Goudsche Courant, woensdag 5 januari 1916

die enkele jaren geleden ook hier te Unde giooteu opgang maakte de violist Arthur ITredenck Monnier Harper Hg was te Belfast in 1889 geboren en dus slechts 26 jaar ond Leerling van Isayc had hg in zyn vsdraland Ierland evenals in Engehiod al zeer vroeg zekere beroemdheid vmorven In 1911 maakte hy een toMke door ons land die een triomftocht leek Ia dim tgd deed b ook aan vUegsport en wist hg een nieuw systeem vliegtuig samen te atellen dat langen tgd in Rotterdam werd tentoongesteldv Ëen jaar geleden keerde hg in ons land terug uitgeput door een slepende ziekte die hem weldra ook de spraak benam Overal trok zgn moeder met dezen haar eenig overgebleven zoon heen helaas vergeefs genezing zoekende Ëindelgk is hij nu van zgn onduldbaar Igden verlost Zijn stoffelgk oversdiot wordt Woensdag om halfeen op Eiken Doiken begraven N Ct tie teloor geglin boomen zijn ook de fraaie eoteiu laren d op de alooo nliion plein bonden Taigwvolge van de hevige ngemB i de bnie bij Tjikoe s op lieo w naar Tjireun as weglgeelageii Ook ter vffiOkvaL vaa Sumoira deed aich het nood reer gevoeéeo Volgens bericht aan da Deli Cour kwanten hierbij 20 men chen om het jevon terwij 20 lieitai gewond werden Ook Sunurira A OoaikiMt bleef iet verwhoowi Zoo n Ut de De i Ct Hier is beri 4it ontvangen dat opPoeloe Moede in de aldeeüng Ben kali een glarke wervelwind hoettgewoeiK die een particulier huis heeftimïvor geworpen terwijl aan d woMungfqi van het douaneperftoneel ernatige ade 1 toegebracht OveralvlunhMen de roenaAcn uit hun iulzon uit vree d t ook die zoudenvallen Ver oheidteno boomen werden ontworteVd Peraoonlijke ongelukken werden niet gemeld het venoek gericht te bevorderen dtt de BgkekaneelMr in groote trekken aal bekend nuücen op welke voorvurden Duitsohland tot vredeeonderbudelingen bereid zoo zyn In dit adres wordt vooropgesteld dat thans het oogenblik voor vredesbesprekingen is aangebroken Een paar maanden gelede kouden militaire overwegingen nog een bedenking opleveren teg i het opmen van vredesonderhandelingen Beide oorlogvoerende paitqea bevonden zich te midden van militaire kr gBverriobtingen in het Oosten waarvan ieder voor aioh een gnnstig gevolg verwachtte Thans zyn deze krqgsverrichtingen geëindigd en ia in de naaste toekomst geen militaire gebeurtenis van gewicht te verwachten Blechts in de verre toekomst zon nog een ingr pende verandering van den bestaanden militairen toestand mogelyk zlJn Die toekomstige gebeurtenis ia echter te onzeker en zon te groote offers vergen dan dat op dezen grond zou mogen worden afgezien van een poging althans dooi besprekingen tot het van den verschiikkelyksten oorlog die ooit het menschdom geteisterd heeft te geraken 4I0 STAATS LOTERM 4 KI Trekking van Woensdag 5 Jan Pri van t 25U00 10069 f 1000 7008 200 813 8216 f 100 4866 1568 18583 19287 204aa aUB97 51 63 H5 126 136 138 Frgzen van f ti 4J9 477 ÖOl 550 574 707 4 85 888 957 964 979 lirjU Uefl H97 12ï7 1261 1265 1J02 llutj iJttó 1597 1606 1621 IbbS 1719 li 10 iTóh 1741 1771 1817 1848 1877 190U MM 21U2 2133 2137 2175 2204 J21J 22dö 2235 228Ö 2398 2424 2469 2480 2493 2505 2Ó4Ü 2547 2561 2681 2682 27D 2786 2741 2809 2851 2868 J919 3054 3098 3108 8214 3370 8404 J167 3477 3537 3560 3684 3650 8666 3712 3725 3782 3819 3887 3947 3947 a974 40i 4129 ll8l 4198 4281 4821 4365 4402 4455 4475 4515 4605 4818 1680 4727 4744 4748 48 2ü 4837 4889 iam 4895 4914 4921 4954 4996 501U j012 5135 5149 5156 5262 5280 5349 3388 3384 5388 5893 5396 5422 5497 1346 56113 5621 5651 5653 5664 5778 j8Ü1 3814 5885 5862 5908 6016 6192 6209 62 2 62128 6335 6387 6448 6447 402 64 il 6471 6510 6569 6713 6730 6804 08 9 6822 6884 6882 6962 6994 Ï015 7036 7129 7137 7157 7170 7203 7210 72 9 7357 7385 7436 7448 7475 300 7631 7626 7658 7662 7672 7681 7996 8029 8160 8194 8286 8 6 8364 8376 84è 8535 8580 8697 8706 8755 8834 8893 8984 9004 9007 9019 9061 9096 9097 9U8 9227 9 20 9248 9252 9346 9398 9403 9416 9499 9596 9647 9676 9679 9732 9767 9866 9976 9984 9987 9991 10001 10077 10078 10085 10112 10195 10215 10410 10488 10620 10523 10528 10565 10607 10636 10666 10696 10770 10806 10838 10816 10877 10917 10974 11015 11026 11080 11106 11183 11173 11187 11247 11280 11290 11300 11303 11878 11379 11460 11565 11602 11765 11808 11877 118B4 11901 11978 12000 12071 12105 12236 12258 12365 1 2276 12812 12376 12886 12418 12469 12523 12578 12667 12689 12696 12844 12888 12947 13018 13078 13087 13247 1S801 18812 13347 18852 18858 13361 13388 18428 13424 18527 13632 13534 13560 13601 13696 13705 18782 13800 18846 18873 18887 18927 18948 13982 14038 14 W5 14060 14147 14161 14179 14217 14286 14360 14872 14410 14430 14478 14521 14558 14580 14601 14634 13714 14710 14717 1 758 14772 14844 14849 14862 14873 14981 14980 14999 15107 16150 16169 15170 15988 15375 15429 16460 15600 16685 16768 1M23 15827 16882 15835 15848 16896 15941 15962 16965 