Goudsche Courant, dinsdag 18 januari 1916

ernstig tl VenizeHstisehe kringtn die mat iMibepeckte middelen werken richten hnn aanvallen in het byzonder op het koningapaar De regeeriag Bohgnt niet voldoende energie te bezitten om dit tegen te gaan Uet da mogelijkheid van een nieuwen aanalug der Entente oih ook In den Firuns troepen te landen sobnnt men ataads meer rekening te hondan De Entente veroorlooft aan de zees de slechts beperkten aanvoer van levensmiddelen toodat er telkens slechts voor drie dagen wordt aangevoerd In Amerika De Vorw ita pobliceert een bericht uit NewYork over de vredeaactie van da Aqterikaanache sociaaldemocraten In het geheele land hebben volkavergaderingen plaata gehad £ r werd een comité van 3 mannen benoemd baataande ait Daba Hïqait en Haorer Dit comité soekt unslniting mat de partneo in anders neatcale landen Verder voert het een actie tegen Amerika s oorlogitoeraatlngen Hat partybeatanr besloot nog verder een verklaring te verlangen van allecandidaten voOr het presidentschap over hnn meeningen den oorlog betreffende Deze verklaringen zullen worden gepubliceerd Dit besluit is blikbaar noodig omdat er onder de candidaten voor het presidentschap eenige voorkomen dia de sociaaldemocraten niet vertrouwen inzake de oorlogatoernsting van Amerika byv met centrifagepompen het uitslaan te bevorderen U jle wataistandl laag genoeg geworden dan kannen de andere ondergeloopen nog lkfar galegen polders aan dan arbeid gaan U it bet Wastlaud Otm kust leveit een treurlg ea blik op achiri t men ons uit het WeetUuid Waaf men nog veriedsn week te voet en met scheipenicarrein langs eeo slai van ds duinen mar bet dtraiwt kon komen daar staat men nu aan den rand van een groote diepte De duiiïen zijn over fea tcanr merkeüjke breedte weggeslagen en ri zen loodnecht uil het atroml op i e traip voor het ZeehoeplUum van hel Uoueidmnsch Kimderziekenhuis te Kijkduin is half atgabroken die voor hei Uadtiotel Is geheel weggeslagen alsmedo die voor een paar villa s De loopgiraiven verder op door de militairen het vorig jaar aangelegdi zijn verzakt ot geheel vetdwenen De DelflaudBche hooUeu dlie men na een vroegeren storm zoover mogelijk onder de duinen verlengd hf iiggen weer geheel vrij Kn die hoofden zelf zijn enurtig be c adlgdi Uroote gaten zqu er in geslagen waarbij groote granietblokken zijn losgewerkt en elders op hiet strand neergeworpen Het strand zeJt is aaiiinerkeli gedaald waomkior kisten veeniagen zijn blootgïkonien Belangrijke giitt van H M de Koningin Hare Majesteit de Koningin heeit gisteravond den heer S F van Beghon ten paleiize te Ameterdam oirtvangen m zijn qualitelt van voorzitter van A romistrabenren der AlgeiiM no Vereenigde CammiaHie tot lemgiing van rampen door watersiwo J tendnd van den heer Van E hen eenige inüshtingen Ie verkrijgen omtrent dö werkwijze der comoussle Uet hieeft U M de Koningia behaagd den heer Van Ëegbea mede te dealen dat zij bereid is met een gift van t lO OtX de UjN te openen ntet dien verstand dat wanneer mocht I bil kon dot later meer noodig is dan de dau ingekomen glNen mochten ba drogen iiare Majesteit het voornemen heelt een tweede gift te laten fooTt zijn tW i ii toffer8 e belaaulen De üü le poblei waohter Bertus van der Hooff dóór schrik bevangen is neergestort en ver ionkea De zoon vab den landbouwer De KidtteT die getracht had hem te redden sloeg het leitouw om den aim ward ine g ik urd en verdronk Vewolgeo is een overwegiwachlar van den Spoorweg krankzinnig g wordlen De man had naiAtdienst bij de livler ie Eem h zag hel water stijgflik on wist dat zijn bezttUnkje in gevaar oit zijn De man verliet zija post niet doch gisteren bleek zijn verstand verduisterd Wij veimemen dat de voorziening van levenwnidltlen der noodlijdenden in Hoogiland BnSehotsn en Spakenburg zoovaat mogiajijk werd verzorg Qist werden booten aangévoard van da provincie Hoogiland Is thans met wagens te bereiken De val van het Eemwater houdt aan Ili het ovenstroomde gebied is eeltige val echter niet veel te conSlateeten Mr ff Viasérinft de voorzitter der nZaÜarzeavaréahiguig herinnect hi hat Hbld Ta 3eii4 n gaa aan de geschiedenia vaA de Haarlemmormeet en van de Zniderzae plaanen Hijschrift £ n na is plotseling deze grooteramp gekomen die onnoemeipe schade heeft veroorzaakt aan de welTWande provÜidSn rondom de Zuider zee in één nacht zien wy het zelfde gebeurd van wat met Haarlemmermeer is geschied meest welvarende tandstrekaa werden plotseling veranderd Ib aan zjltan waterplas d ken wegen hnizen spoor en tramwegen veerden in eenige urenTerwoest bat mooiste vee bg duizenden verdronken voor de oogen vande arme bezitters die niet in staat waren de mei dan dood worstelende dieren te hel en een gedeelte van da mooiste gronden in Nederland is overstroomd door brak water van een door opwaaiïng zoo groot zoutgehalte dat het gras ndsadhiaa in jaren nietmeer zoo cal groeien de vaarten toéhten slooten enz alle sterk zonthondend geworden z n met