Goudsche Courant, zaterdag 22 januari 1916

yo 12093 LOOPT UW KAM WEG MET UW HAARr u d dM dMr KOCO ktuaaidnla vMr kM la iMl ia KOKO S HAAR KOKO DOET HET HAAI OIOUEN OAAT MET UITVALLEN TEOEN VEISTE KT BE WOITCLS HIIPU ALS KKISTAL EVAT OKEN KLEnsTOP OLIE OP VET VEIPIISSCHEND VOOI PE HOOPPHtllD Koor aa vamAao vam m ptoaur or coimtni nuJSi n ara il i se a sje p DEP6TH0UDERS Goud ANTON COOPS Wijdstrast Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJssel A GKOENEVELD Lsz Zegwaard A OOSTERLING I m u PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal fl ïS Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dageljks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bg onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 Dit nammer bestaat uit twee Maden Eerste Blad Ml YEKWACHTme Hat i nog w t vroeg misöciiien om von voorj iBbulen te rek u maBr wanoeerPve aoo be eene oogmblik de sneeuwTlokken lange ook ra nen zien stuiven een volgend re i ivlagei hooren kletteren en dan weer pN a iing d zon alen doorbr ken en de wolken wagdrijven da een blauw zonnige hetnet Kich boven onee verwoiKterde hooiden Spant an een vreemde gouden gloed ée nog natte kale takken der booinen eade toizcngevelfi vorgjuldt dan begianen we toc te dienken aan ket komende voorjaar en ver iee den we onfl sonw iat éf ongestatlgiheid van het weer oii al de overgang van den winter naar de lente aaokonfigt Want dat ta imineiw aUi swo dat de öeiaoenuvergangen gekennnerkt worden door buiïgdteld on oage a g stormachtig weer vooral de overgangen van dwi soinw naar den winter en oragekeer Wanneer de 2soiiner plaats gaat iiMikon voor den wiotaas dan tf rt il i rt er in len herf wel een korte strijd gevoerd te worden welker rwmioerigthei ï wij in tormen en bnien gewaar worden En zoo is hel ook wanneer tfe winter ovengaat in dte lente en d n zomer vóór bet jonge leven overal begint uit te spruiten uit de zwellendie knoppen der hoornen en kleurig opbloett In de eerate zfunerbloemen Dan Bichijnt ook de winter g eii kamp te willen gev en ala een raizende op te tomen ti en den niewwon heenöcher die zijn gebied komt beaettent Maar voor one ie er tueachen deze henfcrt en voorjaar men een groot vornchil in beteak nis omdat Mtie in oöiH geheel verstóhiUenide gewaarwordingen wekken Want de herWMormen wakken in one de gedactite aan terven en voor tij aijn hot bewucrt ijn van vergankelijkheid ep vernietiging de vrtorjaai rtormen zijn als dte herauten van het nieuwe leven dal in aantocbt e wekken In ona CffitmOnó heluAft than een minOerteaardig ofHItêt te koöpen daar de prü van MAIZENA DURYEJI 7 Dienstaanbiedingen hebben in de Qoudscbo Courant êlee4ê êueeeê V D e adfcrlfiilKiii kosl i sieekis kIJ TaoraltktlillBg 1 6 regela f 0 85 voor elke regel meer 6 oenta Opgaaf uitsluitend aan het Bureau FirmaC SMITS Sclioeiiliandel Rleiwegr 48 Gouda Opgericht 1879 BËT ADRES VOOR IfiDERËËlV Eenve rtronw dadres E voor het maken en stoffecrea g van MEUBELEN U bQ g N HE88IIIG S Peperstraat 24 Oouda 8 Bill ke prezen prima mate S riaal Reparatie aan alle men 51 beien 14 a E3 TI3 tl Jan 8 uur Nieuwe 8 ouwbi rg De WoginunmerB 23 Jan Nienwe 8chouwburrg 8 unr öpeeniiolf avonnj BelMÏd verKMkMl wlJ gersgald