Goudsche Courant, vrijdag 21 januari 1916

in veiligheid uteUoii lu een naburig g hn t beroikto het walar de lïoogte van twee meter Alle vlu shtelilden werden voorloopig ondergebrnchl in gobouwen te Tersaondk Door bet bestuur dO weeep en bn gen Cijn terstond iöaaOretK en ge 3manen om bet onheil t besd ijfcn eiï I Ie uitvoering van vorSohillenda werkzaamheden is opgedragen aan een zekeren M van Roel die ideh reedBop dit gebied onderSoheideiv h A Weniméus BunlnR De bekende schrijver A WenunéueBunii herdacht heden te SOraven hage ondor talrl e blijken van Be laiiaslolUiig uit leUorkundige en ma rHiame kringen zijn 70en variaarda j I Slecht water I Op de boerderij van de Wedl H Ida te DMekuner djn kort naeUtan I der en vrij plotseUiig vier beate melkI koeien gestorven Men schrijlt den I dood tezer dieren toe aan liet ge I brink van verontreinigd drinkwater I De boerdkjrij is namelijk geheel on 1 ringd door den inhoud vau nwlvsal I ten gierputten en privaten De Koningin naar Spakenburg en Nijkerk Men seint ons uit Amersfoort H M de Koningin arriveoerdo hedenmorgen 9 14 u te Amersfoort on vertrok per auto naar Hoogland Bunschoten Spakenburg om vandaar iwar N kerk te gaan Het vertrek is hedenmiddag bepaald om 4 07 n uit Amersfoort De Koninklijke auto werd ga Tolgd door een reserve wagen Alle nitvoer naar Nederland verboden Uit Melbourne AnstraliB wordt ga meld dat een besluit is uitgevaardigd waarbg alle nitvoer naar Nederland i I wordt verboden I Aanval op eenige soldaten bij I Millingen I Woensdagavond werden op den weg I van hot station Stroe naar de leger I plaat Millingen eenige soldaten die I mei den trein van half negen van I verlof waren teruggekeerd door een I aantal mamteu waarsciiijniijk heidaI bewoners uU Ie buurt aaugevalleu I l jr ontstond een veditpaitij waaibijeen dar soldaten zekere Viiii e vanhet 2e Bat 4e COmp 12e Begimênr infanterie me een mee eeu diapen levanegavaarlijkeii steek in den halskraag terwijl een afldare soldaat bfsteak Ih dai borst wXe De bOv bloodiende V werd naar hot station Stroe gebracht waar de stationschef zoo goed en kwaad als t I guig $ e eerste hulp verleeiKlo In1 nidddels werd om hulp getelefoneerdnakr iui kamp vanwaar dr Kils v nHeïnitigon n 2 hospiiaahjoldatón terassistentie vertrokken Vinke werd per brancert naar het hospitaal te Millingen oworgehraclit waar M naar wij vernemen Dowterdagavonulis ovOriêden Naar verluid moet de politie erIn geslaagd zijn een der aanvoller aan te houdten Mg i i eoiuuaal doch bu toe al soniUereud 1 een proei had uoorataau van s an i1Vaaugnoid Dat watt Voor ham ssu 1 fortuintie hetwelk hij terdege benut e tom tolkeii opOI l H gtibruik leJtuu 1 neu makeu om titliiige dagen vuu hu 8 I w blijven 1 Ziju schoonzoon was een jonge I man die werkelijk voor Baken bijaa 1 aiUjü op rcdS was en zlb vetheug 1 de weer thuis te kunnen tsljn bi zijn 1 Jonge vrouw Maar sehooopapa liet 1 sunoouzuun er tealijk Inloopeii door een portret van een aeiieie achoone I in zoon a jas te steken waar het door I scttoumoamu werd gevonden liet go I volg vian een vori klng van on 1 trouw en die verdenking werd verzwaard ïoor een tante dievanraeeuii was dat er geen Mn awo deugI de en die daarom baar eigen echtI genoot voor keukesapald en boo ïaehappeiiilangen gebralkte Bij deze I I verdeikkiug koanen eOn sanienl xip van I omslaiidigtieden die den jongen eohtI genoot in een heel moaUijk parket I brangeik Hij heeft n 1 by hol kaasI lig verlaten van den trejn de reisI tanch meegenomen van éett dame die I als de Zwevende Maagd tot voor I korten tijd bij het variélé bezoekend I publiek zeer bekend was en deze beI vatte o a een kostbaar parelsnoer I tijden kousen een valsChe vlecht en deigelijke hulpouddelen Nu wil hei toevtU tal hij zijn vrouwtje verteiIt nd dat hij iets tieel bijzonders voor haar heeft meegebracht haar in de verieidkiig brengt de tasoh te openen als hij aveu weg is en de autwarii vuu den Inhoud doet hst als vasts aanid vuoritomen dat daiEe Jonge ecfatget er heel eigenaardige relaties geooUkt panonool voor den nacht1dienst de bvfohikking kan krggen 1 Ook is naar vg Tomeman van het I gameentebostnnr de toesegging ont1Tangen dat de geineente bereid is by 1wodorinvooring van den oaohtr en den voltedigen Zondagsdienst too elk I van hare 17 aanalnitingen f 5 p r jaai meer to betalen I Oesignkleerde aangehouden I Door de politie is alhier langebou I den een gnaigualcerd persoon die nog 1 S dagen he ten s moet ondergaan 1 l De aanfpehoodeue is overgebracht 1 I naar hel Huis van Bewaring te Hot I terdhm I Haaaïriïeht I In ds badanmotgon gekondOn raadsI TOigadering waarin afwezig was de I hoar Blanken werd na de gebrnikeI lijke Nienwjaanwenscb van den voorI mtler en na mededeeling van enkele ingekomen stukken aan de orde gesteld Do Eleotrioiteits voorziening daaar gemeente Op de Ivraag van het gemeentebastaur alhier aan B en W vanOouda om een tgdatip te bepalen waarop met de stroomlaTering eenaanvang gemaakt kan worden isbericht gekomen dat Oonda wel bereid is de booppanningskabel aan te leggen mits