Goudsche Courant, dinsdag 18 januari 1916

A V Sa 13900 TèlefMu Intero 8 tÈmÊÊmÊetemÊmÊÊÊÊmmÊiÊÊma ifear hebben ee nauwkeurig niwHtihreven beteekeni Ze hob enBiocl bMnilkiiig op de soldij der troepen laich up de atmtegisefc wsiliear dte i bozoltende paiüj meende la moeItn aanlegg l Va le ümslsctsobe eaoJweUililavan 1 7t wordt in art 40 gelezon lUt i r de parUculiere dg nduin moet fanden ontzien de vijand rleoHt vnn fc gemoentetn of de bewoners znf lèinneii eisiten pmtaties U dienste ia venband met ds beboeltlii vantbet ifger in vertiouding tot da Iniiphpaa laini van het biiMi met omvaitoiMlte viDor de bevulkiugen de veri iiuiilliug deel tu iiieiuen aan de ouilo peiu ttew tïgen tiun vatdertaud Du wiMinden ooilltigSMiiliM keijt t fihenen van te rurme beteekenaH ep i en heelt ze in de ilaogiu ne i onvtontio van ItiiW vervangen door de woorden beiinollen van hei legert litize beiuwÉIxnk roehtvaardigca alleen fe vonloringen en d buitengoivone bijdrageai d e mat vuiijr het baskwi wuixlieii gtfivorderd De artike werdéfi diiidelijt ver ktloanl lu het rapport Van den hëei Iti lllu op die Iteo nhe oonfenUe Nu hettben lu de eerHtie plaat de iVquledtiM voor het onderhoud van tjet l ge van de beeeMeude pantij i uoit het enorme bodxegt van 4til iKküioen kuiknen bereiiieut int de ee le plaats zijn de re juisiititiS lu iiet Hlgeroocu niet contant bolaaW zooaitf nnueet lamc nxt bona oi onrechte zoekt meu dus met iKt vool wendsel van di leg irbeitoefteii de gestelde eisiiiieii te i obt uoardlgen Doch er is m ei De be wiflgdhiild om bultongwwone bijdragen IJl te leggen wordt nog door r n leutere reütriatle beparid D requiKitie in natoru et ihigeid kuiuien seilfs indien iiwa anaeemtt lat ie reohtvaardig zijn dehuipbroir iien van het land te boven ga Mkj Belgiti uu kan te nauwer luiod yoi tien aan de gewone belastingen I e illeitwe bijdirage bedraagt meer dan maan het Ibtaal der directe beISatingen in vredestijd deze edhtfer bedta i thans aalujleniljk UtiMi loOF de tAlKi9 iilSBSfi op econolMwii tmreln m door het feiti dat d at ttoidande klaMmdoornwdeiMrgersnwet forden onderhouden intii it j li V Ia DaHa h1 ntaii Ia het ProisisoheiHaarealMaiai I Een Wolff tM gr te uit B liM éeldt i Ml het be h van ée fitting komt de President terug op hetbenobtvan e aapitttlati van MonteneMo eh vet Uaart Zonder de b eekeh1t teoverii J L ji m L P f ¥ F Eenve rtronw dadres E voor het maken en stofleem g van MEUBELEN Is by i N HESSING S Peperstraat 24 Oouda S Billi ke prgaen pnma S i Bol Reparatie ai alle sa beten M Jan Ni uwe Sokoawbnrg A nut Vooretdlinip V 21 JaiL 8 uur Nieuwe Scbouwbu Da Woginununers Beleefd v zoefccn wij feregeld i J mededeelbig te nog vontvaageD fftj verg derhig n ooooerMu Termakeli ten eiuB om de d In onie te ibansCen kan bewijzen Itiuhai d aatrzvlile Iton hij naai Itujs gaan sa eea veivslenie avoad Hebben i Paann ha hij waiutglUKt Iti de olub vood h J altUtl vnioliik lie iUiohap en hij hsid aikiilioi niio Hg om zijn