Goudsche Courant, zaterdag 8 januari 1916

gtiiuigd vau de innige dankbaarheid wbtke de Koning en de Ragaesin J zielt jegens Nedarlano voor de edelmoeiiige gaHtvri eid reeds sedert nteer dan IG maanden aan de Belgl Mh uitgewekenen betoogd De geBsant verzocht den Minisier tevens zijn gevoelens te willen Ie konnon geven aan H M de Konimgin he jegens de Belgl0che uitgewekenen bel schoonste voorbeeld hooft jieigt ven van naasleniielde en liiarnieile zegt de gezant onzen meest eerbieihgen dank heeft vcrdiemi mden TweUe Kamer Prov tsteiv en Eerste Kamer Wambeer dus de wi iging m ari 8Ü iu werking i getreden dan zal de vrouw oUBid iieUijk verkoaen knnnen worden Ten opiziehte van hel actieve vrouwenkiesrecht stelt e grondweleliersieiking ons achter bij de mannen De Ned Bond voor Vjrouwenkies recht heeft altijd gestreden voor vrouweokiesrechl Deae bond ia dus nooit iets anders geweest dan een firopageiida instituut voor vrouwenr kiesreohl Hat H B heeft gemeend io ii een ootwerp adres aan de regeering te moeten zenden dat liet beginsel mei alleen mogelijk wordt gemaakt maar dat hel beginsel van vrouwenkiesrecht vastgelegd wordt in de Grondwet Daartoe zal IB Januari een buitengewone algooHMie vergadering plaats hebtiea Üe vrouwen schijnen nog altijd niet te begrijpen hoeveel invloed zij kunnen uitoefenen dodr dat eenvoudlgei stanibiiiel Spr gevoelt niets voor Ktamplicht De belangsteUing van iemand laan Me persoon tot kiezer maken Deee regeering heelt eveneens voorgesteld een kialwtelsel in Ie voeren door evenreS vertogenwoordlgiog Spr geelt In groote trekken weer at hu kieaalelsel beoogt terwijl f pr voorbeelden geeft met betrekking tol het eigenaardige distnctenstele Het ld thans zoo vervolgde spr voor de Nöderlandsche vrouw meer dan tijd dat zij optreedt De grondwetahwzictuog is er nog niet men heeft daarbij te doen met diverse politieke ronstellalies van bet oogenUife Omic Eerste Kamer voelt w ilu ig voor vrouwenkiesredit en voelt evwwens weinig voor algemeen mannenkiewecht en wanneer de vrouwen met alle krachten bijzetten zullem wij het beginsel van vrouwenkieBrecfct niet ip de Grondwet vastgelegd krijgen Waarom vragen wij vrouweivkiesrecht Om betere wetten te maken mdat vrouwelijke invloed in de menschheid zal doordringen ea omdal de invloed van de vrouw grooter zal worden dan hij thans is Alles wat wij in d laatste 7 maanden hglbben zien gebeuren is eengevo van den eenzijdigen opbouw van den staat In de landen waar onoa invkied het kleinst is en de reditspoirtfeie het Slechtst is het inilitairisme hel sterkst In de landen ectkter waar onze invloed het grootst en waar de vrouw een hoogere positie heelt ingenomen U bet niilitaiiriBhie het zw sl In de 18 Staten van Amerika wordt op de scholen het vak De Vrede ond rwez en hetgeen In geen der landen in Elirop gesciiwHi Zij loeren daar In Amerika hoe iifachuweiijk een oorlog is en hoevoei elienide hij na zich Sleept Duizenden vrouwen blijven nn van ons weg omdat zij niet weten wa rora bet gaat De NederiandSoho vrouw moet echter goed begrijpen wat zij voor belang heelt bij een grondwot herziening en Spr eindigide hare rede met de hoop uit te spreken dal de vrouwen binnen afzienbaren tijd medezeggingöchap zullen hebben De biieenkomst was waara ehijnlijk door hel slechte weer leohls door een twaalftal personen bezocht hen doel hsawi en De oude Tooneetspeler is e n zeer mooi lioeiend drama m 3 acien waanude lilm laat eo hoe Iemand eenaiaal in hoog aan fcu en door oen ieder verewl en geacht later oor ziflJ ouderdom vergelen en ann wordt om da na weder door vroegere v ewdeis te worden geholpen Een aanr gritoend stuk Een film HollamiMche klee enlrafhteo vertoonende is eveowiis wel aardig ziek en explicatie iudrterden de vooMlelling zooals gewoonlijk op Bxaswns nuttige en fraaie handwerken Ds Minister van Bianenianüsche Zaken brengt ter keoujii ivaitbeiangbeblMbden dat de examens ter verkrijgfaig vaif akten van bekwaamheid voor huis en schoolouderwijs In de luii e en in de fraaie liandwerkeu voor measles zullen aanvangen op 1 1 Februari e k Zij lie xiah aan hel examen in 6èu ileze vakken of in beide wenschen te onderwerpen gelieven zioh vóór Jii Januari a s aan te meldea bijden voorzitter der oomsBisHle of de voorzitters der ComnriaBiën voor welke zij wenschen te verschijnen met yerJegging vau a een geboorteaktk b een getulgsclirift van zedelijk gedrag l ot voorzitter der commisSe Ie B iravenhago is beooemd de heerJ Fubius inspecteur van hel Lager Onderwijs in de tweede inspectie te s Oravenhage ïü plaatsvervangend vooraitter dor cunsnissie te Utrecht is beooemd de heer D Boswijk schoolopziener iu hel district Gouda en tot lid van de