Goudsche Courant, woensdag 5 januari 1916

iXo 12978 54e Jaargang Volvette iooge Gondaohe en £ dam mer lawa mn fiijk iMrk por H K Ü 10 48 Volvette jonge Go dadie ea Edam oier k a l par K G 10 45 Joiee Ëitunner en OouiiAe koa 40 + m pw K G 10 44 Jonge ilkl inmer en ioudocbe kaae M + 1 per K ü 10 36 Jonge Ëdtmnwr o Goudaobe kaa 20 1 per y K ü 10 30 Jüuge magere EdJunmer ea GoudBche kua l per K O 10 20 Laidnbe en DéOtmiie koniiinekeu ia Zuid Holland vervaardigd 1 par A K G 10 50 Frieoche iM i g lla uio in Fnwiiuid in de labri vervaardigd 1 per K Ü f0 27 i lUjat grolmiddel Baaeein o Ran gnon 10 12 RiJBt voorloop Baaseio ot Han g Mjn lO lS KijBt grol voorloop Baasein ol Rat oon 10 14 llavermouth ioLandedi 10 14 Suiker witte geraHinearde 10 27 Küllio Sanlofl 1 0 62 i i eakoHie in pakje 0 1 K f i I O Ot ni 5h roi in pakje O llCG 1 0 03 Kaapoiie per L 10 65 Zout per K G f 0 09 l etroleum par L f 0 11 De Oorlog Aan het Westeiyk Front Ëen goed gekozen loisterpost Een Belgisch officier heeft aaneen redacteur van de Croix een zonderling verhaal gedaan Niet lang geleden slaagde in de omstreken van Dixmniden een Belgische troepenafdeeling erin de Daitsohers uit een vooruitgeschoven loopgraaf te verdryven Zij ontdekten daarin tot hnn groote verwondering 3 cementen putten die op gelijken afstand onderling waren aangelegd en die alle eindigden in een onderaardsobe galehj die naar de Belgische linies leidde en daar in een groote kamer eindigde In deze kamer bevond zich een telefoonpost Het bleek dat men alle geluiden zelfs die van een K M afstand dnidelgk in de kamer verstaan kon Het maroheeren van troepen de stemmen der soldaten in de Belgische loopgraaf zèlfa wanneer zg met gedempte stem spraken resonneerden er luid Het was een Iniatarpost in d n waren zin des woords Aao het Oosteigk Front Het Oosionrijlssche commu niqué van 4 Jan iui ït De valdt la in Ooet GaliciS duurt voort De vijaml zeite gi temn z n dtoorbraakpogingen bij Toboronta aan teBc sanabi he girena met groote lio cbt vooit 2ij miHlutïten evenala de vorige dagent De Rurï iMh aaavftllen werden overal iafge la en ged ltelijli in een langdiörig bloedig hanijgonKfen Bijwndter verbitterd waren de gevechten vaiï man tegen man in fe atuiig Büho en loopgraven ten Ooöton van Razandb e Aan t BeMaraibisohe front mtelukten eveneeoa d aanvallen diedevijaiHl ten Nooa Ooeten van Olina en tegen het bruggehooM van UaUeozlio ortiternwn en met groolie taaiheidi hernieuwile De pogiingeo der Kugsen ora in die streek ten Noord Ooaten van Buozaoz in onze loopgraven Ie dringen wetdien verijd Ui De verliezen van den vjjand zijn zeer gtroot In een tien K M breeden Senior teldien wij 2800 lijken van Ruaaon voor on ront Een emkei Huetdach bataljo kt met lOOO man ten atrijde tnog 19 volgBos eigen medledeeling nket 130 teruggelteerd Het aantal gevangenen die in de laatste dagealen Noomt Ooflten ven Buczacz wordfen gemaakt lovertreft he cijfer 800 Aan de boveti Ikwa schoten de troo rnmi nmmm mm tm Aan gaabonnearden fordt harinnard dat dabataaldagan oor hal 4e kiaaptaal zijn wan I lol an mat 8 Januari 22 ES DE DIRECTEUR LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR MO i doao door