Goudsche Courant, woensdag 26 januari 1916

54e Jaargang o 12997 TWËKUE KAHEK VeiJioogjiHj Briwepjiort aa In de liwxirie van Toelichting op liat w o to wijüigin van d wet lut regeUnc der brievenpoMerii ao van de wet lietrettende oen poatpokkal Keiiat wonleu de voonteetelde lari ven aaugeswen I Jl r 1 e V e n Hot liomt niet aanbuveleitflwaantig voor liet port der brieven van het sieeKI vooi onKod gewielit te verhooijen Alleen V H f brieven van hooger gewit ht dlan 100 gram zou meer te v nl rwi zijn in iHer vneKOf ikU de tarietodiaal wordt tot 20 éram i cent l vea 30 i m 100 gnm 10 cent vanier voor eUi 100 grain 5 cent Voor de brieven te b e et q t k n binnen den kring van liet poetol hnlppoetkanloor waarin lie ter poot zijn bezorj zou het tarief kunnen iuideo tot 20 griun 3 cenl boven 20 i m 100 gmm 6 cl vorder voor elke 100 gram 3 cent waannede due ook voer brie 5 cent ziju te verhoogen en het duB zijn vaat te stellen op 20 et voor een pakket tfit c gewicht van 1 K G 25 et voort pakket boiven 1 tot 3 K G 30 et v Hir een pakket beven 3 tot 5 K u Waar jsaiiijke 6 7 mUUoeupoallukketten worden verzonden k o zelfa ais men aanneemt öm van ds vethooging van het tarief teruggai in het vOTkéer te verwachten i eo bate van pl m f 200 000 worden geraamd Het ligt voorts in het voommwB over te gaan tot een verirooglng via hel reoht orachuldlgid wegene bemoeiingen met het inklaren on vrft maken van uit bet buitmiland oai vangen pakkettffli van 5 tot 10 at waardoor een meer billijke vevfo £ ng voor de vrij omvangrijke li moeiingen zal worden ontvaj lQ Van lezen maatregel kan een haagere opbroi st van pl m 65ln worden verwadit UiibrsidingaiiUui Be BUKOBMKEiSTER van GOUDA CMet 0 i arlilial iH der Woning we i Hren ter algeaneene kennie dat op de Sfloreaarie der Ueowente voorj en ieder ter Inzige ia geieald ketjdoéi HargaaeesWr en Wemondersidier genwerite Mj hun voordraclit van heden na 11 66 aan den Raad aanr fi ehoden onjtwerp pUÜi vanherTdiening voor lonveel hetrelt het etadtigedeeltede e g Kof e Akiceren van het plenL van uitbreidftiiig voor de gemeentet looda vaarU de grond nnit aan gewezen le in de naaete toekomet voor den aaaéeg van Stieten Gracf ten en Plainen ie bedteand Trouda don Tl Jannarl 191G j De Burgeineesler voornocand E L MARTENS Naar de Avp meldt heeft da perbeTelbebber van land en eemaoht bepaald dat nu gebleken ia dat de aflevering van aardappelen by de maat voortdurend aanleiding geeft tot moeiiykbedsa hetig over de wgse waarop de naat wordt gevntd meer of minder luchtig hetsg over de overmaat welke kraohtena de gewoonte b j levering van aardappewn wordt gegeven van 1 Febtnati a a af de levering van aardappelen aan de troepen by het gewicht sal gsschieden en per man 1 5 K Q lal moeten worden verstrekt Maar aanleiding van een kladit by oen dar ondardaeien van hat leger overda geringe dekking welke vwkregenwordt by gebraik van te dunne moltondekens als derde deken heeft naar da Avp mededeelt de opperbevelbeboer bepaald dat de dnnne dekens indien dese worden ingeleverd in demagasynen