van de beneden en mididenr 8lrypa Zijn voorldringen wond m oo sts 1 reed door bet vuur onaer ballertien gestuit Waar zulk nd t geatahledkie werden de Rusataobe stoniKoloniieit door het maoUnegeweervuur onser infanterie tot staan gebrecfat Op het noordelijk deel van zijn aaiiivalsterrelii voor het hniggshoofd van Buikanow liet de vljüid gisteren 900 dboden en zwaar pewomten achter IlovenKÜen gaven 870 man atiih over H totaal dw in OustUallcift gBvangen genomen vl nnden overtreft het cijfer 1200 Aan d Ikwa en de PuUlowka hadliten op enkele punten artillerle dkiel plaats Aan de Kortm beelc en de Slyr sloegen de Oostenrijkscfa Honr gaar ch Dutl lie troepen venachoideine Htuütaohe Uchle aanvallen af De Beriljnache bladen vern nend d 30 Dec uit Uernowitz BIJ dohardnddilge atoimaanvalleu die aaderl Kenlavond door de Kussen gedaan werden leden dezen vreeselljke verllMen De gewonde en gevangen Ruasen verklaarden dit deze gevecMen niet de hel maar het laatste oordeel waren dooh de Teear had be olen Czernowltz te nemen Am het ItaUaaniche front liet OoatenrlJ fcache oomiuunloué van 80 Dec luidt Op hel Tyroler front werden de viJandeMJke aanvakapogingen op TorboU en tegen den Monte Uarbonile door ons vuur verijdeld Op de hooglen ten Nourden van den Tonalepaa tra en ik Italianen door pet nilAruiken van le UenseCsche vlajp hun draadveraperrlDKen uit te bre4den Ztj werden ecnler beeR oten Op de hoogvlakte van Doherdn vonden lavenaUge raijnsngwecliiten plaats die lot des aacbla voortdkiurden Aan het Z Oottd Pront Het Servische leger Uit Athene wordt d d 30 Dec aan de blarden gemeld dat hel overschot van hel Servische leger te El baaian en SouUurt ia aai omen het is ongoveer 40 000 man stori lU bodtteo venwei geen geMwt h n om de DardMclIen Een Woin tel i jn meidi d d 30 Dec uit CoMlan iut l In den nacht van 27 op 8 daaer en den iHon bracht onze artillerie bij de beantwocmlii van het vuur van een Vijandelijken kruiser eo een torpedob x t de kanonnen van deae beide ooriof Hcfa en fle zonder uitwerking Anaforta en Ari Burnu beschoten tot zwijgen en dwong de vaartuigen zich ie verwijderen Bil Sedol Babr had in den nadit vao 27 op 28 deoer een hevig geveefat met bonmen en luchttorpedo a op onzen rechter en Unkervleugel plaats In het centrum werd een ar flUerieg vechl geleverd Des namiddag hescholen twee krutoer korten ti l den rechtervleugel maar mosten door de actie van onze artillaiie hun vuur staken en zi 4i verwijderen Een kruiaer werd door een projeoliei getroffen Dm morgens schoot ome artillerie een tweedekker die boven Yenl Chehi en Kulh Kale vloog naar benoden De tweed ker viel ter hoogle van Tekke Bunm In zee en werd in de richting van Imbros gesleept Onee AnatoHsche kustbatterijen beschoten krachtdadig de landing laatsen van Tekke Burun Sedul Bahr en omgewing Den 27en depzor deed een onzer watervllegü igem eenverkenningBtooht over Leminoe en Mavro en wierp met BucceS bommen op de opslagplaatsen aan de haven van Hudros waar brand nitbrak Am het Zuldeiyk Front Hel OoBtenrlJksche communiqué van 30 Deo luidt Op dan 29en Decenllber des ocihtendB vorinetóe een tlotülje van vijf lomedto boütiagers en een kruiaw bij IWgloland een Fransohen onderzeeër Twee officieren en vijftien man werden gevangen genomen lu de haven van Durazzo werd een stoonisahlp en een zeilschip dooi gesciiutvuur tot zinken gebracht 11 I vuur van verscheidene kuidlbatleirijen wen lot zwijgen gebracht Daarbij Mtietton twee torpoift boofcverm ie r oji itifijnen de Lika is gezonken em ie Friglaw zwaar beschadigd Hot grootMle deel der bemanning werd gered De Friglaw werd op sleepbimw meegenomen dbch inoe na eonige uren tot linken