Goudsche Courant, vrijdag 14 januari 1916

54e laargang 1 0 12987 MFIIialMil Floré Bonbonis VolksbiHMid lo ct8 per oati De Mti 4 betreffeide iei ecoBonisehei toestand De Kflf rni tiecf t voor en na aaa de Kamar een aaaUl nota a betnlleoda dn acoaamlecfaen to aaa nrt doen lotkameD Balialva een opaoaanlng vaa ife uaatregelen welke deRegearing genanMO heeit om te zorgen dat de vooraaaaiate levan xboelteB lot roM e prliaao OBdar het bereik van da maeaa warden gcbrscM bevatten dne oDta a een overzicht van dan toaaland in de veMofaUlende bedritven Hat moet gewaantewd worden dal de Kegaerins op deze wljae de VogawettegenwoordlgiBg en de natie tracht in te liohteo Hen kaa tidi door deze nota althau eenigazioe eeu becÉd vormen v o daaeoooootaiwo toeMaod üciiter lavoorzicialgiieid in dit opzicht MtM geboden Wie zlcii op grond vaa és gegaivaiiA in de aata a verwelkt tot een optinMirBoh oordeel zou lalea verladen vogeet dal dsa nota alleiwrinal op voUediglHSd aanepniak kuDAOn madcea liet zal wel voor geen tegenqizaak vatbaar zyn dM de vrij gnoatige eoooaiaiMhe loaatand van vete weticnemera het gevolg ia van het onder de wapenen zi n van duizenden iHinaer eoUega a De werltgelegeoèeid ie daardoor voor de luet enaoMliaeerden veel girooter Wana de tataeuden gemoblllaeerdea uiel aan de arbridamarkt ooMrokkeo dan zou het beeld dat de eoonoani cbe na a a on geven lieel wat minder baai jn Men vrage zicti aena al hoe men er voor zal Maan ak bt lamgkeer van den vrede daae Utani onproductieve werlüiraobtaD weder op de aiMdaniaikt zulten ver cUjnatt I Hel werklooalMidHiitter in de vonnbiUeiide bedritvcn gerftdzaro n een geilatteerd beeld vandento alaad In de noU a vladen wt tal van FirmaCSMIT Sdioenhandel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 flET ADRES VOOR lËDEREEiV Dames en HeeiHNil Vraagt by aw Ijoekhan elaar Hanen en Henne nit alle Landen 7 srtistiqne in 41 rendmk nitgevoérde pfatan betreff A lganieei i en VcoawcniNeateelK AntlOerlog en Vroawenltcweging formaat 49 X 32 c vöontellende Hanen en Hennen ontlast U dt Omaondigen de WUagecrice Hea te Moeder Hen de Onderw Hea en ite Hnwe kshen Prgs per lo i platen 7S et per tok par map van 6 stnkf 4 QL Dezelfde ala brinfkaarten per mapje van 6 st 50 ct In plaatsen waar niet voorhaii i n franco na ontvangst van poatviswl by den nitgever H A STADEHMAN S ta Baam 0 tSm 6re969r Nadruk verboden 14 Op alraat gthomen keek hij weer Aaw rood Eerai toen hljeeneinil van het bureau van politie verwijderd wae kwaal hij in betere atera mins al ware bat de raohle niet IV gedadile dat bij zidi elke maaoij aau do politie moeat vertoonen zoo lang bij nog in Duitachjand vertoelde drukte hem temeer Dooh geen booze eerlooze gedhcfale aloop zi hart binnenHij had de etraf vow zijn mÉadaad ondergaan en oordeelde bat v m ai l l t onraebtvaaidie dat bli aa de vryheid ten gekragea te keMmz tocb nog onder poltttelaezleht atonk Den gebeelen w g naar het poat kantoor hMd deae gedadale honbeiIk Eerat lom bij HoUiiaberg abiief io handen bad en hel adre faM Aan den wetedelfeboren heer Hi ne Werlia mootaade MJ wat op Dat woord weladelgabaren maak la Indrak op hera lag In dat woord oM de erkenning van de poawe welke hij vroeger inde maat nhappli inMMf Zoodra hü op alinat waa opendp Jou 2 uup Onderalaaikooniiiao ArmeiuGarg ontvaacw Electriaoha Dnikkery BRIHKVAN