Goudsche Courant, donderdag 20 januari 1916

om uiver waarom wij eo one toebepAkn ie dv SvaÜkoia van bet ie amn in h ar gebeei naut elkaodsr Ie plaateen lu 1911 werd oatvangen F 174 341 299 9S twwijl 1915 SleciMri f 16 61i8 l Ta I opktvenle diM AJaonderiijli wordt vennelii dat de upcenlea góbeven ten bate van het LetaUitffIfantIa 1914 over liet geheele jaar heM enioii ebra t 17 687 4ae 45J4 terwiti d ootvangat van poateriiBii télegralSe en trfefonie in 1915 f2 C05 155 bedroeg tegen 124 108 901 63 1 1914 N Ct ëauTSOT oilvoatbaar blgkt aai Isopen langa de ooatzgde van de Zaan verTolgena tot bat itation van Fnnnerend du ipoorbaM Ooatuaa Fnrm teoé sal volgen van daar gaan sal tot den Ringdyk van de Former en varde langt den Bingdyk tot nabg Edam en van Edam naar zee Het tot ttand komen Idier waterkeering zal ook da aan het diehten dar gaten ia den Waterlandicben Zeed verbonden bezwaren vermindarvn Ib afwachting van de i o ipoedig mogeiyk by de Provinciale Staten in te dienen voorstellen saai met de uitvoering van een en ander tentend worden begonnen Afi Kanartetaad tj 5 p H t Karwijuad per 50 Kik 6 k JJ Koolsaad 14 4 14 50 perüL Erwten Kookerwten 14 4 15 Bnitenlandsche voererwten per 80 Kilo k Boonen bruine lioooen k J Z4 witte boonen 33 k 35 Fa rd nboonen 17 50 s iS Duiveoboonen 19 k 20 Uaia per too Kilo Amerikaanache Mixed k Kteine ronde 13 25 k f I3 s VssMARKT Melkvee red aanvoer handel iets beter preien hoog Vette varkens redel aanvoer bande vrqwel 3 4 43 ct per half K U Biggen voor Engeland geen handel Magere Biggen goede aanvoer handel viflwel 1 5O k 1 80 pet week Vette Schapen redei aanvoer Hsnde vrijwel ƒ 16 4 ja Lammeren geen aanvoer Nuchtere Kalveren redel aanvoer handel matig 14 i ao GraskalreiVD aanvoer en handel van geen beteekenis Fokkalveren 16 i 30 Eieren weinig aanvoer handel vlug pei 100 tuks J 6 50 k y 7 8S Boter weinig aanvoer Handel ving Goebotcr 1 70 k 1 75 Weiboter ƒ i o k 1 65 Kaasmarkt Aangevoerd $ 7 partijen Goudsche kaas ie soort f71 af 73 zwaardere f76 a f ae soort f 67 a far mtt coadkie Alles per 50 iCG Handel vli K Geneigde Beriehtea De groote hmod te Bergen in Noorwegen tMu brand aooota in Noorwegen lutoH gezien i ontzaglijk veel grooter aan die van Aaloaunti watrbij Keizer Wilbelm in de hulpvereeoi ng Vooraan aCond en Oie nog vemch in het geheugen ligt heelt zoo ie reede in het Kort i gemeld i erf eii het ilamtiurg van bet boorden geteiaterd bergen de tweede stad van het Mooiwcbe njk met 76 0UU inwooere Itgt getMuwd om de Voageofjord die legelijli üergeae vooiirettelijke haven i l e noord en zukIbMjde van do haven worden amnngd door reekeen houten inaguzijneni en kantoren Zateniagimddag om v f uur begon de brand in de 8trandatraat in het zuidelijk deel der stad eu aangewakkerd ttoor d n ellen atorm greep hij iazend om zaoh heen De oudehoulen loodeen warden al dade ijk een pNwl der vlammen doch metdek odeen gBugen ook de waren uit alle landen der aarde aaogevoeind in het vuur op Uroate etapeU van allerlei dal voer voeding niet alleen der stadrtiewonere doch ook voor die der bede Noonwtie weetkuet moest dienen werlien in een oagenbHk in de vuurzee opgenomen AL een èneeuwi nu vlogei de brandende stukken bout der loodeen over de stad Zoo snel grei de brand om zioh heen dat de mensohen zonder iete te kunnen redden uit de huizen moeaten vluchten De Htraten waren overvuldmet wanhopigea die niet wteïten waarheen Van den noordkant der StraudMraat üprong het vuur over naar de zuklzijde en vrat zich dan verder naar de markt Daar hoopte mesv het vnurt kuaiketi Stuiten doob die verwachting bleek IjiM Pet vuur doeg over de maik n r de Bmarstrandotraat en brefldte zidh nooirdwaartB verder uit Te ml demaoht gingen het kunetnijveibeidsinuxouro en de bealdenglalerij te gronilB alsmede het gebouw dto brandweer Dan sloegen de vlammen over naar het ltJiadliui lein en naar het Centraatetation Het oude eo nieuwe raadhuis het postkantoor endelieurs In dit slivdsdeel g egen wist man ecMer te behouden Het teiegmatkailtaor dé eleotri ache centrale sohfolen het mi eum alle hotels en krantentiareaui en de ugiroolale magaaijnen ün in deasob geltgid Ook het woonhuis y n d para plulelaèrlek Eridwea waar Mzer WitheJm alk laar een bezoek bracht werd door hei vuar verteerd Nadat 10 uur lang het woedende Blenient in de stad geregeent had wierd men erat tegen dM moigen het vuur oMster Meer dan lOOO huilen leggen aommlge berichten wuren toen vernield De schade wordt giesohat op 60 180 millioen kronen Slechts twee parSonen zoo verMomit men hebben bij die ramp het leven verloren hoewel er vefftfcheidane ernstig gekwet zijn rVU alle deeiieu van het rijk zeradt irton hulp naar de ontreddBrte stad Uit Stavaqgeir en uit ChriStiania worden hulpaxpedlitlee a Éneond n IlBt pant r chlp SideTold ie met kleoding en voeiAngënildaelen afgewoiuden om de duizenden dakloozen bij te slaan Stavangler healoot voor de ihulSvaating