Goudsche Courant, zaterdag 22 januari 1916

De heen ze gaan kooden zoo eventueel de behoefte ontstaat InUggend vindt u een brielMart Vul die m en post haar heden nog Spoedig helpen Is vaak labbel helpen Indien van uw aanbod gebruik wordt gemaakt don zal nailer overleg wonden gopleegU hoogte was moeilijk te bereikenlisaisiinlim osn er te kosaen te v a StbaörThel resultaat daaraan ovenred De diligent hnd misKhaen hieraan sebanbeUe Is vsrvuUen op zoo grootsoh ns ieijk witne Uetabm w i si oanvaukab b reid verklaard tot bel in ontvaugat nemen van geldea voor de Algerasi ne Wateranwd oewiiasnie nu hier ter plaatse een comité ia opgeneht waarvan als penningnieeBtar optreedt de hsar C J H iÜMa Meekerssli el DU kcsBit ket eii beter voor hienaade te c lw dig e ii opdet wijhier Ier plaatse geen versnippering krijgen De bedragen welke ons e v na heden moditen wonden toegeaonde zullen wil dus ter naad stellen aan den penniiigi eeater van het Cloui whe Gaaiié den heer C J H R ro o n I geansjMi ds Wogaaaua N d Hsrv K k Eoorea het gure weer volde een groote sobare hei Enbeboow Ia Wbood mft het venlag t over Meaaeert te Gouda wd g pvan k M kat onoedic voor over bet vak sdaone dat m moohten booren vardar nit tewgdan Vronw P wMTvaa e giztven orgea aalddn datoëtedavnagts uit dea IJssel is gebaald is ten gevolge kiarvaB overleden Dot iamand dis liidiielve voor de Militie tar inscb 4v n8 komt geven idal waat waaaaet by gabaren bh zoa man bnna niet gelooven Toch gebaaida bat dam daf s dat aaa laa de aangavera op de vraag wanneet hg gebons lis antwoMdden kVeet eoht niat Beneetl el kunnen komen diepte genoeg voor zakken zoo g vaartijk bij koren A capella heeft hom denkelijk aan de hooge diapason doen vaiabusslrin Nu er was geooeg mo Is geBieten e daarvoor was het voor de Wognusmners niet zoo heel groote publiek ten zeerste oankiiaar Het deeh voor de pauze werd bestolen met een geestlai llsdje van Thelen 4iet Spinfltertie dat uitstekend ge zoi en werd Het eoBoert eiwtgde eveneens met een lief dingBlgheidJe geooamd bet e Padf Vraagt men n door het Jioor het best geaoiwen werd dan zouden wij geneigd dja te noemen Watu gii Vader heen f De piëteit waarmee dit nummer wenllBn gdioore gebracht zou doen veimoeden dat Anongnpna die bet eomiponeorde tn hel koor zelf te vinden moet sijnt Ad Int bassen 4b vn Zijn maar stroo wordt AmStsrdaKn Zeikden van hooi depr de Comniiscle niet nooilg geacht MABKTBEUICHTExN Codpw Toliiionvereaiilciiit Oonda en Omftrekea te OoiMa Veiling van 21 Januari op de Houtnmnsgracht Boerekool p st 1 2 et Savojre Keol p St l i d i Groeos Kool p St 1 3 cl Spruitjes p zak la90 tl 76i Kroten p 100 pd fO 55 fl TOi id p MO pd fHT 12 26 Prei p 10 boe 9 30 et j Kropsla p 100 fS OO 13 75 KaolseMerii p bos 10 21 et id p St 1 7 ot SeWery p 10 boa 81 49 ct Appelen p pd 5 d Id p raand f 1 85 f 2 50 Peren p pW l J 3 H Kipderen p 100 16 6U Kaamiarkt SCHOONHOVEN SS fan Aangevoerd 11 partijen 440 stuks Goudiche kaas ie sodrt f6 l s Hd Kvaardere f f id se soort 1 6s 6 met Rijkimerk f f net cnn ditie Alles per jo KG Handel vlag W 44iimMmii In de gisteren gAouden v ring van den Ueoeealemad alle leden tegenwoordig Voonntler de Bui g a mwi el er Allereerst werd mededeeUog gedaan van de it euea ohiklMa w o m bericht dat de Oesoeenterckeiiing over te goedgekeurd door jed Stalen VooMS ds gcedlgafceurde besluiten tot wijziging der begrooting voor en 1916 verder een adres van meg A A J Beazelzen waarin ontslag wordt verkocht als onderwijzeres aan school D Dit wordt verleend tsgen 15 Maart a s of zooveel eender als w de vaoatinre zal zijavooBdeu oorls was ingthonten van de vering van fahrikanten van rijnhl vim b g ki van ii nVaa W V d Spek E Roos C Groenend verzoeken om va HoeidsHiken Oinslsg 1915 wegens bet in militairen dfenst zijn Hiênip wsrd gnsstig beschikt Ten slotte wanen ingekomen een tweetaj a h ess6n van G van Langs en tib anderen met verzoek om sttchlii van eendrinkwaterieidiiigindesie gemeente en een twsetai adressen van d Ooudaohe Waterleiding Maatschappij Vaslgeateld werd bet nmn ig a a l ev ringvregleDHitI voor het jaar 1916 Afwijzend werd beschikt op bet verjsoek van N Uitman en 10 andere bewoners van den Kestcweg om een apaetplaaU te maken UJ de schooi aan het Doip Een vosistel van den beer HiJko Hi om op bet adres toch gonstig te Moobikkea werd niet aangeii onien Aangenomen vwA een afwijzend proeadvies van B en W op het vemsek van db Verwniging het NouilmiHiiMlii Jtm ihstfc dtt de G étttshas Ddór ff eit W waSad Vies ilAgetmteht inzake een Sohri ven van hef Bmndkestour van