Goudsche Courant, dinsdag 25 januari 1916

54e Jaargang Woensdag 20 Januari tOlO 1 0 12000 eODDSGHECO IfcT e VLTxrs © ara i d Tr©rt©3a ti©Toli Verschijnt dag lijke PRIJS VAN HET ABONNEVENT Per kwartaal f 1 Ï6 Idem franco per post 1 60 Het Gedlustreerd Zondagsblad 1 60 Mem franco per post 1 90 Abonnementen warden dagelHka aangenomen aan mm Bureau Mabkt 31 by onze Agenten oen Baekhaadel en de Postkantoren even A Het vertrek vanJ ingNikitanaaf Rome en Lyon veeandcórt voor ons niets aan den toestand de beweegredes voor bet vertrek is Upbaar dat de Entente en vooral de koning vaè ItaliS bg Nikita er op aandronEen gewi formeels vrafh té tloiten ar Eet neerleggen der wapenen reeib zoo o slechten veipkttarenden indink in de huiden der Eatanta maakte Aan het UaHaMMdie F onl Het Oottanr Qong oommnnir qné van 25 Jan Inidt Op het Tintlertupnt beschoot de vnandelöke artilleoe de plaatsen Crete JodioarW CaldonsM m bet Sngana dal Voor het £ Kinar bn ggahoof4 zgn bij Otlavya wtdsrom geveohte aan den gang Qiitlrönavond was de actie der ItaUaansoha artillerie op het knstfront levendig Dikke Bertha s op de Dpitsebe oorlogacAiêpen De Ixindensohe oerrespondent van de See oio meldt dat het berioht van het bestaan vaa Dmttoh 42 cM marinegesobnt in Itastland groot opzien gebaard heeft Set bericht ii met aitdmkkelgke toaMimming van de Ëngelscfae oensnni tal een Londensok blad gepablloeard Uit trop w st dat Dnitsohland door dBniaawe gaechiA de yji g e kwha i lh ieb rt iUerie nohï te overtreffen James l onglaa da b kende Eogelsche journalist segt dat daardoor de Engeliohe heetschapp ter see bedreigd wordt H herinneit aan ds beschieting van Dninkeiken welke stad op een afitsnd van ongeveer 40 K li werd Bsbombsrdewrd In het laatste jaar znHan er nog wel verbeteringen aan die kanonnen aaw gebracht zgn Wanneer werkelgk zulk geschnt sich op oorlogssobepea bevindt dan sal ket wel met lang doren of een betohieting van dk Ilngelaohe kost aal volgMi Doogku segt dat hjj vertangend k te vernamen of Engeland hurtagen vooisorgsmaatregelen genomen he In Belgit Alle Belgen M 0 i moeten opkomen Meer de oonrespondeat vaa df Neue Zürohet Ztg van b trouwbare tgde iveneamt is de Bell gische lageidhfvaicaaaeas mannes tot den leeftgd van veertig jaren die sich in de landen dt ueatnlea of vaa Talrfoon Interc 82 De Ooriog Aan tact Westeiyk Front liet Franaohe namiddag otnl inuiuqu4 van 25 Jan luidt InBettgië gaat te artUlerte aan weeiaaijt ten van het front voort doh ia dt etreek van Nieuwpoort dcb weitezaam te toonen Nieuwe bUzanAeiteden bavwÜgeS het berldit dat de aanval die giet ren door te Duitdohers wend ondei4 Qovnen bij den mond van den Yser door de Frandche artllleiie uitewg alaeen W De DuUeobera koudea geen vaateo voet verkxilgen beiuilv op één punt waar enkele aldeelin gen er In tteagden een vooniitg Mibuven IranMhe loopgraaf blanenta Mngeo Zij werden er na een be vlg geveefat met granaten omniditet li k uitgeworpen en leden gevoelig verheaen in Artoie werden de aanvallen dde gisteren door de DuitaoherS t gen de Fraa be atelliiKen ten Oob ten van Neuvllle St Vaaat ware ondernomen en voUcomen mislukten hades op grooter abaal kerrtiudij dom een nieuw seria miJoonlploMiugen vargazehj van een leer hevig baabardanenl Be Duilwbers gingen tot een aanval over op eea