tiidit BededMllnf Is mogm onlvsogen vaa MrgaiteriiigOT nmrten varmakaUjkh lea Kf W It laSa IWIadB ie vn melden FEVlLLKTOm Nadruk verboden ren niil alleen op 7 étleiv m geKciuki l e VKmgê week ïou m bil hem aan hub kM MKjjB Ikabbeti met luw b eT flRM HTniniDi nwOBt op Hoe iU ge fcet i t Goktetein makcfk vroeg eta een IftngmeoBCh dSe met een glas ebampag e in de B Oife V voor mMl oMoHSCHE COIIUIIT Als Abonné op de GOUDSCHE COURANT wenscht ondergeteekende geregeld na uitgaaf ontvangen te beginnen met 1916 MET STENOORIIFISOH VERSUW van de HandelinB ii wan den Gf mieentaraad waM Qolida tegen vergoeding van 85 cents per kwartaal bij vooruithetaling Naam eh H oonplaatgis hand op den i nal en Hartman toetrad Znk ge vóór uw vertrek Zott ge vóór uw vertrek de zffiken met hem ra0eien Neen ik hdb den oudeattiÉiurk de poCa van mijne ItfvenchranaelEei ns gf erven dlaarmee waa hij zeer tevreden en toen heeft hij mij In kennia g ebraciht met een atuderea schurk dÖe mij op een eenivou ge dttildfbekentGDifl een paar duizend miark heeft voorgeBthoten In uw poÈdtie moert ge toch cwnakkelijk geM kowien opnenMm Ik be grllp hei n met oweniooiie QoüDA Januari 1916 Ad verten tien Kistenoiakers gevraagd door D VAN LEEUWEN Mr Timn Aebtcrkade BOSKOOP 10 WATERSNOOD Miauw Sohouwburg iHAANOAO 24 JANUARI 1916 i avond 8 uur Uitvoering tea bate van de noodlijdenden door den watersnood Uet welwillende medewerking der dunat HELENA HORNËMAN Sopraio U DE VOOOT Ueuo Soprain en van de Heeren E O VAN GENNEP Voordrao i H SPAANDERMAN Piano J Prfiieo dar plaataen Leden Om Oenoegen Stallea en Loge f 150 Baloon fl Galerij lO SO Niet Leden f 2 f 1 25 en f 0 50 Plaatabeapreking h 10 et Maandagmorgen van 9 12 nar in de Sooieteit Ona Genoegen i Zaterdag 22 Jan znllen de padvinders kaarten komen aanbieden in de vi ornaamite wnken Kaarten ook verkrijgbaar b avondi aan de saai 40 i I Vericlaring van aanaprakal kheid van den kaasprodooent tegenover den kaaghandelaar Kooals dio ia vaat ateld door de Ned Vareeniging van Kaaahandelaren ia in boekiea van 50 tnki i 25 cent en van 100 iiuki A 50 cent voorhanden Mid DRUKKERU A BRINKMAN ZOO MARKT 31 BoOm Bij beitelltng van minatena arklannsen ineena worden dete oadn ttra Icoiteo net firma naam 2Ö idnikt W STIJISIS HAASTRECHT MAGAZIJN VAN IJzerwaren Keukengerei Hywielen en onderdeelen Landboawgereedscliappen en Werktuigfen i IniirtlriRKklip IHEHIilHiii rit n MASAim vak M RAVEN8WAAYZ0NEK aonivcBBM Deae THEEËN worden afgeleverd in venegelda pakjea van vyf twte en e half en eeti Ned on t met vermelding van Nommer en Pry voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zioh tot de uitvoering van geëerde orden aanbevelend J C BIJL fOoAtm J BREEBAART Li aOUDA MIÊUWE OH ÖUWBUHO ZOlWMI n JMHMIII tMf Bnitengewone LIEDERENAVOND te geven door den leer en Mevronw Wtr SPEEIIIHOFF Wê Oude nieuwe en actneele liedjes o a Barbaro a Kuypers driestarren t Verlaten grootje Brief van t front Oeneraal Jandome enz enz Verder kenze liedjes tan verzoeke van bet publiek 30 aiaMal art iiMalM tmiiaiMi Ovaral kultMawmM mom Entree Ie Rang f 1 Loden f 0 1 f 2e Rang f 060 3e Rang f 0 35 aavnaf Mr HutafeMprakiaa als mhim hmao lol FiAlieii vao VMappeliJt iflis Keizersgracht 153 