Goudsche Courant, woensdag 26 januari 1916

7 M UIUX giaal opgekumeu V au njt locciil luuort zii k m r c blad ui nM hil i eiiiiti ai gmmffiiit ttm i d ilntr d kii m tiuami mt T4 T lat rik het 1 zu Hf een aboill LgMrdaluwè winai laMkres dat iM Mctea m mmpea a i bl d Mei Ml l g B waerbtj iMl de Denk nici 111 ua dit aliaa ii ceiu in lie vproulwaardiging van hei NHiUnlaiajHcbe volk Uigeii de on terdrnikkiiig van de tr9ield der iiem z H k oe beer Koldert die heeft op $eroepan i en men beeel luM dat v bIJ den ueu gewOTMl Wt DeN Haagech irt Met de stukken fXCrdt aan ta Éd dal de Kreotle va dtt blad aoegenaaind af komw l uf bet recht op fl meeat achaao elooze wijae ten iipzichli van hel Yedactie perMnel Mvrwlit pleeude TMlcnMn mt WfnMt urn pa rorri b i en ten koele van wiei dat kwam er adtider af aao litt 264 a Uad onder aoe ikleblian zou aau Nederland den weg wijaca op hel internationale pad wat zegi gen de wieroakdrat erB daar wd vanf Leden der redactie tien en moer laren tol voHe levreilenlield wertS zaam werden zonder votin van pror co nt lagen omdat ze zich niet t J hrt verriohlen Van VtlniK kar wnijfw Icendm 1 i 66y caad t het totaal toeleg Ir Tgst hon Ofetwerdaa o p neno m gn en voor andere die a a bet comité werden gezonden doeb door de geven geheel of gedeeltaiyk WOj r ndin doeleinden wann bwljnd óf wal reedt in een voilge MM l Meno um tNgd aan teXa a Mté véDdbiegaB nit B L waarbij geiB naan t a afzaiMler Ineld werd f 180 000 otttvaagao Tea gewtge der verandertngea in dece i$t voorkomeade Wordt bet totaal geaeraal f 3 5 JM 91i a Een partil ek per atoomichip NienwAiaitcHtni voor het Nedai Undiohe legar aangevoerd welke aaW vanke jk op oifler van de Engelaeb Regeenng voor het Engeliche pnjzeiv bof gebracht zon nioeten worden kj a Kilteren doqt fda Nederl Overzee Truitmaataobappfl worden vrggMateo N B Ct OMroar VarbodM By I fi vm P Jan ia danitv van rubber gutt parcha en daarui vervaardigde artikelen verboden By K B il bepaald dat het eeai artikel van Uet Kon beejuit va 8 Ang W14 Staadiblad No 36l5 wordt gelezen lüx volgt De uitvoer van automobielen en onderdeden daarvan ii verboden Naar het Hbid meldt ia niet allee de geheele mail waaronder ooi N derl nda fae poatcakken van dè Noordam te Falmouth achtergebleven maar ook van de Holterdam ia de poit tVna in Kngeland vastgehouden Beid achepeo ign uitgaande booten Kaar Baulalding van deze aanhondi i van 3 Nadanandsohe mail hebbea verichillenda firma s besloten met de l l dt der HoUaod Amerika iya Dti ijjM p póÜitd lcen te verzenden 0eiq vèhiltro r koA in l it nit bld BaiH l a Magal Ql j bafjeht dat het vee uitbel WargiiitnM n da gebied naar Duitiobf laod Brnitgevoerd worden begave zich t oDze Dnitaobe kooplieden naar Nederland Ze vernamen echter dat voorloopig elka uitvoer nogverbode waa Militaire verordaning In verband net het verbod va uitvoer voor itaariQ en andere vat lutea paraffiaa limade mengieli e Stadimton van daaa attiketan heen a aonuqandaat van Itat valdlegei het milibair K a wtoefenand in df provinciën Noord Brabant Limburg en Oelderlai d t Zuiden van de N d rByn eng t ap ald dat voor he vervolg alle Mpalingen betreffend ten uitvoer Verboden goederen oo toepaiseiyk yn ap vetzuren en kaarien r ± te Jfe Bquoa aan bggevoegde Igst dit allM ni J w h MHavin van oeldeo di IfiOTIf 16833 17109 17125 17148 17aS 17224 17225 f 27 17295 17881 I7m 17367 17372 17141 17474 17533 176M 17 595 17601 17619 17629 176 54 17666 17719 17724 17739 17745 17763 17 7 17938 17948 17967 17973 18002 18037 18052 18067 18068 léot 18097 18098 I81 U 18115 18186 18193 18264 18279 18310 18406 18486 18491 18510 18558 18562 18570 18586 18631 18646 18648 18682 18699 18713 18746 18807 18828 188 Tt 18857 18861 18888 1$97 18918 1891 18921 18933 18975 18986 19129 19160 19i66 19183 19262 19311 19B75 19105 19114 19417 19444 19449 19489 19491 19199 19 558 19566 19602 19615 19019 19762 19765 19860 19876 19881 198 19922 19949 19961 19978 19987 200 80 20040 20062 201 20162 20186 20 283 203 17 20368 20390 20423 20447 20458 20482 205 25 20529 20539 20608 20048 20653 206a8 20te9 20747 20768 20785 20787 20808 20884 20958 w ktaaee 6e lijst No 17851 m 7 179 51 No 20076 170 m No 20099 ro z met 70 Uini 4ar Tr i 6 ai h t ontirèrp Ondéri domirsnte Pi m m e ja viü ubK Da linkan de itant voor aan moer l jke bealiMiMK Het U d ideruk dat haer Trea bet op de porteféuilleqnaeiitie zal latei aankomen en z j heeft zioh dna af tk rragea of het voor de handhaT n vaa haar itandpiint iaaake da oodap domsrente over heeft deaen Uinittei van FinancUn ta laten heengaan Gold bet enkel die vrai dak aoBhet antwoord ani geen moeilijkbedafbaren Wy toch gevoelen aUei voorbet itandpunt van den haer Trenb bat voteeren van booge