front van 1500 meter in den reoht hadi die wordt gevonnd door dawegen Atred t Lene en Neuvllle Ht Vaaat Theua Zij werd doothet Kraneche artillerievuur In hualinies teruggeworpen konden echter up twee punten eenige trephtere bei z ten dte hen voor het meerendeei bijkans onimdklellijk weer werden oot iiomeo I In de Vlegeasen bombaiiideerden at Franscbeii kraelitig de DuitMtae steK llngen bij BandaMpt I He Dultflcbe cammuniqnéval 25 Jao luidt In Vlaanderen naiS nnze artillerie de vljanddi e Stelling gen onder een kracbti g vuur Pa t oulliee M nngym op eenige plaateea m do stuk geediotenlioopgraveadoori zetten zl h daar vaat bracMen de vijand groote verliezeti toe nanaeil eenige gevangenen en maaicten 4 nttlnrwerpeis bnit De toren van de kathedraal t Witawpoort die den vijand een goo den uHki loat vergchafte weidooK gxMioten OoHtelijk van Nenville vielen onie tnMfMD nadat zij met Aioree mijnen badijen laten a iringen een deei van de voorate FranM fae loopgraven aan en maakten 3 naoMn geweren en ruim 100 gevangenen buit De Ie gemianivallen op de gvnomen stelHn gen leidden tot niets Sieelit enkele grinanége lieden verlieten de loopgraven doch werden neiB esciiote Een Duitdch vliegtuigeskader viel de nalitaire werken bij Nancy an aisanede het Mr gelegen vliegatation ea oe faliiiek van Ba arat EeA Franeche tweeddtker viel bij St Onwlt uootdweBtelIjkvanThiauaoUTt met ongedeerde bemanning in onee handen Aan het Oosteiyk Front Het Oosten r H o n g oommnnt qné van 26 Jan laidt Qiateren werden wederom veraohei dane gedeelten van om Noordoostelijk front door de Rnssische artillerie beBohoten Op verschillende punten was de werksaamheid der verkenners zeer levendig Aan het Z Ooetel Pront Het Oosten r Hon g conunur nicmï van 25 Jan luidt Ds ontwapening van bet Uontenegrgnsohe leger loopt evenals te voren vlot van stapel Overal waar onze troepen been trekken leveren de MontenegrijnBche bataljons onder oommanoo van hun officieren sender dralen hun wapenen af De talr ke afdeeUngen nit de streken die nog niet door ons z n beset verklaarde sich aan onse voorposten bereid de iranenen neer te leggen In Sko Skoetari maakten wg twaalf ka nonnen vijfhonderd geweren en twee machinegeweren buit Alle liëtioktan van vjjandelgke sgde over nieuwe geveehten in Montenegro agn verzonnen Het wordt bevestigd dat de Koning zun land en agn leger heeft verlaten Bet is nog niet met zekerheid vast te stellen in wiens handen thans da leiding der Regeering tigt Voor het militaire resnltaat vaa den Uaatenegrynsohe veldtoobt is dit echter van geen beteekenis De onderwerping van Montenegro Uit Weenen wordt d d 26 Jan gemeld De bladen ontvangen van goed inge lichte K de de volgende mededeeling t Het staat Vast dat wapennederleg ipg in Montenegro volkomen goed verloopt di onse troepen nergens op tegenstand stietten en dat Montenegre feiteltk reedt in onse handen is vooral mn gewiohtigste levensader de weg lnkt i Danilograd Podgariia Skntari FEViLLETOX die hij te Kaapstad bad loeren k inen toen Uj den grondslag legde voor het reusachtig vermogen dat han UtanS toebefeocnpde Arme Fenttnand sprak Uj tot zirfa zeil ik kon niet anders In zijn overgroote eerlijkheid zou hij ons gcheele gdlnk vernietigd hebben Maar ik kon niet vooruit weten dat ds arme kerel in de gevangenis sou