KOKOu I UI s l nilkai voor bol to looi if KOKO t HAAR KOKO DOET HET HAAI OaOEIBN OAAT HET UITVALLEN TCOCN VK STE KT DE WOITILS HELDE ALS KMSTAL BEVAT OECN KLIOKSTOr OLIE OF VET VEirnsscaEND vooa de HooroHuin KOOP nCT VAHDAAO VAN W DKOaiST Gr OOnTBUK rausi n O IS e i so e s so p o fbau UIIDBBMM I DEPATIIOUDERS Gouda ANTON COOPS Wydstraat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJssel A GKOENEVELD Luz Zegwaard A OOSTERLING 68 S 0 fXa 9U g6roêó rs Nadruk v e r b o d e a 6 Ik vreea erger hij liidt hevig©pijiv 1 wij nvoe en nog aoo a langeind weg dttt ik aiet weet wat ikb inoenii amet Daarop gdeidde zij de beide heoren naar ar oom H waa een de ig man van in ïe zestig jaar in roml gelaat witten baar en bijzonder groote blauw ocgeo Be aan lied g laat van den ontteit heer een vreeniite lacfawefekemtlo uitdrukWmT gaveiu Toen Heyl on Scfeineldter den oudlen beer eagen ritten in komieke wanhoop naar zijn voet etorenidie terwi zijn ho d gedeukt naa hem Ia konden zij leHtta met moeite hun ladten bei wlng fi De otule beer keek op O o hoeren ik ik weetniet o waar mip niehi u heeft aAiig tft ffen n AT ik o ik o hemel ik h b gwloof ik mSjn voet gebroken O za dat toch niet ooml ti o he raeÉ0je Maar Ik ik moet het tocto Hoe kom ik thui Ik zal A G B3 TP A I iï Januari Nieww Scitonwbui 7e AboitneinenWvooraielling Ned Tooneel 7 Januari Sociëteit de Béonie 8 n Aid Gouaa Bond voor VrouwenltiTOreoJit BetMid Tenodma wl er tM mt I mededoollng t mo en ontraafai nk I ilHi u om Aan tal am a ada Adverteert io dit Blad Dmkkary A ZOON Good Raa üe per 100 K G 7 50 Kleine aohaivtoiüi per 50 K ü S Wiiüng per 50 K ü 1 7 60 Kleine giul per 50 E G f 12 Kluine poun en pietermaa per 50 K G 18 Horamatr e per 50 K G 16 Kleine acbnl par 60 K O 112 Kleinhandelprilzen UegoeringBbrood liij veri£oop op brood Ivuart per K G 10 12 Tarwewaterbrood gebuild per K G f 0 28 Tarwewaterbrood gebnaid gebak liea onder ilahbinaal toezicht per K G 10 24 Tarwebrood ongeboUd bmiabrood per K G 1 0 20 ifje eerii Htarweaieed bij verkoop op nwelkaart per K G 10 14 Tarwebtoero gebuild inlandBch per K G 10 35 Tarwenieel oi bmld p K ü f 0 21 Boter per ü K G 10 85 Volvette GoudöcJie en Bdajnmer Mei Zomer en Saptemiberitaaeniet Bijke merk 1 10 60 Volvette Goudaohe en EkJammer Mei ZoJiier en Septemberkaas per K G 0 57 Edajomer en Goudecte Mei Zomeren Septfln s a 40 f per K G f 0 55 en Sapl nberltaa 40 + per 50 K ü 140 Volvette jonge GoudMhe en Edaraa rl iae met KijlMnieTii 1 per V K tJ 140 Veivelite jonge Gouduche en E iain mer tiam 1 per 50 KjU 1 8H Jonge iOdananer ea Goudsche lcaa 40 + 1 per 50 K G 1 37 Jonge iïldaniiner en üoudsdie iiaa 30 + 1 per W K O 130 Jonige li laniimer en GeudElobe iiaae ai + 1 per 60 K G 125 Jonge magere Ëdaamner en Goudaehe katui 1 per 50 K G 115 IjMaabB en Delliaolie Icomijneluuui In Zuiil Hollaad vervaanNgd 1 per fiO K G 142 Frie slio nagieUaas in Friertand in ic tabrieken vervaaiiMgd 1 por 50 K G 121 RiJiM grolmiddel BaeHein atRan oon liaTOtoonditieB per 50 K G I lü Rijat voorloop idem idem Ie band oomatieH per 50 K G f 11 25 Ri t grof voorloop id ra idem ie hamilpondiUee per 50 K G f1175 Ilavomiiout per 100 K G f 22 50 SuJiiBr witte