nitgavetnit de ichatkut door Je R geeria niet kan worden aanvaard aTvoreiJ baar tenminite eenige zekerh g geven dat de Kamer de vaatatfl ling van de daattoe en voot da di tüng van het norma tekort on fy loopend beorootioK noodige middale all aan maatregel van booge nrgentif beaohoawt i Kwam daar nog by dat men door een weigering om aan dit verlangen tegemoet te komen het Kabinet zo berooven van de verdere medeworkint van een kracht ali de heer Trenb 2 een onder de tegenwoordige politiek4 omatandigheden van binnanlandaohaj aard in v e 1 r e i opiioht te vaaii deere kraoht I dan ouden y niet analen overaenkomatig tfn wenick te bealoilan Teni i Tenifi de gemehtan waatteM b vatten welke reeda aedert eenigen tlj rondgaan en laatateHjk eer ver t rU dan afgenomen yn dat da heer Tren weeeni penoonlgke omstandigbedet niet langer ala miniilar kan of wi aanbleven Bet gaat niet langer daart over in het nabriek te wyoen no di onukaadigkaden een oo ptdiluka nitr werking hnnnen faabban Ia bet iaiat dat de heer Trenb bin oen aar korten tyd all minkrtw weè wH ém on er voor de llntMiga der Kamer geen enkele reden beataai om hem in eenig opaicht ter wiHe tf yn Boog zg thani voor iHn verian gen er ou morgen een ander oriiiif punt zich opdoen of worden gevoqdenlVeeleer zou het dan op den weg da Kamer liggen en onUtiohteiyke per looniyke oriiia ie verbaaataa op eeéwy die daaraan bet karakter eeüieervolle retraite ontnam dan vooèd e 1 e a Ie bnigea om binnenkort tahoorea k ga toch T Het is daarom dnnkt om voor daKamer allereent zaak omtrent dan w3 van den Uiniiter van Financien oa yn aware taak miti politiek omilandigheden het hem niet onmoigelyk aakeo tot bat einde ta wervullen meer zekerheid ta verkrygaa da ventrekt werd door inn atwoord o da vraag die kort galedea aen daglbl d redaotie tot ham riohtte Kaa mea op de heer Tienb ala lU van bet Kabinet blyvea rekenen I hy politidi ganiroken ah aolied ta baaohonWeariBdiaa da linkaiaydi dar Karnat daarna in kattewaohtaf debat de ov ttaigia rerkrSgt of bw houdt moM y oor al iniatenvai langen baünn ISen njimWe dyitbreuk Maaailagtiddaa ia by Dutgerdaq aan den bianenkant van den dijk eea nieuwe brenk ontstaan over een lengt van bO meter Er warden tentond m er dan SBO sakken zand in het gat EiworpeUi ioA dit baatte niet veeL en Treait vadr nog meer verwoea ting aan de bi menzgde van den dyk Te Broek en Waterland is het water vol brokstukken yan vernielde huizen In de Broekerneer waar thans tot ï meter water staat zgn nieuwgebouwde boerderyen geheel verdwenen Ordemaatiegataa iniake het beaoAe vaa de door den Watersnood geteWarde gaaieanten benoorden hat IJ Door da geaamanlgke borgemeaatarf het oventroomda gabiad ii be naald dat iedar partiraiUer peraoon dia iob naar d door dan water iBOod gatttitarda gemeenten benoor dan bet IJ wil b a g a v ea moet voor ien Hn v a eea doorlalingibewy oavenohillig of h daarbeen gaat 01 il g aan per spoortrein tram stoomboot of eenig ander middel van vert voer hetiy te land of te water d a wel ta voet f a doorUtiagabawya ala hier bedoeld wordt ilaiAI a v getr n lo aan haa wiar wooaptaati ii aao dar oiAniimMnd gameaataa iii n tor ijjj I SUMshtoö vaa doi draad IS4I IS S IS X Gi t ayn te Vaal twa I 11 II i nmJ i KL l rautKite en Ëngetache ipgaUo in Bimona Q Md tt vaiw hiifl ne Jaren Herll Bi k Srr uiitleutv D het blad in Bfrtiliwdie ii gjf rt geïntroduceerd Li B tix h tF B4 rich geaind door huwelttc efBiaa iRhapt aau lèa bekewMIMde Moretarie kn h4 luxwIirttM AdU Zimniennaia K rta in JBualut 1 14 per BuUm i aato WIseM van twee hasreii van het üuitwh mintolerie van Bulleulartlch Zt tu naar AmMfnlani tmi Hidden te b wagBii zijii medewerking te verteenen tot pro DnlMrhe pei aclle hmr I e Teleipraaf Werd door Holderl votaen Bene verz k iB alifewme rfndadieD in zljn werk heknoi aa i ilJn cullegla 8 ah gevaarlijk neHlgimIeer4 1q J n i$an pn b i ploiuu nl om ekuMIJk eemklapti heijin October WIS te worAjo b lile d met den belangrijken poM van tU Wlien4 M rSoon in de bureau il van D e T I graaf tetf belaiM met de taak om lanff de hooMredactem lie ndebeJugne van owferneiuer HUdert out m redactioneelen inlinud ran hel blad Int uitvoering Ie brei gen De IMlMche manu niinjxtra al MO van den pro geallleerden kan pioen H rl Dulielt hel v i Il t De wunenwerkine duurt voor ch roder J V o arm wat no van hem Ie isaggen nu hj itaar 1enloani itcM ulaal mei de flaii den van den papieren vrljh h m i lil om de leden en hel Wikke nraanil van de gere tlgJwid opg atak o f D held Schrmler de kmipioea voor a wat er edeta en fieri in Nederland gmmoord dr dp tlwarden onifw laffe n ntralllc4t d luan dian da Oiran in den ketketaan rot In gowladiap van Socrati en alle geeMeAeroèn der