Goudsche Courant, zaterdag 29 januari 1916

54è Jaargang lo 13000 Maapdag 31 Jappri 1916 weet dat hij zuüc soort menacfaen nooit vertrouwt nu had ik met hom een heftig verachil van meeniug ik inoet bekennen dat ik mij vergist heb Hoe komt dat t Wat heeft Wei liiig dan gedaan t Proft heeft kennis gekregen van zekere dingen die mij zeer verontruateni Hij gelooft dat er oen groot eohalrmlStuk wordt voorbereid en dat Werling daarbij betrokken Is Ik maggeen n men noemen maar hij is weer gwed vriend met iettnand d ie de bijzondere aandlacht der politie trekt en hij beeJt ook een valachen naaim aangenionïenu Dat i hem eigenlijk niet kwalijk te nemen daar zijn eigen naam niet In goeöten reuk staat De politieman Sduudde hel hoofd Hij bmoht een bezoek aaniemand die zijn waren naam kent en liet zich dioor den hmiflknooht aanroiMen on ter den naam Heimaenu Dit is aan Proft medegedeeld en iwvan dien nog ieÉs dat dO zaak in aan tAeiM dngiUt Stelt Proft beweert dat wij Worijng Spoedig weer In handen zullen habb en daarommaak ik me bood het ergert mdj to atMJd wanneer Proft geHJi heeft maar In dSt geval nog veel meer dan andeM Waarom In andetri Wordt vervolg d geval meerdian Settelt Vwe mêèmtcert n Hf é Spwiaal adaw voor JWiids Bal tnw VaaAwmarttea BloMaen man4e C raflcran9e TafelddnBStiëB dteéle mmztidardimimi Yaisen m Pktenitfat Siin8t ardewerk i aUstal B gijfcoon gla4 ATTEIRIE BesteUiagen Boeoiiark Inz worin aange i nomen tot Zonido aoirgiiwfia inur m dJiMlF ti iB de nik gealoten OfU in Ü B dier gmutiumbmdtni Fipm A BOOY 50 OOUDA BOSKOOR FotdgraM Htglier Wt ÜKM Opnamen tet Va TiiÉ D nnr met atactpisch Itebfl m mm CESCHEH KEMPEl Groote M mm Ui JSy m J i f i Mi yM K KnmiiMii n ii iwti i it Ruime lortefering vakkundig uitgezochte pr swaardiga fabrikaten W IMiingep Era mi fp t i 6 ROTTEIIVliM RCPARKIiell iimiiLen WBm EK lïEISÏÏ ill fflIllTEIT SLACBTM ROTTrRDimr per 6 OM I 0 55 0 55 1 i 0 55 JJliïïmmi 0 60 OJO 0 70 0 70 0 50 ROULADE aPW RIBSTUK ZONDER BEEN ROSBIEF VAN DE LENDEN OSSENHAAS BIEFSTUK RUMWET Uinzaam aanbsvelend telefoon No 3T9 40 KLEIWEG 3 Ö P DIJO i ¥ BEGiIiE WUdstrut 13 Telef Interc 318 OOUDA Mi Kolljn van Juwcelen Zllv ren en Oaudnt Wef4c0n Hortogeït ana t0 Spwial Inrichting vaar BKARATIËN ORAVBBRBN an hat MONTBBREN an ZETTEN vaa alia BDBLSTBBNBN ZICHTZENDINaEN OP AAJJVRAGE Adverteert in dit Blad FirmaC SMITS 9pg Brioht 1879 ifi iS I GOEDE en GOEDKOOPE I r 6ENÏÏÈSMI0ÏMiEN j iiikpillenpa MMir l OP FOSTEÉS piBéK l OÖ Staalpillen lOOOmbaks 1 06 icKooctipUleii 100 Btoka t Qi40s LiLazeerpillen 100 stuks 04ft Eiwitstaai flacon 0 4 Scots Emulsion flacon 0J5 I Koko Haaiiwatet 0 50 Ho stpped r Q25 Hoofdpijnpoèders 0 2 5 Kinadrópppls DE VRIJ 0 50 Vrouwendieppela a r 2 50 IS WonderaaÉ 0 fk Aambeienzolf 0 4Ö I 06g2alfi ibii i jf OmH f Ouounl Artlkeien VerbMd toffen Breidtbanden I eoUHNMIWeiaMBifcBttM 43 Kipstraat RotterdJinr Telefoon U 35 Set adres aar V kunt tMneiï lflt ie MirfE n is TOOT Gouda en Oaütnkeit vxiiü Tevens leese io Nutt a Fr ai Hmdwerkcn 16 Beleefd aanbevalend Mail M TIESEMA fff A DE JOMf i V Santogen Ci esoo Drogisterij Westiuven 11 EenvwÉNuwéadBift m voor het maken en stofleeren van MEUBELEN is bij N HESSING Peperstraiata i s dMri Billjko prezen prima matepaal Reparatie aan alle mea beien 14 Eisohl uHsluitepidi Borstülevellen I s M 1 Het EENIGE fniddel tegens YeB koTidheid Tf ipiiiiH iif iUSI Alléén ECHTy waameer JÉDHÉE Ulevel afzonderlijk is vÓQrzieïi X n ons wettig gedeponeerd Merk a o n 3 V 3 o te IC M J kWi iin fu i ji arai ToR f Pi l émr t Donker TEi ooN m M M BELOHIE ÜEIZEKSTRAKT B3 85 ST QEffPD5Wi 1 i iriii li li I mrnam I r I oedert Fi m mtvere murwe merk STER en W b 28 gW SbVftBOOIIEIIIltO E I t EII mèr k HtfA uitmuntende door hoog eiwit én vsgehalte en groote voedingswaarde Kere