Goudsche Courant, zaterdag 1 januari 1916

Kantoorboeken Kwitantieboeken Kleefstof Kasboeken Copieboeken Rekeningen Kantoor agenda s Alphabets Kwitanties Wisselboekjes Bloc Notes Nota s Drinkt VERZIJDEN S KEIZERINNE BITTER ceat n g 8 JAN 1916 NUMMER 77 ALGEMEEN VERSPREI 2ejAARGAN 3 OPLAGE H00 UITGAVE DRUKKERIJ HERMAN MATHOT WADDINXVEEN VERSCHIJNT IED EREN ZATERDAGMORGEN PPP W j VAN ZANEN M FOTOGRAFISCH ATELIER Oosthaven 20 GOUDA Opaimoo tot roods 9 uur bfl ELECTR1SCK LICHT 269 ï IJJjiJllliSafe U ADVERTENTIEPRIJS van 1 5 regels 35 cent ledere regel meer 7 cent Bij ABONNEMENT om binnen één jaar te plaatsen gerekend vanaf 1 Juli 1 Oct 1 Jan ot 1 April 250 regels 6 cent 500 regels 5 cent 1000 regels 4 cent en 2500 regels of daarboven 3 cent p regel Dezelfde advertentie voor 3 X opgegeven wordt 2 X berekend VERSLAGEN van vergaderingen BERICHTEN enz kunnen gratis worden opgenomen en worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagmiddag 1 uur ADVERTENTIËN tot uiterlijk Vrijdagmorgen 9 uur Advert en andere stukken moeten onderteekend zijn of van een bekende vereeniging uitgaan Ingezonden stukken worden niet opgenomen VISITEKAARTJES in groote verscheidenheid DRUKKERIJ HERMAN MATHOT VOOR DE FEESTDAGEN vestigen wij uwe aandacht opt Boerenjongens z alcohol 95 et per Likeuren z alcohol Port Samos Burgos Bessenwijn Roode wijn Cacaopoeder Biscuits in verschillende soorten 6 T 7 8 Diverse soorten verpakte cacao Firma A TASELAAR Kerkweg 10 KANTOORBENOODIGDHEDEN voorhanden en verkrijgbaar in MATHOTS BOEKHANDEL BOSKOOP Tc koop een nieuwe gesloten Handwagen zeer geschikt voor kleinhandel Adres te bevragen onder het nummer dezer advert a h bweau v d bladl Een Huis te huur Te bevragen bij de WED M BUITELAAR Kerkweg Kerstpudding Succespudding Amandeltjespudding Thomson s pudding Speculaas 1 Kleingoed Kransjes Sprits Bitterkoekjes ABONNEERT U voor de lange winteravonden op het Geïllustreerd Familieblad C P VAN RHIJN IUDEN 177 SALON VOOR SCHEREN EN BAARSNUDEN MODEM GERICHT 10 cent per pakje cent per ons 15 10 9 11 10 12 8 10 10 12 Op Nieuwjaarsdag VOORHANDEN 1 Heerlijke APPELBOLLEN Zwaar gevulde Saucijzebroodjes Aanbevelend A R BAKKER Luxe Bakkerij Ondergeteekende beveelt zich aan vdor het incasseeren van huishuur jaar maand en weekpremiën en kwitantiën Aanbevelen T Binnenkade In assurantiën KERKWEG D la pot en 50 et per pot 35 377J et per flesch 55 70 70 65 80 A 30 70 80 20 cent per ons Stoomboot VOORUITGANG UREN VAN VERTREK Van WADDINXVEEN naar GOUDA 4 Zondag v m 8 35 n m 1 50 en 6 50 Overige dagen v m 7 05 en 9 20 n m 1 50 en 6 50 Van BOSKOOP naar GOUDA Zondag v m 8 15 n m 1 30 en 6 30 Overige dagen v m 6 45 en 9 n m 1 30 en 6 30 Van GOUDA naar WADDINXVEEN en BOSKOOP Zondag v m 10 30 n m 5 en 10 Overige dagen v m 8 en 10 30 n m 5 en 9 15 Nieuwjaarsdag geen