hlMorie hel St J k daa lih al van Anwterilaju ej eendatca celeliritaM van Utnden o ParijB helaaa wal la hy andert eweee dan een anira voetbal dniif H hWt tiiaanhen oen kop van df courant e dk KWamtenle tiiaiKtasI ha ldnda leut kanier hret reilaii lleverblljl en de br mdalnri hei l hee eo weer getrapt Km tnoreate vei awaklilntr dte uAtaltaaaa vru 4Halnoz IKMilngaa oa Ich aan de boelen ra den ihaifiool Ie onliwrin en eU tdkaua weer te hebben lalen paale me hehifleit van lulverinK v n pa allee na aijn reikcMiren bullen hnl ora en legen tijn wil Ie hablmi ittaunMaan de kelenei willig biljCldrai gen waarmee een Ilokleit witaracli tllC nng jaloaiMd op l n alaohlo lei h a nauwaUJka uil den kerker on alasen weder ond op ta wacfcienlDie dappere kleine juKroow VaiUe 4tavn met haar lie iaren awai ren radaoUniuielen dienet iHe na haat nnÉ lla op aijn vmirapraak bijhongi genaile toch nog imichl lerugfceereu maar de giinat weigerde omilet wWIe van haar nnta a ten ooilega a o w 4k gevoel paal het Socralarf UKWUken melgeael haar lliane aan I alen j Ziehier de vertieven IMIng vai Ie eaal aurnal qnl nil dire la v rité feeoorewen WB let 1 aal een r M der na hrde Kr je velerlei onverklaarde en on Verklaarbaar0 in dme duietere ao ntenwerklnff en dece aoUe waarvan men aileeo met aekertietd kan neggen dal al anti natiniiaal lage eeet mear niet len wiene voordeele tA gmrekl herfl n wat alj aigenllW prer4e beoogd heeft FantaaiiacJi lljt kende veronderalelllngen atjn reedt uili a mken en neergeeobrwen w wagen one daaraan nktt Wij vragen alleen 1 lijk denkend Nederlander nog langer dupe IJn van een awent delarij met MeMe waa den ato Meé De Tijd ckrtJK o m 1 De Regeeringf die uUvuerig nel M intieme hMorte van het be£ij val De Te raaf en De Courajit ej van het iharbil b ooread Ami iniuki k 4bureau In kennia ia gealeld tal nuelan weten wat ilj te doen heeft Maar ook het pubHtk ül nu kuunt 4 oordeelan over de kroiUi l ad n waarop het geield wordt nki 4 4 de reèicll van het blad maardM den eigenaar die over de naubt b4 artiikt eii daarvan een gebruik maaki die ten slotte tot het Ihaiie upeibbaat geworden ces he t gevoerd Eenige knappe redacteuren li i o IM sladitotter van geworden omdal tlJ nlc bukken willen en hun eet iHet wlktm be Be lelen ni dadeu elke den Nederlanlacben JnurnalM onteeren In het oog lijner nollagV En blJ iet vlettat la een tongf Aunn die mede krachUg weenaland het t KAo k Er i traglel In M oMAele a M Van om blad woon den twee radactmu de eerata leelni van het abik ab leden der Vereei ginR hU en wil hebben hw materiaal genoeg om de laak verder uM l weiten De vergadering b w on om oincleel oM moer te publiceere dan een kort xakelijk verbaal aoude lUuatTMle 100 l mooi genoeg h 4 a jmkt boakdailaB De Re l entlebo4e M B herinnert ilch boe O fele I aan hen die kunnen bewyzen 11363 1143 oren bedoelde gjuneenten itiü bawy b aWkt perJk Wik moet staads vartoand brikn tMi d l p aa na politie of ilitaire poateo V or Aiaatenlatt zf da foeilatingsbewjben aibfadlend te wtkrygen an het BooiEttmnan vaa Bolitia Bureau Vmilaaaiii Kamer No 36 Het nadruk wordt de aandacht er op gevestigd dat de nitgifta van doorlatingsbewgzen met ipaarzaamheid zal geschlaaen Koninkiyk bezoek aan Landsmeer UlipS 11725 11 12076 12076 12303 12342 12471 1248Ï 12619 12616 12743 12746 12862 13866 12914 12961 13086 1317S 13299 13318 13463 13516 13574 15602 UH28 ita ii9 e taQ24 isiay lïisf 122Ö4 iHw lïllS 15S5S U 2 lail i2 i e n m i i laMie t2 j W 12U24 vmm IKM 12790 12 2 IJSW 1 12HM ll HW 1J907 lawi 120111 I2y97 liOOS l BÊ mjlK mm 1 1273 WTi l 7t 3S 0 11399 um uji8 ia63ü uüKj r ii iüfiii iae2K iK i itTSa im a j 1 3 lü 13 J 2 13890 13913 18962 13979 18995 14015 14034 14059 14070 14078 HÜKM 11107 14141 14160 14173 11204 B 11 de Koningin bracht jtutereo 1 14211 14 29 14231 14235 14239 14240 11255 14276 14824 14510 14541 14542 14630 1464a 4696 147S 14827 1488Ó 151 1 l5203 IS257 15368 15381 15468 15551 1 577 15788 1 5947 15979 1ÜI70 tene 1UI 7 16489 14419 14504 14508 14677 14 14628 14727 147 14743 14952 150U 15023 15304 18310 1582 15400 15422 15486 15 W 1573P 16734 158S0 15851 15881 16114 16153 16167 162 1 16ïtt 16296 169 1£3 2 16432 1648 Mua 16559 16567 16603 16611 15 899 15567 15818 1604 middag te ongeveer half drie met klein gevolg een bezoek aan de ovent t omde gemeente Landsmeer Daartoe werd per auto van Amsterdam over Boiksloot naar da Oostzaner Overtoom gereden waar H M werd ontvangen door den burgemeeeter van Landnaeer en twee Raadsleden Vandaar werd per boot dbor de Wiske naar Landsmeer gewaar li H aan bno a k biaabt het laadhuia en aan de kerk koeien zgn ondergebracht 4I0 STAilTS LOTERU fi KI Trekking v Woensdag 26 Ja4 Prijs van f 1000 f400 13 t7 1241 