ft ZOON BITTBRKOBIUBS ia cU ar aae BOTERBIE8JE8 ZAHDKOEKJBS a cta rar aaa Voor da vela ba y ii van daalDeming ontvangao bü het orarlyden vaa myn geliafrlen broeder JOHANNES OUSBERTUS HENDRIK HAROENBERObatois ik bianneda myn hartatykmdank 10 M E UARDEMBKKO FABRIEK 0f MniM Werkplaats TE HUDB OEVRAAOD het iiafrt mat daarby hooraade BVieERWOIIII Oadar Omaobryving hnurprya tattar a Adv Bar S BIIICKER Js Ko g l iiiHilu Witte Biaseoiip Expüoatear JOH STBBNBBitOeN VRUDAO 13 JANUARI en Tolganda dagen aw lumiBi Fnaum mal S Hoofdnamman Aardige ktaoht in i dealen ÜMrtnmwileilJer Spannend drama in 2 dealen Vardar WiU BlMMop Coirtit an andere oomiaoha fllmi De orkeitnammen daae week syn 1 MarclM RoMC Oaana 9 EitadnuiHna Waliar E Waldteafal 3 Potpourri sur rOp rt il 80 Trovatora Verdi 40 Onze firma blijft doorgaan prima artikelen tegen beslist lago prijzen te verkoopen Ovm MHiJh BpuidsuiluMPS Thans offre ren wij U WBLUNOTQN8 WBESPERMOPPEN PATIENCES lukaillkaluakiaaMllwlflaaii tkM tt cta far aaa Haagsche Hopjes Roomcarameis ia t per ooa 9 M en u ot pw ooa OPCNINO HEDENAVOND DE NIEUWE PHILIPS HALF WATT LAMPEN L Korte Titadowag O ii s SPECIALITEIT Fyne Bloamwarkao voor elke roorkmnende gelegenheid Aanleg voor itada en villa tDinnn I arering nit eigen Macaa R en kwaakmy te kweekeryen Baake Kerkstraat 6 Konit aardavark Kriatal en gavoon glaiwerk VERVANtiEN Het T a l l aa i a i r aai aai l ir per aavartaatle ir ei aa B ia at a aa H lik 1 10 t ao 4 30 80 7 blik 0 60 0 66 0 45 0 45 165 KaHmabaM K Hl cliallt getniffeerd OaiaiiliM te VMM Oalantlnc de Volaille TM te Vow en Torlne TMe da Vaaa HeUwidaia è 60 Vraagt WOUTERLOOD s Wfk blik f 1 66 10 90 i o i 1 n J 2B 0 75 1 8B 0 80 1 6 v 136 WOUTERLOOD LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR L id ii Verklaring van aanaprakeiykheid van den kaoaprodnoent tegenover den kaaahandetaar 100 die il vaatceateld door de Ned Veraaniging van KaaabandeUran iainboekjaa van 50 tukt i 29 cent envaa 100 itaka A 90 caat voorbanden by de O HAAil DRUKKERU A BRINKHAN ZOON KOKO OOBT mr haas oucHi OAAT nrr sitvauah now KttW AU At CTAT OKIN KLBDtaTOr OUB OT VBT vMnutaoHu vooa m Mar Boo WH vamAM van im uuam or aaaii rauai n ata a xm 0 MAmCT 31 t0Êr By beatelUng van miniteniSOOVerklaiIngan inaans worden deaezonder extra koaten met firmanaambedrukt 21 ïej de¥ed E Alter 2 r eedeapte Gmcit 209 DBN HAAC geelt de HOOGSTE WAARDE Toor Oedraffen Beenif es Oamiftleediiig Koopt geheele of g eelten van Inboedeli Ia ook naar buiten da atad aan boia ta onttdadan Briaveo woidra vargiiwd liatl ▼ p op JCAAM ta ADSSS WeilALTIR Ged Oracltt 369 DEN HAAG I ITT i Ti iyil Ip fc fe ni ii DEPOTHOUOEBSi Gouda ANTON COOPS Wijdrtraat V SGhoonhoTcn A v ZESSEN Kriapen a d Mm l A OROKNEVEI D LnuZegwaard A OOSTEBUNG 68 WUnhandel L LAURASSE Offaricht iSM B a ti aaaa flaadaa MaMUa i i WAOOINOSVEOS GOUDA MWBafll H a Nu bat jaaroatyda voor da vanendicg wadar aaavaost neommandaar ik opniaaw dn Tcanniaaiaking net myne vooitt a k WUlffN en atal tJ voor een nynar prorfaandan te baatellaa PROEFMANO No 1 PBOEFMAND No 9 1 BehMU fMAédedlng U Terg a dwla y Mi An ens on te vmvMMn M t f 18 71 è Oonlvirt f Xiovering baaoo buit by beet ling per ta l a l ao a ordaa daae koatan door n vaMoad Dm oanMMiiy ugthtAm m M i ii ft aiia i a y dii jujia i a pryadat n i i wi aUa Of aammyt pilM vrktig mr w Ik ban