Goudsche Courant, zaterdag 29 januari 1916

aidia variaagana dia aiat ia overaanitammiag iHn U biangan mat da DaanMha laehtan volgaai de iatanMüeaata wattaa Da Kopaahagan drokt lyn vreea nit dia alom wordt gadaaU dat oonfliolaB mat Dnitaohland waar ohynlHk loUaa aQa Ook da National Tidenda pnblioeart volgeu de DaUy Na wi aan artikal over de ojpzienbaraada vanlagan van Baiil Clarke in da Daily Uafi Wy hebben nu CUrka i barioUaa gwiaB aagit kat bUd en knnatn vaatataUan aaade baad vaa de ofiioiSale Deaoisha ataUatiakaa dia voor OU liggan dat atja i tm en feltaa op maart balangrUka ponten volkoman onjniit lyn Clarke noemt in het bHlondw de Daaniohe invoeren van ryit vlanaad oleomargarina ipekantbae Wy hebban voor dit allei zorgmldig oadataoakingun sadaaa aa anaoijfan bUikaB i i gakaaToBJaiit taayn otop mUaideBda Qia ta aüa gabmiktDa National Tiden da varwyt Oarga oherp geaa enkel oMciM en batrouwbaar hobaam voor syn inliditingen te hebban genoemd Indien da Eogelnhan twUMaB aan de aitwarkittg van hnn blokkada bahoaven zy iilei ti lederen loaBdinaviichon koop man om inlichting te vragen om overtnigd ta worden dat haar uitwerking voUioBMn U Hierop geeft het blad eaa groot aantal cljfan met al kaa verklaringen In Amariika Uit Waihington wordt d d 37 Jan I Er il aan vaiaoah ingediend waartin wordt aaagaéraagen op een varbod van nitvoM van munitie Dit vanodi il o m ondentennd door de jz g Vereeniging van Amenkaaniohe Vrottwan voor itiikte aentraliteit Hat varaoak ii in handen geiteld der jStaaticommiiiie maar men gelooft niet dat het veraoak aal ingewilligd iwordan VanwlwideM Senatoren dia iM varzaak ondenteunden dodao igingan om een algemeen debat nit lokken maar dit bad geen loooei aar het maerandael dar taganitanden leef zwygan Bkda van WilioD £ aa Raotar talagnD ott Maw ïork d 38 Jas maltlt In aaa rada by bat faartnual van da BaUway Boaiaaai AMoeatlen drong torendent Wi on krachtig aan op da htUM e vehleAiEing Bh kad allea gedaan om dan vrada te bawarw maar da vr eid en de aar zyn beUngrgkor Uan de vrede De Amerikanen zollen hooit dan itr Jd uitlokken maar zollen dien evenmin lafhartig ontwyken Ik kan niet aaggen hoe Je intainationala liMiekkIngan van dit land morgen Ballen ayh en ik gabraik dit woord in letteriykao In De oorraiiioiuiaat van da Tnbune ke WaduagtM aagt da dwa iaatita lerhuia iu derk iiaiag met aeni piwilir tail M almnaan aangaopian IMl elke ieaing ia kal aaaial iaainritenaneni meer gealoakaai fa dsaarar l e h Kf hei KKi UJ de tw ede l l thaui 3i De arbeidmlgsvaardigde Tboraae verkiiarde wel ia waar de wel unnoodlg Ie aduai óaA hij veraeicerde du hij de regeerina lijo steun uiel zal onilioadBo Het i gem bemoadlgenda gaf loi ble voor allea die naar danvr de verlangen dat eia der parüjea paa begint Aaii kei OiMteillk Enmt Hat Rnaiiioha oommuniqtiivaa F 27 Jan hiidt VUagmigen kniisan harhaaldeigk in de bunrt van Hoiga ao Danaborg Ten znldwHtan van Handij maar hadden onze varkanaiasitroapaB aaa IioooMToUa ontmoatiBg mat dan vgand Taa aojdooatao aaa Koiki dronaan oaaa TerkaoMraaan yyaadalgka wasntpoit biaoan b GalieU aaa da middeu Btrypa aatda vaaa4aüaai4iUa ieba hietingen I voort Aan S Bajaatar in da bunrt