oxamenoommiasie te Utrecht Mejullr M W Kruideer aUiier Soepüjsten voor Annenaoig Met ihinkzoBging aan de gavers bericht de Ondfirstand CoimoisBQe van Aimienziii g d ontvangst der volgende soefiiijeleu van i MAUKTBEKICHTE CoBp TulniersverecnIginK Oomltli en Omstreken te Oouida Veiling vun 7 Jaituarl op de iluutmansgraoht Amiajvic p mand 77 ct j BoorekiHti p SI l m ot Roede Kool p at i cl Savoye Kool p si IK 2M et Groene Kool p at 1 Sft li iSpmitjes p zak f 0 75 fJ Uf Kroten p 100 pd f 1 55 f 1 80 Wortelori p 100 bos f 4 50 I i 0 ld p lOO pd f I S 5 f 2 71 I rd p 10 bos 7 31 cl Kropfila p 100 I l iS f 3 50 Knolseiderij p biiS 9 17 et ld p si 3 5Ü cl Selderij p 10 bos 8 33 ot Polerseiio p 1 bos 11 26 et Appsla 11 id i V4 Cl Peren p xP i ty et Kipsieren p 100 17 7 17 80 Sohorsoneren p bos 14 ot Sulkerljlof p id 19 ot iili ll BUKUEHLIJKE STAND GOUDA llEHORtM 5 Jan Antonius s v T Anilérfl en 11 van Harten 0 Elizaboth V W H van iki Mant en G Schaap Louisa romalia d V G lloorkena en P van EMSwtjk Johanmoj Francisens Haveriu z v N M Koek en A Martin Geert z V F Oetikas en H Boerma ONDEKTHOUWD Ph J Isarin en I Üskam H Vol en C E t lwcnhtiisen P J H TlUeSMUie te Krittenlani en M W Harmeen OVERLEDEN Geene WADDINXVEEN van 23 Deo 1915 tot en met6 Jan 1916 GEBOREN Oorstlaan ouders W Alblaa en N Cammeraat Elisabeth ouders C van Alpben en L van Vliet Arie ouders D Vatbootn en O van Roon Wgnand oudem W van Syk en G Bakker r Adrianos Johannes ouders A J Broewer en B de Groot Jan oadets W van der Willik en M van Draanen GETROUWD A P van Trierum en H M Kampi OVERLEDEN Johannes Gwrit Tiele 86 jaar echtgen van Y van Willigen Maria Cornelia Overboek 9 maanden ouders P Overboek en H Bouwhuizen N N S l K L ü 1 8 H P J i Mr J ï K 1 J A N N 1 Dr H l Mr d B O ï W B H 1 N l ü J S li Mr S v L 2 N N 1 L V a 3i D 1 U E 8 ï B 3i D d J 2 li o 1 N N i 1 Dr Ö 1 d V 1 d V U i N N i i S y C C 1 A K y i Wad v d 11 Il H 1 U 1 N N T v V i Wad I L D 1 I C d T 2j G M y i N N i l C K y W V 1 3 i H O 1 C V K T M i O y i n N li C V N 8 A Ó Sr 1 ï B 3i N N Al Th d K i c A A O ü fotiii 59 3 3 1 6 17 fiet Departement vaa Marine deelt ons mede De rkgeering heeft op grond van attikri 13 der 10e Gonvgntie 1907 Hoode Krais tracUat beslist dat de opvarenden van d Britsche onderzee6oot E 7 die op 6 Januari in de Noordzee zgn gered door H M Noord Brabant zullen worden geïnterneerd De tekst van genoemd traotaat artikel luidt Indien gewonden zieken schipbreukelingen aan boord van een neutraal oorlogsschip worden opgenomen moeten binnen de grenzen van het mogeiyke maatregelen genomen worden opdat zg niet meer aan de krggsverrichtingen kannen deelnemen Reorganisatie van het Dagblad van Zuid Holland en s Gravenha e Naar wg vernemen zal het Dagblad van Zuid Holland en s Gravenhage op 15 dezer een hervorming ondergaan Het Haagach Nieuwsblad wordt er mede vereenigd de redactie Uitgebreid en in beslist vrgzinnij e richting geleid Hoofd van directie en redactie wordt de heer M Moresco te s Gravenhage nét Ford gezelschap Ilct Fordgozelschap is heilenvoorirniWag 11 10 per axtra trein uit Bentheiin te Den Haag aangekomen Het gazols4 ap bestond uit 1 H personen o w ongeveer 60 dames Zij werden aaji hol Holl Spoorstation inde met bloemen versierde restauraHazaal oifctvungen iM r het regdlugscomllé en eenige tlames en heeren en door hel comii lid Knobel Tweede Kamerlid verwelkomd 4Ue tiaarbij na een woord van Sympathie voor de VereenigKie Slaten de hoop uitsprak dal het doel lier expeditie aan ile gcstelile verwafihlingeu UMige beantwoorden er bij voegend dat zelta Indien zulks niet het geval mfncht zijn dan iwig flaail en inillatief prijzenswaardig blijk 8ipreker uitte ten slotte de liesle wenschen voor Henry Foixl Daarna baghven de leden van hal gezelschap zirii met 25 auto s naar verschillende hotels Dank van Beigi aan Nederland Ter gdeigenhefd van de jaarwitwK iiw hedt de Belgische gttaot te sGravenhage in opdracht zijner regeering in een St rijvan aan oen Minisler van Buiteiilandsclfee Zaken onder hrt uilen van zijn beste wenr schen voor Nederland s voorspoct in L Grondwetsherziening in Verband met vrouwenkieereobl Voor de afd Gouda en Omstreken van den Ned Boivd voor Vrouwenkiasreoht tred gisteravond in De liéunie Mq C Staas uit Amsterdam aJs apreekMer op over bovottvenuekt onderwerp SIpr begon met mede Ie deelen dat de vrouwen op het oogenbllk n niet schijnen te begri en welke groote gelieurtenUtsen voor haar op hel spel slaan en de vrouw in iouda vooral dit paaakt Spa uit de geringe opkomrt op siSiilnt niet te bogrijpeu dat wanneer zij geen belangstelling toont zij het kiesrecht nooit zal varfcrijgen Hel Hlaisterie HeeBaakerk iieellt