Goudsche Courant, woensdag 12 januari 1916

toaa by i n ontalig had gektegtn D Mbaot r op itX d at Ung aan imat u op daUaaw waartoe de maniwn xiotre aa dat aóch aakar wel bewoit warao gewaaat him kameradeo dia voor bon ia de loopgraven vechten niet te hebban ondnaiaapd Da varoordaelden aa de hondaiden die baitan wMbttan Banen haOoDnia kalsn opi Da DianatpUoht in EngaUad Uit Londen wordt gemeldt Da ontalagaanviaga van da drie Ifiidaten van da arbeidanpaitij Henderaon Brace en Eobberti ia niet aanvaard De premier zal een umenkonut hebben met de arbeidenpartq tar baapnkiag van het welaontwarp op de dienetplieht De lerMiie part lat vanaoedelQk hau ataadpnnt at da oppoaitia betntt henian Da toeittnd in Dnitaohland Uit Paryi wordt geme dt Ven heeft op de 1900 VohMaa dia op den Hartman niiweilertopt gevangaa a D geaomen brieven gevonden dia gatoiaaa van den moredan ea oeonomitMea toaatand in DnitioUaad tHdaai da laatata ouandan van 1916 Bat liaea dar brievan wekt den indrak dat de berger bevolking van Dnitadiland bM giöater mowlgkhadan heetl te kampen dan wat werd veroadatatatd Da ontmoediging en de oatevredenheid ncmea toe VrtdMbtwcgiiig I e Ford p dlUe Tot de inerliwasrdigata ladra dar li imlnipa Hie i pmken faebuoit volsma 4e N Ct de reubter l i Uwbty At laittan iaar lan reuhtec a bil de klndernxliUiaiA M Uenver lobnida Ale uu lbaiK Ue i hli oolantti een boete van M ittMlar up omdat hij gewilgerd bad het vertrouwen te acheiideD dat e u I2Iar ie kiKop n hem had goMeld De liillctUwt die de Jongen h in bad gdgeveu wa 1 noodig voor een wnMUiineeki lAoord To 4i weigard JudKr Undaey aeggenile ikl indien hij het geheim van den Joitfen Ixkeiid maakte bijna al btt goed Am hij had vervuld iu xiia uiak van kindernnhter te Uenvor onmMMiyk aou tljn veralettgd veiir ala de liana om verder goed Ie doen Want de dM r hem verkregen rwwlKIen IJn liljrwi pixtni verkr en xw het tot atand brengen van betrekkinr en van vertrtmwen tuaachen de kiel t ohnklilgen n den reohlar UU ontdekte a N edlg hU lijn w bÜ de kInderraiMiankeo dat hel uttarat ganakkell k la een aannemdljke ge0tttAmi van een kind te houreu tik krijten n ulterül moelAjk il waarheid eruit Ie krijgen Z i edieen het bIJ de handelingen van nder reehtbanken of de Rtaat oen premie Melde op de leugen en hij haai bmlolmi dal In k géUed waar bIJ rerbtaprak audara meliiodes aouden wordian toagapaal en een ptamleBMi worden goMd op de waarheM Hl beprotMe hel awt uciiter methoden dia iMm volmaakte mMinnalte de Jaren hun meer ervaring achnnkon ilij veriilaanie tbana met Ir iei H vpn dal er niM een laak op de ditlzmil la dat een kind weggaat van de KffcMiank mei een lengen np tijm g watMi en dit w a a te danken aan iMt wAken van vertrouwen bij de aidiald ca ReiMer Bw Llndaqr la e a pr aUhot van de InternaUoual JiiveuUe ourl Society JBlxitttoaa leixxdL Mailmaait turfprijien In NoordBrataiil en Limburg Ra IIInMer van Landbouw harft IM de buiigenieaitera een rlrouUtre gerkbt waarbij hij bericht dat hal hen wenanhtUJk ia voorgekomen dal ook voor de provInclM NoordBia baal Umbvrg maxlmuin H l ten voor den verkoop van tur o de veenplaalaen vaat te Melleu Uaae prijnin ilJn eveneena varkr B n door de voor dwi oorlog geMaade prljae die tUh eelfa in den viirlgen herd hebben gehaodbaaM metrtrM i verboogen In geen geval en op geen enkele plaaUi vaa Vervmning lullen de geKelde maxima ovenKtvreden mogen worden Oe bIJ de ilrooteire gevoegde iijft dar m l voorkomende tnrfaoorteo ver eWl de volgende preien la aoort ware turf I l TOi 2e aoort hhn 1 4fti Se oort idm 11 boenaturf 11 60 baggeitari 1 80 pUpait 1 6 anoeamtttrf 1 56 atakken 1 allee per kub H kioa acblp ol andere middelen van vervoer op de vrmplaaM i Om de Kaap De Burger van Kaapatad mireekt er in een hootdarllkel naar de N U 1 laeldl ilJn voldoening over nit dal Nederlandacbe achepen op de vaan naar IndH Kaapatad aullea aandoen il I um m De aaokondlgiog la veer ZnidAlrika goed tdaawa ztgi hd blad I e oorlog aehijnt In dit opsifbt de Kaap zij bel tt hA dtlMllk in i D xalr dkrefMaaia te ailt i her Htxllen Attn haar faalariKriJlie Uglgfag aldf bel nnddenpuBt op den eeweg luMAen Kuropa en Indie aai baar kotoaiaeering da ir de Hollaailws de ulAreidinti van haar hevolki l dua be orntetaaa van het AlrlkaanaAe V dk zoowel ala veel van oase latere geaclUedenJe te danken V H r ni HoUandeeh aprekeoden Ie hel bealnit van de lIollaMKiie moalMr iappiJen ook van buitengewoon b lanK omredon dat bet noodwendig Hlrekken zai om de band luaachen te venKbillende dealen van de groote N ierlarwtHH i Mtam nauwer toe te tr 4 ken heide op conomiech en op nationaal gebied De aanhot lhg der Ualkt De wijeo waaVpp MInMer Urey in he KiigêUrhe lJ gertraia heelt willen g lpriuen het adhfanuden en weghalen van piMtsokken van boord van NbilerlBwkiiitU eubepen ia votaCrekt ntei naar den ctn van de N R Cl Dil weghalen gonhledde Unnen de Krem der Britacfae kqatiee