niet meer aan de korpsenmogen worden verstrekt en voortadat sleohte dekens bg de korpsenvoorhanden tegen goede kannen worden verwisnld i iv Tweede KamM Door de afdaeliagen der Tweede Kamer zgn benoemd tot hare vooraitters de haersBJanniak Patyn De Savocnia iohnun De Beaafrart en Da Heester en tottweedevoorwUera de keeren Hngenholts Van Doorn Bink Eland enVan Hamel Voorzitter NyverbeidaoomiUiIn de plaata van Prof de Veoyadie voor eanige maanden is afgetredensla voorzitter van bat Ngverkeidscomité is ala zoodanig opgetradsaiTb l A Delprat U Anstvdam tweede algsoesn voorzitter ven hetKon Nat Steonoomité 1014 Hm voor bet voorzittersokap door denUinister van Landboeir was aaocezoobt in overleg mat de ledan v ihet Nyvertwidawwgité tJilvoer van DniliohUad naar Amerika By de UoUaBd Aaiarika I B be Bg vonnis van de ArrondisaementsBechtbank te Rotterdam dd 19 Januari 1916 ii la itaat vao falllif ement verklaard M W SCHOUTEN metielaar en aannemer wonende te Oouda liangedwnriatraat 21 zulksmet benoeming van den K A Heer Mr W LÜNSINÖH TONCKKNS totReohterCommiuaris en van ondergetoekende tot curator 11 Mr J VAN DE HOEK Znidblaëk 86b RoTTxai iiN DienstaaDbiedingeo hebben in de Gbudsche Courant tteeilê ameeet MT Pm tdvertentlêi kostei iInMi bij Tooruitkeltligg 1 6 regela f 0 86 voor elke raflt meer 6 oenta Opgaaf nitaioitend aan het Bureau riaMiHMaMBMHaMaiaHMi SIGARENMAKER gevraagd handwerker loon 67Vi cent f enegen imitatie werk te ii ak i btj KLEUN U Stolwyk 8 GFoede getuigen vereisobt lil iiril Tmlil op 111 II WlH UIT HBV MaOAZUK VAN RAVEN8W AH ZONEN aoBijrcaxM Deze THEEËN worden Ifaeleverd in verzegelde pakjeil van vijf tum m == l h lf en en Ned na i nevenstaand Merk vol gena de Wet gedeponeerd Zich tot de mtvoerisg van geëerde ordera aa bevelend J C BIJL oorkeen J BREEBAART Ia GEVRAAOD tegen Ï6 Februari door een Dame h b b h h 10 rustige Kamers met PENSION Brieven met ialioktin Sm en prgiopgaaf onder No 2880 nrean Ooodiolie Conrant Qonda OOUDA DIVIDENDBBWUS No 10 la vanat 1 FEBRUARI a a betaalbaar ten kantore der fabriek en bU deHeereni Wed KNOX DORTLAND tafOouila 11 huvr je litute ïs Uantve JanwH Walter gevoelde lUfc nlsl op zijn geanak Oen e wae ook e gebootrieplaaba van FenOoand Hobinet Daar wae deze ook verliet geworilen op Thértme Loralne voordat ze aUi gouveriiante naar Duitrt hland wae gekomen Hoorum UK xv Ht4 kdelne ftiier ten huize van Koert llollenfcerK dat aoht da SB ttKiWteld wsm had plaata en verilsp z 3i r aoii tnaiini Ilehalve tfraal AhU iM eo Ilelnz Werling waren nog drie jonge nienaen genoodigtt met wlo HoHenfcerg oerat na zijii huw lijk had kennis gemaakt Ècn van hen had vriic $er d reis geanaakt di graaf Ahlere wilde gaan ondarneinen en kon daardoor allerlei nuttige wenken even Tagen ell uar namen dka drie hceren atwheld omdat zij eldenvai wm t worden zomhit graat Aiilers en Tlfiax Werling n g wat bij den ga Mheer bleven praten Werling had zich zoo aangenaam mo olijk bij den Kraal voorgedaan Holletibcrg was daarover zeer tevreoen en veilieiaa de eloh reeds In het voorultih