van Oeiaetajko aabS IM braggehoofd laverdan y aan handgianateageveobt Ten noorden van Boyan haan da vgand na oaaa locognvaa drie atynan tot ontploflaa tTSiUMB gabraaht herhaakMBk ooa gatxaaht aaa ta valian maar ward taraggadraaan Aan ket Kaataiiishc iMMt Hat Rniiiioha oommnnioné van 27 Jan luidt In da itraek vaa Btaaroan habbaa wy het offauiiaf van de Torkan tot taan gebracht an kr jglgevangaaan gemaakt in de buurt na ICabighart gevechten met Tutkioha i fd aal i ngaa dia voor om gunitig vaiüapaa mm nweenng uu liuwtei te mMttcu nju u ei de Ëatenui wmer oegnjlieiijk Uaar laiiuen tm aarzelen heeft 6e ié venueugd en bracht iKil dw uodergang van hel moedige ij ennuedige MUBteaagvs dat vanden aanvang al een trouw boadgeaoot ad Vandaar dat de keuii en zün minietfgiH euiXiileo he land voor venlere ellew te bewaren en zicii liever op geitade ea ongenade over gKSVCU nnsuniiuiii SATEBOAO 9 JAjTOARI 1816 Tapijten Linoleums ICRGPLAATiS voob If Tweede Blad FIRMA B DE JDND GDUDA De Ooriog OVERZICilT Montenett De duur r gebmm keriuaUeliJk dlnc die e n leeken venrUind te boven Ijtau Nn er mei de uapiwMie va Montenegru Uec4 IMUKMandelt Ot tmtijft JsaeMe over ilMe eente lapMMiMie lUt wdlawaar van zeer gniagt beOMftMil voor het gaoai lw krUgBberMJt iMar lUe toch uiel waWf den burger inual geven Br wat vet n uw ti hebben de Mtraie mo radMAtti m teze tijden wei noüAg Achteral blijÉtt dat Munr leaegni er niet aan denkt zich aan handen en Voeten gebonden uvar e leveren aan dm aiaahfigen vijand Ml a aüH e u ik e oan hierin te zbt a dM de rapiering iirel bet bijltje er MJ neer za leggen dodi bet leger i i ilet Hat eflert dal de nadartaag van hM kleine damiere beiigvolk tegenover den homMtlataai kerkeren vUund moIHt liebbeu op de gonoederfo van de Centraien la in niet geiii inaie ven akt feior de latere berlchle he meldileri it van capitulatie voorlooptg nog geen aprake ie Uit MoBtiMKr aache bron werd een eentgMIhw zoMetiinge 0 eldering gegeven De aiappen bettvffende het nederIIÉgen der wapeh haddea uiMuitoid len Ami Ujff te winnen ten eiute d n lerógttcM in de richflng vau rMgorttza ai Skoelari te verzekeren en te voorkomen dat andere troepen die zMi op andere fronten verd r van Po ontia bevonden iu hun bewegingen werden belemmetd en tevene om tijd te hebben om de ServMhbe troepen l odgoritza eaiiltnetari in de rloliilng van Aleeeio eu Duri o Ie doen ontnihnen liet ataal vaiN dal de upmariwh van de Ooale sri léA4ie troepen daardoor inii f ntB een weeli vertraagd werd Het Montmegrijnache l ger onder Mding van gowraal Waekamii wt du den atrtP voort met het doel coniarl te viMikn met hel ServLwlw Imniddele i Sltoetari bezet en wordt dm M Moi negr jn9cfte leger meer 11 meer in iUa hoek gedreven Vaat mtuil iSxul Ook dat MonleiM ro wa ienMiletand heeüt gevraaipéén voM Maal Ook dat de rtrijd ia hertat Dkt het bO i it tot het hervatleo der vijaodetijkheden in volkoiutstovarmiamiaillng van alle varaiiAwoorde kila en iilBi A i a dll a i aMnd eehd l Aüf MoutenegrijnHli Begaeiinir ketland bcibben verlaten oai in balhn iwhap naar Lyun te treiUien waar betere tijden jtuIWn wordea al p w 4it Het feh dat kaning NikiU zMl niet Id Ital VoMgt in het laad waar