allenadeelige gevolgen voor de gezondheid van defi tnenseh en dier daaraan verbonden tarwjjl ar geen kans maer zal baetoas dk watw wedn te verzoeten tenzij uit regenval wat jaren kal duren d mooiste grond voor geruimen tijd veranderd in een moeras met miasmei 1 een groot deel van l oordHpllaiM WW met ondaigang bedreigd I i Is die ramp dan inderdaad noodig i8aïrsaili iOi Dok in deze zaak weder postifaMwi wakker te schudden i Tw frilnoadigheid is een zeer op den voorgrond komende eigenschap idar HoUandais Zg koesteren als het iware die tw fel Zg beroemen er zioh op en doen het gaarne voorkomen alsof hnn twpelmMdigbeid eigenlijk de ware voorzichtigheid is Alsof voorzichtigheid niet veeleer ligt in voorbereiding in vooruitziendheid van wat ons in de toekomst sterker en beter kan maken I Vo5rziohtighaid ia niet belichaamd in het neg ave in het nieta doen Jiet zioh onthondeu Integendeel in het positieve in hét tgdig nemen van maatregeleq mits wel overdracht en goed voorberad voor wat in de toeIcomat ons hat nattigst wezen kan GOUDA 18 Janoari 191 Inbraak in een schuit I Door de politie z n de personen opgespoord die zich in dan naoht van Katardag op Zondag wedenacbteiyk en door middel van braak toegang hebben verschaft tot den ro van een in de Bleekerssingel liggende achnit Het bleken te zyn P w R die verklaard hebben in staat van drimkanaohap t hebben gehandelden zioh allean in die schuit een nachtverbiyf ta hebben verstrekt Xjtddiahtatar Giatarenj ward by de politie aangif ta gedaau dat uit de toonbank van een dameshoedenwinkel herhaaldaiyk geld werd vermist Het is de politie mogen gelukken te ontdekken wie het geld voortdurend wegnam Het wiBek t yn een IS jarig meisje datharhaaldeiykeen hoedje kwam koopen n dan gabmik maakte van de gelegenheid dat da juffronw naar de achterkamer ging om aan het hoedje wat te veranderen om de lade te lichten Van de laatste maal ward nog f 3 5Q op hat kind bevonden Het meisjeheeft bekend Proces varl is teganhaar opgemaakt AanlheMeiHi Door Burgemeester en Wethouder werd hedenuaididag ten sladhalze oanberiteed Het maken van den Bovenbouw van da 3e Openbare Bewaarffchool aan de LethmneMtaat Iilgeieverd waren de volgende 13 biljstlen i van iüijk Waddlnxv f24500 C Zanen AmmerBtol 24600 Van Straaten en Heemskerk JoudB 26000 U Meiier Hotlenlam 26090 J Sl t Gouda 26392 J C Blllm HUversum 264 28 J Middelkoop Gouda 26450 J de Zwaan Hilverda 26486 B Heppd Zwolle 26700 L Boon Gouda 26987 D Klaassen iiottjwdam 27676 O 8tok Mzn Vütm 27SéO O van Es tl W Bwi Amersfoort Si33 rLe3 i Isint Naar wQ vernemen heeft H M de Koningin een belangr ke bgdrage achf nken tan behoeve van de militaire tahoinn voor al de Frotestantscbe an voor da permanente en t delgke RoomschKatholieke militaire tehoizen welke tijdana de mobilisatie hnn krachten baaohikbaar atelden voor de gaKemobilisearda waennaoht N aOt Watepsnood De Watersnood i aai WIJ vei ueineu is luuii lu re wnü tULiiU eii van oo ruw i ua uwl lut i uouiug 16 uat de negeeriug r cuit jx MOueu Sieuto verleent toi lemgiug van i u noüü cue net eevoig té vuu de overMrooiningen Uo dui uie laak volooeiiide kan worden DeUtmiKd door de Algeweene Vereeiugma t omnnssie tot i eoiging van Uiuupen uioor Wateriinoodi Ungewesiflcht wordt het gieaotat d kraouten ie versnipperen uoor oprK tuiu van bijzunuere conunlBstes Moohi onverhoopt blieken dat de bei niKbare gsidttudklielen t x Algemeeite OomioHOaie ouvoldloeuAle lootibteii git diau züu de Kegeeriiig heob i te overwegen wat ha r te doen staat De schadevergoeding dte aan de getroHenen zal worden gegeven zal getfohielden naar vaMe regelen volgens een Voorafgaand door Ged p ouwen in te stellen ondierzoek In iHd eest vian het bovenMbandie zal biuaaukort van KegeeringBwege een keDalacwing gtiaiobledeo aan de d Bbelrelienile autoriteiteD Bezoek van H M de Koningin Zooals wij gisteren reeds meldden bezocht U M de Koningin de geteisterde streek in Noont HeilaBA Wij onueenen aan het Hbid uogi het voi Zonder dat de bevotiElng van t tgeteislerde Waterland er vooruit iets van wist heeft onoe Koningin gis teren de overstroomde polders be zocht I De snelle motorbootjes met dte vlag van de Komnkli ke Koel en Zeilvereeniging op den achtersteven waren om half tien al bijna onder de brng van Buiksloot het Noord Hol lamdBoh Kanaal ini toen de bevolking uit liep om dB landsvrouWe oog even te zaen vóór de bootjes verdwenen waren En voorbij Buiksloot kwam de flottielje motorbooten al dadelijk in hel overslroomide polderland Hecht een doorloopend bek halt onder water links een rij boomau op desse wi e werd het Kanaal afgebakend maar tot aan dton horizon toe strekte zich venter één watervlakf uit welke aan een groot meer deed denken waorln het water go lfde en schuimdte Jhr Hooft Graailanid kapitein luitenant ter zee en adjudont weeB der Konangin die veirg cteld was van freule Sloet op een kaart welke dorpen in de verte en rondoin lachLbaar waren En dichtbij viel betoog op do Verlaten