gierafflneenie per 100 K O f61 Peekoffle por 100 K G f SI Ciolwvrei per 100 K G 126 HUudimunpryxen vaer de maud Jamiiul 1016 Ifaximum prijz 641 Door dlBn Miuiister van Uuulboaw ziin d volf nde maitiinuin prijzeD voor iBvanaimiMelen va l e tel i Qraotban t lpriJzeD KageeringBtarwemed bij verkoop op ineelkaart por 100 K G 113 50 Tarweblo m gabulU inl p 100 K Cr f 19 25 Tanremeel ongebnild p 100 E Q f 16 50 Boter bil verpikk in wit Iiwt v 50 K G 1 per K G f 1 50 flolar ld ld 36 K G 1 par K G f 1 51 Idem bij verpakk in Delttw h ol LaidUoti hi t van 20 K G 1 per K G f 1 55 Boter M M id 10 K G 1 pat K G u be VftiveUe OoudMie en EdammBr McS Zomer en Sepieroberluia met Rljk ffliM 1 per 50 K G f 50 Volvette Goudtorhe en Edamner Md ZoniOT en Septomberlcaos 1 per 50 K G f47 W Edaramer len Goudache Mei Zomeren Sap nnbcaluiad 1 per 50 K O I 47 50 Gdamroer en Goudache Mei Zomer d Tr©xt©3n ti5Ki ü i Het wederkeerigen heilwensch mijn dank voor i belangstelling op 1 Jan A J IJ8SEL8TIJN A n Qooda 4 Januari 1916 6 SB 5 B ITieuwe SchouwTïxirg Sociëteit ONS GENOEGEN Uet vederkeerigen heilwensch mijnTriendelnken dank aan allen die mybü de intrede van bet nienwe jaarbfykan van belangstelling gaven 6 J DE JONG HzK biiikii Én Vinniiiii IET lEOeillXISCI TBIIBEl Donderdag 6 Januari 1916 7 Voorstelling in het Abonnement DE DERDE MAN Met wederkeerigetL heilwensch beJ tuigt oaderKeteekenée zijn vriende lykan dank voor de belangstelling op 1 dezer ondervonden 6 N A VAN DER EEE Biyspel in 3 bedryven Aanvang 8 nnr precies Entree voor H H Leden en hunne huisgenooten f 1 75 per persoon Entree voor Niet Leden en vreemdelingen f 2 25 per persoon Loge Stelles loon Loting der t bespreken plaatsen op Woensdagavond 8 uur Entree voor de Oalerg zoowel voor Leden als Niet Leden 40 cent per persoon Kaarten daarvoor zün te bekomen en plaatsen te bespreken k 10 cent per plaats extra Woensddg 5 Jannari des namiddags van 2 4 nnr aan de Sociëteit Alle entrée pryzen worden verhoogd met 5 o voor Antenrsrechten aap er oorstalIlM arirektawi mlra baat naar WaMIngavaaaaa aoakaar aa aaa extra trela aaar akeaahavaa aa tuaaahanllogandaplaataaa 4i Mat wederkeerigen heilwensch myn vriandeiykeD dank voor da belang taUing op 1 dezer ondervonden 51 VAN DER VTANT Met vederkeerigen heilwensch betiiigb ondeiAete ende zijn dank voorde tieliuigrtdling op 1 Januari ondervonden 6 Dr J G EUPS v Met wederkeerigen heilwensch myn vriendeiyken dank aan allen die m op 1 Janaari biykan vlui beUogitelling gaven 6 Pastoor QOL Het wederkeerigen heilwensch mgnvriendelUken dank aan allen die myby de intrede van het nienwe jaarblyken van belangstelling gaven 6 A aOEDEWAAGEN Sb Sociëteit de Bennie Gonda MAANDAO 10 JAMUARI 8 UUR De WONDEREN wan dan STERRENHEMEL Populair wetenschappelUke voordracht met fraaie projectie lichtbeelden Spreker den Heer 23 A M VISSER VAN WEEREN Den Haag Zie verder aanplakbiljetten Het wederlwerigen heilwensch myndank voor de belangstelling op 1 denr ontvangen 6 A GOEDEWAAÖEN Jr 1 Met wadeikeerige gelnkwenschen betuigd ondergeteekende haar dank voor de belangstelling bij de intrede van 1916 ondervonden Hevr Wed H J NEDERH08T 7 ZWABT Wordt gevraagd een PIANIST voor Dansolnb