6598 76 9951 1200 5498 9Sö9 15588 I lüO 8 54 6667 U16 i 12578 12665 1304 1 JiK i rii hi lM 9 ICOéO 17504 19346 19981 I Prgzeu van f 70 I niet Geaengde Berichten Naar de Nieuwe Zeeuwsoha Courant nit Sai van Oent verneemt te Qent een valsche munter gearresteerd die voor 50 000 francs valwdia briefjes van de stad Jent in omloop heeft gebraoht Te Oiiterwyk N Br ia een kiitje met geld gestolen ten huize van den gemeenteveldwaohtBr Naar men ona mededeelt heeft da firma A J Kaas te Amsterdam een aanklacht ingedkmd by den heer Officier van Joatitie te Amsterdam wegens een borioht voorkomend is het ochtendblad van 24 Januari j l van bet dagblad De Telegraaf waardoor deie firma zich in haar eer en goeden naam heeft aangeland 60 000 K O wortelen afgekewd £ en schip 38 December in Friesland geladen met 60 000 ICO wortelen arriveerde door het ilechte weer eent de afgeloopen week te Amsterdam D wQrtelen beatemd b Begeeringigroonten te worden distribueerd waren geheet verbroeid zoodat z moeaten warden afgekeord Een leeiyke schadepost voor denafzendw N wji K qp rdiefstal Te Zwolle is in verband met den kopardlelBial aan de Uaebinefabriak te Hengelo aangehouden de bankwerker Bik afkomstig uit luiden ar WMi ohynl9kMttd rk ipldsoiull SM Hy traehtte te Hengelo een jurty koper van pl m 400 K G te verkoopen en toen dit mislukte verzond bj het van uit Delden naar Amsterdim By aankomat werd het daar door de ingaiddela gewaarwhnwde poUti in beilag genomen Men dacht B ta leiden te vinden doch hg werd aaagehondea ten haiie van een famiUetid te Zwolle 368 14 OU 772 1012 1142 12 4 13U loWl 15 U 159M J821 1933 I9 l 2414 aüJi 2671 2731 2737 27il3 2Ö7i ma 29H7 3U 2 3092 3251 3263 3 3414 3419 3042 370 3802 3844 392 tUO 1U95 414U 4161 4183 4253 4301 1419 1813 1975 5034 2 a a2lM 5384 5537 5 i2 jilbó 6UU5 611 1 6213 6247 6372 6392 64 Ü COOO 6778 rW21 7028 7303 7366 7377 8 7822 71II8 7986 MID H172 8322 8506 8628 8776 Ja6 092 9117 9r24 9178 919 9 01 9609 9691 9815 10172 1 186 10278 10369 10375 K 10454 10626 10699 U207 11284 112 11399 11496 11501 11671 U683 1174i 11790 12068 12U8 12232 12262 12311 llvU 13245 13293 13529 13563 13611 13 72 18678 13S50 13954 13987 14i8S 1419 14205 14465 14498 14512 14544 11613 14664 148T2 15074 l5l61 1520l 15 2S 0 16393 15404 15419 15446 15481 15520 15543 16764 15802 15865 1590 15961 15976 16121 16699 16714 1672 16742 1681 16898 16998 17026 17061 17214 17829 17384 17888 17395 17441 17542 17703 17753 17766 17785 17804 17826 17829 17844 17951 18026 1806 18U10 18106 18128 18237 18263 18294 18298 18319 18413 18464 18480 18531 18668 18673 18760 18970 18973 1904 19091 19117 19170 19219 19244 19301 19466 19579 19698 19746 19918 202Ï 20526 26841 20695 30635 Nieten 183 187 376 387 72 584 767 770 1044 1058 1222 1242 1478 1529 1778 1780 20H8 210 Sofaeveningen in spaaning Te Sobeveningen zijn beriohtenontvangen die ernitig doen vreezen dat de logger Soh 364 van de maatsohappy liarwede directeur reeder W Knoestar schipper P Öroea f met maa en muis in den hktataaatorm zou zyn vergaan £ r moeten goederen tot ket vaal tnig behoorende te Egmoad aanZea ayn aangeq oeld Omtrent mear itniflW den itwra xgn uitgagaali ea welfca reeds binnen werden viirwaeht varkaart men ia ongemstkeid 26 85 47 198 206 405 414 610 661 833 S41 1083 1098 1328 1410 1624 1682 1 86 179 1895 1919 2127 2184 2221 2299 iB12 2821 2423 2478 2818 2678 2586 2606 2615 26 27 2684 2661 2701 2734 2813 2833 2891 2912 3913 2944 2957 2965 3011 3024 3049 306J 3075 3077 3Ü1 ai9 £ 3215 3281 240 3273 3290 3308 8331 3345 3377 3422 1469 3490 3493 3522 3625 3632 3672 3718 3724 3769 3886 3841 3859 397 3991 4063 4118 4148 4154 4228 426J 1282 4322 4328 4354 4355 4360 4365 4366 4482 4488 4494 4502 4545 4564 1581 4646 4684 4694 4724 4726 4730 47 V 4759 4773 4786 4868 4918 049 6072 5062 5110 5114 5206 5 5257 5284 5442 5465 5514 5 541 5 9K 5631 5643 6652 5722 5760 B81I mvi 5813 6918 5932 5967 5969 5991 6062 60H4 6108 6188 6189 6177 6171 G196 6241 6256 6258 6273 6287 6291 Ml 6347 348 6 162 6370 6378 641 6422 6482 6517 6539 6551 6557 668 6597 6610 6626 6629 6705 6747 678 1 6782 6809 6889 6897 6958 6960 6970 703 7109 7111 7181 7184 7135 7241 267 7389 7280 7316 7345 7376 7438 7487 7189 7673 7677 7759 7798 7807 7S93 7903 80 88 8847 SO61 8078 8146 81 18 8143 8167 8205 8214 8277 8310 ll i 83 82 a ÖS 8409 8453 849r 8498 aWi 8562 8 591 8686 870 8711 8741 H761 8788 8796 8915 89 26 8919 8980 9006 9013 9 B3 9040 9066 9103 9134 9143 9144 9280 9266 9302 9a55 SSel m 94 50 94 58 9456 9524 9528 95 33 9578 9582 9596 9603 96 l 9672 9761 1 9819 9871 876 9915 9955 998 9996 10024 10084 10065 10067 1OO60 10095 10109 10123 lOlM 10171 10240 10263 10292 10313 10982 10854 10861 10390 10427 10467 10481 10512 10519 