Goudsche Courant, maandag 3 januari 1916

54e Jaargang 3 Januari 1016 m vssnm p t p t Firma Wed A Rietveld B ruithaniej 87 p f Lange Tiandeffeg J H vaiideWorkeii Hanifcl in Bter ev H oertalwaterlaliriek p f 115 A lóogenboezem StoMicrMtim ler W L VAN DER STEEN TAILLEUR 88 p 1 KlelwegBtraa H P vai WijngaaÉo Aan Vrieudm en B gua gei8ouxe beeite wan luni voor 1916 23 H londük en Zoon H Schouten Handel in MidJc Bo tó KansenEieireg p I 89 Kleiweg 90 W JAN8EII HamM in Taibak en Sigareni m g 24 E J van Schalen Tapijten en Meubelen WijMraat 21 Tel 368 p f 90 M i JligeliDi u Zooi 25 A F van der Steen HOEDEN EN PETTENMAGAZIJN p f 91 KleiwegMraat No 30 A Kompeer Bleekerij IJtseteènoom STBN m g Finna C Smits Kleiweg 48 GOUDA p f Sdioenhandel 92 tA tJïH van óer JEfaeq SdiofflunakerU en Schoenltandel wewftht aan Vrienton en Begunaögem een gelukkig Nleuwjaaj 27 MELK8ALON lOYUM ra h g 28 i iifl I EigniÉ 94 Punt Onder dankbetuiging wegenS het genotene in 1915 zich minzaam aanbevelend H C VAN STAVEREN M G v d D 95 H PAUL Mr TIMMERMAN m h g 30 Th Rafeland Mr BAKKER V P Rietveld llandd in Manufacturen en Aan wante arükden m g 32 Handel in Kruideniers en Grutters A VERBOOM Lnnchro m HOLLANDIA 33 USndel in Oude Mctalefi Lompen Hazen en Konijnenveülen m g 84 C VAN VLIET Café BELVÉDËr p f 107 jfitukt 45 Wed T Spek aiëiW fe Vrienden en Bekenden een go kig Nieuwjaar 2 Mr SCHILDER L VERSTOEP E Steehouwer Gzn Handel in Steenkolen en Petroleum p f 36 Aan Vrteikten en 6 ikein dea een gelukkig Nicniwjaar 3 GEBB BAZEEB Stoom Houtdtraaiecrii en Kuiperij V stoom Tabak en Sigarenfabriek 4 E OOIEVAAR v h BLANKEN DEN HARTOQ HAASTRECHT ra g 87 BEÏÏZEBS BAEEEB SCHILDERS m g 4 L C Strave p W Slijnis G dfipIoraeeni Hoefamdd 3l Met beste wenBohesi voor 1916 Bcurtschipper HAASTRECHT AMSTERDAM p t 6 CIE VAN DELFT Mr METSELAAR C Th van Vliet Rijtuig en Wagenmaker m hg 42 p f W Dogterom P DE WILD n g K VAN DUÏÏREN Handel in Rywielen p f OOUDSCHB DIENSTVl RRICHTINa L N Poldemraart Wageunaker en Wa enTerliaurdbr Tel 844 Naal3 w raat 16 p I 78 P A QUAfT 79 m g W L D VAN RIJMENAM p t 80 81 Markt 11 Klrte Tiendleweg 2 p t 82 Veel heif en zegen aan Vrieniton Btkemien en BagunaÜgeiH Nieuwe Haven 83 A SNOEK p 93 Peperstraat 61 P J Revet en Zonen Huifi diildera 84 p I OodUiaven Molenaar p Gebr de Raadt p r 85 Weatba en 8 Heil en Zagen toegewoiöcilit aan ftl inijn Vrienden en BegunatigerS H RABOUW en Eohtgenoote IjooHg etae Baam 86 FIRMA A SLEGT H Eieoli laeh BroodbakkeriJ ii 96 24 Nieuwe Haven 31 C TEEKENS Vleetehhouwer en 8p kêtager p f 106 97 Lange Tiend w g p I Hoedenma gazlln TRMSVALIA voorbeen J SCHENK p 1 98 A H MEIJER Bogen 63 108 in Koloniale Waren p I Joh Uittenbogaard Horloge en Instrunientinalcer p t 99 Lange Tiendeweg 19 Wed A Uittenbogaard OoaUiaven m g 100 FiriM Vermij Sluiter BEHANOERU STOFFEERDERU VERHUIZINOEN p f 109 A van Veen Sr STUKADOOR 101 p t Vrouwenjoteeg k vis en Eclil enoote Van der Valk s Taohniaoh Bursan WijdMraat 8 We tzi d Raatn 258 UMJmnglbord HALT HIER IS HET wen0ch zijn Familie Begunatigien en Vrienden een vooiJpoedig jaar 110 Met den aanvai ondergeteekend aan