van 4000 van allee be rooiden in te Staan Van heinde en ver Stroomden giften liinjnen de Fransdie republiek Stelde dadelijk 100 000 francs ter beschikking der NoonKhe regeering Vijftien jaren geleden Stond Bergen aan een Soortgelijke ranqi bloot donh de st ade van toen waS luttel in vergelijking met nu Van verSAlllende zijden wordt er op gewezen dat die manier van bebouwing der stad het materiaal dht vroflgor voor den hulzenbouw wend geferuitol voornamwlljk hout en de talrijke voorraden oHe en traan zeker bij den brand bun rol hebben gMipedd H Oude gedeelte der stad aan de nnolds Jde van de haven hol zoog niaan Je Dultöche gedeelte waar vroeger de HanSe toen Begegm mageen Hehse lad was haar kantoren en opskigptaB Ben bod schijnt gest aan1 gefcleven te zijn Staking in de havan Ken meldt nit Amsterdam GistAen is een staking nitgebroken De HoodsboMche zeewering Naar ainleUIng van de berichten over den eleohten Igaalaod van de HonideboWdie zeewering heeft hetberftuur van den centmlén bond van BouvvaluirbetdarA aan den dijkgraaf het Tweedk Kamerlid Jhr Mr van ForaM gWtanoldldlagCieen telegram g zonden waarin het beetuur aanbiedt met den dijkgraaf te conlereeren opdat bet ariüldküniconfilot worde bijgelegd en de staking dtor dijkwerkere zoo spoedig mogelijk kan IwMgen liohting 1910 Da dienatpliohtigen der landweerlichting 1910 het kader inbegrepen inllen op 28 Jan a s in het genot van voorloopig klein verlof worden geiteld Al netgeen ten aanzien van Eet met varlof gaan der landweerliohting 1909 waa bepaald ii ook van kracht voor de thana mat verlof te zenden lichting Op 28 Januari e k zullen eveneeni met voorloopig klein verlof worden gezonden de dienitpliohtigen der militielichting 1906 van het korpa pantaerf ort artillerie met inbegrip van het tot die lichting behoorend kader alsmede van het korps torpedisten echter met uitzondering van het militiekader Uaatregelen worden geaomen ten einde ook zoo spoedig mogeiyk bet mllitiekader der torpedisten in het genot van veriot te doen deelen Castnal administratiekantoor voorde diatribntif van levensmiddelen Bf Kon besinit ia ingesteld een Ryks oentnud administratiekantoor voor de distributie van levensmiddelen en ia de by het Kon besluit van 18 October 191fi n 24 ingestelde Rijkscommissie van toezicht aangewezen ts BHktOommissie van toeaioht op het bedoelde administratiekantoor jnet ingang van beden mQEZONDEII Buiten verantm ordeli kheid der Sed Ds RIJk nldtlelen De opbrengst van a llijkK middlftlen over de maand l eioea ber van het votig jaar U natuurlijk met inaobtneniMig vati de buitengewone omjMAndlghedm niet onguniitig tenueme Tegen oen ontvanget in Daoenifaer 1914 van 1 18 844 172 2 staat IhaM een bedrag van 19 18b 477 64 by de venRbMsnde rubrieken zt n nogal edkoinnMllngen te oonstAteeren wouDear niea befde ovareenltomrtige maanden vergsiijkt 2oo hebben de directe bei atbgap ditmaal i A iM lio i galdBQ mmr opgebraebt da in Dacaoner 1914 als gi volg van de invoering der InkomManbelaMiog Daarrtflgeoovar etaat een mindere ontvaagM van ongeveer hetzelfde bedrag uit het gedieUHeerd welke atoijn lu üec Dber 1914 een abnormaal hoog oIjteeT bsrelktft De guxndtieUMlng ateegmstt 6 0OO en de paiao eele met 49 000 De lnkonaiteabslaatla br oh 1 4 266 995 04 op eo dg badrljlabelaellng leverde nog raafiectieveUJli f 18 180 26 en f 256 824 94 op Het recht op de mijnen daalde met f 15 000 De invoerrecaiten wonnen b van 1914 met f287 000 Van de aodjnaen ging die op de euUter acbtemit met 1684 00 dM op den wijn f54 000 en die op het gadMlUeeid met 2 6S2 000 maar die op het zout steeg met f S6 000 dl op bier met f lOOO en dia op het gi Bdit met f 188 000 De belaaling op goud en zilveren werlten ateeg met f 81 000 Mooie cijfere zljn ook te boeJteiaven bij de zegelféobtai die 278 000 de regle tratlttvcitteti die f 449 000 en de hypotheekrectitsa die f52 000 honger Kwwn j waartegenover de MiceesMereiftten met f 188 000 betieden hel vorig jaar bleven De donietnen gingen aditjfhiit met het bedknag van f 18 000 en de loodsgelden bnrerden een 4000 minder op Ovtsk het geheel genomen dus een maand die niet onbevredigend kan heeten Hel aoorèe bij Daoeenlier 1914 bedroqg totaal 842 106 41 Wat de Jaaroptoengisl betreft moet 1915 het Uj voorganger afleggen ataóei de baUewewone oni edandigiieden slechts op een deel van 1914 drukten De vergleJijklng der vereohlllende rubrieken Is tm zeer van kolenwerkem voor het grootste gedeelte georganiseerd in de Scheepaen Bootwerkers vereeniging Recht en Plicht e werkzaam aan de Sternkolen HudelsVeresniging hier ter stede De ootm van deze stddng wdke pl m 100 man omvat van wie bet maerendetl vaste werklieden is gdegen in het ontslag nn vier peronen van het vaste persoaad De aanleiding tot dit laatste is gei weest dat de S H V voor het loasaa van briketten werkkrachten nitNienwendam had aangenomen tegen een een uurloon van 27 ets terwgl in de haven