te Boskoop Zondagsavonds van 6 80 10 u Zich te vervoegen bg P L BINKEN Zyde 222 Boskoop 9 De Verklaring van aansprakelijkheid van den kaasprodnoent tegenover den kaashandelaar zooak die is vastgesteld door de Ned Vereeniging van Kaashandelaren is in boekjes van 50 stuks 25 cent en van 100 stuks i 50 cent voorhanden bg de DRUKKERU A BBINKMAN ZOON MARKT 31 p r By bestelling van minstens 505 Verklaringen ineens worden deiezonder extra kosten met firma naam bedrukt 31 Aboniieert U op dit Blad Ned Bond voor Vrouwenkiesrecht AFD GOU DA EN OM STREKEN Ophare Veriadirini op VRUDAO 7 JANUARI 1916 avondi 8 UUR In de Réunie Ooitliaven Spnekitar MeJ C STAAS 20 Onderwerp nMIEIUIIIIIIIII II fEI un m nNKHiBBcr Kleine acheiviaoh per K G 10 80 Wijliil per K G 10 27 ÜMne gul per K G 0 36 Kieine poon en pletenaan per K G I 0 28 Hammakree4 per K G 10 24 Kleine schol per K G 10 36 De hierboven vermeide prijBen gelden voor de maand Januari bedioudene vro re vervanging Klachten over niat inacfatneming van bovenvermelde maiJma alamede wenechen om voor b malde op de liJBt niet vermelde artikelen maxima vaat te ateiiaa ol wei om met het oog op plaatselijke omatandighedaii voor een bepaalde gemeente wijzigiag in de maxima te brengen behooren geriollt te worden tot den burg 1 Oeoe prijzen i niet vm toepassing op room en Imnddiaaa en kaas bereid onder Habbinaal toezioht Onder kaae gemerkt 40 f 30 + ol 20 f wordt kaae verstaan welke re peetievelljk 40 pet of meeir 30 pet ol meer of 20 pet ol meer vet in He droge atol bevat MiiksiinMBnlBij Een SOLIED ADRES voor meubelen Is by N HESSING Paparalraal 24 Reparatie aan alle menbeleh spoedig netjes en biUgk 13 FirmaC SMITS Sdioenhaiidel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR lËDERËËNo Dienstaanbiedingen hebben in de 0oudsclLe Courant $ Ue i êueeea MT De dTcrtfitl8ii kosten sletkts bij TogroftbeiallBg 1 6 regels f 0 36 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf oitslnitend aan hetBnrean Dames en Keepen I Vraagt by nw boekhandelaar Hanen en Hennen uit alle Landen 7 artistiqne in klenrendrnk nitgevoerde platen betreffende Atsemecnen Vrouwenkiesrecht AntiOorlog en Vrouwenbeweging formaat 49 X 32 oM voorstellende fiancn en Hennen ontlast U deOnmondlgen de Wlisgeerige Hen de Moeder Hen de OnderwQs Henen de HuwelQkshen Fqjs per losseplaten 75 et per stuk per map van 6 stnks 4 OL Dezelfde als briefkaarten per mapje ljan 6 st 50 ctIn plaatsen waar nfct voorhanden franco na ontvangstl van postwis ei by den nilgever H A OTADÉBMANN te Baam 23 A BRl VAN BiOMMESTi Woensdag 5 Januari 1916 fiOVnSGHË COGMMT ItTi© CL T7 rs © aa d Tr©xte3a ti©TDl©Ld ttoox G oücLsu © aa Oaaa ©tx©3K©aa Verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRUSVAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Het Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelUks aangenomen aan ons Bureau Maakt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 6 gewone regels met bewijanummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Telefoon Interc 82 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tesen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaaising van 1 5 regels f 0 