waarikmrlwen tegeikwoordig de Kanaalroute looot In het l agefiraie nu beërft de heer Irey het optreden der Kfig iNiho overheden traditen goed te liraipo iloiir er op te wijeen dat de K aUieerd4 roge ringen dé mail aan boord van onoijdige diepen ongemoeid latinn In de volle zee Inch dat zij haar ordoocbenbaar ret t om Mianigc mail Ie onderzoeken en aan de TemAtur te onderwerpen Indien zIJ de grenesen barer kualaaelln overodirilden DM Umlpunl noemt de N R Ct In UJnrerbteii alrijd met de tfde co vpittlc van de tweeile vredeeconferenMe De onacbendbaar vnrklurtng van de mail In dat verdng bi abxolnut n k lo dien zin die het er niei op aan komt waar de mallbooi aloh bBvImk in volle zee ot binnen het K l d van een oorlogvoerendtm waal Het verdrag Ie gemaakt gelijk i é bekende Franx regrierinK ndvineur Iromageol het lu zijn rapport In IWl zeide om tout aatl laclionx BUI heaoliw IncontaMoblea h i Onanerre te achenken wat bli deaivan over zoo een vijandelijk kniiiwr hel onxijdig hamlelMvaarti g idM even op vljamtelijk watorgehlnl hfttntH Ie brengen om de onMiheiailhawrtieid te doen ophouden V Kn wat hlljlt daarvan over voor mailIxHilen wier route door vijandeiijk gebied ol langa viJaadtUike havena l M pl V Indien deae aaak niet op minnelijke tjie bIJ te l wc n tal zijn De Ulnialer van Oorlog brengt in de Staaletnurant ter algemeane kennle dot nog nM kan wonlen bepaald wanneer de In iSIM geborenen dW tot den landatona behooren lil ktfrtoe op ol n I Februari 1816 konim Ie Miooren In wetkelijkeir dinial auilen worden geat Zoodra de tijd van IndleoeMelltng zal zIJh bc iaaM aal onverwijld nadere bekemhnaklng volgen Soda dl8tribuUe Naar wU vernemen la omtrent de diairlhuUe van aoda van Reg erln wege en regeling In voorbereJiHng wedic leder oogenblik haar bealeg kan krljK n Het hi eer waarackijn lijk dot alridan ile partij aoda beMleuid voor de Blaalabziek te Lieardam tenionid aal kunam worde vrljgegeiven Uitvoer katoenen en Unnen lonifwn liet 8tbW no 11 bevat een Kon beebiit van B dteer houdende verbod van uitvoer van alle witte katoenen lompenaoorlen oud en nieuw met altaoiidertng vau gonljnen dweilen en wllkatoengefcreiikioorten b alle linnen lompenMortea van den dag der alkond ing van uit bealult De KrtKin lieb iadt zich voor dit verliod IIJikHiJk op te heffen ol in bjjwindpro gevallen daarvan ontheffing Ie kien varleeaen D nieuwe geaant b J hel Vatlcaan De Uomelneir hB correapnMent van De Tl d aeint d d 10 Jan Te hèlHwaall hedenvoomdddag verMet K Ejic Jhr Van Nlapen tot Seveooer geaant tnbiiltengawoneadtenat bg den II Stoei hel Palaceholei am lick naar hel VaMoaan te begwan waar MJ diwr Z U l oua Demdteioa XV in Miaottder geboor ontvangen werd the zijn gelootdbrleven In ont vangal zou uanKn De geaant wa vergiaaeld door den heer Srhuller tot reumm aerrelaria van hel geaant nhi i De ontvangat tan Vtlieane ghi chiedde met betaaUde eeteanoleel hMarelk bij i h oveThandl li dwg lni rl iven ikwr na wijlea Mr Se goal waa gevolgld Omgeven door de edatwaeht en de ledm der pauaieil e bofeoodiaB on vim de Paua in de Troeaaaa dm nhmwen gwant dia lieh lol dan troon begaf en dan Viaaoherailng aan h baud dw Pauacn kuate Zich v r volgeea ndrt veer den trooa plaat eoda kta Ui een kort adrea van bei oeüng voor waarin UJ hulde aan en H Vader betuigde herl arde oon de aoo tragiecb se ndtede zending van zijn voorgaager welke WJ door het vertrouwea derNedeaiarvkwhe regeering geroepen waa om voort te zetten en zUb weottli uitdrukte voor bK apoedig t jt atand ikoeiMi van den vrede Nadat Z H de ana de gelooi brimen van den nieuwen geaan in outvanglK bad geoumen begnieltehij deeen in een herte trxMpraak hein ilatdtend voor de uitdrukking zijner litKiMtim en ham uitnowMgend naar ikbildiutfaeekxaal waar Z H zU feiilMii MJd op vertrouwelijke wijze Hiel hem ondeibield Na athKip der audlMle dooraohrMxl Jhr Van NIaprn tol Sevenaer de pauselijke vertrekken waar de gewapende macht hem d gebruikelijke eerbawijien bracht Vergezeld van den ae iM aria van hel Caremonieel besoelM de geaant varvolgnw den pauaeiükoi Staatoaecretarla 7 Wm Kardbual Oaapairi Ten aloUt werd he du een eiicorle deft Hwreche gfrde l golehki gedaan naar de bialliek van SI rieier waar hij zijn devotie verri tte op de graven der H H ApmKelen De belaating op de ooriogiwinat Men meldt nit Den Haag aan bet Hbld Het Kamerlid Sohtper heeft in i n Kerttrade te Anuterdam getegd dat da ataatecommiatie inzake een belaiting op de oorlogiwinit binnenkort met een ontwerp zon komen dat eenige millioenen zon opbrengen wy kannen nader hieromtrent het volgende mededeelen Een iuboommiuie nit de roim dertig leden tellende itaataoomminie welke anboommitaie nit de ea belaaUagambtenann haaf aal die deel der eomminue aitmaken heeft aan voorontwerp opgrawakt De memorie van toelichting vaa dit voorontwerp la behandeld in de eerate vergaderiogder commiiaia welke haU Deoemberii gebonden In die vergaderiog