Qn ebhoonzoon ho racher ia doet vemneedèn dat d huidige gebeuiieniaMn van invloed zijn g weaet on de betreickingen der bedde vomleiijke taaHM Waamci Milt haett de Ihaaiaaden noqiiglBiv 1 uitgaai eod o konia NÜiia m r h gevolg dit £ at li akhana niet capituleert Oa da ko Ma en dM aidia ia de liladn over dm tiM PWfe nmaoediiifHB aw van den ooria i dea aanvang dewan wa man hxl r yiijm l dat lie oorlog kort zou duren Naai mate hij echter laniEer duurt wordt iien n ig peueiaHBiiaüiier over den lijd die nog vóór den boeg is Wij harinnereu aan een weoni vm Kllchena dat aatreeka bel Hiad van 1914 werd ge irekeo Hij aaide kiea M i kan te uawaraood zaggea Mdafdaie ooilog voer on al begonia Wij heWen de ipila van ioiize voorhoeite uaar Kninkjijk geininden ea w den vtjaiid 1 hermuateltn In d lente lal de r M van ul e vooiimede volgen en tegen bal einde van 1 16 zal hel hooldle tf binnen oiiae getaiiefaiekring komen Wij bebtieu geen baalt ilet ia opvi lenü hoe dece woorden kloor len Inop dor gefceurleniwon rijn t awaaiM L Want weNieliik io het rixite leger van Engeland nu pae i de keöwt nu bet dienatplietat ontwarp i aamganomen IMenteiigvrvolge ai ov ui a na oinatlg Kitchener s vooritpaUing dé oottog in dit jaar zijn hangietMint benOien Dat do oorlog iu dit jaar lal atImiMn woadli knal niel meer geloofd en dat inen in ËngelaiMi reeAf reitelém iModl met de inogetijkhnld dat nok 191 er in bolrokken zal woriien bHjkt wel uil d e nWatlng van la Tinie waarin hij In verband met ie rmile koMen van den oorlog aanjrlniasl op KuiniKtM i en zegt Vori t voigwide jaar worden de iMfttm op IWIO inlllioeii pond meer hia 19 millianf rolden gettihnt E i gaan twijfel aan dat de hulp iroanen van I rijk bij een zulnitr beleer voUaende zijn om dwsorv reiwlöhtigen laai nog zooveel jaren tv Iragen abt nnoAia mncht bHJken KÜohener voegd indertijd aan tijn woorden nog t een en stMtor toeall i Imigenblik wel de moeite woaj d H Mn herhaald te worden onkttA laarin oek dingen fcenlen g aegd Me o den hoiiBgwi dag frappoeren liHM de wijae waarop d vervatte ooBdipiming werd liewaarheid Hij aeide in aanalaiting aan de wee soriieenli paaaagve het volgen JialnurlIJk ipijl hel ona voor onze lomjgcnoolen dat we zMn noglanga4niBr zijn dan Raaland met hc f e oeien van om hradit maar zij nnneo zich er lenmin e mee Irooaew dat een jaar of twee verder rannw zij naar mot zullen gaan erlangen wij tn ataal zollen zijn ip in eentje m befcooriljken oorlog te voeren Ate de vijand tol dien i d overwinningen behaalt U dat kooïpiel to boter voor hem maar nieü jiMn de K ie hurende toeiHane van onae ger legenlioudeo Uefte oMating ie van het laaM aB 1914 Hei zou tot Jantiarl 191G Aueu eer de dlenetplIeM in Engeland waaon diiD Engeland begint ima bat vennen van een lager Hm tiotwerp betreHende dendle t littt In Engeland is door h t l a Loopeps Vitpages en Tulles Openbare VerkoopiBg Cam canlant a l 0 pp WOENSDAG 16 FEBRUARI 1916 de morgens ft uren in bet Hnii Wijk B no m aan het Uuktveld te Haaatraoht t n oventiu van Hataria J KOEMAN van den gehealen door den Heer J vih Din nagelaten INBOEDEL waaronder eenlg cewerkt GOUD en ZILVER Te zien DINSDAG 15 FEBRUARIvan 10 tot 4 uren 26 