eigen zorgen Ie kunnen enaeten Het i érd ook tijd dat hel geluk hom weder ene g n tlg wctxI Mteschfen Won hij ml zooveel tai hij zeicero Einancioeliy aamgeleginilMid tor ivgalenj die zeer lastig bogen te vtorden EOODDSIUK XI Len Ickirerc geur v pi KWe zicfcmt de keuken der lauUie Kol ltz Mwas wel te besoeuren dat daar eauwart evondhiaal werd g ereedgfanoaiitDit betalBriitan Ook twBÜ kicftie lon gentt die al ta g In bed hadMi moeten llgg ti dooh nn nog Voor bet luiis speelifcn Begeerlg move jdiea gene op toen üusta Hapimi b ISMt m beiaden met ingekooble waren luet deu sllsboog de deuropeair Mil I Een wanm avondmaal wa niet el fea niH bij de lamilio tCobitz Als de oude KoUtz 9 avonds vermoeiij hongieng thuis kwam wiUé hij gaa rae let dsffilllk h bén om zijne i ra HltiBn te oniWhoudefi Worai vervolgd Nadrn k retboden 17 Q jan e nan aaraekto Voor heni laakte het eea groot ondereoheid of hij met haar omging zonder of met iiiadewBte vaa haar vader Hij had vol trf 4 geen aieohte bedo Iii n zorgeloos van aard had hl vee genoegd SavondeB m den onlang met het mcu a maar aan erM ig be iloehngea bad bij in hat geheel niet geda it En Inch wikl h niet zoo maan voetotoot alUen van den om gang mei de iia dame NalWBBjIt heb ik er geen bezwaar tegen dat ge met uw vadkrtspreek ovm onze keniiiatnakingi antwoordtle hij Zondt g bel gioodkeulen wanmeat ik op een naniditag ala ge thuis zijt eena kmant hooren hoe hot met u gaat Ik ik had dll reads iao moeien doen maar noggaai enkele maai hebt ge mij u adtvs gieacgxb Zij gal hein haar adres en voeg de b iht hit s av Bil8 iM moest komsn Ma was haar vader ndet Ihnls O Ik be i u Wj Is zeker J Ad verten tien MEUeELMAKEISü Oerraagd een bekwaam 12 MEUBELMAKER ii 26 et per nnr bq gebleken geschiktheid valt verk Brieven aan JOH VAM BEAUMONT Eleotruohe Menbelmaker i Kenanttraat 12 Haarlem ITieuwe Schouwburg Sodeteit ONS GENOEGEN Donderdag 20 Januari 1916 UT UnEIUISCl TNIEEISEZELSEUF EDDAHD VERKADE Direotear P D VA EUSDEN Dir G r 8 VoonteUing in het Abonnement De Zwevende Maagd Nienwita klnoht in 3 bedreven van FRANZ ARNOLD en ERNST BAOH Aanvang 8 unr precies Entréa voor H H I den en honne hnisgaBootan 11 75 per persoon Entiée voor Niet Leden en vreemdeUnsea f 2 25 per persoon Loge StaUes Balson Loting der te bespreken plaatsen op Woensdagavond 8 nnr Entree voor de Galerq zoowel voor Leden als Niet Leden 40 cent per persoon Kaarten daarvoor zgu te bekomen en plaatsMi te bespreken k 10 cent per plaata extta Woensdag 19 Jannari des bamiddags van 2 1 nar aan de Sociëteit Alle entrée pnjBen worden verhoogd met 5 o voor Auteursrechten Ma lla i dar aor t lllaa iKt r Wadüliijtiavsan I axtpa tralii naap De Verklaring van aansprakeljkheid van den kaasprodnoent tegenover dan kaashandelaat woals die is vastgesteld door de Ned Vereeniging van Kaashandelaren ii in boekjes van 50 tuks A 25 cent en van lOO stnks i 50 cent voorhanden bH d DRUKKERU A BRINKMAN ZOON MARKT 31 HP Bn bestelling van