bl kgroot meeningnrenehiliabeataaa omtrent het belaatiiu obieat VarMhiUende leden dar oomiaiaaie hebben na geaoemde vergadering ttot ingediend waarin hnn atandpnot oitaenaatten Het voorniMiea bettond dat de oommdaie ia den loop deaer maand wate aes i ftgadaftn Uit een au ander volgt dat een definitiet oatwwp der comminie oog ei aea l ge a tfd op atoh lal laten OeMigiie BeriehteB Weldoen Een liefdadtoe iaitelling liet in Den Haag langt da hniian collecteeren B j de tellina dei ontvtngiten ontvangiten onSlekte man een valach dabbeltje Eaa volgende oolleota bevatte eer eaa valaoh gelditnkje en Btea kwam tot de conolnsie dat ia een bmaalde ttraat ateedt n valaoh geld tjkje in de boa werd geworpen Men giate had vermoedeni bealoot Ey aea dame oneade op teer goedenitaad een leege bat te preaenteeren Bot bedrag k am nit want het bleek dat dia dame gemimen tgd valaoh g M op het altoar der weldadigheid offerde S H Ot Ta lenr iloeg een paard op hol S pannen voor een voertuig welkt tuurden alle pogingen in het werk iteMa om het dier tot ataan te brengen doch vruohteloot Het paard rMide in dolle vaart het dorp door in da riohtinc van de haven Iedereen kande iee £ beatnnrdera paard en kar vwloren Plotaeling eohter aprong de milicienlergeaat A van Qettel wonende te Eindhoven met gevaar voor eigen leven naar vnan greep het paard om dea nek aa erd loo haagende aea eind medegaalenid totdat hj bet beaat tot ttaan iat te bna n Eindh DagU TU paaaea De ooRatpoadaat te Zevenaar vaa het HbU tSr t Zooah oaa aaUakeB it h ee ra o h t er ondanka de veb pobüoaMa aoft een verkeerde meening oader een gnci aoatal pataeaJHMwIen die nóg niet pnoiea etaa op irelk conialaat hnn paa gavitaard moet wordea In oot Uattte tohryvan vermdddm fl dat het vieeooatnlaat de naaeaa Tiiaeart elke door een Hollaadaoh ooaaniaat ia bet imitaidiad idea ateageTaai baaevaaa vebr dea Aehterho aa het ge d ae H e a vaa GMderiand beaoordui R JB Daaa enk ttdtHnl presiea ia oaa gata er d a i ai gevartt te hebbea vaadaar dat vij ar aog vaa op Hka ien dat het vioaoonanlaathier it aangtwaaaa voor pewii earing van heel de provincie Qelderland oit onderd dat gedeelte aiidiKp van Ma Riia gahgea nu ia het dtdMykAr Voor de patten walke dooreesonaaraeaanlt in dn viaaaida eidaaafge tveiL ia het ilaadt iaa ta baveun Baar hier kt koateo daar daiA zn de lAatakendeXaamenwarkiüt taaachen dw afabtenaar nit Den Ham vicecontolaat kier ter plaatte da mentehen niet aUeea o tpoe mogelgk doch bovenal vaak tot lut inden avond nog geholpen Annnen worden Wij hebban l ierop noÉ even Wt aanduht wiUea vtatigwi omdat xooali ont ter oore kwam de maaate Doitaehe oontnlaten hier te lande tieohta op beperkte uren de menachen eghelpen Er moet vooral nadruk gelegd wordea op de noodzakeli kheid om peraoonljk naar het oontnlaat ta ktmien Het viaeeren van patten per brial it ten eenenmale bnitengealoten omdat nk i telt op bet Doittohe conialaat yn handteekening meet plaateen dit omdat het oiu bëaliat bekend ii dat nog tal yan lieden htin jjiattan per poat naar het coniulaat eenden en aoodoeode idohiaU veel laat en oponthoud venoraaken Gebrek aan grondatoffen Men meUt aan de N U Crt dat de directie der dynamo fabriek te Slikkerveer zich eentdaagt genoodzaakt zal tien in enkele afdeelingen van haar bedrijf een beperkten werktyd in t voeren wegent gebrek aan grondatoffen Een belaogryke hoeveelheid van het in Amerika beitelde ki er al gemimen tUd geleden in Rotterdam aangevoerd ia op laat vaa da Ëngeltohe regeering opgeilagen Nieltagenttaande aan alle formaliteiten ia voldaan en elke gewentchte garantie ia gegeven dat de materialen in Nederland tallen blyven wat het tot heden niet mogelgk een toeatemming tot vrijlating te verkregen Onder cenmur uu oü uem mobüwaueulub der Ie aivinie ouiviug uauiem oeu geueraolUM otfr ütl ei Uvidie het vo emle K üryvea lu antwooid op uw verzoek deel tk u ujooe ilal vooriooplg ooor iwj lotwcimmug wordt gegeven tot de uitgave en de uitreik ing aan de lenen viiu ie aoG dcm dub hier geiHMmMl voor een orgaan aia door u oeukieMl ouder de volgeude voor adKteo lo oat teikeunale dat het orgaan vereefaijnt mlJ onverwijld een ezemplaar worOt aangeboden Zo nat geen propaganda met be kiekt geechriK zal worden gemaakt lu de kantonuementeu kwaruereu ol aldere door venapreidiiig of aanplakking ol op eenige atalere wijge opgemerkt lieat hierbij dat van katlioiieitË zijde onder de militairen dorzel t divMie wel een orgaan gouoaind Ue K K Soldaat vrijelijk verspreid en verkooht woidt toen de aandacht van den g araai majoor op dit verachil in üe barwleling vau veiwühi ende politieke nobungeii gevoatigd werd uitte hl de meening dat het katholieke orgaan alleen bovenaardaohe zaken behandell het aociolieliache echter aairdeche Evenwel bevat het katholieke Orgaan ook zoo aardecbe cakeu ala een polemiek tegen de aoc dem Kamerfractie Wanneer het aoc dem orgaan daarop nu zOu willen antwoorden