hulzen Sommige tot aan de dakgoot in het water Troosteloos zag het eens zoo vrooiyke ipaWBrland er uu uit en den jammerlijken aanblik werd nogi verergerd dioor enkele kleine talweeUjeS als kippen die angstig van de op invallen staande hooibergen of Inde takken der boomen voor zich uit taaiden naar de eenden en zeemeeaiwen welke lustig rondom cte huizqp in haa dement zwonmieu En bij het heggetje in de nabijheid van Schouw golJde het water over een hoog gedeelte van den weg evenals de brandling in het strand Midden in het water Stonden de wegwijzers van den A N W B en vreemd deed het aan boven de golven te lezen maximum snelluid 10 K M per uur H M dlaKoningSnbezoclit JBroek dtarna Monnlkenidam De Koningtn stapte bij de cooperetteve koekanfabnek aan wal fllj de groote koik wa 4tte de burgemeiestér de vorSSn pp De kerk dMd daar nog dleiwt J koeienstal Oók dit zag de Ko minglin an midden in een groeten kring van de bevolking op straat sprak zij varSbhBIendé mahhen en vrouwen gamoodelilk aan Gavolgld door zeker de halve bevolking van Monnikendam wandelde H M door de Kankstraat Bij de haven wees Jnen ook Mér op hot peil hoe hoog he watw daar gedaan had Jn 1829 In een kothWleke bewaarschool wireo koeien oifd ilg rBi lit aok Bouwwerken topgeael i i Volgen egn bericht in de tï t Jt zijn twee bouwwerlun in deze gauttmle moeten wordW topgei we ais Uniancieelafflo ilijkbedte waarin êt aannemer de hewM GMbrS Scboièten verkeeren Zateidaaii nd kogf aan de ongeveer 80 mMMeS geen weekloon worden lultbethilfdr Ze werden allen ontslagen De werken liglgen SUI Het eene werk betreft d n bouw van een 70M aiWdtoaiwoningen voor d e vereeojglng Het Volksbelang het andere den onderbouw van een gemeepitdljke bewaari ohiool Beide werken laoe n in daje maand wordlen opgeleverd In het Vlnohtoord Hedenmiddag werd i het Vlnohtoord aan den Graaf ïloriaweg op eenigszina feesteiyke wy hat 1 jarig bestaan van de Naaizaal hardacht Te dezer gelegenheid werden Mevr Wssel de Schej r de Ridder en Mej J Eweis bloemen aaiueboden en werden mej EmaisNen den heer F de Footer souvenir gsoffrea De naaizaal wa in een danszaal herschapen en daar zorgde het f anfaregezehohap oit de kampbawonera gevormd voor ppgewddnjnnaiak Hat was een en al gazellighad Watersnood Comité Naar wy vernemen worden hiar t r stede pogingen aaagdwand om te komen tot oprichting binnaa enkele dagen van een comité hetwelk zich ten doal aal stellen het byeenbrengeo ven galdai tot ianigiag vaa dan nood van de door de wateraasodgatiiefteien Daza pogingan zolMn ongetwijfeld wanaa inatemming vinden o kra tig woideB nateuiid In veroand hiermede wgsea wü op den epioap tot steondoor da ugemean Vweenigde Commiaalé tot leniging ran rampen door watersnood in Nedatland met vrelka cammisaie het plaataalyk comité zich ongetwyfeld in verbindijig zal atallen Oudowator Terwyi K giatermorgsn aftiar aan wagen gier vervoerde had hy het ongeluk dat de stop mt den wagen schoot Met fikschen stroom liep het watar ovear de siraat Vermakaiyk was het voor de ooggetuigen voor K mindar friscb hem wanhopige pogingen ta zian aanwenden om den strooa ia stoppen hetgeen njet spoedig gdokte dalu bh het paard niet d na veel mseite kon tot staan brengen De weg die de wagen g De overstroominig N oo rdi Holllindp Alléén da aehada zegt mr Vissering die thana in één nacht is toegebracht zal misschien gelijk z n aan de totaJe kosten van de afsluiting met een d an Vieringen naar Piaam dte gebouwd wordt op een w ze dat soortgelijke storingen zonder bezwaar kunnen Worden weerstaan I Het droogleggen der polders Van desknndiga i e vernemen wy Voor Boovar als is na te gaan agn in den Westeiyken ZniderzMdijk die Waterland moet beschermen drie gaten geslagen by Durgerdam bij Katwoude en by dan Zeevang en zeer zeker heeft de dyk ook op andere plaatsen geleden De doorbraken waren mogeiyk doordat de dgk is gaboawd op aan alappan grind an veengrond Nadat de zeadyk as baawakett en de daarachter gelegen polder was ingeloopen als da Katwondar polder gingen da lagere polders als de Zuidpolder er aan Het zal slechts mogeiyk zgn het ingestroomde water nit te slaan ala de gaten in de dgken zon gedicht wat nn nog niet mogeiykis Daarna znllen da watergem en in werking kannen worden gesteld en wel ten Ie h t stoomgemaal by Eadoelen dat uitslaat in Znkanaal H afwaterend in het Kooidcaakanaal dat waar looat te IJmoiden of te Sohallingwoade en 2e aan bet motorgemaal te Katham van den polder Katwonde loozend op de Zuiderzee an door een ander motorgemaal op Bcharmerboeztan Het zal bovendien wen aiyk zün met anders middaïn Van een 8 ie ialen Verslaggevor Vanuit de dufibstreek waar wij geen last van het water hebben zijn wij alèrdlag nj ar die zwaar geteisterde streek n Noord Holland gereifidi nAar Waberiaud diaartoe aangetrokken als zijnde onze getiooitegrond Tot Zaanr dbm merkten wij lüeta bijzonders op maar voortlj üaandam begon de misère Oezeteji in den trein keken wlj aan weersizijden uit het raampje