Goudsche Courant, woensdag 19 januari 1916

54e Jaargang So 12001 Ad verten tien Wynliandel P L UUIIItiïSSE apg tl tlt i88S Baknnad Qouiltii MedaHIe 191J WADDINGSVEENI OOUDA OctrOttWd P R feüIPEBS la Lmt Adj der Inf en C L J OVERBOSCH De Heer en Mevronw KUIPERS OvxBBOSOB betuigen ook namens wedeczgdiche amuie ban bartelijken dank voor de vele en bartelyke bewgien van belugitelling bg hun hnwel k ontvangen Gk nd 19 Jan 1916 15 d Onovertroffen kunst met dj Crabath s verloren Die t Kerkriïtt praiew deel in ongekenden gloed Maakte U in ouden tijd o éouda d uitverkoren De wijd vermaarde stad wakr scbaoabeid wanen moet is in de jongste tijden Gouda s Pelikaan Die t smet loos blanke kleef van mensch eo vogel beide weet samen te doen gaan PRIJS VAN HBT ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 60 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 AIxmnementen worden dagelijlis aangenomen aan on s Bureau Harkt 31 by onze Agenten ai n Boekitandel en de Postkantoren Wie daar zijn linnengoed lai t vrasachen mang len strijken Staat stom verbaasd hoe vé de kunst kan gaan De beste wssseherij kan een gszins gelijken Op Gouda s nieuwen roem I den schoonen Pelikaan I Maar niet alleen de wasclj kan tot haar recht daar kamen Ook voor het fijnste werk kiin men daarhenen gaan Wie eens de Pelikasn heeft flaten verven stoomen Die komt er weer terug en gaat er nooit vandaan Telefoon latere 82 Telefoon latere 82 op de spoorlijn Aken Vise een in aanmaak zijnde tunnel over een lengte van 300 meter door een ontploffing vermeld Venobeidene Dnitsohe geniesoldaten die in deze tunnel werkten zgn gedood De Duitsohers vermoeden dat de Belgen aan krggsgevangenes die aan de tunnel arbeiden ontplofbare aiddelen ter hand hebben gesteld In Amerika Do Amerikauuaobe uiivoeir naar onzijdligo lauden Een Iteuter talegram uit New Xork aan die N E Ct meldt De oorrespuiïdent van de Morning I ost te Wailhington zendt een merkwaardlgen staat die de groote toenfiEnlng van len uitvoer uit de Vereenigde Stuiten naar onzijdige tandem tn de Hen eenste maandtei van 1915 In veirgeUjkHig met de tien eerste maandeai vMi 1913 aantoont De uitvaar vaat tarwe bedroecr in 1913 19 miUioen bujilM tegen 00 millloen bualheloin 191 i van mafe I3 79O4OOO baotuilil te GIroentenTOorziening De BÜKOEMEESTER van GOUDA Oeiet op ta rirrailaire van het Algemeen A ltoliliifl8tpa i ekan k OT Voor LevemmüiliWenvoorziKïjiBg A t 17 JalMiarl 1916 no ö Brengt Ier algemeene kemnW i dat hlJ met ingang va n 21 Januari 1916 en U t 15 Feibruari 1918 voor Ie hierowter v mn€dde groente oaéer d i volgm mariroum prila vnor verkoop In het klein heeft va tKeeMd Gale Kool 5K cent per K G Gole Kool galciMtM 6 et p K O Gele Kool gwchaatd en thuis bazopgidi 6 ot par K G Oou la 20 Januari 1916 De Burgwieeater voornoemd R L MARTENS DE PEÜIKAAN lilooDHIisselltrij ïerfcrij jei Ciienisdii Vamkerij Winkel Markt 41 De Oorlog Aan het Westeiyk Front Het D u i 1 8 o h e communiqué van 10 Jan luidt Uit h t groote hoofdkwartier wordt gemeld Op het IJser front drong een kleine Dnitsche afdeeling in een Tijandel ke loopgraaf en maakte een machinegeweer buit Aan het front ten westen van Rijssel tot Zuidwaarts v n da Somme had van beide een levendige mSnenaotia plaats Des naobts wierpen v andelgka vliegeniers bommen op Metz Tot nu toe werd van geen materieele schade melding gemaakt Ben vSandelSk vliegtnig viel tegen den ochtend ten