Notaria N P CAMBIER VAN NOOTEN te OODDA zal op MAANDAG 14 FEBRUARI 1916 deiavodi zeven uur in het hotel Da Zalm a i Markt aldaar publiek verkoopert Vier aandeeleo alk groei fl2B0 darKaninkliJkaMaa rina KaaraanfabHIak Qauda met inbegrip van het dividand 1915 Het gemiddelde dividend ver de jaren 1910 tot en met 1914 bedroeg 32 jo per jaar De aandeelen worden per stuk verkocht Verdere inlichtingen geeft gezegde notarii 23 1 De ooaraaUnlin DnMiehland In een vergadering van uitgeven van Duitache ooorantea ii druk ge aprokan over daa aaar amitigen toehtand dia in hoofdzaak door da moai liikbadan by hat bauakkao vw hat papier ii geMkapea D vergadering verlangde dat kat var foik van oootranteapapiar door aan Tarordaaing van Ida ragaaring beparirt zon orden Raider variangde zy natitaUiiur van da 00 mogaiyk ook om la bbHakwi van drakpapier ward iter geklaagd dat zdfi vala ovarlaidapanonaa gaJoovea v dat de ooa ataa door hat itMgaa pm aaar vanUaaaa iiLdaadvarmtiea dia da tnggagraat voor vala souranten vormen iga g a d aa ld lomi eaUi tot de helft tar jl de loonan m de nitgaven voor radaotionada loalaindan baitengawoon lyn geitegen Qa Daaoaoha pan over da debatten in hat Lagerhnii Het niaawibiad Kopaahagen dat len gealiiSerden goed eind ii bapreekt hst vooritei in Ëagalaod om ia invoeren van onaa ge landen te loan bafaiken tot da koavaalhédan lia voer dm eorkw irvdae iagavoatd iat blad zagtTolgaiidaTimeatZelii ndien het plan op sachtainidge wB r rd nitgeroerd zon hat onaatwijieU inzen handel émitiga jhade toabran aa Hat U doidaiyk dat Daaam m net tMannaatnvttlP gotl 0 B ladraigdr daas da wdare orlegvoeenda mogauUiadaa iadian kat wordt dwoogn ta awiohtaa ibtt i Bna 1 Mn miuiii Langa Tiandawag 87 GOUDA M TEL as otaci ele jian an itaohiog voor k WITTE BIOSCOOP PRACHTPROGRAMMA met Extra nummer De Watersnood N iitethiiMn m tornik i i 1 Die Trompcter de Kaiacrs Marach Vollitedi 2 Die Unwiderrtehflchen Walzer Joseph Lanner 3 Oroote Fantaiie uit de Opéra do Profeet Meflerbeer Viool Solo door den Heer Joa StOfdlMl BLAUWE DRUIVEN Amerik TAFELPEREN en APPELEN MANDARUNEN SINAASAPPELEN CITROENEN NAVELS 30 iinaaiappel zonder pitten DOOSJES DADELS KASTANJES HAZELNOTEN OIOGERNOTEN ENZ ENZ ipmerking baichoowd wordt ali aaa ma llaag een beroep gedaan op de luaotia sMMtadiairlog aanBemitorff Itilktitidigtiol patoü Mwadiawlof Generaal da Wat Pe Volkntam bericht voigani aan Tsuaad pasta 2s CorL a W7 ater Tonc boxetels Pa WEUER Apotheker Gouwe 135 Tyfoon 97 10 ina üï da Wat dan ragaerioiibrirf VM 13 Janosri haett iieaatwoonl en haaf t leloofd itnkt gehoorzaam ta iinaaa lat varaoak vaa da ragaeiiag bateal aada daa aard Van zga mtlagm De iiiafwiiaeUBg tnanhen Botha an Plaaterbaricht nit Pretoria Zeer mooie Mliede meuifeien all Taleli Stoelen Kutoi Spicfeii SdiliderUan Theefafeli Buffetten StSI neidilemen ten In leer en pducb Boekenkasten Tweeperaoons onbealapen Veerenbeditetlen Kapokmainunen Slaapkamermeubelen enz enz allei ipotgoadkooi RufbeUeede Uerrtodea van 117 60 Styikwt f 20 StlU tafel f 9 50 Spiacelt f 6 0 f 7 M enz 20 HMNSnUTMI ImdriiiÉyilhtliJÉL HeWai amf FErHiLETON MUernH gegaan Wei hadden de Uoom s hel goed maar rijk neen vroeger waa h beter