en zagen één onafzienbare watervlakte met hier en daar de kap van een boeiren laats en wat boomen er om heen or boven uit stekend Het water stond aan beide kanten tot aan den spoordijk Een angstwekkend gezicbt in den donkeien avond Wij kwamen echter goed en wel te Furmerend aian waar de stad vol was met vee Alle beschikbare ruimten staileai kaespokhulzeu ax zeUs d groote boterhal was met vee bezet Da stad was vol valt het geloei der koeien Menige boer ruStte in het hooi bij zijn vee Wij 4agen er zoo llMen daodk p overvennoeid en toch niet slajiiende omdat ze te veel vervuld aren met gedachten soraaidgen tobbend over vrouw en kinderen M Zondagjoanorgens was de tftsjd reed vraag gevuld met een groot aantal vtwaoleiingen vooral uit Amsterdam met fietaen auto s eau gekomen Steeds meer vee kwam de plaats binnen wau t spande in de Punner en na r men z de liep de Purmentijk gevaar Ook in de stad zejf begon het ar critidi uit te zien Het water kwam van Purmerlandeo LaufeÉneer naar de Wonner en aan I d NeokeiStraat Ie Punneireod begon iifni veto menscneii hun huizen te oi luuiiun evQitals aan de V ix ruiUXiuut lerwijj do kerKen aan waren ktonii er p tellng t a ii e gesctaal Aug uge gazicuien Wat zou het ziju 1 i eieelieude apfiA viwr do mititalren tiat ze zich gereed moesten hou den Kort daarna opnieuw geschalIV u was hot noodalarip i e bungem eir van Punoerend liet bekend inakan d i aUe vreemdelingen de stad moaalsn verlaten terwijl dit bevel teven op verschillende punten wanl aangeplakt Tegens werdi door den fottrgsiueieijilai Mar de vecsetulleode ganuzuBnen geaeuid dat bij de mililalrcn uit Purmerend uet vorloj thuis voor mogelijke gebeurlijkhadffll bescbikbaaa scbikbaaahield Brood wasbijfcane met meer Ie krijgieai Wij besloten de bedreigdie puotcu te gaan bezoeken De weg van Purmereod mi Edam en Moniuke n dlBffn was door miUtaireu afgezet Wie er niet woonde of er geen tamiUe had werd niet doorgelaten Wij als persmenscheo kwamen er ongehinderd door Rechts naaj iliKndam em groots watmylakte Ui die l uiui erbrug waar het waier roetta op de straat stond waren militairen ezig zakken zand te stapelen De polder de Purmer was ec iter nog gsneel dlroog Na een half uur taliwn kwamen wij aan den KloosterdSJk en l g MonmUömdlam voor ons Deze stad was echter geheel door t water gefiaoleenii Over d Klooatendlik stroomde het water met bruisend geweld En zoover het oog reik te uaets dan water w ter iijet de tiets aan de hand wandelden wij den eenaaroen I unnerdljï op de bedreigde die ala hij doorbrak de Punner zou doen volloopen Een kw rUer loopen en wij waren aan de critiehe plaats Jonge boeren hadden dem dijk reeds over een aMand van ongeveer 1 K meter met een dam opgctoogld eb wajen no bazig dl met mest aan te vullen Onophoudelijk reden de karren met mest aan en de boeren werkten voort om hun Sohoonen poldbr dïoog te houden wa ir goede hoop op bësionil want het water waa iets gevallen Van hieruit was de Zuiderzeedijk zichtbaar en men kon de dloorbraken zien Wij vorvoiMen onze rei naaj Edam langs den gUbberigen dijk en kwamen te half twee in deze plaats aan Ook hier in de stratro aan dèa buitenkant veel water En ook inde straat die toegang geeit n ar de Puraner en Funuerend Daar waren militairen weer met zakken zand beJBig De inwoners van am mqchma de stat niet veriateo itltlnns nlél joni ait nieuwsgierigheid na r een of jaihkire plaats te gaan Wij verlieten EdBm weer en kwajmen nu heele kudden vee koeien en schupen tegen die naar deze Stad on naar Purmerend werdten gadteiven Bij Kwadtjk ook veel water on ook biier mlilltóire bewaking In Purmerend teruggekeerd bemerkten wij dat dis toestaibd daar crllieker was gewonteni Hot water kwam van IIpendaiu en ook van Dandlelmeer steeds iioeer naar de tod Het tramstation was i et meer te bereiken vanwege het wat r en ook de Heerengiradbt kreeg d ar reeds last van Bruisend Ikig ha water in deae gracht De trams vertrokken nu van het Tran t lein na ir Alkmaar VeJen gingen biennq naar Alkmaar om vandaar par spoor naar Atostêndtun t reizen Men was ban de reis ovep Zaaxskun te maken en dsdienSt was ook eig oagepegeld Het NoordHoUaud h kaneial stond buit i zijn oevers en bet was voor de bootben op Amsterdam een gevofirl e reis Toen kwain het bevel dat al het vee Punuerend uit moest Drie groote booten van de Nieuwe Rijdvaart Mij en vele andere booten en motorsohepen kwamen uit Am erdam aan Het vee moest naar Hoorn ot naai Amsterdam en Alkmaar Alle inwoners van Pumnersnd bewogen ziehy langs de Straten en de kaden en miigstvol blikte men naar het wétér dkt steeds meer op dé stad aankfram Vooral het gesdcht op het land in ée ridhting van Furmerland en Landblmeer leverde een droeven aan blik op Hoeiven steken boven het Watenrult en met bootjes tracht men soms nog te redk wat er is Zoo za ei wij een boer zijn kippen wegihalen De booten brengen vele vludhleUngen uit dte omliggende dorpen aan Beddegoed aagen wij opgestapeldl liggen een man zagen