16028 M04S 16074 16084 16117 16147 16186 16213 16812 16274 16408 16481 16542 16564 16698 16684 16659 16686 16740 16811 16902 16945 17043 17051 17078 17090 17258 17267 17270 17278 17285 17419 17473 17 506 17654 17685 17680 17697 17698 17701 17702 17956 17968 18018 18026 18308 18872 18391 18395 18518 18540 18557 18569 18602 18647 18722 18782 1H809 18881 18892 19018 1907Ü 19139 19154 19162 19186 19188 192B7 19290 19407 19483 19446 19542 19608 19624 19685 19t 96 19814 19828 19848 19862 19958 19992 i 147 20184 20194 20226 20266 20366 20862 20370 20388 20400 20414 20416 20428 20431 20479 20544 20639 20644 20678 20764 20774 20778 20822 20839 20860 20861 ai 66 20953 20981 Gemengde Berichten Reizigersverkeer met Dnitschland Men schrijft uit Maastricht Is het moeilhk om van hier ait een pas naar België te krijgen minstens zoo lastig is het tegenwoordig met zgn bnitenlandichen pas door den commissaris der Koningin afgegeven was tot voor korten tijd voldoende Thans moet de pas geviseerd worden op het Dttitsche consnlaat Doch dat viseeren gaat niet zoo gemakkeiyk Daideiyk moet het doel der reis omschreven worden en blnkt die niet hoog noodig dan wordt eenvoudig gezegd V knnt dat per brief af en het reizen wordt niet toegestaan Mgnen en mgnen Zooals is gemeld hebben drie heeren uit Schiedam conoessie aangevraagd tot het ontginnen van zoutlagen in de gemeenten Haaksbergen en Lonneker Dat feit heeft Zondag te Schiedam tot aenige consternatie aanleiding gegeven De Sch Ct meldt daaromtrent De wet van 21 April 1810 waaronder de ontginning van de zontmgnen valt bevat o m de bepaling dat een desbetreffende kennisgeving ook moet worden voorgelezen aan de bnrgerg bg t verlaten van de kerken Dientengevolge stond Zondag voor 9 kerken te Schiedam oen agent van Bolitie die toen de kerkgangera het kerkgebonw verlieten op straat die kennisgeving ging voorlezen Dit verwekte eenige consternatie £ en kennisgeving voqrgelezen voor de kerken I en dan nog over mgnen I Ja de menschen wisten het Wel we zouden wel niet van den oorlog vrg blgven t En nn in eens al die mgnen stellig waren die door de gedieele Maas gdegd I Wat zon het land nu te wachten hebben Qelukkig werden de angstigen spoedig gerust gesteld 33l3a xa era 1 a n a Kaderreeervimeu Ue UinMer vau Uorlug heeft den maatregel om kaderreeervielen die lol lie lailitie bobooren en in 8 uaunden Ujd deu vaaudrkgaraug nug niet bereikten voorloupig niet terug te plaatsen maar de millUe buHen werkliid giewteld in verban hiermede kuosen kaderreservlsten die hiervoor lil de termen vallen teruggepiaawt worden bij de mUitle hierdoor heett een aantal bij de iniUtie teru igaplaatilte kaderre ervi ten t voord el om naar InMUt te kunnen vertrekken of voor den IndlMohen dien t te gaan atudeeren op Ifroiwi van de betreftemle guueti se bepalln ien in de Militiewet Avp Zink liet zink dliiKrlluitie bureau te AmtitenUun deelt me dat de NijverbeldB CuBimiisBie te Den Haag kennla heeft geg veu dat over deiuuaixl Januari 1ÏI16 weder een zelfde hoeveetheid Kegmrin azlirii beacUkbaar is ganteld aU voor de maand December 1D15 legen denzeitden prijt KamerveirkielEine WcaMei DtewerI De verkleeine In WeOtatelliiigwerf ooodig Mwordte ten gevolge van de aannamine dioor den heet F W N llnganboli van zijn benoeming tot ambtenaar der leclaateerinig zal plaato hebben op Donderdag 13 Januari de stemming zoo noodUg i Dinsdag 25 Januari de hen9teinmin MHt noodlg op DinAlag 1 Februari Kamerverkiezing te Nijmegen De ulMag van de gSsterertwgehouden stenmdng voor een lid iu hot dlidrict Nijmegen vacature Jhr Mr C van Ni pen tot Sevenaer ia als volgt aantel kiezers 989S uitgebrachte g ldlge stennnen 4218 hiervan beltwameu Mr M J 0 U Kolkman r k S224 en L M Hennano d a p 889 stemmen zuodai Mr KwUunan geicocen U 46 J71 ia Het ongeluk Jn het elation te Arnhvni Omtrenl hei ongeluk op het sta liion te Arniiem wordt nader gemeld Glisterenavond laat bevonden zich In de waolitkanier derde klasto van het station te Arnhevn eenige hiaten die geuehaard stonden om een Belgiai heu vluchteling verblijvend in het kanip te Eed die daar met ontblooUe armen allerlei loei en maakte Opeens tltond d Belg op ging op een der militairen at en gaf deae een ku op zijn wang Deae was daarvan itiet gediend en ging in een ander doel dor wachtkamer itteni ook het pubUek keunfc hei optreden van den belg af en daar hij onder dtn invloed van sterken draiik verkeerde werd hij uit de wachUtamer verwijderd De Beig keerde echter poodig lenig en zocht d an mldaat dien hij geiciwt had weer op Deze die geen ongenoegen wilde hebben hieid den Belg op een afstand Toen de trein werd afgeroepen waarmede de soldJiat naar zijn garnlzoeiv inoost vertrekken beigat Wi zich in snellen gttng naar het perron meenemio dat het hoog tijd wae Hij zag toen den Belg even een hard loopeiKle achter zich aankomen Meenenide dat hij hem achtervolgde gaf hij den Belg