Goudsche Courant, zaterdag 8 januari 1916

I s morgens s middags en s avonds den mond terdeegn el Odol spoelen en de tanden borstelen dan heeft mensteeds een webriekenden ademvan bederf vrgenmond die onoatbeerlgke voor waarde voor miooie en gezonde tanden 62 UobïdieD i a l d t de tupurUKiurlen nog Kterker onderhovi w ren aan de invloeden van bet tUu fxAu imtleu dau de oer ecfate ilaaesube zeil tiet Hloeg deaulken heel i uedig lu den bol u zij zelf idoegeii M het andere ullenite over van dat waarin zIj veriteerden hi hun eiUrée in de reaidentie In d realdeaUe bestaat een etoot gebrek aan dien ttioden hetgeen luurlili de iji ng der iooam en de verbetering hunner positie ten gevolge had Veel liever dan het onvrije baantje van httlMloof tra ld liaagieühe aohooue een plaat $e te veroveren in een wlnkei o op e a atelier Daar k Miien ze ook attijd krachten te kort en ai het niet ook niet altetf rozengeur en inaneeobtjn deze betrekking heeft alUiana dit voor dat zij Zondagiï vrtj ie en e avondtf op een b a id uur eéndlgL Het kleine beetje vrijbeód dat de Jeugdügie atelier en wlnkelkippen over bowlen ie in zooverre aan r kelljk dat or geen contrftle op m gelijk dit in het menstbode vak wel het geval is Het ohronWcii gebrek aan dlenatpereoneel heeft geleid tot de eigai anHge aanlblocllngen gelijk wIJ in den aanvang hrtiljen vermeld Men tradit het bao nlje aaulnkkelijk temaken diNir allerlei taciliteiten en bijkrtniKügo genoegens aan te bieden Het gaat eöhter ai heel ver wanneer men lie dtenMbode wil lukken floor haar don geur van het tCamHn Itibnaatwiiap van den heer da hul y m te doen opsnuiven Waar ten lotte het KatneriidmaiUMihap al niet goed voor ie wanneer het mevrouw gedukt d K r mldhlel ilaarvan zieli een goede dienstbode te veii flen Me er prat op gaat te dienen irij zoo n hoogen meneer Dat l nu echt Haagaoh I HAGENAAli D PrMKhe vrouwen en de oorlog Ook in Fiankrtjk wordt thani een groot daol van het werk dat anders mBBDen doen door vrouwen verricht Voor de Franiche vrouwen it dit lohr ft de Times een bt zondere oponering daar de Fransche vrouwen mat van mannenwerk houden in tegen t4lUnK mat de Ëngelsche vrouwen die gaarne iwaar mannenwerk verriohten Aan de Franoaiaea ontbra t da natauriyke voorliefde der Engelaohe vroaw voor sport en lichamelijke oefening Uen lou van Franfaise evengoed kannen verwachten dat zg er griag van zou afzien er knap uit te uen ala men van haar verwachten kan dat sy graag werk verricht door haar nitaluitend als vronwenwerk beechonnd In haar eigen feer is de Fransche vrouw zonder evenknie maar zij zalf maakt uit vr en wil dazen sfeer veel lieperkter dan de wetten van het land of de wentchen der mannen zulks doen Daarby leidt haar gezond instinkt dat haar ook thans l ehulpzaam is het opgedrongen mannenwerk hg haar bysondera krachten te doen aanpassen V man vrouw ia in Frankryk een zeer leldsaam venchynsel maar aan den anderen kant hebben bgna alle Franoaiaea een lekere mate van manneiyke intelligentie Men behoeft slechts met eenige aandacht de vronwen te volgen om uit haar gezichten te lezen hoeveel manneUjke geestkracht eiob achter de kleine ydeltuitigheden van de Fransche vrouw verbergt Onder de studeerende vrouwen wgdan er aioh ook meer aan de rechtswatenachap dan aan de geneeskunde De oorlog zal hierin wel verandering brengen en het aantal vrouwelyke medici doen toenemen terwyl ook het pleegzQsterschap voor de betere standen een mogeiyk beroep wordt Tot dnsver kwamen de verpleegsters nonnen uitgezonderd zoo goed als alleen uit de laagste standen Velen onder haar zyn ongetwgfeld uitstekende en verstandige vrouwen maar een beetje