THvünui Porilf V 00 Senim Oonilèn Medltta I I F iiiiiiliimmdi Tirk W Onbetwistbaar hei best en goedko Opgtemotorrgwtel WeorweW Mppleleii 2yisiil irliJl IU iipiiii A GENT AUR DE OKOOl Kleiweg 79 Gi lJDA Fcyscoutanten gratis UOtmTEURS OEBfl SU OL Amsterdam V r ► Lezars wan dit blad I Been bleCly dat voor zoo weinig geld zéoveetkanleveren als onze geïUustraerde Premie PAK ME MEE Onze lezers kunnen zioh daarop abonneeren a 3 Cents per week in plaats van B Centa Met recht mag onie premie AK MESMEE do goedkoopste van alle in NedWlaid verschijnende illustraties genOeind worden G ft nog he jA op onderstaand inta ei biliet uw naam an woéaj lMii of lW4iet bureau van dit MaA ikTEEKBNBILJBT Ondergeteekende verzoekt geregeld toezending van de premie Pak me Mee i 8 Bénts per waak of 35 cents per kwartaal p p fr 46 ot par kwaitaai MÉÉ WoMVUats Jf I m XTi© u w s © 3CL al verteariti lola JiV OQ a o ci © © aa 03=t=LStr®lc ©3jk behalve Zon en Feestdagen VerBcliijnt dagelijks PRUS DER ADVERTENTIÊM Van 1 5 gewone regels met bew snummer f 0 88 ► Elke regel meer O IÓ By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Oienstaanbiédingen per plaatsing van t 5 regels f0 3S by vooruit betaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 45 per regel Groote letters en randen n ar ploafBruimte RUS VAN Hfcl ABONNEMENT T Per kwartaal Idem franco per post et Geïllustreerd Zondagsblad Mem franco per post f AlMnnementen worden dagel ks f i 1 50 1 9Q Bureau r post W aangenomen aan ons Markt 31 by onze Agenten c n Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 telefoon Interc 82 van verbitlerdte proletariërs te zullen opgroeien dlat zijn eiSchen zOndler Conaddoratie g idend zal maken tameer daar d ie lachen gareohtvaardigid zIjid uoi W rdag i l bezig gehouden met net karjukier dat de actie vau degnj I aiiieeruen in Albanië ial dragen i en blijltbaar gelnwireerd artikel in de Uiornale d Italia geeft vri nauwkeurig de bedoelingen der geailieerdtsn weer Hat blad aagt dat de bezeWngi van Nüord Albanie hoe betraurenawaaruig lUt op zicb zeU ook moge zijn luet de werkelijke levew belaiigen van Itaii raakt maar dat dlaarentegen de verdedtigiDg van Zuid Albanië Italië zeer ter uarte moet gaan In deze onmtandighedeu zegt het blad Is het het wijste om elke versnippering van Strijdkrachten tegen te gaan en om met vaaliberadlendieid en groote kana op Suocea He posdtltis t verdwUgaa die onae leveoabelaiigen on nididelUjk raken De corres Minneut zegt verder diat d Ooa tesirijkaiche aanvallen bij Osiavia luooixilweateilijk van Goerz blijkbaar ten doel hebben om Italië te beletten meer troepen en artillerie naar Ai bande te ttrl$ n V uiJfiWBOwijs verapreddÈn dé Oöstenrijkdche troepen van Skoetari zich uit in Albanië ten eerste om zooveel mogeii viuclhtellngoi i te pakken te krijgen en ten tweede oifi d Albaneesche h otden te winnen door militair vertoon endoor g Bkibenken Kan soort oorlogISraald is dtooi de OoStenrijkera te samen mat de AJbaneeaolie hoofden te Skoetari g lu udeni Ondeir de Orleken te Kpjms heersoht onruat tengevolge van den BulgaarStimn opmarsch uit DHmi Stroega en Ochrida botalugen eijm eohter tot dkiever nog niet voorge komen U 1 1 Denemarken Vorsoherplng dar Eng blokkade Uit Kopenhagen woidt aan deLokal Anz gemeld dat in de laatste dagen talrijke v ngéldche oorlog schepen aan deN vaegHcihekuat opgedoken zijn die ljï ïiandle4asclhepen ook die uit EmfmuA komen aenhowien Men bsMJ de aanwezigftieid van deze sdiepen in vet band met die versoherpfng van de blokkade iepalingan 1 n Duitalchlanid Paul Block veattgt er in hel Berliner Tageblatt d aandadht op dat men ada een der eerste gevolgenvan den oorlog al y erloopt die ook oog zoo gunSög een achteruitgang van de inkomaten in vele tarailieB vanden middenetand moet