10626 10562 10664 10618 10639 lOTOÜ ontvluchte Raiaiache krygagevangenen aan den draad doodgevondnn Hbl ïiöörd Vier dagen geleden overleed te Hiiversmn Mevr B ecbtgenoote van den Heer B B doctor in de letteren wonende aan de Mozartlaan aldaar In verband met dat overiyden heeft de oommiasaris van politie te Bilsum gisteren bealag cloen leggen op het Igk en den eohtfnnoot doen aanbonden Mevrouw B xoo gistereil worden begraven De BaUvier UI Dit Oraveeend wordt gemeld Een stoomboot van onbekenden naam kwam gisterenavond beneden Qnvwend in botsing met den Batavier III uit Rotterdam De laatste werd aan stnurboordayde en in de macbuekamer beecbadigd De Batavier landde op het noordaltk alnad an maakt water De Staking der kolenwerkers Men maldt ons uit Amsterdam d d 36 Jaa Naar ons van arbeiderszüde eenige dagen geleden reeds werd medeg daeld ton door de S H V getraeht worden het ten gevolge van de staking liggend werk te doen verrichten door uit Rotterdam geaonden arbeidakraohten Quterenmiddag nu kwamen bier 16 kolenwerkers uit Rotterdam aan waarna hun verzocht mede te gaan naar het bureau v n de B a hae y i a fiootswerkers Vereeniging Baêtat a Plicht Daar deelden de overgefa meo werklieden mede dat hun te BrOttardam van werkgeverazyde was v n fc rd dat er is de hoofditad geen Btfaaida raffiat baatoad Wel waren er zoo was hun medegedeeld vier arbeiders ontslagen onder v denUng zich aan dttfMal t hebben schuldig gemaakt fhM lat bertaar an 4 Vaieeniging Recht en Plicht hun verzekerd had dat nog vier werklieden waren ontslagen welk feit tot het ooofiiol had geleid wMgerden de Rotlacdamsche menscheu aan het werk te gaan daar zy bet werk waarvoor zg hierheen waren gezonden ala baimst beaohoawdeo en keerden naar hun woonplaats tanig CkiUecte Watersnood te i Gr venhage J 9 4I utenm teJadravm bage geaonden voor de Watersnood heeft opgebrac ht f64 0 e Dr A vah Tienhovao Naar wS tatneotaa ia di A van T ènho en nit t OJTaVenhal die tot dusver bg het Fransohe Roode Krui4 in d Vogeaea werkaaam waa dooi het Zwitierache Comité voor noodIgdend ServiS aangewezen met een Zwitsenob en een Amerikaanich mediene om in Albanië en Montenegro werkaaam te lyn üeoMzaken KBCai bANK TB HOai tatDAM VercJusalering van 110 000 De rechtbank te Ikitterd m heelt tsMteren na de eohoMiue de behandelin hervat ven de zaak legai C V O 34 Jaar wonende te tjcfaoonboven aedett balt Mei 1915 gedetioeenl in bet Uuia van Bewaring aldaar Ueae bekl waa vwtal 190i lot 15 STei 1915 ab boekhouder in betrekkiug geweeat van de Cummamditaira Venoootechap Herman A öehreudar Co geveeli in z Ja woonplaale TuHchen 1907 en 16 zou bekl zidi herhaakleliJM bedtagen aan geU hel eigeuoloai der Hnna welk bedragen bij uit b otde van zijn dienatbelrekkii onder zich had hebbeo toegeeigemi lot de geEUunenliJke eom van r 10 000 Onder andere zou bekl luMcken 19U n 15 tim wederredi elijk ea bedrag van i 114 tl hebben loegoBigieBil walk be a door hem 1b buureoui van de Gerelor kwk B te ticteankovao wur lia i ntvBng waa en iiil9l4 v f 366 18 p r lob ouden en ten e i bate aangewend welke som kij voor de naasntooze veouootechap bad moeten uUbeMlen aan den ageut van atoom Hoepen A Bcaodwijk Subeidiair wa hem ten bule gelegd dat UJ tueBdMM912 ea U en Jn 1914 dt itwie lllpaakielijk geooesnde bedragen irellie b uit hooide van zijn AenfllMrekkÉHUooder zich b d zich we emuih i zou hebben toegeWgend In de lMln van 3 Au uatual915 ia deze zaA voor de eenste maal behandeld Set O M waargenaawn door rar Botfalingk heelt toea nadat b 4cl en getuigen wajien gdioonl t aake van ver latering In dleo beirekking gspleefd ala voailgsaette bandeliag twee Jaar en zee maaoden govaogeniaitral geCiacbt Nadat vervolgnoB de verdediger toenmaals mr F vaa Kaalte vnjapraju had gepleit op grond dal hel wettig bewija van het ten laate gelegde niet gelevend zou zijn en eobeidiair zijn cMnI in de tss ftejHementifi der reebüMidi aanb olen Md heelt de recbabank heropening van de InHtruutie gelaat in het bszoader aangaande het primkir lm laate geleglie en de beliAndeiiiig der zaak ge 4ol8t Ilekl Meel tbaoe bij zijn bekentenie in eenate bebandeling afgele In het faizoasler voor de tweebepaald ÜJk geooesnde bedraden legde hij een voUeilSge bekentenis al Van andeire bedragen waa hij niet volkomen zeker hij bad dan ook vroeger verklaard ziob niet te kunnen veiklaren boe het tolaat tot zoo hoog oP oo en waa Na b onderaxli door ikoskundigen waartoe bekl hwl meegewerkt moeet hlJ wel toegeven dat de gebeele aom ongeveer 110 000 aou zijn Bekl i ss kl aa i veoita la JoagMte bediecide bij de N V Herman A Soiirewler en Co te Scfaoonliovea op kanCi or gekomen te zijn ïn 1907 waa hij boekhouder jewordSm kori daarna waa bij gaan