onbeschaafd en misschien ook niet al te naawgeiet by haar werk Onder de vrouwen die haar ledigheid van voor den oorlog met inipaimend werk verwisseld hebben faehooren de beste vrouwen van het land Dat zg de beproeving der tyden begrepen en ook na 16 maanden oorlog nog nit zuiver plichtsgevoel en vaderlanddlietde volhouden verdient volle erkenteiykheid Hen weet dat vele in haar leven nog nooit zoo tevreden zyn geweest ab nu ig 10 tot 19 nnr per dag flink de handen uit de mouw steken Dat onder de vronwen der hoogere standen dezelfde republikeinsche geest te vinden zou agn als da mannen deeer klasse kenmerkt mag wel betwyteld worden De Franachman leert ia lyn driejarigen diensttgd e n kameraden van alle rangen begrgpen zoo al niet liefhebben Daarentegen heeft de Franaohe vrouw de besliste neiging ioh in bepaalde kringen te bewegen De kaste geeat heeft zich in de sociale krin van Frankrgk troU alle republiekemsche instellingen en wetten ongebroken gehandhaafd DezeUda hinderpaleoi schnden ook de andere klassen en scheppen voor de artisten een wereld op zich zelf Het is nog niet zoo lang geleden dat een tooneeUpeelster voor schuim der natie gold en zelfs heden nog ontvangen hertogiBnen beroemde kunstenaressen niet als gelgken maar ook de eigeniyke bourgeoisie la bonrgeoise de race Jegt voor de kunstenares in haar particuliere leven een beeliste minaohtmg aan den dag Heeft nu de oorlog er toe bggedragen deze verschillende sociale elementen te vermengen en dichter tot elkander te brengen Veel wgst er op d t dit volstrekt niet het geval is Onder den machtige indruk van gelgk Inden en gelgke ontroering ontmoeten de vrouwen van alle klassen elkander wel voor het eerst maar zoodra de zieletemperatuur weer dalen en de wereld hare rechten opnieuw opeisohen zal keeren alle Fran9aiseB wederom in haar nanwe sociale duiventil terug Vicdeibeweging Ford s vrades expeditie Mevronw C Ramondt Hirschmann te s Gravenhage een dergenen die de ontvangst van het Ford gezelschap voorbereidt heeft een schrgven uit Kopenhagen ontvangen waaraan het volgende is ontleend De gedachte die ten grondslag ligt aan de vredes expeditie van Henri Ford is de niet offioieele niting van een innig verlangen gevoeld door t volk uit da centrale landen om eindeIgk aan de ontzettende slachting op de oorlogavelden van Enropa een einde te maken Ziende dat regeeringen zoo aan handen en voeten gebonden door diplomatieke en andere tradities dat voorloopig geen spoedige en beslissende daad van beo kon worden verwacht werd Henri Ford de voorvechter van bet denkbeeld dat het oogenblik was aangebroken voor de volken van de neutrale landen om niet langer te wachten op hun regeeringen maar zelf een kriset voor vrede te uiten Het plan is in t kort ais volgt In elk van de neutrale landen die door ons bezocht zuilen worden Noorwegen Zweden Denemarken en Holland zullen wy ongeveer tien burgers nitnoodigen om zich bg onze expeditie te voegen In Den Haag hopen WQ ook tien Zwitsersche en Spaanache vertegenwoordigers te ontmoeten aangezien Zwitserland en Spanje niet bezooht kannen worden Van land tot land gaande zullen wg overal propaganda maken voor het idee van het bgeenroepen eener neutrate conferentie Indien wy echter by onze komst in Den Haag zien dat de Regeeringen niet gehandeld hebben dan zullen de deelnemers van de expeditie zelf een niet offioieele neutrale conferentie vormen die zal bestaan uit drie of vUf afgevaardigden van elke der neutrale landen Deze conferentie zal natunriyk haar werkzaamheden beginnen met een grondige stadie van de enormen problemen die verbonden zyn aan dezen wereldoorlog en zich vooral na den oorlog