worden g braclit Een overmacht van vijandelijke üruigerS en torpedobootvemielere bo chaigde onze flottilje Onder de vijandelijke sohepen werden sleohtfl da Engelsche kruiser tiypel Bristoï en de FranSche torpedobootvemieier type BouoHer dUldWiJk horkend De dreigende opstand In China Aan een correspoudenlie uit I oUug In do Daily Chrouiola ishet volgende ontleend over den toestmd UI ZuidIJblna Otachoon die maeningen aaugoande Itun ware bdeekenis nog uiteenJoopen hebben verscheidene legatios niij itiediegedeeld zoo schrift de Oorreepoudent dat zij officleele teiegnu men uit Zuidi West Chiua heisbeu ontvangen waarin wor medegei ii lat de provincies yuiuuui en Kwangst hun onafhankelijkheid heiiben uitgeroepen en Uuans bezig zijn troepen Ie monsteren De voornaamste leider eohijnt generaal Tsaiao te zijn oen bekwaam In Japan oiuierwezeu officior die tut voor kort te Peking vertoefde en die tijdouB dte revolutie van 1911 oen atgi ch i ite diynastie in Yunnan traüUte te grondvesten De sameiusweriiig moei zeer wijd vertakt zijn en lang van te voren zijn voorbereid Kn zij levert waaniohijnlijk deredton op wascrom de monarcbie beweging zoo beapoedigdl werd ondanks do maxigevlDgett uit het builanJaud Thans eerst begint men ook meer aandadil te besteden aan Sonunige merkwaardige feiten die nu p e in hot ware lioht vanadiijnen Zoo blijkt hot nu dat een atoomsohip met wapens en munitie geladen betweik in de vorige nwuuid louter toevaüig éxir een FraMohen torpodojager werd buitgemaakt op de kust van Annoi on dat naar ledereen geloofde voor de liwlESche ra Mraaiors was iiestamdl inderdaad op weg was naarde kust van Kwang ten behoeve vanChlneasoho separallaten Intueischen treedt de Begearing krachtig tegen de rewolutionnalre beweging op Twee Speciaie miHUiiw van veel geld voorzien moeten naax Yunnein en Kwangsl onderweg zijn om daar de militairen om te koopen terwijl generaal Tsaokuo bevel voerende over de befaamde Be divisie die in 1912 Paking plur in gefoilceertfó marscben van Szeohuan naar de graia van Kueichou oprukt ten einde strategische punten te bezetten en Yunnan af te zondereh De Belgische regeering Men mefdt uit Havre aan de N H Ct Er is ernfltig sprake van wlj ngen In de Bdgische regleering door nienwo knuhten in hel kahlnel op te nemen De eerste minister baron De B ueville een man van dkirf en van initiatief beeft la overiegrael den koning in dien zin besloten en bij zai zjjn lofwaardig doel sttdilg bereiken De miniaierrtad beeft den week reed tweenmal over deaekw tie lieraadslaagd doch er is wegens tegenstand van een der leden nog goen beÉlisSing genomen Deze is echter op til en de heeren gmal Goblot flAlviella onder voornttór van ilen senaat I aul Hyman Belgisoh gezant te Londen en Endle Vaodervekfc de beide laataten zijn afgavaanfigden en miniHtera van ataat zullen dan als ministera zonder portefeiilllo in het kabinet worden opgenomen Graaf fioblet d Alviell en Paul Ilymniw zijn liberaal Vanderveldo is de bekende ociaal d nocr tl e leider De twee eerfltgenoemden zijn boogieeraar aan de vrije universit t te Bruanel Vandervelde is boogieeraar aan het InStllut des Hautes Etudes Alle drie zijn leden van de Acailémie de Befgique SchrijverB van naani on gezaghebbende woordvoerder De roiiiisterraad waarin het beiHuit Werfsnirenl zal vallen zal in de eeriHe week van Januari wordkm i ehoudfen r De dienstplicht in Engeland Zooala te begrgpen ia heft de Daily Mail een jnichkreet aan nu de invoering Tan dienitpHcht in Engeland zoo goed ala zeker geworden is Het blad wgat er met trota op dat het een onafgebroken campagne van 8 maanden heeft gevoerd die na met anocea bekroond belooft te worden