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclnmes f O Ï5 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Intero 82 uitgever A BMNKyAN EK ZOOH pi n van de p ergroep van Von Rorfwni Eraiolli een Riwsiflch vH hii r naar omlaag Czernowitz ontruimd Uit Kopenibogcu wordt dd 4 Jan gemold Volgiena een iii fl ffieieel telegram uit Petrograd is Czernowitz diN r d üorftenrijkers onitruJm K Aan het Itallaansche Pront liet OoHtenrijksche coimnuiiiqué van 4 3an luidt In ZuitiTj rül en aau het Dolomietonlronit Idon wodeirom artillorie göveofadeii plaate Oiiize vliegorcierw wierpen bommen op een vijaiidielijk l öt lo Ala De ploaiff MattMF eÜi werd opniwiw tour de zware artillerie betKthoteDi Ten Nw Klön van Dolje veroverden onze troepen gaaterwuaorgen eenige vi rKlelijke loopgraven waarvoor roódw tiedert langen tijd hardnedtkig word giotftreden Drie Italiaaneohe tegoiiaanivallen worden algeslagen Up te boogvlokte van DobenKi viudjeii ugdi tt op enJfele gedeelten vanihet Ujnvt hamlgraiiaten en niajnengevecliten plaatB Op den Balkan Het Oo t Brijk che oommutjiiqué van 4 Jan luidft Ër valt Lxti nieuwe te vermeiden De gevangenen van Öaloniki Eeii VXot irram uit Waemea ffcbje Kegeei ng t de VertegenwoordigcrH van Engeland en l rankrijk geriobt wegeiw die gevang ninamJoig vau de ooneiuk te Salomki komt volgen de Neue Freie Preeöe nog voor De Koninkiijke Kegeering Ie ateuneiui op baar aouverednJtoit gorocè igd trottf de sterkere macht waartegenov er ze ataat om te verlangen dat teratomi de noodige bevel in worden gegeven opdw gezorgd worde voor de veiligiheiu van de aangeduide peraonim Tot dat deee aan d Urieiw he overheid worden overg deveixP beeft de tte eering het recht te verlangien dat geloei worde de door de UeaJIieerden in hechtenis goaomen personen aan de ürieködie autoritaiten uit te leveren welke laatste hen in beBöhenning zuilen nomen en dat maatregelen gerfroffea woriten tot bert doen eerbiedigen van do wupeniKjrden der oonaulaten DeaAnval op Saloniki Aaa de Daüy Telegraph wordt naar wij aan de N Ct ontleenen ait Athene gemald ileel hot salpeter waarvan wij totiiKig too twee derde der geheele productie van Chili betrokken hebbon woixM nu in Duil iitaml uit tuUeuduit de lucht grfabrire ipd ünao fabriokeiï zijn reeds zoover dttitzijvanht t voorjaar in de gehede betoofteaan fltiikrttof ook van dien land bduw kunnen voorzien Duurt deoorittfi nog ifie langer dan Zjiiliononze hKht tiik o fabrieJïon zette inriitaat zijn te exporteeren Onze f hiiDortfSfhe vrieiDflen ji ben laardooroen gcfwlobtigie markt ve loren voorhun vonrtiJiamHte product nwar zdjh€ bben hit oinzen vijanden te dai ken Helaafl worden dBiioJloor echter ook groote belangen van BreHvon en ilaniiburg wanr men zeer bij te rtalpflerterniiiinen in CbiU goïpitoAiMwjoni ifl getroffen Een and beMtamldeol van de ontploPbnre Moffen de kamfer werdiot zeven jaar geletlett uit Japan gei nv torteord Daarna beêfl nieni betHij rvthebiW h gemaakt wffarbij Amerikaaiu be terpentijn giebniikt werd i aarvan wij jaarlilka voor eenjgemilÜooncft importanten Door debiokka i van Enge laiul ifi miaorhemiirilnho iiuhwflrie gedwongen gWvorikm th kainfer die voor oniplofibareflHfrflen