kaoelea HtJ had voor de firma oolvaaeen gelden niet algedrogen aiwlere met uit betaald ook g en die hij wel aan rre bteureii uidielaalde in Ie bo 4cen Iwioger aaii eigeven ien zij in wer kelijkheid waren Het laatste deed bekl om vroeger gepleogiile vart llsteriiigen te varbainieUlkeu en luo aii hl voorMureoa het asne nel bat andere gpetopt Ale boekhouder had bekl 190 per saiiml viiiiMsial BK t AuguMua 1914 WOU zijib tNilarU UA 2 3 teruggebracht IIK wad hem U en allang onmogelijk jtoweast net zijn tuiahouden rondte kiiuien en toen hij daartoe gelegenheid hrful waa hij laugbiamerhand al maar ea al grootere oneerlijkbeden K an plq m Eerst waren het de nflodzakelljke leivenMiehoeiften gewee lie hcsu lot pueerlijkbeld hadden ge dwongwi Maar bekl bi ei le later ook wel eens iele zoodei voMrekle noodzaak Ie hebben vprduletenl liet beèrag v n 114 57 bad bekl verrekond met een grooter bedrai ongeveer drielloiKtenl galden dat wr wel eiaar van den Oever ven delirtm Ie verderen bad gebad De heer I S hre icier bad bekl 1300 g iyen om aan van den Oever te betalen Van dan Oever had UJ oie i l nheld eH ter de 114 57 volilaan namena de aertfomeerde k k B welk he fc ag b kl toen had atg tr AI n van hetgeen bij uitbetaalde Aldto hsd h 1114 67 la handen gehoudfi en lbo om in eigen zak gertokea oitder f boeken dal Vau den Oever lieta ld had Veiwhillende getuigen werden khoord Het O M waargenomen door rfr llotblln aohtte de uld van be klaagde beweaen en oWrhte t eBj r en zee maanden gevangenJeatraf IJII praak op 1 TAr a a N R Cl Stadsnieuwsa OOUDA ae Jaaiari 1916 Wat aw aae i l B ui aMé te 9 ad Sedert gisteren zjn by den penningmeester nog ingekomen Van Mei W J v W f 3 van Kei H S f 10 i n Me N t 2 in envelop gazonden f 3 j van den heer A J D f 26 van Mevr K f 5 vaneden beer K f 10 De gister onder W vermelde bydrage vaa f B moet zyn onder No 25116 f B Speenboff avond Ter gal KaiA iél van den teragkeer rail den kanHeia h Dndok van Heel als ïommandant van het WielrndersD pdt té Qonda zyn op verzoek van belangitellenden de heat en Manonw SpeenhoffPrins gisterenavond in dan Nieuwen Scbonwbnrg opgetreden voor de militairen van het WielrijdarsDepót welke voordraditenavond door een aantal genoodigden mede werd bygewoond 0 M da kapitein oommandant en Mevrouw Dndok van Heel waren hiu twaawoordig SpeenhimÉ i MtAi vale van znn riun medegedeeld dat yn liedjea niettegenstaande hy ze meer dan 100 maal voor de soldaten zong niet waardig zyn gekeurd voor opname in een lied Dimdel voor den soldaat Z ifmafi af i eaa igen bundel nit en wanneer ze zooveel belangstelling tullen trekken als gisteren danzoUan deze ondaaka daa vn M t vpa de Commiaaie voor dan uederenbundet voor dan soldaat aakar bon wia naar de kazerne wel vinden De militairen hebban den heer en mevrouw Speenbotf meer daa eenmaal by dereireini bagdeid waarin wel bet bewys Ugt hoe populair zo zgn t Waa een beel genoegaiyke avmd OnbewoonbaarveiklariBg woatogen aan de Lotlenpoort B en W auttM dea Raad voor ovear Ie gaan tot oobawooniiaarverfclaring van de woningen aan de Looierstraat aca 1 3 6 7 8 9 10 II 12 14 ea 16 oMlat ésa woolugeo bbiksaa het ooitlHl vaa B en W en van de OeaondbelitoooamdMie Biet voor VMbetering vatbaar aIJn mei laat tot onttuiailag daarvan binnen 6 niaandsn De VeUartMlarie Uedeosnorgen tegen 9 uur ie de aldeeling veldartlBerik van welker aankomst wij glateraa nieldh hebben genaakt veitrokkeo In de ricfating ScbtMinfaoven Het vertrek van al de Markt had vansmugea zdker nial minder belang lellinK dbn de aaakomat glaleren Ook heden zweelde In da atsrgenzuowel aks In de naodddagtiren een vlingsnachins bevae deae amm t Het ronken van den motor waa hedewnorRcn duideiqk t hoorim Te Moonbaoht Oendaiak ia inaamaling vaa gaU g bond a laa babaeve van de daor dea watannood gatrot nen welke jnim tl QO bealt opgebracht SchnttevaSr Naar Hat Vadvfand vanaM hebben verschillende uitingen in siMp perabladen en in gadering van i piMn iliaiiila ta sohriftelgke beiobwdea da voonittar der veteeiiiging Se6ntteva6r Mr H Smeenge den saoreteUi O a Vlieger en de heereu i A Hoek en K A Koatar aaaUid ia g gMavaa alalidvaa hat hoofdbaatai Ü Bqbattavate te bedanken Mr B J H Patün aftredend hoofdbestonnlid stelt zich in verband hiermede niet herkiesbaar en de heer J van Uierlooi die eveneens deel van het haoMbetttrat uitmaakt heeft in het aftreden der andere leden aanleiding gevonden z n mandaat neer te leggen Daardoor moeten in de op 2fen 28 Januari te Bodegraven te honden algemeene vergadering der vereeniging Scbutt vaSr 6 vacatures in hat hoofdbastnar worden vervuld Hat Ma sHut ketii êttdetiHê ond r da g ven a iaiu igh dltea venralllng ésaar Vaefttirj geieei aatf de algemeene vergadt ng te