Ten slotte worden gezoqde methodes bij ons ingefoerd en worden de getrouwde mannen niet misleid roept het blad nit Ds plechtige belofte van Aaqnith zal naar de letter en geeat in vervulling treden en het is een schandaal van een groot gedeelte van de Engelach pers dat bet heeft kunnen onderstellen dat de premier zijn woord zon hebben gebroken De uitwerking van deze beslissing zal die zijn van een electrischen schok op al onze bondgenooten De inrbering van dienstplicht hoe lang zj ook op zich heeft laten wachten zal algemeen worden opgevat als een teeken dat de Britsche natie vast besloten is elke opoffering te brengen voor de zaak van de vrgheid Zonder twijfel zal deze beslissiag ook enormen invloed uitoefenen op de neutralen Verder kan het niet anders dan dat bet een gevoel van depressie bij onze vijanden zal te voorschijn roepen die al hon verwachtingen hadden gebouwd op de oppositie tegen dienstplicht Deze vorwaohtin en waren reeds niet meer sterk sim de opzienbarende overwinning b j de verkiezingen van Uerthyr nn z n zg echter geheel verdwenen Eén ding is jammer het bealait bad een jaar eerder genomen moeten worden Twaalf maanden zijn voorbg gegaan met ijdel gepraat en het gevolg hiervan is in letters van van bloed en ijzer in de Balkangeachiedenis geachreven Want dienstplicht waa en M het eenige juiste voldoende en onfeilbare middel om manschappen in groote getale op te doen komen Het werd een te groot achandaal dat honderdduizenden jonge ongetrouwde mannen weigerden op te komen en kalm toezagen dat andoren voor hen hun leven waagden De Weatm Oazette zegt dat het jammer is dat de ernstige beslissingen die het kabinet staat te nemen plaats lullen vinden te midden van luid rumoer door de pera gemaakt Engeland bevindt zien in een toestand die niterat delicaat kan genoemd worden en die koele hoofden vraagt Een werkeiyk patriot behoort thans te zwggen of althana nieta te zeggen waardoor de regeering gehinderd kan worden De jonge mannen hebben het nu sleohia aan zichzelf te danken indien ig niet de eer genieten vrijwilligera te warden genoemd Qelegenheid ia hun te overgegeven Het blad eindigt met te zeggen dat het misschien wat il te sterk is om reeds on van e n bepaalde kabinets orisis te spreken In Griekenland Het Qriekaohe leger Een Wolff telegiam meldt d d 30 Deo oit Athene dat de Orieksche lichting van 1892 den 15n Jannari met verlof i l gaan Tegel kertijd verden de tot dnsver niet geregistreerde manschappen van die lichtingen opgeroepen Dnitache hervormingen in België De Lokal Anieiger van 30 Deo verneemt uit Brnaael naar de N Ct meldt dat de goavernenr generaal bepaald heeft dat op de begrooting voor bet jaar 1916 aommen worden uitgetrokken tot hervorming van de nniveraiteit te Gent om aie in Vlaamacbe banen te leiden Voorta word door hem bepaald dat voor de reorganiaatie van het onderwija de noodige maatregelen door deakondigen zullen worden voorbereid Door deze maatregelen znllen de wenachen der Vlaamacbe beweging van de laatste tien jfren in vervolling gaan Aan de nieuwe nniveraiteit zullen tegelijkertyd speciale acbolen verbonden worden voor mgnbouw landbouw en den veterinairen dienst Een reden voor de aanhouding der brievenmalen Een part telegram nit Landen meldt d d 30 Deo Het Central News agentBohap ontvangt een bericht nit Washington meldende dat men daar het veelvuldig aanbonden der naar en van Amerika gaande mailbooten van neutrale landen toeachrijft aan het feit dat DnitaohIrnd zon trachten door middel van de post Belgiache effecten naar Amerika te zenden om deze papieren daar te realiseeren In EngelachIndië Hot Indische Nationale Congres heeft beden moties