zullen voordoen De neutrale conferentie zalhadeiyk lieginnen met het plan van een voorloopig programma voor vrede zoowel voor de beSindiging van dezeniiorlog als voor het voorkomen van toekomstige oorlogen en zy zal it plan geigktydig overleggen aan de oorlogvoerende mogendheden Dit vredeaprogram zal ais basis hebben enkel en alleen die beginselen van mensoheiykheid en rechtvaardigheid waarop alleen een duurzame vrede kan worden gegrondvest Ingeval teerste programmaonaannemèlük zou biyken te zgn voor de oorlogvoerenden dan zal de oonferantie trachten de voorstellen daarin vervat te wgzigen totdat eindeiyk de onderhandelingen zoover zjjn gekomen dat de oorlogvoerende partgen zichz f bereid verklaren om indirecte vredesonderhandelingen met elkaar te treden Het werk van de conferentie zal worden vergemakkeiykt door den bystand die zü zal inroepen van de experts op gebied van internationale vraagstukken uit de veraohillende oorlogvoerende landen Deze deakundigen mogen in n geval leden der conferentie zgn n ar alleen raadslieden Leden van onze expeditie zyn in t bezit van vertrouwêlgken mededeelingen ton eerste dat de oorlogvoerende regeeringen bereid zyn tot vrede al kannen zg het niet officeel erkennen ten tweede dat eenigen onder de neutralen zeer verlangend zyn naar een gemeenschappelgke actie ten derde dat zulk een gezamenlgke actie welkom zou zgn aan de lieide strgdende partgen De Oorlog Ia M om tie DardaneUeo Het Tnrksche communiqué van 7 Jsa Inidt Aan het Dardaneüenfront werd op den rechtervleogel en in het centrum het artillerie gevecht voortgezet dat nn en dan heviger werd Een kruiser en een monitor van den vgand beschoten een tgdiang de omgeving van Altschitire en trokken zich daarna terug Onze artillerie bracht de hoowitsers en veldbattergen tot zwygen en beschoten met succes het vHandeljk kamp bg Sedul Bahr Onze batterijen aan de Anatolische kust l eschoten de landingsplaatsen bg SedulBahr en Tekko Hoereen De luit vliegenier Ryok Boddike deed een aanval op een Fransch vliegtuig dat over de zeeëngte vloog en beschadigde het 2oodat het viel op de Anatolische kust dichtbg Akeasoh Het vliegtuig kan gem kkelgk gerepareerd worden De Frajisohe vliegenier werd by den val gedood In den sector van Anafarta vonden wg 2000 kisten met infanterie munitie 130 voertuigen en een ingegraven machinegeweer Eaidinaal Ueroier Volgens de Gorriere della Sera is thans de reis van Kardinaal Mercier naar Rome vastgesteld nadat hem 4e verzekering is gelieven dat hy ongehinderd naar Beigig zal kunnen terugkeeren Volgens de Corriere deila Serra zal het verblgf van den kardinaal te Rome een gebeurtenis zgn van groote zoowel reHgieuse als politieke beteekenis Hij wordt midden Januari te Rome verwacht De Secolo behandelt het vraagstuk van de politiek van het vaticaan en eischt inplaats van de voortdurende tegenspraken een bondige verklaring om uit te maken of het al dan niet waar ia dat het vacitaan op dit geschiedkundig oogenblik een program volgt dat het deelnemen van den paus aan eap entueele vredesoonferentie en de itiUiMtionaluBtie van het Romeinsche vraagstuk bevat Volgens andere berichten va de Secolo kon men in den laatstaiLtiid te Rome en in andere steden in M winkels herhaaldeink een vredenaanifest met symbolische vredeefiguren en eenige uitspraken van dep paus ter gelegenheid van het laatste consistorie aantreffen Het voor het publiek tentoonstellen van dit vredesmanifest is thans in alle pnblieke lokalen zoowel als in winkds verboden daar het niet in overeenstemming wordt geacht met de bedoeling van den oorlog DienstpUoht in Engeland De Daily News is van meening dat