a Novouber J l De keer Jonkheid tevens lid van het Brandbestuur deelde mede niet in te gtemmen bmI dit braven Het pi e4dMeé zal aan Bfandbaititnr Wontoa medeg deeld Vervolgens werd or den Saad gosdgdceuiid een tweetal wijziging der begiootingen voor 191S 1 1916 Vastgesteld werden de Kohieisvanschoolgeld over de maand DecenAier 1915 reslp tot bedragien van f 1S5 10 en tl8 8 Ten slotte was aan de orde de Drinkwaterleiding Overeenkomstig bel pmeodrias van B en W zullen aan de gteeeale eakoop d limtieve voorsteiien worden gevraagd Na indiening deaer voowtellen zaldoor den Raad alsdan ten spoedlgate hisroMrent ean dectate worden genomen Niels meer san de onts zijnde is lie vergadering hierop groten v mii witren Er beaft sicb bier ter plaatse een Watarsaoodaomiti rormd dat t a doel beeft de schada door de dgkdoorbraak ia dan stocnqxilder aangerioht noavntl mogaiyk aaa de getroffenen te vanoeoen Voonitter van dit eomitt il de botgunsester de heer T V d Helden paaningnue ter de heer P O v d Gmeen Ome geachte mnziekvarslaggever die zyn verslagen met H N onderteekends heeft sgn taak wagens drukke besigbeden neargeUgd No op beden zyn werk door een eer bevoel band is ovaq oiaan brengm wg bem gaarne onze hulde voor syn neer gewaardeerde aedfwerking Laag niat tltyd zgn da laoenaiee welke by schreef geweest naar genoegen van de uitvoerenden maar sua oritieken wefdn niattHaia door knadiga beooidedaars als joist erkend en waardevol En daarop komt het toch aan RlDAoni wWaWi ill aSBlMÉai van den rocfi VaiMaigde CJom vaa Bani an door Wsisianawt Ik NdKiKod In de bU ie Smgr 4trsfr s ovanMBen lot bet in onlvaogrt nemen va geiden if het Waéersnoodlehds Ontaaggatljk vesi Is er uoodig u direete hulp Isdw De don tenzij I woord on r M A K l i P onbekesMle f IM Te zaonen j In totaal f 8 Laatste Berichten Aan bat We eHik Front PARIJS an Officieel Avond commaniqnél Onie artillerie heeft ver ohillende branden in de Duitseba loopgraven doen onlatau IHuishan Soissons en Reims werd een vgandelyke battery beeebidigd en loopgraven vernield terwyi in de Vogezen een vyandeiyke waamemingspost beschadigd weird De Watemood Man maldt ons nit Formerend De toaatud is betoelfde Het water biyft staan De boven Kaaswaag is nwt meer te bereiken De toestand der dgkea is hetzelfde Marken Gisteren zyn naar bet Hbid meldt wederom vier alaobtoibn bemTa het was het gezin van Klaas de Waard taai de graiv ward guprekén door ds Klomp en door den bnrgemeeiter Ook werd de droeve pleobtigBeid by gewoond door mejatfronit T vaa Ryn van Alkemade lêotrice van H M de Koningin die een bezoek aaa het eiland bracht om de echtgenoot van Piet van Kiel te bezoeken dia in den stormnacht in den ergstsB nood op de Moeniswerf met tiea man op een balk had gwaten in m ironing wslke ntw eohts p eeo paat styUjes rustte Den Zondagmorgen daarin beviel zg van een dcióbter Majaffroow van Ryn van Alkemi bracht met den burgemeester een bs oek by kraamvrouw en kind die beiden welvarend zyn De jonge moeder wier kleeren en huisraad teloor giagea mocht ook de daadwerkelgke Manp stelling van Hare Majesteit onder vinden Xi A ISriDBOXJ W Watersoood Door den Bond van Kaasprodfcicenteh la aan de landbouwers laden zoowel als niet leden van den Uoml de volgende oireuiaire gerieht Niemand ia onkundig gehievenvan lie ran n door overatroomiQgen ontuUan De nieuwSbleden deelen on dlenaai paand veel UJzomieihedou mede l och moei men met eigen oogen hebben gezien en bet uit den mond van de getroffenen zelf hebben ge I boord om ten volle te beseffen den droeven toestaad waarin een deal eszer vakgenooteu is gekomen AU men ziet binnenkomen lnAm atenlam een schip volgeladen met veidrodten beesten uit sCéllaa K haald of drijrende gevonden als trien verueeml dM van al de schapen WJ IM niets 8 gered als men bedenkt uut het vée heeft geleden waar het 2 é 8 dagen in bet water beeft geslaan aleer bat gered kon worden ata men hoort üst kleeding en huisraad reeds dagen lang ligt te drijven in buis in het zoute zeewater als men weet dat nu neg tetkcns woningen instorten dfsondémiljnd en verzwakt door het water den Mnn niet kunnen weerstaan dait SgriJp mm tan volle den nood der getroffenen Wat kunnen ij doen tiU lenigAig daarvah Door eoUeete s geUeti steunen 1 Dit Is zeer te pt sea maar nlsscUen is er voor ons een re ht vsreisoht inkomen worVanochl varantder inltlaleu Céaoert van de mgniasBHis t Nist loÊungend odMr bboijijtertl ii gewelven ditKaal dCii 1MMMitt Ml riMteh oog daarom MW pMMim ma Kij begonnen mafstMi ii imto WHhebnua dat door Ue Mdo eib van alle rangen