zuidwesten van Thiaucourt naar beneden Van de inzittenden wa één dood Aan bet OostelQk Front Hat Ooïtenrljkaoho oommaujoué ven 19 Jan luidt De dag van gil eren verliep nietig Hed in vnoegB morgenuren ontbran de aam d grana ten Oosten van Caernowitt bij Taporoutz on Poöjaa een mowwen rfagi De vijand bracht opnieuw talrijke colonnes in bei geveolvt en ondenuun op enkele punten vier aanvallen na elkaaf loch wenj overal dioor d v nWi er tejuggeiwojpen Ororlgei ig in nieuws Het OoSt enrijk Scb e èonifliuuiqué van 19 Jan luidt Bij dto liezetting vaa Verpazar maakten onze tme ieiu volgend tat fre borioliteta twinr ti etaal kaaonnen bult iWlMfoon 2800 Naar de Daily Telegraph uit Washington volgens de JT 5rt be richt heeft de Amerikaansche Minister van Arbeid bevel gegeven alle Dnitsohe zeelieden die behooren tot de bemanningen van Duitsche troepen welke in Amerikaansche havens toevlucht hebben gezocht in hechtenis te nemen Naar men meentg is het aantal dezer zeelieden vele duizenden len verken velen van hen thans inde I mnnitietabrieken jiAaT3otr iwiisd Sl3a3 v ox i lasad Een noodwaterkeering In de gisteren gehouden vergif dering van Gedeputeerde Staten Viill NoordHolland is beslotei om teneinde de aternood in de provincie zooveel mpgelgk te beperken en te trachten verdere inundatie te voorkomen een noodwaterkeeciug te doen aanbrenflen die wanneer het plan 1 il il FEVIfLLETOSi vaa atiimihad l eat Hij reikte zijn vader dwi brief en deze las hnn met naudaoht voor T Hm zei hij eindelijk het best mu eoent geloof ik kt je dien hliel in baodién van de politie g af Maar het is een particiiliore brief aan een bepaald persoon ge liijit Zou ik niet boter doen met ikm peiSoon op te weken en hem zijn ejgondöm terug te gevesi Daarmee zou bij zeker het bent gt dlion zijn En hij zou mij ook wsd ruim beloonen voor d moeite die ik deedom ham te vinden Dat giolool ik ook tenminste ai zijne mMldelen hem dat veroorloven Maar hoe zul je dSen Jaroes Walter kunden vinden zoozonder adre In het adreffcoek staat hij niet dat heb ik al nagazlen Er zijngenoeg Walters maar niet één met dazen Engielachen voornaam Dan is hij ook geen bandalsmon maar iemand van verdHidit allooi dat valt uit don brief ookwol op te maken Vindt je dat ookniet P Wordt vervolgd W STIJINI HAASKTRaCÜ T MAQAZIifN VAN IJzel waren Keutengefei I Hij wielen en onderdeden l afiébonirgereedischappeil en WérMuigen l Nadruk verboden 18 GewoonUik aten tij savondH met hun M en daar Wilheim altijd wa Aitle toldkit de voorstelling in de opera yraa afig ioopeai Hedéiiavv n t wa Ue hun een verraasing Juist zetta moeder Kobitz dien d upenden cbo4 l op tatfll Gueta schonk daarbij een ÓAuiviend glaa bier en vaidër bool ziju aloel naderbij toen de deur openging en Wiliijelm biiiinentraid De oude beer Met vain varraesin f raesi en vork uit de hand vallaa en staarde hem aan Zijn vrouw iep Wat kom je nu al thuis Qusta liep de kamer uit om zi 4i wat op te knaf en heur gblaat en haar toonden dat zij ijverige g iw0rkt hadi en nu deed een gesdusirde lianddoek p waarvan lj een tipje met den mond nat oaakttit zeer giewtde di iSten teo wijl zi daama met de handen heur hMir in orde bradit Toen lij waar mnaenkwam Het zij den blik vol bewondfflaag op neef Willy ruaten Deee zat op ztja gieinak In eenleunin toel en had er niet weinig schik in dat zijn vroeg thuiafeomen zoo uSs 3 E33S3TP A O Jan Ni uwe Schewwba iï Abonn Voorstelling 