Haastrecht ook het net 1 in da gomeoate laat maken Aange1lin b don opzet van het jdan het I Terdoelnet per 100 M f 196 kostteen thans f 410 laat het zioh aan1 zien dat de kosten voor Haaatrodt I veol t hoef t wotsdon Ook Uadviseur van Haastreoht blykt fHdio meening te zgn I I De heer dsn Uartog bloef er niot 1 I tomin krachtig op aandringen om II flink aan te pakken en niet voor I eenigo hoogere kosten terag te doinI zen Spreker wees op naburige goI meenten waar ook in dezen tgd mot I aanleg en stroomleVoring begonnen I is Kas het daar dan weT De heeren I Boem sa Hsoganvoon waren van I botzslfde gevoelen I Ten alotto word besloten den adTiI soar in de volgende vergaderingwoUn zoo spoedig mogel gehoudenzat Worden uit te noodigsn om ooncalculatie te geven hoeveel het tot deebiet b de tegenwoordige prijwnzal kosten en in afwachting daarTahpet Qonda te onderhandelen I Als Ud Tan het atmbestanr word inplaata Tan dan heer Slekerk die Mi I ds boBoarajnif bedankt had benooatui 1 do hoor Th Hooft met 1 stem op den haar Baatelans 1 I Do jaarwedden van dan borgemaoster en don secretaris werden raopImot f 800 en f160 Tarhoogd I dit naar aanleiding van een adres I van den bond van Öemoenta ambteI naren I Na enkoio af on OTonckiyTingoD I werd do vergadering gesloten I Haastr Crt I StöïwÜk I Voor het ingenieumxameu voor I werlctBigkBBdig ingeniotir slaagde 1 I gisteren te Qolft de 1ioor J O Zgder Oudawatois Hedenmorgen om 6 uur werd de vronw Tan T P bevnuteloos uit den IJsaat opgehaald Naar we vernamen moot haar toestand zeer zorgelgk zgn Hoe bet ongelnk gekomen is is nog onbekend u üm manufacturen voor elk wn bod moes van feJ Oi St en psk togen contante bsla Hiwu werd een ander pak voor deTdag gehasld dat door tan ï die ondor Dalfsen woonde voriiocht waft mei verzoek dat aan bZi ter hand te steUeo en de koop voor teschielen D vmmoedendO vrouw betaalde ook deze 160 e na het pak manu aclureo In Toen hst later op ten dag bleek ilat haar broer Tan dezen koopnids wiat meassie rfj de hoermzich variM haddon en deponeerde het pak gwneeolehuize Hel Ueek toen dat de waarde nog geen f20 be4ro loodai de poHUe zal trachten deze veigM ng te herstellen De heeren waren inmidldels meihet rijtuig verdwenen Zw Ct XiAyrPBOTJ w WotwSuoodoommiaoie 1 Aan de besturen der Provinciale 1 au Uewestelijke L ndbouwvereenigi 1 gent Dlaatschl lpijon en bonden is I Oooi bei bestuur van het Ned Land 1 bouwtJouaté de volgende circuisire I gt zo ndeQ 1 De storm van de vorige week I heelt ons Und zwaar getroffen Voo I al de provincie Noord HoUand heelt I Ua gwoiff van het doorkrclcett der I zeeditk zeer enMtig geledMi en het I Unueaiotroomienda zeewater heeft zoo 1 w l In Watertand als in Anna Pau 1 lowmOpolder een ware ramp teweegh I gebiwht Is bet verlies aan menscbeuleveosgetakkig zeer klein des te ergerIS het gesLeU met de materieele ha4e Meer dan 12 000 H A land ztki ov trooold vele honderden stuks groot en klein vee zijn vardirouken taUooee woningeai zijn onder water gezel en da eigen geheel of gedeeitetijk veraiekl te worden Het hqisi sHd kon nergens geborgen worden en moet vaoï het overgnoote deel ala v rtoren worden heeohouwd 3M van welvarende getzinnem zijnia aaikale umn geheel garttlnoerd enzoHea wannear nM ten spooilgateaffoendk hnlp onit geboden totdOnbollktaf vervaUen a ptii in andere proviniden is de I stom en waterschade hfw en daar I voB dien aard dat dto helpende hand I vi moeten worden geboden i Het is dttmaal inhooUzaak deland 1 bovwende bevolking die kot slacht I oSar van i raanp gowordao 10 I De wateisniood cominéalBle is reeds anoaagefcomen om te overleggen hoe hot Obeist en het best hulp zal kunnen wonfcai verieend Do pem doet nad een beroep op alle NederiaadaM n raims aeor ruime bijdragen t Tflrieieami tot leniging van I den nood Mag ds IMMandSche huadhoanr achter blijven In hulpbetoon Wij nweaen deze vraag beslM mtkohuond to moeten beantwoorden te meer nu het in hoofdzaak bedrijfSgouooieu betrelt die door deze la i getroffen zl Wij doen daarom een beroep op hel landbouwvereenlgingsleven in baar geheelen omvang en ooodigen u uit in elke provincie 4n oomniiaSle te vormen wier taak zal aijn ia overieg mat alle binnen de provin He gevesügide groote en kleine landbouwoiganisatles gelden In Ie za j malen Om bestuur ta gaarne bereid dte gddten in ontvangst te nemen Zij guiten M worden overgemaakt aande waientaoodconwiasie 61 beobeed worden in overieg mt deaa oommSBle Wij zijn oveituigd dat niet tevergeeis een beroep woidt gedaan op uw voUe naedeiwerking en zuilen gaarne omtrent de sonwnStelling der conanisöieB en evenlued ovar de door haar bereikte resultaten worden ingdkh mMMnin de klaol elken t SÖSlPferraselngen 5bodeo de schoonzoon neemt ter wille van de goede vaistant oudlng de ainuHumenten van schooojpapa op zich eu Yieiidraagt alle verwljton en onr aaikgenaatnbeden van zijn vrouw en zijn ohoonanoeder daarvoor waarbij sehooopapa heei aaidig meedoet Maar te slotte wordt het hem toch Ie bar en wil hij een oplossing En die komt door de v r ifaijning van het avontuur van