aangenomen waarin blydsohap wordt te kennen gegevenover het battel van den koning enhet vaste besloit wordt uitgesprokenhet rijk in alle gevaren trouw teblijven Het Congrea aprak de Ifoop uit dat de ambtatgd van Lord Hardingen als onderkoning zon worden verlengd en dat Indiëra tot officieren bij leger en vloot zouden worden aangeateld Hbld In Italië Kolennood De kolennood in Italië begint zeer nijpend te worden Per ton wordt thans te Rome 177 lire betaald 50 vertegenwoordigers van tram en spoorwegmaatschappijen en van scheepvaartondernemingen hebben een vergadering gehouden waarin vastgesteld weid dat bij de tegenwoordige prijzen de grondslagen van de concessies geheel omvergeworpen worden en het bedrijf slechts mogelijk is indien de staat kolen levert tot prijzen die het tenminste mogelgk maken dat de bedrijfskosten door de ontvangsten worden gedekt Een commissie is benoemd om de aandacht van de regeering op dit punt te vestigen In Dnitsohland Duitschland economiacb Een Wolff telegram uit Berlijn meldt d d 30 Deo In een zitting van het centraal comité van de Rnksbank deelde Havestein de president mee dat het eoonomisoh leven van Duitschland zich r uatig voortbeweegt De gunstige toestand dar Rgksbank stemt overeen met de gehaele economische ontwikkeling van het Daitaohe rSk Bir5 3=i e3n laa xd I Landwoerpliohtigsn In legerorder B 1916 nr 385 is aangegeven dat de militiepliohtigen van de lichting 1907 en oudere lichtingen op 1 Januari 1916 naar de landweer overgaan Het is noodig zegt de opperbevelhebber onder de aandacht te Vengén dat het hier geldt een overgang in administratieven zin de militiepliohtige wordt landweerplichtige en dat voor de betrokkenen dit niM h t gevolg heeft dat zg naar eenig ander onderdeel der krügsmaoht moeten worden gezonden Zoo zoUen by v de dienstplichtigen der militje liohting 1907 behoorende tot de veld bataljong en reaerve bataljons die op 10 December j l nog niet naar de landweerbataliona zgn gezonden ook thans nog bij hun onderdeelen verbiyven ongea t het feit dat zy 1 Jannaii a a landweerplichtig worden Voor hun vertrek naar de landweerbatsl jona zullen nog nadere bevelen warden gegeven Giaterochtend overleed te Utrecht na kortstondige ongesteldheid in den ouderdom van bijna 48 jaar de beer Fr W Sohöttelndreier directeur van het Tltrechtsche dagblad Uitvoer van hanen en hennen De Hiniatar van Landbouw Ng verheid ea Handel heeft goedgevonden te bepalen lo na 31 December 1916 znllen geen consenten meer worden veratrekt voor den uitvoer van jonge hanen en onde hennen 2o de Toor 1 Januari 1S16 oitgereikte consenten voor den altvow van jonge hanen en oude hennen zgn geldig tot en met 8 Januari 1916 3a voor den uitvoer van bevroren jonge hanen en bevrorep onde hennen zullen van 1 Jannari 1916 at door het Ryksbnrean tot regeling van den uitvoer van pluimvee te Amenloort oonsentea kouMn wezden 1M4i ondo de volgende TootwaaidM a van £ uaweriga towndsKi moet door belanghebbenden vóér 6 Jannari 1916 opgave zgn veratnkt aan het Rykaburean voornoemd met vermelding van de jniste aantallen bevroren jonge hanen en bevnAejonde hennen en van de plaatsen waar d e tar b yriea g a on b de voorraden moeten zgn opg agen in afgesloten ruimten welkedoor het Rykaburean Toomoeradknnnen worden verzegeld c de aangevraagde oonsentes worden eerat dan verleend wanneac aan het Rykaburean voornoemd a gebleken dat ds opgegeven voortaduaanwezig zijn en de verzegeling it geschied d voor de nitreiking der oonMntu het uitoefenen der contrtle en ds verzending naar het buitenland geldsa overigena de bepalingen als ten aanziMi daarvan zgn opgenomen in de beschikkingen van 18 Joni en 31 