Merven liet kwam hem dhiidelijk voor den geest boe bij zijn geboorteland oiitvlnchl was en m een nieuwe wereld naar rijkdominen streefde SpoeiUg na zijne aankomst leerde hij een jongen Zwlti FenfaiaiuJ Kobinet kennen die aan de Kaap zijn gelidi wl de beproeven Walter wsa de FranSohe taal geheel machtig en werd daar met hem bevriend apo Ag btui Uj betnerkt dat de jonge ZwIUIer veel hsndetsk nnla en werickrscht he al en daarom sloot hij met hen een overeenkomst om samen handel te Erljveni Allee ging goed In oen beginne zoodst met vertrouwen de toekomst tegvtnoet gingen Robert Wcriing ol laat ons hfln Ifever met zijn tsgenwoordl m noofn aanduiden James Walter had op Ongeoorloofde wijze diamanten aangelioilit en daarmede genoeg vendlend om de handelsimak alleen voor zijn eigen rekening te kunnen drijven dok werd Ferdinand RobiBiet met ctjn overdreven eerlijkheid hesa laSUg het kwam r san boe bij zish van diaa poaMg ongelijk kon deed lm dan ook wijze die ihibbol voeideelig was UaaKoee raakte hij 41n compagnon kwijt en redde te gelijkertijd ïiob dveu uit een evaarli ten toestand Behendig wist Uj bi den jongen Robinet eenige eauokkdde al manten te verbergen soodat die bij m huiszoeking In dtsos kamer gei jiwlfn werden Hot bewijs van FerdinaiNls schold was zoo hiidell i dat aien geen acht aloeg op z bttulgfneen van onx uld en Walttr vanteikte uOg het geloof aan zijn schuld Aldus wejd Robinet tol langdurige kerker stmt veroordeeld en weidra Stierf i In de gavangenls Na verioop van twee jaar loea James WaHar goeS op weg wasns radlionair Ie wonta ontving Mjeea brief uit DaH seW as Dsu was a schreven dbor een jonge dame kt zich beksod msakle ala da verlooMt van FenAnaod Robinef Zij had va haar aanstaaulen echtgenoot de mededeebni on angen w Jamei Walter de pereoon waa die hem te gronde gericht en onadinidte In de gevangienM g tosdit had BIVcbaarwae e brief goMhrsven In een loesund V an bevi opgswondtidieid hij eii di le BM de hadnigiBg dat zij hem zou doodeo wsnaeer Bi hem ooit er ontMany wel leellg voor Nadruk verboden De aillOBalT vormde cieti over ieder eoAdi eeo oentael voigena de eerat kenniiiniakingi bij Mhonk zijn vertrouwen of koesterde waotrouwen hij daoht onn ddeUijk gunflüg ofonf uiHti ovec ieder die hem naderde Janice Walter kreeg een goeden indruk van den kellner en soooer Iwwuete redenri 4itte Mj eUtens eer bet oog op hen Wat lüt ge voor een landnnan vioag hij dm kiUner a een poo Ik ban een Zwitser ml ilMer Reeds lang te Berlijn 7 Sedert zee jaar ii nh Br De mtllionatr zette bet gesprek niet verder voort Hij had ziSi e t oor deel gevormd een brave eerlijke openJiafOg jonge man Goed opgevoed heeft waaraoUjnlflk bij rijke i aiili l end Die komt irfetaan mt Mli tafel om in m brieven J unee Waltv bracM ben een a taiereelen nit hel verleden voor den geail Deae Zwiteemiiie kdlaerherinoerde hm levendig aan een man Ad verten tien UeTTODW IJ88EL DE SCHEPPER Cnbstlirtnut 43 vraaft voor tentond Mn NoiÉolp llimyi goad kaniwnde koken 9 SieASENHAKER genugd handmrker loon 67 cent r DMton imitatie verk te maken bij KLEUN te Stolwgk 8 Ooeda getaigen vereiiclit 8TOLWUK Kerkgeboav Ned Herv Oemeente M Jaiiiwri 1916 avondi 7 ITU R UCHTBEELDGN PALNTINA 5 De Verklaring vu aaniprakeiykheid van den kaatprodnoent tegenover den kaaihandelaar