een duw ten gevolge waarvan deze wankelde en van het perron viel juist tualsohen de machine den tender van een paaseerenden trein De maclilniet stopte onnridldellijli doch het MUoneparaoneel kon alechta een lijk Ie voor hi n bren ien De soMaat waa hevig ontateid Hij werd eerst voor den kolonel statione oonimnndani geleid en daarna aan de politie overgeg wen Er wae wen wd niet met den man aan Ie vangen en hij werd daarom voor den nadtt in het nülltaire hoepitaal opgenomen De soldaat ia heden ter beacWtking van dte miiitalre autoriteiten geateld ÏED INDlL Noodfweetr op Java Ue Uatavtasnlie bladleu deelun tal van bitwiodeirhedeu mede over uoodwesir dat op geheel Java heeft geheereoht In Middmiii Java ging Ite Djokja zeil nog al maar naar t Zuideu weid ila achihde rooter Het Bwa iMt W Banloul getroHen Op het erf der kaboepaleu woning van den regeirt van Banlool werden lU sawoeiboonten ontworteld waardoor een deel der pendopo wer l beHohadlgld In de geheele streek zgn ill totaal 200 ItUaadéohe woningen ndn of meer be cbaittgd terwijl 2 inlandHohe vrouwen door neei vallendo balken ena wertton gednod Men zag hier en diiar de om valten boomen met de toppen liggende op de groolewieel vemdeUde daken van enkeie bteenen huicen De totale schade is nug niet aan te geven docih zeker is hel dat zU vrü belangrijk lx In de a dselln Koelen Progo zaïg men weinig ot nlela van aangerichte verwoetitingen de orkaan schijnt al lijn kracht op Zuid Mataram tehébben geconcentreerd Te Malan barstte 19 November een hevig onweer boven de plaats 08 gepaan met een regenval die veel op een wolkbreuk geleek Ven illend boomen werden ontworteld en beacharfigicten in hun val de bijgebouwen van het Militair Tehnie ea het hoofdgebouw van toko Phoenix t taaUle mindeir ern igdan eemtgenoemdiB terwijl ook de woningen der gietuwde onderofficieren zVaar beschadigd werden Van TaaAkmalMa werd bericht dat daar een uur lang een storm heeft gewoed waaihij onWreeks 4000 boomen werden ontworteld en 158 buizen werden omvergeworpen Onder Rechtssaken ZitUng van 4 Jan 1916 Voor de jlechtbank te RoUenhmi werden gisteren behandeld de volgende zaken De 46 jarige werkman t O F B recidiviat had in den iiAcht van 23 op 24 November te zajnen m in vereeniging met den 29 jarigen koopman A P B D even s hij wonende te Schoonhoven en thana gedetlneerd in het Hnia van Bewaring te Bergaanbacbt uil het geaioten pakhuis van de Hrma Gebza Sdieiik een zak met een schapenvei een paardenalaart een bosje paardehaar manen een zai je met sloopkoper een aanlal Mukjea gummi een hoeveelheid matnubaar drie zakken De Ford expediUe ilevruuw itauHiadl Uinschuian die de uuivaugtlt van het I ord gezdediap te Uravenhage helpt voorbereiden deelt mede het volgende scltri ven te bobben ontvangen in verband met dB verkowde opvatun n welke de rond deden oin11 ent de oorzaak waarom mr Ford Mjn geeelwbiv te ChriBtiania verliet acht dl het uajn plicht de volgeiide verklaring te geven ten aanzioovan JU overhaaat vertrek Hel i bekend dat hij de laatste dagen tj Uhriaiiania te bed doorbracht ten gevolge van algemeenc zwakte als retiultaal van overmatigen arbeid en zenuwiBlpaulliog KeedB vóór hij Amorüta veriiet haddeuiüijn vnienden diaarvoor gevreeed en hem geraden zijn vertrek uit te atellen en wirst naar Den Haag te gaan wanneer het plan tot aen verder stadium waa uitgewerkt Enkele dagen voor lie boot Amerika verliet waa bijteluggekeerd van een lange en vermoeiende zakenreis naar Caiiloirnlii Waahii tou en and plaataen waarIjij hij behalve voor zijn zaken met lnii iannii van al zi krachten werkte voor de verxprakling van de vredeaidee en de voorbereidllng vanden Vredeslocht Dit alles moest hem reeds ongeschikt éiaken voordephysieiie vemioeieniasen van zijn reis naar Europa üedlreven door opi dite belangHteiiing en ernatig streven om iets gOeda tot Stand te brengen besloot hij evenwel van t begin uf aan den to 4ii mee te maken Het gevolg daarvan was dat zijn krachten hem begaven en dr Filman Koren van het Eoode KrulshoSpitaal te ChriaUania hem n eM bevelen onniiddrilijk rust te nemen en zich van zijn gezelaohap te acheiikn Al eenige jaren is er hooggaand verschil tuaachen den directeur enondenlirerteur delr Amsterdtanaohe gemeentewalerleidingen eenerzijds en dén ingvnvieur Hogeategar anderzijiht iiei vond zijn oorzaak in het plan van den diireotenr om de duinen melLeiiwaler Ie doen besproeien ten einid meer j atervoorraad voor de prise d euu to krijgen iets dat volgens den fngenieur geen goede reauitaien zou hébben Het geschil liep zoo hoog dat een rommiiwie van onderzoek uit hetgemeeratflbertluur werd gevormd welke ooinmisHie thana hei volg ende vnor et doel o Den hoer J M K Pennink iwrvol is directeur te omialaan en ham tot adivjaaur der g eime nt waterieidfibgen op een jaarlijkach aalai ia van fSOOOi 2o den poat van ondördirecleurder aiiiieente waterleid lngen op te heften en