p f 102 A Verkaaik FIRMA J J VEEDRi P MARËE Fabriek van S oom éi andereweiktuigen Gouda 1 Januari 1916 111 Coiffeur m g N Haven 120 108 RaMn Heil en Zegen toegewenflcht aan al mijn Begiiuiiitigent Vrienden en Bekenden L VEERMAN 104 Korte Tiendeweg 11 Gebr VERGÜNST 112 RIJWIELHANDEL Blauwatraat 3 Tnrfcnaitt 113 m g J H V d Vegt wsDBcfat zijn geachte beguoMiger en vrienden een gdukleig Nieuwjaar L Groenendaal 86 105 Het oompUnvent van den dag aan al mijn Vrienden en BegnneUgeis C M van Wijngaarden 113 P C H09FT P DE WAAL p f Markt TH BOOFT 114 voorlieen v d Horst 117 wenBOh zijn geacble cliSnttle en begunflrtgers een voor poe M iid iwi r I g T ZAAL p f banketbakker lie Markt 32 Turfmarkt 78 R Zandvoort Ma£a ijn DE tgClFER COIFFEUB liüiiweliiifeit m lU m g 119 p f 3 AJl TZTJ XTXJSn Scao Feeatmagaz n Unzielchandel Markt Firma J van ZonneTelS jaarzenmagaiijn E LAAES Lang Tientowflg m g laoio SCniLDERS p f naaimachinehanoeL Rehioenen en Laarzenmagazijn DE fiOODE LAAES 121 voorheen p f A Lewenstein o H HAQEDORN 134 p f Kleiweg N MESSING MeubelfabriVanL p f P ROND Pzn 126 IJZEEHANDELAAR GOUDA wewKlit bij deze zijne BegiundtigersVrienden en Kenniaaen een g dukkigjaar 1916 toe 123 Compliment van dèn Dag G LAURIER Wagonverhuupdferij en BodïÜMiiö Nieuwe Markt 122 J A Brenkmaiij stations Boekhandel wenscht zgn Gliëatèle een GelukkigNieuwjaar 127 De Directie en het Personeel van de BIOSCOOPSALON Hoogstraat wensclit het hooggeachte pnbhek een gelukkigNieuwjaar 123 u A Brinkman Zoon Uitgevers Goudsche Courant p 1 ELECTRISCHE DRUKKERUOOUDA Markt 31 Telefoon 82 Haastreeht 85 W EEGDEIAK VleesGihIhouwerij en SpeiEs9agerij m g 11 P Goudkade Rund Kalft en Varkenwlagery p f 1 Vrienden en Bagunrtiigers een gelukkig jaar toegewenadht 13 J de Graaf Handel in Boter Kaa en Eieren Mr TIMMERMAN 38 Caté HUIS DEN HOEK J GROEN Bode Haaitrecht Gouda p f 14 € VERGEER Mr Sehoeninaker iuiMlitlie Kolurpiiiililtrij ii rNniiliHiiiil p f m g 40 C H Verzaal Mr BAKKER 11 Het Ccmiplinient van den Dag P C den Hartog p 1 16 G van Diest Mijn Clientele Vrienden en Bekenden veel geluk en vootSpoed inhet nieuwe jaar 17 Zadelmaker en Stoffeerder a W VAN DER HEIDEN Brood Basdhuit on KltAngoedlbakkM Vrienden en Bagan9tig i een gelukkig Nieuwjaar toegeweuBcht 18 Wed H wan der Heul Maiiinfiicfureft en Kruidtenieraiwaren GroentenkweeAcer A A Haofl fÊ J HoeH Wanlink 10 p f p f iii t i T zuLirUiiinTiim 1 m h g 44 lïïrio u w s © an i cLTrerteXL tielola d rroor G onjud © © a Oxao stxelcexu Verschiint d Ujks JkÉ behalve Zon eü FeeBtdagen PRIJS VAinrïTTitO N N E M ÊlfT Per kwartaal f 1 25 Idem frinco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Btft au Markt 31 bij on e Ageiiteti Jent Boekhandel en de Postkantoren PRIJS DER ADVERTENTIÊN Van 1 5 gewone regels met bewysoummer f 0 55 Elke regel meer O tO By drie achtereenvolgende plaatsingen worden dese teeasitww berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 S6 by vooniit betaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per refel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefbon latere 82 Telefoon Interc 82 yi1ye er8 