voorstellen nagelaten voor grondlweteftierziening doch die voorstellen verdwenen toen hel Ministerie verdween Hel nieuwe Mlijialerie had ém beter gezidrtsvermogon want nadat in Septenjfeer 1913 de Jroonrede was uitgespriMten zou dat Minlst e onverwijkt met Voorstellen tot Grondwetsherziening komen voorstellen om het kiet recht te wijizigen en de beletselen weg te nemen uit de grondwet die nu het vrouwenkiesradit onmogelijk Make De togenwoordige intémalionsle verwikket en lel sg hebbeq remmend op een en ander gewOTkt Op 29 October 1915 zijn de voorstalen verschenen Spr ging in hel kori de g eschiedenis van de grondwet ne van haar lot stttuwoming en van bare wijzigingen Daarin is dan een nylluinw waar te nemen daar men bij elke grondweWheraiening eentus s 5ieiiperiode aantrof van ongeveer 30 iaar De tweede wijziging van de grondwet heeft plaats gebad in 1887 en wanneer nu alles op wieltjes zal gaan zal weder een nieuwe in 1917 tol stand kunnen komen De periode va 10 jaar tuaschenrttimie vaM same n met het vormen van een nieuw geslacht Talkons rijpt das een gaslaehl krijgt een meuwen kijk op iKe ding voelt een nieuwe behoefte of stelt nieuwe eiSohen voor leveneveihondingen De voorstellen van dit Ministerie b erken zich in hoofdzaak lot het ki recht De politieke partijen zullen nu openlijk moeten bekennen wat zij denken te moeten doen Art 80 van de gronrfwot behaodeU het kiesreobtvniagptak Het nlwiw voorgestelde art 80 brengt ons ten op Hlle van hel vronw nkia l cH hel paOTisva ktasrei voor gemeente Telegrafisch Weerbericht van bet Koninklgk Meteriologisoh Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 760 0 te Vlissingen Laagste barometerstand 740 te Noordoost Duitsohland Verwachting tot den volgenden dag Krachtige tot matige NoorwasteIgke tater waarschgnlgk krimpende wind afwisselde bewolking aanvankelijk weinig of geen regen dezelfde temjieratuur later toenemende regen kans met stgging van temperataar sar H Advertentiën Heden overleed in den oaderdom van 90 jaar onze beste Vader Behnwd en Grootvader COENEUS VAN VEEN vu aüer naam A VAN REEDT DORTLAND Gouds 8 Jan 1916 Betoekm van rouwbeklag kunnen niet worden afgewacht Oeen bloemen 16 Heden overieed in den onderdom van 90 jaar myn beste Grootvader COEmiS VAN VEEN L C BECKING Gouda 8 Januari 1916 Betoeken van rouwbeklag kunnen met worden afgewacht 15 kwestie hoe langer hoe miixler w rHcbijiriijk maakt zien deze radiralen geheel vooii ii dkii Imii op ot nii geen uploasiag Im t Gaat hier om ie eaetandertf waarvan de anaal kra Uge to 4 DOg een bevolking van een iA Iwee honderd wiüUmn vertegieiiwooitügt en zulk eeii inenaohenma a m oiet te veroietlgen ie eteciUs tijdelijk ten onder te brengea zou oifmiddeliijk zich vooriiereiden op weerwraaJi hetgeen wU zeg gea lat de vrede na de voldoenius aan zulk een eWeh elechb een korte wapei MeU 20U ziin Meltwnsicben die door haat gedreven eea dergelijke oplai n voorxiaa men vladt er helaaa zelb ia de oaiii4lige landeu genoeg valt niet e praAeiL Zij die redelijker denlien tellen een aantal bepaalde eiwJien Nu ib bet zeer opmerkelijk en h t ia e tuoopvoi teelten dat zeife de meeet t arre voorwaarden in Ml vertMU d uiUgeMprolï in den gronk der zaak lujerkuiueiL oJp eégen beveiliging en dun geeruizin uorloguuchtig zijn Zeer erwAlg zou het geval wori n luUeu een def partijen wilde duorzetten fhu de vrede niet geetoten mag worden zonder gebiedmtHtarid Vandaar de groolk ongernMheid ten aandien der bedoelingen van LhiitiKhland dat nu in drie riolitingen aanzienlijke gebied w bezet heelt Zullen de centrale regeeringen toegeven uan de preiwie van de partijen ttte althane een deel van dat g bied willen houden Van officieele zijde ie het nooit nadrukkelijk otitkeiul waar er la reden om aan te nemen dat de DultmAe jflgeeriog neer neigt naar de opvatting door tien aociaal deimM raat IjandMwrg in den Kijktidag uitgeiiproken dan naar hel drijven der fenveraatieven en ndlilariaten Waarborgen tegen nieuwe oorlogen lauden nirt gelegen zijn In de onderwerping van een volk in het mxMdrukken van een volk nM een eigtn gec 1eeleveu ik heb uit de woorden van den Kijkt am elier begrepen dat zulk een bedr ellng W hem ook niet bartaalf l se woordem van Landsberg zijn luet tegeiigei roken Inlegendeai wat zoo uu en dan verlujdiie over de betloeilngen der regeering te Berlijn kwam met Landeberg e opvatting overeen Op Mn punt moge nadruk gelegd worden Zoolang men van offioleèle zijde In Duiturhiand niet gdieel en al de gedaehte heelt laten varen om de laaien van den oorlog in welken vonn en in wdke mate ook te verhalen op Helglü jireekt men voor ioovemaiw ooren en kan er van aoo iete altf een toenadering geen aprake