dienst LOSSE NUMMERS van het Geïllustreerd Familieblad zijn lederen Zaterdag verkrijgbaar bij den besteller van dit blad a 4 cent per nummer Abonnementsprijs per 3 maanden 45 cent fr p post 52 et LOSSE NUMMERS van Het Nieuwe Modeblad zijn aan het bureau te bekomen a 15 cent Abonnementsprijs per 3 maanden 75 ceiit fr p post 85 et OPPICIEELE KENNISGEVINGEN De Gemeente Secretarie is op werkdagen UITSLUITEND GEOPEND van s morgens 9 uur tot s nam 1 uur MAXIMUMPRIJZEN LEVE NSMIDD ELEN De BURGEMEESTER der Gemeente WADDINXVEEN brengt ter algemeene kennis dat door den Minister van Landbouw Nijverheid en Handel voor de maand Januari behoudens eerdere vervanging is vastgesteld de navolgende Lijst van eenige der meest voorkomende artikelen met de daarvoor aangenomen maximumprijzen De prijzen hebben uitsluitend betrekking op de gewone qualiteiten De luxe sorteeringen waar voor in gewone tijden reedAeel hoogere prijzen worden betaald blijven buiten aanmerking GROOTHANDELPRIJZEN Regeeringstarwemeel bij verkoop op meelkaart per 100 k g ƒ 13 50 Tarwebloem gebuild inlandsen per 100 19 25 Tarwemeel ongebuild 16 50 Boter bij verpakking in wit fust van 50 k g per k g ƒ 1 50 a fustvan25k g per k g ƒ 1 51 Delftsch of Leldschfust van 20 k g per k g ƒ 1 55 Boter bij verpakking in Delftsch of Leidsch fust van 10 k g per k g ƒ 1 56 Volvette Goudsche en Edammer Mei Zomeren Septemberkaas met Rijksmerk per 50 k g ƒ 50 0 Volvette Goudsche en Edammer Mei Zopféren Septemberkaas I per 50 k g f Al 50 Edammer en Goudsche Mei Zomer e Septemberkaas 40 + per 50 k g f 46 00 Volvette jonge Goudsche en Edammerkaas met Rijksmerk per 50 k g 40 00 Volv jonge Goud en Ed kaas p 50kg 38 00 Jonge Edammer en Goudsche kaas 40 per 50 k g ƒ 37 00 kaas 30 + per 50 k g 30 00 kaas 20 + per 50 k g f 25 00 magere Edammer en Goudsche kaas per 50 k g ƒ 15 00 Leidsche en Delftsche komijnekaas in ZuidHolland vervaardigd per 50 k g ƒ 42 00 Friesche nagelkaas in Friesland in de fabrieken vervaardigd per 50 k g 21 00 Rijst grofmidde Bassein j of Rangoon Ie handcondities per 50 k g ƒ 10 50 Rijst voorloop l of Rangoon Ie handcondities per 50 kg 11 25 Rijst grof voorloop Bassein j of Rangoon Ie handcondities per 50 k g 11 75 Havermout per 100 k g ƒ 22 50 Suiker witte geraffineerde 51 00 Margarine 2 Peekoffie 31 00 Cichorei 26 00 Raapolie 3 57 50 Zeep zachte groeneofgele 4 Kleine schelvisch 50 9 00 Wijting 7 50 Kleine gul 12 00 Kleine poon en pieterman 8 00 Horsmakreel 6 00 Kleine schol 12 00 Deze prijzen zijn niet van toepassing op roomen lunchkaas en kaas bereid onder Rabbinaal toezicht Onder kaas gemerkt 40 + 30 + of 20 + wordt kaas verstaan welke respectievelijk 40 pet of meer 30 pet of meer of 20 pet of meer vet in de droge stof bevat Exporteurs zijn verplicht ten behoeve van den kaasverkoop voor binnenlandsch