A BaCSllfAy EN ZOOM MoM liuii Ml i iev angeiien violen in riuzü hamioii Aan het Oostdyk Front Ilct Russische communiqué van 2 Jan luidt Op het front van de Golf van Riga tot in de streek an dk Pripet hadden geen verandleriiigen plaate Ten Zuiden va de I rlpot tvoir i dte gevechten raetdezeJMe hevigheid voorlgeeet In dien sector van de rivier jie Styr tneBchen den spoocrweg Kowel Somy en Bourgade Tsartoryak güngan wij op den Hnkeroevei van de tyr over eu heaeUen het d rp Khria De heftige tegenaanvailen van den vijand om ons op den rechteroever van de Styr terug te wei pen hadiÜen geen sncces evenmin de pogingen van den vijand om one uit de streek van MllaiAoff ten auidooi en van Bourgade en Kolki te verditijven Ten noorden van het station van Olyk maakten wl vardarvHgen en versterkten ons op het veroverde terrein Op het front van de Strypa be Bctton wij twee vijandeiljte linie In i de streek van OuBSetchko wierpen wij den vijand op den rectteroever van den Dnjeeter terug Het Oosten r Hang commataioné van 1 Jan luidt De veldslag in OoBt Gl lici danrt met onverminderde hevigheid voort I JOrt MrbWM iwc wniAtw tg I ook gisteren op ona front bg de I midden en beneden Strypa In den I sector ten Noord Oosten van Bnciaoa I traden s middags Bassische artillerieI troepen in actie wier vuur tot in den I avond aanhield Daarna ng de I vyand tot den aanval over ZHn I colonnes drongen in talrijke aanvalaI gelederen op verscheidene punten I vier vyfmaal tot onze draadversperI ringen door dooh werden steeds en I over teruggeworpen In den nacht I trokl de vyand terug en liet honderden I dooden en zwaargewonden achter De I aanvallen die da Rassen by Jasolvieo I ten Zaiden van Buozaoz by Uscaozko I en aan den Dnjester ondernamen I ondergingen hetzelfde lot I Aan het Bessarabisohe front verliep I de dag opnieuw bétrekkelgk rnstig I De stellingen van het leger vff Von I Bothmer aan de bovea Strypa en die I der legergroep van Boehm ErmoUi aan de Ikwa stonden onder het vaar der vyandeiyke artillerie Bd het leger van aartshertog Joseph Ferdinand werd een Bassisch bataljon uiteen Het I M a n o h e avond communi 1 qué van 1 Jan luidt Ons zware 1 gwchut bratht batterijen des vljandls lot zwijgen bezuiden Boye De Fran 1 che artillerie was in de Vogezen erg I iMdtijvig I Een ver dragend kanon van dete 1 genstande wierp 10 gifWAten op 1 aiwy Dhardkïor worden 2 bewoners I gedood en 7 gewond De Btoffeiljk 1 ifchadie te onbedulitond Wij brachten 1 hel Stuk terstond tot zwijgen H t Fransche nam coaDnuniqu I Het lïngelsoho commanigaévan I81 Deo luidt I I De vyand deed in den atgeloopen 1 naoht 5 mynen benoorden Loos sprin 1 gen waarby weinig bloedige verhezen I en sleohts lichte sdiade aan de loop 1 graven werden veroorzaakt Een aan val bleef uit De schade wordt weer hersteld Het geaohnt is aan beide zyden b I HuUaeb divenohy Armentieres en 1 I elders in touw Onze ware houwis I sers brachten op veraobillesde punten aa de y AÊêm timi0mm I Bohade toe I Het Engelscheoominnindiiué van I 1 Jail luidt Gisterenavond nam een I kleine Engeteebe afdeeling een deel I van het Duitsche