zij Wij rooooen wel te mogen zegt gen dat met zeldzame en Ie verwaarlüozen uitzondering de opvatting te Hen aanzien eenatenmilg ia zoowel in de neutraal gebleven landen ale bij IMgie e bondgenooten Day ataat tegenover dat de El zawLolharingHi e kwestie evenntinde voortzetting van den oorlog zal mogen bc alen al ia het van lielang dat bij den vrede die doorn uit t vlee h getrokken wordt Van Duittnha zijde zal men zteh evenmin in die rlcntlng laten dwingen ala men van Engebioh Franirhe zijde itHn ten nadeale van BelgM aanvaarden zal Wij zouden aan de revBn ii enKcAen in Frankri deize vraag willen tellen AIb wij mi mochten aannenien htt DuitMManillin ilt deiikt aan annexatie van Beigi in welken volTO ook ale het de bezette Fran che d Uirt nenten gelleel ontruimt al bet voort bereid ia tot verpUohte arbitrage Inlornationalo auctie van het volkenrecht en vermindering van krijgatoeruatingen gelooft gij dan jdet dat uw doel ver nlellgtng van het Prk atKciie nrllilariiiroe reed bereikt zou zijn voor ztJHyveel zulk een Htreven zin heeft Wilt gij wachten tot g1 ElzaS Lotharlngen met de wapens heroverd hebt y Maar ia die verovering van EliZa I tI arlnKen die vermoede Nog Mn vel zoek heb ik Hilda t Ik zal je een volgend jaaraobrijven van allee wat Ik denk watik voel dat mag Ik wel hè Ja je moogt Frits En Il ie mij antwoorden T Ik zal je antwoorden ja Dikwijls f Zoo vaak jij mij goaehrevenhebt En dan zal ik komen om de aetuiklbekentaaie in te wirieelen Zulje je er tegen verzetten f Neen Heel zacht klonk haar alem Ik dank je Hilda zelde hij en wilde opnieuw haar handel grijionmaar zij rukte zioh los en rende betpad al dat naar hel woonimie voerde Hij volgde haar langzaam en gUmlaobend En toen zij atiiter de huisdeur vendweneii wa nam hij hel papiertje uit de pofleleuille en kiMIe haar owterteakening Over Mn i r mijn Heveling over Mo jaar I zoemde het zacht In hem Heb tol zoo lang geduld oudejongen heden zou het nog te vroeg geweest zijn I HU hield woohI Hij sehreel haar lange uitvoerige brieven En zij be lijk de algeheele verDieligli van dat uitKi zou meebrengen u he leven van nog vele bonderdJuiaélden wel waard I tiebt gfj hel zedelijk rechl Kulke otierii Ie eiücheu voor een po liliek ikieT Uij hebt geen oorlog willen vetkiaren om Elmeijothari geii terug te veroveren Keclitvaar iig uw wenaoh dan de voonzeMng van deeen rijd U het althans niet mogelijk in plaats van apodietiscfa den elsch te etellen van teruggaal der verloren proviuoiéiii aan Franr kiijk te komen U t een vergelijk waartoe vó6r den oorlog in belde landen zooveel stemmen of glngen De eist4i van wai fixirgen bdilorzijde vernomen is zeer redelijk al wordt hij dan in wat ongewone en ten deele onoanneiiieiljke vormen gesteld Zonder zulke waarborgen tegen tien herhaling ware een vrede 0 1 inderdaad voorbarig Anderzijih Is t van het alleigrootste belang dbt geen dag geen uur verzuimd wondt door de bezadigden die ifi Europa nog bun slem kunnea verhollen om aan te dringwi op nadere onwehrijving van hetgeen men onder die waarborgen verstaal Hel ia geen overdrijiving te zeggen dat als deze oorlog maar voortduurt revolutie en ananlile zullen volgen Grooto uilgeslrektheden van Europa zuilen weinig beter dan een wildernis lievolkt door oude mannen vrouwen en kinderen Het moet wel e ti zonderling mensch zijn die niet d eewt eervolle gelegenheid aan grijpt ü ie voorkomen wat de verschrikkelijkste ramp zou zijn die het nieiischxi in ooit heelt getroHen een voniöigingetooriog Deae bdiartiKoiwwuaniige woorden zijn niet van nni oi audereii zoelelijken padfiWt l onl Lorebum prak ze den 8slen November van het vorige jaar in het Hrltsohe HoogerhuiS En lederen dag wordt het gevaar Ireégemleir Wij gewaagden zooeven van verplichte arbitrage internationale sanctie van het volkenreoht en vennln eniiig der kriJgHtMnsitlngeni Indien beide partijen zich dA rtoe wilden verbinden ware naar onaemeemlng redelijkerwijze voldaan zoowel aan den eisch tot waarborgen als aan het streven tot verplettering van het nnilitarlBline Men moet niet aiUen op eens willen heliben Verklaarde bijv de Duilsche regeering zieh bereid tot deze drie dingen zou dan lc Engela e daarin geen grondsl g lot vewtandhouding men OngelwIjleJd blijven ijr dan ook ailerU4 rietfliige kwesties te regelen dk ch dal i ten slotte hitzaak Honfdoaak is dat do mogelijkheid van vrodesonderhandWIngen geopend wionit nu rettlM en dat tevens zooveel als menn rlljkerwljze bereikbaar snhijnl oen herhaling van dezen men oi renden gruwel wordt belet Welke slaatstoan welk perSoon van gft ag en invloed in de oorlogivoorfv e of in een der neutrale landen wU dril onvergankelijke eer verwerven door den eersten