schoonjwfa De I oolBoho gravin leteottva De echtgenoot van de ïwoveod Maagdf I de negerboxer Jonny JalfeiSon komt later zoeken naar den kerel die ziju vrouw een lieldaSvorklariug haeft 1 gedaan en hel blijkt dal die Is de I directeur van het detectiVe bureau die I uitgewinden ia naar HaUbutg om de I gangen van scfaoonpapa den i jji I koOTsr Hugo Massenbaóht n te gaan I I Ijfoor deze wending kaoit er v I zae jifc tot stand tusSo i i de drie I inaOsiRi en bnnne eobtpKooteu Onbedaarlijk is er i laichen cea Me allerdwaatite kludM waarvan Uoni iP iolima n aïs de wiiikooper Maasenbaeh de ziol was tlij heelt van deze rol een z lfllB a i nBr J tolking gegeven Zijn bswegingiani zijn toon zijn lach zijn kleëding t was allee in overeenSIAWiing met het type d t de aohrijvors hebben willen teven Wat was Mevr van Bij e V i n k eerst een goedvertrouweade vrouw ifie zich danig liet beetnemen later de verontwetard gde die alcli diep gegirieft gevoelata en tan laatote toch weer de vrouw die haar man vergeelt En naast deze beide rollen waren het Mej Minny van 0 i lel en en de heer C van I II a e 0 als de jcmge eitbtgienooten die 1 zeer mooi Spal hehben gegeven dat 1 I bijainder aantrekkelijk was I Wij hebben Mavr Poolman I zien optraden in de rol van tante I TbOrése en zij haelt zich een ver I duivelde feeks getoond De vertolker I Van de rol van den heer V e r I V o o r 11 wae een pracbtkerel als I Jonny JefterSon dte wel Imponeerde iMevr Vervoorn een dienst I meisje dal zich wist te weren De heer VerStraeten die alsdlede teetieve Van PuSkow optrad inplaate van Henri Morri n was wel wat al te woest In zijn optroden nu niet henaaid animeerend Wat de tooneelen aangaat die warm Zoo öobeu aangekleed als maar mogelijk was Waanm t Was een amusante vertooning 1 gleteren Opro i lot touM Wör hfjl j Watersnoodfonds 1 Naar aanleiding van dan oproep door de Algomanie Vereenigdte Cdli mkMe tot Lendgfaig van Rampen diafWat r i bd in NedOriand in d blat I den gedaan verklaart de Adodn stralie van de Ocudache Courant zichgaarne bereid In afwaohting doteen Onmité deze taak van baar zal overnemen tot het in ontvang I nomen van geWen voor bel Water noodfonds Onlzaggellji veé fs er noodl fa recta hulp is dringend vfrai JIeder h ïipe De bedragen welite inkomen worden tenzij anders vOrzocht verant w K rd onder vanneldli der initial van den er nl de geeister INOEKOMEN Van J H 2iW C M f S Sn i n en V S f 1 50 gjl Met de vorige opgave totaal f TOONaEJEOj 8e Aibonnemenia vooretHlllng Nieuw 8 ouwburg I Het Holtard mscl TooneelgetM B haj heeft hi gisterenavond tot groinl vennaai van hel talrijk aaoiwezige I publiek een opvoering gegwen va I d klucht De Zwevende Maagdl van Fpajw Arnold en Ernst Bach Da ijver8 van De SpaanS e Vllea bobben oiA in deize nieuwe I kluoEt hetzelfde tHema behandeld als in ie SpaanSche Vlieg Wij zien hierin optreden een twealal tgenooten die de eerste jeugd al achter den rag hebben maar die het toeh rtfig wel aardig vindten een enkele I keer JoUg uit te zijn en diie daar I zij in edgm woonplaats de kans daarvoor niat hebben voor zaken uit I moeten of lich voor een quaSi zieken I vriend laten ontbieden I Twee van zulke eeCetnplaren waI ren er gisterenavond ten tooneele en I een van detse sleepte er nog een derl dO bij die ak aladttoffer van hem I doodonsdhnidlg in de val Ifep en I DWde de dupe werd van der historie I Het was papa in boofdbaak dfie het een paar keer op een Jaar in huie niet houden kon en uit moest vliegen En deze was in de oogen zijner vrouw de braalheiiï in persoon de mooel echtgeooot op wien ten zeerste werd geroemd HIJ had zich dien roem Verworvmi wijl hij Telegraflsdi WwrbeiieM van het Koninklijk Ueteriologisoh Instituut to DE BILDT Hoogste barometerstand nabq 770 to ZnidDuitschUnd Laagste barometorstand 734 6 te Bodo Verwachting tot den volgenden dag Stormachtige later tgdelgk afnemende Zuidelijke tot Westelijke wind Betrokken later tijdelpe opklarend Regenbuien Zelfde tompeiatnnr GOUDA 21 Jannari 1918 t Te Utrecht daagde giston too bat doctoraal examen geneaaknade do I heer P do Boor alhier Dow do Boditbank pa Bottetdua U aUMnrekoB hat lailUMnHit tob I M W Sohonton metselaar en aannemer Lange Dwarsstraat 21 ta Oonda Heohter oomm mr LunainghTonokena cnmtor mr J t d Hoek Nachten Zondagadionit der Telefoon Naar y Tamoaion is bH het b atiiaf TOD Oonda Vooroit bericht oatTaaiilni Tan do Dbeotie der GkindBoho Telophoon Uaatsohappü dat de Diraotie noh thans na de ontTangst Tan do tooangging Tan 121 abonné s dat ly Toor een ToUodigen nacht en Zondagsdienat f 6 por jaar extra witten botalan bereid Torklaart mode to warken tot weder inToering van dien ToUedigen dienst wanneer y over Laatste Berichten Am lie W stiWtk I ont 1 PAUIJS 21 Jan Het communiqué van gisterenavond lul lt Tusschen de Sononc n de Avre heeft onze artil lerle loodsen van den jnjand bij het Httf bm Ohaulnes gehomba idaerd en braad veroorzaakt mroaard met ontploffingen Ten Nyrden van de Atone werd een vijandfelijke colonne ondu vuur genomen en ulteep gedreven Op andere deelen van het tost