staande werd kangeboord Maakten Uetvai de eerele iwee Coupleiteii geen hiaeiaeren mr dMk bet derde pieniniaie geaongeh 4et al dadelijk l faiPMi tot welke neogM aanhoudeods studie dit koor geAracht had Dat bima Huisteren ging bg alle stcnnnen Zoo gelijk als de llMUbr timbre hanaonieert stel VMieiseboite dirigent zou kunaen eaaSltén der versihillende stemaoorten wonderw Ook In bun zuivere uitspraak koswn alle zich Bet koorteden neg net Js vroeger bijzonder overeen Het kt i f geeft nog atfeda bitjk van goed gadrenseard te zitat Voelbaar beeft df teUer bet gebM hl zijn macht De aannetten zttr geUjk Vooral 4e pp in het Hli i il ed van Oouncd kwamen uit iillt mH tol hun recht Trouwens niet aUeéa bet zacht zingen of bet zaehl aatsMsB valt Is n a ip i t i ln n ook bet zachtir sa aaehtir AWar ven zonder kUnkverUea HMM dsor dit koor bijzonder beoefrad sija In Mozart s Ave Veruni en in ülllen ii Gebod kwam dit prachtig uli Hel aouawelUm in kracht geleidelyk van p i ar 1 WHilir ap r zelfs vu ruiwMM is e eear dn ooeds eigensohafipen vaa dtt kMns koor De baassn gaven dtarvaa eeu mooi s at ia her A VIruM Bet eM vaaHooMDyi GeiaiT j oak dut lieer als een oigel Het is niet de bedoeting alle gekooide nsaaows alzonderiyk te bes Mksn Er ligt meaatai door de keose dier nummers die zich allen i P een zelfde plan bewegen over die bsMieikelIjke ocMerten iels mets waaraan bit van gisterenavontl ook neet geheel onllcwim Liever nog ieW oV da JfrestalisS van hel koor ilU M twaerie deel van Mendelssohn s EMsna waSknap werk Hierin vddeel eok ds ooUste 0 1 het best Zij zoag ia meerdere stiAken de Sopraansoto zoo in b fads AageHnia vm Isank dMw Olg iasioag In het Mala gaaoeade Roasatial kwam b a m mxAvm boven htt pp gehoudm aai koor Doch zif had avond reniis pe ao streek en proctiacfa middet om Van ons medelijdan bli te geven Er is iets wat gevaarlijk voer de betrokkenen dreigt Ie wordCo In ovempanning en omdat ze niet weten waar ze in de toekomst er niemoeten blijven zijn eenlgen er reeds toe o ergegaan hun v t verkoopen en zslii oor ahnnrmaal lage pri en Dtt na vergroot it ramp no meer Zoover hel die dieren betreft die door ai het lijden toch ombruHobaar zijn gewordoa dan is er veel voor te zeggen verder mag bet eChter niet gaan Enoim zalNbel verMe zijn als later door de gyoote vraag de pri ien wolden cfigemwen eu weer moet Ingekocht worden Het is een wanhoopsdaad onsdat het de mensdien zander bestaansmiddel brengt iKn wanneer zij bun arbeid weder zoudan k innea beginnen TegMwver de zoo zwaar getroO nan hebban wij een plicht In overlegging van de verpiegingstHiminisKde te Amsterdam doen wij een berpefi op uw medewerking BU wal goeden wil hebben wU bijna allen wel ruimte voor alalling van één of meer beesten over Laten wij ons nu eens vrijwillig aanMeden ieder minstens één stuks vee gratis ter verzorging op te nemen zoolang lot de eigenaar in Slaat iS bedrijl weer te beginnen Zouden wij biermede de getroHenen niet een practlaehe steun var leenen welke voor ven en later ten voVe tol aUn recht zal komen Ons plan Is aan degene die op hellen leiding gewen aan hel steunen der alachtoflêra zeer sympadiiei Zij weten nog niet el zIJ van ons aanbod gebruik rfsllen maken dit hangt ook voor eatl deel at vu ds booding der tg ü iiht ni iii aillv anuir het wi n hun Ml steun te welen woar In de kilkuindsteenfsbriek D Boogebarg te Velseroord waar het bedrgf stil staat zgn meer dan Ö0 koeien afkomstig uit hoeven bg Katwonde ondergebracht De eigenaars der diMen corgen zelf voor de voedering terwyi de foarage gezonden wonit door de verplegingscommissie in de stelling Amsterdam P rop a g ii td e a vead Donderdagavond gaf ds afd Stolwyk van de Alg Ned Gsheeioathond s VmwtigngiB M Qmmm4m heer P Stoppeleabarg ee np t ou agandaavaad TaordUidailvHovMAanan da H aagw h O lliw ltuttutiaan Tbo Telegraflsch Weerbericht van het Koainkiyk Meteriologiaob Institnnt te DE BILDT Hoogste barometerstand 776 td Zuid Duitschland Laagste barometar Und 728 4 te Bodo Verwaehting tot den volgenden dag Matige tot krachtige tgdelük storm aebtiga Znidelgke tot Westeiyks wind Betrokken of zwaar bewolkt met tydeiyke opklaring Waarschgn lyk rsgenbnien Zelfde tsmpeiatuor neslvereeniging Knnst en Stijjd Opgataard weid Pinsterfaioem smI vu draak en li de in 4 edrijvaB Da e oei ng m dit stok werd met bslangsteHiBg A or bet pabUrt ga Een ganUig bal besloot dezen goed gnelaagdan avond Da baat in bebogstalliBg ymM i varhenM Doalelda he B nu Z M da KeiaNr vtn Daitsiiüsnd een I O v n V m Bttaicbwd jstalliBg v i m gedkiht Doadeldaa heelt