en dit enlwourd onder de leze van het kalholieke orgaan zou willen ver4 relden wordt dit belet door het verbod vun den generaal majoor om hot oc lem orgaan aan anderen dan de leden der aoc Hleai mobillanlieclub Ie verttrekkMi Het Volk Rechtssaken RECHTBANK TE BOTTERDAM Stralai tting in gealalen zitting heeft de recfatbauk een aaok tegen een van dlelMal beidaagden mindakriarig behaudWil voor wian mr H F vaoWalana ala veniadigar optrad De vader van den bekl oit de vorige taak de boerenarbeider H 11 te Gouda sou op 2 Nov ctnber teven allhana een aantal kooien roode en witte van Jn toon J H ten geoohenlie hebben aaugenomen wi enki tlibane becrijpen dat die kooien door dlefatal waren veriire r Bekl ontkende hU varitlaaide kooien reedi een maaad vroeger tv hebhen gekoeht teaamen met andere In hel geheel waren er hem 47 geleverd die eeial onder eau afdak haiUen gelegen Op S November vna hij juiat batig genreeai een zevmtal dat nog van de 47 over waa naar len zaMer te brmiten en dit omdM hij hang gewecei wee dat de kooien b j het dalte weer ouder bel uitlok Ie viDcMIg zoaden weidtli toen er een ageui van politie gt4ümen waa Deze M0I van paülie verklaarde dM lie k jakn aeg IHracta geweest wvitii ea aaair Ziju Maeniog nog geep BHUliid oud gewatil konden zijn In I en buotje van bekl had getuige kooMroakea aaagtlroilM Een taiiiilMrirM it iWkklaarde dat hij op a iavwAar zétm kooien had veriiiud vaa het Mbd Van zijnbaiw Dat laii waM rniulom omgeven door water en aileeu v rende Ie baeaikait Aan den kaol van ket liuMf iMt naaet de plek waar de kooien geataon hadden was het gras plo dmkl alKol er een bootje aangelegen bad Een groeritenkoopman had Mn der kinden gezien van M op dm lol der van bekl In beülag genomen waren Ai8 dealCunHge verklaon hij hi die kool verdcb waa g ee t Kooien die een maand oud waren komlen Kiel zoo verach gebleven zijn ook al hadden zij op een vochtige pl lt gelegen Een getuige t décharge veiklaarde dat hij omMtreeka de helft van litiri eeiii e ntalen kooien aaikbekl ha 1 n im er itaanaur zijn baa ie luigB wkK oiel frenim nweviluiewiel Kblef Wm het eejiü een vijftal eenmaal een leivimtat j gtnreeel Hl O M waargenomen d6 r mr llohllink elDcbte wegena hding twee inmnilen gevangeniaatral De minderjarige W B stond vervoIkmw in gealolen zitting wegen verdiiirtering terecht Mr H F v n WalBBn wiia vmtaHger N R Ot Een pompkit van vervatachen V ior den krijgitraad te Arnhaïn iieibben terechlgeetaau een tiental landwee rooldalen beechuliO van het vervaiactien van geiolbiljetten voor paarden e d welk tiental een complot vüMide Wy ontleenen daarover aan de N Ct bel volgende lu lie eenae plaat werd behanilald de zaak t cien den 3l Jarlgen lanrtweeiinan J H fl van het l ie oMnljoii be oWlgd van Ie h vervatei hen van 2 gelelbilielten 2e bel ten ga dienke aannemen vaneen rfom gek in verband met het toe laten van amokkeiarljen en 3e hetV aan vomidullende peraoiben gev i van gaeohenken in geM Daze beklaagde bekende het verder ten laaie gelegde De auditeur Dillitair wees erop dat bekl de bookfcnau ia van aeu ultgtfcrekt comiidot in zijn woning Bn Herberg werd een plan ttilgewwtt blJ nam g td aan i gaf dat weer aan andiere grenewaciiien uit lUj den boegen lof dien men voor ons leger heelt behoort zulk betreureomwaardig werk atreng geetralt te worden deze militairen verzaakten hun plloht en braiditen onze onaijdlgbeld In gevaar daarbij komt dat zij dit Briailrijf pleegden als ambtenaar ori bnoidigd ri veldiwachter 8pr eiochte wegena lo valactheid in geeadirifte 2e ala ambtenaar aaunemeu van een gift en 3o aan een ambtenaar genen van aeu gift beiden wetende dalt de bedoeiine waa dat hierbij iets gedaan of iela neg laten zou worden in alrijd met den plii lier ambtenaren een gevange iiiurtraf vwir dea tijd van één jaar met aftrek detr preventieve heiditenls De verdediger Mr De Jonge uit Zutphen trad in een uitvoerige beapreking van de vro g of bekl onbezoldigd rijkdveldwachter Ie By mlniuteaieel bealult van 31 Juli 1911 Htbl uo Xü bijvoegsel benoemde da Miuiiiter van Justitie de leden van alle k t en grenswachten en be akii ï ai racbSDientea tol oubectoldigd ri k veldwa iew oid de VieantdeUn gouwei doüitreftender te kunnen hawK liavcii l l beloogde nu dat deae beuueuiing ouweltig is Voorseoehroveii Is MJ de wet dat onbêzolAgd rijküveldwaiAlora Ijenoemd worden M ter bescherming vau particulier land eigendom wef en pleinen en atralea 61 krachtens voorsohrifi in een wet Zoo laAriJft de Joohlwet voor dat de haodhavnig der bepalingen va die wel wordt opgedragen o m aan door den MinMer van Jiwtitie tsïennemea onbvoMigd rijkavtfdwaditct In lie vreondalingenwet kamt date machtiging giel voor alaoo ma de MiaiMer deae wel niet dnor daariea benoemde ambtenaren laten hamb haven De audMeui mliitalr repllceerende hield vol dat bekl onbezokhsd rl svelilwachter was en weea erop dat hij ook al enldhal ambtenaar is Dt vcntediger