front en berokkenI de veel bloediLge verliezen Na die I ordkïr volvoerd te hebben trok het I detttohenwnt terug Onze verliezen I betliragen slechts eenige gewondetn De vijand tteed vanochtend bij de Hohenzollern ohan0 een mijn springen die eohter geen schade aanriohtte De artillerie was heden minder bedrijvig liet Duitsche communiqué van 2 Jan meidt In den nacht van den lun Jan werden de pogaugen van krachtige Engeleohe ofdeellngen om oinze stelling bij Frealinghen noordoostelijk van Arioentièrew binnen te dringen verijdeld Ten NooirdWea tcn van HuMuch bezetten onze troepen na een met succes ten uitvoer gebrachte ontploffing van effli treAler de vijandelijke loopgraven tetti l uidon van den llartmannsweilerkopf iiwukt de wijze Vdu jsamcubtolUng ai j lijd zeer ötei k dton indruk dat de com luaaie als een zoflthüudiartie oen I Jopöpoen ie badtoeW j Wftuneer etrake de ang verwachte 1 balftüB van de jnjlitaire d©pai t uieu 1 jen veraehijnt zal hei uitermate ge weoBiCihit zijn d M e zeer nauwkeuxig 1 10 beetudeeron Eb het aal welliuhi jveraitandig zijn naar een wiize te 1 feoakon waarop de eisere eeua be 1 joowileeld en nagegaan kunnen wor 1 den buiten het deparie ï eut om Wij 1 feuUen niet zeggen d at wij het zaakje I bij voorbaat w antrouwen doch dat 1 wij nu zoo d5€ï overtuig zijn van I het onvoorwaardelijke vertrouwen dat I et feitelijk moeat bezUten dat kuur tieu wij niet zeggen De dozijnen jgevalleo van geldvera illing die in Een loop der naobiiisati maanden zijn iiangedtuid moeten op deze balaio ichtbaar zijn en wij vreten èail b ij dat niet zullen xï Er ie eem l oochelkunet niet cijfeiê die tot de pveinige kunsten behocwt welke aan jdte d artettnenteif wordlen beo fend m uitgeoefend De rek akamer heeft in Üien loop der jaren hi a nut vrijwel Jverloren dat ia een bbreauoralisohfi pachine gieworden waar iedere ambjtenaar over in i n lat evhiet PU in tuuè knuffelt alteen na of de pa pienen ondteirUng kloppen doöh of de Lapieren kloppen niet de werkeli fieid daarin verdSept 4 rokenkömer I zitih niet I Reaumeeremte waofiÉar de deparI eanenten hun i ek ni vftrantj WoolTJingi heftïben uifi raöï achï smiI de I Kamer veretandigi tfoen met het I Bohoone prodtuct eens haarfijn te beI fci ken VIDI ® p enom t ittnmSof 1 Uu Jfuurteru vuii MuniiL i U jn UoiluB iioDben het liij de begriiollligBdiiB Uü MeH iiftixl Au veiaiilwüoid n g ha Voorfti üo laatste heolt muiwge v er Uuueten laten ten gruot deel Van de tot hen goriclite vorwijfen raken hen niet pof MMkttik hoewel zij natuurhjtv op dit oogenbllk dte verantwoordeiijRe permiitëa zyn Het mwremieel van de kliustiten raakt het stelsel èn van des gan hen militairen dieiuat èn van de wijze waarop de depastoneuten zicti legewiver de Kamer plfcgen te gedragen Men zal er den heer Debavornift Lolunaii iwet van yerdenken dut hij waar het militaire aapgelegenèeden betreft neiging zou vertoornen tot obatpuotie voeren Integen deel hij behoort tot de meeBt mili tairgezinde om niet te zeggen miiitairisti e leden van de rechterzijde en iedere uitgave ai loopt zfj in de millioenen kan op zi n etèun rekenen aU het