ovartaigd dat na ptaalaaaiiBt nwa vwdara ónlan ny tan dee anllaa vallen 40 Zaterdag 15 Jaiiiiari 1910 mmm wmm DfcTi© a r © eacL i d v ©xt©3 jLti©ToloucL ttoox Q o va d su © ku OaaajBtxdlcoaa Verschijnt dagelijks Al behalve Zon © n Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTlfiN Van t 5 gewona regela met bewÉsnummar f 0 56 Elke regel meer 0 10 By drie achlerwB voelende niaatainffsn worden don teaen twee berakaad WenataaabiediBgen per plaataing van 1 6 regela fO U bU voor il betaling elke ngel meer 6 rts Redamea f O K per regelGroote lallera ea randen Mar piaataruimts PRUS VAN Het ABONNEMENT Ftokwartud f 1 Ideni fraaco per poat I U Het GalUiiatiiwrd Zofldagablad 1 69 Ham ftaneo per poet t 4 AbaoneoeDteo worden dagelUke aaaniioBeB aaa ona Buraavf MA KT SI by ome Agenten den Boekhandel en de Postkantoren ttlMoon latere 98 TaMMii Interc 82 j r ViteATen A niHiyJI KI 2O0iïï irit tWM iWveadieo moet bhd In bet oog houden dat boe gaeri bedoeld ilb raailBaanprijzen der Kegeeriug ook mogen zijn de pritisli ging vtK r lal van artikelen uiel waa tegen te gaan Enkelen mogen oorlagawioBlen bilibeo behaald de groote raaaaa beeft bet levenaondertaoad kiiilengewoo zien lljgeo en waar in da meeala gevallen de lijging dor kgavea deloenaow der IpkomalMi aanmsrkelUk overtrol bet leveoepell alen dalen Duurtetoeelageu kwamen aleohta een deal der bevuikiiw ten goede De zdlalaiMlg arbeidendB wad voordaaii gli der uHgaveo gnen curapemuiii in booger toon Ale in het butleatond boog wordt opgegeven van een ipttuikMroora dte naar ons laad aan vloeien kau w onaerst ds niet geooag op wonien gewazen hoe voor hal ovetgroola deal van do Nederlamdacka bevolking de werddkxtjg een kwdaware druk b leekent De aooaonlache nota a der Keeeering kunnea aia andere opgevat warden dan ala aen betoog dat wij er oog vrij g iaiHg alkoineu duch bedoelen alIemilnM t verklanen dat het una zoo goed gaat Ueeo Nederionder dte té vurig hoopt dat de wai hivi aLj adi0a t t atand zal konMhWwM daarvan lorugkeer tot de noimaie eeooomlache veiboudlugen verwacht Uet ia nog de groote vraag ol ten alotia d geleden verliezen de behaalde winsten oiei verre zulhw overtraMeo Wij voor ooa zijn la dat opzicht allermluat lot optlmianie geneigd d J Hue hM zil een dngetijka azpadtile ia iela buiteogewoona zij zal ia de Uaiuriebladen mal Mn woorl worden aangeMpt pro mamoila en is dta allicbl de moeite waard van eene aanffageapi Ie worden Dat bleek dan o di bel eeolge wat ar tea opaiohle van dne achate damea ea iieeren viel Ie doen lietgeni zij verleidSD waa zoo ver aobrikkelijk laa bij den gmud zoo akelig natel zoo gmwelijit banaal dal wij goen oogenlilik anilere hi h ben kunnen verwachten dan dat deze eipedilie moesi mtalukken lilsiaistaien h nlt men In Amerika iniocea met slap ini rallaUaobe ko4l ale bter weni geboden wij zijnhiw gelukkig iela belera gewend Kehtofi hebben wij zoo n naasa aoovad a gealelen besMnraak en geneei ikatsen zien opdWacban ab op deaen avond bot geval waa Men nax wal niet bet ndnste benul hebben van d aan van bal NaderianAaiho volk iini i kunnen denken dat aoo lel enWgen Invloal zal hebban Van do lalrijke aanwesigen verve l h het groolate deel ilrh na een kwartier reeds na de openin sreito van ileii voorzitter llapen er al weg Wii hebben ona maar ateada aig vraagil wal wil men toch Ntamand besfl bel ona