vesllgd er aog de aanikvcht op dat in d dagvaardlag ge rokeii wordt van oabe ldigd rijksveMwachter niei van soldaal lllj de voortgexelle behandeling oial in de eerste plaale lerechl de Wndweennan van ket 13e bataljon H A te Velp dia e m gedeekel pbruikt boekje bwI geiebiljlBiteB li e t wegKenomen aa aaa een callaK gegeven die hem erom gevraagd had Hij was deaes oollega f lacholdig welk bedrag nooit vereflend is Tegen deae bekl ward 2 nwaoden gevangeoUalraf geMnht wegene dirf il a ïi flrafc van 2 wekeniire f J S laotwsermai 19e hataljoK wonende te Velp heelt vanden viSgeu beiOi hal beekje tan ge ecifi e ontvangen wetende dat hel ihior miadril vnkregen en heeft lotar twee biljelteB aan een der ai itere liiiklaagiten C gegevaa De uilHteiir ailitHii riscbtfe 2 maaniMn gi voii ittl Btr I wegene het t giv m enki aawienieii van door artüdrijf ielkri an Voorwerpen Da laMiweerinan £ O van lieHeifde balalji heelt ile bianrolii ellen aan den smokkelaar Willeanrten geieveril daerviMir geld aangenomen en eveneens geiil aai nomen oen hij Wiilemeen den weg aanwees naar de greiia ea heni aaawoBB waar de aohiblwaohten stonden Hij heeft bovendien aan de militaire Birtorittlleu van hel ftebanrde het doorloti lier smokkelaars geen ru port geinaakt T en h n v€tni we I ens het oU ambtenaar BanncmeD van een belofte en een gift wetende dat zij eilaan werden om hem Ie Iw egen tot handoliiigni in slrijit iiiBt 4i plicht een gevongenimlraf vap 4 iiiaaitdeii mal aftrek van het voiirarrest geëüK kt lY lït n don IjiiMfweerman K di W iHe hol smokkelen dor paardev niel gerappmteenl hail on deswege een g ik esi henk had aangenomen word wagens itit uitidrijf H maanden gevangeuisstral met aftrek van hel voorarrest geëiSeiht J II eveneens landwaKTikan van hel 13p liataljon iHe Is schildwaiiil bij ftc kerk te Oud Zevenaar de mwkkelaKrA heeft laten paaeeeren iuin den weg heeft gewezen endkorvoor n i heeit aan ïeiiomen hoorde tegen zkih edaidieo drie niaawlen geV ngeiiiahlTaf ouder aftrek vau hel voorariest De Inndlwecnnan A VV hee t i ee chlhlWiinhteiL omgelinelit on ook zeil geld aanganoiiien Togen homeiaihtc de aiidikiur mililair fi maanden ge vangenissiral onder aftrek iter twee weken voorarVaat daarbij er op wij zeilde dht hij een derlioofdniaanenia De ttiiidwH niinii J W P vau het amdn iBittljon Hel zich evmeotw omkiKipen en ging achter zijn seiuldwonhlhmisje ziuem om de Hnndlke laars niet te jzien van wier koim hU verwiljigid woh Deswegte lukkle dfiejat 9 maaiwlpo ge allK nil alraI IfKrt Wil het vooratreet H O lanrtweerman heeft zicb laten omkonpen om patrouille loopende nielH Ie zullen Jen en vooruit te zaggen hoe hij zou loopen De Kodilenriniilitair etocbte wegens het aannemen van een belofte en een gift 4 maanden gBvan enisi f on der aflirek van hel veorarre Voor hetóolfde lett wer t en Dl ï W eveneero lid der paTrouillo imaan den gavangeniBHlraf goisisehl oniler aftrek van het voorarrest De veiweiiillenile verdodlgere dor beblaagdtn Mrs D Boer De ïranw ea Gotie van Deideon wlteen allen op oen landweennannen onwettig opgedrongen bevoegdheid om als onbezol di d rijksveidwachtere op te treden De Harkenkoert aan de Limbnrgaohe grant Naar de Limb Koor meldt ii Zottdtg te Vaalt een zeer druk beaoohte vergadering gehouden ten einde middelen te beramen om een eiade te maken aan den onhoudbaren toaatand in deze gemeente veroorzaakt door dan lagen markenkoen Er werd eenparig betlotsn zich tot de redering te wenden waatbg de bnrgemeeeter zyne medewerking heeft beloofd met bet veraoek Nederlandsch feld diaponibel te stellen tegen een oogeren en billgk ren markenkoert Waar tienduizaoden marken elke week nit Aken alt loongelden ingevoerd worden ia de lage markenkoen een raine voor deze gemeente Deze aohade bedraagt duizenden p week ftodsnieuwsa GOUDA 12 Januari 1916 Vaaaaoauiia van den OniBCNT BAAD op Vrijdag 14 Januari 1916 dea avondi 7 uur Aan de orde 1 De benoeming Van a een lid ec een plaatavervangeod lid van het acheidsgerecht bedoold in art 31 van hst Werkliedenreglemeot 6 eeae Onderwijzerea aan de Sekool V g 1 o Mo 3 8 Het vioetetel tot overneming van nienwe wegen by de Karnemelkilaot Het nader voorstel tot verbetering van den Ridder van Gataweg Het voorstel tot wyziging dergemeeirtebegrooting voor 1916 ia vttbaad mat bepalingen der tetioenwet voor de gemeenteambtenaren Het vooratd tot wljaiging der gemaeat b TO Dg voor 191S in verband met den bönw der darde openbare bevraartchoot Het voontel tot yiigiag van het Beglement voor het tydelgk WerkkMeheidtfonda De voorttellen van den heer P A Vingarfang en yan de Com misaie vM de4ti iferordettingen tot wyiigUig van de Boaw en wottingTerordeniBg 8 Bet voontel tot ytiging der Verordening op den ontimettingt dienst Het voontel tot het verlsenen van aubaidie aan de afdeeling Qoudader Ked Vereeoiging EenteHulp by Ongelakken Het voontel tot het verleenen vanontheffing wegena vertrek enoveriyden