alhier als lafste uurloon 30 ets wordt betaald vermeerderd met 16 pCt toeahg Weliswaar is bet geven van norioon voor briketten geen gewoonte daar hiervoor veelal versohilletade regelingen worden getroffen Nadat vanwege de vereeniging Recht en Plicht den Nieuwendammers op den h i oontdititta en toestand was gewezen znten dezen den arbeid niet verder voort waarna vaste werklieden van de S H V z g n lempers aan het werk werden gesteld De briketten zouden met grijpkranen nit de schepen worden gehaald en vervojgens met lichters ün de spoorwagens gebracht De vaste werklieden hadden daartegen geen becwaar wanneer zg hun gewoon werk konden verrichten Doch practisch moesten zg het werk doen der losse werklieden n l het uithalen van de briketten uit de lichters Hiermede namen z geen genoegen waarop vier lempers werden ontslagen Deze hadden met één schipper veneden week ook reeds om dezelfde reden ontslag gekregen doch het geschil werd toen weer bygelegd In verband met deze quaestie nebben de Vereeniging Recht en Plicht en de RoomscihKatholieke Organisatie van welke laatste ook arbeiders bij het geschil betrokken zHn vergaderd en toen Maandag j meergenoeny de vier werklieden ontslag kregen legden de andere arbeiders losse en vaste ten getale van ongeveer 100 gisteren bet werk neer Voorloopig ligt hierdoor bet lossen van de stoomsdiepen Baochos van de Kon Ned Stbomv Mij Oostzee en de Ootha Tail de Vereeniffde Oargadoors stil Smokkelaars Dinsdagmiddi weid op bevel van dffii militairen commandant een huiszoeking gedaan in een van de hotels te Nijmegen we ke onder verdenking st nd dai daar vet was opgestapeld en over de grens gegooid werd Militaire posten werden aan alle oitgangen geplaatst terwijl officieren een nauwkenrig onderzoek instelden De aanwezige voorraden vet werden opgenomen De hotelhouder zal zich nu steeds te verantwoorden hebben voor ieder vervoer van c ere hoeveelheid vet nit B n hotel Onverlaten Vit UonnikendaOn meldt men ons dat gisternacht acht personen gearresteerd werden verdacht vrn diefstal op verbtten erveti Klopt dat In een van onze gioote bladenvonden wg onlangs zoo sohrgft de Vr z Dem oen offioieele advertentie die we onzen lezers niet willen ontbonden De namen laten wg maar weg Wordt gedagvaard enz enz enz N N Om op Uaandag dep achttienden October 1900 v ftien des voormiddags te tien nur te verschenen ter openbare terechtzitting van de Arrondis sementsRechtbank te Rotterdam Eerste Kamer alsdan zitting houdende in een der lokalen van voornoemde Rechtbank in bet Pdeis van Justitie aan den Noordsingel te Rotterdam teneinde alsdan te booren conoludeeren en eischen Aangmien eiseheres op den eersten Jdli 1800 vgf en tachtig te Ouddorp is gehuwd met toenmaals wonende te doch tbwis afwesig en zonder bekende woon ol verblgf aats in bet Koninkrgk Aangezien nit dit hnwel jk z n geboren de navolgende kinderen CORNEL 28 September 1886 JANNBTJE 30 Angnatns 1887 PIETERNeLUl 18 Juli 1891 ELIZABETH 90 Hih 1896 JOHANNA W September 1898 JAANTJE 19 September 1900 LEEÜTDERT 6 Januari 1903 HENDRIK lt Kaart 1906 Aangezien daagde in of omstreeks September 1800 een en negentig de eohtdgke woning te Onddorp zonder wettige reden heeft verlaten en eiscbetes na dit tgdatip nooit meer ieta van of over hem of zgne woonof veiblgfplaata heeft geboord Aangeaen eiseheres op grond van deze kwaadwillige verlwng voidert ontbinding van baar bnwelgk door ditsobttdiag In ef utreeks Beptember 1891 verlaat de boosdoener N N iga wettigen vromr zonder ooit meer taal of tetten van zich te laten boaraa En in 1915 oonstateert Jnstitie dat nit dit huwelijk telkens in 1896 in 1898 in 1900 in 1903 on ia 1806 een spruit ia geboren Encdaclie oadenee8r ccftrand üH Sdnermonaókoog wordt gemeld Te vier uur hedensnOrgcn is bij den ingang van bet neecbegat een h gelsohe onderzeeër gestrand Hedeannddag vertrok de reddingboot van Schiermonnikoog om hulp te bieden en keerde terug met 11 leden der bemanning van den onderzeeër waaronder enkele officieren De elf andere opvarenden werden door een Kngelsohe torpedoboot gered Nader wordt geoneUt Uit betrouwbare bron wordt medegedeeld dat in den ni M nidi t ag van 19 Januari eeu£ngelsehe onderzeeboot is gestrand in het FrieHche zeegat wegens out in het bestek De aan boord aanwezige besnanning is door de reddlnglioot van Schier moouikoog op dat eilaod aangebracht WAiepsnooaa üe watervoorziening in Noond Uolland De watervoorziening van de getei tenle plaatsen in Noord Holl nid is sohrijtt de Tel door een An ateruamsche waterleitUng krachtig ter hand genomen Daar de regenwaterbakken door liet zeewater gnbeel brak zijn geworden zal voorloopig drii water vau Miers moeten worden aangevoerd Te Amsterdonf wordt het Duanwater in gwdgeraittigde zoldowohuiten gepompt om in de plaateen van beH emnïing weer te worden uitgeposnpt waar de gemeentebeMuren voor de dliStnbutie zorg dragen Maandlag werden Volesdaoi en Marken