indien Ierland niet geheel van de militaire dienstplioht zal worden uitgesloten het toch niet op denzelfden voet zal worden behandeld De redenen hiervoor zgn duidelgk Ierland heeft meer dan een millioen landbewonors voor zgn twintig millioen acres Van deze grondbezittingen zgn 439 000 minder dan 30 acres groot en in geheel Ierland zgn er geen 10 000 beeittingen grooter dan 200 acrea Dit betaekent dat de lersohe land boowers en bun zonen als regel zelf hun land moeten bewerken Er zgn in lariand lüft meer dan 200 000 landarbeiders die geregeld als gehuurde arbeiders werken Vrouwen jongens en meisjes verritihten in zaai en oogsttgden zwaren arbeid op het land Daar er geen gelegenheid is voor industriëelen arbeid buiten een hoek in Ulster zgn de jonge mannen zoowel als jonge vronwen gedwongen te emigreeren en het zgn de meest energieke in ondernemende die zulks doen Van 1861 tot 1890 hebben niet minder dan 3406639 landverhuizers Ierland verlaten Het natnurlgk gevolg van dezen uittocht is niet alleen een vermindering v D jonge lieden maar ook een abnormaal laag geboorte cyfer In de tien jaren 1901 tot en met 1910 bedroeg het aantal landverhuizers tuaschen 15 en 80 jaar wel 129 167 mannen en f86 754 vrouwen en meisje het is dus geenwonder dat er schaarsohte aan jonge lieden ia in Ierland In Griekenland Het Achilleion wordt ingericht tot hospitaal De Eng regeering heeft aan de On regeeiing medegedeeld dat ze van plan is bealag te leggen op het Aohilieion op Konoe en dit buiten verbiyt van keizer Wilhelm in te richten als hospitaal voor gewonde SarviSrs Keiier Wilhelm naar men weet kocht in 1907 het Achilleion van keizer Frans Jozd voor 8 400 O30 gnUen Het paleis geheel in marmer uitgevoerd werd gebouwd voor de ongelukkige keizerin Elizabeth van Oostenrgk ongeveer zea jaren yoot zg stierf door moordenaarshand Het buitenvwblgf met zgn parken beslaat ongeveer een oppervlakte van vgftig acrea in het heuvelachtige Oasturidiatrict en er wordt van gezegd dat het schoon is als een droom Het telt een ontzaglgk grootaantalslaapkamers receptieen andere zalen en is merkwaardig om zgn standbeelden en zgn decoratieve versieringen Het kolossale standbeeld van AchiSes by het paleis gaf het zgn naam De dtaur van den oorlog Een hooWartikol van de Nowoje Wranija behandeU de oorzaken van de l ng iurigheid van den oorlog Een vttn de voomaamate redenen waarom DuilMoblaad met i ten onder te bren Ken Ugt volgene het blad in de uovoldoende wijae waarop de Enteateinachten Ehiltschland beletten levt nirimidficlen te betrekken Het blad behandelt lan in het bi onder de EngielsohHalland aehe betrekklng nL De N O T werkt betrekkelijk wel goed maar er kan tooh nog teveel door naar DuJtrtïhland Aan neutrale mogendfaeden zooals Hollend üou de keua moeien worden gelaten rum hetzii werkelijk volkomen op te houden roet goederen naar Duitschr tand in Ie voeren hetzij zi blootgesteld te zien aan het volkomen afbreken van aile bandel wtrekkingen mot He Entente Halve maatregelen zonalH fie tot nu toe genomien djn doen fflecht schade In Eng Wch Ind ë Volgens een Heuter bericht alt Delhi heeft Lont Braesey aan de regeering van Imtte zijn befaamd jacfat Sunbeam gcSOhonken A i is ii ericbt als hoelpilaal De onderkoning heeft 7 ijn haiielijken dknk betuigd voorde prachtige gift De fiunbeam werd bij het uitbreken van den oorlog vaatgeliouden in ite haven van Kiel daar Lorrt BrOS ïey van Spionnage werd verdaoht hij werd echter Spoedig vrijgelaten De beroemdste episode uit de geschiede nis van het Sohip was zijn rondireis om de wereld in 1876 en 1877 waarbij de eigenaar zicto een voortreffelijk zeevaarder toonde Het