geweeat Toen Maria dan zoo prak met tranen omlloersle oogen ha en de beide oudoiw He zielsveel vin Marie iiioldoii inflig meileMden mei dit al les naiar konden niet ikrert bestoi im on Kare maar ineens te helben Lang duurde de tilto on Iimmi vader Boom eindelijk begon tewre km kiaii fl tfln WSorden voor MaHe vemifliigend Kijk een Wer Marie Karel U een baHo jnngwi niiasiiilen Ik ken kam niel voldoende niaaf JIJ die van h u h iudl inoet hem kennen Dal bet tr arig la met hem na zijn va Ier te w 4aig naliet is Ie be IJpen Uaar taartegviiover slaat dat Ml allang klaar hod kuntien zijn met zijn tiidles Nn Is t de vraag wat te ien t is nc onmogellft Ik kan no 4i raag de Jongan geld geven I a l bij een betrekking zoeken Dal in hei besie BMIare tranin weWen op In d Mis oogen van Maria maar nleis biUp VMn waa t bleef onverbkkletijk Karei ontving da medrdgeHnig van Zijn meiaje dat ook zij geen hulp leer gaven kon koel en verstoont Uij was lal genoeg om la beweren dal zij d i iwhoM dzarvm was on hl een drifrtwrt lle i hij weg Marie tn aagst en zo g ai nerlnlende Ben dag twee kgi glngenheen en Karel waS niet te zien ifi bleef welt en 1b enkele maloi dat Marie bij z n Iniia waa komen vragen had hij tUb opaatteiqfc hall gekonden en konr paar Ie pnKMIge omstreken daar zoekend m gttak dat zonder pUciit4ietra liug idiaaier te vluden is Marie spoorde hem wel eena aan 11 tbagia om toch wat meer lowor en doch late wanneer zij Karers irütbaien over baar benneizuKiiC Ijdw laeeMt zweeg zij maar stil o r d rt i a ig over i oilvallen 1 Even kiania probeerde hij op lo 11 aaiigenanien toon vlug Spre i adFjtZiüii Ie v entodigen en beeHool a awF i Maria Wï zijn nog zoo leailük jan zo guAMIJk jong aaram aaaden wij aorg hebben f £ a uilgeialen ld vtlmhw Hul irdeïi zij verder het leven door écrgen meer aan ilenkeml aid aan genot en phaier I Dit spd duante vier jaren Toen stierf Karel a vader en bij opuBBBken van dipna lertanienl ij hol ngeien van diens zaJien kwa or aaevele dingen te vooractijn Karei nnoH vermoed had dal hij vwrsiogen wei Zijn vader bad icva fMioii i ien meeleven en ztxi Ijwani hel dat Kaïiil ook bitter wel 3ig begreep van al die zaken die o ni zijn vader dood werden imrgelaial Kort en goed t gevolg rm dM toen alle balen en Khaiden wanat o pg i a zl Ui l de rekening zóó iMiwiig ka voor Karel dal bij Ma een paar honderd gulden overMeid Kari s vMler had een grootebootAg ri refold die kMr veriieenteinI wpen door lieheer van Vreemden I ngmaaitand verloopen w s De iiak vaikaeht hU en toen alles was ou i dw afc Meld Kerel nwaWikreedl keide niat i erd gulden Wat au Zoo onfceeorgd vol levenadBlhaid nj nndsre was zoo triestig an terleofgeslegen liep bij nn naasl Marie oori die blitire tranen schreide om Isrei s letearaKiHng En niet om t aki was zij verdviiüg maar om de itlore woorden van Itaial iHefceen oveialieii wel dal hij nM tH b rueW was OW Büw vadert doe iruar alteen booe dat Uj nlela teerten had I ZoiKdar geld eeide Kand kan Ik aiM laven en wal moei ik beginicn i Had ik teuniaMe nog aar iooveel k t Ik oen jaar sludoeron 1 n dan haalde ik mijw doctoraal en I Ml geld verdieaeii als water Zool rodeiiocrde hij maar zonder ivertidgiiK