stap te doen om de schijnbaar onveraoenlllken aam te brengen de brug te slaan die ilen weg tot den vrede begaanbaar maakt Sin 3a exila rLd y Lagerorden D Opperbevelhebber heeft de volgaode ordera voor de Landmacht nit egeren 1 Aan gehnwde militairen die verblijven in de vredmatandplaata van hon korps o onderdeel en wier gezin aldaar gevestigd i kan wanneer zy zioh door gver en goed gedrag onderscheiden door den korpsoommandant worden toegeataan voor zooveel de belangen van den dienst de orde en de veiligheid daardoor niet worden geschaad dienstvrge nachten by hnn gezin door te brengen vat sditer oiet tot vrystelling van eenigen disnst aanleiding mag geven en voorts antwoordde ze Eer ït verlegen tijfjes gedwongen en bevangen maar langEEHinerhand ontdooide zij Zijn aandoeningen vomien weer klank bij baan hel levMi golMe op haar aan in warme Vfille stroomen en vervulde haar ziel met ongekendea rijiidbat Hfl iieed haar d diepere beteekenis voelen van alles wat bftar omgat van alles wal zij zag en dacht Een nieuwe wereld deedT zich aan haar voor hij vertelde haar van allee en haar geest genoot van het levende voedsel dat hl haar schonk Als een trouwe kameraad wisadde hij m haar zijn giedachlen endesebrirfwliiHeling h 4h eckle haar onmeritbaar voor het npjiorvlakklge vilnderloven h r vele jonge meisjes uit haar naaste omigevirig Hij trok haar die willig volgde uit de alledaagsche banallleiten omhoog met zachte wijzende hand en wisi zioh aan haar begrljjien aan te passen Doch van Helde sprak hij niel Hij spaarde haar no4 om haar Jeugd Maar hij voelde dat zij begreep zag hst aan de openhartigheid waarmee zl hem haar innerlljksiijn openbaarde De dagen gingen voorbij maanden rokken voortiij en rijden zich tot een met inachtneming vsi de Ier zaks door de korps of hoogere commandanten demwriacht te maken nadere bapalingen Veignnningen als hier bedoeld knnnsn ook by toeibenct telkens voor een bepaald aantal dagen worden gegeven indien de omstandigheden het wè cheiyk maken om niet alleB die voor die gipst in aunMrking komea tegelyk buiten de kszeme te doen overnachten 2 Voor gehnwde militairen behoorende tot korpsen afdeeliogen ot diensten elke eerst na de mobilisatie zgn ondir de kpens gekomen of opgericht de de 4ts daaronder begrepen geldt bovenfiaande hepalinji voor zdbver de gezinnen dier militairen in J hannè standplaatsen hunne vaste w nplaats hebben Indien de plaatseiyke gesteldhdd daartoe aanleiding geeft zgn de korpsen hoogere commandanten bevoegd onder vredesstandplaats pont 1 of standplaatsen punt 2 te verstaan de raimte binnen den afstand van een half uur gaans Van de appèlplaats van betrokken onderdeel 8 Aan gehnwde militairen die wegens een ziekelyke afwyking by een depot yn geplaatst wordt vorenbedoelde vergunning uleen verleend na ingewonnen militair geneeskundig advies ter voorkoming dat zonder dringende leden militairen overplaatsing naar een depot trachten te verkrygra Vergunningen als in deze order bedoeld vervaUen onmiddellgk by schorsing der wone periodieke verloven De vrgstelling van deelneming aan de menage voor gehuwde soldg genieteode militairen is geregeld in S ant 6 der beschikking van den linister van Oorlog van 15 December 1914 VI Afd No 344 R M blz 948 6 Het gebruik maken van de vergunning als in deze order bedoeld sluit alle recht op vergoeding voor inkwartiering nit dien hoofde oit Gemengde Berichtea De Daitsohe deserteurs Uet het adres aan den Minister van Binnenlandsohe Zaken met verzoek om vryiating van de te Bergen geinterneetde Dmtsche deserteurs hebben eei i 2 00 persohen instemming betoigd Oit Lurksgestel ilrordt gemald Een edwlandaoh smokkelaar die zidi Milder passen naar België heeft gewaagd onder Uerxplas werd staande geiióiiden heeft een poging gedaan te ontvlncnien Na herhaalde waaraohnwing is de man door een geweersohot doodelfk getroffen De Fonl xpeditie De extrvtiein uit Daitschland met de Ford ezpeditie aa hedenmorgen circa 5 nor te Oldensaal aenkomen Het Ford gezelschap zou hedenmorgen te 10 54 nur in Den Haag aan het HoU Spoontation aankomen Heden en Zondagavond zullen van 8 tot 10 30 nnr gezellige böeenkomsten worden gehouden in hotel Witte Brug ter kennismaking met de leden van net seidBohap Uaandag en Dinsdag woiden voorts de openbare vergaderingen gehouden in de groote zaal van den Dierentnin in Den Haag Woensdag te Amsterdam in BeUévne en Vrydag in de Doelezaal te Rotterdam Het Hoofdkwartiw zal gevestigdzgn in Hotel Witte Brug HId Motorboot geionken Men meldt uit Rotterdam GistemiiddBg is hi de Veerhaven cl motorboot Zuivelbereiding der melk f jnar AUi een overmoedig kind lat wel heel even eenig vermoeden van zijn wenSchen had