1 JaiiM 8 uur Nieuwe Scb uinbwR De Wogniwnia ere 1 i J a Nieuwe Sohpuwbuii 8 uuft I radedetling ta iwaa agtvi cw v l ergadeilncca eooasctm vmiaÊjuii BH eni om pM da In oaM s Wi vermelden SkotsiBaiMiDnaUnriji L BRINEMAN ZOm t ataim i Talafoon No 9 I Na bat jaargetgde voor de verzendlfig weder aanvangt recommandeer Ik opnieuw de kennismaking met mijne voortreffelijke WIJNEN en stel U voor een mqner proefmandan t best l en PROEFMAND No 1 III Psiua da HMdaa I at EaUpha Mdee De faam van schoonheid nu Bevestigd en versterkt door PROEPMAND No 2 S fl eti UitmiM daa Ormaa S taWMiiOuda MaadaParlailia Bji H llanda PaHarijn Ouda WHta Partwlia a nda WHta Partwijn Door een volmaakte kunst I f l 70 Oontont f I i45é Levering franco hnis bij bestelling per telefoon worden deze kosten door my Vergoed l duwe Sdiouwburg Sociëteit ONS GEN OEGEN Donderdag 20 Jannari 1916 IET nimiuiuisti iwEZEuiiiur EDUAHD VEHKADE Direotenr P D VAN EIJ8DEN Dir Ger 8 Voontelling in het Abonnement Deee aanbteaing isgeheelinovereenstemmiriff derpri eenmijnerpr ecourant weike op aafivrage gratie verkrijgbaar iet Ik bea overtuigd dat na proefnemitg uwe verders orders mij ten deel uUen vallen 40 t Van af lieitan aflevering van n ii Hmstél bookbier AANBEVELEND De Zwevende Maagd ÉtooN 148 M M BELOITJE J KEIZpIRSTRAJIT 88 85 87 Nienvite klacht in 3 bedrgven van FRANZ ARNOLD en ERNST BACH Aanvang 8 nnr precies Efltrte vóór H H leden en hunne bnitgenooten f 1 75 par paraooa Entree voor Niet Leden en vreemdelingen f 2 25 per paraooa Loge Stelles Baloon loting der te bespreken plaatsen op Woensdagavond 8 uur Entree voor de Galery zoowel voor Leden als Niet Leden 40 cent per persooa Ka tlen dawvow ma te bekomen en plaatsen te bespreken è 10 cent fet phats extra Woensdag 19 Januari des namiddags van 2 4 uur aan de Sociëteit All entrée prnzen worden verhoogd met voor Anteorsrechten afloaii dar aeratalUim avtraktaaa antra baat aaar WaMinaavaaaaa Saakaap aa aaa axtra train naar taaaahanllggaada jlÉUDI llÉrrijVielilS 2 I P m mumH na Uil Onbetwistbaar het beste en foiuikoopste motorrijwiel Telefoon 198 en 253 Wearvreit Rijwielen zjji uel sierlijk eo laag li prijj AaENT ADR i B GIKIOT Kleiweg 79 M UD Piijacouranten gxatia IMPORTEURS 6EBR SLËBOL Amsterdam II HOLLENKAMP StCl tioogsti arl 327 331 Telafoon 8800 Oiuneai veppast Cv echtgenoot met een Soheermesscherper SUCCES waarmede hg zgn scheermes in enkele seconden vlijmscherp maakt PrKa f 1 50 naar buiten 1 1 G5 I irin 19 A QUANT Kleiweg Qoflda Heereii en Ki nclerklee diiig Onae extra aanbiadang eindidt a s Zaterdag 2S Januari Ui VM fijne l llKeui en VtlilMIIIFlIOKIliK AlllVMI HflIII VerkrliKbaar 10 Firma Aii OJUH itMweg QMitt Tel 80 Vraagt WOBTERLOOD s blik f 1 65 1 80 1 25 1 35 1 86 1 86 bljk f 2 6p 3 1b 2 ab 3 90 Vs Wik f 0 50 0 55 0 46 0 45 0 66 I XablelieR 1 illliliiilliiiiiillMilfl Kaltsgehakt Kaltsgehakt getruffeerd Oalantiae d Veaa Oalaotlne de VolaUle TCte d Veau en Tottne TCte dé Velw Hollandals MtiraHt b gemaakt en naar maat De hii IfiuMnn Zmt mool oliMtotiMubel n alt Tateli Stoelen Kasten kMttn TwoépenoonsoribetMpen VeerenbedtteUenj Kapolimatnusen Slaapkameraieiibe len enz enz alles ppotgaedkoopi RnCbekleedc Leefstoden vanaf 17 50 stqikaBt styi taM 9 60 Splegeli f 5 60 f 7 60 niM ao HntMiHlIliJilcl WOUTERLOOD ====== Leiden yerklaring vkn aauaprakel kheid V4kn den kaas prodooent tegeaovaideoluasbaadalaar zhoala die is vastgeataU