onfonübeerlijk is kunfltonatig tevervaardigen en h h haar getuktoen priKluct te verkrijgwfc datgioe kooper en beter gitt dan de ynthetlMcbo kamler uit terpentijn en ook dfende n atuiurii ke oit Japan N4 èm oorlog giien kilo kamfer rnggr Ujilhot buitenJand behoeven te kömeiï nevoninvin terpentijn voor het vervaardigen van kruit ï n W e t A f r i k a In Kameipoen Uit llerMju wordt d d 4 Jan geineU VolgenH een KeuterJberiöht viel Jaunde biet centrum der verdedligling van Kameroen d en leo Jamuur i in bauden van den vijand Véze v I werd sedert landen tijil varwaolit Een euorrne Engeteohe l ranj ho en Hölgwiche overmacht die van iiwMi rn uorlogi n i eriaal w e voorzien bodreigvte van atle ziijden de kleine Hcbaar van dappere vend digerH van lit groote koloniale gebleet Tot dusverre h bon deze fftrijrlkrachten do wapenen raig niet gökruiöd zij trekken atrijdiend terug Dat deze troepen met eenongeövonaardi n moed en een onwrikbaar vertrouwen op de Duitache overwinning in Europa nu reed bijiia eaihti aiir denhftlf jaar het geibicHl hebben ijehouilen ondtanks de afsluiting van alten toevoer uit het moedterland daarvoor verdionfiii te dappere troepen 611 bun aanvoerder luitenant Zim tBonnan den wannen ilaiik van het vailerlnnd En Indien de troepen oulÏMiJtw dtMi beildhftftigemi t gieiw anid len fbtpi volkomen het ondere it h lbbrn ge tolven zoo ia Kameroeiii voor piiH nog niiet verloren Ook overlwt iet van de e kolonie zal op ndiere oorlogMooneelen wonl n be il t Kameroen ia een Duitsehe l onje ijl We lAfrika aan de golf v liniihea Zn Griekenland Uit Sofia wordt d d 4 Jan gemeldt De Qriekachfi gezant te Sofia Kanm legde Ministerpreflident Radoslawow den tekst eener nota voor waarin de Qriekaehe Regeering zoo kniehtig mogelijk protesteert te en de arrestatie van consuls to Saloniki De geaant verklaard dat de Kegeering van QriekenUnd met alle besonikbare middelen de nota krachtig poogt by te settan De Regeeriog te A ene is beaield van den oprechten wenscb elk misvetatand met A middenryken onvoorwaardelijk to vermijden en de goede betrekkingen bij voortduring te handhaven De openhartige verklaring van den gezant maakte in regeeringskringen aen besten indrak De Dienstplicht in Engeland Een Reutertelegram uit Londen bevestigd dat nog vier lichtingen van de volgens het stelsel van Derby aan tWw vm i noraten word fpjgorwp9n en wel de ongrfinwden tusschen de 33 en 26 Maatregel van weerwraak Uit Pargs wordt d d 4 Jan gemeld De Franscbe Regeering heeft met het oop op de willekeurigo inbreak op de in mationale wet die de RegeeVlDfl van Bnlgarye heeft begaan met den Franachea vice conaul te Sofia te doen aïresteeren de inhechtenisneming op dezelfde wgze van den Bulgaarsohen kaaselier belast met het toezicht op de archieven van het BulgaarBéhe gezantschap te Parijs bevolen Daar hg eohter ziek is is hem vergund onder toe ioht zgn vertrekken te biyven bewonen Volgens hier ontvangen berichten luidde het plan voor den aanval op SaloDiki dat door den Duitschen staf was opgemaakt al0 volgt Een leger van 300 000 man Duitscbers zou van Monaatir oprukken 150 000 Turken zonden uit BulgaarschThracië en 100 000 Bulgaren vanGhevheli en Doiraa