Goudsche Courant, zaterdag 22 januari 1916

Drinkt VERZIJDEN S KEIZERINNE BITTER ip a 29 JAN 1916 NUMMER 80 2e JAARGANG OPLAGE 1400 ALGEMEEN VERSPREID SPECIAAL INGERICHT voor alle soorten HANDELSDRUKWERK Prijscouranten voor Meubelfabrieken en Neringdoenden Fijne Illustratiedruk gewoon zwart ep duplex Rekeningen Nota s Kwitanties Gelinieerd en ongelinieerd Postpapier voor Schrijfmachines Vessels Enveloppen Circulaires Adreskaarten Reclamekaarten Briefkaarten Berichtkaarten Adreskaarten Orderboekjes Wisseladviezen enz enz VAN ALLES MODELLEN TER INZAGECONCURREERENDE PRIJZEN STIPT TIJDIGE LEVER1NO STEEDS HET NIEUWSTE zoowel in papiersoorten als in uitvoering BELEEFD AANBEVELEND DRUKKERIJ HERMAN MATHOT JÜLIANASTRAAT D 9 TELEFOON INTERC 33 r M UITGAVE DRUKKERIJ HERMAN MATHOT WADDINXVEEN VERSCHIJWT IEDERE ZATERDAGMORGEH VERSLAOEN van vergaderingen BERICHTEN enz kunnen gratis worden opgenomen en worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagmiddag t uur ADVERTENTIËN tot uiterlijk Vrijdagmorgen 9 uur Advert en andere stukken moeten onderteekend zijn of van een bekende vereeniging uitgaan Ingezonden stukken worden niet opgenomen ADVERTENTIEPRIJS van 1 5 regels 35 cent ledere regel meer 7 cent Bij ABONNEMENT om binnen één jaar te plaatsen gerekend vanaf 1 Juli 1 Oct 1 Jan of 1 April 250 regels 6 cent 500 regels 5 cent 1000 regels 4 cent en 2500 regels of daarboven 3 cent p regel Dezelfde advertentie voor 3 X opgegeven wordt 2 X berekend W J VAN ZANEN a FOTOGRAFISCH ATELIER Oosthaven 20 GOUDA Opnamen tot s avonds 9 uur bi ELECTR1SCH LICHT I M4 U Ü u uauitu u a itiih r uut vij u wi v uw aMfffft MM lllijjlijj Opgenomen in bet Geïllustreerd Familieblad T rkrüibiir bij da Uitgever Tan deze Courant 45 els per 3 maitiei Ir p post My ets jatoïVi ets j Verschuilt w e k e 1 ij k Een schat van Illustraties geven een siiiüiifffiiit ten van het verloop van den Oorlog Da ge inga prHa ial voor gee onzer lezen een teleUot ayn cam in te leekenen KINBILJET wanpcbt rsieeeiij u oatvangaa nOaTlflini il GElLtPSTHBBRD FAMILIEW AO I p aanvrage t Utm I i 40 ötorïaTTmaaudan © RAT 18 il Te koop een nieuwe gesloten Handwagen zeer geschikt voor kleinhandel Adres te bevragen onder het nummer dezer advert a h bureau v d blad 3M C P VAN RHIJN SALON VOOR SCHEREN EN HAARSNUDEN MODEM GERICHT SUIKERBIETEN Degene die voor zeer hoogen prijs SUIKERBIETEN willen verbouwen voor de Coöp Suikerpeënfabriek te Sas van Gent onder zeer gunstige voorwaarden vervoegt zich bi den agent N VAN DIJK 3 1 Fouragehandel Waddinxveen Telef 23 GROOTE OPSLAG wordt er betaald door Gebr VIS uit Goudavoor lompen beenderen en metalen zooalsrood en geel koper lood zink tin compositie capsules én theelood oud touw oud papier enz Briefkaarten worden vergoed 388 Adverteeren doet verkoopen a I 1 U O 5 O 4 S s O S a 2 is gvg 2 W O u 53 0 J J a S il VS 0 f § 3 Post en Telegraafkantoor WAD DINXV EEN DIENSTREGELING Het kantoor is geopend Post Telegraaf en Telefoon alsmede voor aangiften Ongevallenwet op Werkdagen 8m a en 2oï 7 30o Spaarbank Sm la en 2a 7 30a op Zon en Feestdagen Sm Sm en ia 2a Voor Spaarbankzaken alleen 8m 9m geen Ongevallenwet Postwissels quitantiezaken en overige