w0 met een geit een andere met een hond in de armen En moeders nwt kinderen Velen zien den nacht angstig tegemoet Wat zal het worden Zal ook de groote en SChoone Beemslerpold govaar loopeo f De dijken hiervan Ijn echter hoog en hecjit Hoe zal de Wormer het houden Toch hebben wij oede hooj Het weer iS nu top Zondagavond terwijl wij dit Schrijven kalm de wind is goed en de maan Schijnt Moge het zoo blijven en het Water zakken opdat NoordHoliandl voor grooteir rampen geblaard blljve Persoonlijke ongeiukken In de gemeente Hoogland bij Amars wea d m oogmiïstièw jeoaiiüea 7 B de iUiWüi UMjdeu twee vrouwen vluditötingon uit hot overetroMHile fftfiai Qok ZIJ w a u dk or de KaMiiigm aaagespcoket en loeu de tromtin kei Üwiui 2o gtteoleenl legend aladgo verliat hlcnngin de bevooeir 8t oBitaan het Wilh iimis aao SU daoAcboariield rour de bedangsteiUngi Ae da landbYroBwe ie eiw de zwaar beprotlde bevolking getoond haid Over zee voer deibotorbootflottieije QU naar Voleudla an ZOQ tCöi dt Koptn n van uit die verttt dMiidMtr gebroken dijk bij Ditdam ziea Ale rotsen akjok orergeblevea atukkèta d Qju iuaBChen de dtrie gapiugen mt en diaar aciiler waa weer bet waAer tot in liet vapre versohirat Toen in dim js tti die kleine baven ram Volendam werd b aqngevarea kwam er dadelijk lM r giug in hot dorp yiu klepperden deMora tan over het houten plaukier lan de haven vol met ïwttei Uit de awhepenj thans drijvende woi ngen voor Boo vele gezinj n kropm de VoleudlanilaerS en d TTOw b T lug te voBiimhtjn oca da Kjoaiimi t zien dtte n t een dikilfe autonJuto op en een Kwaron mati aanj weldira tenuddlegi der VolendUnHebe bevolking zioh bewoog Dat haed Volen laiu wed ra ajcbter de Koningin aoiiliep was te begiriipeu i die vrouwen lieten de i die zou drogeii e dekens rokken en ondergoed in den steek en sohaardleai zich lang dien weg of drongen achter dis veldwoohtet aan Ik fcom hier eens kijken Jio jullie het hebbeu zeide de Koningin tot een dier vrouwen De oude VolendiaiBedie vrooweu die nog nx olt de Koidugtn ee eji hadjden an tot du0var in hooldzaak aleofata bekeken waren door £ i H hen of Amerikanen waren opgetogen nu zg haar Kpninglin van zoo dichtbij konden aanachouwen Wat ziet ze er goed uit een echte Hol andsiclie vrouw zeide een VoJfflidorasche En de YolendtuisneTH namen Vol eerbied hun ruige mutaeo al wanneer die Koningin hen onverwaahto aansprak Zoo londtor eenig olficieej vertoou wafl deze tocihivan onze vorstin dbor het geteisterd Watertand Er wa dan natimrll c ook geen loOi rug met tapijten belhangBn om na T oen botter te gaan Over een wankielend plankje g li al petii door dien bekendbu Votendkunmer d n heer Spaander kwam deKonlngSn in te botter waar die vilWdiaB nlat aan het tel w r n ij wi ook een kijkje in het voorondier en wa een tijdie ontAohttwor In Jwt gedeëlto Van het iehip Hal pende op de knieën moest de hoogie b o r p de voorpleidit van dien rbiMer tooimen om daarop verdterop in hel dorp te giaan tus en ite twee rijen huiHtje door In Parmet nd blgft het water nas ivoortdnrend stijgen D Gemeenteraad 18 tegen 7 nor in spoedvergadering ib eengeroepen Voordurend komen tu van vlnohtelingen uit den Purmerlaniderpolder en vootal van de Nekkerjstraat die vaa Farmerend naar Nak loopt de stad binnen De Lathenche kerk en het Luthersohe weesbnis c n I voor do daklooMn beschikbaar gëïteld De dgken van den Wormor en den W lde Wormer hebben tot nu toe stand gehouden Militairen zHn voortdurend in de weet deae dpen met zand en graszoden te versterken In de gebonden apoedeisohonde raadsvei gadering is besloten aan de Watersnoodoommisaie een orediet vi p f 3000 toe te staan In de Wormeinoldsr loidt de noodklok Bet hmarMdwoRlt wqjg tnRihr vooral nü d Ba n t ©olim niohen mt den Parmer en Beemster nemen ds vlaoht Soldaten verzwaren de djken Zaandam Sedert 6 um is het water 6 o M stegen Het bestnor van den polder Westzaan besloot de Oostznde behoorende aan den polder Ooatïaan zoo noodig te versterken opdat het water niet in de Zaan en van daar uit in de Westzijde der gemeeata es den polder Westzaan kan komen CFeiiengde Berichtèfl TJitahiande brand Te Apflldooin heeft Zaterdagavond een pitalaande brand gawoadT in de machineen rywisifabriek van de ifiima Sabr Versteeg aan de Loolaalt De brand ontatond door tot nn toe onbekende oorzaak in de werkplaatien breide zich aangewakkerd door den sterken wind snel uit zoodat toen de brandweer ter plaatae kwamde fabriek en het aohtergedeslte vanhet aangrenzende wsoohais in liehte tonden Pa fabriek ea eeB gadeaUa van bat bovenhnia bewoond door de daoaa Albars b DohaairB bnuidde uit Bet overige deal van het bdvenhnia en bat iiakwamfa t al tterMim e érzekering dekt de schade De inatairting té Arnhem Over dit tranrig ongevd meldt de Aiafa Ort bet vmgende Op den Westerfoortschen dgk lain S bouw een malkinriohtiag voor de peratieva Verbruiksvereeniging jpa Vooraitgang Het gebonw is gdyk loers opgetrokken van metselwavk waarboven was aangebracht esa groot