dat hun plan zou slagen Wor vervolgd U Ja 2 u üetoouw Bouw rak ninglneziicifat Onden9tond r sue Anoenjtorg Bflaefd rerioekea wij gerafeld IWi medêd elliis te mogea ostvaogen tMI vergaderingen oonoerteo TermiÜEsltlkki dao eu ov dew d B In odm aga te vwmeldflB QEVCSTIQD Dr J OÜWELEEN ART HnmTMl IWi BBilMTHI STATIONSWE015 ROTTERDAM Telefoon 10320 SPREEKUUR l2 2 UUR Voor MINVERMOOENDEN We terpollklinieli tneaire Binnenweg 398 b 9 10 uar 15 1 Dames veiH ast Uw eohtgenoot met een Scheermessoherper SUCCES wa na de hy jja aokMnnes in enkele seconden TlIJmicberp maakt Prfji f 1 60 naar bulten f 1 65 Firm A QUANT Kleiweg Oood 10 Als Abowé op de GOÜDSCHE COURANT vemcht ondergeteekelrfe geregeld na uitgaaf ontvangen i te beginnen met 1916 HET STEHOaitJIFISeH vehslmi mild Hamlalingan van dm Wtmmtwn m i r m mt wti tegen vergoeding van 88 ceits per kwartaal Wj vooruitbetaling Naam ei Woonplaats wKink voor betfa agen boven 125 our geveer 10 pCt van het totaalaau la gebracht op 10 cent Voor de tweede aanbieding wordt een recht vtat cent geheven iilj de uitbetaling is boveiadlen weg iH bet bedrag ingevorderd tluor eoiKZolMe poMkantoor het reoht ver M Hildigd dat ia vaslgieeileld voor een posImriaMf van g ijk bedrag naane wordt het reoht berekent naar het totaal ingevorderd op Mn borderel ongeacht hoeveel kaotoren bij de inning der quitantlta van dit borderel zijn betrokken éweeet De uit den quitantie dienat te winr neai hoogere opbrengst bij invoering van de vorengenoemde wi zigingen wordt op pl m f 250 000 geraamd 5 Poi tpakketten Het ie hoogut gewen oht te achten meer eveafficbt te brengen tueschen rie ontvani eten en lüËgaven voor den dientttder pakketpoet wefke tot dutfver met groot verlies heelt gewerkt Het port voor elk pakket zou met ven zwaaivler dan 200 gram h tz g ioeaalport zou worden ingevoerd Keu emó Éaitm nauwkeurige raitAnt van db hor gere op4 ren pA lean idet worden gegeven wijl geen gegeveiu4 Iteetaan otntrent brieven naar het gewi 4it Aangenomen kan ettilor worden dat van het totaal aanr lal der brieven tuebcben de S en 90 pCl éen gawlebt van 20 gram niet overtreft en uiat van de ov iiJveiMle 10 k Ml pCt rfenbta een klein gededte zwaaitter h den 100 gram voor w€ k gedeelte alleen bet hoogere tarW i gelden en dan wordt geslen het totaal aantal brieven pi m 120 milKoen per jaar een bate bedJJerd van pi in f150 000 2 Briefkaarten Het port iter bnielkaarlFn bedraagt thaTW 2 rent rm locaalverkeer Ij rent vo rr het lomWiUer wordt nent in reiieratiK gebracht Naar hot ooriteel van don MiniMer zon dit port zooder beswaar tot S re p 2 cent kunnen wolden varhoogd daarente gen het lonnliet koüteioue kannen worden venArmt Door de poeiaArihiilraUe zal dan evouaJH lot duiver voor een briefkaart 3 r a 2 cent worden geheven t worden dtaao pl m 90 niillir én briefkaarten vereonden waarvan het lommlier niet door de post wordt gelvverd Vennite d koelen van dit iomaulier la ar ilJn km 4 cent per attdc kan dooï de vooigeitalde wijziging een belangrijke bate worden veHirflgea i De msatregd cal met zich