Amsterdam Tel Interc Noord 10789 Afd Schriftel ke Cursussen C U R A T 0 R I U M Mr Dr C P 8CH0CH Prof Dr H D J B0DEN8TEIN Dr H C PRINSEN aBBRUOB hr Mr L H VAN LBNNEP Onder leiding van bekende Leeraars organiseeren wij 129 schriftelijke Cursussen als volgij verdeeld A Handelswetenschappen 32 cursussen Boekhouden populaire leergang en examen carsns Handelsrekenen Uandelscorrespondentie N erlandsch Fransch Dnitsch Engelacb Zweedacb Rossisch Sptanaoh Maleisoh Handelsrecht Hsndelaaardrgksknnde Handelskennis Warenkennis de Techniek der Administratie de Techniek der Bedrijfsreclame de Techniek der Etalage Stenografie SohoonachrBven Machinesohrgven N B Specials laartaaran voor da prélrtHk dlpiona a B Talen 24 cursussen Fransoh Duitsob Eogelsch ICaliaansch Spaansch Deensob Noonoh Z eedsch Rnssisch Maleisoh Lattjn Orieksoh Esperanto bovendien een Cnrsps in de Algemeene Lileratunrgesohiedenis N B Bllzondars Cnraussaa voor hst StaatsaxaniM Ouda Talsn A en B C Exacte Weienschappen en Techniek l6 cursussen Wiskunde Scheikunde Weer en Sterrenkunde Werktuigknnde Electro Techniek Lgnteekenen Meten en Teekenen VakDuitsoh Vak Engelsch D Ontwikkeling en Beschaving 30 cursussen Algemeene Ontwikkeling Algemeene Beachaving Psychologie Sociologie Ixigics de kunst van het denken Rhetorioa de kunst om zich uit te drukken Aeathetioa Muziek Muziekgeschiedenis Harmonieleer Bnbelkennii Gezondheidsleer en SexueeleHygiëne Schrijven zonder fouten een goede Stijl de Verbetering van het Handschrift vlug en goed Rekenen Bibliotheekwezen Jonrnalistiek Herhalings Onderwga Uitgebreid Lager Onderwijs Fröbelen Slöjd Spelleiden Dammen Schaken Fotografeeren N B Da Cursasaan HarfeaUngsondarwlis sa U L O omvatten alla laf ach vakkan E Opleiding voor een acte L O 4 cursussen Franach Duitsch Engeleoh Wiakonde F Opleiding voor een M O 01 cursussen Nederlandach Fransoh A Dnitsch A Engalsoh A Geachiedenis Aardrigksknodo Staatsinricliting Staathuishoudkunde Wiskunde Boedhottden Schoonscfarijven O Cursussen voor de Vrouw 5 cursussen De Techniek van het Haiahonden Kookknnat n Voedingsleer Linnennaaian Kinderkleeding Coatnumknippen en Costnnmnaaien H Opleiding tot Ambten en Beroepen 7 cursussen Postale Aardrijkskunde Opleiding Hulptelegrafist on Kantoorbediende P en T Opleiding Kommies b de Belastingen Opleiding Handel Opleiding Techniek N B Bahalva voor da hlar fsnoanda anbtaa of baroapan gahaala of partllala oplaldinf Suraumara aa Adsplraat Commlas P aa T RllksvanaksrIntAaBk Rilks asUpaarkaak tpoorwacaa Os maantaAdmlnlstratls MInlatarlas Rlikswatarataat aai Van het onderstaande neme m n goede nota De Onrsnsaen duren minstens 3 maanden hoogstens 3 jaar Normaal lesgeld f5 per kwartaal Wekalyks wordt den leerling een les toegezonden ledere les bevat de stof voor de weel die in de eerstvolgende les eventneel wordt uitgewerkt Persoonip oontact tnssohen docent en cnrsist Leergangen voor beginners eenigszins gevorderden en meergevorderden Speciale repetitie cursussen De examen cnrsnssun worden gescheiden van de populaire leergangen die men uit liefhebbery volgt Afgescheiden van de afdeellng Sohriftelgke Omnssen is aan het Bureau een afdeellng verbonden voor Advlescn inzake Beroepskeuze ladar