waterreservoir in beton Op een gegeven oogenblik stortte de zware betonbak waarin versohillaade werklieden bezig waren naar baoeden door de balken en metsel lHfk heen Alles werd tot pain Soen wü eenige oo enblikken na bjï ongeval op hat terrein kwamen i a er niamaad die precies wist haaveel arbaidars op het oogenblik taan het ongeluk plaats had in t gabouw waren Twee werklieden zyn zwaar gewond naar at nakanhoia svaigabneht e jongen bracht het er met eenige schrammen af terwijl de opzichter een niet ernstiga wonde aan t hbofd bekwam Op het oogenblik dat wy dit sohryvan van ayn er in ieder geval twee doodeD dia onder de zware pninmassa zichtbaar zgn maar niet te voorsshyn knnflen worde gebracht daar ar groot gavakr haataot dat er verdere instortingen zullen plaats hebben Nader vernemen wg dat het aantal dooden miBataai 4 bedraagt Twee werklieden zgn met zware hersenschndding in het Stedeiyk Ziekenhala opgenomen De jtntitie heeft de leiding van het oodanaA in handen ganoman en de hulp gareqoiteard van de gania oi efnae de puinboopen op te ruimen en da onder het puin bedolven lykm te imofscbyn ts brangan Kamertjeszonde verboden De heer Herman Heyermans schryft aan he Hbid Elie agent van den Spoorwwboekbkttdel der Maatschappij tot ploitètia van Staatsspoqrwegen te Tilburg Wwd 14 dezer op het politiebareau te bnrg ontboden en werd proceS varbaal tegen hem opgemaakt wegens hat uitstallen en té rnrkoop hebban rm den roiult f siKtjaazonda van BMaon Hsfermana wt procea verbaal zal aan de jiMtitfa vriniJen doorgezonden om te beooitdaelan ei het boek verder aitgestald en verkocht mag worden Kamertjesz nde verscheen voor hat eerst ruim twintig jaar geleden Het is tegen dan tienden drak dat da politia te Tilburg thans beswaar maaftt l orwegongeluk bij Tiel Het apoorwegongeval der vorige week te Tiel heeft een slachtoffer geëischt De BS jariga remmer Andri van Ingen van Nymegen die ernstig vooral inwendig werd gewond is Maandag in het Ziekeohnis aldaar aan de gevolgen overleden Rechtszaken V oof dan Boogen Raad werd gistann behandeld de zaak tegen H V te Mooidraoht door den kantonrechter te Gouda veroordeeld tot f 0 50 boete of 1 dag hedltenis wegens het zonder daartoe gareohtigd to z n laten gaan van koaien welka hy dreef over eena anders hooUand in den Zaidpolder n l over aan weg op den ringdyk van genoemden pomer van welken weg de bermen waren verpacht aan iemand die daarvan het grasgewas genoot Gecondndeerd was tot vernietiging en verwnzing der zaak naar de rechtbank te Rotterdam De Hooga Raad vereenigde zich adibtahalva met die conolnaia ftrond van een iwia brek In hat b atreden vgnnia N R Ot Onn g l iKitrMrde Weekbladed Hrt iaata atünmer van Het Leven bevat oorlogafoto s de verwoesting van Lenven de ontzettende watersnood in Noord HoUand de opening van da Industrieale Club te Amsterdam het spoorwegongeink bij Tiel het alachad va Mevrouw Christin Poolman qanige foto s van Jan ÖrOotveld ter gelbgenheid van zyn 26 jarig jabaaUB een artikri van Jan Faith met foto s ge illastreerd van de Amsterdamscfae Jodenhoak de receptie van da leden der Ford expeditie m Hotel Wittebrug te Schevingen verder cari atnren klein leventjes schets en als bylaa de roman byvbegsel de Stormvogd UK vriiAT 44rrciiu 5 i Kl Trekking van Dinsdag 18 Jan I lOtX 97 X6901 18076 I 400 6437 13778 18888 f 200 518 104 21 11411 14156 k 1100 54 3031 M70 4450 6476 16582 19953 204S8 Prijzen van f 70 JUJ iöl J2i 226 681 ÏIj 112J llSi 1318 ism 143 14Ö8 löSfS 16 a ii H Il 18 102J iBbj iösfti iMoa laa IM mi ióHA i ii 2 d £ Bum 81 2b Jl j 3 Ü0 i m Sin 3837 4122 41T8 4 1 IMi iM im io il 4565 éH 4 Jaj 6155 5311 5458 5566 5569 5707 jit J 5764 6 38 6173 6330 6591 8 6 11 11 liii 7 13 8U91 81U6 B176 8870 tM9 S 8410 84 H7V1 8989 8092 9261 93U0 932 9029 9738 11076 1 M 9J 10540 10 49 10928 10959 10972 11494 11518 11 jO 11750 l 2 228 12 237 12292 12887 lai 0 12Ó 1 J613 1 2929 12964 12975 IJdJO 13350 13431 13446 13453 13607 13691 11276 14290 11292 14723 14788 IWH 147 147 7 nm 148M 14i 3 l U08 15145 15 209 15217 15239 15348 15601 15763 15955 16011 16139 16875 16469 1647B 16544 16843 16963 17069 17212 17282 17380 17881 17507 17599 17646 17696 17712 17746 17897 18359 18462 18571 18608 18664 18671 18994 19115 19155 19331 19862 19382 19403 19468 19592 19601 19655 19665 19738 197 44 19959 19972 20020 20046 20048 20076 20308 20487 20815 20975 bieten U M 36 64 93 98 149 lil l J2 lill 2 29 2j9 280 339 Ö 446 45 2 487 592 643 669 Ojü IÜ9 F63 823 834 856 865 87 1047 1156 ll 2 1203 1234 1254 12BJ 1318 1358 1366 1444 1446 1491 VU2 lüU8 1674 1706 1803 1819 1849 1822 1872 1885 1904 1922 2041 2089 aiW 2173 2181 2186 2224 2298 2840 2J14 2367 2410 24D0 2519 2539 2559 2 O 2574 2587 2637 2686 2700 2831 itSÈi 2t 7 2842 2876 2975 2B89 8019 3039 82 26 32 26 3238 825S 3266 3276 3326 3409 3 j23 3544 3549 3606 8633 3680 3745 3776 3781 3877 4100 4125 4184 4255 4345 4316 4383 4452 4461 4484 4499 4507 4536 4600 4644 4663 4661 4766 4767 4806 4860 