gezeipil Dikke woonkn van broadeMcbap breagen viin nanaianllelde van zonde In het m whcll k hart ena volgden Mkaar ala een lange lluoie op Wij weten niet waaraan da ken en iqireekiitera bd meeat leden aau naïveteit aan oniwnulllgbeld nt aan zeUoveranhalÜBg HiawhiaD wal aaa alle ria in de rede waarawda da burg maaatar de eaxle raadaüMng In hit nieuwe jaar haatt geopend kwaai eene peaiage voor ikt de aaadadii heeft getrokken door de geheinulnnigheid waarin at waa gehukl en bat getesel onbegrijpelijke dwrvan Zij luMde ovk rijrt de vraag ui d i Ijaag niet een eigen roeping be in op bet gebied der Kuna en olulel hel aled i k belang door de vervulling ilaarvan zou zijn gebaat Sih der bladen liet bij den burgameaaltr navraag dnen ooHrent de Mdodlttg van d u uildrukkittg en bat antwoord waa arleen dat man bat oog bad op de beeldende Kunat Wij laaien dtia nog in dulalar Zal het zijn een gaaaanial ka Kunat aca I nle een gamaeoUdijk looda lot Mieun aau veeibelaveiide jongelui n koope g a m ae z i l a aW ll ei t loderwd koanao nleuwaglarig 4r naar hatgan bat dagidljkadi boatuur maximimiMrüaen venneld Wl erkentnen gaarne dat de regeering mat de pri HlelUng bedoelde veiwefaillende artgielen onder bel bereik der maaia te botaten EdMsr in geen enkel laad beeft de vaaMatUngvaa maxinuiB pryien het reaultaat g b d dat men er van verwaohtte l vde gevallen werden Éi niet gabandhaald in andere gevallen werkten zij riechta ten voordeele vao eokden Zoo kwam one in aafce bate ihet volgende ter oore De export van boter wordt athatJielijk cealeld van de beaohikhaarKtelllng van een bepaalde boaveelhetd voor binnenlanEkich vorbnilk tegen een maxinnun prija Van deze hoeve eid nu zou een aanzienlijk deel zijn opgakoobt door aia i rinalaibrikanMn ë voo ad aeh gar daae boter komta koopen dan melk W j geven bet relaaa zooala wij betveanaraen Wij bedoelen daarmede in geenen deele crIUak te oeienen Wt weten daarvoor Ie zeer boe moeilijk de aak der Keg ertn e ia Ooch wel willen wij er voor waan huweu dat men zioh op grond dv ecooomiactie nota a lol een Ie gu itfig oonleel over de weiking dier maxiimyDprilteb laat varlaidaa In bidleutsniitKlU bladen wordtvaaJi beawliioog opgegeven van derenzenwinvten die Ihaw in ooa landworden gemaakt Het kan niet ontkend wondan dat bet aommigen balirijven gued gaat Maar omebolarlxierea en onae kaaabareldene hebben naaat den tijd van goede win en de periodea van groote verliazen gehad Dat vergeet man In daboKenlaakKbé pers er by te vermelden Hen verzwijgt hoe de baUnsneringiea in het iotwnB4oaaletuiwkilm rakeea onze aoheepvaart openorme verlieaeu zija komen amaan en men maakt geen mekHngvan de millioenen die doM de belegl ngen in buiteolandBehe tfectenverloren zijn gegaan De eoooomitfohe oota v kunnendaarvan geen metdiog maken doohalweer ook daardoor ia bat beeM dat zij te aaoMhouweo geven van ieg econ omtaciien toaatand Ie giMMig ten aanaten van de üuuat la hel soblU voert ll rste Blade Uf wij zelf gaan verlaogw koealeren op dit gebied UngetStjMd Wij hebben oua alUM gelateraaseeni voor de beeideude Kunat en hebben Mn groot geuiia gevoeld dathetoontact tuaaubeu de acblUeni euhetpuaUeit geheel verbreekt een ganwanIttllike ratpusttie zaal lie uKwe staan nu eenmaal in liiH liooiije dat wij niet nader babi ntvi aau ta duiden De H rzaak daarvan ie niol var Ie zoeken Men krijgt