zonder eeuige geeoWrilt Marie n thea avond trourig ar haar kamer waai Karel had d Ab ik geen geld krtjg Ik er een eind aaa UeMneeiil eilieden geailueid had zij leen en arel de helolte ontwrongen hei itie te doen Ztt aoo awt haar duder iriiien Wie weatl 1 Mw din m over Dames verrast Uw echtgenoot met een Scheermesscherper SUCCES waarmede hjg zgnioheermei in enkele secondna vl HUoherp maakt Pry f 1 60 naar baiten f 1 6 Rrma A QUANT Kleiweg Oonda 10 Jaren waren llj al geSngagieerd Vaa t da acfaeoliaMn liepen ol OharreldeD üj al mat alkaar De taiiiillie keniMwo buren a wie niet ui y i0mi het xa ia laa Kan Verhoeven en tlarie fiooB zouden an paar wordea Op een achoonen zomerdag vol zonneweeide eu bioeraengeur werd hun engagement puhUeic Karel was twintig Marie negenide de woljaie lesda voorbij dus healoot men dat het nu tijd waa geworden dat de meneciMn MndellfieMM konden zeggea o die diezija verlooU In hel hegii gaiwlaa dejongeiaenr sduo zeer Kard waa atodent lade ebcikuiide Maria Ihuia Uj moeder en boewei zij niet tol de aUereereie anden van de univeraiteltaslad behoeden lodi werden de nederige ooa wi g lide burgere genoemd redenen due voor da b de jongelui era zonler zorgen da lachende to keomt In te gaan Miaaobieo waaat ook wel de en dat Earelaxi weinig kl te znagetooi was en daardoor niet gloed nl vlillig studeerde t olt ge beaecU hij jniat vaMoeade om nie a oMnebaorlijk stndaat ta worden aaiw Die t aazeUatodie voad hU vanicEriUialitk Uever Inleirie hij ol faalde met liuia nran ver ia Abonneert U op dii Blad BIOCLOBIN OnoveHbpoiHiaar Versterkingsmidilel by zwakte bloedarmoede bla noht an aannwswakta i i Aanbevolen door tabake N dwliüuliahe Artaen Proeiaaoea met litaratnnr op aanvrage palto varkrijgbaar by de ChemiioEe Fabriek ENIMGOS BO l t Hm urn MP Den volgendon morgen annkatoatlüjl begon Marie mei haperende on te sprekm over Kaaii a toakeiwAon deoUe lil allM made wat Karel geaeed bad Va er Boom waa een eer lUk ttren maa Eia man nM w W ervaring en mei een g l lairt waar hel gnld aaderen te helpen Hü waa Unaaeraiaa en aan mner kieb door eeniga warkea die anora waren la g aagt to opea waa h Advertentiën D QBdmntaelteDden ANPRIKS TAN DANTZIO koopman wonend t nvmb Ka en JOHRPII VAN DANTZIÖ koopm n wonende te Qooda hebben met elkur asiigegun een vcnnootKhap vwi koopkaodel onder de firma AndriesvanDantzig ter ToortzettinK dor zaak in maail acturcn door den oent ondergeteekende K reven TSii zal geveatigd zgn te Ooilda Zij wordt aangegaan Toor onbq aalden tyd te rekenen Tanaf den eeittan Jaoaari 1900 en leelien en zal roortdami tot dat de eene pattjj aan da ander de vennootachap ten mmite één jaar van te voren nobrilteiyk zal hebben opgezegd Beideonawgeteekendeo zijn bevoegd d T nDootiohap aan derden n derden aan de vennootacbap te verbindenen daarvoor de firma te leekenen Oooda as annari 1916 29 ANDRIES VAN DANTZIO JOSEPH VAN DANTZIO NoUrit N P CAMBIER VAN NOOTEN te OOUDA aal op MAAN M DAO II FEBRUARI iqiA mugL m avondi teven uur in hnt WHBf hotel De Zalm a d Markt Idtar pabliak varkeapan No 1 Een goed onderbonden met erf on grond a d Floweelentlngel 00 62 te OOTJDA met de daarbij baboorende in goeden ataat zijnde