On gevallenwet aangelegenheden alleen op Werkdagen Sm a en 2a 3 30a Bulichting aan bet kantoor Voor de richting GOUDA B m 9 55m I a 4 30a 8 30a Zondags 6 n Voor de richting Boskoop 5 35m 8 m 11 35m 2 55o 6 45a Zondags 8 m Alleen pakketpostzending bovendien richting Gouda des nam 7 uur Stoomboot VOORUITGANG UREN VAN VERTREK Van WADDINXVEEN naar GOUDA Zondag v m 8 35 n m 1 50 en 6 50 Overige dagen v m 7 05 en 9 20 n m 1 90 en 6 50 Van BOSKOOP naar GOUDA Zondag v m 8 15 n m 1 30 en 6 30 Overige dagen v m 6 45 en 9 n m 1 30 en 6 30 Van GOUDA naar WADDINXVEEN en BOSKOOP Zondag v m 10 30 n m 5 en 10 Overige dagen v m 8 en 10 30 n m 5 en 9 15 LOSSE NUMMERS van het Geïllustreerd Familieblad zijn lederen Zaterdag verkrijgbaar bij den besteller van dit blad a 4 cent per nummer Abonnementsprijs per 3 maanderi 45 cent fr p post 52 l 2 et LOSSE NUMMERS van Het Niéuwe Modeblad zijn aan het bureau te bekomen a 15 cent Abonnementsprijs per 3 maanden 75 cent fr p post 85 et OFFICIEELE KENNISGEVINGEN De Gemeente Secretarie is op werkdagen UITSLUITEND GEOPEND van s morgens 9 uur tot s nam 1 nar LANDSTORM KEURING JAARKLASSE 1911 De BURGEMEESTER der Gemeente WADDINXVEEN brengt ter algemeene kennis dat de dienstplichtigen bij den Landstorm jaarklasse 1911 die op 1 Februari a s landstormplichtig worden gelegenheid hebben zich aan een keuring te onderwerpen bij den Keuringsraad die zitting houdt op Maandag 28 Februari 1916 des voormiddags 9 uur te Gouda ten Raadhuize Het welbegrepen eigenbelang van de land stormplichtigen maakt het zeer wenschelijk dat z zich voor deze keuring aanmelden o a omdat zij ingeval zij ongeschikt mochten blijken nadat zij in werkelijken dienst zijn gekomen en alsdan weder huiswaarts worden gezonden hiervan moeilijkheden kunnen ondervinden ten aanzien van hun maatschappelijke of studie belangen Onderwerpen zij zich aan een onderzoek bij den keuringsraad en blijkt daarbij voldoende ongeschiktheid dan worden zij van den dienstplicht bij den landstorm terstond ontslagen en staan zij niet meer bloot aan de kans om als landstormplichtigé in werkelijken dienst te worden geroepen Wenscht een landstormplichtigé bij een anderen keuringsraad het onderzoek te ondergaan dan kan de Voorziitter van eerstbedoelden keuringsraad hem daartoe op zijn verzoek toe stemmirfg verleenen Nader zal worden bepaald wanneer de bovengenoemde landstormplichtigen in werkelijken dienst moeten komen WADDINXVEEN 27 Januari 1916 De Burgemeester voornoemd 3Tl VAN DORT KROON MILITIE EN LANDWEER De BURGEMEESTER der Gemeente Waddinxveen brengt ter kennis van belanghebbenden dat UITBETALING der vergoedingen voor de gezinnen van Militie en Landweer plichtigen zal plaats hebben op Maandag 7 Februari 1916 des morgens tusschen 10 en 12 uur Zij die door ziekte verhinderd zijn de gelden in ontvangst te komen nemen worden verzocht hiervan tijdig ten Gemeentehuize kennis te geven terwijl degenen die s verzuimen het op de daarvoor vastgestelde uren af te halen worden verwezen naar den daaropvolgenden betalingsdag 372 WADDINXVEEN 27 Januari 1916 De Burgemeester voornoemd VAN DORT KROON PLAATSELIJKE BERICHTEN Landstorm jaarklasse 1911 De navolgende personen worden