door de Ned Uemanigingivaa£aasbandelann is in b ekiaa van 50 stuk AU cent m vtin 100 luks A 90 cent voorhanden bC de I DRUKKERU Adverteert ia dit Blad A BRINKMAN ZOON MARKT 31 PV Bij bestelling van minstensf 600 verklaringen ineens worden deie zonder extra iroaten met firmanaaml bbdridit 21 Donderdag 20 Januari 1016 mmm coijmivt Verschijnt dagfelijke behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bew snummer f 0 66 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f O 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte mtgpYen A WMMAS EN ZOON msBmBmmeÊÊBmmmmmmahBBBÊÊm Aan het Italiaansche Front lÏPt o o 9 t e n r i k ö e h e camraumqiié van 19 Jan luidt De aaiwaileii van awakke viiandaliike afdeeliiir g i bij Lu ecn en t i Noomten van het Tolnwrin ör bruglioofd werdea afiw Aan hef Z Oosifil k Front VredlesbinidieirliaiKleliiigeii aEgdbroken Udt Parij wordt d di 19 J4n gem rt ï dat ite ondierhandeiingen tusL aehen Oortenrijk en Montetifligro zijn afgieibroken diaar Montenegro de dbor OofWiemryk geslejde voorwaarden on aanneaneii ax t Do kioningi die komnkli e fan lle en bet oorp dlplcymMique begeven Akii naar Italië Krijgsverrichtlngen ter Zee Pe Fouoftult Ëen BaTas telegram nit Parijs meldt d d 19 Jan De Minister van Marine bevestigt officieel dat bet wel degel k een Oostenr ksohe kraiser is geveest die door den Pranscben onderzeeër Fgaca ult getorpedeerd werd De Foucaolt schoot op een afstand van 400 meter vier torpedo s af dus onder omstandigheden die geön enkele misrekening mogel k maken zoodat de toKpedo B doel getroffen h beB Ë D BeateT t i ram trit Leidden meldt d d 19 Jan dat de schoeners Foamerest Sunshine Evelyn en Marere ges nken zS a De mdlitair © toeötand bij Armentiètrc DUINKERKKN 18 Jan Dat de Duiiteichere hum front enornL hebben verdterkt ia aan deze zijdle van het fronl go a g eh am De ËugicUficIhein bezetteni echiier vóór Armi9p tièraö zieer Bterke poelitlea en bedohakken aver vaUloemidie exploöiömiididleleut Toen dan ook de Duitaicli ipiaiutorie een tegeniaanival op de door Se jb ng l oheni vdPovepdie loopgiraven omdletrruuüi oudlervonid zu hmi eDi tegieoatatui eia koncteu de J i edBieheni zioh tem slotte lm diaa veroverdien loopgraaf handtbaven V rioopigi moeten dto t ro p fQ dieir gealSeardlea eesi badtonmiinigi van de DutBrc ie ij iii pri ia geven ocmidat d e hoogie vloed der rlv4er £ en beekjes h tarreia ini eem onglun tigien toeebaad heeft gieateldi De vooruita ichiten op uccetf mn daar om tbana i iet giuitijbi olwhoon die DuiWcfoerd in gielijke posdtie verkeeren De Diutdchers hebben voi Sterkingen von hot Zmd Irout aangevoerdi eer talrijke aldeelin n uit Engvland zijn aan het ont voor de reBtTT aang koni a De reeiia aaur vallen np èedf Sector hebben een verwoed n bloedig karakter jreliaidl beide zijden Ijn proote verliezen geleden De aanvallen dfifr Frane hen op lea reciitepvleugtei beiibesi evenwel meer kau op sucoea nu i e Engdacdion door linn voontdarenden atevigen dmik op het Duitsiibe front bij Amienüèree aanzieoli e Strijdmaohten ter Dultsobera bimden Tn drie dagen zijn aohter het front der Duitakihers door vliegers dor g alHeerden acht treftere waangenoimen waardtoor dniesnaal oen munitaodlepöt tweemaal een artillerie rk en driemaal een militaire transport zeer em stig werden gettroffeat De heuveis van Notre DainedeLoretlo en ka tea Westen van Ablain Carenoy en f uohev en de BtellingOn