machinerleün n werktuigen in het bedrijf gebezigd w o ntaande atoomketel atoommachino centrifuge enz No 2 Een goeil onderhoudon WOONHUIS met erf en grond naaat b t vorige paneel no 19 Pare 1 n i yn in igen gabraik n te lamen groot 10 Aren 44 oantiaren z j worden na afzondarltjka veiling en afilaggeoombi No a 4 Twee nienwe WOONnUIZEN met ervan en grond a d VoorwiUens n la aa Ib naait het kofiiehuia de Kap te OOUDA te aamen gioot 2 Aren IB centiaren Per maand verhuurd alk voor f 17 B0 No 6 Ken goed onderbonden WOONHUIS met afeonderiyke bov woning en erf a d Vlamingatraat noi IB en 15 te OOUDA groot 02 oentiaren Par week verhuurd boneden voor f t ao an boven f 1 60 No e Een dito WnKEMïïIS en art Spieringatraat no 4 ta OOUDA groot 64 oentiaren Par week verhuurd voor f 2 B0 No 7 Y n dito WOONHUIS en erf naaat het vorige no U groot 67 oentitreA Par waak varhonrd voor 12 60 Ho 8 Een dito WOONHUIS an erf naait het vorige no 8 groot 64 oaatiiren Per waak verhoord voor f 2 25 No 9 Een dito Wlnkeihuis en erf naait het vorig no 10 groot 46 oeAtiaran Par waak verhuurd voor f 2 25 No 10 Een dito WOONHUIS met afiondOTlgke bovaowoning w f naait het vorige noi 12 en 14 groot 46 oantiaren Par week vorhoord baseden voor ta v n boven voor tS 26 Ta bezichtigen de laaUte 3 werkdagen voor en op dan verkoopdag van 10 tot 12 en 2 tot 4 nor en te aanvaarden op den betaaldag der kooppenningen aj Maart f Jt Verdere inlichtingen geeft gezegde otarii ten wiena kantore van 14 Fabr af notitiën tn verkTggen lyn llfl BJlsNriiiaallmiii li Ml De ondergeteekeode bericht dat met t MQ af KWECKEUHQCM kunnen gepUatit worden Aanmelding niterlik 21 FEBRÜAKI a i bS den Directeor onder overlegging van 1 een geboorttekte 2 eene verklaring van ouden of voogden dat zij voornemeni zijn hun kind of pupil Voor het onderwna te bestemmen en 3 opgaaf van da School Scholen waar de Candidaat ottderwgi ontving Vereiachte leeftijd 14 jaar op 1 Apnl 1 16 De Directeur 80 B P VAN CITTERT TE HUUR cevraagd tegen half APRIL of 1 MEI een niet te groot HUIS af rtiim Bawanhuia Br fr met prgiopgaaf en welken tand onder latt A Bnraan Oond che Courant Oonda 10 MODES WESTB WAGENSTRAAT 40 ROTTERDAM Aat DONDERDAO 3 FEBRUARI OPENING wan aan xaak In Damaa an Kinilariieaifan Ruime nrteering In ZgDQ V00R AAR8H0E0EN 40 Stitfi aaiUievtlmui JAO nSELER Waata Waganalraat 40 RfTTTERDAM arncaal de Wai ovar da radavoerio G a dia da Iaatita ladart aöa invrüidaataWng hiaU ii aapiblioaard fa ijja antwoord apiaakt gmunêt da Wet ortr aaa tnailiabanöak aaa Dawvtidarp iraai k $ naar aga aan gabeal niat varwaohta i aantrof In eaa dankrede vervolgt I hab inderdaad aaegd dat faat voQ raad moeit gn voor gioota diagao £ a God naar ik aaloude ou dit zou braagaa Ik aaide dit in da 1 dat Qad dk jaar aan eind loa makan aaa dan bloacUfen wareldoorkw en wie kan er dan twftaien dat God aaadar gaweki ta gabralkaii oaaa vrtjhaid Jcan bwgena Oaoanal Botha ha t ar in yn antwoord dan nadrok opgelegd dat k t aan tronwbrank wai van gaaaraal da Wat om aaaiga openbare vargadariag of maaaobaB vaiaaBattac toa ta ipnkan Hy vartronwda op generaal da Wat Mr voor het Kondan aan ayn plaokllga baMto Da UoatanagryaMilM Kon Fnailia Hat