Snhip ventPok uit Torhay naar de Westkust van Afrika ging vervolgens naar BralTiilië en om Kaap ïfoom naar Valparaiso Daarop Stak het den Stillen Oceaan over naar Japen en keerde dan naar Engeland terug Hel legde op die reis S5 373 n en af Het sohip is een driemastige schoener en zijn anelhdd is acht knoopen Het ia wel het meeet beroanxte Jaoht dftt de zee heeft bevaren De eerste vorst van Albanië Wederom zijn de blikken dör wereld op Albanië gevestigd bat land dat in de geschiedenie van den Bal kanoorlog reeds vaak eenbelangrijke rol speelde De eerste onafhankelijke vorst van Albanië was de l €Tucbte All Tebelin de zoon van een AlbaneeSoh opperhoofd die door zijn persiMiniiJke energie en brutaliteit reeds in zijn Jeugd een aantal andere stam meu aan zijn heeroohappij onderwierp De ontdekking van een groote socm lelds die aan zijn familie moest toehohooren deed heoi het mlcldel aan de hand hoe zijn eergierige plannen te verwezenlijken HIJ rustte eoi paAr duizend man uit en rukte hiormee op tegen de Turiten Door zijn kennis van het terrein en zijn buitengewone militaire gaven gelukte het hem het TurksOhe bezettii ri ger uit bet land te verdrijven en de Si ll n had den feitalijken heerscher van Albanië te erkennen Hij noemde zich I aBeJ a van Sanima en voerde een onl eperkt despot aftne over land on volk Over het algemeen heersohte er ordte en rust in Iwt lami Op zijii inlttatief werd een aanvang gemaakt mrt de ontginning van het onherbergKaine land Met Napollon I kwam de vorSI meer dan eens in aanmking De beide manneni wier karaktere in vele opzichten op elkaar leken haddien z fg een onanoeting toen Napoleon de ti nog consul in Bovon Italië oorleg voerde Als keizer wenschle Ml dan ook de zeWinig van den Alboneaniien mbnardi en zond hij zelfe een legler om zijn woorden kracht bij te zetten Voe e voor voetje hebben de Turfien daarna het land heroveid All werd met zijn heele familie lerecM geateM SirLZiexi laan ga Boterpryeen De minister van UmdboDW heeft met ingang van 10 Jonaari bepooU A Dot de moximnm piya vobr boter bestemd voor verbmik in Nederland geleverd door producenten aan verkoopers van boter gedurende het tgdvak van 10 t m 31 Janniri 1916 f 1 60 per K Q lal zgn pakking in wit ast van SO KJBt By verpakking in wit fust van K G kan vorengenoemde prgs verhoogd wolden met 1 cent per K Q By verpakking in Delftach of Leidacb fust van 20 K G kan vorengenoemde prijs met 6 cent per K O en by verpakking in Ddftsdt of Leidsoh fnst van 10 K a met 6 cent per K O verhoogd worden Bovengenoemde prgzen zgn franco station van afzending B Dat de moximum prgs voor boter v kocht aan verbruikers gedurende bovenvermeld tgdvak f 1 80 per K Q zal zgn De verkoop aan verbruikers tegen detailprgs kan geschieden onafhankelgk van de te leveren hoeveelheid Voor boter bereid onder rabbiaoal toezicht kan door de Ryksoommis van Toezicht op de Botwveieeniging in overleg met de betrokken handelaren of boterbereiders een verhoogde prys worden toegestaan De bedeelden en de millioenen De N Ct schrüft De lieeren De lleeater en De Jong Tydeman en Drion Bos en Limburg dat wil dus zemen de drie groepen der Vryzinnige Concentratie in de Tweede Kamer hebben gisteravond het verwachte amendement ingediend om de oitaluiting der bedeelden oit het ontwerp Ouderdomsrente te Uten vervallen Hon amendement komt overeen met de wgziging reeds door den Minister van FinanoiSn bg voorbaat geformuleerd bglage III van de Uem von Antw betreffende het ontwerp voor het geval de Kamer zooals tut het V V viel op te maken van de handhaving der aitsiniting niet mocht willen weten J en kan das vrgwel metzekedieid zeggen