iedei van een sohuit van 50 kub M water voorzien en Dii dag volgde voor elk nog 36 kub M Pqrmerend kreeg iw den nacbt van Maandag op DinrtBg 100 kub M toegestuurd Aanvragen 001 nog meer water worden tot heden niet ontvangen Men zal overwegen ol de geteMtsrde plnatsea niet een zeker kwanr turn in voorraad kunïien nemen want deze noodvoorziening zal ds eerate maanden nog wel aanhouden De regenbakken zouden eerst uiitgepoin it moeten worden alvorens de toeHtand weer njoimaal kon worden dOch van dit uitpompen dar bakken kan goan sprake zijii zoolang de waterstand niet tot het gewone peil is teruggevallen Kelfs al IS dtt geschied dan staat men nog voor de reuzeotaok om de ongeveer 15 000 H A land leeg te pom en die thans ondergoloopen zijn Gesnlddtekll slaat bat water 80 C M hoog zoodnt n en 12 millioen knb H zal moeten weMwerkan dat i zesmaal de hoeveeSedd He Amstenlam aan drink en werkwatw per Jaar verbruikt Bovemdlon sollen de voorbereidende werkammheden tot het herstellen der geslagen breuken in dB jken ook nog enige maanden vonferen zoadat men met al te peSShnistisch redeneert in dien men voor het volledig herstel van één aormaien gang van zaken een klein Jaar rekent Deelneming in het buitenland Naar men mededeoit neemt onze Kegeering het standpunt in dai waar in de oorlogvoerende landen zoovele en ernstige noode aanejiraak hebben op dte openbare offervaanüg heM Nederland hoewel dien waardeerende dig harielijke gevoelens die bij gelegenheid van de joi ste ovarstpoomingen uit den vreemde tot ons zijn g uHuen geene stoffelijke hulp zou mogen aanvaardeu uit Ineamenn n die in bedoelde landen tot leniging van den nood nnchteo worden vooigenomen De N Rt Ct meldt dat verschil lende vertegemwoordigars van vreemde mogendheden de Minister van Buitenlandls he zaken hun wanne deelneming hebben betuigd ter gefc enr hetd van de rompen die als gevolg v m de oveistroomlngeni Nederland hebben getiio en De gezanten van Frankrijk OoS tenrijkHongarije en Turkije hébben zulks in bijzondere opdracht namens hun regeertngen gedaan De hem AlUzé overhandigde bij die gel ienheid aan den Minister een hooggewaordoeide gift van vijf duizend ranoS door de regoering der FranSdhe repubttek voor de slachtoffers bestemd De toestand te Punuerend Gisteravond half negen roeiddei ons over den toestand uit Pnnoe od Een viesde gedeelte van Pnr nierend steal onder water De Stormwind jaagt het water de stad in De Purmemsteeuweg en Nekkeratraat staan blaot aan woeste golven Deze wegen zijn gevaarlijk en brokkelen af is siadk badentniddag Mu Het uur HedemuorgesT Wnd ons g éeiadt Uodenoncgen is bet water aanon keUjk gmnm De Wijde Wornenfijlt is behouden Den ge faeo i c n nacht is er hoid gekerkt Tel van boeren u defteen aSeir bdbben aBsMaitie verieend Men ineldl Mn dat de getneentesecrelarie van KauMorp he n naar Schetlingwoude ia overgebraöht 4I0 8TJIAT8 L0TERIJ KI Trekking van Donderd 20 Jan I rijs van I 1500 6388 f 1000 7934 14747 f 400 I 3310 6849 9U1 11270 12982 13981 20323 f 200 3085 18370 f 100 9747 10242 10722 13409 15844 15990 Prezen van f 70 lij m 242 ai 1I2 02 981 971 1021 lj4a iBoa 1873 JlUi 222 2as J52 257 395 588 7 7 884 95 921 1102 1286 1476 II79 1988 2025 2053 2085 2471 2699 2778 2781 i82ll 2880 3121 3108 3805 4176 4272 4171 4535 4 26 4675 4785 4916 5347 5362 5439 5569 6603 5759 5776 5854 088 5933 5995 6022 6397 6633 6639 6945 7342 7361 7461 7516 7638 7927 8044 8060 8070 8097 8497 8595 8703 8734 8754 8890 8914 8957 9099 9179 9208 9280 9308 9492 9509 9592 9777 9810 9936 10021 10134 10249 10789 10793 10796 10865 10919 10935 11032 11186 11409 11584 11589 11787 11974 12032 12107 12514 12591 12690 12752 12803 13086 13059 13071 13074 13222 13368 18429 13530 13635 13545 13788 14038 14126 14193 14548 14573 14780 14807 1489c 14988 15200 15859 15368 15446 15552 1K23 15908 16308 16524 16668 16677 16766 16908 17261 17262 17404 17577 17608 17669 17895 18190 18136 18120 18474 18537 19026 19118 19126 19283 19411 19480 19856 19882 2008a 20348 20436 20470 20671 20946 NietM 42 4 1 53 166 209 258 211 023 364 388 473 302 609 624 25 ö l 861 878 904 929 990 t 8 IIMU 1134 1138 1174 1206 1240 laau 1 9 1383 1443 1451 1466 1485 1028 lo87 1577 1631 1647 1724 1768 i KU 1787 1808 1827 1858 1869 1903 1912 1956 1964 2056 2011 2111 2153 4276 2315 2333 2380 2392 2407 2506 i620 JSAl 2639 2660 2694 2773 2799 8 8 2906 2935 2983 3076 3096 3116 a2S5 32 28 3248 3894 3454 8518 3515 mi 3574 8665 B683 3 86 3789 8825 8 8 3865 3 67 13868 3933 4805 4009 Mi 4U60 4068 4068 4069 40 77 4093 4146 4106 4275 4876 4447 4481 4497 lj 6 4567 4569 4624 4668 4669 4702 1715 4807 4809 4828 4827 4905 4980 0031 5176 5251 5246 6263 6327 5328 o419 5131 5441 6463 6484 5502 5593 0666 5738 6781 5809 5888 6924 6015 0117 6134 6136 6176 6292 6295 6301 0328 6427 6434 6449 6603 6617 6619 6753 6817 6828 6830 6902 7024 7091 7324 7330 7344 7350 7829 7430 7449 451 7570 7575 7624 7631 7754 7776 7808 7843 