minstens600verklanneen ineens worden deze onder extra Icosten met flrma naau bednikt 21 Bilaagrijk Boelbvis Qin oontant galil op WOENSDAO 2 FEBRUARI 1016 j des morgens 6 uren aan de m Ap Bouwmanswanlng A 45 m tmm ROSENDAAL te MAMTREOHT ten OTttrstaan van de notansBon J KOEMAN te Haastreckt en J 3 A MONTIJN te Gouda van 38 luüfdruwnde of gekalfd hebbende K IEN 10 PINKEN 2 PAARDEN 6 drachtigv ZEUGEN ongeveer 30 000 K a best gewonnen HOOI taii iili ereiülseliap RQtuigen Brik Tilbury 2 btokwacena driewleMerfcarmetglerbak Hooiimudiine en Hooischodder Eenige Maubalen en Huisraad wawoader een zeer mooi eikenhouten kabinetf en hetgeen verder ten verkoop cal worden aangeboden V46r do verkooping te zien 42 Adverteert in dit Blad Nienwe Sehonwbarg Soeieteit Ons Goim Gooda imUMfi 21 JANUARI I9i6 des avonds 8 uur DE WOGNÜMMERS Entree Stalles Loge en Falcon Leden f 0 75 Ntet Leden f I öalertj f 0 60 Kaartverkoop en plaatsbespreking dageiyks aan de Sociëteit van 10 12 en 2 4 unr 30 GROOTE AFSLAG Eepste icwaiiteit RUIIDVLEESCH RUNDERLAPPEN GEHAKT POLET ROLLADE RIBSTUK ZONDER BEEN ROSBIEF VAN DE LENDEN OSSENHAAS BIEFSTUK RUNDVET per 5 ons f 055 055 0 65 0 60 0 60 060 070070 050 Minzaam aanbevelend JiA J V ± ± iUi4XÜ J u Telefoon No 379 40 KLEIWEG 36 Abonneert ü op dit Blad KWIIIItWUU HELOU M TE aEUuiiEa u HEin EMIinTt eiO ULH THM l OiyEIIM nDEtCHMEISUlUa KWDH I ia Fusca ïoow voor HET Vootkoot hM OUa ottntnUn m traniEisii ontwr M urn meh nno iimuoib n n ai n DF EnEnniiiEiD tui mdeiie biiihhiien lEOEDEEUI lUMP IMDUS EEI UEKE FIEINI F tlt nuMiFi i n ii MitiJifwi UkMInnto p MW i dikBrX nifMBMMi an bM kn niiwida dtit XMo hum AIU rrietlanrt Tfnn iw DrHuh 0 r tl m a MgiiiBBBWUI Msk cm inllwMa ar WaltM K Uali Katni i g 4t la mebgJH lit nM dnhklirk wn Kïrtup U BiWjiakkinB nolt Ma H ks h Ml wi rk li in l r rana crMb vM ANTON COOPS Wgdstraat 2 Ooada A VAN ZESSEN Schoonhoven 90 Wa kennen niet alle BELANGHEBBENDEN IN HET VERLICHTXNGSVRAAGSTÜK Electrisch licht contra Gas ZIJ DIE ONZE BEKNOPTE BROCHURE NOG NIET ONTVANGEN HEBBEN GELIEVE DEZE ALSNOG AAN TE VRAGEN PE 8THIJII tnsschen Electrisch licht Gas B E8LI8T PHILIPS 56 EINDHOVBV Oiofliiijki FaMem JessaDen Laao Woraerii OPGEBIOHT irM Voedert nw Vee met de tutvere murite LIJNZAADROEREa merk STER en W L en 80YABOOIIEIIK0EKEII merk W L Uitmuntende door hoog eiwit en vegehalte en groote Toediagswaï BereHHploma ParVe 1900 Degen Qouden MedaiUee Vraagt WOUTERLÖOD s blik f 2 55 3 10 2 20 2 30 3 60 bhk i 1 65 1 80 1 2B 1 36 1 85 V bhk bhk 0 90 0 60 r 1 0 56 0 75 0 45 0 80 0 45 ir 1 n 0 56 Kalfsgefaakt Kalfsgehakt getniHeerd Galantine de Veau Galantine de Volaille Tite de Veau en Tortue Tête de Veau Hotlandali 3 60 1 85 WOUTERLOOD Lei ien ===== = i DERPn5T 5IBAR Iej leWed E Alter Sfirfiedempte Gracht 269 BEN HAAG greeft de HOOGSTE WAARDE voor Gedrag en Heeren e 3t 3 nDJu Koopt gfeheele of gedeelten van Inboedels Is ook naar bmten de stad aan huis te ontbieden Bneven vordan vergoed Let a V p op WAAM