op den lsten Februari a s landstormplichtig voor bovengenoemde jaarklasse L J Schoonderwoerd A Oudijk J G van Pelt W P van Heijningen W van Rhijn M Visser H J Sekeris C A Moons A Asscheman H A van de Weerdt A Schouten G in t Hout M Moons C j Steenland A van den Berg J C de Bas W Brinkhorst P van der Dussen C de Rooij P Moraal J Meijer j Uittenbroek M Heijns j de Jong L de Jong Bruggegeld Bij Koninklijk Besluit dd 16 dezer maand is het doorvaartrecht voor schepen welke de Hooge Waddinxveensche Brug passeeren bepaald op een uniform bedrag van 5 ets De huisvrouw van H Hoogendoorn die op Oudejaarsavond hare woning heimelijk had verlaten is Dinsdag j l drijvende gevonden in de z g Kromme Gouwe onder de gemeente Gouda alwaar zij naar de algemeene begraafplaats is overgebracht De brugwachter A Kool alhier is benoemd tot Commissaris van het Bestelhuis aan het Kralingsche Veer onder Rotterdam voor de Stoomb Mij J £ A van der Schuit Woensdagmorgen geraakte een bespannen wagen in Bloemendaal te water De eigenaar T Moons kon er riog bijtijds afspringen doch een 1 2 jarig meisje ging mede de plomp in Spoedig werd zij op het droge gebracht Na eenige moeite gelukte het ook voertuig en paard tegen den wal op te trekken Het gestolen rijwiel uit de smederij van H Glasbeek Zonen is Maandagmorgen vroeg onbeheerd teruggevonden in de nabijheid dier smederij Burgerlijke Stand Waddinxveen van 21 tot en met 27 Januari 1916 GEBOREN Meiert z v A van Wessem en A W Grootes Jan z v F M van Vliet en A Rijks Geertrui d v F van Kempen en L Boom ONDERTROUWD H Glasbeek en J Spruijtenburg J A Modderkolk en G C Spruijtenburg GETROUWD T van Wageningen en D P Nieuwenhuizen Een Voordrachtavond over Tuberculose en hare Bestrijding Donderdagavond j l hield de WelEd Zeergel Heer H van der Voo van Den Haag door bemiddeling van het Bestuur der Vereeniging tot bestrijding der Tuberculose afd Waddinxveen jn de zaal van den Heer G H Vermeulen alhier een lezing vergezeld met lichtbeelden over het onderwerp Tuberculose en hare Bestrijding Voor een talrijk publiek begon de geachte spreker er op te wijzen dat de Tuberculose ziekte in alle rangen en volksklassen voorkomt Dat de oorzaak een bacil zóó klein is dat men haarduizendmaal moet vergrooten alvorens men haar met het bloote oog zoud kunnen waarnemen Deze bacillen die langs de huid mond of neus in het lichaam komen vormen daar kleine knobbeltjes waarnaar de ziekte Tuberculose genoemd wordt d w z knobbeltjesziekte Verder wees spreker er op dat een tuber culoselijder besmettelijk kan zijn door de op brengseldeeltjes die met t hoesten en niezen naar buiten komen doch de adem is niet als zoodanig besmettelijk Bij t hoesten en niezen moet de tuberculose lijder doekjes voor mond en neus houden Daar een groot percentage van runderen en varkens tuberculeus zijn kan ook met het gebruik van vleeschspijzen daarvan of door het omgaan met die dieren besmetting ontstaan Vooral wordt er op gewezen dat er beslist geen vrees behoeft te bestaan om met aangetaste persomen om te gaan indien maar reinheid én netheid in acht wordt genomen o a ook de kinderen niet op den vloer laten zitten enz De meeste gevallen komen voor wegens