deu heer P A M Hacketroh e Jaariljisch waohtgeJd toe te kennen van f37 De eomsnidsie moet uitdifuJikelij hefcben verklalard dal de heer Hogeateiger niet voor het dirooteur hap in aanmeiicine rang komen De betrokkenen hebben zich naar aanleiding dezer vooratellen tot den gemeenteraad gewend met een atkee ter beetrijding daarvan De Post Mir POTi Met de Persia van de Peniunlar 4 Oriental Stoomvaartmg die in deUiddellandsche Zee is gezonken sünook postatnkken voor NederlandicihIndie verloren gegaan die tuisdieii 17 en 24 December op het hoelapostkantoor te Londen waren gepost N R d Nederlanders geTangangenomen De heeren A Boes meubelfabrikant en A Bgdebeek ingenieur beiden uitVlaardingau die zich naar Duitsohland hadden begeven znn daar gevangengenomen I N V d D Hot s B Leto Het van New Sfoik naar Rotterdam bestemde Nederlandsohe stoomschip Leto is gisteravond acht mijl Oost ten Zuiden van het vnnrsohip Galloper op een mgn geloopen en vervolgt de reis naar Rotterdam Men seint on uit Rotterdam Het hedennacht binnoigekomeniatooinaciiiip Alkaid heelt 21 nwn van hets s l eto aan boord De Leto is nog drijvende on heeft 8 man aan lioord De sloepbooten Witte Zee en Ooataee zijn hedenmorgen om kwart over vier ter opAioring v i trokken Het s a Leto is van de Mij Zeevaart te Rotterdam on moet 8240 ton en waa op reis van NowTork naar hier Het s s is glsteravond 8 mijl ten Zuiden van hetGallooper vuunachip op een raijn gwloopen Omireml de geredden van hei s a Leto wordt gemeld dat zich on der de geredden de kapitein van het atoomacMp bevindt Het Rusland In ge n land wordt zooveel verzoend ala in Montenegro De kus heeft daar dhn ook veed mindo beleekenia dan in andere landen en is w nig meer dan een vertrouwelijke groet Zoo geeft een gastheer zijngaat een welkomst en afacheideku de damea zoenen atoeds baar bezoe het vronw jke deel er van tenrainate het raannelijie ontvangt eenlilaohtfg handkua Ook de eoUgenoot krijgt van zijn vrouw slerfiia eenbsadkii De Montenegrijn kA bijzijn heilig koag ruik mng vnochxlaod de roiniater zoent zijn bo ven even hartelijk als de doulne deIwlen van zijn gemeente D Ct f De bloemenatad Gcrz De bfóaraenatad Gorz een van demooiate ateden is vreemd genoeg altijd eeuigazias een stiefkind ouder deOi teiiirijkaohe plaateen geweeat Menspraik er van reisde er voorbij maarbezocht het zelden Toch is het inloreiMant genoeg voor een lang verliiijt Neigen leefden de DuitaohersKalianen en Slaven zoo vredig samen ala juist daar Omstreetia 1890 scheen de Stad beiangrijk te zullenwoKten Men wilde een Oo enri Bohe lliviera stichten en Gorz zoudaarin den rol van het Oostenrijkache Nice vervullen Deze vergelijking was eigenlijk niet op zijn plaata want het plaatsje boe lief en mooigelden nUate elke z g attractie Het plan ifi dan ook nooit verwezenlijkt Geen huis in Gorz ol hot heelt tijn keurig verzorgd tuintje op allevenaters ziet men bloemen in manden ot poUen en op straat wordenplanten bloemen te koop gefcoden die men sieohts in iweei orijon vindt jGorz i niet een stad van vermaak maar van ruet n kalmte en wanneer men niet van tijd lot tijd eengewonden soldaat zag loopen zoumen er hans gaan gelooven dfcthetnog vrede was TX Ct Willem Christiaan Jacob B oenNederlander hi dienst op hot bureauvan dten EngclaAen cenaor te Londen is tot 3 maanden gevangenisatraf veroordeeid met voordracht totdeportatie wegena het stelen vanpoetwiasels uit brieven naar Naderland Een dier brieven waa beSteiudvoor een krijgsgevangene hier telande N R Ct Spionnenvrees Hoe gevaarlijk het is in Duilaohland gesprekken aan te knoopenmet soldaten heeft dezer dagen een Amatcrdeimneir ondervonden Deze deheer J Stroeker vertelde aan het HIM het volgende lk reisde den 3en Öecember voor zaken van Berlijn naar Zwitaerland ïn ilien trein tusschen Augaiiiu g en Umlau gemakte ik In gesprek met een h a Ik vroflg of hij aan het westelijk of aan het oostelijk front was geweest hoe hel leven was In de loopgraven of men er niet Spoedig riieumatlek kreeg of ziek werd lic kreeg hechts korte antwoordenen in Lindau aangekomen waarScbuiwde de aoid iat de politie Dese bradit mij over naar de Kooimandlantur waar ik aan oen eerate verhoor werd onderworpen Nog dtenzeltden dag werd ik naar Munohen vervoerd en daar in een cel geworpen Den volgenden dag werd ik opnieuw verhoord De poUtie comlnüaSaria verkiaarde dat hij volkomen aan mijn odiachuld geloofde diobh deaniettBroin werd ik 21 liagen gevangengehouden Ik mocht mij mei nieniandi in verbinding tellen zelfs niet met den Hollandschen conaui mijn brieven werden achtergdioudien Laodgenooien die in Doiladhland reizen zullen goed doen om met personen die zij niet kennen geen gesprekken aan te knoopen Het dezer dagen medegedeelde bericht dat door de te Hilversnm wonende familie A Loeber teneinde daarmede de nagedachtenis te eeres van haar tegen de Rnssen gesneuvelden zoon aan de Hoogeschool