7844 7840 7866 7878 7920 7951 7972 8056 6130 8187 8170 8436 8446 8450 8475 8492 8622 8623 8672 8677 8699 8783 8840 8866 8983 9027 9127 9214 9248 9268 9285 9334 9381 9431 9478 9638 9648 9684 9687 9805 9872 9906 9940 9916 9947 10038 10063 10076 10119 10177 10124 10128 10298 10342 10344 10359 10422 10441 10476 10474 10534 10529 10637 10642 10647 10676 10823 10878 10889 10894 10978 U013 UlOO 11179 11317 11342 11313 11869 11359 11641 11719 11857 12010 12023 12045 12057 12073 19113 12193 12a0O 12160 12221 12820 12879 12458 12405 12527 12626 12665 12678 12753 12795 12800 12824 12917 1299 li902 12926 13002 18128 13183 13219 13265 13268 18326 13384 13351 13392 13473 13523 13682 13599 13643 13707 13809 13823 13834 13851 13854 13891 13901 1 W6 11019 14041 14M7 1418 U2e 14227 14264 14328 14368 14383 14390 14399 14426 14452 14503 14591 14653 14656 14661 14667 14799 15002 15048 15096 15164 15284 15322 15380 15436 15457 15 73 15503 15535 15662 15666 15703 15744 16755 15856 16860 15874 15919 15950 15956 16963 15986 15997 16007 16048 16119 16126 16146 16172 16212 16801 16327 16370 16386 16400 16429 16465 16502 16521 16540 16552 16569 16593 16633 16624 16655 16678 16697 18745 16800 16949 16977 16986 17003 17057 17097 17101 17133 17134 17198 17211 17313 17320 17398 1742 17447 17459 17463 17631 17688 17716 17736 17783 17784 17806 17864 17868 17947 17986 18000 18006 18054 18059 18087 18138 18140 18232 18306 18314 18898 18410 18419 184 0 18541 18576 ia i89 18669 18681 18729 18751 18856 18874 18879 18938 18968 19010 19049 19094 19095 19128 19270 19278 l9327 19S61 19413 19447 19469 19635 19670 648 19667 19669 19 J9 19726 19779 19842 19929 30048 20083 20108 20112 20149 20199 20202 20214 20269 20279 20817 20357 2 28 20899 20494 205M 20551 20566 20573 20684 20592 20590 20618 30659 30688 20716 20748 30869 20921 209E7 20925 20960 20941 5e Klasse 2e Lijst No 3664 m no 8864 No 8879 m z 8978 No 788 m z net f70 No 10298 m z met 70 No 12064 4 1 mei 70 0 Mwap tot stouB woop hal WatoPMwoiMvads Naar aonMding wn dm oftnxp door de Algemaener Vereenigde CommlMe tot Denigtng van Rampen door Waterenood in Noderlaad in de bladen gedaan venklaart de Adminii retie ven de Goudsche Courant zich gaan bereid In atwachtlng dot een Coiité deze taak van haar zal overnaswn tot het in ontvangst nomen van geelden voor lul WatersnoodtomlS Ontzaggeli veel is er nof en directe hulp is dringend veralscht leter helpe De bsdragen welke iiAomea wordok tenzij anders verzocht verahtwooid onder vermelding der initialen van den glever of de geefster INGEKOMEN Kantoorpersoneel tjemesnte Lichtfabrieken f8 60 Bijdrage ie Burgerddbool voor Jongens 1 18 Te zaroen met de vorige opgave f 71 50 StadMiieuwsii QOODA 20 Januari 1916 Uooi ue Oooparaueve l uiiu jisveieewgii ijouua en UiuslrekBu te ijouua ward vf hare jairvergaueung bttkuten oni CIUU ml hare kas legoion t u de Watorsoooilt CoimanKHie ljoveB i werd in deao vergadering nog f o lJgacoilecte ii l vooi betLtiouam doel V oi elttiw ten bate van de Mcniotlens van den Watersnood lederen nieuwen dag weer brengen 01 de dagbladen nieuwe beriohlen over de groote romp iederetidag weer groeien de banoetten aan dircow hulp aan oiunidldeilijken bgsuinid In lieBe dagen heelt het he iwriaJidBche volk op IreUonde wijze bliik g ven ï n zgu vaak zoo latente enieeusindhesd van een groule biitpvaardiglïeui lu nood liet IS te voorahen dat nog lang deue ramp zal drukken op de geteisterde sireKen op de ontelbare siuihtüflers Annoede zal er worden geleden diepe trenrige armoede die te meer nijpend zal zijn nu vele van de dagelijksche behoeften niet kunnen worOen verkregen omdat aanvoer uit het buitenland onmogetljk is Velen hebben reeds van het hunne gegeven om den nood te lenigen maar HleedB meer wordt er vareischt om de steeds stijgende nood te verzachten Om hienn te helpen voorzien hebben ijch eenige etadgenooten vereeoigd om gelden bljMu te brengen door naddel van een weldadigheidsvoorateliiing tn deo Nienwen S 4ieuwbuig daartoe tegen eens hiUijkevargoeding door het bostour afgeetaan Het ooratté heelt zich ook reads de medewerking verzekerd van eenige kuusünaara waarvan we Ijiler voorloofiig kunnen noemen mojuffrouw Homonananden heer M Spaamdemuan wter aameu alteen ons er reeds waarb Wg voor zijn dat ook om het programm de avond van balaug zal zijn De avond is bepa op Maéodag 23 Januari a a i al gauw dus matir lajten we er aan denken spoeAge hulp is dringend noodig Deze dagen zullen i Gondhche Padvindera aan owe huiaen een lijst doan cirooieere voor hel szsen van plaatsen Wij hopen dat ze bij u een gul onUiaal zullen vinton Ook aan de zaal blijtt natuurlijk voer zoover er nog plaats over zal zijn gelegenheid tot het nemen van kaarten Naacfirltt Van verSctillionde kanten weid de opmeririog gemaakt dat het vormen van plaateelijke oomité s niet in overeenstemming was met de wenschen van d Regeering Naar oiw uit een telolonlscb geBprek met