nu n ten artil lerie cll s Be toesUntf Pumwrwd D commandant dor brandweer van Ansterdam heelt aan de gaiue ate I Ponnerend toezegging gedaan om in ovflrieg met BurgoaeeSler TeUigen I een stoombrandslpiiit met vele sianI gen asponibel te ellon Nu het waI ter gezakt is komen de Tsrschili aIde kuilen eti ga en in de igeu lè Ivooiscbijn Vooral de Wilhetn na Ailverienli Uo OetroHWd GERBIT J VAN DER ROER en WILHELMINA H WE8TERGREN die tevens hun dank betuigen oor de vele binken Tan botangstolung bii bun kr xlHt xndntmnJiU vele binken Tanbolangi huwelijk ondorronden RoTTsapiu 20 Jan 1916 II Engeluii en on fe overzee handel Een bewijs hoezeer te aandraiiis in Ëi etamd toeneeail on de blcikka l van Dudtóohland t voiaehetpeii les koote van de invoem in de a B Dultaebland greozeade oazijdlK den ie wei het bericiit van gi t reD uit Londen dat zevw noiondiMKbe leden van het LagerkaU eeik nwtle zullen iniHenea i etre fa de Me invoeren waarvan hm lioai itf een krachtiger blokkade li oielti aan bel normale veribnilk van de oqz dtge landen zal afdoenw liet iB vooral de Morning Poet zegt de N Ct het ia den regel niet zeer acourate raaar niettemin in nservotieve en mondaine kringen veelgeieten ochteMtblad dat een soort van ïaar agne voor de vei eberpiag van de Eilgeiiflohe heerechappij over den ovemeeaohen handel van dB onzijdigen voert De Engelwbe Kegeering heeft zichtegen een dergeUJken drang in helLaigerbols vooral bii monde van LondUobart Cecil en ot somtijfk van Sir Ëdwflxd Gr y tot nu toe veirzet enIn ovweenateramlnig daarmede zien wl IbaM opnieuw met genoegen girooteübeiMle bladen alsdeW tiidn teiUa zette en d DaUly Ohi onlcle devoorMetUncen en de beteefeeuls der oijlera van de Uomine PoM met krachtba rllden Ook de TimeKoorreBpon dent Ie WaeWnglon die van hot begin van Jen oorlog af allee gedaanbeeft wat hl ken om Engeland af tehouden van een poUUek welke helin writviii of boMng met de Vereenigide Staten kon brengen waarinbuwde tliana wederom met klem dateen at te loiHCli iogrijpen van Engeland in den Overzee toevoer vanNederland en de Skandinavlachelanden é opmibare meening in deUnie in emcltige beweging zou brengen I I II De Daily Chronicle gebruikle in diezeltde clohtlng hei voor do bovenal prautle he En eleidien ongetwijfeld zeer pakkende argument dut bet alleminHit in het belang van Engeland ia zich Nederiaud de SkandinavM be landen of de Vereenigide Staten tot vi nd te maken Van de meevle dioer landen ontvanf en wij wemkeli e van ommige zeil oamiabare hulp Elk hunner zou indien het aan Duilscbland a zijde aan den ooaio etm deelnemen den geallieerden heel wat kwaad kunnen doen Reli niti houden met hun re 4i en en gavo ien8 Ie dua geen loutere don4iMiAia terie Het vindt een kraebUge reiAtvaandigiing in oüb algen belang En dt bekwaamheid door het Foreign OtHee aan den dag gelegd in het ontzien van hun belangen on gevoeligheden tegelijk mat hei doorvoeren vau de blokkade vanDuÜachland ot een giraad die nooit in eenige blokluiide bereikt la doei on lp het Departement veel vertrouwen tellen Aan de bevrijding door hel liberale blad van de eisere en argnmeüteii van de Morning Peet ontleent de N Ct voorts nog M volgende De oiJleM door den Waahinglon8ch D oorrawondent van de Morning Poet geopenbaard over de toeneming vian ien uitvoer van aoeunige artikelen uil Amerika naar Nederland gedurende dan oorlog hebbenmeeraan kcbt getix ken dan ze verkenen Bij de beoerdoellng daarvan moet in het oog worden gehouden dat vMr den aariog In 1918 Nederland een girotHe hoeveeüieid goederen uit DuMsobland invoerde die het nu uit Amerika moet betrekken Zq die zhfli zoo ergeren over d groote ladingen rtjet naar Nederland vevliezen absoluut hei zeer eeWntieele punt uit het oog dat n l EngeUod vroeger rijai uil Nederland invoerde in daal iaarvan moeten wij nu liiBl naar Nederland uHvoeren voor gebruik in Nederland zeif daar Nedertand het neigene andera vandaan kan kxljgen Hatzeilde geldt voor de cacao VWr d n oorlog beiieei hte DuUschlandde caoaomaiict ScheepelaHingen cacao glD en naar Hamburg en werden van dur gedlMrlbtteerd naar Rusland een enomen afnemer Zweden Denemarken Nederland en aelfs naar Engeland In bei bijzonder heiibo wij an nu meMter gemaakt vanden groeien handet op Rusland AIO onze koofitteden nu worden verhinderd daarin verder zi en Ie ioen dan eai hal eenige gevolg zijn dat die onzijdige landen hun inkoopen doen in Zuid Amerika of ergens anderO en dan zouden wij niet alleen een groote wlnstdarvlng lijden maar ook een pracJitig cflntrftleroiddel uit de hand jeveo Bij de algemeene uaeeptievan Engeland s blokkade van Dultrirhland moei men twee verS Ul nde punten in het oog hoirien Het Mne ie dal van hel reohi en hel andere van de doelmatigheid Wat ten eeMe het recbt betreft nngea wij niei vergelen dat er een vojkenrenht bortaai heinrejk de Prl anlwTen dienen in achi te nemen en d Indien wij er toe ovar gingen oal daaraan niet te houden en onze bk kkade op willekeur souden bMearen zonder onS van de Prijzenhoven te b dlca wij dan vrijwel lozeÏM M iiuld op ons zouden