brenrgen dat het tormulier voor briefkaarten in bet intematianaal verkeer me b koafdeoa verkrijgtwar is te itollon 8 Drukwerken De verlaKing in het tarief voor de hoogere fi iewiohten vervalt en het tarief wordt eenvoudig va lcwteld op 1 cent p M gram o gedaelt van 50 gram r 1 4 Qaflt Bti n Het tarief voor het Invoedem van qultanties J£k dL rox @xl t2 in Gfeeft iooveel mogelijk reeds nr w KLEEPJES KAITT en fiAAEWEEEEN AÏÏTIMACASSEIIS BOEDUtJE en SAITDWEEEEU om te stoomen t 1V ER KAN NU BUZONDERE ZORG AAN BESTEED WORDEN jlWi Winkel I HltRKT 41 Telefoon lo 293 f Vtior hef afhalen van gocderea wontt verzocht te telefoneeren aafi o BSI vJ PELIKAAN 96 Stoom Watsdierq VerverQ en Chenlfche WauchwiS Taletoof 196 en 293 MÜ Fijne Likeuren WIJNJIND FOCKINK Amsterdam VerkrijfbMr iq Fipma A DAM4 Kleiweg Oouda Tel 8p De Steenkolen HandeltvereenlRlag Aitifterdam vraagt om direct In vjHten iflenit te treden ÉmOHIHISTEII ClfraaiMlpiJirers a= STOI ll Y 4 0IT0IIS0Hlf PEm UMKna TIHIIIMEII9 Brieven ond No 1710 Oentr Adv Bor MAX H NÜNES A dam 30 ieHefl MeÉI Zeer mode lollede aieubelenala TaMs Stoeien Kaden Splctel Schilderyen Theetatels Bulfetten StQlamenMemen ten In leer en pelach Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veereti edsfellea Kapokmatrassen SiaapkamermeubC len en enz allea apotgoedkoop Rugbeklcfde Leerstooen vanaff 17 50 Styikast f20 Stflltatel f 9 60 Spiegels f 6 50 f 7 60 en 20 tiiimurH iiwUiutNiMiK Ml ItotlêFdam EIISTEIXNIIIIIEIT SUCHTIfEE RUNDERLAPPEN GEHAKT POLET ROLLADE RIB8TUK ZONDER REEN ROSBIBF VAN DE LENDEN OSKNHAAS BIEFSTUK RUNDVET per 5 ons fflJS 0115 r T O êO 0 60 0 70 0 70 n M T 2v £ V ElI ö2LZJl i Tdetoon No 379 40 KUEIWEO 30 LOOPT UW KAM WEQ MET UW De s ImÉle IkosÉliriÉ Verklarïii A a syrp f vajt aansprakelijkiieid van den kaas prodncenttegenoverdenkaasliandelaarj zooals die ia vaatgeateld door de Nedt Vereeniging van Kaashandelaren ia i4 boekjea van 50 stuks i 25 cent i van 100 stuks A 50 cent voortitode4 by de DRUKKERU HAAR i BRINKMAN zoon HIT IWARKT 31 KOKO DOCT HIT HAAC OIOUCN WUT HET ilTVALUN nÓCM HCUU AL KMITAL MVAT OECN KLtMMTOr OLIE OT VET vtariiaaaiEMa voea de movrmnm KOor BCT TAmaao yaw mr noowr er eaa nm naai n tia a i a a Me ikmm tf Bg bestelling van minstena 600 Verklaringen inoena worden dec onder itra koatea met firmanaaiabadrokt 24 A u T Vat Kon a gKaCS IKM a auaaaartwa UniKÉS op lil DEPOTHOUDERSi Gouda ANTON COOPS Wijditraat 29 Schoonlioven A v ZES tfEN Krimpen a d IJasel A OKOENEVELD Ltii Z gw rd A OOSTEHPNG 68 VÉna hMJlklll r ir mmi h nmii nrk iM Onbctwtstbaar het best en gocditoopate notorrilwieL Wearweil RIJwl lea Hji Ml sMyk ii Im i pfjjt A ft E N T ADR OE GROOT Kleiweg 79 GOUDA GovDA Januari 1916 Pr wworantMi gratia UHPOOTEURS OEBB SIEBOL Amiterdam Donderdag 37 januari 1916 GOUMHË COIIRAIVT XTi© r © ©± i A d ©xt©ixti© bls dL vooq 0 o u cLs © xu p3na str©ic©3a Verschijnt dagelijka j JÊkÈm behalve iZon b Feeetdagen PRUS VAN HET ABONNEMENT i er kwartaal Idem franco per post i t Het Geïllustreerd Zondagsblad Hem franco per post PRU8 DER