on AX MJC8 Wed E ALTER 269 Ged Grackt DEJS HAAG BON oor mm op lie BflOBP E COIIIUIIT Als Abonné op de G0TO8CHE COURANT wenscht oadergeteekende geregeld na ujtgaaf ontvangen te beginnen met 1916 HET 8TEM0GRAFISOH VER8LAQ wan de Handelingen wan den ttemeenlepaad wan Gi tegen Vergoeding van 88 cents per kwartaal bij voormtbet Naam en Woonplaats Gooi Jannari 1916 d3é cSFaargang Woensdag 10 JSmtian 1016 mmm mu iTï© CL w s © XL d v ©art©zi tai©1bl u ttoox G cro cSLa © aa Ohaciö ix©Dsc©aau Verschijixti dagelijks iLbehaLv © Zon en Feestdagen PRUS VAN HEli ABONNEMENT Per kwartaal f 1 Ï5 Idem franco per posl 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post j 1 90 ADMmementen worden dagelhksl aangenomeB aan on Bureau UMXT SI b onie Agenten den iBoekhandel en de Postkantoren PRIJ DER ADVeJrTENTIËM Vdn 1 5 gewone regels met bewysnuinnnr r G Elke regel meer O 10 BU dne acbteraenvolgende plaatsingen wtirdwi iexeteKm tifeebefekcBifc pieastaanbiediageii per plaatsiBg van1 1 itwis ro 36 bf vaai llietalingt Ike regel meer 6 ets HecladiM f O J6 pep regel Sir zoom Grtwt letters an randen naar ptaatarafmte üitgeters A Telefoon Interc 82 BBaHOBBnai iliigeii met l etiekking tot een capi aiaue uan te knoopen ue wenecb 4eril Ier bevoegnie plaatse overgp j acAt iiiin onnnddelitjk antwooixt vjmgwie waarbij ais eerSie voofwaar db voor bet indeiden i het verder vjueren dor ondertumdjejUngen het frleggen der wap n en door het YteniegiijnïH he leger werd geeit cht beide imnimera bieven tu l etunje veivtere baöprekHigen hadden door cfc benadidiEétli vM b jMa perm lien pla ts Ondier de wapebjs dbe Montenegro t oet neerleggen worden veraitaan 4Ib modlerue vuiuwapeuen volgens Ivtiitting der modeiuA J uropees ii0 légetrtachmek ook allio wapenAa eoi erfstukken diie alle laaniuieljjlfe Moiir if ii ijiwïii dragen De weerbare Monlen njlien Zullen in groote groepen tjljeeokoanen en d openen lettoilijk iieepleiggett De oontröle op het neer i gg n der wapenen bestaat daarin ifcu wiae troepen tot een strategifloheu Htiowptoaht loor de bossolieu zulien iiK ergiaaoi zoodat geheel Montenegro tééu rgot woud zal wordm beouwd djat over Aijugieheeie bieedte wurdleu dboigetrokkonk opdat ziiuh gentf benden Itynnen vormen en den guenlla op eigea beweging kun lop Wladika Petai II beroamd 4b Serviaoh dichter 1851 maakte ieaa neel Danils aeai einde aan de laoiioppel k regearug en nep met leslmnmiag van Rusland en Oosten a üyk sum tot wereldluk vorst van ontenegro mt In 1860 werd dese anilo Uanilo de Sente looala hd oh noemde vermoord Zgn nee ikolaas I Nikita de tegenwoordige niog volgde hem op De troonilger ia ditmaal weer ean Damlo vrouw IS de Doitscb prinses Jütta von Meaklsnbnrgr trehseh Mi ijtia zoeals zj noh noemt In Belgilë i on ilelgis he nota voor de oorlog ttasoho Verbond en ookvom e naties welke tbt dusver koketteeiden Het ia een koade waterstraal op de verbitte gemoederen soa Ia dbe van een Veui fej De Oorlog Aan het Wcsteiyk Front De