looala die ii vaatseeteld door de Ned Vereenigiag van Kaaihandelaren ia in boekjee van N stuhl A 25 ceirt en Tan 100 ttllkl i 50 cent voorlianden b de DRUKKERU A BRINKMAN ZOOV MARKT 31 WÊT Bn beetelling van miniteni600Verklanogen iaeeni worden den Moder extra koeten m finaa naam b drokt 90 liiiirltiirmMip IIHIIilillii on sn Maoaium tak M RAVEN8WAAY ZONEN mmisoMMU Des TH1X£N orden afgeleverd in venegelde f in van vyf twee n wn half en Mn Ned fu met vermelding van Nammer en Prgi voortien van navenetaand Hark volgaw eWatgadMQtaard Zich tot de aitvoering van g eëerde orden aan bavaland jr C BTJX vooriitMi 3 BREEBAART U Dienstaanbiedingen babban h de Ooadscbe Conrajit M mnltMillig ngal t 0JI6 vao alfce lagel OpgHiliMalaMaad an katBnraan Stoelmakers Flinke Rompen en Stoelniakei s gevpaagd voor vast weHc Ildrss Gooisoha Macht Maalfakriah Laardlai wag 127 HILVERMIM a d Hieuwa Fabriak 24 PROFESSOR HIEifUIT PLANTA VftEN ÜMTijlillll 2 II mmliifRfimnrt OnbctwMbaw hel bette en goadkoepete noiorrqwiet Wearwell RU wielen liJiiHi iMIjk il lui il priji A G E N T ADB DE GKOÜT Kleiweg 99 GOUDA PrynoDtantan gratii IMPORTeURS QEBB SIEBOL Amit rdam Vraagt WOUTERLOOD s Vi bhk 0 90 1 0 75 0 80 1 VibUk a 6s 3 10 2 20 2 30 3 80 3 60 blik f 1 06 1 1 85 1 85 1 85 1 86 blik i 0 B0 0 55 0 45 a46 0 66 UHifAaU KaMgelMkl gatntfeeid OatanÜBC de Veaa CaianlfaM de VoUtte TMc de Vaan ea Tertae TCtedeVeaaHoUaadaU WOUTERLOOD I Leiden ==== = EEISTEIXWJIIITEIT SLACIITVEl RUNDERLAPPEN OEIfAKT POLET ROLLAOE RIBSTUK ZONDER BEEN ROSBIEF VAN DE LENDEN OSSENHAAS BIEFSTUK RUNOVET Mintaam aanbevelend per ó om fOA SS 911 Teldooa No 379 40 KLEIWEO 1 Eisolit uitsluitend I Borst Ulevellen I S E Z Het EENIGE miMel tegen verkoudheid Alléén ECHT wanneer IEHERE Ulevel afzonderlijk is voorzien van ons wettig gedeponeerd Merk I a Ma 9k Za I S MUS ZONEN Rotterdam FirraaC SMITS Zeer mooie sollede mmbelen sIb Taleto Stoelen Kasten Spleseli Schilderyen Theetafeli BuVetten Stfyameublemcn ten in leer ea pelucb Boekenkaïten Tweepenoona onbealapen Veerenbcdttellen KapokBiatratien Slaapkamemwabclen ens ena allee Bpotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaff 17 50 Styikast f20 styitaf el f 9 50 Spiegels f 5 60 f 7 50 enz 20 iiMRfUHM hmuiiillliikllitail Rottapdam SchoBiihaTiABL Kleiweg 48 Goudi Opgerioht 1879 HET ADRES V IEDEREEN Eenvertrouwdadï S voor het maken en i S = van MEUBELEN is by I N HEtemG S Peperstraat 24 Oo 4 S BiUyke prijzen prima Ëriaal Reparatie aan alle balen r BON MliBMJItS iipiiiliSyBS IillEtilHlli Als Abonné op de GOUDSCHE X ÜEANT wenscW ondBrgeteeka i S geregeld na uitgaaf ontvanga te beginnen met 1916 HET STEBOORJIFISOH VEKSUIO aa da Handaiingaa aa daa ttaa i aaa t araad waa O tegen vergoeding vui SB cents per kwartaal bij vooniitba Naam en Woonplan OocDii Januari 1916 vooa Gho vjLcLe © xl Ozao istxelicezsM behalve Zon n Feestdagen PRIJS DER AdVeRTENTIËN i Van 1 5 gewone regels met bewytnunimer f O SB Elke regel meer 0 10 i BU drie achtereenvolgende plaaUingoi worden deie lenen twee berekend I Oienataanbiedingen per pUatsing tan 1 6 regels f 0 36 bU vooruit j betaling elke regel meer 6 cis Reclames f O 15 per regel Groote letters en randen naar plaalaruimte VXtOOM Telefoon Interc 88 ifai de geallieerden op houden onder de wapens te roepen Een betUssiog