laden abi DuildUUaad doet wanaaar bel verdragen jheiMit Nil i u dit teemoTer DuitNUand zelf iiMt zon eng zijn daar dtt land d Mir dja vcra tel optreden ook ïijn rechten hoeft verspeeld maar de wettelijke Mokkadeqnaeetiee ontiMaan ook ijet tnflsoben ons en DuitMiAland maair tumium ons m onzijdfe Janden en dut i de overgang tot hel tweede punt dal van de doebnatigheid van de blokka ie Wanneer wij de Ëuropeertohe onzijdige staten niet tol vijand ini willen maken moeien wij op den lu eeiagen weg voortgaaoi en de poiitiek ioorvoeren van de met N ieriand en Denemailcen geeHoten invoer overeenkomSten welke verreweg hel beMe systeem vertegenwoordigen van all wat tot nu loe door Ie Briluclie regeering ia toegepast om hei moeilijke vraagMuk n l de bli kade van een oorLogvoereml laai door middel van de havens van een onsijdig land op te loslsea Watapsnood De toestand op Marken Men seint ons van het eiland Marlien Hel eiland is thans drooggeioopen en de weg n zijn weer begaanbaar De eemste luitemanl der grenadiers Jhr v d Beroh van Heemstede is hier aangekomen onder zijn leiding wordt d or de van den miiitairen dienst vrijgesieide eu naar het eiland teruggekeerde Markers een aanvang gemaakt met het opruimen van de verwoeaHngen De gemobiliseerde Markere zijn voorloopig voor onbepaalden tijd van den militairen en vrlj De buigemeerter van Marken dringt aan op centrale aameaweé ing dar teunoomité s en is tegen afzoadetUj ke inizamieilng van gelden voer Marken In verband hiermede heeft de wethouder De Waart ontslag genomen alf penninglmeealer van bel i teuncomité Men meldt ons hedenmorgen uit Monnikendam He water dat hier hod6nn t ten gevolge van den hevigen wind weer hooger stond is tegen den morgen weer beginnen ie daten en stond te hall negen ongeveer aO O M lagw Door de ope staaude sHuiaen i veel water naar 2oe leruggefltroomd Men meldt ons uit ïkhan Doordeu atllinditchen wtitd en door dal veel weiier naajPurmerend werd opgedrirvon wa de waterstand hier hedenmclit nog i t lager dan gist ren vooral binnen den Schenoerboe zem liet peil buiten de sluizen was gisterenavond nog ruim 8 c M lager dan deiii vorigen avond Uit A n A a P u 1 o w n a Het was een Iroosteioos eentonige Watervlakte die zitk aan mijn oog tertoonde aldus schrljtl ons een fladlgenool die een bezoek braciil aan de overstrooming in den Anna Paulownapolder Slechts de kaleboomeu n de verlaten hoisea dia uit lei water oprijzen verbreken de een tonigheid maar maken bel landschap nog eomberder Alteen bet gelaeentehuia lüerk en pokierbuis als inede enkele winkeltjes stonden diroog Mijn eerste gnng was uaardsEwyckilUBS dhioh dat liep niet gfad er fvas ixni stuk van 30 meter uit den wag gealagem en SO mielër het land In zag men do groote boomen dte kan don kant van den weg stondeni met drai grond nog aan ds worteta ter aarde liggen dbor het water om poolil Ik sloeg toen een anderan weg In 2 g hoe de apooiTwegldlijk was versteikt en had van af de i uiaeen ruim geisicht op den geheelen OoStPold E n wateirvlakte roei hier tn daar een boerenhud Groote hooihergen direven n et den Stroom mode tegelijk met allerlei nHinbeien Hj ten van paarden koeien variténs enz Men had eerst nog gieboopt dkt de dijk hel zon niUioudeo maar V nachts om 2 uur was hij aan den binnenkant zo oitgevreien mat gaten van 20 n 80 meter lengte eoi 4 k b meter liopie dht men begireef pat de kane wae verkeken en om 3 pur sloeg de dijk over 160 meier weg Bij het gat iftet men op Som nige punten enkel nog de steenen glooiing gebanrloadeerd met zandzak en die van Wieringen in botters werden aangevocBld Ook braoht de marine hout voor ïchoeiïngen Men denkt een ringdijk Voor t gat te ataait en dan dit te jMoppen daar in het gat de Stroom yeel te sterk IS De opening 10 ook de oorzaak dat vele huizen in zullen storten met eb stroomt t watett hiei geweld er uit en met vloed er iweer in Bg Wierii en spoelt dlen engavoigie v n alles aan helg en looveel n og Mk door de strandvonlerij in veiU eld wordt gebracht ïootjeS varen rond om ronddrijvenr ie koeien n paardenlijken oR te eig n of uit de talk te balen Dit aatata wordt echter alleen aan de Igmaars toeigieiilaan De krsngmtilaciiters beilakn voor een verdkvnKen Mc mndveie sleidits f 10 daar naar hun oordeel de huid veel door t zoute w Wr heeft geleden Er zijn ataUen waarin ongereer 50 beoHea paarden zijn verdronken een schade van om en bij tmjOf Veel 00011 dt nog in de schuren M dreigen in te storten De i haa fai den Oodipolder geleoea loopt volgene deskundigen in de raiUioene Eu daa bedenke men da t tend voor zeker vijf jaren door t zonte water bedorwn ie Het land zal eerst weer goed wondeo ais het voldoende gezuiverd is van bei zout dat hel zeewater er op heef gedeponiserd en daarom hoopt mfsn dat het voorjaar flink nat zal wazen hoe meer regen er valt hoe eerdter het zout is we g ebo ld Vrouwen en kinderen aijn haast allen gevlucht naar vrienden en bmilie ik heb iAechis 5 vrouwen gezien in t ovoMtroomde gedoelte Velen uit t nog behouden gedeelte bewesien den Spoo nS zijn ook reeds gevtuobt