Lokal AoMimr begroet met levendige vnagde den eeraten voortiode r eindoverwinning die ons eh onzen trouwen bondgenooten verzekerd 18 De Tagesseitttng frenscht Oostenrf k Bongar ge geluk met het groote militaire sn poutwke suocea Het Fcemdenblatt lohiijft o a dat de oapitnlatie van Uootenegro vooral een slag u voor Italië en Rusland csudat GettiDje de brug was tussohen Petersburg en R aM U t blad wgat er verder op dab de Kntente niets deed om den zwakken besofaermeling hulp te bieden De Nene Freie Presse merkt op dat Kontenegro slechtaa een voorbeeld is Konmg Nikita begreep dat hg dan verkewden weg lüd mg Iageu en dat de overwinning mt een andei lichting dan die der Entente komt Het Heue Wienec Tageblatt laat 4cb in denzeltden geest ut De Beiobspost verklaart dat hot heslmt van den Koning der Zwarte Bergen vdor RusUad s politiek een 4asoo ia De Zeit zegt dab ut dan nag van i anden deaMsatevtskakelgesS eB li de zwakste wel ia waar dooh metttmin neemt het afbrokkebnga rooee n aanvang ïfontenegrgnsobe voratengeslachten De oorspronkel ke naam voor Mimt4negro wavZeta naur de gelijknamig rivier Eerat m de 166 eeuw wonit l t land tdSBchen Ottaro en de cee Ém Soutane Uontenegro genoemd Oe naam beteekent Zwarte Berg I it Montenegro stamt het vorsten rlaoht van de Nemanja onder wie maaht der Serviërs het toppunt UareiktSi Sernii ifas toen een soort bpndstaat van Montaoegro sA het liengoed van den troonopvolger Montenegro s eigen gesohiedenis begint psB als Servifl s macht verliiiidert Onder da Balschavorsten wrklaart het zioh dan onathétnkelyk 3eventig jaar later m 1400 maakten ia Balsoha s plaata voor de Cznojeifitacb In 151b deedtïeoiige V Csnoje Het i raii i li iiiiwm liiaff xwiBuiiiKjjii vau 18 Jan luoldt la den loop yao dien mAi haduteit ntfjt tu adiemttooaöft arliUwiieg eahte op vensohillcaiide puQjten van het trout in 1 rankrijk pkats VooT hw ovengo valt er nleto b langnjka tt meMeu V 1 a n iif t i iau f i e I ju tjiu uiii Lii o x eiit not lie oui iu 40 i n üi H gt vtin loo üwju0 n 4ikMUaik itei Voi taue iti ontleeno aan tl 1 1 1101 1 AUotti iiHitM iuatul van ilelgié net ijiig laur eub utjuiage van oiig V MM iK u liali nuiiiam neett geeiHcnt 1 uuiüoenj beweert liet luauti he I Hmt 19 tieuoen opnieuw eeiw dljdrar j a an 11 mtlltoeii per maand te lirMihen LKize VolgeiM Ie llaugkKiiet HlniVeutiekun c oonogivoereaiie partij die een land L Lzet w t een bulieugewuue bijdrngc i jieitg n Ma üorlogsueiaming Maar IC bevoegdheid I aan tWeeerlei voor L noiKl gebonden waarvan hot eene II de plaats treétft vau het andere 1 et nUMtenrang vau deze rewrictieeluniuleeit Uuuaohlaud zijn vonto1 ng L e partij die een luud bezet itun geen uoriogsbljdTage eiischeu dan foor de beboetten van het lager oflet beslluar van het gebied Nu rechtvaardige geen dezer beide c i nierkeu in Uelgle een vurdeiiug an tü milUoen per imaad en to t lal vunmeiate vaat 4HÜ milUoen per Ue bijdiage nu geëisehSi is niet I De tegenwoordige beiaaüngi lei