dia ftich voor ansa schrlftalllka Cnnassan I voor onsa Baroapaadvlazan Intarassaart vraca londar ilch ook nuMU aanissalas ta varkladan aas fratls prospaetn dat alla vardar kllsoadarhadan bavat 166 JOH OÖBEL Jr Dii 8 Vraagt WOUTERLOOD Vi Mik f 2 8 10 2 20 2 30 3 60 3 60 KiUhgehakt Kalftfehakt getmHeerd Oalantine de Vean Qalantlne de Volatile Ttte de Veau en Tortue Teiede VeauHoUandala WOUTERLOOD i Loitleii = Adverteert in dit Blad 54e Jaargang Zaterdag 23 Januari 1916 mmm conujvT Verschijnt dagelijks A behalve Zon en ifeestdagen PRIJS DER AD¥ RTENT1ËN Van 1 5 gewone regela met ilfw j3nnBimer f 0 66 Elke regel meer 0 10 BjJ drie aciiteieeqvolgende plaatsingen worden deze letten twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regelt f 0 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 is Redames f 0 15 per regel Groote letters en randen nav plaatsruimte Telefoon Intero 82 üitgeyerg A BRPnomr W ZOOH toch ook puUMiieiit vnn Blnnffl lands e üakan IS hei aantal lïoorten nog uitgebreid en Miiuneer strakji de antlejte gevel af htpr hot dtmartement van Koloniën genood is zullen wij er stellig weer een rijker zSJn Ooititfironkeli waren de meeste gflbtmwy mot riet gedokt en eerst lan0ktlBei4iand verwiaseiitoa leiendeiiken deze in een minder artistiek doch dei delijkere dakbeddUdne Kerst in het begin van de veertieiule eeuw b on de hofstad zich Ie ontwikkolen Hofstad is elgenlljt de moest tjrpl benaming voor S lraveiüiage Inderdaad ontjrtkkeldie de stad zloh gelieel en al m het hof De meeste huurders yin landerijen 01 hot slot waren tekens VarkMau aan het hof als jagers valkeniers soldaten ena terwijl de woitowonen weezen Ivan ben In de onml kteltiJke nabijheid bleven omdat IJ als provoikiers van het Hof meer of minder ondopstand genoten In 1937 volgde WlUem IV zijn va fer ato graaf op Bekend in zijn Hlrl l tegen de Hetdensche bewoners aan den Welohselmond waardoor hij velie maanden van huis was Zijn teru na t gal aanleiding tot sebittererule leesten waarvoor aelfa veertig llobtkronen werden aangeschaft en waairblj de jonlcvrouwen uit het kloostter te Hljnt irg mede aanzaten Zij waren niet door een Strenge kloostergelofte tot Strenge devotie g ouden Hel m m W ii uii Ivren van Willem IV maakte dat hlJ sleohtfl nu en dan op het iralelljk Slot aanwezig wSe De verhalen over zijn zwerveiwneigliigeni zooaU die over zijn bevliegingen van vroomheid zijn bekenden la den loop der gescÉiledenis waarsoliljnlljk zeer overdreven Als molr HM verkleed heeft hij een reis miar het Heilige Land gwtnan later leed hij pelgrimstoobten meer in ile nabijheid van het slot MlBScJilen is zijn tooht aar i ra nffanK e nririder bekend De overlevering heeft do v lgeiiide gescshiedenls doen voortleven travin van Heunorberg de sniSter van Cïraaf Willeqn II wandeklie eens oj den LoosdulivK en weg waar zij een arme vr Kiw ontjnoette die een tweeling droog Zij zou met deze kindorwealde km draak hebben gestoken De arme vrouw wenachte haar bij Me goUïgenhdd zooveel kinderen toe als er lfl gen in het jaar zijn Deze verweiiHehln zou dan In werkelijkheid ziiii uilgekomen en achtereonvolgctks werden te Ii x luincn Sfifi Hoimerbergijes ten doop gehouden Hedert w i deze laals een