den Secretaris ven de Algeroeene Versenlgae CoMmlsBio tot Leniging van de Banipen door Watersnood bleek Is dit geheel bezijden de waarileiid De gehten zullen aan deze vereenigde oomniaile wtlrden aigedragesk Vroeg voorjaar P Als n Uzonderheid misstdüefl wel ata voonspeller van vroeg vooritar in ieder geval eekeneiul de tegeiiwoordige zachte weersgesteldheid waardoor ook de irinterslaap der dieren Bckl belBvlaed te worden woidl geméid dtt hedenimddag ongeveer hall twee een jonge vleormui geruimen tijd als op n zoelen someravond in de Cmbethstraat heeft hem en weer gevlogen Op Zaterdag 29 Januari zal de afd Gouda van de Nat Bond van Hsndeb deben Kantootbedimdaa haar jaar vergadering honden in bet Café Het ScbaidtbOTd des avonds te half acht sur De aaeada vermeldt co ingekomen stokken en medsdeelingen jasrvanlagen bestonrt kiaiing ea contributie regeling Door do politie Ifater werd hedeneen mon aangehoudni dte nog 14 dagen heditetds moet oiadergaan De aai ishoadlnie wwd ntter bet Huis van Bewaring te Roltenten overgebracht 1 Verder werd e gesignaleerde aangebonden die nog een boete van fl te betalen bad Na betaling daarvan werd hij op vrije voeten geMtetd Opgea ooird Door lie pi itie is hier ter stede opgea ioard het horloge dat eeni dsgen geleden nit e n woning aan de V t werd ontvreeaid Boskoop Officieel is medegedeeld dat de de heet Hoerlands Rgkstuinbonwleeraar te Lisse benoemd is tot Directénr der I kstuinbouWwintsr ebool alhier De Commissie tot wering van schoolverzuim beeft tot Voorzitter en Secretaris berkeaen de hoeren J E Evws en J van der Oraaf en tot hunne plaatsvervaageas da Heeren J J de Vink en D Veerman Dii dagavond hield de afd Boskao i vsn den Anti Oorlog Uaad een openbare vesgadering De zaal van Hotel KiaasBen was geheel gevuld met beteDgsteUesiten De Vooraittor dor afd Dr Boasaiugfa upeads de vergadering met een woord van dank aan het loofdbwtuurslid Mr V H Kutgeré onzen Burgemeester omdat bij hsd willen ovaxkomèn om voor de atd op te treden Dr Roessingh zette het doel der UjeonkoniÉst uiteen n 1 voor hen lËe al medestandei zijn en voor hen die het ibog niet n In deze vergadering zou het niet gaan om politie of theologie dooh om als Nederlanders nuchter de zaken van den ooriog onder de oogm te zien Vooral om te antwoorden op de uitroepen on vragen als Och t geeft tech niet en Waarom ik un f Al zullen wij het niet beteven dat de oorteg uit de wereld komt wij zijn tevreden als de bew ®iug van Nederland leidt tot eene inteitn tionaPe organlslBtie voor den vrede Na een korte gesohiedenls der vredesbeweging van af 1794 werd het woord gegeven aan Mr V H Rutgers In eenvoudige voor ieder begrijB UJko bewoor ogen gal de goeo vte Spreker een duidelijk overzicht van het werft van den Anti Oorlog Raad 15 maajuten geleden rees in die vereeniging Vrade door Recht de vraag of er niet iets meer te doen zou zijn en dlit leidde tot het in t teven MSSR van den An ti Oori g Rliad Hoewel een kWn gïoepietan enkele tieiitaU n dat zich geen illu if f m iakte en zijn krachten gering mhtma had men de overtuiging mlsifl iion iets te kunnen doen wanneer het oogenbiik van vredesluiteo zou aanbreien Voorop werd gieSteld dat de AntiOonlog Raad de Regeering wenSchte te ateunen in al wat ze deed om onae noutraHteit te handhaven V eu Vftn allerisi riehMng vooraonstaandenannen van alte paTtijen vonden elkaar m den Raad Op t oogeublik telt hij 30 000 medestanders enrnim 1100 vereenagingen met meer dan 100 000 leden Er wordt aan het Bureau in den Haag veel werk verricht in d neutrale Sn ook de ooriogvoerende landen werd aansluiting bij l aoiliatBn gezocht Natuurlijk in de laatste wc n de minste resultaten verkragan evenals in de verder afgelegen Inndtat Vooral echter Zweden NoorweJ Zwitserland en Amerika gleven steun De verbinding schriftelijk en perSaoAlijk in de strijdende landen wordt leer bemoeilijkt zoowel in Duitsrfalanid en Frankrijk als Engeland Men vindt er wel ayimpathie docb deze durft zich noet voldoende te uiten Spreker zelf heeft mt op diverse reizen daariieen ondervondeiii Toch gtoeit fïfe kring ook daar De moeilijkheden voor de vergadering In Dec te Bern werden gememoreerd Zelfs een SpaanSch medestander mocht vaotflaar niet door Frankrijk terug naar Ija vaderland taürljl de leden der Foid expedltte naar Zweden op de Duitwhe grens werden bemoeilijkt In oorlogvoerende landen werd zelfs de Antd Oorlog Raad wel eens beMlohouwd als een orgaan van de Neil RegMring wat bq In ile verste verte niet is of wil zÖn Pe Beweging herft een tweeerlei karakter lo Eindigen van den logen woordigsn oorlog Op dit geliied zullen wij weinig invloed hebben 2o ropagMida voor t program van intentotlonajie politiek en internationaal recht na den oortog Van de Intematlonaje oigBolantie is de Ned A O Raad het Bureau of Dagk Bestuur De ontvangst bij Reg Departementen hangt veel al van de etenming der personen op t oogei Uk doch onze