by van o tna in fttr das BURGERLIJKE STAND GOUDA GEBOREN 20 Ju Jobannai ouders W Wjldscbot u M M van dan NiaawsncHjk Roelof ouden D Kaay n A Nibberiiu Antbonia Jobanna Elisabetb ouders J G Straver en C de Jong ONDERTROUWD J de Jong ad X de Jong OVERLEDEN 20 Jan Jacob van LeaBwaa 80 J 81 Patnta E A van Niakark 8 jur S MiliHis n Aaa dl Botta ep dan dyk van dia InisifaeMir P Vanlsot bevindt ziob sedeii eeaifin tfd geregeld door am wadkt bawuAii Wn kudd sobapM mit eed wdar Be zgn afllMnstig ena met ttttgUsar beemet isrklaa i gwa e ea t e aa mogen niet dogrtrekkiM Oon enaar eenl va ket den gehesten pianea vu bk keer te wsialei met de hooge t Mn oeodat er veel M venaoeid tn nmodendvoordsa Jmorésr klonk Was bel ds iavlaed van bet n dii m o a i r i tt sf dit vMt bal Maaal l4ga M e m H i Hi l iM j ü i i l i vangen door sooalt reeds door den afgcVurdigde van Almelo werd o overweging gegeven het maximnm der hmSng in het ontwerp neer te leggen Dit maximnm ia zoo gesteld dat de thans door venchillende vereenigingen en commiisifin geheven bedragen daarmede overeenstemmen of daar beneden binven Ib ov anttonun ng met het amen dttnentTeenstra strekkende om de redactie van het ontwerp in overeen teraming te brengen met de nit de MemoKe van Antwoord blHkende bedoeling der Regeering is aasinhet ontwerp de Regeering bevoegd verklaard retribntiën te heffen Bij Nota van W iiging wordt na voorgesteld in bet eenig artikel van het ontwerp de woorden wordt voor de rigifte oecer consenten vergoeding ▼ an koeten geheven Het te MfeB bedrag alsmede de yw van invordering en verantwoording worden geregeld b algemi maatregel van beatanr te vwanderen in kan voor de afgifte decer eon egten veigoeding v n kosten worden geheven Het te heffen bedrag te regelen b $ algemeenen maatregel van bestnnr gaat niet te boven l ten aanzien van goedaren hetzy W oent per 100 K O hetag s pCt Van de waarde dook bedraagt ten minste twee golden en vgftig oent j 9 ten aanaien van levende dieren WMtm keorisg vereiac wordt a voor ploimvee 10 cent per stak fa voof varkani schijn en geiten Ma guldan per stok o voor eenhoevige dieren en randaren jenger dan een jaar twee galden en vyTtig cent per stak d voor eenhoevige dieren en run deren onder dan een jaar ien gtilden per stof Deo Ons kan h t bedra dier beffiagM geheel of gedeeltelgk worden eaUan aan de oommissiën ter beêteyding van da door haar gemaakte I nog te maken kosten Hetgeen verder ter uitvoering dezer iMt oodanig is woidt geregeld bg aigeiaaenen maatregel van bestuur Watopsnood De Koulotln aaar Siiakon j burg UMtaw heeit Moals geaaeld U U de lj oBiii ia éeii bazotk 4 rlulut utii Ommabowa 8t d ai bui Ilot w w een zWare tooht zeker wel de atoMiiiiitmj Ma de Kouingiu tot dn ver naar de geteiaterde twke on eernoOMIi heen echrült de Td il M té vergezeld van Jbr HnoH Uraaliaud en t reule tiloet Te 7 47 was zij uil Den Haag vertrokken in een kowalüijk ryiuig dat aan den gewonen train wag aamge Te baltUen arriveerde U M Ie Afl e Coort alwaar zij op het per ron verwelkonid werd door Mr F O graal BehinanelpenaiDek JonmilB Mrls r Koningin va de provincie IMradat Deze bègoleldae p M op ham verderen tocw Fw nuto vertrdk men onniMd lllj aaar HoMiand alwaar de Konliigtn in Ml rmfltf evelalapte De weg mn Hottgtaui naar BunMioten is Aeel óndeifileopen en ulMuiteitd hset ecsi rijtuig bfgswnbaar Kenig dagen gêladea stmiil hMi water er nog ttbó huug dat een paaid lot aau den buik iii btit wa t lieu Thaps is het zoover ge zaia dat bet ffftter eveu tot aan de geruild niet ijk Zoo r ït i maar dan heb Je euccflS gebeid vent Nu podhen wil Ik biet maarwaar ie het I Wat heb j gezegd t Dat weet ik eiet meer Bedenk je dan nog eens Ik zal gezegdhebben JuSfrouw ge zijt zuo mooi dat by u vergeleken alle andere vrouwen leelijk zijn Zoo Ja En zIJ antwoonMe U ie getrouwd mijnheer en zegt mij zoqiet f En Ik Al Is men getrouwd dan kitn mest de sofaoonheld todi wel waardeeitai I En ze ia er op in eeaaa t Zooaki Je ziet Hlsnn 4e was de zaak afgedaan Mijn vrouw was blij over de oplossing Of over den nieuwen aansteker en zob warm we adM dagen lanK aaknen MIJ toen plotseling de electriScbe aansttker zijn dienden weigerde en niet meer te bewegen was een vonkje te gsiven Zenren giüden twintig daditlk csi geen vlammetje tot t Ke dwaas Dwaaer werd het editor toen niijn vnyuv me vertakte Ik was vandaag in hel warenbnls waar Je dep sigarenaanMeker gikocM b en wiWe de Juffrouw vragen p WJ nog gemaakt kon wor den lïaar tel Je voor de juffrouwIs wegens een onregelmatighaid ont a a na as s SI treeplBuk