ohdervondien had hij haar verlaten als Uoeiettd meisie zich van haar Metéfi bewust vond hij tiaar weer Hij bood haar de KiMildbekenteniB aan Illep zei ze hem met bekoorlijken giiindaoh haar handen reikend hier zij zullen Je bevrijden En toen hij ze aan rijn lippen wilde brengen oprak zij i JIJ waart dk eenlge die zehee4t mogen kussen Haar dat behoort nog bij hel verleden ZulTen wij nu naar vader gaan Frits i vroeg zij zieh losoakend uit de omarming nu zal ik probeeren een goed woordje voor Jou te doen F n M zij die kunst verslond Het genioht van den ouden heer drukte hedemaal geen zorg of gedruktheid uit toen hij aau den Jongen doctor de jachat toevertrouwde waarom hij hem vroeg en toen hij aan zijn veivvkeringea geloof alclionfc hdni te zullen bewaren en hoadeaale zijn koslbaarSte goed t fabriek aan den PersoonSdam M gswopdeh en gezonken met 650 ki n gecondenseerde lelk De eepbooten Hertor en Mars van de Inlemalionale leepiMensl HiJ kwamen te hulp De ileclor wierp een tros naar de Znivelber dlttg waardoor de kapitein e Korfl en de dïkkneehl W Kekker door over boord te sfirin en aan boord van de lïedor konden wonten binnengehaald PREDIKBEURTEN OOUDA ZOWDAO 9 JANUARL REMONSTRANTSCHE KKHK 10 2 n V m Ds H VAN AS8ENDELPT Sr JANSKERK 10 u v m Ds J W BEHKELBACfi V D SPRENKEL Voorbereiding H Avondmaal en bevestiging van nieuwe leden 2 u n m öeen dienst 6 n n m Ds J W BERKELBACH V n SPRENKEL Bediening H Avondmaal KERK PEPERSTRAAT 10 n v m Ds J E BIJL 2 n n m Ds H CANNEÖIETER LPTHEItSCHS KERK 10 v m Ds KONINÖ Pred bg de Stsdszending te Utrecht HAASTRECHT NED HERV OEM 1 J u v m Ds E v D BROEK GEREF KERK 10 u v m Ds B VAN HALSEMA 6 n n m Ds B VkTS HALSEMA MOORDRECHT NED HERV KERK Oeen opgaaf ontvangen STOLWIJK NED HERV KERK Oeen opgaaf ontvangen EVANGELISATIEqiEBOÜW öouwwag 9 U n v m Ds Pa VREÜGDENlllL Pred te Sprang 6 n n m Dezelfden BOSKOOP REM0N8TR ÖEMEENTE 10 u vjn Dr K H ROESSINGH OOUDA IVoensdag 12 Januari St janskerk 12 n m Ds H CANNEGIETER Hnweiyksinaiegening KERK PEPERSTRAAT 81 n n ra De Heer I A HOEKEN DIJK van de Gestichten voor den aan vallende ziekte te Heemstede Extra collecte voor die gestichten Stadsnieuws GOUDA 8 Januari 1916 Pensioensgrondslag verschillende gemeenteambtenaren Als gevolg van door den Raad by de behandehng der gomeentebegrooting 1916 genomen besluiten tot verhooging der bezoldiging van versohillende ambtenaren met ingang van 1 Jan 1916 moet ook de peosioensgrondsiag dier ambtenaren nader worden geregeld B en W stellen daarom voor de vcdgende pensioensgrondslagen te bepalen G J Kraayeveld bragwacjhter van f312 op f364 J G Wont bragwaohter van f312 op f364 H Engelhard brogwaohter van f378 op f430 C van Essen Hoofd der HerhalingBSohool voor Meisjea van f a tó op f250 O van Groos 0 ider yzetes aan de Herhalingssohool voor Meisjes van f150 op f aOO G P Lafeber Onderwgzeres aao de Herhalingssohool voor Meisjes van f150 op f 200 J Sch grond Hoofd der Herhdingsschool voor Jongens van f200 op f260 M O Emeis Onderwnzer aan de HerhaKngsschool voor Jongens van f160 op 200 C H Bijeedgk Onderwgzer aan de Herhalingssohool voor Jongens van f150 op f200 P S Danvillier Onderwgzer aan de Herhalingssohool voor Jongens van f160 op f 200 P de Vos Bireoteor van de Inrichting tot opleiding van bewaar ohoolhonderassen van f476 opf 600 Veraoek oln redit van overpad en oitwsht op gemeeatexgL Op een door den mandenmaker W S Nienwveld Spieringstraat No 149 aitn den Raad gericht verzoek om de rechten van overpad en nitzicht te bdcomea op de achter s n perealkl gelegen gerioleerde zgl der gemeente stUlen Bnrgemeester en Wethoudara v r den mditen met ingang as 1 Fébr 19IS te v lengen tegen recognlie van f50 voor elk recht en vjorta op de gebruikeiyke voorwaar Ontheffingen plaatseiyke directe blasting naar het inkomen dienst 1915 Door Bnrgemeester en Wethouders isiaan den Raad een Igst van denambn toegezonden van die aangeslagenen in de plaataeiyke directe behiting dienst 1915 of ven erven van hen me wegens vertrek of overlgden gedeeltelgke ontheffing of teruggaaf verzoeken Fisanisse Van Dyk Jean Louis Pisnisse de bekende Zanger van het Levenslied die 13 Janoari in den Nieuwen Schoowbirg een avond met zgn veelsoortige en reeitallige Chansons komt vullen hqeft zioh voor zön Tournee 1916 behalve met Jan Hemsing die zioh reeds in 1914 en 1915 znlk een Uitnemend sccompagnatenr in dit mdeiIgke kunstgenre betoonde geassocieerd mét Mejuffrouw Antoinette van Dgk eene sedert het begin van den oorlog uit Engeland teruggekeerde O raen Concertzangeres die hier het eerst van hare meer dan gewone begaafdheid voor het vertollÉen van liederen en liedjes deed biykoh toen zy in den Haag Amsterdam en