daaromtrent sal vermoedelijk reeds ia den eerstvolgende ministerraad woi den genomen en het beslnit sal da nog in dete maand tot uitvoer worde gebraoht Tlitvoervalhod in Canada Uit Canada woidt d d 25 Jaq gemeld By Kon besluit wordt de uitvoer van lompen en traan behalve naa Brittohe landen verboden TTlt ca © S eaae Maistpuut ded andere uurlog oereuüe partij Ie beoonkelen door de goede trouw van on Regeering in de landen der Ueallieeiden verdacht te maken door den goeden naam van onse natie in bet buitenland te bezoedelon m baar in toeacsnends mate van sympathie te berooven door oute handeMietrekluiigen te bemoeilijken op verscherpte maatregeleu teiscn onse overzeeInvoeren aan te dringen ja de kans om zonder overweldigenute noodzarak In den oorlog lietrukken ie woiiden te ijevordereu die courant blijkt tbaus ziob fijn invloed op de openbare nM ealii i hebben kunnen verschaffen ü ler de lei Mng en duur de samenwerking van het vol geode ta lelal poisaaea De Telagrwrf j OBthalde Zwcnddary üuder boveaataaud upsubrUt Ijev4 de Nieuwe Courant van gi tcrmorgen eeu artikel o er de praion en welke gedurenite den oorlogia njit dour de Hreotte van bet dagUad U b ielograal en De Uoarant tij nugeoïftwt en weliie aan het liohl Sijn gskomeu dbor het plotaetlngi oiit slag van vier der zedaoteurao va bet blad van da aanleiding waarva lu drU blad en resoia k opgeno ineu Aanvangend met dcse vetlsegfende woorden Vaa den Amstardamschen bruuw ketel die altidB mew dan een jaar tjn sdiadeHjkeB weks evsrew laai eu liot buitenland vensprald heeft 1 flii Mijk het deksel algellchl Na vesniekMiig van het onMagdet vier recla iti le len en na mededesHfi dat de veraniwoonleiljke hoofdredaoteur owlwgeSGhikt wiw ten aansie van zijn pen aan de cousneroleelt leiding dat de Telefj raal bet geld lijk bela ig abi bpt eenig en alleen heerechenn begiiwral woedt beScfaouwdl vraagt de Nieuwe Courant wat de ware aard js geweest van d a naar aanleiding van de arrestatie Schroder govoerden JouTnalMleken r clasneveldtocht die sooveel opsiinidk bng in bet land en in aljn verloop zelbl eenige beweging in het builen land besh verwekt en Vat hel sed lijk en geestplijke getuite van M oiwaao liUfit te jn Het antwoord op die vrsu gaell dan ie Nieuwe Courant aldtV De courant dje sedert het begis van den oorlog heeft voorgswendhet nationaal belang te dienen door l gen bet eerlijke streven van s landt regeering in het publiek tegen ee der oorlogvoerende partijen op te bib setv K or elk oorlogsinoMent hu N derland raekte voor alles van bet UolAext H H C van het proohae deel Ivau hst aan letHettkapilaal Ui het begin van AuipwhiH lUU idt Parijs waar hij woonde teru 9geke rd om uil den Kuropeescfaeu oorlog op welke wljae uok voor de ondemeovlng zijn slag te laan Naar eigea verklaring Fransdkgeslnid of liever anti Dullsuh la sM hevige male dtt hij aij ni ilerUjBsoheu correspondent waaneer die zicfa hier Ie laiwie bevond in het e o wantrouwen van het T eI e g r a a f rsAsctlfr personeel aanbeval ea hesn door veisdieidene partloullere detectives liet volgen om na tè gaan of hij hlar ook Uuitsohe belangen kwam bsvorderen Upiloluer in atpMuber Wlb va een speciaal aotieinokkel bureau te zijnen huize aan welks gestie belangrijke somnien zijn len koste gelegd waaraan versnheioene verdachte