van liet iijtuig kwam Overal zag mea eleobiw water zoovw het oog reikte Nu en éio pa eerde men een boerderij fee gedeeltelijk droog wa0 oblevesi Na drie kwartier plaMen or liet water kwam het geBei cfaap dan te liuiwebuten U M heeft daarna te voet een tocht door het dorp gemaAkt fiverai vol betangütetUiig inr fonneerende naar den toeatand en de noodeo van de bevoiiung ZiJ iiefi ungegeneeid de kuizeii Unnen en prak den bewoners moed in hun veradtereod dbt men beo in ds dn ve dagen niet In den 0t k zou iateii 11 H waa tesidege op den tooht gekleed met booluiaiitel en peianut m de baad een etok met punt waarvan Zij ziek bedleode al Zij door de paaem waadde of over de keieu livp Zij bezocht ook oog hei euhooliokaal dat voor vlucèteUngen waa ingericht He van al hun have sn goeri berooid waren Ook daar onderhleld Zi zicb garttUMn Qd net de dakloozen die daar waren opgeivomeii De tocht naar Spaken btng is per roeiboot onderbomeo daar dtae plaata geiieel geïsoleerd ia De roeiboot was allee bahalve oomtortaM ingencht liet wa em gewoae boot waarbij een der banken van eee ieuoin wae vooivleu Twee stevige zettere en een viasoberHinan aan de riemen beMuurden het vaartuig dat nwn windacfater II twtntlg miniuteB te SpakeiAuig aankwam Het aebijnt dat Spakenburg wd het aUemteeiK van deze ramp geleden lieelt In den angetukensiólit werden de bottere op den dijk gezet en fohuven aaamige vaartuigen tot diep in de woningen der oi elukkige bevolking Vele huizen werden gekeel verwoeHt en heel bel dbrp leverteen beelid van diepe eliead H M be zuidit de plekken £ e het meaet van den toren geleden hebben tradaaD miKe vemiebte woningen binnen en kreet zoodVienide een duidelijk beeld van den grooten ocivang van de ramp die Spaketsburg getroffen heeft Heel bet dorp wa op de been om H M toe te Jult ien en Haar te vergezellen l it de geeprdtken der iaw nera nuakteii wij op dat bet hun Hijzander i oed deed in dase droeve dagen d Lautovrouwe in bun midden Ie zienk Toen tapte H M weer in desboot die ondanke den sterken M geiiwind toch vrij vlug tenigvoerj luA zij de hulp der Sterlge vls4 Kiheifllieden 1 Vaji Pnnwhoteo vertrok ZU er l r rijtuig floor het water naarlloog land en vandaar uit p r aqto nMr Amennloort waar ZIJ in den tnin xtoipte begeletii door graal BuMzrn l ien iinok de wind op slaat totaal gen Hier en daar zit nog een kip op een boom Maar de Iwlzfn rcnlwijnen storten in aan de vaart van Monnikendam naar Broek Uijlt nieismeer staan De toestand in NoordBoUand Men meldt nader uit Purmerend De Zuidweslerstorm blijft hel water opstuwen Het is reeds 18 o M gewasBm sinds nnddemsclit De toéSland van de Wijden Wonoer Mijft kritiek Uit flaHweg is hier eenatdeeling van 00 Soldateu aangekomen Het P st n Teiegraafltanloor te furinereod is bt m tijdelijk gsvMtlgd boven het Politiebureau De Pur memteeuweg flaat reeds één voet onder water Later wordt gemeU dat het water na 12 uuf gaan zakken en in den laten wmtddlag eeoige oentimeient was g daa De keikg ui wen In Waterland He tot tosriuw Toor koeien dienen hebben door oitvassailag inwendig zwaar geleden VenKhilleode orgels zijn bedbrvei Wanneer men zich van Ametèrdttin naar Dnrgèrdam begeeit is voor elk dorp een pas nooéigr ZMIb wordt men op zijn eigen dorp telkens door gewapende miUta Pen angekooden om zijn p te toooen Del nvonds sa zee uur noeOtn all S l luH s van een dorp bij tBun VÉStg i 0t worden Een wooi ni és Koningin H U de koningin di onder den indroli van den m welke enkele streken van one vaderliMld heeft getroffen hSeft toi i Wkgenootsohappen in oiB IsBJ Baar persoonlyk verzoek dpte ilohtsD sj Zondag in hunne godséBen ito C aing n den nood der gstroOfiiM lo den gebade te herdenken De Wpe Wormer behonden Naar aanleiding van fafet bericht in de bladen dat de groots polder De Wqde Wcftmer behouden is dank zfj den mannenmoed van de verdedigers een detaohemeiit van 50 soldaten uit het fort Harken Binnen ander leiding vkn den Ie luit dar MtilleHo O I L j Deeaaava Se cbryftmenaandelT Ct i van de Bezetting van fort Uarken l in t i ii ImiiiI i m WekntaHMiet nalttyn ar meldingsian te miSulC dat ket behoad vanidiwi amtM flIUat faMijk l d ikenJ V t opteeden vsnJ lo iWKMMÜHi luitenant il zon Ik toc willea beweren dat een plaats In de imddenlinie in dit op zidit verreweg de meest vermoeieude IS Juist daarom is het voor denmiédenspeler van het grootste belang zoo takHsch mogelijk te spelen Cfi omdit te bereiken moet hij zidi vlug een oordeel kunnen vormen over bM spel van de vyandelijke voot ei rS in de eenste plaats en In de tweede plaats