opmaroheeren Tegeiykertyd zondes de OosteuriJkerBMontenegro aanvallen terw l 250 000 Bulgaren naar Albanië zonden oprukken en daar alle pnnten bezetten waar de Serviërs en Italianen aotie voeten Zelfs de datum vaif het begin van deeen aanval was vastgestekl en wel op B Januari Er deden zich eohter moeiiykheden voor by de bespreking wegens de geschillen en het wantrouwen tuBschen Turken en Bulgaren en nien moest bet plan laten varen en eeii ander opmaken volgens hetwelk voor den aanval op Saloniki alleen Boitaofae en BnlgMinohe troepen zonden worden gebmikt en wel meer van da laataten dan aQ de eersten Uit Balgaarsche bïon wordt var nömeQt dat de Bolgaieu aaraelea daar ay de gevaren der onderneming nU de geallieerden den t d hebben gehad sioh Juachtig te versterken niet onderschatten Zg vreewtt voor de houding van het Gneksohe leger terw l hun diplomaten verklaren ctet Bulgarije tiuna niets mMr hmti M winnen De unaCbauikeii kbeid der Duilwhekruittabrieken De voorzitter van de Kamer van Küopband te iïr 4iien de beeï Alired Lütbimann heelt oen rede gehou iieih waarin hij o a de volgende belang wokkendc mededeetiugeu deed i Vredesbeweging Ëen Duitsche vredesaotie Dq Deutsche Friedengeiellsohalt waarvan prof h Quidde teMünoben de voorzitter is heeft tot de leden vao en Rijksdag volgens de N Ct Ue Engefaehe regeering zoo zeidie bij ha l ka O aie oontraibande v 9rkiauid ki oobtona een advice van prol b or lüuuttay waarin verklaard werd J t DuilfiUhIaud geeqi amonunitie meer aou kunnen maken al de toevoer van katoen afge üedeu werdi Ik kan meedeeieu dat iimbteU ia vastge e t dat Bedert acht itiaaad geen kal o icatoen meer voor de kriUtJabtiioken verwerkt ia De Duilflche wetewwohap en indiitftrie is het gelukt uit de onraetdijke voorraadkan er ier Duatiiche boeeCheo een cedtftof te vervaairdigen die goedkooper Oil veel beter geschikt ia dan katoeur liiitefK voor de kruilfabricatie Ook nu den oorlog zuilen onae krultfabriedien geen kilo kato meer in An eqika koopeu FEÜtLLETOm liier den gansoben nAcht moeten blieven Dat is een mooi vooruitziobt Ik zal kou vatten en miin voet wordt dan zoo erg da hij moet woncteti afgeeet en al dè dokters nrij bedwelmd hebben Merf ik aan mijn harLkwaal I De kooti moeet lachen en Hui terde Heiyl toe Wat een flinke kerel Dat zou een boventfte heaie coupleitzatiger geweest zijn De jongiaman hiedd meer jradteuing met tiet g oc4 van de jonge ksne en t óehtto éeii ouden hoer te foneten Laat on hopen dat het zooerg niet ra mijnheer I Komaan wijzibtlen u helpen boud u maar goedaan ons vaal En betdeo grepen me kraehiti o hand ei ouden nian over de Schouder en bóeipen hem overeind Hij aitoiid oebter ft ht8 op Het eene been en tajirde janunerend naar het andiere Hoe zal ik na op èén been hiilrf koram riep hij wanhopig Op één been kan ik niet ötaan zooaiff de ooievaar en de laatste vijftiglaar heb ik nóete aan het banken daan Zoo kan ik geen tien scfcredan hinkem laat stean een halfuur tk zou ar dleii adom bij verlieEen ik ztm a n een beroerte flterven ml II k zou in de sloot lang den weg gevonden worden en daar Het tweodfe gewlohöge b tartdr dti ihk ik voor I Maar oom wat apreekl u toch riei