ADVERTENTIËN Van 1 5 ge one regels met bew éiumner f 0 Elko regel meer t M I 1 90 nij drie achtereenvolgende plaaUinge werden de teaen twee berakend Dienstaanbiedingen por plaatsing vun 5 regela fO SB bfl voorn bel iling elke regel meer 6 ets Reolamcs f 0 15 per regel Grootc letters en randen naar phaUi aimte Telefoon lotero 8ft Abonnementen worden dagelUks aangeaame aan ons Bureau Markt 31 bfl onze Agent n ftn Boekhandel n de Postkantoren Telefoon Intwc 82 Uitgevers A BRPnOlAH EH ZOOJ ti reiw psMMOren do hmocftiiten niet liieer weketijka in Keiglö torugkomen zooabi h en Deze iMronge raaatregolon zijn voor orrbepaalden duur den der Montenegrgnsche Rogeering onderteekend De ontwapening wordt zonder moeilykh en op te leveren voorWeset en ia ook ver de diatricten van Kolotin en Andryevria uitgestrekt De blrtkkwio döbatten in het ijiigorhiiiii krffli Ueutt i ttsl rafli uil LuUiloit lutfltH i II het UMserhuiö üotte li uu uitotjn dat htH iliüfl nota guuuuKJii UübDBmki van den vang vau Uen impoi U ttuiü i uaai U uouiralu lauiien greiizeihl aau vijaiuklijk gobiuU van gtwclereui die uitóluiiemt voor ik u vijafBii Ki n betitemd om deu oorlog viKjrl te zetten ar bij de regtenii oil aannkiugt dl blukka U £ 00 k ra 4 4iig Wügelijk dour te st oiti ftuiwk i Ic noruiuie aiiWiieu der neuimle lmid n to benadeeten wat belixilt bun biutteolaadSdi vwrbruik ilenu ziade ttat tlw beöiuiten vanden Kroonraad de neutraleu niet hobboit büvr Ug t eveiunin twbben zij vuorkorneii dat DuiU cbland vau het mxi tige woid noorzJuu De regeerlug dlieuit de bctiluUen van den Kmour raad uugaldig te veritlaren onimvereeuj ug met de bonüteeaoutini een kra htagü vojpklariog ftf te teg geu namelijk du4 do iealUeerden hübben bedoieu bot gebeedo traneatlaiUiBdit veii eer luet Ï ui1i blaniu te be4 len dkjur oeu btukkMJe der DuitiKho haveiM Kon getiühjkte boe Miaiflag van KuU eeu blokkade ü tt kumion woir den iVTryf 1 VHiilil y j oYertuiglil waren tkat zij den oorlog tot een anellur aoite kou breaigoni zeilt waiir iteer w zouden worden ba ijuldig l i e rechton dor aeutraleo te Mohen ïtuA De bloiikaile zou moeten worden ingevoerd voigena Abraham Un uIih h bciKDtuiel ten tijde van den AmertlutatiHcbeu Burgeroorlog Zij moet hrtjl Keizerrijk en do wereld toouen hü de rfi eoring tien moed heeft te haiwtelen op ii wijb e waartoe wij h M wcditAlijke en nioreele recht meo 11 11 tü hel bon Oott Loiiitf viel 6 motie bij de Videre laden oodMvteutiden haar wajTw ilrey aei te tet bet Ó bathoimiiHi verflitand heeft aangetoond heitw dk bt er bt oaugaau ie den Hnvanfji van don handét met Daitwthland en do aita ipert file üijn gedaan om dezeitto beletlen J e djfer die in do pen rijn veiirtdhenirai zijn b6daoheli k en kTnukim j oon nauwkeurig ondleraaok vordina en HranfHnflVUi en H o U land h ben op verre nA geen M oïHÜofU hq olH tarwe naar DtiittiKih Ifitwl gcffioiykwk hun iiwport hooft k noiuualo bahxiedmi niet overtPoffei Er nuiot oen Itfikaget zijn in hel blok weiken le rei li w tiohooreii tw W ir ten ingeiUend iOLIDA den 27en Januari ISIB De