veitMid houden en eonrtiineeten met de aefateren voorfaoede Wil een wedstrijd gewonnen worden dan is hel niet alleen absoluut iwodkakelijk dat de vooriwede doelpunten m é k k t maar evenzeer dat de middeoliaie te zamen met adkerhoade en doetverdedtger da tegenpartij het doelpunten fabriceeren belet Ieder die in t g lleel gj of wet eeo wMntg mlascbien ook véél verstand van het spel beeft zal dtt een waariieid als een koe noemen ssi toch IS het een vaststaand feit dat menige ini4t ea lnie o a die van OlyiAipia bij heriialing d grootste fout begaat die gemsiakt kan w rden n 1 het doen ontsts aa van een gaping tuSScban voorhoede en middenlinie Wanneer d voarsperlere den bal kwijt rakeai modea de udddenepelers ar aditer lütten om hem terug te kunnen geven Doen xlj dit niet of onvoldoende dan Is dat een der vorijnuuunste oorzaken wanneer de tegentiartij het qiel in haodtenueesnt Dat de mdddenspelars zoowel de voorlu ide poëten steunen als de aditorhoede helpen verdedigen brengt de nooikzaJieUikhekl met zich de mldd nlitue te bezetten met snelle spelers De Duitsdier noemen hun inaddennpeiers Lüufer welke benaming in i volkomen dul i doet lutkoineii dat een eerste verensiclite voor tien iiuddenSpeler snelheid is Gebrek aan mialhedd eenerzijds en een verkeernle Ang dat aohterlloede en doelverdedkger zullen falen anderzijds zijn dSkwiJls oorzaak dat bovengenoemde grAóte fout wordt gemaakt Zooals ik reeds zei moet de middenlinie taktlsch spelen Een Voorname factor ik zou h zeggen de voomaamale is dat zij hel juiste ay eem volgt om de vlj andelijke voorhoede aan te vallen Reeih toen ik de adhterboede besprak heb Ik met na k erop g weze wat m i de Juiste manier is 0 1 dat de middeidinie debinnens eIrao dekt n de buUeu ielers aan de aohterhoede overlaat Ik wU hieir nog eens herhalen waarom dit da g nirtfi rsUKiita M uiOTi i i i Jt e M toekomt De vorige iM haM n eB liebben hard aan dan beniohtsn dfjk yut de doorbt U van 1826 fiewarkt iiaar toen op Woens I dagmiddag tditsnant Desnnvagie mat sïn hand evol manschappen nit bet fort UarkenBfaiBen aankwam was de dyk algeoMWi reeds opgegeven In den gehaaisn polder was geen boer meer te bdkannen In wanhoop had ieder zyn huis en erf vnrlaten Ml medeneming van vee en kastbankeden Da polder was verleren niets meer aan te doen was algnmeen de nitspraak en een ieder rMd wat te ifdden viel en Vluchtte Met waren ldenmaed bood Init DesaantagM gehofpen door z n handjevol soldUen den woesten stom die steeds erm werd het hoofd Door voorhield en aansporing banelde by bet betaehaiyk kleine aantal verdedigeri van iedereen verlaten tegen dan ztoimnas die nnnlang wanhopig o eitn g e deed om den dyk te vermsesteraB Ten slotte wee bet alsof de vjand iöb overwonnsn gal ds wind bedaarde hst wttar sakte en ds ovarVinnaars trok ikth tamg oi er hun préohtigati Mder naar san verlaten stal eeMr verlaten boadarg waar lü voorlkan oververmoeUbeU een wttkome rnst vonden waar sü bnn gendbraaltte ledematen konden neerviyen op hst laebte stno in onbezorgde nat bnn loitsnant stond by het stormlantaamtje en hield de waobt De meoaobsn die dien nacht den storm gehoord hebben welke loodretAt op den dgk raasde en die den dyk kennen ly allen konen beeeffan wat t i gebeurd moet n opdat de Wgde Wormar dan volg den dag nog hfstaan kon Bropk Meer dan van Mooalkeudiaia over Broek Uuiksloat naar Amsterdam soluUt de verslaggeiver van het J4 v d D Broek werd totaal verwoest al t hans voor zoover hel langs de va it ligt De liuisles en hulaesi en boeiderijen die er tot ver over de raM döipels in hel water staan entai blijkbaar alle onrd ni jBd weg Vele huizen die er voor Isele dugen nog stondern zQn verdwefieui er dnjft veel wraUuwt Uiet overUiJIsels van nieuMs er tiw sdKiiinIuor en de hulzen die er nog Maan zijn voor het meerendeel half weg gezakt De grond Is daar mlKt bestaand gen het steeds Invretende water spoiil weg en d hulzen iineten wegaakkeni Men ziel van de hulzen d ariilergevels waar in Wat arU ad vree lljk Is de De itiddenvoor UnkiF en rwhtsbinneu ziju a werkers in de voor I hoale terwijl de buitenspelei veel meer op een gi iM e gelego eiid moeten waditen om er met den i al vandoor te gaan Hoe meer men dtes de weskars in de voorfwede op t lijf zit hoe minder de buitenspelers het kana zullen krijgen wanrop zij met ongediukl staan e wacfaten Bov dien bereikt men nog diti reHuitoet dat de beide aohterspelers niet Ie dloht bij elkaar biijvsn fout die ik bij Otyuqiiai ook nogal eens zie maken Voetbal WedBtrijdprogramma veor Zoadagi lekj Quick art Haarlem V O C