biar Ie veel Ie alen en Ie veel Ie gdijk lerwijl elke iMibng ontbreekt Hoe gnni de beilooliMg van vele dlreotauren ook la liuo goed eo kracbUg huu alravan om op allartel wIjBen la dit lakortte voorzien bul reaullaat i zeer gering Wanneer io een Sfieciaal danrvoor beaMaide zaal lalkaaa UJilolijke leMiwMMilngan werdw g lonueerd waaibU door eenige daal kundlgeu van voorlirbting werd gediend zou hel cunlaiZ tiwachen ds dillders en hel publiek worden b vordonl Unk legauover de levende acblldera kan gemeenlell a hulp in aan groule iHiwafle voorzien Vaak betiben wij gehooni hue wmmlge paribiiien gaarne wat geld wikten nilgeven vtmr den aankoop van SDhiiilerij n maar dal zij daarvan wer len afgAoinhn ta door gninis aan coHlacl mei de aobilderH m door vraM voor bedrog Daargalalai of lie repulaUe juist la of niet i het m Ifél liet de kunatverkoopera zii4i niM vorbougen In bel beril van bel varlnoiiweo van bat publiek En de bittere ervarlii en die menJceen beeft opgetkian achrlkken velen u omhtui huia Ie tooien mei de producten onnor siMIdera Brieven uit de Hofstad CCCI Men zou deu Uagsmaarlereditknanen laken om iDn gebrek aanUaag anhe eigeneoliappea indien h j iMd iHigelateu de vergaderingen bil te wonen die door de Amarikaanaohe vredeMIcaiera werden belegd De laam die deae edele msoacfaeó vrienden en vriendinnen vooruil galoopen la bad weliawaar reeih veel algwlaan va de glorie waarmede zij naar de Oude Wereld waren opgalo0Bn dodt deze altaketlog vanlüm groot idealianio heeft ook aj wtm liaar bekoring MlotMileii dat hel de genagentskan gelukken ala beintiklnlaariilnr op te treden In hel afgeliHiiHni Jaar beeft h 4 goinoenlebeetnur reeda op sot vfiel K liieil getoorsl talenteu Ie bezktofi van welker boataan ntomaiMl mjog r vaig vnniinoden bad lal woikelijk niet a priori kan gezcgid wonlpn lint zij voor initkletaafWlsr op kunatg 4 lH t geen cepaf lleiUm zou be zlli n Wanneer hiH baar gtMokto in jimtlvniciiien aanlappelivt en vlai b t liaiKbloo waarom dan niel In M blMerijni 1 Wij bedoelen blemieile niela madalljka Ie zeMeii voor de kunat doob wU oieeoen hal In volIon enwt De venderlngen van ile woningen In Nmterlftwt ta over het algemeen KrfoaniwIIJk de loelleelljke plnii ii illi geregeld aan de markt gelira 4it worden vinden nog ateada altrdi Man È iHJiLLÈ iVi idals lierinnerde aau het voorval dal naar Hollenfcerg vreemle nog niat vergeten waa Koen iiollmberg ging zeer voorzichtig te werk Hel vooratel dat hij zijn vroegeren bonlgeooot wHde doen waa van diM a ïil dat hét zells onder volleaids nladadtgera nia ttm gemakkelijk in woorden waa te brengen Hij begon zijn gaat Ie vertellen dat bij bem gaarne wiMa beiiulpnaai zijn om hmi te bdpe idt de pijnlijlte ofiitftaiKlighfMleo waarin hij op dit ougenbllk verkeerde en dal hij hem het voraoluildlgde geld son betalen dodi op bet oogenMik zall niet ruim bij kaa waa DcKo laaMo veiklaring banaat Werllrat allen moed Hl kende de ooorl menachen waartoe Halleaéais bebnonie genoeg om in Ie dan dal deae aan zijn verplichting decbki noode zou voldoen Ge moet dan loch trachten mij wat op afbetaling te geven Ik ben zeer om hel geld vertegen riep h j uil Ik kan niet gaan bedelen het ontbradu ndj aan aaahwellMeo on eerlijk werk Ie vinden en de meaaeben die mij kennen weten dat ik In bet mnbUniia heb gezeten Oezia dua dal ik het geld aaer