Burgenteeetar VQorn i R h MARTENS II I Sl3n 2 1 33 1 leoQ SL De Oorlog Am het Weitdyk Front Het Franache comnuuiiqné Tan 36 Jan aseldt In Artoia artillerie aotie in den a tor Nenville 8t Vaaat In den loopivan den nacht deden wij een aanval waarbg wij de Duitacheie verjoegenjuit een der ktatme ontstaan door deiODtoloffingen van giateren l iaschen Somme en Aisiui vemielHden onze batterijen een waarnemingaJpoet by ParviUera en beschoten hel vqaaddnk kantonneaaent Hathenconriiten Zuiden van Chaulnea Aain bet OosteHik Front Uflt o oet enr ijltech e oonMnu oli ué van 26 Jan luidt Van het Huwimfae oorlo iitaone l all oiaie bUaoudeu te roaWen Weoneni Boalapeet Wawchau iTü Weeneii wordt d d 2ü Jun gömcl ï Van af 2 i JuiMiari loopon van Weenen en Boedapest rechtrttreekeche treinen via Oderbdrg TrraebinlB naar Wai schau Aan het MalUumidhe front liet UüHlourijkeche conmw niqué vaa 26 Jari luidt Op het bru g lioo d van iióvn v roverdeu onze troepen in geveoliten hij Oeia i via oeii goileelte tier alilnar adch be viudeiid vijaiMllBiijke trtailiiigea hier bij violl 11U7 kcOgHgevsiiiieueni waar onder 4 ofljoiereu alemëde 2 i ma chjnegowereu ia oiue hawlen Pokj op voraclleidene andere punten van het leoQfWfronl nam de ievemligfaeidi van den strijd toe Aanvalei ogingen der Italianen tegen Podgora den Mooite Ban Midioie eh onzo atolllngen ten Oi eu ven Monlalcone werden algoaitagen Onae vliet iiiore wimpelt bopanen op de voorraa lanfujif7 ij nea vau den vi aad in Uorg a Am lMil £iOMM k Krart ihmtmutgió en de Doaaa UonarafaieJ Uit Weenen wordt d d 26 Jan geiaeld De orereénkomatBn betreftande hetj nederleggen der wapenen door het Mtmtesegiyasobe le z gisteren avond om 6 uur door gevolmacbtig i kmlc v iHUHim doch iI sjo Jf kajj is j t riniyVT g w st tlau wid woi dt verilH i Orey mkkende op kraohilgte wijize h i4ugi $eirtio als zou hot Mljniiri t i io van BnUonlandÉwho Kaken ihot Miniserie van Marino aan ban den logigen i ï Smolckelaara op neutrale lohepen INRICHTINGEN I weikeOevaar Schade e Ij Hinder kunnen veroor Aken i BÜRCiEMEESTEK en WETHOU i DEH S van ÜOUDA Qezieu art H der Hinderwet Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan Q Oaldana korerimoleiiaar teiitM i da en zijne rècbtverkrijgwiden tothetiuiHireiden ztiuer maalderii door v rvaiagjng van den be aand auigl9a motor door 4 eleetromotoren re ectievGdIjk van 40 10 i en 5 I K ia hei perc gelegeai aan het Verloieiiknat No 35 hoak Veet alUer jkadaotraal hekend sectie D No 2567 KMIDA den 27en Januari 1916 Burgemeester en Wethoudera lil voornoemd j K L MART N8 1 De Seeretaria J V BEUSDE V eeai dA T inm jn een groop Amerikaanache Soandinavisoho oni Nederlandsohe journalisten Maandag in do gelegenheid gesteld oen grootei hoevoelheid Duitsofae artikelen te on i densoekeA welke in de hnevenmalea waren gevonden aan boord van neutrale door de Britten in hun territo riale wateren onderzochte sobopen Daarbij waren Duitache juweelen fuci fers aigamttendooEon enz At diei artikelen hadden hun weg door on zijdige landen gevonden en waren ala brieven of