RerculeArD F G 3ektp L V V fl anH n H C Z esg we AlpheDBwMM Jlt SMsdecs Olympia T 0 W WlUing CioudMche V M haI Bond Ie kl T O f S ri oop C Riolivald CkHrta 9 ds aisnIS slagen ik wist dMtsUJk water gebeund wat dan vroeg Ik Natuwiijk het gsval mat den aanriteker Man heeft gemaakt dal se het ding rulMe en haar op Straat geiot Dat kan wel maar waarom lietze iloh dan ook taM hootd op holbrengen Ik vind dat gevotilaos van Je Ik kan ne denken boeveel zondenlU al in Je leven bedreven hebt H aime innieije is door jou sdiuld opetraal geaet en nu zeg je cynisch waarom ze al 4i het hoofd op holheeti laten brengm Koor eens kin e bet kart msgbij kleine avontuurtjas geen rol spelen Hou op met Je valache moraal OeJnkklg beu ik te welen gekomen waai ze woont en hoe ze heet en ik heb haar anonjrm twaaU gulden ovtvde post geritimrd waardoor tenai nsle mlJn geweien gerust Is al loopJij dan ook ongevoeilg over lijken Thans ken ik een monster Alt over Hjken loopt heb twee electrische gareiiaanelekers die niH negentien gulden twhttlg koMen en niet meerwWen taanden Tol mijn voldoenlMis er eiMer ergenfr een mcMe dal zi A H ï Drooge WoM so Sdloosiioven R Larsen iekl iAM il WeertuMIr 2 Oonda 3 t J Vi eeawen Voor Zoaslag dos twee onimoetinr gen welke wel invloed tullen hebben on den ooupetitjestand In de eerste plaats gaat Oouda naar L V V NAar wij vernamen zal niet op het oude U V V terreln ges ieMd worden doch op een nieuw veld van den N B U O Ooudk aal wel alle krachten moetMi inspannen wil bet Bgen de UMenaars winnen of kblijkspden Oljnmla Speelt haar laatste Ihuisweitetrijd legen T O P g OI8T Elke r oudSche voetbalbekends weet wel dat het op het SpiMterrein abaonen zal en dat T O P wd weer met een extra elttal in het veld xikl koenen om OIjrmpIa allen kan en kaas Ie ontnamen Het zal een gedachten strijd worden voor NtiWit wel Mi MÏDDENLINIE Ho el om ean goed voetbalelttal Ie veikriigen alle onderdeelen van zoo n einal goed hun taak moeten ï begrijpeo en ten uitvoer traeliten te ÏI hoofd breekt over breegen dit voor dis nderde Bij Alphon Sportman zal Alphen winner zijn tensij 8portn n i kosTil ah Zondag waarbij wedan Alphen een gedoeUsn strijd garandeerm Voor n OondHien Pond verwij zen ma Door dtst we naar boveastaaod pfogram N V B zl venier de I den de u be is S4 £ ix i s l QOUDA ZONDAG 23 JANUARI EEMONSTRANTSCHE KERK 10 n vjn Ds S VAN ASSEH f DBUT bt janskerk 10 u V4B Ds I £ BUL 2 n njn Ds J W BEREELBl V n 8PEENKEU 6 n n m Ds E v d BROEK j te Haaataadit i In da ochtend en avonddtenllMi extra collecte voor de noodlydeadw by de Watersnood KERK PEPERSTRAAT i n n m Os J O DEUR LUTHERSOHE KERK 10 n v m Ds RUST Em Luth Pred te UtiMl HAASTM CHT NED HERV GEK 10 n v ai Ds E v o BROEK QEKEF KERK 10 u vjn D B VAN HALSEkUi 6 u m Ds B VANHALSEMA MOORDI CHT NED WSm KERK 10 n v m Ds BOONACKER Em Ned Herv Pred te aOravenhag STOLWlfK NED HERV KERK 10 u vjn Ds P A FRANCE EVANOELI8ATIEGEB0UW Gouwweg 9 n v m Dz A F P PROP Pred tsEtdea 6 i tt n m Deoalfde BOSKOOP BEMONSTR GEMEENTE 10 U v m Dr K H BOESSINGa 8tadsnMiiiiri m GOUDA 29 Januan 19 Stennoomité Ëhiada Het Comité tot Steun aan Na lydenden door de Mobilisatie te Go verleent op 22 Januari steun aan g innen jCemmisais voor Werkvenobaffing Da Oommlsei v m wwlivsMihafllng hoopt a s Maandag 2i Janoari inschrgving van werkloozen te houden in het Lokaal van denR K Volksbond des avonds van 7 tot 8 nor De A R Kiezvereeniging In de op Dinsdag 18 Januivi gehoaden Jaarvergadering der A R Kiesvereeniging znn herkozen des tredende bestaursleden de beeteï Maasaar Lafeber en Dercksen De financieele aangelegenbeden werden breedvoerig ter tpnke g bracht Verkiezingen koeten tagenwooidig veel veel geld sn vrtgen das groot offers De komende Staten verkiezingen hebben mede een pont va beraadslagingen uitgemaakt Eveneens cfe arbeid voor de kiezenlyst 1918 Gonwenaar tnkwartiaring Dinsdagmiddag tnaaohen 3 en 4 nor waidt bier ter stede verwacht ds 2e afdeeling vnn bet 3e Regiment VeldArtillsrie bestaande nit MO man met paarden en 4 battergen welke op ds doorp rseh is anar bet oidsn Deze afdeeling Ugft den nacht van Dinsdag op WoesMiiag hier ter stede over zoodat de manschappen by de ingazetsnmi zidlen worden ingSkwartterd Terugkeer vnn Kapitein Dadok van Heel Dezer dagnn wordt Kapitein A Dudok van Heei Commandant van bet Wielryderadapfit alhier terug vepwaoht om het oommando over dit DepAt weder op mob te nemen Zooala men sieh zal herinneren werd de Kapitein Dndok van Heel in Auguatiu 1916 op een dienstreis tengevolge van een anto ongevai zwiai gewond Thans is de