Joomaal geeft aan baaokryving vu da aankooat van da Uoataoa gryaaoka ko aUyka familia ta Lyon Walk aaa ooatiaat aagt bat blad t n aao h en da gewone onuaviag van vaal goud vaa een koBiaUykeiSwUia las da werkeiyk armoedige kaalhrid van da koningin an haar dobhtan en da bagaleidanda effioivwi dia yoof alle baipige ilaohti eaaiga kartonnapt Idooaaa hadden aan niet in al ta goeden itaat zbnde raiikotfar aa ny liloriiig iagapakta pakkatlaa loajai toogeknoopt mat toawtjaa Voegt daar w aaa toe dat da baniaaa dar ntiiaisnn gemU sgn mat aaar moei lUk in ta nttaa SarviKh bankpapiar Om in daaaooteaUikkeBdatoekonut jnog kalm tagamoat ta ti n ii aan ktöota doali moed vataiiobt Daprin Eaa Xania kaalt daaan moed an ag Ikaaft da koningin tavani walaa op Hta JMnna waat ia dabaaal i tatt vaa leaa lalon vaa een borger hotalietia habbaa daaa baaaaliaaaa vaatmg jtcaia aa mat aaahtkaid ab toonbeeMn Ivaa waiaai d ru e ik iitigaa moed de paerbowyaan van oa Ffanieka ai aa ring en van de itad Lyon ontvangen Bt leven uit de Hofstad XCIU De aaudaohl vaa het kraalsalaHnd IwMiak hoelt in de belde laalela wv lK a een aiauw cenlraal punt gdira k in e il tuur ifer ultgebNilae var NtaKdi en verhaiidelitigeii over daga oigen vaa den watataooed dia loo iiie gadeaMea van owvadai1aadke il ksInilleB Uet dagMijkiieh baaiwr Liuer gemeente hoeti aanatuaito a Biwnd in te zien boe luist de rnri l ntle als laait had len goed voor Rieekl te geven lÉiatera de badptaaai h AeveiLlngen is zoo vaak eu ZOu trnslig door de lueedwigenlooze zee Ikiitidigtiold van giiheel Nniertaisl Nu H li0vening n geapaard bleei lag hal In de rede dat den llaag KOU voorgaan en iilele z ai italaten iim de alleode die eiders werd gela iien door AeR watersnood Ie verIdMhtea Ue bnrgaaieealsr lelde aKk baKlrikbaar oW geiden In ontvangat te Da dagelllitarhe lljMen inde ba iladen htiiben doen zien hoe ilt aan diovenian s oor la gavimigd liMtand en oven d k wijle he 4t lie dan oJal geepmd op MarlaV bellea s Avonds van den Iweaden dig rnt Marie ziek van over mmdug iiM koorts naar bed moest ging vaHor Boom naar zijn aanstaanden thoomzonn toe en rol hem thuis tien ernstig gesprek had er toon blaiUe Uuaa cii den ouden emailgen inn en den jongen zwakkoilng iljnheer Boom wees hem op zijn tll thl iii priilMvrrto gt i lrlft wakker roepen in hel hart van Karei Ëlndeiijk na uren geaprokeii te hebben bod Karel de tieioife dal mljnr haer Boom hein én Jaar helpen zou aaar dan naoeal ook de atudie al etoopea 1 Vanaf dat MigeMilik veranderde illHt Karel eni pen dor ijverigste warcm HlwdeHrde bord wan een geeeligw hiiTleliJke iiinge man voor zijn iwiNje eu haar famtUe l Mlereen ging aii bom tunuUm fn mol don dag rord de llëlde tuiMohaii hein en Marie iiinigCT t H een wol alsof er n gaiiéiie miweiuellng had plaala gogrepen want Karel was lïn in tijn V H rde l gdieel en al veranderd De dag Muletxie waarop Karigi zijn examen doen moest en s avonda keerw ile er vrengde In de woning van de landHe Boom want hij waa gadaaad ieslaagd all een der cerSHe s iik nili fen on iedereen vooraMde hem een goede toekonnst Iftlaaa maanden vorlioiien en op al N jOggtBO BH bolliritaties was geen enHK j nitig antwoord ontvangen