dat door de indiening van het Concentratieamendementdeaitalaiting der bedeelden nit het ontwerp vervallen is Uet onverdeelde instemming begroeten wg dit niet Daargelaten nog dat de argumenten Van maatschappelgken aard welke de Regeering tot de uitsluiting bewogen hun waarde behoaden al zyn er ernstige bedenkingen tegenover gesteld is het wellicht niet ongeoorloofd er de aandacht op te vestigen dat de voorgestelde schrapping der oitsloiüng de kesteit Urn im mif domsrentewet voor de schatkist verhoogt met een bedrsg dat voor 1917 drie en een halt millioen beloopende geleideiyk tot 1943 opklimt tot een surplus ruim elf millioen Ui het amendement staat er dat niet by maar de Minister heeft in de genoemde byioge gezorgd dat men hiervan niet onknnaig zou biyven De totale kosten van ouderdomsrenten die van artt 9 en 370 wet Talma en van de wet Trenb tezamen zullen dan nn bedragen voor 1917 f 18 380 000 in plaaU van zooals eerst geraamd was f 14 819 000 welk be1 drag tot 1943 geleidetgk zal oploopen tot f 26 472 000 in plaato van f 16 846 000 De wyziging kost slechts een Handnmdrehen op papier In klinkende munt die jaariyks opgebracht moeten worden iets l iar we zitten er immers iM warmpjes in dat z s by de behandeling van de nieuwe belastingvoor tellen geen haast hoegenaamd is I i tijdelijke Gezant bij den Homeinsche correfiipondent van De Tijd seint De nieuwe Nederlandsche gecant in buitengewonen dienst bij dei H Sto l Jhr Mr Van Niapen tot Sevenker is alhier aangAomen en door kanitinaal Gasparri ontvangen Deze week zal hij zijn geloofsbrieven aan Jen I aus overhaniHgen De nieuwe gezent Ie Rome heeft voorloopig zijn intr genomen in het Palacs hbtel Gemengde Berichtei J de gevangenschap ontslagen itermorgen arriveerden teOIden10 mansohappen behoorende tot de Royal Arms Medical Corps £ ngelzohe Roode Kruis die hun gevangentchap in Dnitsobland waren ontslagen Het waren 1 onderoffieier 1 korporaal en 8 vry willigers privates weiErvan 2 Canadeeoen en 8 En yter manschappen daarvan worea 26 Augustus 1914 in de omstreken vaii St Qaentin gevangengenomen en blejren daar tot 6 Januari 1915 Vervolgens werden ze naar Wittenbwg veifroerd waar in hevige mate kooitwoedden en ved slaohtotfars ten Gemiddeld werden daar 60 JSMdr raTtgcrdat ze toWittenberg vertoefden nl tot 28 December iJ eoaden daar ongeveer 600 Engel lek a 600 Ftoaaohen overleden zgn Na laatotgenoemden datum weiden ze giBtnuuborteerd naar Aken en vertrokken y 5 dezer van daar naar Nederiond De zee overige manachappan werden in Augoztos 1914 te Yperen gevangengenomen en vandaar naar Döbbentï en Oiessen opgezonden Ook deze werdeii later naar Aken vervoerd om met de vici anderen de reis naar huis te aanvaarden Allen czgen er zeer flink en gezond nit Pe behandeling in hun gevangen im liet aanvankdnk ieel te wenwbeD doeh eg weed later oeMdeiyk beter Die in Aken was zelfs volgens de verklaring van een der Oanodeezen oitztekend geweest Qednrende hnn gevangenschap hadden ie eohter veel hulp aan zieken en gewonden bewesen Te 1137 voriaokken e naar Vljssingea Te Haestiieht en welUdit ook in andere grenapiaatsen dreigt g T k aan werklieden Een paar duizamd mannen uit de naaste omgeving Voldlwazrfl Smeennaas Lanaeken Vroenboven etw kwamen dagelijks hieiheen en hadden tot voor korten tijd geen moeiUJklleden als zij een pas bedden en eest boekje atgêgaveodtoor den weiki ever Nu is hun echter aai eiegd dat al wie acbter de grenSzAne woont na ld Januari niet meer er over mag en voor do grenszone zelf zijn er bezwarend bepailngen gemaakt terwijl mannen van fiapealden leeiftijd geen passen meer krijgen Velen ook in dien der ga fabriek