JuUl916 Gemengde Berichten De prgzen der eieren Hen sohrgft ons nit den Geldefadun Achterhoek J Do eieren beginnen steeds mm ia grgs te dalen dank zy hetvwbodtot aitvoer De pluimveeolub da Qtail hap te Vinterfcwgk notaetdt 86 cent per pond d i 6 j cent pet Auk In één maand tgda ia hindooc 4e prgs van S3 toè 66 oeni gekomen sjoodat we thans den normalen prys dm dezen tgd van het jau bereikt Ijebben I Door den eleotr draad gedood Men meldt ona nit Overalag Zekere ¥ een jongen van ca 12 jaar wat Dinsdagnamiddag aan de Belgiache zgde van den draad bezig met loof fapen uit te trekken Uit apeelschheid Moeg hgmet een raap tegen den electtisohe draad met het ongelukkig ge Ig dat hg dood ter aarde stortte Twee militairen overreden De namen van de twee militairen ie door de Gooische atoomtram zgn oiverJeden zgn A v Duyvenbode en P Knyt beide uit Katwgk Van Duyvenbode was onmiddelgk dood enKnyt ia gisterenmorgen omatreeka 5 uur in t hoapitaal te Naarden oveiiedeia waren ongehuwd De militair Knyt if een broer van den onlangi by hei ooodlottig voorval op de logger Koordzee omgekomen matroos Schipbreukelingen gered Kapitein C van Benthem Jatting an het op 25 December binnengekomen Btoomaobip Boeton der 3toomva rtMg Nederland rapporteert op 3 en 4 December de l i anning van een tweetal sloepen te Uebben opgepikt van het be oostea Valta in den grond geaohotea ttoomaiihip Umeta Te 8 a 80 namiddag van den tai Deo werd een rood sohitterlioht apenrd dit blgkbaar het aa Boaton opriep Van de Boeton werd mot de Moraelamp geantwoord dooh geen aiitwoord daarop ontvangen Te 10 uur 10 en 10 u 80 w nB Wederom een rood licht gezien nbSr dit laatste gefluit en hulpgeroep y nomen Direet werd gestopt n bggsdraaid en hot bleek toen dat het licht afkomstig wa van een der reddingbooten van het door een onderzeeboot op 1 December in den grond gr aehoten Engelaohe atoomsohip Um van de Britiah India Steam Navintion Company De bemanninft beataande tut 2n officier 3n machinist en 83 Laaoaren werd aanj boord genomen en verzorgd t Van den Sn officier vernam k p f Van Benthem Jatting dat nog 4rie sloepen waren en hg besloot daarom in de koeniyn terug te stoomen m mogeisk ook de tnd n aioepen op te pikken Vut het nMr T erd waa er niet te ontdekhB waarop de kapitein besloot de ijB l tin te doen stoppn en daglicht tf t wachten waarby aoherpe uitkyk werd gehouden Bg het aanbreken van den dagward aan de kim een aloep ontdekt da Boeton stoomde daarheen en pktei t 8 nnr de morgens de tweede aloar van do Umeta op bevattende M 3e offioier hootdmschiniat 2e tauÜniat klerk en 22 Laacsren Du r Werd nog twee nor in de koetllp t mggeatoomd dooti er vat nieta mM te ontdekken waarop te 1 a SI voormiddag van 4 December de ai vervolgd werd terwyi nog aoherpe oitkgk werd gehouden Het v mitsea van nog twee sloepen werd door d Poetotf gerappoitaard aan het pes seen de ZveedKdie ttoeMachip Nip 1 pon I Bet se Boeton lette naar MalU 1 koets en ontacheepe de achipbreuke 1 lingen den 5n December te 9 u 10 1 voocmiddag op een onderzoekings1 vautnig bniten ManaSoirocco Zud 1 kort Malta waarna de reia werd 1 vwvoled I H IJonden vemui de gecagvoerdei iten kantore der B T S N C dat I de opvarenden van de nog vermiate 1 sloepen te Algiers en te Port Said 1 waren aangebracht en dat slecht één 1 Laaoaat bg de ramp het leven heeft veriorea I Uit en aan uit en aan I Hen kent de anecdote van het 1 Fookche knaapje dat zgn vader liet 1 vertellen van het genot van den rgk1 dom I ZSn vader zei Wy arme menschen I trduen nooit een schoon hemd aan 1 De veldwachter trekt er elk jaar een I aan de burgemeester elke maand de 1 miaiater elke week de atadhooder I eiken