4863 4907 4947 4948 4949 5043 5052 5074 6112 5144 5152 5204 5230 5318 5321 5845 5354 5861 5450 5620 5667 5683 5706 5721 5828 5853 5865 5866 5889 6989 6047 6073 6103 6194 6376 6482 6491 6530 657ti 6628 6746 6797 6810 6941 6944 7041 7046 7167 7211 7 223 7240 7276 73 27 7458 7591 7636 7648 7781 7788 7790 7806 7813 7916 7971 7973 80 24 8049 8104 8165 8114 8125 8182 p234 8287 8351 8856 8664 8676 8686 8 i89 8752 8757 8764 878 8807 8817 8S48 4858 8809 8000 8982 9088 9Ö86 9164 9207 9255 9386 9380 9466 9420 943 4 9490 9494 9530 9566 9624 9650 9663 9677 J 686 9784 7764 9826 9880 9837 9855 9869 9878 9900 9949 9964 9974 10044 10082 10122 10142 10151 101 59 10198 10202 10210 102 25 10 247 10279 10287 10333 10889 10511 10598 10608 10621 10735 10761 10800 10805 10853 10890 10892 10934 10 4 10966 U049 11083 II1O7 11181 11182 11281 U 236 11274 11314 11347 11364 11396 11400 11448 11473 11476 11488 11510 11548 11581 11608 11627 11684 S698 11723 1J771 11827 11888 11908 11928 11929 11931 41942 1 28 120 29 12083 12055 120 1 2228 12261 12388 12442 12546 12586 12694 12680 12662 12766 127B2 12788 12826 12898 12979 13054 13122 13238 18269 13344 13379 18395 13590 13704 13706 1S759 18765 13774 13784 13813 18853 13907 13936 13959 13960 14001 14137 14265 14296 14301 14303 14319 14350 14371 14403 14420 14458 14468 14475 14476 14575 14776 U883 14907 14993 14987 15000 15011 15033 15060 16085 15135 15233 15341 15244 15361 15263 15293 15382 15412 16453 15467 15470 15662 15482 15693 15724 16 765 15776 15877 15890 15901 15917 15938 15966 16070 16138 16181 16285 16365 16369 16382 16441 16475 16477 16510 16597 16601 16661 16674 16724 16874 16893 170O7 17011 17016 17080 17131 17178 17259 17812 17418 17436 17484 17501 17521 17546 17551 17614 17662 17677 17764 17768 17790 17921 17928 18051 18084 18091 18251 18262 18137 1835S 18392 18414 18426 18555 18599 18615 18643 18692 18701 18756 18884 189 28 18968 18964 18976 19014 18028 19029 19069 19081 19085 1910 19141 19187 19239 19406 19416 19434 19523 19585 19656 19661 19721 19782 19783 19794 19880 19901 19909 30017 20041 20086 20163 30167 20185 20221 20240 30287 20309 30327 20J19 304®8 20568 20624 20633 30710 30728 20806 20811 20930 20985 21000 Prijs van f 1500 7197 6e Klasse Ie Lijst No 9204 70 m z njat No IO8O4 z mot f70 li H ana l an Wa aJaallagaai 1 Koopt Uw 1 loÉD riiiiiaeEiliiiiiiiii CJIREL KROPMAU 1 1 KLuwta 1 m aouDiL 1 volg faad zag er intasaoheu ear smerig uit De Algemeeue Vereenigde JommiaMie ter Leniging van Kampen door Waierswiod iB Nederland ue ien en Ontvangen de benchben oetreitende den heersohenden watersnood in vawishillonde provtnoieB van iNederlianiü Van ouideel dat het noodig is 00 spoedig mogelijk getden m te zameicu om dien nood Zoveel mogelijk te lenigen Verzoekt bi dragen te wlUen zenden aoft dbu l enainguieester denheer tt Sill n tirma Hope ie Co Keizenügraciht 579 581 AmaterdcuuJ tariMMl het die coniimissie aangenaam zal zipi indieu de diieotiaB dar dlagbfadipers ook gelden in jintvangst willen nemen om die af te dragen aan den Pennlngtmeeaiervoociioamê Vertrouwende dal velen in den lande aan dezen oproep gevolg nullenfeeven J W C Téllegen Burgeuieeflter van Amirterdam S 1 van Ëegtien Mr G J Fh Graal Schlmmelpenninck Mr H van Bee Mr W S J van Waterschoot van der GraOht Mr K J Philips E Séillem Firma HoUe Co Keizensgraaht 579 681 Améter dam Penningmeester Mr A W Garrltzen Keizera glraohl 573 575 AmttaOmt Sacretarte Mr J C Baron Baud Mr C P van Eaghen F I M van Ogirop J van den Honwt Mr W 1 M Westerwoudt F LieWuck J Hzn J Q Werüieim H W van Marie De admloistiatie van de Goodache Courant verklaart zich hiertoe gadurne bereid in afwachting van de tomiaindkonttn van een comité hdmter plaatsk Léjatste Berictiteji Alk het Westeiqk Front PARIJS 18 Jan Het commoni oé gran gisterenavond luidt i Onze vardragenda kanonnen hebban den in België geconcentreerde vgandalyke troepen zware verliezen toaga bDaokt n mnnuiadapota op da Mmi heogta besohadigd Tusachen Somme en Aiane hebbao wy de vijandalyke loopgraven krachtig beschoten en de Duitsche stellingen ten N W van Bbry au Bao bescha U Uet baaock van Frina UmiMc aan Markto Owbe AmaterdamsGhe corrsa iondeiu s hii lt ons Als een blijde hoopvolle tijdiipg was in de vroegte n berieht van afriiwan komM aan het zwaar geteisterde Marken over üAiBdsx tot de bevolking doorgiedrongen Als een hoopvolle tijding want het Is dte zwaar beproefde bevolking van het eiland u zou bang te inoede Allereerst bracht de l rln een bezoek aah buurt Twee bezocht de kerk en het gemeeatebuia liet zich udtleggen hoe lie groote woonark zich over déu dijk en binoeniiavon mldideB tus uohen de hiuizeu In buurt fwee had gewerkt en hoe toen de timmennan en zekere Dorland met levenagevaar de ark tol zinkeu hadden gebracht De Prina volgde den burgnoeeeter tuiöStah i flteegen en sloppen wroing zich tusscéien de oog losBlaaade houten schotten stond dikwerf tot over de enkels in de klei en het was Z K H geen inoeite te groot om