hebben te Maastricht elaapgolegenhekt gekregen en blijven daar Maar mannen die vrmiw en kind ren in België hebben kunnen meeval geen twee gezinnan onderfiouden de in te voeren maatregel in verband Staat met mlUtalre operaties valt niet te zeggeoi Wat de vrodetocht van Fort koat Wbt Mr Fort met zijn vredetooht heeft willen henaiken is nog altijd twijfefachtig zeker is dat dienderneming hem vrij wat geld gekost heelt De NoorSche pers sctot de uilgeiven van de reis tot de aane Ohristtania bp een half miUioen kronen Voor het versturen van draadt looze telegrainuen is f 24 000 uitgegeven het personeel van de Osoar W IWIVItlg TOT tKW a ti d IB ê ra En dat ie nog maar het begin gewieeMt wanneer Ford z IJn pttMimen uitgevoerd had zouden ook ckholm Kopenhagen en Den Haag bezodht zijn De onderneming zou dan waarschijnlijk niet veel minder dan 1 mUUoen gtkoM hébben Maar nraclaimo dat er in zat Het stoomschip Delfland Dit Umniden wordt gemeldt Door het ruwe weer zgn de Iniken van de mimen van het achterschip van het stoomschip Delfland afgeslagen zoodat de lading grootendeels bestaande nit vaten vet aan land spoelt Reeds zgn een 400 tal vaten margeriaevet geborgen en opgeslagen Door duikers van de bergers werden nog steeds de onderzoekingen voortgezet Met de losring van de lading mais nit de beide voormimen is men begonnen en reeds een licl ter geladen laet aakken mais oit het stoonuohip Delfland is door de sluizen geschut om naar Amsterdam te worden vet voeid Steeds werden oUetlei goederen van het stoomschip hier door verschillende visschersvaartuigen aangebraoht welke deze binnen de pieren aantreffen Naby de grens onder St Jan Steen werden 2 smokkelaars met de fiets waarop mad vervoerden achtervolgd door een kommies en een soldaat Niet kunnende ontkomen wierp een der smokkelaars zgn rgwiel den commies voor de voeten waardoor deze viel zyn revolver die hij in de hand droeg ging af en de kogel doodde den if jarigeo C Aerta die hot rywiel neerwiepr AutowoeslelingnD Glstemeinidkhig kwamen aoht fietorijder achter elkaar rijdende in de rif ting naar Amsterdam in botsing met n automobiel van AmSterdBim komende De auto welke geen licbten ophad med de vier voorste fietsen ondemt boven zoodat ze totaal vernield wenden De berijders kwetnen er wonder htwea wonder nogal goed af behalve Mn een militair te Weeap in gamiïo een zekere R Bok van Diemen alkomSÖg Deze werd in den auto gef ingerd maar viel er weer uit met het gevolg dat hlJ overreden werd en een lie brak De luist paaseerende Gooisk e stoomtram nam de Ëetargders niethunga broken fietsen op en bracht ze naar Diemen waar door den njksveldwérijiier van een en ander procesverbaal werd opgemaakt De autowas doorgereden maar letter en nummer zijn befeeod HbW Het zinken van de E 17 Omtrent de E 17 wordt nog gemeld lia i 17 had tijdens de stran uiug in de llaaksgromlen averij opgeionpen bestaande uit een gebroken aohroei een gebroken roo en verbegen as Ook was liet schip Idt gewtirdetk Toon het vaartuig door de Nooni Brabant werd opgenierift vericeerde bet reeds 10 uui in ziakendeu toestand Door de ofücioren der duókibuot werd de Noord Brabant voor een Duluichon kruisw aangezien Door den MMuandant werden toonde kle jpen geopend om het vaartuig te doen zinken om te voorkomen dat het in handen van den vijand viel Kort nadut do bemanning door de sloepen van de Noord Brabant aanboord getbomen waa is het voortuig dan ook gezonken in 7 M waler De inanscbappen waren voorzien van met luoht opgebla en reddlugsgordels Tot de equipage welke uM B3 koppen bestond belioorden B officieren en maohUislen Nadat zij aan boord van de NoordUmliant