verbruik aan de centrale pakhuizen kaas te leveren tegen f 4 beneden den maximumprijs voor verkoop in het groot De in de centrale pakhuizen aanwezige kaas wordt aan bij de Rijkscommissie van Toezicht op de Kaas vereeniging ingeschreven grossiers geleverd tegen f 2 beneden den maximumprijs voor verkoop in hpr groot Bij verkoop van kaas aan kleinhandelaren k door deze grossiers f 2 boven den maximumprijs voor verkoop in het groot in rekening worden gebracht Indien de hoeveelheden ten hoogste 50 K G per zending en per week aan denzelfden afnemer bedragen Opgemerkt wordt nog dat de vorenbedoelde prijzen slechts betrekking hebben op boter en kaas bestemd voor verbruik in Nederland Voor boter bererd onder rabbinaal toezicht kany door dèNtjjkscommissie van Toezicht op de Boter vereenigingSn overleg met de betrokken handelarenof boterbereiders een verhoogde prijs worden toegestaan N Voor speciaal verpalrtvboter zal geen vergunning tot prijsverhooging meer orden verleend Van de grootste margarinefabrieken is de verzekering ontvangen dat voorloopig de prijzen der bekende merken niet zullen verhoogd worden mede met het oog op de onderling uiteenloopende prijzen der verschillende merken wordt derhalve vooralsnog eenvoudigheidshalve geen maximumprijs vastgesteld f 3 Deze prijs geldt voor den duur der distributie van raapolie door bemiddeling van het Centraal Ad ministratiekantoor voor de distributie van Levensmiddelen Voor dit artikel wordt voorloopig geen maximumprijs vastgesteld ijROSSIERSPRlJZEN Kleine schelv sch per k g ƒ 0 22 Wijting t 0 19 Kleine gul 0 28 Kleine poon e n pieterman 0 20 Horsmakreel 0 15 Kleine schol I 0 28 kle nhandelpr jzen Regeeringsbrood bij verkoop op broodkaart É per k g ƒ 0 12 Tarwewaterbro d gebuild 0 23 gebakken onder Rabbinaal toedicht per k g ƒ 0 24 Tarwebrood onljfcb bruinbr 0 20 Roggebrood T Regeeringstarwerrieel bij verkoop op meelkaart i 1 per k g ƒ 0 14 Tarwebloem igebuild inlandsch per k g ƒ 0 25 Tarwemeel ongebuild 0 21 Boter 2 Vi 0 85 Volvette Gbudschè en Edammer Mei Zomer en Septj aas m Rijksm 2 p i k g ƒ 0 60 Volvette Goudsche en Edammer Mei Zomeren Sefitemberka4is 2 per 7 k g 0 57 Edammer en Goudsche Mei Zomer en Septemberkaas 40 + per k g 0 55 Volvette jonge Goudsche en Edammer kaas met Rijksmerk 2 k per k g 0 48 Volvette jonge Gouqsche en Edammerkaas 2 j i per i k g 0 45 5 Jonge Edammer en pbudsene kaas 40 + 2 per k g ƒ 0 44 i kaas 30 + 2 per k g ƒ 0 36 kaas 20 + 2 per V k g ƒ 0 30 magere Edammer en Goudsche kaas 2 I per k g ƒ 0 20 idsche en Delftsche komijnekaas in ZuidHolland vervaardigd 2 per f 2 k g 0 50 esche nagelkaas in friesland in de fabrieken vervaardigd 2 per 7 k g 0 27 5 Rijst grofmiddel Bassein j of Rangoon voorloop grof voorloop per 7 kg ƒ 0 12 of Rangoon per 7 k g ƒ 0 13 of Rangoon per k g ƒ 0 14