met hun geheele hebben en houden daar bij hoegen vloed en N We len wind de Spöoivltik op den duur niet lagen t water bestand zal zijn P u r mer e nd In den kritleiien toestand waarin Pumnerend gisterenavond verkeenie WW zooals gemeld heden veel verbeiering ingatredMi De Zuidzijde van hel stadje Slond gisterenavond geheel oivder water De zandd akken die neargeiegld waren m den weg naeir het Podtkanloor vrij te houden geraakte onder water zoodat dit gebouw niet meer kon wortlen bereikt Te één uur hadenna is het water lot staan gekomen en daarna begon het te zakken Hedenmorgen was het ongeveer 30 c M gedaald De LutherSche kerk en het giymnaMtiektokaal hebben vanaacht tot onderkomen gediend van ml van bewoners van het nleurWe Stadiagedeette Detse nieuwe wi bestaande uit werkmanswoningen en beerenhiaizen is gebouwd op een weiland aan de Zuidzijde der Stad dat daartoe met zand is opgehoogd Hel wasBende water heeft dit zand grootendeeisi weggeapoeld en giroote gaten in de wegen gwiagen D aanmor moesten de meeste woningen worden ontruimd Van het ziekeniit De Lidoinastic tlng zijn de kamers ondergeloopen Aan den Punmerdijk werktengisterentaytind 170 miiitflhên tot behoud van i il Pili Kir Zooals reeds werd geseind is men er geslaagd dezen poldeill en d Wijdswormer Ie behouden Het water vak WaterlandMwdMni SohermeriKMMBi dat thans op én pc staat waodldiwr Mj Edam en Pen HeUar te itpnien zooveel mogettjk gttooSd H t vee dal uit den onArek van Punnerend in veiligheid wtls Kchracht wordt per Rijn aken sear Amsterdam vervoerd Hot Wees ul is ter besdiikking gesteld an hel Roode Krui VorpleegBtere en en zending van 25 bedden zijn reeda Onderweg Een aantal RIjn aken ligt nog gereed om ingeval van nood menMhen en vae in veiligheid te l rengen Te Xlpendam te hel watar 13 e U fezakt D H ondaboSBche zeewering Naar aanltidlng van de berichten 9 ver den Slechten toestand van deJlondaboflSche zeewering heeti hetbe lui r van den oentralen bond vanEonwvakarbeiden aan den EHJkgnuitlet Twe Kamerlid Jhir Mr VanForeest gisterenmiddag een telt rauigezonden waarin het beotnur aanbiedt met den Dijkgraaf te oonfereeren opdat het arbeiderSoonfUot wordebijgelegd en de Staking der dijkbewerkers zoo spoedig mogelijk kaneimilgea Daling ben eerden het IJ Te Nieuwendttm en naburige plaat en is de waterstand vannaoht door den iu dweSte OTln in de richting Broek in Waterland opgaMuwd en 10 c M gedaald Doode dieren In de gemeente Ranadorp zijn milUairen iMlt imSfs met het verzamelen van verdronken vee De dieren wenien te Durgerdam ingescheept en naaf de vuilniSbeM te Amk sterdam gebracfat om verhnnd Ie woiilen Zoute melk De koeien die in Waterland uithel eowaier gtwed warden gaven d eerste paar dagen daarna zoute melk Daarna werd de toestand weer normaal doch de boevei hcid Is Sterit veiminderd Hulzen vowoest Men meldt uit Buiksloot aan de Tel Van het Schouw tot Broek In Watertand zijn de htthientotaaJ verwoest nkde drijven onderetboven met hel dak In het water Het water Is 3 c M gastegen De wind 1 West pe Pria te N eik en omstreken Omtrent bel bikotk Dlwdag door K H den Prins gebradit aan Kijkerk en eenige bewesten daarvan 1 aan de Zolder zee gelegen plaatsen weUie dowr de overslrooming geteisterd werden w rdt on het navolgende gemeld Te Nijkei werd Z K U entvHOgeii door dsn burgeBiee Br den heer J De idmge de wedieuderS Cn het poiderlidatiitir waamA de Prine i9i h naar de baven begal Z E H bprak daar iet v rsiiiiBende oenschem e bij den walawnood have en goed verloren liadtlan m nam de aan dendlik toegebrachte schade in oogentirtiouw Van daaiuil bracht dte I nns een bezoek aaa verscheidene boerderijen in den omtrek van NiJkerk walker bewoner het verlies van veel vee te dragen hebben Vervolgens begaf Z K H Zioti over Ahierefoort naar de gemeente Hoogianxl waar de burgemeester baron van Tuyll van SeirooAetken Z K H inlichtte omtrent de in e plaats geleden schade Na een kort oponthoud in het raadthuis begaf Prins Hendrik Zich per roedboot niaar Buq i oten waar de kerk der Ned Herv Geroeente Waarin zooni men weet het vee moes worden oMiergobracht wat natuurlijk het fraaie inwendige van bet keikgebouw niet ten lede kwam word beziohtigk Ook in dit plaatsje warden veri hdllende bewoners van de Streek door den Prins belangstellend toegesproken en vernam Z K If uit hun dmnd menig droevig wederj ren Van BunflUhoten begaf de Prlne zich naar Spakenburg weik tochtje wederom per roeiboot werd ondernomen Hier werden weder veraidwidene won4ng w bezodht en onderhield Z K H zjoh met de bewonars over de rajBp De PrinS die geenoogenblik opizag tegen het moeilijke van den rondgang die zijn wegl nor modider en slijk leidde kon zioh hier terdege rekenschap geven van den inderdaad zeer emstlgen toestand Ton slotte keerde de Prins naar Bumtclioten terug en van daar per wagen lang de beslijkte en modderige wegen naar Hoogland waard auto van Z K H was achter gebleven En van daar de dnJstentfe was inraiddeto ingevallen vertrok Prins Hendrik naar Utrecht om vervolgens par train naar den Haag terug te reizen Genengde