bedevaarliplnata voor kimïerlooze o htparen en het eele weslland 8 ehijn ten lode in wen Mirtthoiïden Wij hflbbea 4at aoodig om te kunnen blijven hpeti vn werken Zonder de verwacfawag enhet verlangmd oltzien naarlmtblM de toekiim wordt onze hanf t itelooM en one oog dof en rolkeicuwe op den lavenaweg om ijIJW fen nied meer op te ataan K te verwachting van nieuwe heerli heid En dit is het iramoTB wat het vooriaar zoo blijde en wonderlijk opwekkend maakt dat lut oim een nieuw gduk en nJwiWe choonbeM in mtzioht fftMt Achter de voorjaaMl u4en sien w al de doorbrekende lenleaon en de verwatihting dSe in on levend wordt Bttaalt ook over het heden zijn sonnigen gBana Want het voorjaar brengt mieer dan hoop het brengt een zeketriield En deze zekerheid van een ander mooier gebeuren dat in aantocht is geeft een nieuwen giaoa aan bet leven om on heen Het ig dffleÜde verwachting die onae jeugd zoo mooi maakt en Me ook in later tijd telker weer on9 leven opheft in zonniger rfeer Het i het weten o het zeker gelooven wat inlinera eene elfdV uitwerking op on heeft alö het weten dat er na dÜ wat we nu beleven en dat mooi of leeli k goed of aleoht kan zijn late uiders komt ieta mooiers nog ieto beters ieta heel bisosidera Ztiolang we dat nog geiooven nog Mker weten deert ona heitegleaiiwoord Jltinder ea zien we het ook oltiirin een ander licht En in de len4e van het jaar en dK lente van tuuL l A wet a vaJbi ai gptooven het met een a erheld die tot weten wonü Ieder van on ouderen herinnert zich nog wed hoe het leven en de wereld hem vroeger heeA andara leeken mooier beter zonniger hoe gelijksoortige geWirienitfsen ala die wf lke hg nu beleaft in zijn jeugxl een o be and e beteekenia en ook ci ii heel anderen glana voor hean i AikJipn Dat komt uatjuatrlijk ook jmdot hij het leven en de wereld nog niet kende ea hi0 a les nieuwer voor hem waö en glanzendier maar het kflmt todi vooral omdat hij gSmlH ftcbter het gebeurende een andere wereld meende te zien omdat hij iver het heden uitkeek op de zonnige vlakte die de toekomst leek om lat hij verwachtte ala een ztrfcerhoid veiwaohtte dat het leven hem nog zooveel mooier en betere zou brengen en het teg nwoordSge hesn duB maar ewi voorflpel le k van wat komen KOU Brieven uit de Hofstad CCUll De loser weet hoe de lleMe dee ilagenaare zich niet beperkt lo d alad zijner Inwoning looala die lich in de twintigste eeuw voortbei doch zich uitatrekt ook tot het voorkooieu laarvan in vromer eeuwen £ e oniwiikk Uii BgeMlhi deni8 van de hud Uge reridenlie van al haar onMiaan in de olfde eeuw bevat niet alleen een groot atuk historie éee vaderlaiufe liuch ia bijna gehe de giesclijed iiiif van Nederland Imnar reeds in d oer tljdon ae deniHaa bij de üravou en Gravinnen vanhet HoUawlBdie Huis geliefd zij vertoefden er f aarne Reeds IA do twaalfde eeuw was het Slot waaruit bet teg nwoortHg Binnenhof is ontataan zeer comfortaliel ing rioht en de H iw ouwerS braehten er gaarne de wintermaanden door Zelts de vrouw van WJUam UI de raster van don tVaoBohen Koning in de verfijning v n den Fraiwchen sanak opgovoadi eavaokle xlck i la deie ooiiRevtify thmi waar haar dodMors MargaroIha en Filippa werden opgevoed lot f e beatemamiiig om