rechtstreekse scbiicMsre stappen hadden tot heden altijd een negatief rosulteat Het werk Is nog pas in hot begin en onze Invloed o zoo zwak dus wij maken ons nog geen groote illusies Onae pogingen zullen echter op geerteli terreio een s ot nalaten iSeu gordijn hangt vtror de toekomst en wanneer uod hel wesk niet regelt zal er geen reauUaal zijn Veel hang af v or dw a s wrede of het loi zal zijn na een eindoverwi ng van een der oorlof 00reuden of na een uitputting De heer Rutgers wilde niet eindigen zonder nog de vraag ter 8 rake te brengen spedaol bij zijp geestverwanten of bet vpor den ChnSten wel aangaat om ooa een Pacifistische beweging mede te doen waar de Proietie wijat op oorlogen evenate ziekten tengevoigtL van de zonde Dooh wel degeli worden in het Dvangetie de vreedzamen zalig fD Sproken Ook zij die t Christcrjd jm belijden moeten strijden voor al wat tte vredte bevordert 3pr waor lAiuwt echter voor geen te groote illusies niet idle lie bet Christenduin belijden doch ook voor amteren tlJgt op ieders weg te strijden doch de uitkomst over te laten Laten wij leeren beScbesdsn te zijn in onze esschen en hoopvol Van gaiegeiiheid tét bet slieHen van vragen werd behouden eea kleine uitnoodiging geen gebruik gemaakt Velen gaven doh op als ntedwtanderS Het woord van dank door Dr Roeasingb aan Mr RWger geliracht v jwl weeriilank in eMi luid applaus lÊÊmMinanmtm Vergadering van fn Uemeentei aa l Van WAddlniveen op Vrijdag den 21en Januari 1916 d ê voormiddags te 10 jibr Onderwerpen ter buklkiiMing 1 Het Nederi Rootte Kruis £ laame geeft het Vronwen Ckimité voor Gouda van bet Kederl Roode Kruis wede een kort overzicht van ün werkuatoheden gedurende het aigeloopen jaar 1915 Meer en meer mi t luts Comité aich beweegen in derichting van het eigenl ke doel der Vereeniging n m zooveel mogelnk alias voorbereiden om by eventneele ratopen die ons Vadarund kunnen tr en pal te staan ea dadelgk leniging te kunnen bieden Gelukkig is ooJE dit jaar ons land vrygebleven vali ooriogsraiHpan zoodat w ook au w4der onze oursossen konden handen ent de wetkzéamheden onzer Irsnsportccdonne zich hebben bepaald tot het btuiden van oefeningen Tot ons leed yt wj n verioor in dit jaar de trsnsportÓolonne een harer geoefende mobiele Teqen door overiyden Belangstellende damaa maakten ons w dtf gelukkig dtior bet zenden van ee igé toeplijston ïïr werden drie cursussen gehouden 1 ook nu eenoaiptuisbagonoes ns voor dames I r ening en verantwoording z JA nagezien en goedgekeurd door Uej F V van Amerom en den Heat dr B W van Eldik Tbiaaia Het bestuur onderging eenige veranderitag Mevr v Iterson Grahflaad bedankte als lid wegens haarvartték uit deze stad terwgl er nog twee vacaturen waren De penningmeesteres was al eenigen jaren ook waarnetaend secretares welke laatste functie door Mej C C W van Amerom van baar werd overgenomen in de andere vacatnren werd voorziaa door toetreding in ons Bestuur van Mei W ö 11 Comfurins ea Hsvr v Sldik Thieme Op 6 Oct 1916 bad ons comité een bevaalgk feit te berdenken Onze geachte Voorzitster Uevr M J ten Bosch Scholtens waa n m dien datum 25 jaar lid en Xoorzitster van oss Bestuur welk feit door ons herdacht werd in eene feestelüke bijeenkomst Het Hoofd Comilé zond aan dn Jnbila I Verslag der tegHlraing van den IVen December 1916 IL MededwUngen ill Reglement voor de Biuntgnslevoriog 1916 IV AdroB van N OUinan c s inzake de spedplaats bij de school aan hel Dorp Adkes Nourisbebute om subsidie over 1916 Sohjtljven van het Brandftestunr d d 23 Novenber 1915 VIL Wijzi4 b Bigrooting 191 VIII Sehioolgeldtoohteren over de maand 1915 IX Drinkwaterleiding Voorstel ad hoc en proeedlviaB 1 a W Voor de in deze g p We raltt 1 Mei as vaceerendO betrekking van llot hii van School D hebben zidh naar we ynrnf pi M oMteKaatea aangemeld M Door de Gemeente Peütie is tefen veMdililende winkellen oaUfler pro ce0vetf baal opgemaakt ggen9 overIrcdBng van do IJkwel AsjjijffiLi In deze gemento bebtieabzHfeb 3tt jongleiied n in laten Scbrijven voor eten dienst ter Nationale Militie WchtiBg 1917 waarvan 5 redenen tot vrijsletting wegens broedtrdteilst hefh bon opgegeveh Dinsiingavond sprak alhier in de zaal van den heer Btepp enbui g Ds 11 Cannagielor uit Gouda voor de aM Gouda en omstreken van de Voreoalgliag tot Steun Dsi Oanttigleter gaf vesiSchillend voorbeeldlen van het werken der vereenigliig hoe zij tdksnS klaar staat om te helpen kimloren tot flinke mannen an vrouwen op Ie vofldlen en boe tel van resHiltaten reeds behaald zijn Spr noftdigkteieder uit ïïch als lid yan deee nuttige vereenlgling op te gov i en bei lde na eoni tot hem ertdit verzoek a io tdig over betselfdé onderw pp oog eens te zuHsii komen Snrekent Haasti ooii l rasse het Kruis van Verdienste mét begeleidend brevet en namens htlt Bestuur bood de Penningmeesteretaèa de JnUhtresse een bloemstuk aan benevens het plaatselijk insigne Vüa iarigen dienst Roode Kruis Ü