zijn niobt terwijl zij Geiihard Heyl verlegem aanke 4L Wat n oetendie heeien wel van u deuken i Wij zuUen uw oom behwjrlijköhuJtf brengen jullrouw Zeg one niia ar waar u woooi Dat ia vrieatleliik van u heeren Wij wonen in De Klud l o l Mieckit een haU uur van hier Dit i anjn oom majoor Hartanan voegid zij er bij En gdooft u diat uw oom niet zr o ver loopen kan vroeg Gerhard Heyl Daar ia geen deaken aan riepde majoor sned AtK wij heinr erna naar den sitraatwcg bractiten siloeg S Amel der voor Daar i mi 9C ien wel een rijtuig voor bean te krijgen Ja flat zou het beete s jn zei de jonge dairoe Met Jcleine rofllHw 02 an dw egm Hoyl en SehmdJeT ten ouden heer door het boefh naar den straatweg daar leigdien zij hem in het gra en bleven wachten tot er een rijtuig zou komen Eindelijk kwam er een boeronwagen in zicht en daanmee werd de majoor verder gietraiM orieerd De komiek gaarne apoedag lenig wiHende zijn bij z ne dochter ïie in ien tuin op hem wachtte bood aan bij d nrnjoor te blijvMi tot Oioemt Toen zij aadi De Klui kwamen 9t i Si hineUler voor de lieiur H 4 gaat heel goed mei nw oom riep hij reedö op de ota die d ktor ia bii hem en zegt dfet bet leohl een iichie vewttuiklng ie Enuw oom was al bang dBt hij op krukken zou moeten rondapringeik UeWlwth lachte reikte H yl ïe hami dankte Schmeldter voor zijn vrienifelijke hulp en ging toen naar binffuen om haar oom te zien Een beeldhohoon nw je merkte Hcbanoldor op toen Oerhard iUt haar met bewondering nakedk en aoo bomtoneJijk in haar gehoeie dioetïl Maar nU al n het gioedvindl ga rïan met mij nnee dlan zal ik n mfjne dodUer Jenny voorstejlen H e4 gaarne aatwoonïdie Hoyl Daar hoorrie men geritaed tuaefchm de boomen a n den ramf van hot boijeh Ileyl keiek op en bemerkte een man die den blik scherp op De Khw g ricU hèdé Groote hcnn riep Heyl uit en hij Mnpte imar ïen man dat iiï mijnheer Walter I Doch eer hij tSen vreemde bereikte had deze zieto omgebeerd en vluchtte het hoOcit in Wat zögt ge mijnheer Heyl vroeg de komdek Ge beidoelt toch den rijke mitlionair Walter niH Wordt vervolird hulp en ttenkbaar werd dit aaogenomen Ileyl volgde te voet met de ioi g dame Wwijl Me twee in avondötïheiniering naaflt elkaar voortgingen wierp de jongeman zijn tochtgeaoote menlgen bowondereudeii blik toe terwijl zij hom vertelde hoe het ongeluk gebound voji en dat zij met hare moeder bij den majoor woonde iK © we luwiuiar wae en ölocJits één zoon bnd die te Berlijn in de rechten tudeonlo Hare moeder waa ziekelijk tïaaroni vengezelde zij altijd haao oonh die veel hield van verre wan ïelingen Hij wa wat ongewoon in zijn dtóen on laten tloeh hij booat een goed hart ia hij een broeder van uw ïno0tlerJi Dan hoet n dn ook Hartman Neen ik heet Werting Lieebelb Werlii Een ïniooie naam zei QerhardHeyl galant Dien aal ik zoo gemakkelijk niet vergeten eventnln al het avoniuur waaraan ik omse keonWmaklng te danken heb ij wonffli dllg néot ver van c4kaar Ikben paa kort hier en kên nog niemawï Mijn naam ia Gerhand ITeyl mevrouw Below die op DeMeBeriji woont Ui mijn zui er Hé werkelijk riem Lieöbetbvfr4iou a uit Mijnheer B ow en mijnikiTï zijn goftle vrienden Di zaloom g et oegen doen als hljfaetver