op aaaalagen in de plaataeiijke directe beUating naar het inkomen dienst 1915 Het voorstel tot nadere voorloopige vastateUing van penaioengrondslagen van venchiilende g meenteambtenaren Het voorstel tot wyaiging der gemeentebegrooting voor 191 üeV l Buppletoir kohier van tohoolgelden op de Burgerscholen Het voontel tot a ukoop van eenterrein voor den Reinigingtdienat Qebraik van Rynateen Dooi Qedapntaeide Staten van ZuidHolland it d d 6 December j l het volgend aohryven gericht tot Heeren Borgemeeatart en Wethouders der Gemeenten in deze provincie De Vereeniging van Aijniteeufabrikanten heeft onae aandacht er op geveatigd dat in de bouwverordeningen van vele gemeenten by het b ialen van de minimom afmetingen der moren met de maten van den Kgnateen 18 by 9 o M geen rekening ehooden it en aldua het gebraik van den grooteren Waaiateen 22 by 11 cU bevorderd wordt De beer W van Boven Inapeoteur der VolJugeiondheid heeft om be veatigd dat voor niet te hooge huizen van 1 verdieping in den regel zonder bezwaar met een muur van 1 Kynsteon kan worden volttaan Miettemin hryven vele kleine gemeenten Miraar toch hamen van ten hoogtte Mn verdieping iu groote aieerdarfaeid vormski oSi voor de iaagate woningen een zoodanige muurdikte voor dat de Uynataen daardoor praktiach wordt tutgealoten In byzondere gevallen diepergaande föndeering by v zullen natuurlyk zwaarden eiiHsheo moeten worden gesteld en w moeten dan ook wordt oaaa foedkearing gevraagd op een wyziging der bouwverordening op het Btnk der mnardikte ona oordeel ten aanzien van dergelyke byzonderbedeu voorbehoaden doch hebben wg den indruk gekregen dat in aommige bouwverordeningtm de euohen welke voor de muurdikte van bouwwerken of van deelen daarvan zyo gesteld zonder bezwaar zoodanig zouden kunnen worden verlicht dat de Uyatteen daardoor niet praktisch uicgetloten is De bouwkosten van womngen enz zoaden daardoor ook allicht minder worden Wy meenden goed te doen het bovenataande te Uwer kennia te brengen Ned Hond v KoHiehuiS lieslauranthouders en Hlijtws lu lie gistereiiaVond gehouden lo ieiiv ergjidvring def afdëeiiug Gouds an ilcn Nod Bond van Koilietaui Itealaumnthoaders en Slijters werden do altredende bestuursleden de hee ren J Woudenberg E U van Mild en C van Vliel herkozen terwijl in üe vacatnreN van der Meer geiuiiten wbrd de heer W C Brenkman Verscbillonde besprekingen haiiden pluats van huishoudelijkun aani Biljailolub Ter Oouw In de gisterenavond gehouden vergadering van de B C Terüouw wcpir de rekening en vetihntwoordii iiagezien en in de beste orde bevonden Er werd heSloteu om in t einde van Januari een oudertange wedstrijd te liouden Daarvoor werden reeds ü prijzen beet ikb ar gesteld Voorts wSH de aigenneene opinie flat er meermalen een concoun voor de letten moeat plaats hebben om daiuiduur lolubleveu Is doen btoeieifc Op voiwdel vaa eenige leden weid bei gehesle lleHluur bij ae ttoiiuMie hevkofen Soda üomuUiie U n meWt aas De C icaidwle Inxdte de ifistiMmtie van soila is LhauM ingmteld De beer V M Coi hhiH directeur lior N V Itaslaliriek Leerdam voorheen ieekei Mynsisen k Co te tjeerdani is voorzitter der commiflsle en ile heer I Ussel de Schepper Hrecteur der StmMiBee ederiJ De Hamer voorheen T I Viruly Co te loudn ia asralarle daarvan heelt ln optead ai te ieii tot bevdrderlng vtui den aanvoer vj suda en lol regeling v sn de distributie daarvan en zal ilaartoe zeer spoedig bijeeakoinen tennmie de in verband hieruit iSHMÜge regelingen te trefleiv Loilen der comtaiaeie zijn verder de heareti A ti van Anrooy voorziiier van den Bomi vau Waschindiislrieelen in Nednland te Zaltbommel l Anibert de Beer voondttervan de vereeniging van Tilburg che fabrikaisen van Wollen Stoffen te Tilburg U k M van Bentveld dlleclCTir der N V RoKerd 9oda en I mmialltHilabriek v Kortman SchiUie te Hotterdam J W Dekker Ud der firma Jan DiMier te Wormeneer terwijl van regeoring we e asn de conaniade is t ege oegd de heer j de Jong referendaris van lic iifd Handel van bel Deparlemont ui IjiimRmsiw Nijverheid i Han lel ih Haag Oocador Cocadoru de bekende Amiterdamsohe marktapreker die hier roeda meermalen is opgetreden heeft gisterenavond in de taal Kunstmin der Sociëteit Ona Genoegen een oratie gehouden voor de militairen hier in garnitoen waarmede hij hen een genoegelyken avond heeft venchaft De zaai wu geheel beiet Een nieuwe reclaoie van De Pelikaan De Sloismwo herlj De Pelikaan StiMSnververi on Chcuiische Wa stherij aUiiaf haalt ala iuH nieuwste vau haar n lame thans gereed een romh iiiAkkoi govatte toilolspieigei met kett ig waarop de naam deaer moichiiite Hiaat aaagpigeven Doz el reeianie is ot een die wel ilnnr de dames zal worden gewaarilieoni aan de tttwerklng is alle zorg iH leoii Vlet hel oog op dM Imogen aanko pH ti ijH van dWe reelaltio spiegol en 11 lkitri4vkelijk geringe hoeveelheid itóe dooi Ai labriek in het buiteiilaisl Idervsn is fctHtnen