even un voor de tiettoeften van het leger ant de woorden behoeften van het H t D u 1 1 e e h e coionniiuqué van 11 Jan meldt Over h t gdWEil waed arbitlerie ctie op hot Irout bij katiiieeMtai heidere weer toegeoomouLeois wHrd weder levendig bescbgoten l wee Èugedeche vliegtuif en zijn m een luobtgevecht bij FaaBchen weli enDodüAeele la Viaandfn ein iieergeechoten Van die vier lözitteoden hobbon due het leven verloren Een Franfiïshvliegtuig werd bij Medjewich MegrenVic diooir eea anaer vliegenierd neei gemhotau üe bestuurder en dewaarnemer wenlen fjpev augai geno men AAn het Ooai Hjk Front Het D u 1 1 c h e couuiuuiiaqué van IH Jau luidt B4 iliwiUiol teofZuid ijeii vimrtKctten oort 2ai démau Oite4 D van Kl eu teo Zufattan vaa n u tflaagideii de Buaaea oader b dflkkuig vau diuie eiDjia eik smbeuw tfloniken eriji voonutgeetahoveii klean Uuitache poilen te overvtólen en te vorMmoien In Mealeipo ioiM eu den Kaukamis Jttet r Qcli oob e connunlqné van 18 Jan luidt I Awv het Irakfiont had geeu wieekelijke wijaigAn plaaei Onze ariiUerie veisiielde eeiL v S4iiielijlw monitor die in dan omtiek van I helii aUl opgemerkt werd Aan het KaïüiasuB front boden ooüe troepen heldhatltgen teKenstaqd aan den vijanrt He roet overmacht onze tellingleu tuBBChen rivieren Ar numr an Ijwh aanralt Deze tegenMlaiul maaJit het eaiiienw rkea van uize Waagela mal hel eenttwn mo trelUk trots d hevige aaolMwIende neeuwl uiap üverigö ge n ïeHUidi riB Aan het Z fOo8temk FmnL Do ondarliaudeluigen met iMonteBe rv UU Woenea voidl gamiUt m Neue Fni Prasm meldt nit aiUhenr tieke bron het volgende over de on ilerhandelingen fliet Montent i Den lien Jan verWïfteaen bij onze voor piMifrv f wf rtjnrtiw fiiiaH l i rai oen majoor der artillerie zIj hpinken den weaaAt ui onderiiaa to nolijko weerbare bevolHing naar beuiinUle pl at en worden ultgiewesen ijetgeen waarschijnh zelfs ook voor ifc ouden van diagen noodzakedijk lA aèjn De Montene rifliMïh vrouwen Uebbm fa strijdende voe A alg iftn don etappeodlenet m den oorlog jselgoiKj inen Koung Nikita iieteob tjir reeds ainib langen tijd tot het i itbetalton der loonion overgaan waai i vote vnouwen naar liMar haardHleden teriigkeenlen waarheen baar ffc maniKn bij hun verloven volgtox tèii einde ten rninete voor eoiigen Ijd in het ondei oud van hun gezin t kunnen voorzien 1 I ot het zonder voorwaBr e neer leggen der wapanen belnort ook de ivergnve van alle steden n dorpen 1 van aJle verfceerswegMii met na i e van ie i oorwegen D wapenstilttaad in Montenegro Dnitaohe Penstemmen Dé onderwerping Van MontenefflrQ Wroonaakte te Berlijn algemssne i oldoeni ig welke door het vlaggen der Berhjnscho buizen tot nitingkwam De pers preekt dezelfde volSwmng lit De Vossische Zeitnng sohroft tDe onderwerping van MontanegiOi s thani bevochten i u een gei Metta vaa een neerdtnkkenden itore elen last over het Viervoudig it siechtH eeti oogenblik eu toob voelde hij dat dit niet eervol wae oiang ill geen bezoek aan haar