Rotterdam naast Pisnisse op Cabaretprogramma s met overweldigenden byval styivolle Ond Nederlandsche Balladen en Volksliederen ten gehoore bracht in sohUderachtig middeneenwsch gewaad Behalve met dezen aanwjtóst Is het programma waarmede Pisaisse in dit seizoen weder overal een doosslaand acces behaalde nogjPerrykt eekitens door vele nieuwe Chansons invcgn eigen veelomvattende genre maar bovendien iioor de nitvoerinj van Chansons k deux waarbg zich zgn Bariton en de heldere sopraan van zgn nieuwe kunstzuster i r gelukkig pVen tot Undelnke liedjes nit BMÜgn in passend costnnm gezODgen en verder door een allerauoigst scènetje bestaande uit een drietal ËoUandsche liedjes en een Ftansch Dansduo hetwelk onder den titel Zonnige OudenloA op hst programma prykt en daarvan inderdaad een glanspunt mag heeten Ook Jan Hemsing stelde zgn zaugeratalent ten dienste van de nieuwe cranbinatie waarvan het optreden echter geheel door Pistösso als conferencier als zanger en als regisseur wordt beheersoht zoodat de avond van den 18 Jannaril geheel en al een onwerwetache alleen nog veel afwisselender Pisnisse Avond beloofd te worden N V De Goadsehe Machinale Garenspinnerq Naar de directie van de N V Goudsche Machinale Garenspinnery ons mededeelt ilal vanaf Maandag 10 Jan 1916 de fabriek wegens gebrek aan grondstoffen minder gaan werken Het is de Directie niettegerfstaande de medewerking van het Ministerie vui Bttitenlandsohe Zaken niet mogen gelukken gekoohte partgen hiet te De regeling voor liunrtetdsslag biyft gehandhaafd maar er zal ld uu per week minder gewerkt jvoi den zoodat er over 10 out wachtgeld wordt uitbetaald Het Stenn Oomité Gooda Comité tot Steon a Noodiydenden door de Mobilisatie behoeft op 8 Jan wedei geen steon te verleenen Omoeenle Bub8 d e VereeidgSng Eerste Hulp bij Ongelukken Op een door de vereeniging Eerste Hulp bij Ongelukken aan den Raad ingedienid verzoek om een jaar li sch sah die te mogen ontvangen van f50 stellen B en W don Raad voor in gunMIgen zin te bestuiten op vtmrwaarde dat de vereeniging jaarlijMch vóór 1 aart rekening en verantwoording doel van haar beheer aan Burgemeester en Wethouders Gouda Vooruit Ilel programma in öouda Vooniii biedl deze week veel variatie Naast een toebtje over het meer van buzenji in Japan geelt het doek ons een Spannend Far Westdrama De eerloozo roodhuidf waarna De eerste verdenking weikelijk de lachspieren niel alleen bsdXlgl Madil ee ZowiaawBaMt Goudache Teleïoon Namens het beetnor vin Gouda Vooruit oiroulewt bg de geabonneerden van de Goudache TeletoonMaat schappg een Igst waarop handteekeBingen worden verzameld van hen die zich verbinden willen tot het betalen van een jaarlnksche bgdrage van f5 voor het weder openstellen van de Telefoon bg nacht en des Zondags Het bestuur van Gouda Vooruit is van meening dat na de onderhandelingen der Telefoan Maatschappg met 4e Gemeente Gouda inzake herstel van de nacht en Zoadagadiensten definitief zgn afgesprongen thans de aangeslotenen by de Maatschappij moeten aandringen op herstel daarvan en zich een geringe uitgave daarvoor moeten getroosten Bet bestuur zegt gegronde redenen te hebben om te verwachten dat de maatschappg bg voldoende aanvragen wel tot het opnieuw instellen van die diensten zal overgaan o k o k Op 31 Dec 1914 telde deze gemeente 6718 inwoners In 1915 vermeerdeide dit getal doot geboorten met 175 en door vestiging met Bil en verminderde door overlMende met 56 en door vertrek met 4 i2 Het aantal inwoners bedroeg Izoo op 31 Dec j l 6676 zgnde 3430 mannen 3246 vrouwen Het aantal huweiyke bedroeg 32 Door tot heden onbekende personen is deze week op een naofat gepoogd om in te breken in de kweekkasvan den heer A M Wentink in de Biezen Met een valsohe sleutel was getracht het slot te openen maar deze was afgebroken Een zoontje van N de Wit alhier trapte verleden week met zyu been in een riek Doordat men eenige dagen het voorbggaan alvorens heelkundige hulp in te roepen was de wond zoodanig verergeKl dat eene Operatie noodig bleek OudewatMS Uitsleg van te aanbesteding Ia Chanpaipe had eep uiterst hevige artillerieaotie plaats Bg St Sonplet werd een Duitsch oonvooi niteen gedreven By Vanqooiz is een kleme Dnitsohe post in de lucht gevlogen Ten noorden van Etain werd een vgsndelgke colonne op grooten afstand lieschoten en verstrooid terwgl het dorp in brand werd geschoten Ton noorden van St Mihiel heeft onze artillerie drie ontploffingen in de vgandeiyke werken veroorzaakt Aan het Italiaansche Front ROME 8 Jan Officieel De Italianenvetrasten en namen een positie bg San Giovanni op de zuidelgke hellingen van de Monte Perone De y id viel zonder succes op verschillende punten op den