drukwerk aangeteokend Vele van die ifiakjes waren in Neder land met de post meegegeven en van Nederlandscbe postoegeTa voorzien Ëen aantal pakjes met rubber wai van Amerika via Holland gezonden Allo waren geadreasoerd aar denzelfden persoon in Hamburg Ooki waB er veel Duitsohe tpropagandaliteratuur onder zelfs in het Arabiach en Hindoestanscfa Doitschland Servië De oonespondent van de Daily Uaill te Athene raeldt dat Duitachland Serrië tracht over te halen vrede te sluiten door aan te bieden de monarchie te herstellen onder Ooatenriikache souvereiniteit waarbK Prin Eitel Frie drioh koning van Berviö zou worden terwyl het land zou worden vergroot mot een gedeelte van Bosnië en Her zogowina De Correspondent voegt er aan toe dat deze voorstellen door ServiÖ z n afgewezen nofliiiOOii oh koren voor Engeland Oe fiURGEUEESTEHvanaOUDA brengt bij deze ter kenxiia van ite belangAiebbaiiden det door den heer Direoteur der Directe U iatfti f en eIe Utre oh t op den 2öen Januari 1916 exeeutoir ia verkjaardl het Kohier dor iriaadbatatlUne ever hetijaar 1916 1 lbt yponaieM KoMer ter inarorde i rin is gesteld in handen vaai denf heer Ontvaafi er dat ieder die daar op voorkenH verplicht is aUnenaanÉitag op den bij de Wet bepaalden vijet te voldoen en dat heilen Ingaat de ternuja van zen weken Unnen Ot Timt verneemt uit JtoekarcMl dni Het eontraot voor den vorikoop van Hüli OOfl ton Itoeowonach koren tvaii het Uritawhe ouvernementjj I üaiendag getookeod ia j i i n B e I g i 1 Mpii nwUh uit Bom van Gent Door do HiütmierB iH aan do Hotgjadhoi nwinnt n van 17 tot A y jaar trit Hplr ziuite en mngwvhtg oio andoni op d fobri t alhier komon werken hot vertrek naar Holland deze week verbmiten A rutero 1 lolgon mochten wol FEViLLETOX üe hobt goiijk dat ge voorzidfaitig iójt lïijrak James WaRariadiond Maar tiu toUig no c odemand weet dat e heer Jamo Waller de eonte votéi iag gehuordhorft behoeft ge or nJet aan to twijfelen of ik do reikte mftn wel bf n Ab mi iheer Jamee Walter Ja u ie bMend ds krant bevatteeeu groot artikel over d a ndlllonalr Wal i la dat waar V vro € d uuder mot gefroiwtt voorhoofd Danm jet ik bier mijn intrek vroeger nemen tan ik eigoiUijk van plaibwa l mijn baguge reeds hier Do portier antwoordldetoo0tonm ond Dan kan ik u ook da oli k bowijsen fliat ik de reofate man ben ik hc j lie Mieutels van al oA n koffors bW mij Dat geloof ik wèl en tr cii het nx c u vreeiud toot cbijnea lizal hot mij nrider deze nmtftaiwHgboden mïMïten vergoven aUi ik u verwwk morgen tonig te komon mei dén agent van het wonln ureeu Dto man heeft mi ook nog nooit giozina maar die zat mij geen zwarigheden in don weg leggen Tk zaj hora dadebjk wühriiven bit Mj moi on bij mij in hot hotel moet komon Nu hoe hot ook zij Ik bon Wij in u zoo n voorzk tig ni rtauwlotteTHl man gevond te hebbon Dank n mijnheer nuaar ik gadescs betrddcing vprlaten MijnbnerSoObeek de gmi weot het bfj hodft reo gasorgd voor een gwnhikleri üpvolifer OMeboon een beetje onUlvnideni mncMt Jiunèfr Waller op weg naar zijn hiilel loeh laeben no zijn