worden xemonden wijl de uitvoer ilnarvan Uohts In zeer bepM kte mate Is t i KfMtftttiL wonit deze InilolHpiegel uit llHteiwt loOKevxiiwlen aa l de etiAntMa aii 1 Peiikaau na Schriftelijite uSttvrtge en tegen b9l llng van een KoriiiKe vergoemng Platgetrapte zinkün buizen listei aiuivouil werd door 4 Jongens op de VetI toel i m fm za en aankcmen en jMi wdgliewwrpen waarin platgetraeSe zltiifen afvoertni eii bleken gAorgen De Jongens iriiiKeii daMW ta diat haak Daar lioze buizen vsmioodelijk van Ke M a k n dig zijtw woMI idoer ite politie een andeihloe i aaiMakW De nsilïen der 4 jongeoR zIjttMMatI polilie bekend Boakaïlp Oeduronde het jaar 3916 la tan 140 iagiaatenen deier gatiie ite een baitmtasdiobe paspoort afgegeven De Heer K van Ha gsvetd kleik by den ontvanger dèr direole belaatiogea alhier ia ingeipke betr king oveigeplaatat naar Dlirdreoht De Heer P Th Verwar kapelaan alhier ia benoemd tot kapelean by de R Eath gemeente te yfiaaiDgeo By de giatdrea gehoudibverklaitng voor een lid voor dta O w n ew il eifaad te llergiftmbfti ht werd gekozen de heer A Oskam Dzu met 210 stemmen Op den beer J Snoek Wt werden 76 stiimmen en op dwi heer H Tont polman werdeni 101 atemtnen uilgebracht X iia T3 Tso va x De Uait qoaestie Naar wy vernemen ji thans de Maiiqnaestie in dier voege opgeloit dat in net quantum van 22 0O0 ton per kwartaal alt gemiddeld 7 XX pet maand hetwelk t iy Tolge vaa de limiteering door de geliohe Regeerfaig van den mail én rog aanvoer in ona land mag worden geïmporteerd onie Regesring 30 000 ton pw maand aelf zal aankoopen door haro agenten terwyl de overige 46000 ton per maand door de ikiporteart tal kranen orden aangevuld met dien ventende evenwel dat zy de door ben te importeeren boeveelbeden tan de Regeenng loUen MOeten verkoopen térorent ma de Mi O T oonient ta kannen krygÉi tot verlading Laatste BericHten Aan het W tl ISk FroaL PAK1J S 12 Jan Hei ommuBkiué vaa gisterenavond II uur laldt In de streek van Ribecsnri wend een sterke DulMIhe veikennlnyairtsellag door de Fransche arUUerle gdtéci nieerd Ten Zuid üostesi van Rein wen aan de vijandelijke werken groote sehadbv aangericht In tJhan pagne en Argonne ariillerie aetle Kan btl WMKHk FiMrt 1 ETK H SBUltti Ml Jan Olfloieel In hel kiistgiehiod Heden de Tnrkeii een nieuwe poging bm naardenrechteroo er van de Arkhave over te saan iloeh deae werd In den nacht vjui ih ii 9en door on vuur gestuit lu den ochtend van den lOen drongen ahlecüngen van onze troepen het dorp Tew binnen noordelijk van hel TorboemmBer ZIJ hebben den rand van het dorp in het Noord Oosten bozet Onze verkoRuers vielen tmi ZiiLdt oalen van het meer In den iiai4it van i den deae Tuiksche alileelingen aan in de buurt viui het dor i Andest De vijand werd uit elkaar geidagen en had vele ikioden Onao veirkenaiem die gevangenen maakten ziju zonder verlieizei tenigjti keenl In de dhlen van Éveril en ollv hobbeii g echten plaats Aan het HaHtuoKhe Pront liOME U Jan Oftielool De vijiiiki be oft brandgranateii afgevuurd ip in e steèllugen ten Noon Oo8teIl van Itovereto waardoor eeu groote braisl onisuind De Italianen dringen hddbaftig door in het dal van l iuguriiia IXmr middel van hawlgraiioten hebben zij Oosteiuijksc e IiHipgraven venüeld Aan de bovetben iidiklen lsonBo had eeu verwoed artillerie lM mbardeinent plaats dal verwowï beantwoonl werd door de lluUaneu De OoSteurtjkin hcMwn hel vuur op langen atstosid aan den iieiiedf ilsoiieo hervat ZIJ hébben eini ndlitair hospitaal getroffen waarbij vier patiëiilcu güilooil on sHit Kewoiid werden Hat Ooetenr l k ch e oommuHJ iié van 11 Jan meldt dat de Ila liiiiiiiHi lie Uu htvliHit waarvan in bot ItiillnaiiHili legi i4 erieht eiekling worilt gciiiAokl beatond uit een groote geVd htmnrhine en tien andere vltsgtiiigon Dele vloot vleog langs het dal voti le Etn h doeh koerde voor iiiis slweeaigenchiiiviMir terug Het vlidite slechts één vliegtuig lu ien l iii ül te komen en eeilfte Ooiiuiiente werpen HIeehts één eintele wagen waril verniskl zondar dat er varliere Hcha ie werd aangericht AaM MA Zf OOMai firontt ZtlHlCtt 11 Jan Pan Omtrent de gov hi ui bij Beraiia wordt go inekl lat deee i de laatHte dtnii r vorwoed Wainn Aan lielde jdeii ziju er vele ikiwlen gevalden Van een OoilteiMiJkach Landweeibalaljon dat ten lierg bestormde waar Ie MoBtenew liacii zich genesteld haii den Weven ar sle 4its fi man over De Oortenrljkers voeren isig steedh versterkingen aan uit BanH anSJenlea lllj Iloraiia slaagden l srln I batterüen veldgeschut la gereed helir 4e breaaen Aan hel Turiuche Front liONDEN 12 Januari D HM generaal Monro wordt gemeld dnt lic Turken met geMbnten geweren n hovigen aanval begonnen zijn o i onze flni n by ueiuaop den 7en dwer ZU hebben eea bajonetaanval bepiro l do haddni aleCbt op één puni succes Deaanr val werd bloedig algeslagen waarbij vijf officieren gedwHl en 180 man gedood en gewond werden De ootridming bald plaats