maar den aobijn heeft dbt one leger of oiHse vloot daardoor sterker worden uwü zelfde heer De Saivomin Loh man is over de wijze van handelen van he Depacrteinent van Oorlog zóó onleUjidit dat hij direigt wunneerhij wedereou zoo op in het oog loopende wijpe wordt genegeerd ia die Kamer wel te verataan van plan ïs de vergedleraaal te verlaten en niet m er deei te nemen aan d beraadgiagSngen Z alA diwd va dk heer Lohsiian die geen lettertje van eenige wet zai klrènfcen moet w een zeer gewichtige aanieédlng h ban Nu die waren er wel meetr dan één Terwijl men zea maanden lang weet dat de Kamer het langer onder de wapenen hlouden van de militairen zal hebben goed te keuren wondt het deefcetreifende ontwerp op het laatste nippertje ingediend Eveneene weet men aan het ministerie preoiee dat een nieuw oredlet van vi Bg mdUioen noodSg is Ook dJt wetawntwerp wordt zoo laiat ingediend dM de aohriltelijke voorbereiding opgeofferd moet worden dat zelfs het eindlverelag niet gedrukt kan warden doch nvoudSg werd voorgelezen Herhaalden is in de Kamer gBvraalgd om rekeningen verantwoontag over de wijze waarop de nu reedö 290 millioen zijn besteed Hoewel de Miniatar deze rekening en veranlwoordJng heeft toegezegd is er nog geen stukje van overgelegd dfïa van de geldteïi in AuBni u 1914 boateod is nog geen MW VttUe outinitn r aan pmiun oVmI ttic iit i tbt uui h is uintSr iialÉHta I iiK iii aivt Tiiu te DOgrijpeu J ii waa uil Dupot uü MiniBUii zich nu m i I ai laiü iiMiienen van ziju meuwe I aauMi en ie ver eUigeii llij litki j Yott gjtutnw een b in gegevtm van I k l l ii i ilüiaa kuu lil iu g udot go I ïued Mtju 6Ï1 ttue kwaui ten tfluttoütM twaBi itiiwerp zonrier vorgeiïel te zd u 1 Vuu licM füriangde I I j n kiaii aiAat de Ministeir iu g ver 1 baai qVe inA teit uut veie teuen m I ri Kamer hean t p kïaaee wijze te I ii gaan eu sohijot hij nog nj t te 1 ueguj en tat uien atieriei veroml r I I btöiüugen ma lit dfte ge2a n het behee I I liter IiiiiAUiCieu in imiiiairo zakeax oiot 1 £ 0f boel ver van de waarheid zullen ut zijn Wij kunnen be frijpen dat in d jeeisite inaan4eu na den aanvang der SnotUiltit iü or aan het depiantean at van oorlag wol iets aiudera te doen viBi dan een balans opmaken van de inkomsten en uitgaven wy kunnen uok beiginjpefn dat men nog ateeidiB aan ipat deparberoent ovarkropt sat I met Werkzaaonhadi van allwiei ook I vün j urgenitoü aard maar wanneer I ha aiiiderhalf jaar nog niete gedaan is aa a hetgeen een ki kan geven I op d wü e waarop die gelden wer I den posteëdi dan beginnen wy toch I te gelooven dat de ïactoy onwil groo I tei ii dian cEe facfer opaoacbt b 9 I I De Oorlog 1 I Aan het WestelUk Front Het Fransohe avondcommn niquó van 1 Jan luidt Onze artillerie bombardeerde met euooes de eerste en tweede loopgravenlinie van den v and in België Wy vernietigden een Dnitsohe stelling ten iweaten van Hon Soupir In de Vogeeen gingen de Doitschers ba een artiUerie voorbeieiding by Hirzstein tot een infanterie aanval bver die voUiomen werd afgeslagen Duitsche vllegenien hebben boven Saloniki bommen op de Griekache troepen geworpen De