moeten overlaten en zich te mól onthouden van het opmaken van een aanbeveling in den zin van art 7 der atatdten lAMTOHGiiBECHT Tl COttfiA Strafaitting van 26 Jan vjn Il u Onrechtmatige pUataing van Verboden Toegang Opnieuw diende de zaak tegen H A V d M mauufaoturier teBerkel wien ten laate waa d d op grond te hebben geloopen behoorende tot de grenHobeidlng van Schieland en DelfUad op welke Itadscheiding een bord wai geplaatat met Verb eo Toegang Bekl die thaai niet was versohenen bad vorige maal aaa tavoerd dat bat bedoelde bord geplaatst wai zonder machtiging nn de rasktbabbaiide op den oad dat bedoalda leMdi ng sinds jareo Voot ieders gabraik nstig is Thans waren als g aigen gedagvaard de verballiaitt rükiveldwachter Dekker da man die nat bord heeft gMlaatat W van dan IJssel en de tuindiir C V van den Burg allen teBerk4 en Boduoiys p ariana var zoek de plaatsin WH ttftikit Uit da getuigel veiiiooren bleek dat W V d IJssel het bord geplaatst had op verzoek van C P V d Borg omdat door het gebruik maken van deze landscheiding nadeel waad ond rvn den aan een tol daa img toabeboorenda aan geDOaadw van dan Burg v d IJ i u dan van tol ya vrygesteid Dat vanoak geadiiadde namens de vereeniging ZeiÜyk Lichaam weOcai ll aa da titel waa van een fcmilie aangehgenhetd De bekl v d M dia geverbaUiaard waa Maak te zya aaa awagar van v d B en ni t betrokkot by het Zedeiyk L ichaam datai p Ddomsrecbt tt he lt op weg en toL De getuige die bat bord geplaatat heeft EaaUyUwaï beg aadat hy geen bord modil plaatsen op grond todkalloereude aan andere Mn zyn Ui fa er Het 0 il vroeg voor beklaagde vryapraak Ea nliwtMm vaa 78 j In de zaak van P K du te Moercapelle wais geverfoaliaeerd wegens te ha d rijd bdgeendper M In een vorige zWog WeM oninai trui heden ala getaige op de 784 rige vddfwacbler in b d van Du IXaw kraase man voklaaiile duidelijk eu klaar te heitbeu gecuuatateenl dal bekl bu bet omrijdea van dea hoek er de zwdw bad opgelegdi tiaHiecfat werd 11 boke auba 3 d h Leerplicht uvenrUlngen Voor twee leerpiiebükeu waa de heer U D llei hoofdjeener upenb lagere adioal aUuer ali getuige geda aard Bekl A C v W huisvrouw van J i 11 waa niet vereehenen evenmin de tweede beklaagd W H De heer HelJ getuigde dal In de eerete zaak de leerling naar buis wsK geaonden om zijn vader te balen daar get hem over z n jongen wUde aareken De jongen wan toen maar nnet teruggekomen Get verklaait dat dcae Jongen dea Dlnadaga wauiueer zijn vad r met sUn orgel ikaar Soboonboveu gaat mee gaal De aangevoerde klacht dat get deu lüiigieii zou hebben weggejaaipd uuemt get een voorwemteel om maar van icbool e kunnen blijv i De zeilde klacht waa ook In het tweede geval aangevoerd Ook daar notmde get het een uitvlucht In beade zaken werd tegen ett der bcklaagdeu 16 boete suba 6 dagen JlHBIb t Ovartredingeu Arbeidswet Wegiena overtredi der ArheMMwet tonden terecht J B Meeker ajibler C A S Igarentaiirikant alhier 1 A H meiliniqier albier en L bakker alhier BIJ allen wa gecoMMIeaJ dal en nnn le rplieiitig kind aA sd verI n hUe liet bleek dat bekl meeoien ilal een bewijs Vaa bel ehoolhoofd dat een kind de klaseen doorloopen heell vnkloende l ook al la bel kind nog geen 13 jaar hetgeen uiel Juiot la yitumU door deu ambtenaar O M opideow werd gmsBd Kinderen benediNi 18 Jaar nsogen 111 w geval arb i l verri 4 len iottwi ht werd legen J B o C A H leder tO O boete Aa 1 d h en legen J A H en L G leder f 2 auba 2 4 = 93E 3 Laatste Berichten Ami M WwWUfc Pront l AUUS 26 Jan Ilel conwHiuli ué vim giHerenavoDu meldt DeKranach ► i ii geii K ie aigUerle heelt t u ZuidUoe en van Boeeingiie lu lielgie vyinleiyU tnlefgtntftwarkau beeahoten eu e ruÉg b e ba4Hg4 il un liteud w1et i b twae UultHofae vliegertf 16 bommen op Duinkerken en voomeden vijl pemonen wertleu daardoor gedood en drie gewond In Artoto ten Ooaleu van Artou 011 m de reek van Vsill bevigo kauounade terwijl veraduldene bat lerljeu lot zwijgen warden gebradit W j vonlruoklleu eeu balann oonvoui In bel dlaliict vau vraonna £ en Üuitacbe zware baüarij He granaten poogde te werpen op de brug van Berry au Bac weird door on£e zlwaie kanonnen beacbadlgd £ eii klein vijandelijk detachement IMxigd in deu aeclor Moullly bij d MaaKboogle oiue lialea Ie mdenand een hevige Rwbieting dodi werd gesnokkel door ona geweervuur ulteeugedreven Oaae arUtfeila itf de Vbgeaen be fcoot met ucce de stellingen van den vijand Mith b i arSUMHwelir D llrilaohe blokkade IXWDKN 26 Jan ülStloel Het l awbureau pabHeeerl een uitvoerige verklaring waarin de bekeringen inzake een nlst vohloende ttrkingvan de llnlMeb blokkade wopten weerlegtl m werd mundljkË tlaweerd dat greets hooveelbeden goederen kH r de neutrale landen Dull Alaud bereiken IJe