dag maar de keizer trek nit 1 en aan uit en aan den heelen dag 1 maar door I Ala dat zoo waa zou ryk wezen 1 een dnbiens genot enn want naaat 1 bewondering voor voelen we toch ook t madeiyden met den tooneelspder die I b het jongejannen op dit gebied nog I heel wat meer presteert Toch achgnt er wel een kern van I waajrheid te liggen in de mededeeling 1 van dan ouden Pool tenminste het volgende verhaaltje dateerend oit 1853 1 geut hem bgna geiyk De geschiedenis speelt in Olmütz I toen de latere keizer Wilhelm als I Prins van Pruisen de Oostenrijksche manoeavres moest bgwonen I Toen hg s morgens naar de stad vertrok droeg hg de Pruisische uniform maar trok eeuige stations vóór Obnütz zgn Oostenrgksche uniform 1 aan omdat de keizer hem op het staoon sou verwelkomen in z n hotel aangekomen wachttehem daar een groote groep officierenvan hei VI legercorps die nitSileziëwann overgekomen eveneens om de manoeuvres te aansohonwen De prins ontvingdeinparadeuififoimversch nen officieren maar daartoe moeat hy eerat 1 weer de Pruisiache uniform aantrekken Nanwelgka waren ze weg of het 1 heette De keizer van Oosteurgk rijdt vOor en flnki K oot Wilhelm I weer in het Ooatenrflksehe pak i Diteet moest een enbezoBk ge1 braAtwordenen depthutrap 1 cioh I daarvoor tenminste niet te behoeven I verkleeden Maar een bode kwam aan1 rennen met de boodaohap dat de keizer van Rualand direct in de stad aoti 1 arriveeren En toen moeat hy weer I da Ooatenrgkache uniform uittrekken I en verwiaaelen voor de Rnaaiwlio niet I alle daarbg behoorende ordeteekenen j Na terugkeer van de begroeting van ktiser Nioolatis moeat de Ratsuche unilorm uit en de Ooatenrykache aan voor het tegenbezoek aan den Ooateaigkschen keizer Daarvandaan komende moee de PnMaische ani orm weer aangetrokken terwyi voor het diner weer een verUaedpartg noodig was Zevenmaal verwiaaelen vóór Eet diner t ia geenkleinigheid Hld lil Sg QgSg Ds tüaaa tanitrit 1916 1 Men maldl onfl Voor den Htaia I Hoiidrit dbor Nederland welke Zon 1 lag 30 Jawsri Vb te Ameterdaoi I zal aanvangen heeft zloh een Ui voerend Cooaté gevormd beBtaante 1 uit de H H U Adler 1 H AarH n P J de Jong secr van den 1 N W B en Leo Lauer Daze heeren zuUen zioh met de regeling van den rit belasten Als aciilste rijder werd door het Uitvoerend Comdténog geëngageerd Straat een beitende kraohl op den langen afatand Welke in het atgeioopen seizoen het Kampioenschap van Nederland over 30 K M met ganginaking won zoodat thans aan den zesdaagsdièn tocht van ongeveer 1200 K M deelnen en Van Geut DickeoUnan Bleiceniiolen Straat Klaas van Neck P v d Wiel De Roos en Franeeen Nog dient vermeid dat de firma Aübert Fréres den todat zal rnedemiikeD tenr eiralle het evenement te filmen zoodat geheel Nederland in detheatera van deze aiportieve gebeurtenis zal kuiMien gonJetOD Ad verten tien AU PRINTEMPS K00PMEINER8 VAN DIJKMODES ROTTERDAM Zw Janstraat 3a Tel 7046 HoogeUaat X48 3825 n t 10 PROFESSOR MlEf air 1 VQL6TQUS ZMTÜURfiENS PL ANTA PLANTA bij J C DEN BOER Karte roMiaaawil 6 Tst ORGELS AU gelegenheid TE KOOF drie Amerik Orgels waaronder K pelmet doorloopsnde Harp IS R itartmet S jaar garantie bg 10 W KOOU Orgel magazijn Tollentitraat 49 Rotterdam De Goudsche Fruithandel Lange Tiendewag 27 OOUDA Aanéekomettï Blauwe druiven Tafelperen en appels Regeeringt BOONEN Mandarijnen Sinaasappels Citroenen i i ERWTEN Aanbevelend tfl L VAM DER BEEK LANGE T1ENDEWE6 Kastanjes Hazelnooten Okkenooten Olienooten Nestle Kindermeel Molenaars Kindermeel Melkflesschen p WEUER Apotheker I0ouwel35 Telefoon 37 y enz enz v FirmaC SMITS Sclioonliaiidöl Kteiweif 48 Ooi Opgericht 1879 VAN Bl OMMÏ bTLiN InKT iHETlDMS l l£D