artillerie der Geallieerden bombardeerde aan de Pardanellen krachtig de Aziatische kust en vernielde verscheidene kanonI neu en e n mnnitie dépdt Alujd ook in normale tijden abaii er tuapehen de üamw en de l tairè nündslers animoeiteit in zah financieel beheer Al zoo vaak gebleken dat Mt niet zuiver op den gi aat ib dat mein diaair met de uini heid bebract welke door de volkM ertegeniWoonligizie juiet van üe e departementen wordt geëiflcht I Ei ia onlang gevraagd een coan knieaie in te stellen die ontact zou koeken tuaachen de diplotaaitiekeaan golegenhedea en de Kamer Datcon üt werd reeds bij voorbaat algewezen Er bestaat wat legar aangeitH geniheden betrelt wei een dengeli e onuniaBde maar het is aan twijfed ondlerheviig oE dece wel ïwodauig is tsamengeeite tï dat zij een goeden kijk weet te krijgen op het finaneieel beheer Het ware te weDacfoein dat men ook buiten de Kaaner naar I poraonen zocht die zit met tKt beheer meer van nabij op die hoogte Kouden stellen Er word bovendden Veel te waaig gepubliceerd het is ïiUes een ooder on a In die lege bonvnüisaie üt bijfw rbe d de tieer Puymaer van Twist het laeeet onbrpiikbare en ongeschikte lid voor pon dergelijke oouHniaBie Op on FEVILIETOX Daarop zette hij zijn maaltijdi voort 1 Het éten Smaakte hem zeer goed en I de champagne niet minder I De keiiner kwam Ui hem en 1 vroeg of de ohampagne goed gefrapJioonJ waw O heel goedi antwoordtle Werking Maar zeg eene kun ie mij uok vertellen wie de achoone dame i mie dear naast rajiiheer IloUenbeiigzit Wel zeker mijnheer dat ia zijnvrouw j Zoo zoo en wat wae zij vroeger Toon was zij de weduwe vand n riikon George WarnMedl envóiór dfon tijd trad zij op als zangercR in den Wintertuin onder dennaam Metly iDe ontslagen iuohthnisboef slurpte jiwt welbehagen zijn ohampagiie en I daoht daarbij ovpr de wiaeelingen van I t leveneiot dier menfiefaen Zonder I geld in den zak was hij dit voorI name restaurant binnengetreden nu I bad hij honderd mark en morgen I zou hij twee ddizend mark in eigenI dom bezitten Bovendien zou HoilenI bei hem wel aan een baantje belI pen daartoe was deze eeidgi na I verplicht Nadat hij zijn rekening bad boI tjald bezat hij nog twee en zeventig I mark En morgen 1 Met h overige I gcSd wilde hij weg naar Amerika n dan Plioteeling bied hij steken uo gaarne zou hij zijn vrouw en zijn dodhter Ll beth nog eenfl zien kleine Liesbelh die nu achitm jaar oud moest wezen Dooh hij i lf had alle banden verbrokenl H zou Wlooö van hem wezen wanneer hij haar ging opzoeken en zich bekend maakte maar hij kon haar to ih wel g an zien zouder d l zij hem herkende Hij wist waar zij was liet huis van zijn zwager lag aan den zoom van het bosoh Als hij tiwBohen de hoornen bleet kon hij haar zien hij kou dftar blijven wachten totdat hl haar zag aan het veiBtor in den tuin O wat verlangde hij haar eens te zien nu hq bealoten had Duitecihlond vooral tijil Ie vaitoten Morgen zou Uj maar dadelijk de reie naar Freienwalde ondernemen O Marie mijn go vrouw I Lieabeth mijn kind 1 Nog eens nog een enkele maai moet ik jelui zien nog een laaMte maal wil ik je lief