cUlers die de verKi riagea va bet l endxfeau worsen veriiMld toenen aan dal de b nf hten omtrent goeileron die ifciord iiMi n van hei net heen gaan aohromeliik oV rdre v n zijn Taten wordt aan etiMiud de vamim nk rfig van invoer ak gevolg v i bel hit dat de mudtaien vroeger Biederen tft Ihritoehlanil betrokken Er wordt op de lonten gewecm In de medededUngen van hel Deenache blad Bonten Tevena wordl er op gewesea dat aan de neutrale landen moet wonlentoe geetaan de hoeveelheden die zij In nonnte ISjlÊtin litvoer i varroeeidenl i el nog een kleins toeVoegli in overeenolenaning met den groei van den handel Wal katoen betreft wordt In de veiklaring erkend dal zeer groote hoeveelheden katoen in de eenie maanden van hel Jaar werAen ingevood toen de eadar ia eeanoll van Maar nog niet In walking trad Se dert April siju de Invoeren v r nderd ea staan nn gelijk ant dahoeveetteden voor den oorlog Mei het Ë oag efi bet Wt dat de legers van luHnavIS en Nadertand gedealteimMIMnd a U bet m begr pelljk dat de Invoer van Anenen belangrijk la veitoogd De fMufl zijn niet booger dan ibevan TWeiXIE KAIIKK Vergadering van Woeo0Üag 26 Januari Geopend te 11 uur M 8 p o o r w egperaoneel Aan lie orde ie de bij de bebandeling der Waterelaatebegroollng uitgeateloe bee reking van dantoeBland van bel 8 oorwegim8oneet De heer Kloerekooper d betoog dat men teu aanaien van bet ap Kirweg peri oneel uopil Idt normale verboudii eu zal tomeuX ZOolang ata4Mj4expli itati niet la ingevoerd In afwaiïhUiig ilaarvan had men de in 1903 iiicake de arbelAïvoorwaardeu van het peraoneel gegeven garantie moeten osnzelten in een wettelijke regeling In ni ttaad van Toeaicbl op de 8po irw gcn moet betoogt 0pr verder ook het lagere pereoneel vertegenwonnlgd zijn Wet de arbékMoonen betreft kmirl iijtr af het inhouden van bel loon geiKireude de eerate 2 ziektedagen bij Ie 11 IJ S M eu di4n t hij aan p aMdsaaggenecliap van bel penon el in hut bi ioer ih r ziekeiilondaen Spr zugt let k Mluieter nnetin f njpcn voor het tol echerpeu atriitl oinl daar bet oorwegperooiirel tle ohrik van lOIN te boven la en niet tot In eeuwigheid de gediddige drager van l nevelwetten zal bllfren De heer JanDen r k Ma irioht wiJiK nltvoerige beec botiwlnget aa deu dkmst eu rualt idao en bopMt loouavnrboogint m en betere rerMppofllUe De zitting duuri voort NiHMer Treub en ile oudetdoallt rente Naar wg van er bevoegde lyda vernemen bestaat Me by de ebede linkarayde der Tweede Kamer de overheenohende meening dat met moet wotdan toegegeven aan den eisch VIMI Miainter Treub om de behandeling van da ouderdomarente uit te stellen tot na de behandoling der belastingplannen Indien Minister Treub niet alanog op dit punt tot overeenstemming weet ta garden mat de meerderheid d r Kamer dreigt er onvermydelyk een politiek oonfflot Zooals de Iper de Meester in de littlng van gisteren te kennen gaf zal de bespreking nopens dit punt morgen in de Kamer plaats vindan H t Kamarlid Qraaf van Bylandt Naar wy vernemen heeft de beer Mr W K F P Oraaf van Bylandt medegedeeld dat hn zyn onlalag als I lid vaa de twaede Kanüir heeit ingediaad oa geaaadlleiditaleBen Oraaf van Bylandt heeft zitting voor het distriot Apeldoorn sedert § November 1882 en waa van 1909 tot 1912 Voorzitter der Tweede Kamer By behoort tot de Christeiyk HUtoriiobe party De Koningin ongeateld Men seint ons nit D£N BAAa Naar wy ver en keeft B M de Konin iB aiab verpliobt geaifn len S volg vaa een lichte ongesteldheid lar reis af te breken H M il lydende aan bof = MAUKTBEKICHTEN CoSp Tulnlersvereenlgliig Ooudn OnMlreken te Oeiida VeillDg van 25 Januari op de lloulHMUiagracbt Andijvie p 100 fl6 KnoUen p 10 biw 1 rt KnolrajHni 11 M l X 2 ut Bloénkool p at 2 tt S Öoerskool p t 1 2 ot Savoye Kout p t ly 2 ct Oroene Koul p I 1 5 J ct 1 SprultjjB p pd ik cl ld p zak 10 70 1 9 KrMeu p 100 pd 1 15 12 Worleleu p 100 bo f td p 100 M far 12 50 Prei p 10 b a Hm 32 cl Uadij p 10 bos 40 M Krop la p 100 f 0 40 1 a iO VeUWa p maui h M H plan p lOO pd f 3 id kleine p 100 pd 1 50 KnoleeWeriJ p bog 812 i t kl p It 2H 7 rt Sel terij p 10 boa 15 83 cl P terwlie p to boe 14 20 Appelen p P i ld p n a d 1140 f 2 1 I eren y pd W 8jj ct KIpeleren p MO f M f 6 7Ü Slerkom p mandje 6 SrimnMiereb p hoe 16 cl tkeri loI p pd lOot KMMWrkt WOERDEN j6 Jan Aangsvoed itè partijen Ckmdiche laas ic soort I 70 I 74 o id iwiasden f 7i f jj id m i fbt f 70 ld met RÜÏsmerl lit iil met conditie Alles per 50 K G Handel vlug lil 11 T legrilseh Weerbericht van hel Koninkiyk Meteriologiaah Inititnut e DE BILDT Hoogste baibmeterstand 776 te Zoid Dnitacbland laagst baromatar mtamt BapiumSi varwaefaÜBctotdaavolgaadaa d Zw bot oatica aUdaiyfc tSt Wilfek waiaig of geen naandag iM temparatmr