te Berign een beuis gesticht is ten bate van jonge studenten in de kunstgeaohiedeuM kan nog worden aangevuld xegt de N Ct met de mededeeling dat een soortgelgk werk van piëteit door de familie Loeber werd verricht ten bate van noodl denden in Hilversum zg het ook in anderen vorm De familie Loeber heeft nl een aanzienlijk bedrag ter beschikking van den Centrale Raad voor Hulpbetoon en Armenzorg aldaar gesteld teneinde bg voorkomende nlegenheden bijionder krachtigen geUeInken scenn te knnneu vetleenen san hen die dezen mochten noodig hebben De Storm Het te Rotterdam binnenkomand stoomschip Delfland is op de Noorderpieren geraakt en lek gestooten Tnsachen de pieren werd het aan den grond gezet Het achterschip ligt reeds onder water Sleepbooten zgn in den omtrek Het volk is aan boord gebleven daar het schip niet diepar nnken kon KZnaaast Te Scheveningen overleed Zondag een jong zae r begaafd kunstenaar loitjpeu eu een gewiciii van een kluk e genomen ZjIj zouden zich lui dal paUiuis tuMgang verachatt heblien doordat ue tweede beki met eeu stuk yzer een ruil zou liebbeu erbri £eld daarna naar biimen gekloiuuieu zou zgn eu de deur voor zyn medebeklaagoe i u beüoen geopend van bet breken van de ruit ga de tweede bckl de eeraie de aohuid uverigena bekenden beiden terwijl de iwoeuo bekl nog bakende lai hij buitendien denzellden nacht te Schoonhoven viJI altiiaus eenige pui n hokken weggenomen had ten luuleele au den maohiniat der btoatsapoor wi en L W Puto aldaar ler zake van diefstal door twee vereesügde personen voor den eeriilen bekl bij herhaling en voor den twee leii bekl bovendieo wegens diefstal Bisohle het Ü M tegen ledter dar bekl zeB maanden gevangenmali at Mr ill 1 Bonjor voerde voor den eeraten bekl verzachtende omstandigheden aan terwijl mr l l h lvo ilen voor den tweeden clementie pleitte De 23 iarige koopman P R te Schoonhoven gedetineerd alj ier had in den nacht van 23 op 24 November van de beklaagden uit de vorige zaak de door d eu geatolen goed sron gekocht Hij zou er t 10 althans omstreeks dat bedrag voor betaald hebben terwijl bij geweten althanB begri ien had dat de goederen van dieistal alkomatig waren Bekl verklaarde dat hij dironken geweeat was en zich van het gebeurde niet goed rekenschap hatt kunnen geven Het O M elscbte wegena heling acht maanden gevangeniastraf Ook voor doaen beklaagde riep mr I Ph Kooien de olemenUeder reohtbani in De niet varachonen beltl Th v G zou op 21 Noveniber te Schoonhoven zijn buurman D Hartman met een mes althans met eenscherp voorwerp een Steeli ot anedb in dien rechterwang hebben toegebracht tengevolge waarvan Hartman bloedend verwond waa Het O M wees op dien ermSt van het feit on herinneixle er aan èai bekl ongunaUg bekend staat T r zake van miahandoling werd 6 mnd KcvangenisHIraf goSisteht N R Cit Stadsnieuws GOUDA 1 ó Januari 1916 Bevolking van Gouda Op 31 December 1914 bedroeg da lievolking Maan Vrouw Tot 12691 13231 26922 Komt bij door geboorte 308 822 630 Komt bij door vealaging 620 608 1228 Tolaai 13619 14161 27780 Gaat af door aterCte 167 172 829 13462 13989 27451 Gaat at door vertr 627 688 1260 Totaal op 31 Doe 1915 12835 1 8356 26191 De bevolking ia dus vermeerderd met 144 mannen en 125 vrouwen Onder dit getal zijn begrepen 74 mannen en 12 vrouwen gebuisveat in de onder het militair gezag geplaatate gebouwen 218 huwelijkBn zijn voltrokken en 5 eohisdieldingen ingeschreven Het Vluchtelingenkamp weder opengesteld Zooala bdcend is het Vluchtelingenkamp aan den Graat FloriSweg wegena het uitbreken van roodvonit vóór eenigen tijd gesloten geworden teneinde de ziektegevallen daar te localiseeren en gevaar voox beahnetting naar builen te oorkooie Daar den laataten tijd gleen meerdere gevallen zijn voorgekomen heeft het bestuur na gepleegd overleg niot de aiitorUeJIen besloten het Kamji weder open te stellen echter onder dece beperttmde bepaling dat de kampbewonero des avonda te 7 uur weder binman moeten zijn Blijkt het dat het verkoer dar kamfibewonere in de stad geen nsdeelige gevolgen oplevert dan zal het Kamp geheel worden opengeateld als vroeger Morgen Drie Koningen zullen e achoollokalen en de naaizaal in het Kamp gesloten zijn Vorgioeding wegene Koatwinnorschap De Minister van Oorlog heeft het volgende ter kennis van de BurgemeeMera gebracht Tot 81 Jnii 1916 ot tot een vroegere door de Koningin aan te wijzen dahnn worden 1 In den dieMI bij de militie gehottdai a De ingdljidea bij de militie dsr lichting 1908 bij de onbeireden oorp aou voor wie in normale tijuaum aadtghedOn de dlenat bij de militie zou ziju geëindigd op ji Juu lyid ut op eeu lateren dag b lie iug iljulieai bg de bereden corpsen bg bet corpa torpedlMen bij net corpa l auiaerfor tartiiiürie en bg ue zoeaniiitie voor wie in normale tijdmmstandigiieden de dienst bg de uiiiiiie ziou zijn gi ündligNl op 31 Juli 1914 of op latea n ibg 2 In den diienet bij de landweer