igelaat aan dhouwen voordat ik in Ie Nieuwe Wereld een nieuw leven began En in den gecBt zag hij vrouw en kind zchoalB zij in zijne herinnering voortleeidien hem toelaehen Een znoht van verlichting ontsnapte hem zijne trekken werden zaoh ter lijn oogen gdntHenien vroclUlk hi liad een nieuw besluit gleno Sodtert wanneer ben je vrij Sedert vier weken Arme kerel Het was hardVoor je Ja dat wau het zeker 1 Je hadeeker wd niet gedlaeht dat je mehier zou zleai f Neen edlig niet I Maar het foot n e tooh plezier en naar het acll ijnt gjaat het je nogal gioed Mij Neeo votótrekt niet maarjiiu wel O ja Ik ben getrouwd en leet zonder zorgen Het doet mij vee genoegen cüt Ie hooren Hollemlierg je was n e tweedtuizeiiid nwu k uklüg toen ik gevat wend i Ja diat weet ik Morgen zal I ik je betalan Ik beait geen penning nieteens genoeg om te betalen wat ikhier g cihruikt heb Geef mij nu tenrnin iet g op afrekening lloilenbeng nam zijii brieiveii taflcfc en reikte aan zi ulderaaar een bankbiljet van hondfeixl mark over XMnfc je en ÜusM wil ik jeniet langer aan je gezelaohap onttrekken i Waar kan ik ie morgienvindipn om gifiheel af te rekenen Ik ml je het geld we tujen Wat ifl je artree I Stuar het mij maar poste retf1 lan4e dian zal ik het zelf wel haltm I ftnAwooitjkle Weriing na eeniR aarI teelen i it de bloamenvaaa die voor hem op tafel Stond nam hij een witte ttigelier on stak die in zijn kiiooiu N a li r u li V e r b o til en 3 Daarna sohreel hij We B zoo goed even bij nij te komen Ik zal u niet lang ophouden Heinz Werlingi Hij vouwde bet papier dicht en liet het door den keiiner aan HoUenberg hrongeo Wal alspperloot hij kent u I riep de jonkman die met mevrouwMeianie in g e rek wa geween Wie is het Koert vroeg dejonge mevrouw nieuwsgierig Hollenherg las en kon een kreet van verrasBlng niet onderdrukken terwijl er een aohaduw over zijn geloot vloogi Een bekende van vroeger antwoordde hij Neem mij niet k kli k Ik moet eeo oogenblik weg Hij atond op en ging naar de tafel waaraan Weriing zat Heinz atak hem de hand toe Hdlenhwg scheen daairvan echter nlels e bemerken en zei Op mijn woord ik herkende jeniet vermoedelijk omdat ik je vroeger nooit anders dan met een baardgezien heb HOOFDSTUK III Een jonkman van vier en twintig jaar wandelde in de boSchrijke omgeving van Freienwalde Aan zijn gelaat wae te zien dat het aan wind en zon was hlootgeateld gewee in verre landen waar de zomer meer warme dagen brengt dan in Dultsohloud het geval is De jonkman werd vergezeld door een kleinen diikken heer van indddelbaren leeftijd die een kort gdknipten board droeg Ik kan maar niet bekomen vande verrassing u hier aan te treffen Sctaneider sprak de jonkman Ik meende mijn oogen niet te kunnen vertrouwen Eerst kon ik bijna met I gelooven dat gij het zijt wa ijt mi draagt ge een baard Dien laat ik alleen groeien alsIk met verlof l en en op mijn gemakleef Laat mij u eens wat zeggen Mijne dt cfcter Jenny is leerlinge vande Koninklijce Muziekschool zehee t een prachtige stem dat verueker Ik u mooier stem is er bijnaniet te vinden maar zij heett lick wat nvpcsjiannen Wordt vervolgd