der geaiUeeidlen ter plaalse zijn gedurende meer dan ze dagen bkw tgecJtetd aan een gordijn van vuur uit de Duit he artillerie zonder erjiter eenig voordeel te be km In België Nederland en de Gentache Hoofesc l Nu de veiviaaiBiBWng der Getit aobe hoogeeciiool doei bet Duiijsche bestuur is beloofd schijni men geen e gent vaWtMMP lAmtal VbMnHdi iSprekendw hoogieerarea beschikbaar ad vladlenu Die vrea spreekt dukM ik uit die vol eode woorden in De Vlaamuob Stemi van 18 Jaauari j l Zoo v aiSohriltkebik evenwel ie d vloek dier onvructitbaarheMl goweeet welke op de fraoskiljon uhe LJniivorsitett ruMte dat miascbten bet lai vonirukte Viaameidiie volk met onmiididethjk over al deooodigekrftciLten besebikkeni om een werkeiijk degelijke üoogesciiioel Op te riohteöi Waar zulleu we dan de Professoren bateni zoo lUet hier in Holland waax ioiifiie Nedertandsehe W ten0chap zulk een boegen trap van vebnaUgg bereikte En na iets giésdhreven te heibbea over belangrijke rol Ée VJaaraaoho geleerden in de 16e eeuw aan de Ijeüdsohe boogeSCllool hebben vervuld vervolgt het blad MoeeHeu werkelijk geschikte Nederlandscbe kracliten eventoeei weigeren aan de tientsohe IIoo $eScbDol te komen dioceeren Dioeaten zij werjkelijk de Vlantingen op dit beSiisidend oog niblik in den Steek laten dan z vud n do gevolgen dubbel verschrlkkeUli zijn het gevaai dal Dutiaohe krachten de leeratoeien bezetten dio de Nederlaiwlere weigeren en een blijvende wroic van de besieu der Vlamingieik jegens Holland Hierbij ziJ zegt het Vaderland onKeiWjds aangeteekend dat aan de Gentisc e hooge cbool reeïb vóór den oorlog ook Nede lamUsche hoogHeerareoi verbonden waren en dit nog zijn VergftBden wij ons niet daji hebben zij voor zoover zij niet do Bei gisciie nationaliteit tiacMen aai enomen bij de bezetting van hei land door de Duitscihers schriftelijk de belofte moeten aflegt zich in allee te zullen voegen naar de bevelen van bet Dult Mhe bestuur op gervoar van andere evenals andere niet Beigen uit het land te worden varwijdenl Uit deze belofte volgt albhana dit wordt door vel zoo opgevat dat zij ook Bereid en zelfs veriiUoht zijn aan tSo hoageechool oollego te blijven geven naüai decse toor het DuitSfthe bestuur zal vervlaamiSöht zijn een plicht die op de Beigisi hooglèetaien niet wat £ en Dilemnai Van de Zeenwsch Vlaamsche grenr Door de Belgische regeering zgn zooais bekend al de jongelui voor den militaisen dienst opgeroepen die geb r n zön in ds jaren 90 96 H ronder zgn ook degenen die wonen op het afgesloten deel van België Voldoen e niet aan dan oproep der Belgische regeering dan sullen y naar hun door den consul te Ternenzsn is medegedeeld beaohonwd worden als deserteurs geven zg daaraan gehoor dad bestaat er gevaar dat hun ouders door de Duitscbers gestraft worden Zn verkeeren dus in een moeilgk geval De Duitsohers worden aan de grenzen steeds strenger Vandaag kregen een tweetal Belgen wier woning a n de grens bH Overslag staat den last om die woning binnen twee dagen te ontruiinen IWelgkertijd werd dei bewoners van de Belgische straat te Overslag die binnen de afsloitng ligt aangesegd hunne voordeuren en ven sterlniken te sluteo om daardoor alle gemeenaohap met de afgesloten Belginhe en Nederlandsche dorpsgenooton onmogeiyk te maken Ntar uit betrouwbare bron van ver scfaUlende kanten vernomen wordt is veel verrassing wSkte Ik begirijp wel wat er aan dohand iS zd zijn vadteir