gekomen waren werd door den diMkbootconunandant in een toesiiraak tot zijn manschappen de weiiwh uilg proken dat allen spoe g naar Engeland zouden kunnen terugkt erea om dan met een andere boot weer uit te varen waarbij op meer succes gehoopt werd In alwacfeting van de beSHselng oanArent liet al of niet interneeren der equipage weid de bomamilng in 1 8 Manine aaerne te Nieuwedlep on leigebMchL Naar men ons mededeelt was men aan boord van den onderzeeër blijkbaar Slecht bekend met het vaarwater Men zou niet geweten het ben itat de kuBtverUchüng te Nieuwedlep gedoofd was Men vreesde ook dat h schip zich ter hoogte van IJnmldon bevond Als merkwaardigtieid kan nog worden med ed wid dat een der opvarenden behoort tot dto overlevenden van den Engelachen pantserkruiöer Natal welke eenigen tijd geleden in de luoht gevlogen ie Do £ 17 was een boot vsn 850 Ion ongeveer 60 M lang en haddlrle cyhndermotoren Er werden 10 torpedo s medegevoerd SE OïaT Voetbal Het wedrtrijdprogramma voor Zondog luidt lekl H B S H V V Haaalesn Quick Hercules Sparta V O C D F C Sokl D Sportman L V V J GennenMd Alphen T O P C Branda Jr Gouda Olynniia W F V A Lee Goudscliie Voetbalband lekl Woerden Altijd Weerbaar A H ï Droog Schoonhovende Struis C RietveM T O P 2 Boskoop R Larsen Olympia 2 Gonda 2 W de Ruijter 12e kl AMid Weerbaar 2 Gouda a M de Mol Wanneer bet terrein van Gouda Zomtqg bespeelbaar ie en liet weder werkt mede lan kan hst aan die KarnemelkBl Hit spannen No 1 en no 2 van de competitie suileu dan hun best moeten doen üljjnpia om zich a s eerste te handhaven üouAi om bovenaan te komen Het laatste ia heel goed n geUjk daar Olynfia één punt meer dan Gouda heeft en er met een n devlaag twee zou verUezen en dusé punt onder Gouda zou komeBkWe zien met spannil het verloop tegenwet T O P moet op bezoek bij Al phen en zal het wei niet kunnen bolwerken vermoede we Wij vernamen nog dat Sportman L V V utlgesteld zou worden Vermoadeli om financieele redenen met het oog op den wedatiljd Ajai Blauw Wit te Leiden Voor Jen Goudsohen Voetbal iïoiwl heelt de wettotrijd van Zomlog l Woenlen Olympia 2 5 0 tot ultMag gehad wegens niet opkomeh van Olympia 2 Voor het programma voor Zondag van dan G V B verwijzen wo naar bovenstaand programma Ad verten tien Ondergeteekende betuigt hiermede zgn hartelgken dank voor de vele bewgzen van belangstelling by zgn 30jarig jubilé ondervonden W F VAN DE WEG Oouda 8 Jan 1916 7 Aangifte van OATEOHItmiTEN op MAANDAO 10 JANUARI aj s middags van 1 tot 2 uren aan hetKerkgebouw Ingang Kosterswoning Raam 14 De predikant H VAN ASSBNDELFT ZONDIIQfCHOOL VAK DCK iHEimiit Hi flim tmHiMo Xnsohryving van toinra LMrlïnacn niet jonger dan 7 jittw op MAANDAG 10 JANUARI v n 1 tof 2 uren in de Remonstrantsche Kefk Ingang Kosterswoning Ra tn 16 De Voorz H VAN A88ENDELFT 1 Zeer mooie aoliede meubelen aU Tafels Stoelen Kasten Spieseis Schlltieryeii Theetafels Buffetten Stytameublementen in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen VeerenbedsteUen Kapokmatrassen Slaapkamermeubclen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 60 stmuast fao styi tafel f 9 6oT8pleAls 15 60 f 7 50 enz 20 i0insnUT4tt ImdubuMliiStUi bil BwW wl iH PROFESSOR HIERUIT VÜL6TDUS ZM JuRfiENS PLANTA s Ê i MMSirii PLANTA Jïï i SJ PIANO S ORGELS Ruime sorteering vakkundig uitgezochte prijswaardiga fabrikaten W Meiningei Ei a mus fr t 64 66 TelefoM 4Mi 8TCMMEH EIIHUIICII ROTTERDAM HSHMtMMiM UmUILCH CHR KEET Markt 3 en 4 ii Telef Inlepo MAANDAO 10 JANUARI begint onze Groote Halfiaarlijksclie Opruioiiog van alle Tapïiteni Zeilen m Cooosaptiiceleny Bedden Matrassen Deicens enz enx Zie Etalage Alles è contant