p dOn B i deoar smoigaua 4 uiu ten zeaoMe beinoeilijkl door em bevigen atonn De KrawKhe duikiiooten Een Kratatdie awriae olticier erkenl in le Eeho de l aris zeer openhartig dat de Kransche dulkbiKiten tot n toe geon rol In den wcroliltoorlog hebben gespeeld De ooraaak daarvan is dat de bouw van duikbooten in Krankrijk oen privilege van de staot fWerven was en dwe werven zich in plaats van op motoren met inwendige verbranding op motoren met stooinbeweging hebben toeigcicgd De voor pruefntaningen gohouwdc groote duikbooten Stonden vier Jaar op stapel zondw gereed Is komen Krankrijk bezit ikenlengevoige geenihiikhooten ordevolle üsii g nWkt De achrijver beklaagt zich dan ook bitter over do gevolgen van bet idlKhakelen der vrije ivilwhirrenlic Eindelijk deelt hy mede dal men thans een gesdüklen motor heeft uitgevonden om met goed gevolg het wapen k t de duikbon ten bieden oftêisMef Ie gebruiken Aanvallen op Moalenegro De correspoadent van de Daily Newii l Roaie aail reden Ie kel ben te gehMiven dat de Oostena ijkers heviger aanvallen richten op Vlonlni ro daar zy jrol weten dat de geoilieerden lol ilusver oog t niet In slaat zijn geweest Montem ro volii ie lc te vooralen van amnainitie iHu hel mei succes weenstand te ikien MeAvt asn lanrtaanvatlen De toe staisl van Montenegro is ongetwijfeld ernstig daar geHJktljdlg mal de 0 rl t che pogingen nm Mnnle iu3gi u biikiMHi te vsiion en Noord Albanji Ie beaelten de Balgaarathe opmarsih plaats grijpt van Stroega naar Durazzo Men mag verwachten dut lie ntflltalre operaliec in Al iHinië oveu eeus in belangrijkheiid zullen loenemen De toeetaad in Griekenland De beda kalgke toestand vaaria Griekenland verkeert wat zyn invoer van broodkoren batr wordt door Jean Herbette in de Tempt bet pr oke n Het aanbod van Balgarjie om Ghialnniand dagelyks van 1000 ton koren te voorzien moet met wantrouwend oog worden beschouwd Inderdaad ia Dnitaohland dan de leverander dat het groottte deel van het Bnlgaaraehe giaau heeft opgekookt Men moet aich afvragen of niet minobien andera doeleinden ordm nagestreefd indien Griekenland thans verklaart dat de geaUUerden het voor lyn graanver aorging de lyn Salontki Oktaohilar moeten ter lieaohikking stellen welke lyn naar Bólgarya leidt Herbette vertekert vetder dat Griekenland geen gavaar loept an honger te sterven Er wordt een bezen£g van Amerika verwaoht tan 4 00Ö ton die 23 Januari aai aankomen dit it voor roim drie eken voldoende De toestand kan gettt toherper worden omdat cle gealliSacden om niet aU onditrdniuaia te oiden beaobonvd aog verder gwaa toevoer kannen toelaten coodat Oitoksnland een loort vdarraadaohaur in de Middellandache Zee wordt en Bulgarye op die wyae voedt wat toch niet direot io Ude bedoeling der geallieerden kan uggen Nederi W uit DitlM JilBiid Oisier leiding van den paler Caliui ijii EuHiwauel arriveentên giateriiainkkhig t X te Leiden voor hel IIuiJtiveMliLiigAtHnlté de vyi Nettert Wemjes uit Dulsburgi Marksle vier joiigetiw en eeu meisje in den le fiy l van 2 7 Jaar Do klmlerijes zogen er schamel tiit Zy waren met den pater s morgeas oesi V nor vsrtmklian en kaii Oen ecu f oorrtjiowllKe roia Vana Zevenaar wenlen klwleren en geiel der op kosten van het MlBhüérW van lUnnciiianilsi he Zaken verv er4k Aan het station te Leiden namen dl keer on mevrouw Rellenaers do i i e Jes in ontvangst Zij kumun voor altyd bIJ nal neii geuiaatM worden en zijn v wllott Imize Vo ji looplg zijn te la het Doo l ingiJiidit der ZuSIfirs op danlkn gewoeml te l elklen iiitlet eibra Mail in beslag gsnomeik De EiigelMche regeering heetl i brievemnaii van hel Ie AmnlerdoJ aaiigekiniKH st iunMchlp Eliterpo il bmltg gnnomen Opening Nad hrMKmmntim De hrle n en ltiig van l nra iv Mior Nedorlaiul bleek hij oiilv4 tgRt US De Z dand hool te VtffcüngiS duur ds EngekMio eemmur tp iyj goopemli Kim Ki lal tMngtirekiim iikkon wai oii in Kiigelund aitlcr 4e4i flidon Ernitig ongeluk Een ernitig ongeluk had te Entcheda plaatt in de vevery van de fabriek dor £ rma Nico ter Kuile en Zonen aan de Uge Bothofttraat Terw men bealg wat met het verplaaltfn van vaten met kokende verf bai aii i van een der vaten da bodem aMlIiat t tjj gavolg dat twee meitJaaaM MMHa Tan de gloeiende vlo itta iM de voeten kregen zy bekwamen emitige brandwonden loodat baar iniaaaiiag in t Ziekenhnlt noodzakelHk bleek MARKTBEHICHTKN Kaamurkt $ WOERDEN I Jan Aangevoeld l ff panijm Gokdtcha ktaa ie toert f 69 f 71 id iwtardcK Mo I 7 id Ie loorl f6t f 68 id met Kijkimerk I64 171 laM conditie m AIIm per 50 K ü Handel matig ï jt Teiegraflseh Weerberidi vaa hrt Koninkiyk Meteriolog laaHtont te DE BILDT Hoogtte barometentand 771 4 VUtiingen Laagate barometentimd ongeveer 7 0 0 in het oosten Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot mati later waartchla Ijjk toeneqlende Znideiyke tot Woatalyke wint betrokken tot zwaarbewolkt tgdel jk opklarend aanchjteIgk regenbuien leti zachter