geboudou de duenlliplioutigeu bg de landweer voor wie in normale tijdauinulaiuhghedeu de dienst bg de laud weer zou zgn geoindli op 1 Augustus 1913 of op lateren dag Uok vei dco mag tot 31 Juli 1915 u den hierboven bedoeldien vroegoruu datum i a ter zake Y n bet verbliji inwerkelgkenj dieuit van de ingelijMenbg de ralliitie 4 de lichting waarwe zg behjooreij als maximum vergoeding 1 1 50 inplaats van f 1 or leu toegekend In de gevallen waarin dil noodig en o a in verband metart 34 van het MilitievergoedingBbtvaluit mogelijk ia b ter zake van het verblijf in werIvolijken dienst van de diei pliohtlgen bg de ianilWeer die hun anrinolen landWeerdiensttijd hebban ïer uid ala maximum vergoaiting f 2 ai plaats van 1 1 50 worden toegekend in de gevallen waarin dit noudkg Is en o a in verband met art 1 van het LandweCrbosluit 3 mogelijk is Van kracht blijft dat in geen geval meer daii f 1 vergoedöng par dttg mag worden uitgekeerd wegene den werkelijken dlenat door MenBtpUohligen bg de landweer vervuld voor 1 Januari 1916 dat vergoadËngi van meer don f 1 50 per dag ten aanzien van dienatpliohtigen bg de laodiweer bovendien sleciita mag strekken ter zake van veiiblijt m wertcelijken dienat vallende na de datum waarop iu normale tijdaum anidIghedou de landweerdienattojd ton vuile zou zijn vervuld Do Vengoödjingöbedragon weikke worden uitgekeerd aan de betreiiJiiugenvan iniLiticipiichtigen die op 1 Jan 1916 naar de landweer overgaan moeten ter zake van bet verblijf onder de wapenen van die dienstplichtigen vallende na 81 December 1915 worden verantwoord op do verzamelaialen DD Landiyveer In den landlweei vei zameiataat waarin de naam an den betrokken dienstplichtigevoor de eerate maal voorkomt moetbg dien naam worden verweüen naarhet volgnumroer waaronder dC dienatpll ttll e laatalalijk in den MSlMeVerzameletaat werd genoemd Indien de vergweding genletande beliekkliigBu van den dienatpüditige die van de Miiitio naar de Landweer overgaat buitenlands wonen moeit bun J vergoeding na dien datum ingevolge do voorschriften worden verleend door den Bnrgeroeeater dier gendeevte waar de ddanstptichtlge aladBn in het veriofgangersrogiater van do landweer aUat ingeschreven Die gemeente zal in sommige gevallen een andere zijn dan dfe gemeente voor weke de dlonstpliohtige ie ingalijtd bij de Millüe In dut geval zal de verdere ultkeerin der vergoeding ter zake vian bet verblijf in workeiljiken dienst van de dienatpliohitige door den Burgemeester van eer gemofliade gemeente nwioten worden overgenomen van dten Buigenneeater van laatatgenoemde gemeente De Burgemeeater der Gemeente voor welke dedienaipiiditige werd ingelljtd behoort dan zoodra mogelijk naditt de dienstplichtige naar do landweer is overgegaan uit eigen beweging aan zijn betrokken ambtgenoot de gegeven te verstrekken welke dieia ambtgenjoot in veriiand met le overnienilng van de uitkearingder veigoading kan noodig hebben en indien in de toekenning en uiiiieering een NederlandHcIhe conanlalren ambtenaar word beirokken aan dien conSulairen ambteutar bericht te zenden lietreffende overdrf cht van de veBlere lutkeeringen In de verzanwlStaten waarin de uitkeeringen der vergio Ung ten aanzien van bedoelden dienstplichtige in do eene gemeente voor de laatste maat en in de andere gcmpenie voor de eerate maai worden verantwoord moet een aanieekening worden gesteld jutdoraoheidelijk nopene de overdraobt en de overneming van de uitkeeringen Mocht het in den eersten üjd voorkotmen dat militaire autoritoitein ojigaven ala in de vergoedlngavoor cbrifteii voorgeechreiven verkoardelijk zenden aan den burgemeeater oer gemeente voorwelke de naar delandweer overgegane dienstplichtige ia ingelijCd bij de ndllUe dan zendt deize burgeroeester die opgaven ovenaena uit eigen beweging door aan den Burgemeester oer gemeente waar de dlenApllchüge in het vorlolgangorar igialer van do landweer werd ingeaohrovon en geelt hij van bedoelde doortjending kennis aan de betrokken militaire autoriteit Bovenstaande breng ik ter uwer kennia varwaChtendo dat da op 28 December j l in de 2e Kamer aangenomen ontwerpen van de wet betreffende hei langer in dienat houd van de ingeiijtden bij de roililie en betreffende hei langer m dienat houden van dienatplichtigen Mj te landweer vóór 1 Jan a s tot wet zdlleu worden verheven De üaniecnle Uaiiriging Teneinde bg sneeuw de straten daarvan spoediger te kunnen ontdoen IS voor den Keinigingsdienat der gemeeute aangeschaft een sneeuwploeg eeu ijzeren machine die door twee paarden wordt voortgetrokken Deze sneeuwopruimer is o a te itiiiterdeim ook in gebruik en bewijst daar zeer goede dionaten Waar geen mensdlen zich voor tMieouw rulmen aanbieden zooala hier het geval is da r zal deze machine hier goed van pas k iiw Aanbesteding N V Goudat e Machinale Garensplnnerij Uij de heden in de Sociëteit On Genoegen alhier dOor de N V Gondfcrtdio Machinale