had gebraofat Dat kan ik niet mompelde hij 4ndelijlp Ik kan onmogelijk een be Ëbver esk aan e en coupletzanger zou ook gedacht hebben dat n bbedA oon mei leeirlingie de Koninklijke Mnziekschool een leenwiger tot vader hM I Jtu wAH hij van plan heen te iiaik ii af er een hond op zjijn schou lier werd gielegd Hij keek op I HisUii Sjbiinan waar komjij iiaadtan f luidde zijne vraOg I Oeb va hnis en ik ga naar de iub antwoordde deze een ongieimwd l e r van ruh veertig jaar Kom da mes ik heli afspraak gemaakt met iemand om een partij baccaraat te fRIohard Scta dlW het hoofd i Daaki je el daarvan tub m sjenoe p kom gekhsid i Wanwter lieB verlie moet men juist voort ifiAen Ató men geWoraien heeft rnH opjioudfii nHjn waarde t tt i zon gaSTne In ktanU blrenjswi met teen go i vriend iBissetiisn ken je neikf Wie i hete riieat Abhug een van dl beste oort Je moei bepnatd eeasIteiKisSi met h ni maketi Uji is Ueiüe vericUiarde dat zij zeauwaciit g watf ZIJ moest saeh ontzMa en Terwijl iiaar vader dien dag eeoe wandeding deed en haar m liet Yv taiirant aohterllet vroeg zij iniliohtln 0on Miitien Do Kluis en vemean alteS wat zij wiids weten Natnnrlf wist zij ook van t ongiewooe avontuur dat haar vader had giebad en toen zij met luni De Kluis voorWJwaudeWe en hij dhar vIriendMijk wenl toegekidkt door een lieebdsdioone jonge dame vernam 2ij iht dit LaeSbetk Warttn w 0 K nt iaat ik je eek eens in keiv nis brengen met den majoor Ik zal eens vragen hoe bet met hem gaat Afih neen vader na nfat Het loopen heeft mij toob rg veimocÉd Ik geloof dat ijverig atudeerenr voor mi maar bet beste is Den volgenden morgen ging Jenny weer naar de mntiekaèhool en Hiclisnt Hartmann vemon van hare vtieoriinraen dat zij dl n avond op het onoerl werd verwsdlt En om negen uur stond bij bcalui teloort in de PotsdanimerBtraat Har teiijli verlangde bij baar weder te i avond verttandta door zijne za I4eiu ItBUf verbleetile ee weimg ea bnnie tippen rilden toen Zg antwoord Neen naja veder is oou lfelzang er Bgna even bleek ala zij keek lil ctianl antsteHd naar den grond £ c veritfeip wd een minuut voonhitJon ny het htwfd liet zakken en gela ten zeide Nu weet ge het precies Ge liuni ons komen besoeken wanneer én wilt maar ik verzoek u drin gend rol niet weer aan te apreheni vó r ge dat gedaan hebt En der dat Bicfaard g eel wad be4E6men van hetgeen hij zoo jmst bod gefhoord wae Jenny ia de msmgle verdwenen De jonge dame ging mar huls 4oot ü A op in haar kamer en fuchretde Ivittere traoeia Né eeti pooöje verkoelde zy liare oogen ging naar hare moeder en klaagde over zwane hoofdpijn toen haar vader thol kwam en er van hoonte werd de goede man beo hit zei dat zij te haM u le LJ i fc on htj wlMé njet dpWen dat zij ziéh eet dekte op den hals haalde i en an met haar l tpnikia al ware iknand die e te eeniger tijd giroote De dagen verliepen maar Hjehard Het mcM van ssich hooren en Jen mr wwd al Meeker en bledter zoo lal ten laatste een geneesheer werd ontboden