individuen warden verlionden Ke tot opdraefat hadden overal den verboden of ongeoorloofdeii uitvoer van goederen uit Nederland na te leiiren die taar toe de gemeenste middelen bealgidsn v H rwendeti van valsdhe qualltejten gebruik van vervalsi te kii umenteu optreden ab agent pro oca teur van mmkkelarij en anoere oiv gerenhtlgheid Het rêdacUe perermeal werd d K r hem aanglezocht aan dit lobete bedrijf deel tp nsmeti hetzij pectiistreeks hetcij door joumalisUeken voraMIngs arbeid gelukkig Schijnt hij hier meestal op een weigering te sijn asiult Men herinnert zich boe in de datfen van Sehroder s beititpnls De Talerraal die volgens Ken verz ering en anderer to iilohinK m de regeering gndwon ÏPfi had den vorboilen uitvoer kraohUk Ie keer te gaan zich onsterfelij ken natlonalen roeen vergaard h wft l W li i van het materiaal door de Veupd WH van Boldert vorzameUf had geragelil opzendinx plnals aan de gens mocht ontmoetan Dal dM sch4jv n soo Ung oasert weg was YÓ r hij bet UB bande kreeg meende James Walter te moev ten toeschrijven aan de omstandige h td dat de personen die veroor dneld waren wegens ongeoorlootdea ssiikfMip van diamanten van tki Kaflers i ar Kaa istad wentm opgveionden De nieuwe veroordeelden kwamen daar in aanraking roet amieren die bun strsiüjill mmm bijna resdS geheel achter den rug badiien Hij had ook vvnum u dat onler liitgenooten van Robinet een Zwitser wss Ie na afloop van zijn straflijit naar Dnitsiiiland was vertrokken en talj was overtuigd dat RoMnet dien man haa op g ü l iage u zl t lol bekend te maken aan fl e geIteMs De brM was g se di s estsrJ aaaJanM Waltar Ie Klatiertegr nitar ladereen kende hetn daar soodat bel schrijven onsidSeüijk aan hen was Ier hand feeSleld Aanvankelijk maakte UJ zich zeer onc wnst over tal schrijven Hijlnei innerde zich hoe Robliket ban eei had verteld dat M jne gWlelde wilde laten everkonssn oodia hel kan voor den wind gli Hij voegde er UJ dal dj s os lg was uit 1 gaboortdand aan bet meer van Oenkre en datSUgioavemante was MJ een rijke kmlUe tt Berlijn naoa DU emt Tijdens het geldverdieiicn had James Walter de bcdririg ng vergetcsi doch de brief bleef zorgvuldig weggcHlolen Wanneer bij die ThtrAw l Oraine ooU mocht ontmoeten kon hij het baar last genoeg maken met iK zim brief In DuUsIchlaud aai ekomon stak hij het schrijven bij zicli ril wikte hIJ zoo apVeiig moësltjk te wrteii konen ol die lli Ttse nog Kouveniante was te Beril I dat zij i Hr haar geboorteland was terugfekcerd Ten spoedigste wilde hij Inllchtln fffii b 4 ben omtrmit haar en ofstrent iin broeder Heinz Dn eidtele ge lai tic aan zijn broeder ontnunlMni alle rust Uit de krant wb b j dat Htlnc na builen eigen scbukl zijn vermogen verioren te hdilien omaodere reden lot tncbthuiswtrnf was veroordeeld Steeds had hij James Waller bel voornemen gekoesterd zoodra Uj In bezit van rflkdnnsnen mocht wiwen aaif zijn broeder het geld tenig te gsven zonder dat deoe vernam waar hl verblijf hield De lang hirige gevangenschap van Heira bemoeilijkte de uitvoering van dit plan Ata milllonalr kon Janiea Walter niet In vcililndlntg treden roet een ont4ac len tuchthuisboef en om zich Ie wenden tot de weduwe en kind van Helms daartoe vreesde hij te zeer dut James Walter de herinnerint Robert WerUng zon wakker tchwklen Wordt vervom