ifet paardis doodgereden ot bcA rijtuig is ge I broken Ik heb je altijd gezegd dat je nog eeaiS een ongeluk züudt knjsgen mot dat onbesuisde rijden over dat veoiwienddhte aSpbalt Go hebt liet mis vader antwoordde Wilhelm terwijl hij GuSta s mee en vork nam en een bord bijden schotel ophMd om wat aten liet paard Staat gtezonid en wel in den atal en het rijftuig mankeert nietS fat ia ook nog g zond van lijf enleden G Ma Itatrstte In luid lachen uit Ach Willy riep zij wat banje toch grappig Een mensch zou nich om JOU halfdood lacboi Wiilhedm knikte haar vrlemWijk toe Ja anitwoordde hij de mesif hen z i geTi allemaal dat ik een gmppigie kerd ben Maar nu spreekik in cfmert ik ben zoo vroeg naarhuis geicomen omdat het geluk mij een buitenkante beeft beKorgld O riep Qusta vorgienoegid inde banden klappend er is etelld iemand geötorveo die je een legaatheef nalaten omdat Je hem altijdheht go edan Is het niet zoo Neen er is niemand gestorven van naesnand heb ik een legaat geikreigeo Maar iemand dte springlavend was toen ik hem het kiatstszag heaft ml een blad papier gelaten Wat houden de jongelui van den tagen woordlgen tijd er toch een rare manier van Spreken op ba 1 Sprak éa owfe EoUIz met een verwijtenden Mik op sija zoon Watbeduidt dit nu weer Ben blad papieo Als ik spreek van een blad papier bedoel ik daarmede hetzelfde wat led mei tdi er mee bedoelt alleen stond es iels gosobreven op het blad papier waarvan ik Spreek Zeg dan kort en gwed wat je gwvonden hebt en laat je vader mft rust eten kWom zijne moeder er op seiierpen toon tuSSohen De zaaic heeft geeb haaM moeder Wat e geschreven staat op hetpapier Mt mij om zoo te zcggien helmolijk lm banden iS gevallen Seiiijnt mij van groot gewicht toe Vadör Kobitz was gereed roet zijn maai alond op nam zijne pijp van den nluiir en atopte die bedadhtzaaoi Weinu laat eena vooren jongen zeide hij eindMi wat IS bet etgenlijk Eeb briM Of iets ander P Qoed Kei ad n vaüer I llbei het ia niet goed om met vi Uwio te sprelten over zulke particuliere din een Ik wil volstrekt niet wSten wat r in dien brief lezen atnat ri jge moed barse Maar at je het wilt gtlulni hoadeB zegi m dan Je vader niet te veel van wanidie is precies ee i zeef JuiBt zoo oudls aatwoordije haar m ik ben precdee een zeef Maar een zCef laat alleen kleine dingen door ite groote Wijven er in jnist als bij mij Nu en dan vertelik je Wel eens i M maar volstrektniet alles wat ik weet Zijne vrouw ging van de tafel ette eon paar Stoelea op hunne plaats en d oeg de borden en a 4iotels naar de keuken Gusta wais gaamie no wat blijven zitten om Wilhelm te kunnen aankijken maar hare tante benam haar epoedig de SelcgenheSd Maak lat je te bed komt aniders laap je morgen weer een gat in den diag Hoor je Wat Quata gaarne zou geantwoord hebben bewaarde zij maar totdat zij voi in baar Slaapkamertje waiS de d ur dttairvangegirendeldbnd waarna zij nog een lap ophing zoodat bare tante giéen Uolit door dé reet kon zien Het nwlsj had Mimeli altijd een paar éinmm kaars in voorraad om nog een rkmanjietje te lazon als dB overigie b oners van het buis reeds lang etn gezonden j iaap genoten Zoo fra WfBieilm met zl n vader all Sn weS schoot hij zljfi Stoel wat Bfliter bij en kwam nji roe het g holTO voor den d gi Chet den govonxten brief wUdiB hij het oordeel vernemen van zijn vailer die bij al zijn ouderwetwlien eenvoud toch een gezond varslaiid en eeo giroote mate