noodlg 9 Hel doal ny lead ondevrianl aalwoonMe Halleabac ZondlgaBi eUan van uwe taaallle eeatge Mp knaaen krijgen totdat hel ait weer Hm hangt g eel van u aatvenal Alleen moet Ik u vooruil opmerken hd aan dte betrekking eenlge gevaren veilxiulea aijn Gevaren 1 Ja ik wil openhartig nel ueprelum De persoon roet wien giji i rei zoiKb imieien gaan Iwiell eeniMiixienliikcn naam naar weinig vermand Ill bi leven dat bij voert ie bet eiwfe te voorzien en Iumi vriM r MJ tet einde bereikt boebrter voor on Voor ona fa aki ge het vooratel aanneemt tloen wij met one drle i gij Manrile tloigtn en ik deze zaak voorKoneoiijefiaiJ clIJke rek nl tr Wnrünig e voorboold fronale zich Ik begrijp niet goed wal gebndiMit Dat kunt ge dadelijk vernemsn De bodoeUe jonge man ia graaf Bathe AUerS fleiger beeft hem nu en lan geld voorKpnalioten en daarvoor een lev n verzek rin ip palia vanvierbondenl duizend mark ootvangon De jonge graal wil dolgraag een porlrole ondenuanen naar het Rota grfmiKte of lek dnigell a maar bij boell geen geanhikt persoon om hem oil itle rel Ie vergezellen wal beier gaal f Ik neen te w len dal uw vrouw Uj haar broeder lowooot Die heaA toch geld h4 t IJovar Aarl ik van bohger dan beu aau Ie spreken om Iwlp zekle WerUng trotach Oa boudl mijtoch i et voor zoo n erbarmelijkonkerel dal ik ralj Ihana tol mijne iamllie zou wenden y Ne k de adianil iHo mij dmkl zal bun beapaaniWijva Daze woordsn oaloaa UoUaoberg de iaaaale vreea die bij nog kaA Hij ba l gevreead dal Weriing in zijn vertwijfeling zlf4i door middH van i jae vrouw lol zijn awagaraou we dni eo dan zou hij allakanshebben gasnial dat zijn vooratel went aangeooaieiv Doeh nu kreeg UJ mned om ilaaiuai i voor den dag ie komen Ala Ik na zoo gelukkig waa balgeM voor u te killgen wal zandtge dan doen f OuitscUaad variatan en naarhet bollanlaad gaan Hier ben iklo a gabraoAnariit I En ab Ik u eens de gelegwabeid aanbood om naar Amerika te gazar Aia Ik n vrijan ovaitocfat vorAAalle en u bekend maakte met nan jonge man wian raiogeaet gezmidizijn en mal wlea g toegang zoiidlbrijen lol alle krli m lij den briel en waa bitter teleur geatekl toen hij daarin geen gn vond Er atond Waarde Werliog gaarne zou iku Uelat zoo spoedig nK g lijk een paar ndnuten spreken Mj niljaan buia liet ma mij aangeoaaaizijn ala ge niet onder nw eigen naam koana Mijn dieiMpenioiieel ilat Mj kent ala een qiorUielbebber kon wellicht door uw naam aan dingenuil de oude doo herinnerd worden Ik wensK u een zeer sannemeli voomtol te doen en daarbij ia betiioodig dat ge nw eigen naam larzijde zet en wel dadelijli Ab gtkona iaat u dan bij mij aandienen onder deu naam Heinaeu fil Na groele K H Met een meht aiak Weiiii den brief in zgn zak Een man beawaken die met beni ohuidig wa aan de mMaad waarvoor bij alleen hiel grtoet een man die alleen aan zijn zwijgen te dknken had dat h niet in het tochthuia waa gekeaisn kaïMj zijn laadUeaaaBvarioachonen hoe bitter hwluussils dit aNes hem aan dan Mnaad aaa ds aehande die Uj op aieh had geladen Waling rana op en HoUanber Wordt vervolgd oadereade riep olj olt I Ala ga dal kant zoig Ik V voor de raat t fc r Doch iida ai l i l tu bad HolhMbaag gdilfc Vele menaehen zoadn zAar door deo naam Heinz Wa Ung worden herinnerd au het groote zwendatpracea Ja Bollenheig ïmi g mkl Bij wilde zi ooda oollqih baao cen ander een naam le datB