Garenapimierg gehouden aaubeateding van bet makeu van een gebouw be emd voor cotpeoitie opSlagen wei kzaal aan ten Turlaingel te Goud wanten Ingelovenl 83 biljetten Ingeschreven word als volgt ïebr A en J den Ouden üuiWioorn Leiden 169171 A don Ouden Moerkapelle f69900Th H Jansen Apeldoorn f71200H van de Wial den Haag f 72116II Llevaart den Haag 1 74200 M van der Vliet den Haag f 74500 M van Oyen Utrecht 174600 Fa E Warifeniiua en Co den Haag 176000 J C Vreeflwijk den Haag f76400J H de Wilde Gouda 1 76680 W Bokhoven Gouda 177470 J Koning den Haag 177000 L van der Wiel Dordrecht 177700 H J Nederhorst Gouda f 78248 K A van Rijawijk den Haag 178600 J J DuijiH Gouds 178923 II van Kalleveen Lalden 180900 Ocbr Ni f Boskoop 181846 1 J II van Bergfcrait Amersfoort f 81700 i van No8 Amersfoort f81900 C P J Jansen Rotterdam f81920W Bunnik Amoreioort f82295 Thiunnfaaen en van Sambeek Nijmegen f 82860 D Klaaaaen Rotterdam f 82964 J C nlUm Hllvergum f88750 W J Godirou Jr Rotterdam f84280J de Vries Lzn Rotterdam 184440 e BaJ Czn Rotterdam f84700 J Móeiroan Rotterdam 184980 D A Varbe en J M van den Berg Goud f 8 900 1 A Gosaeling Nijmegen f8S 820 George Meijer Rotterdstn f869dO W A Verbruggen Gouda 187200 an don laagaten Inas rijver is lipl werk gegund Reauwijk De heer J Verhoog mi fi kSf venlmizen i benoemd ot prdMkant bij de Gereformeerde Garorónte te Re iwljk f3 uipwijk Oudewater Mét beslistheid knnneh we het door versohillende bladen opgenomen bericht dat voorloopig voor de restauratie van de Ark geen subsidie zal worden verleend tegenspreken Zoowel Buk ala Pïovinoieen Gemeente znllen de eenmaal toe zegde bijdragen aan de tegenwoordige eigenares ge stand doen Laatste BerichteD Aan het Weateiqk Front PARIJS 6 Jan offloioel Hetcommnniqné van gisterenavond luidt Over bet geheele front ariilleriegevechten In Artoia brachten wg den vgand zware verliezen toe Wg hebben een munitiedepot te Altkirch in de lucht laten vliegen Aan het Ooatelïk Front I ETEKÖHURG 5 Jan Offioioei Do Duilaeher trachtte om ui de buui t van Eliseuhol over de Dwina te trekken doch werden echter dkwir oiw vuur teruggedrevèi Duitai hers in witte mantels geiiuhl die een poging deden om onze loopgraven in de buui1 van hot station Tzargailite iKKlaren werden eveneens op de vlucht gejaagd In de buurt van Tajartorysk werd d vijand uit een boKChje tuasi en Koatuknowka en het slation Podajorewitëti verdreven Ouao troepen bezetten in de streeic vanden inidkienioi p van de Strjrpa na lnt zij iSoor dmiulversparringen gedrongen waren een gedeelte van de vijanden lijite Inopgiraven oostelijk van het kirp Biolawintze en namen stormen kjrhand een afzonderlijk werk Ten Noordl Oijaten van Czeroowitz bezetten onze troepen een Unie vijandiiij ke loopgraven TegBnaanvailen welke de vijaoKÏ hier uitvoerde worden dlKir hc geconcentreepd vuur van onze artillerie a ealftgen en den vijand zware verliezen toegebracht Van het Kaukaèisch front wordt gemeld dat er geen wijzigingen hebhen plaats gehad Aan het Z Oostel Pront PARIJS 5 Jan De Bnigaian hebben verscheidene dorpen aan de Grieksche grens geplunderd Griekenland WEENEN 5 Jan In de nota vande Grieksche regeering aan de verlogonwuoriagers vau Engeland enFioniu ijk betreffende de an eBlatie dercuuduls wordt volgens de Neiue Freiel reBBo nog gezegd De Koninklijke regeeiing steunend op hare souV ereiniteit verlangt niettegenataandezij tegenover een sterkere macht sUiatdjot onverwijld de noodige bevelenworden gegeven voor dte veilitpheidder genoemde personen tot den tgd dat zij weder onder de hoede jlerGrieittfche autoriteiten werden geeteid Bovendien is de konüukUjko rogeoring getnachtigd te aiaohen dat bevelworiit gegeven om de door de geallieesxlfen gearresteerde peraonen uit televeren aan de Grieksch © regeering die ze onder haar hoede en beeohern ing i iii nemen en te verlangen daliimatregolen wordpu genomen ihl liewapens van de consiilaien wordengeticrbiodigd Ubld Buiteniandsi e zending Naar wij vernemen zal de kolond E A F lllokhuis van het wapen lier artillerie binnenkort met een regoenngrfjopdracht naar Parijs ver li okken Gethironde het jaar 1915 werd aan to Harderwijk verblijvende vrouwenvan llelgiache militairen d soin vanf 76625 aan militievergoeding voorliclsrii uHbetaald Zware brand Hedennacht ia te Rotterdam brand uitgebroken in het kantoorgebouw Mercnrina aan de Boompjes Te ongeveer 4 uur werd de brand ontdekt iu het achterdeel van het gebouw dat uitkomt aan de Soheepsmakerahaven De vlammen sloegen toen reeda uit het gebouw waar het vuur reeds geruimen tgd had gewoed De brandweer waa apoedig daarop ter plaatse met een autobrandapuit een drgvende stoomspuit en 6 handspniten Het aohterdesl van het gebouw waar o a een bijkantoor van de Ned Gist en Spiritus fabnek en bet kantoor van de firma Heijdebroek zijn gevestigd brandde geheel uit Ook andere kantoren o a van de Cargadoors ürma Schellen