eei de plaat in te nemen aan éo rijde van een vorFltelijk gemaal Den Haag was in dien li d nog een ombeduidend dorp dat eM niet in Maat wfu het l enoodlgde voor htt wedderiKe hofleven te verflohAffen zooals dit uit Kotterdam Dordrecht lUrerht ja zeUa la niet Hii naar van te twiintigste eeuw uit k n Hriei moeet worden uailgovoord In de jaarlljkadie lent heirfstb Ac droeg don Haag aan koom tlen k n bij het kuloaeale bedrag vantlsn l ond goudl ITel Hof bevatte toen reeds vele gebouwtjes Het latere Bliuieohof K tiijn er aa eenmaal vtMir vó irbe scbü t geweest Ie aijn om een menr gelmoes van kleinere afdeelingen te zijn ieder roet een eigen gsvoltle met een aigen roillljn en een Agen lel nfraelingon Wie in den Jare 1 1 ziii h op len Hoogen VIJvoifeerg plaatst ziet een rij gevels aan de aoh4ei lJile van het Binnenhof He een ineHf waardige iftalenkaart van oudHollandW 4ie modellen vormt Bij de jongste verbouwing van h de Heit M toch ook zoo oataiurli Wie zeker gelooft dat dat wat hetleven waarde geven zal nog komenmoet en er kouMKi aal wie due niet van het oogeo k maar van de loflkoötót het gduk verwacht dien raken niet alleen de nvoe li heden en zongMi de dro eid en de verdrietelijkheden vaa bet agenbUk weinig maar die voelt wat rook thane gebeure gelob lg al door de heenliMead die hij te het verwohietziet En in oaoe i gelooven we dat allemaal aden tdleraaal een verwchiftt van geluk m vertrouwen I jnt t oniverwoealbaar gelool dat hoe het nu ook dlJ Ihet mooie en goedeon vrwngdero van het leven nog kooien moet bet ia deze verwachting dSe ook ver het oogenUik haar sahitterenfei gtontf uitspreidt I Wanneer we oude IroTden scbrompedt lar amerhand se verwachting tot kleinere ahttetioe IJ üok niet aoo zeker eer van haar zaak en gaat meer e meer de beloN ten van bet leven wt itrouwcn Gelukkig gaat die vei JDg lang K im heel langsuiaaHlBL het duurt langt heel lang tot mg verwachting fae now neerott mf fllk kl kai of ij er ni t nog kia komen gaat Maair sterven doet zij wé nooit zoolang wij zelveai leven blljvei of anders ieniml Ste nwar bij heel enkelen van onfl En dat la goed ook want i j ifi veelal de leidsvrouw dSe ona door de moeili heden en zorgen en angHtei en dinarten van het leven te voeren weet en die nog telkens met een bemoedigend gehaar ons hoofd ophelt en ons doet uitzien naar verre verton waair de zpn g anat en de hemel blauwt Of ia er wd Iemand zoo troo teUyoH ellendig liat hij geoi verandeling geen verbetering m r hoopt dat hij niet eena nieuw geluk nog verwat t en reikhalzend uitziet naar de toflkonuat Ia er we een die te midklcn van de moeéli eden en de Htnart en de teleuratellinef die het lav hean bracht niet nog hoopt en vertnnuwt en geiooft dat de zon opnieuw iloor de wolken zal breken f Jjaat hij dat geioof dat vertrou kloiiie post ik ben niet zoo njk M gij ik heb geld van hem 1 leemt op het oogonibllk zit ik 1 g In de klom eii hij drinjft aan op l otaiing Heeft hij u den deurwaarder ge omlen Neen nog niet n i aar dagf ii geleden is de wissel pas vervallen maar hij dreigt met de justitie en dtergelijken pn Do giraof kaek zijn oieuwen vriendi eeniewin wantrouwend van ter zij e aan Hm dat i loelijk zBi hij toen Doch hoe kan hij djt