Kapitein Dudok van BW in soover hersteld dat hg zyne weiV aaamheden zal kunnen hervatten Enkele personen hier ter stede die gaarne uiting willen geven aan hunne vreugde over den teragkeer van den Kapitein Dndok van Heel hebben lich vereenigd en Maandag 24 dessr lal nu een rondegang van het gehe Wieirgderadepdt door de stad plaats vinden vooraigegaan door de volledige KooinUyke ifitSaiie pel der Cheedien te s nTenbaga Na Sow vu desi Rwdaang Station Cknbeüutnat Katine cet Kimweg Tnrbnarkt Qoawa Oosthavw IJieldyk FtnwasisMncsl Lange n iKorte Tutidawec Maikt Yadmnsmartit KinMs sai de Ku ieük Dadok van Heel Officieel het commando over het Wiebrgdandepdt aanvaarden Dinsdagavond zal een VoordraciitavOBd te geven door den Heer SB Menoww Upeenhofi Prina uui ds fiiiijf in gamiseafi lynda aulitaiian woeden aangiAodsn in d Oraota Sehenwbnrgnal van de Sooietait Ons Qeneeflnn Oa Heer en Herronw Dndok van Bêé liallen bierbg tegenwoordig zgn tsrw ook zgn nitgenoodigd de hier ia garnizoen zgnde Offimeten rast Wetliaadert sn hunne dunes en andere plaatselgke aatoritieten Uuip voor d Siachtotlers van den Watersnood t ete dagen geiedeb ileibtieu wij geuMMj dat een oountó te dffiel l aése In wonnng was dat zich tot uMtt zpu Mellen sisun te verieeiieq aan ue aiaontoiieis vau den V Su ar uoou luans kan worden medCg Ueesd dat dit lypmité tot swnd isgeVomen en oal net zioh reoüs oei V om door tfddél van bet or imilearen van eeu li ldaoi9neHdsuiivosriug waarvoor groote raedewerk i iti omiervoiylen gekleu bijeen te üreugeu Maaue de olrcalaln weUts vaar wege de t oimnissaru der Koningin ailu dQ tiurgemeeeaeni ie gazoiulan eu waarib worat verzocht niet over te taan lol opricbting van pluuselijke eooulés bet aanvankelijk eenigszinr tw elacliug ot tiet werken van efl comité hser ie Uouda doet ue Algemeene VaterH £ d V XHumasaie wel zou wordenyV lAugd iniormatiiïn da r Ier plaatso iiebbeu doen weten dat sieuu derf plaatselijke comité e die zien met Lie Aigesneene WatenmoodtJoinmissie in ver UMUag stelieu tef buügste wardt gewaarde ti i e bsdoeui den oireuiaire lean dus alleen geweest zijn dnt niet een steünverle mug op eigen edegenlleid van mKes zou ploala hebben hetgemnatsurlijk met beyorderlljk zou zQn voor de atochlolters rn bet algemeen Waar het Vier dus vaststaat dat liet bier opgeridite coosté zich verkeugt in de vaiie sgrmpathie der Algesneraie WaterMood Consuisme daar maken wiJ mat Itoondere voldoening voor bet geoonMB iailMul de tot slinidU Biti v ur b Qi kii V mité in zo6 wUd mog esi kring tmhlBMt Uel Comité bestaat uit Hej T £ van Aatst Mevr Brans De Vos Mej A Boute Mevr Dorre NieuwaDtauys de bssren J E na Qjk Mr W L van Es ï O van liennep Dr A C Geitel O J M Krosn Dr P l A Lsvadag Me A L aiiibredit8 n Mevr l rinCe nchun van der Loefi en de bestett Mr H W U van der Veor en I UmeL de Scfae pper De betdadignesdsaitvoering hierboven genoemd en ook elders in dit tdnd aangekondigd waarvoor welwillend medsweiking wordt verleend door Mt Uelena Horneuan van het Stadt theater te Eiberfeld sopraan Mej M de Voogt meozo sopraan K O van Uenne i voordracht eU Maarten Spaaod man plano zal onr getwijfeld groote beiaugsMling ou tBrvloden want ieder zal gaarne het zijne wHlcn doen om de opbrengst van dez i ovoitd taa boog mogeti te doen ojn Dat is het doel van hen die het initiatief namen en van hen die door hunne gewaentatxfc medeweiklng deze uitvoering mog4 lijk maken Wie Maandag kata die ga naar deze Uitvoering en wie vet nderd tfe die koupe toch kaarten en geve ze aan anderen die WÉsts lyeMlthl ihw uitvoering niet senden büwoneo Laat de upbrengn van Maand die zijp van een uitverkocht kSilS daa Kr is voor onas tandgsnootaa die door den walemnood an have sn goed zijn bereoU en van wie velsn boa middel van b w tae n bAbeo verHiren ant aggriljk I veel bulp noodlgL Al 1 dan ook UJ de Watesnood enblMlls msfc sser aaaztsnlijka sqaoisB In g sh o m s n sas BM ne ni dat ba niii awsr zoo bard oooikg is tU geledai Sehade is nog slet te benaderen en wordt eiken kg ooter Ongetwijieki zal hel GeoiMie Comité naaal deze UsIdadigfaMiMiitvaerinK nog andere Mdelen welen te vinden waatdoor i9iK de kMnsIe man ook ia aai a dt gesteld zQn gave al is e neg zoo gerlsg voer zyii hnlphelwevende laadgenöoten af Ie slaas Voor de Vluchtelingen uit ds zulddüken naliuurstaat voor de UJdMen P de riagvstdeo zijn deb ineaw4 d open gegaan wMnn waar IhanS ep eigen bodem zooveel leed wo regeelt den daar spreekt het vaakelf ieder die ook maar even kan en eeft looveel hij kan Wu allea hehbea laodipBaeten ém va $ 4MM s ï s J