Berichten Qrenstoesicbt Naar wy vernemen bestaat het Toarnemen en ia er zelfs voor een gedeelte reisds uitvoering aan gegeven dm de belastingambtenaren die aurveillancedienst lang de grens vorriohten en tot dusverre gewapend waren met een revolver in het vervolg althans tjjdelgk te vooniea van karabijnen Qebleken is namelijk dat 4e smokkelaar op het haltgeroep van ie met geweren gewapende grenswachters eerder blgven stiletaan dan Op het aanroepen van de met revolTera gewapende commi6sen Hbl Schokker gestrand OepasMsrdsn nacsjit is de schokker Soh 116 te Eatwgk trand De opvarenden konden zich met de l ootste moeite redden bet vaartnig vermoedelgk verloren By het opraimiiuswienk aan de ingeitorte melkinriohting te Arnhem is heden ook het Igk van het laatste lachtoHer te voorschijn gehaald Thans ia dit werk voorloopig gestaakt om den deskundige gelegenheid te geven Oen onderzoek in te stellen De Igken zHn ter schoowing naar liet GemeenteZiekenhuis vervoerd Ta Stad aan t HarinKviiet i aangespoeld een sohildwaiAthaiajo waar ohynlnk herkomstig nit Hiallsvoet Inis In verband met den hsvigenitorm van 14 dezer z n aande hZeedgk tldaar op verschillende plaatsengaten geslagen terwgl hg den steigereen zandversohuiving püiSniad ende brug werd beschadigd In dagen van mobilisatie In de Job Vermeentraat een der deftige straten achter het Rijksmuseum te Amsterdam was gisteren bmiloftreceptie Veel rijtuigen en auto s rijden af en aatt gasten worden in de met groen en bloemen versierdo vestibole door deftig dienatperaoneel ontvangen na Komt aan wandeld een soldaat Ueed in bnuo werkpak broodiak op den mg kwartiersmnts op het hoofd smoeiwlig vies bemodderd oven erg al de vgf koeien die hg aan een tomr aohtor cioh aanianlt Hy hondt halt Toor hot huis in onaestie bindt de kooion vast aan het hek van den voortuin on stapt naar binnoii Wordt hn nut bekwamen spoed waor verwilderd latogendael bij wordt als ware by een temgkeerende verloren ion i V il als hi is met npon M MOBr n tMnn n Hij is een broer van den bmid I Do Telogtaaf en bare modewerkers Het bestuur der Vereeoiging De AmoterdaiBscbo FOn hooft tegen Zotordaiavond een spoodeisohends ledeltvergtdeiiBg iiit gesi lneven Het eftSft pmt dat do agenda vermeld i Arbeidstoestanden bg Ds Telegraaf Wy vernamen dat Jut biJseotoepea dier vergadering het gevolg is van het plotselinge ontslag dat door de directie van het genoemde blad aan eonige der oudste iqedewerjcers is gegeven Ten bate van den man Ëindelgk hebbeti we Oen oautine ontdekt die haar baten nn eens wwkol k besteed toot do soldoton Bet is de cantine van een Laodweordom pagnie opgericht door een ondarofÉoier on twee soldaten die na de opftitfbting otA offioieoh de oantine oof missie bleven vormen Onder ve antwoord li van denOomp 00 Bat Werden door die oommissie de winsten Jten bate van dan man gelnracht Teneine een idee ta geven van wat tp dia manier te boreikon is diens Het volgende V Oe oantiae oOTunissie ontvangt een Vergoeding van samen f 5 per week £ e t ee bedienden ontvangen elk 2 pCt van de bruto onvangat De waoht krggt s avonds gratis koffie met soiIter op feestdagen ohocolademelk en nigaréu Bebalve bovongenoemde werd binoen drio maanden van de winst uit Onkosten qjwielbergplaatB aan chaffing voetpomp f 6 70 Hawelijksoadeau voor een soldaat f W Bydnge ambniancatnin f 10 78 raau naar Soala vrj spoor tram toegang en sigaren f 101 95 51 man Schouwburg met leisgolegenheiJ i 4B 95 7 tabaks en sigarenpijponfti 20 Sigaren kwatta enz yopi ban dto gctOtoedabsKwaren hebben tegen I obpnwbttrgboüoek t 33 03 I Karstvei naporingdriezi koafa l2 I ftiotaal f 263 06 Vod J Werkwide atajnn de Koog én te ZsUidiJkt aobiijft Aikt Volk doet zioh na bet oigeufaidige geval voor dat de stskando Ün meiUoden van de atijfelfabriek jsn leu kaashaadoi dru in da wOor ign foor de gemeente aan bet jilaittsan Ier betimmeringen voor do kiatdamfion der waterkeering l aar we ver atnen hebben zo als vaklui 40oottt por uur De zaak is niet van iroiiia Ontbloot als men weet dat w staken om bet loon Van 29 op 31 cent t brengen eu dat o ju wethouder Honig an wiens fabriek se staken xa inde Koog aan t werk netto Van ziiu vrionden moet OMn i hObW Men meldt onS uit Uaaatrichl d d 7 Jan liet ging zoo Mijnheer B Bel luKib vlochteU r welke gciievenin en als vluchtoord had gekozen had rlcndejj ih ovorvloed ta in Betal n m Maastricht De Bolgische vrtan den kregen plotseling groote wlM len aan jam Mljnhaar B hMtd Ouvei bekend en mei hun lot begaan randt 130 K Q Jam behoorlijk Verpakt in luchtdi ihte bussen oor tien van in het e valkwda elMiMt en Pttlpaf d abriooio eau jlet r schrijft hij een bilel aan vriend te Uaastricbt redkicteur van een ildnar in het Franscb verathijneut bliBl Qln aoo goed te wUleai iiln da buaneforaiaüteiben te willen vervulen en de Spoedige doorsending der partij te wiUen bevonlerên Deae haast zich zijn vriend dezen dienst te bewj ien doch stel u Mjn schiilk voor en Jouaneheui wam roodedeelen dal de jam groene zeep bleek te zijn en propes verbaal daarvan zou worden opgemaakt