doen V Vermoedelijk Spreekt bij van val caio voorSpiegelingen kiarmede tmobt de joiige Siburk de jongelui bang te ma4 en Ja het is niets dan iirkerij antwoordde Richard mot bmemte lipjten iy oh waarom zou ik u vervelen met mijn parti mH re zaken Neem tenntinste den gloeden raad aan van ienmtw die uit ervaring spreekt in een olob van heeren die u vreemd zijn moet ge ninnmer over ziulke saken a rekeni HJchard vkwig bet bloed naar de wangen Het ztjn dwaze hekenlenls had hij wantrouwen gewidit dit zag hij nu dkiid ijfc In Ik ben u zeM verpUcht voor uw gnedbn raad antwoorMe M meteenijfBn trol Ik vergat dM ge mij pas vooruitzii bten MaaiT ik begrijp het wel mijn waardie autwoorddlB graaf AhlarS Mijn vader ia een vrek zooala r nMxuhjk een twaedte te vinidien zal zijn en hij wliijnit zoo oud te zuUen worden als Metihnaalam Dat weten de sohurken en daarom laten zij hunne dienfien aoo duur betalen Maar binneïi een Ja r zal alle in orde ztijn Ik ga nu op reia om mijne gBÜfaaken weer wat op de been te beipen Officieel ben ik raeiia op wag Ik heb nnjne woning verlaten mijne paarden vertto At en gedurwule dawlaatale dagen boud ik verhli bij mijn vader Har anann waa moede en eleoiiit gemutst want hij had Men avond weder meer aan de ffpeeitafeJ varloren dan hij kon betalen Hij waa op het punt om van zl nieuwen vriend atoohiesd te nenwm toen hij den naam iolifetein hoorde noemen en bleef Toen ga aiJ Ablera op de eofa ging ziH en aan den kellner cognagimet Selterawater had beeleid kwam Richand bij b n en wide A propos Ik hoorden den naam van den g dbcfcieter GoWatein noemen hoe i die in zaken O ïk houd hem voor era dcÉMirk van de er öte oort maar hij paal m i Hebt gSj mafl wh4en zaken met hem aan de hand Ja maar het ia alerh een tweenwal aan do wiMseitafei hebt oiitiwwt toeh daar ge mij als gast In uw club hebt binuengolald hield ik het voor gepast dat ge lots meer omtrent mij wist Hij nam zijn naamkaartje uit zijn bniovontaw en reikte het den graal over Hier ia mijn naam en adres ïraaf Ahiers nam het kaartije nan n las Rlcihard Hartmann BoitenplaBts de Kluis Kreleii walde Ijnnhend stak hij het kaartje bij ieh In ortle waarde heer Oe neemt het mij niet kwall hé Het was pen goedlgoneende raad Iedereen kent ten ouden Ookkrteln als een siAiiuric zonder weerga WJl is niet dom elsMJ dus tegen u een klacht blJ dejustltte kan Inbrengen dan zult gijst lig een dnn eid begaan hebben Dat geloof ik zelf ook antwoordite Rl ard met een zu maar to i heb Ik niets gedaan dat dien het KCbt geeft tot zulke bedreiglnirea ik himp dat ge dit zult willen gelooven O stMlig het split nilj dat Iku waafl towde zonder dat dit nond9g was maar gij waart zeil daarvan de oorzaak Dat tie tk n In En IhanSals ge het gn vindl zeg Ik u gioodan lUM llrt Nauwelijks op straat gekomen en wolenuk ini hier nlemaiiKl hem be Hii Wi vookte Hlehard Iranon In ijn oog fli opwellen Al iwliiMomte over zajue zoïigon werd bij hom de hertnneriiiig levflft bg aan Jennj Sohmei ler aan bunne gezellige wandelingen samen en aan htm afscheid toen stIJ elSf lte eUcaar iijct meer te ontimicteii v H rdBt hij u b zoe k ImmI gebracht aa i haar Mot arhting Sally Goldstein Bi an l gelaal werd ascjigranw Wordt vervolgd J