todi maar van ailw op de hoogte te worden gcctteld lader moest het zijae veiitelleii iM Haveabuurt waar debottajsbij vior en vijf tegelijk op eilnuidier waren giedrongen waar het wtakWut rorakiiecf uit de verste hoeken van het eilaiud waar te botters midden op den diijk Monden oi somondge Op geen halve mater aUtand de wrakke huislles toegrijnsden zooals ze dleïi vreeaeUjken nacht uren lang hodUen gedaan ile bewoners met dan wialsen dood bedrdgend In de Havenbuort waar we paalmntsèn dIoor de kracbt van het water in de steeBAi OMffen gedrongen waar bru getjetf ato cftniohalanen düor de botters werden algiekna it waar de telegraafpalen alle werfen verwoest en de voorpuien van vele buizen een meter en mew naar binnen wairen geranwdd vertoeflde de Prins zeer lang Daar to lagen de nüddelcai van bestaan van de Marker bevoBtin verwoest atuk gedrongen liop 4oo0 op elkaar gedrukt stuk gebeukt ontredL derd Neen dat hc zoo erg was iKul ik mij niet kunnen vooratcUeni had de Prina tot den buige nee er En dan Meene werf de bttort welke het meest geleden heeft waar edht hnizem werden weggwJatfou en voor de arker8 nog jarenlang dte luedöt adnartelljke beruiuei ii en zal blijven Sewaitoa lUiugioaeester d Grout SiihiMenie den Priso wat ziek in dien yiiea lyten naich p d t gadeelte vaiih aHand waar de bewopo w J hoorden c ieB M uU die venttar de noodvlag zagen zwi aien maar wieu geen hulp kon eboiden worden Geroerd Itoiftde de FrinI bet verhaal aan van het gezin Zeetnasa waarvan dte vader de odter en te di ie kittderen vardweneh zijn e Mor gèn bij hel liAten had Aen Zdeniaiw nog met twee klndereoi op den arm bij het venster geaien lialsifwaren aHen verdwenen in de h melfcoog zee Tegen één uur verliet het g izdsdtap van d i CouuniaHaris dier Kit J ningin hetwelk door w rthoudior Alpper werd rondgeleid terw l burgi nieasler de Gnw d6n Prins vbot l Uchtte het eilanil De heer Ketelaar tfpekle Hw voor het vertrek nog mede dat de Waard en Goedpolder gevaar dreagt eti dat de hoofditiaipeoteur Van de Frovinclole Waterrilaat laarheen ijlings vertrokken waren Na avon de lunch bij den hdftes meester gebruikt te hebben zette ije l riw zi n teeht joort tot dne ui bozopht nog de gcjieel weggaailagen bakkerij van Bredero de openbare itohool die ook vee geWen heeft de Grootewerf waar de gezusters Stoker om k wsmen ep $ rlfr htiftau waren weggeslagen de Wittdwerl woarvah do overlevering zal vïrtetltu van het buis van Klaas de Waard llat kantelde en met zijn bewoners wegiapoeUe Ook werd den Prlne gewesm hel geheel vervormde huis van de Jwot die zijn vrouw bij de ntff Verloor en wieiui kinderen met veel i l iSered werden hel kind yan jicjit maanden door midder Van een touwrwaaaunede het door het i ó udle wa ter went gehaald Bij Jan de Vries de zijleoniaker kwam de botter dfe kamer binueu Een bartivarheffeiid tooneel wa het te zien hoe die hulp van Uit An tontara uit de volheid van hethairt niet alleen werd geboden dodh Ie venis hoezeer het de teneargeetagen bevolking opraouterde Het was ecu eoht vadterlandsch tatreel en wij achten ona gietukklg het te hebben n gen bijwonen De hooUopsichileB vi t de waterleidlBg t Amflkerdaan s met een Ijaaren schuit met IflOee Mte duinwaiter voor Marken en eenodida hoeveelheid voor Volendam aangekomen en hoe spoedig kwamen uHalle hoeken eai gaten van hel eil mannen vrouwen sn kfaidaran hot zoo noodzak 4i e fnaöche Ier l 4 bea emiWe au kannen vullm Dezelfde goede Inval had de heetr J J van Capelle gietoad een goede b cemde op scheepvaart en philaotropisch giêbied In allerijl w de heer Capelle met 8000 liter water per motorboot naiar Marioen giAameo en zijn hulp werd dbor het tebcBluiir dankbaar aanvaard MARKTBERICHTEN Nieuwe TuinleravereenlRlng Ckuula GroentenvelUng van Dinsdag 18 Jaa Roode Kool p St ay 6 St SavOye Kool p st 4 6 et Groene Koot p St 2 5 et Boerekool p al 1 1 ot j Prei p 10 bos 1 30 ol i Wortelen p ioo boa 4 f 4 Groote wortelen n 100 uj n mtlMl Krotèi p pd 1J 8 ot Sctóoi le p 10 b 15 20 al 4 Kiimiselderie p hos 10 12 et Spruiten p zak 1050 tlüO Kaumaritt BODEGHAVEN 18 lan Aangeval 163 partijen 11544 stuf wijend 69364 K G Goudsche kaai ie sport f jo Jj id 0 iwaardere f74 f 77 id 2e soort f67 f 69 ld met Rijksmerk f 70 1 70 50 l i conditie Alles per jp K G Handel Mug i Telegri h Wwbericfct van het Koninkiyk Meteriologiaólf Inatitnut te DÊ BILDT Hoogste barometerstand 7tO ie OoatDnitschland Laagste barometer stand 764 2 te Bodo Verwachting tot den volgenden dag Meest matige Zuideiyke tot Zuid Westeiyke wind Betrokken tot zwaar bewolkt Waarachijniyk regen Zelfde temperatuur BURüERLIJKE STAND aOUDA GISBORËN U Jan MetteUna H lena ouders C A Wagenaar en H M van Veen 16 Jacob ouders D van Hanswyk n J Verker k Ohriatiaan ouders 3 van Hotwegen en C M Boot 17 Jozef rardBs ouders J Spoel en J W C van Eooyen Chriatina ouders H J Antonisse en M Plomp OVERLEDEN 18 Jan Jan da Groot 73 j 15 Cornelius L Mutaaata 7 j 16 liena M HOttIa geh met P J van der Klein 68 j