Verbanning t chter de geVroe de Waterlinie zijn naam nel lam 1 zeep bcMnourd dit zjjn dlfireot de Schrikbeelden die dreigea Gelukkig echter voor hepi dat het 4no r de laatste wijsiging van da wat ren 3 Augustus 1914 wellicht mogoIBJk zal zihi dat de werkelijke dnter vriend B bel gelag betaalt Rolt 1 Hoe de oorlog geëxploiteerd wordt bleek toen tWee heoran bij dewê U te VIMeren Overijl biunanr kwamen beladen met pakken De woordvdenJer deed eenaangnJ iend veihaal hoe ajjn eene broer geOneuvdd en de an re gewond was hij als geboren Duilscber een oproeping had mtvangen om bjj hetle ar t worden ingrti De wedtows bewogen met het U van d eh man die Vrouw en kiiideren te Zwolle moest achterlaten en laau een der nieuwe stralen ie deer i lijk gehavend geien ven 1 M nil viorkuot en ven diep a ijn erin ge I slagen terwijl minstens V i M straat I w weggespoeld De nacht is rustig I verioopeii Hedenmorgen om 8 uur i watt het water weer 9 c M gestegen 1 Vele inwoners vooral zij die gren I aen aan hel ovorstroooide gedeelte I zieu met angi den na t van Vrij I dag op Zaterdag tegemoet daar het dan s p r i n g t ij is en daar men 1 elkander angBllg maakt Hedenmorgen is het water in den Zuideipoldter zo i gestegen dat er van de ou ie stad meer onder water staat dan tol nu toe het geval waS Hel postkantoor was hedenmorgen niet te bereiken daar de zakken land die gk sm overbodig bleken zijn weg I gehoali De B K jongensBchooi en I heol No 1 bobben de leasen ge I staakt LaaMtgenoemde schooi slaat I gehee rond in het waier I Van 8 tot 9 negen uur hedenoch I tend iS bet Water hi den schermer I boazfim weer 4 c M gestegen I A emeene Veroenigde CononlsSie I tor Leniging van Kampen door I WateiWnood I Bij de Alg Var Commlssle ter 1 Leniging van Rampen door Water 1 nood te Amsterdam was gisteren aan 1 giften reedlB In totaal Ingek men I f 402 110 20 I Htttpverleening I Door Z K H den Prins Is aan 1 de Algetneene Watersnood Comm saAe 1 te Amstenkun 1 1000 toegezonden 1 De Keizer van Oostenrijk heeft op 19 dozer tot H M de Koningin een I lelegram gerioht uitdrukking gevend 1 van zijn opreohte gevoelens van sym 1 I pati e bij de gedachte aan de varI woestingon die door Ae overstroomingen tn en zeer welvarend gedleelte I van Nederland zijn teweeggebracht I H M de Koningin heeft aan don I Keii jcr haren hartalijkan dank voor I diens balAngStellIng betuigd I De gezant van Oostenrijk Hongarije I Baron Mskra heeft in opdracht van I zijn regaering aan den Minister van I Builenlandsdhe Zaken een bedrag van 1000 kronen verhandlgd ten behoeve van de slachtoffers der ovopsirooming Men meldt qvt uit den Haag Hedenochtend zijn van het Roode Kruis 4 oiito s vertrokken met deken kleeding en llggiligmateriaal beetemd Voor Edaan Woimervear en Anna PaMowna alwaar door de Burgeï niB sters dlringend om toezending van goiUer i was gosaind iDoor den We nwind is gioleren if de I waterstand benoorden het IJ w I o i 30 c M gdéit glen Gisterenavond vergaderde de Qe1 meenteraad van Wprmerveer in spoed 1 eiflohende bijeenkomst teneinde tn I verband mei de watersnood veiUgi 1 hetdsbopaiMngen voor te stellen Voorloopig Is echteff in Wormer1 veer nog geen gevaar aldus nwldl 1 onze verslaggever de 18 K M iango 1 Ktstdani met een hoogte van 60 M I I is bijna goreod en dan heelt men re 1 I dan aan te nemen dat het gevaar geweken is Storm en overstroomingen in BelgW Uit Brussel wordt ons thans giomeld dat de vorige week de slad I aldaar geteisterd werd door een hsvigen storm die giroote schade heeft aangaricht vooral te Eisene In een straal is een zinken dak afgerukt terwijl ddors verscheidene Sehoorsteonan instortten en men de straat t arI ricadeerer moest opdat de voojh I gangers niet dbor do neervallende aleonen zonden gekwetst worden Ver i der is in de Marnixlaan de gevel van een reeOaurant weggeslagen en nserI gevallen op den Begentanlaan GemeAd wordt dat eene groote overstrooming hoeft plaats g had luaiaohen Terraonde en Wettereni dOai bet water op hei punt waar ScheldO en Dender samenvloeien uit z io oevere Md door den hsvigen Schoonaerdo AppeteleS Termonde en anI dere plaatsen werden geheel oveplatroojnd doordal op vier plaatseorecb doorbraak van de Scheldedljk plaaia haU Bij TeomOnde triid de Dender bnlI ten tijne oevers waardoor het var i keer over dOn weg Alost TesTnonde I verbroken werd en d e bevolking der I omiiggonde plaatsen zich In bootMi 1 I reddfen moest De walden tusscjnh 1 Tenmorate en Welleren zijn lan niets als een uitgestrekt moeras Zoo 1 wel van Wetlerea als van Qjtlckon 1 heeft men een gedeelte moeten ont1 rufemen De om reken van Wet eren 1 vormen tot Hamme en verder nog I een reuaachUg moer waarboven bier en daar n houvel uitstrekt Bij Appels in de nabyhald van Mag gHpF den Hen Januari de ScheHliai KOvei I een breedlft van 15 M waardnor de helft vftn het dorp ovarstroomid werd niaatragelen om ds siohade te herstellen nwxAten niet baten des avonds had een nieuwe doorbraak plaats die een breedte had van 46 M TbinS wend bet geheele dorp ovenstroomt I en moesten de bewoners zich ijlinge