voegde eenige harteiyke vrooHea bieraan toe en sprak den door ons allen gekoesterden wensch uit Mevr ten Bosch nog lang als Voorzitster onaa vergaderingen te alen Inden Harneas het Bestnor v h Vrouwen Comité voor Gouda rfa Kederlandsche Roode Kruis C 0 W VAK AMEBOM SeoietaTM De maohinist C van der Schaaf van bet Stoomgemohl BergmntMOht alhief had gisteren het jiragolnk mat zijnband tussohen de jnaüiine te geraken waardoor dat lichnamrtJM crnrftig werd gewond Geneaskundige hulp werd ingeroepen Berkenwoknfo Stfflngererhtigld ingelanden van dan Poldar Berkanwoudfe heliben met 161 tcgm 40 stensnen balMen hst bestaande mnlengiemaal te vervangen door een znlg Moaotos Oudewator Op Vr lBgnMdsg h a iB 2 uur zullen ds WogittsafnerS dNer een concert geven In de Ned Hervomde Kerk Laatste Berichten RTBI f ABKTBl Aan het WcaMOk Front Ooad aO ioivIlK 1916 GRANEN Onveranderd prijtboudend Tarwe Zeeuwtche JI 75 4 11 mindere dito 11 15 50 Afwijkende 10 50 1 ii Pokier lo as i 10 75 Rogge Zeeuwtche k ƒ Polder k t Buitenlandiche per 70 kilo i i Gerat Winter f i i k 10 Zomer 9 35 k f 9 50 Chevalier 1 1 75 13 35 Buitenl voergerit per 65 kilo 8 7s k 9 Havet per HX f i i k 6 75 Per 100 kilo 13 50 i ij 75 Hennepzaad Btdmflandsche per 50 Kilo 13 50 PARIJS 20 Jan Het coomunlqué van gisterenavond luidt Bij Llhons ward een vijandelijk blokhiüs door granoatvunr versteld Tnascihren SoiSSDiiS eu Redans hebben otue loopgraoAmortlerelv de ijanddijke stelUngon tan Westen van CraotBie ernrtig M tdb Mf i Twee vijan Mi e vUegens wierpen glsterennaclit bonanen op Nancy Een FranSoh iu 4iteSkader ateeg ouDMdielltjk op en wierp 22 iiomimen op de stetions van Metz en Arnaville waardoor een aantal gebouwen werd betltihad Bespraksadeii der GaoUiserden De Fraascbe ministers hielden hedenochtend besprekingen in de verscbillende regeerings departementen met betrekking tot den oorlog s Middags had een b eenkomst van den oorlogsraad dw Geallieerden plaat De Daily Mail meldt uit Saloniki In de houding van den vijand is pk tseliii een onbegriipeltjke wi tglng waar te nemen De Buigiar zouwei als de DuUschere en OoMenr era brengen in haast een gedeelte van hun atnjdlinoht naar de grens noordwaarts De geizooken onderzeeboot Man inel R ons U M s NoordBrabant de Holland eenige terpedo beoton ea een sleepboot houden zit b crïp in de nabijheid van hot Friesche Zieegat in verband met de stranding van de EngelSGlie onderaeebool H daar ter plaatse J 1 Nieuwe bslosUngen i Men meldt ons uit den Haag In verband met het desbetrelfend berlcitt in het Handelsblad van hedano htand wordt uit goede bron vernomen dat Inderdaad het voorstel te verwachten is een deel der kosten lot tekking van de thans weder Iwnoodigdo 2Ü5 mlMloen voor oorlio p illglBvcin o vHic den dkior heffing op de oorlogswinsten en een ander deel door een bepericte heffing ineens terwijl het overhlijveadb deet door leening zs lÊbif ten worden geivonden m Wij vernemen voorts liat de Staats iunm ist9te baar advies inzake een belasting op oortegswinsttja nog ntet heelt uitgebracht DuiteOhe dedneradng De Dudtache gezant heeft in opdracht van tien Rijkskaneollor do op rer hte en hartelijke s mfpatlde van die Duitsohe Regeerlog béiuigti naar aanleiding van de overstrooteing hier te lande I BURGERLIJKE STANp GOUDA GEBOREN 17 Jan Bertha onden H Moes en F van Wanrooy Hendrika i ers H Bakker en A M G vaa yfiot 19 Anna oaders Ij Slobbe n J Nieuwveld Gehuwd 19 Jan o J van der Ploeg ea l K Wildsohnt P J Isarin ea h Oskam REED1S3JK GEBOREN Jaooba ouders H van Es en J Oostenwijk GEHUWD W Sterk en L de Vos OVERLEDEN P A van Kampen end 7 mnd BOSKOOP Van 1 tiot on met 15 Januari ÏEBOREN MoWa Stuanna v L van Zoomarep o O M VHt der Velde Anna Cathorina d v U l ouw en A dto Vogel Fiodorika Jacoba Johanna d v J H vundl Spiegel en T de Lampc Abrahfflm z V A Nederhof en M j VerlaoBf Arie z v D Veeman en B Sla Jan V A Jlakker et E vaij Beuwen GETROUWD J van Keuf 27 en E Scholten 26 j OVERLEDEN Wilhe mina Johanna de Vink 29 j Leendert B leven 11 j ComsUa Hoek 44 j oflhtgeii van C Vermoordt WADDINXVEEN § Van 7 tot en met 18 Januari OEUOllEN Gerarda d v K H va Senten en P Ravonsberg itfÊ bertus z V A Stotfo enlCjUarnwaard WMlelni GlJSbortus z H Baas on ö van Ooij Barend z v H H van Wlohon en 4 Poofe j e Ironwlla Maria on Maria I elronella s V J H Muldta m C P Kroinif ine Arie Hendrik z v H Oils en II Kru iger Maria d v J van der I 06 en E van dtar Linden ONDERTROUWD A Gouw enN van Rijswijk T van WagestaKen en D P Niouwenhuizen OVERLEDEN Dirkje Burger 86 j wed van T Stoothart Telegrafisch Weerbericht van het Koninklgk Meteriologisch lastitnut te DE BILDT Hoogste barometerstsnd 770 te ZnidDuitechland Laagste barometerstand 736 9 ie HemasaBd Verwaobtiagtot den volgenden da Matige tot kratjitige tüdelgke wetlicht weer stormachtig Zoid WestelHke wind Zwaar bewolkt met tgdel ke opklaring waarsohgnlQk eenige regen Zelfde tempwatunr i i J