morkwaaïYH en toestan Toen hij te Jo hamiwibnrg per telegraaf aan een a iu vttn vaate goederen Ie Berlijn laet j f oven had een woning voor hum to Imreii had hij er volMrekt nirt aan nlwht dat hij In zijn geboorteatfld volwla cn ombekond wae l v k nn mot zijne papieren inde haral kiui hij K ni ikl i lijk aantiioiien wifl bij WB Zomira hij In het hntcl wax aan Amnen Kohret hij een paar regele aan i n sKenl waarin hij verzofjit mttrgen de ntele van zijne woning te mogen ontvangen Hij anholflB ïteli kellner gaf h n den brid en beelelde een flew4l miterrtwoarde met p ttgnAf lTet Ie todi een wonderlijke gedatthte van len portier dat een zwenr Maar In B jne plaats ic woning 7Atu iiionengaen da ht bij maar nl Mnd kent mij hier te Rerlijn te holMhmuler Ie eigenlijk de eenJKe die zou kimnen beveêtlgen dal Ik IftHMW Walter ben Bn de keilner vmwilc hij er In gedaohten Wj toon doMf liinnénkwatn met 4len cognae en het Itemwster Hoc h b vroeg hij hem I nle Brendan je l ont een ZwHIsw Waar terug m ru0Ue wat uK Hot vs4o wandolen had hen een weinig ao agre en j 9 Xa99littg6ro Ó9r Nadruk verboden j Dtxdi tbftn nu h ortuio geraankt bad nu hij in Aliika groote rijk t dymvnen verworren had nu hi te BMiia WW teruggcke rd om r alt eeu gehivoret te krven au mo ai m te alleraersie plaate Heloa sioha i Moos gaattdd worden voor het onrj verdiewT lijdmn De leven j ren waf wHIE i veratrekeib maar bet waai zeer tiobt ino eli lat bij weer ini vrijheid wae In elk geral koa MJ daaroaar laten iaicHnMereD J BH Waker werd in zi e overl ciaungwi gtOtoard door het binnetir traden van den kdlner De n llloQ lSr dfaheente vooitre ffei rookte 2 ne i aar ging vervoljfetw nit m bracÉU êm aveiid or In den Wintertuin I vol0fladea éaig bMOtwoorMe Ml het t4 t fD van GerluKt H 9l wfMMkdée dMuna in êe Ud rfffkd en iMilMiite lMh en in al öe verh aaiingetk SEooala de bmroiier ener kleine tad m xMn eemto beioeic aan een firoete stad VemiMM keeede kQ In ijn hoti4 Terwijl bij aoo op de sola iagi beiiiiuiioi iii öiab dat jaren gededen een dokter hem gewaartfdiHWti had voor te grootakraobtKin Huning en voor faenrl genioedevanidoeningen dbar i q ha t aiet g eet iu orde wi Aanyanli ijk bad de gödiaohte niet va g onoud te ihk b tn wfl éei pfdiiB beangatigd mx b later had h j alios vergoten Waanwn zou hij bm4i ok to veel iwipaimen Hij kon 4mnwr een gemakkelijk leventje be fcen o anderen beüdeu die zirfi voor iMsn Ine nden I Heden voelde bij zk edrtor tocb verfiM tM en wair Mijde dat Iri kon blijven Hggeni tot hét tijd wend om te dineMpen Voor do afwisseling wiWe hij van daag oMut in eon reststriwii cMn eerenpu laarom ging hij por rijtuliig nasr Hiiler Ottrfer dfe Unden Na Iat bij bed i egetm wbb hei ncxg geen üên war bOI wns eenscboone avongd da rr m bertool bf tx te gaan zien nttar aijn woning In de DiergnardbtftraM Dmr wjus hi nog niet geweest Tom WaltfT dttar kwAm was det povlior w 4 oeniigrtiiin wantrouwend Etni K h ol vreontd hoor tüe zicfa be keiKÏ maakt abt hnurdor van do eor aio verdlfping hmi het wai zijn pbcÉit jm r voorzichtig to zijn