leden veel aohade De oorzatik van de brand is onbekend Stoomschip Delfland Men aeint ons uit IJmniden Ëet a B Delfland van den Kon BcU Uoyd metende 4302 ton kapitei J Treaaod komende van BuenosAiées is tijdens den storm tegen de storm tegen de Noorderpier aangoloopen Bet achip kreeg een gat aan bakboordzg en werd tusschen deZuiderpier en den Zuiderstrekdam aan den grond gezet Bet achterste gedeelte van het schip is reeda onder water Er ia asaiatentie derwaarta vertrokken De bemanning hoeft het schip heeft nog niet verlaten Ontvluchte krggagevangenen Hedenmorgen zijn te Qlanerbrng in de onmiddellgke nabgheid van de Nederlandsohe grens door de Duitaobe grenawaoht een tweetal Fransohe soldaten aangebonden die uit t gevangenkamp bg Munster waren ontvlucht JUmkondigingMn Keclume kalenders 1916 Na mwe vroegere aankondigingen ontvingen wij nog rectaime kaiendera van do Alm oöthe Ververij rni Chemische Waaselierij Gebr Paltho Ie Almelo van de Stoomvorveu ij en Chemische Waasofaerij De Regenbuog firma Janaaen en BierenS te Tlll uilg de eerste mot in een kleuren uitgevoerd Schild naar eeu teakoiilng van André Vlaanderen de tweeiic met een lichtdruk lm z ia iiiut vooi¥jtellen le een Nooid Bra baulacbe binnenkamer De Hollandsohe Sociëteit van Levenaveirzekeringen zond ons een Moandltaleoder in eenvouilige uitvoering waArop naaM den kalender allerlei mededcolingen zijn afgedrukt van belang voor dw landbouwer en voor de hulovionw terwijl aan de achterzijde wordt aangegeven op welke voorwaaiden deze Maatschappij Landixnwara vercekert Vwler aond de BlKuKlabriek Victoria een reclamekunatkalender bastaande uil een viertal drieronande Ifjlisohe bladen waarop in zeer fraaie koper diepdruk reproductie voorkomen van meesterwerken uit het Mau ritahuis Een VijtUgjarige De wolbekende van Sanien s Reisgi lH voor NoderianJ Uitgave J van Boekhoven Utrecht vierde 1 Januaii j 1 haar gouden jubileum In 1866 op zeer bescheiden voet begonnen aia dienstregeling voor stoorobooien diligences omnibussen enz ia hij in den loop van den tijd gewimlon tol een gids voor alle binnenlaiu ache vervoermiddelen ten dien ste van het reizigei averkser en bevat bovendien de voomaamate aanshiitingen met het buitenland Dat deze uitgave prijkt met üilgegwen met voolicennis van do Maatflohappg lot Exploitatie van Stoatsapoorwegeii is een zeitere waarborg voor haio gaootc beti ouwbaarheid lig verandering van dienMregeling verschijnt nog eeu afzonderlijk beknopt spoorboekje benevens een Tarief en Voorwaarden voor het vervoer van reizigers on bagage beiiSe liookjea gratia voor abonné ö MARKTBERICHTEiN öp Tuiniersvereeniging Oouda en Omstreken te Oouda Veiling van 4 Januari op de Houlananagiraclit Knollen p bos 1 2 ot Knolrapcn p St 1 3 ct Bloemkool Je sourt p st 15J4 ct ld 2e soort p I iy ct Boerekool p st 1 2 11 Hoode Kool p st 2 5 S V ovo Kool p st A i i ct Groene Kool p st 2 5 ct SpruitjcB p zak f 1 40 t 1 90 Kroten p m 1 4 2 ct Wortelen p 100 hos fl W 15 50 id p 100 pd 11 73 13 15 Prei p 10 bos 6 80 cl VoUWa p mandje 24 ct Uien V 100 pd 12 75 13 60 KnolseJdlelij p bos li i lüy cl id p t 1 6 ct Selderij p 10 bu 12 28 ct Petorsello p 10 bus 8 14 rt Kaumarkt WOERDEN 5 Jan Aangevoerd 222 pirt yen Goudsche kaas ie soort f 69 f j id iwasrdere I 7o I 74 id e loort 16 I 68 id met Rijksmerk 168 17 met conditie Alles per i o K G Handel matig Telegrafisch Weerbericht van het Koninklijk Meteriologiseh Inaütuut te DE BILDT Hoogste barometeratand 770 ZuidDuitsohland Laagate barometeratand 737 5 te Chriatianaund Verwachting tot den volgenden dag Matige tot krachtige tijdelnke stormachtige Westelijke tot Zuidwestelgka wind Moeat zwaarbewolkt met tgdelyke opklaring Waarachgnlijk regenbuien Zelfde temperatuur Advertenliën OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPINÖ De Notarincn J J A HONTIJN te Gouda F L G il j Il tc6niili ii zgn voornemens om op DONDERDAG 17 FEBRUARI 1916 bg inzet en DONDERDAG 24 FEBRUARI 1916 bij afslag en toewgzing telkens des V m ton II unr in het H tel DE ZALM aan de Markt te OOÜDA publiek te veilen en te verkoopen de in goeden staat van onderhond zijnde KAPn ALE oowmanswoning Nooit gedacht geteekend A No 45 beataande uit ruim woonhuia en Bohuur met stalling voor 68 stuks hoornvee en 3 paarden zesroeden hooiberg zoomede diverse perceelen uitmuntend goed lei loei eoMijbweiÉil dgk en water alles gelegen in de polders Roosendaal Snelrewaard en Hoonaard onder de gemeente HAASTRECHT samen ter groote van ruim 39 HEOTAREMs In gebruik geweeat bij de kinderen liEEUWENHOEK thans wat de landergen betreft vrij van huur Zulka in perceelen combinatiün en massa Betaling der kooppenningen op I Mei 1916 als wanneer ook de woning in gebruik is te aanvaarden Breeder bij biljetten en notiSn welke nil 25 Januari a s zgn te verkregen bij Notaria MONTIJN voornoemd 53 Tormaminttalletten Menthapastilles Drogisterij Westhaven 11 $ WOLFF ACV