ColdiI na aan Op het geheele front hebben artilleriegevechten plaats gdhad waarbg de vijand met verstikkende gassen gevolde projectielen gebruikte Oostenrijkache vliegers hebben een aanval gedaan op de dalen van de Fella en de Isonzo doch hebben geen schade aangericht In en om de Dardanellen Het vertrek der Engelschen Uit Constantinopel wordt d d 7 Jan gameid Dagehjks wordt van de Dardanellen gemeld dat de Turksche troepen bg hun voortdurend zoeken in da door de Engelschen ontruimden sectoren munitie wapenen verbandstoffen en levensmiddelen vinden die onderden grond zgn begraven of zelfs op het water drijven Men denkt dat er ook nog kanonnen zullen worden gevonden Dit alles wgst op de overgling waarmede de vgand zgn stellingen heeft ontruimd Daitschland en Amerika WASHINGTON 8 Jan De Duitschè ambassadeur Bernstorff heeft minister Lansing een voorstel overhandigd van Duitsohland om een J schadevergoeding toe te staan voor de Amerikanen die met de Lusitania waren omgekomen Bernstorff heeft de verzekering gegeven dat de Duitsche duikbooten in de Middeliandsohe Zee geen enkel schip waarop non cen camnlen beerput voor rekening 1 combattanten zich bevinden zonder der gesneenle op Vrijdag 7 an uU J T oraf and waarsohnving zullen 1 J van Joolingen te Oudew r l aanvBlieh f560 I WadcHnoÉveen f 3 H V Balimlabriek Ba Hoprn te Alphen Ï H 1600 gegund van JooUngen k h t w rk 0 ig ve van Pe gonén die m £ gedurende de week van 1 tot 7 Jan in de Gemeente gevestigd of deze verlaten hebben OBVMêXIGDJCN Geene VMBTBOKKMlfSN G van Dort uil Groepen ai 84 naajDeventer Polstraat 9 J Nieremeijer uil 4e Kade 50 naar Rotterdem Oppert 50a P A dan Edtel uit Nabelstraat M naar Rotterdam Oppert 50a G M Peelers uit Gouwe 182 Qj ar Amsterdam Prinsengracht U05 J van der HeUn uit Spoorstieat 20 naar Zeveahoveil D de Jong uit Veewtraat 9 naar Maassluis UjndraaiersBteeg 56 A van Buren uit Veerstal 14 naar Ainslerdam Frani Ualsiraat 76 W Gulh oit K Tieniieweg 16a naar Amsterdam 2e Oosterparkstraat 137 2 hoog P de Uniijn uil BleekersHIngel 4 naar Slolwi H C van der Winden uit appenersleeg 14 naar Rotterdam Eendraohtslraal 97 C Merkesteijn uit Goejdijk 9 naar WlUeekop W Loendersloot uit Lethmaet traat 7 na r de Uaeg Oostslraat 4 M O Boagheim uil Komijnsteeg 20 naar ilen Haag van de HeMrftat 28 F van Eekelen Oil Groenendaal 96 naar Üntlerdhm HleephelUngsIraat 32b H van der Staaij uit Bogen 4 naar Rotterdam Palmstraat 10a D G J Derttx uit Spieringslraat l i naar don Haag P L van den Berg uit Hontm plantaoen 2 naar Den Haajiï Nawtonstraat 164 O H Kooiman lilt Heerenstraat 39 naar den Haag Newlonetraat 164 B Verwaal uil Boomgaandsiraat 70 naar Oudshoorn Wijk 2 No 9 R H van den Berg uit Visehsteeg 4 naar Voorburg Kerkstraat 23 A ter Beek uit Kleiweg 66 naar Maassluis Lljiidraaieroleeg 52 2 fi Jongontourger en Zoon te Piefstal van Parafine Ten nadeele van de Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda zijn uit een paklluiB aan de Vest gele gea eenige honderden kilo s parafine ontvreemd Als vermoedelijke daders van dezen diefstal zijn op verzoek van den Conimitxieris van Politie alhier twee mvti igen aubelders K en v d L genaamd te Heerlen aangehouden waariieen zij waren gevlucht De poliine heeft te Rotterdam beslag kunnen leggen op eenige der ontvreemde bal n parafine ten huize van den koppmen 8 die als verdacht van heling dezer goederen me de ie gearresteerd Zoowel de vermoedelijke dader als de koopman Ie Rotterdam worden op verzoek van den Commissaris al hier naar Gouda overgebraoht teneinde door hem te worden gehoord Diefstal van f 100 In d afgaloopen nacht is door middel van InMuiping en braak uit hel kantoor van de heeren de Graaf o grossiers in koloniale waren een bei ag van o a f 100 aan klein gcM ontvreemd welk gek toebeluiordo aan R K philantropische instellingen waarvan de heer de Graaf als penningimeester hel behee heeft Hel perceel waar de rnbOak heelt plaats gehad is een in verbouwing zijiKl pand aan den Groeneweg waardoor op heel gcsnakkelijke wijze toegang lol hel kantoor was te krijgen Laatste Berichten Au het WestelBk Front PA RUS 8 Jan officieel Het oommaniqai van gisteravond 11 nor luidt Het station van BoideMOt aa Mont werd opnieuw gebonAsrdeerd waardoor bet spoorwegverkeer onderbroken werd Twee Dnitsohe posten op bet Platean van Nonvron werden vernield Glslterenavond 10 uur ia het kantoor geeloten en vanmorgen half aoht werd ontdekt dat van een lessenaar de laadjes waren openg poken en hel genoemde bedrag daaruit was ontvreesndi Blijkbaar zijn hier geen gerooliaeerde dlavei aan het werk geweest daar de brandkast onb S adlgd wwrd bevonden Door de polWe is een aMw iearig onderzoek iq eateld