verwaohten Dit beteekent dlat hoiutenMulzenden jonge meuwchen buiten hun aohuld in een Iflgeren stand tereoht zullen komen In plaats van een ge aOht van burgenzonen dreigt er dus een geöladht evers i BEDnORWr EK aoOH dor midtten ötrypa oniae loopg rav6nj poogde te nadweu Daarbij werd hijj door one vuUr overal terugg lagBn Het Ooatenrijkaohe oounnu niqué van 80 Jam BMiA I e vijand herhaalde gMeren bij dbg zijn aan i vallen tegen het brugglenboofd ten NoordWeaten van Uacaeflizke Alle po i gilngen om er zich nieeater yan tel maken rnisluktan len voigc van de dapperheid der verdedigers Hijkanei op olie deelen van het nooddiooöteiijk front was dte Ruöstóohe artillerie biji tuabchenpoozen zeer levendig ook het Bware gwohut werkte op ver j Oboidene plaatflOn mede Aan het ItaUaansche Front liet llaliauiiB Che co imnuni i que van üu Jan meldt In de val tl lei vau Judllcarle direet ons artiU rievuur eenige vijanuelijke colonneaf uueen Alle vijandelijKe artaherie aanvallen werden atgeelagw Het vi and l e ottensief by onze stelun i gen in jiarinthië word door onffle ar iiuerie met machinegeweren gestuit up de hoogten ten WeBtén van GotFizia waG hel bettekW jKa Onze artillerie boaïilbardeel ïi€t atationi van an t otro waar v tfein tieWegia i gen weKten gemeUL 1 Het Ooatenrijksohe commu niqu van 30 Jan meldt In Mou tenegiro heerac ruM Te San Uio vanni di Meckia zijn twee kanonoen zearv artmesle inuniitie ea aan i zienlijke voori deea koffie brood en vruohiaii buit ganaakt Aan het Kaukasische front Het Turksohe conununiqué van 30 Jan meldt Op het Kankaslu8 f front werden de voorpooeteugevechteu verder ten onzen g unfite voortgezet In het centrum heroverden wij dOor een verraeoendeu aanval een alell in die door dBn vijand met sterke strijdn krachten waa beeet In en om de Dardanellen Het Turkache oomonunaquóvanl 80 Jan luidt Een vijandelijk pantaarsKïhlp wierp dateren eenige granaten in de omgetving SeddluJ Bahir enj trok djaarop terug i Aan het Servisch Front FAfliJS Offioieei Het oommuuiquéi van gisterenavond luidt De terugtooht der Serviërs die int Albanië gebleven waren vindt gere l geld voortgang zonder incidenten datj vooral te danken is aan het bestendigj weer en aan het feit dit de Engel ohe bruggen heeft o r de voornaamste rivieren Da d lj t van voorraden welke langs den weg ingerioht z n en de kanonnen affuiten en munitie die achtergebleven waren te San Giovanni di Uedua werden met traw Iers naar Brindisi oTWgebraoht De Oostenrykers en de Hongaren die Skoetarie en Bojana betet hadden zenden voorgesohoven l osten naai 3an Giovanni De toertud bij hel Oost Bulgaarsch leger jN sedert eei maand dezelfd gebleven Een Bul I gaarscb detachement bondt Dibral bezet terwfll een resetvebrigaije Strnga geetationneerd i KrJjgsverrichtiaKi ter Zee Nedarlandsche vlag psbruikt De ohef vad de HariMitaf te Berlin deelt d d 29 Jan volgpiis een Wolff iJ telegram mede Een Duitsohe duikboot heeft op 181 Janoati het selsohe gewapendet transpoclatooDUdi nUltere m d UiddeUandsche Zee ea bp 23 Jannarij een Engelsohe troepentransportstoom schip in de Golf van Baloniki vernietigd Op 17 Januari te 10 mr s morgensi hield een duikboot op 160 zeemijlen ten O van Mi a een stoomschip aan dat do Nederlandsohe iflag voerde enj aan den boeg den oaam Uelani droeg Het steeMaoHipItotite gtsf het signaal ben gestopt en zond een boot uit Toen daarop de duikboot tert onderzoeking van de scheepipuiieren het stoomsoiiip naderde op iae ditJ onder Nederlandsohe vlag uit eemgei vnnimonden en maehinegeweren een levendig vuoi en trachtte de duikboot t rammen Het getakte de duikboot sltehts door een snel onderduiken zichl aan dezen aanval in stryd met heti volkenrecht te onttrekken De oorlog in de lucht Ë n Zeppelin boven Fatqs Een Havas telegram meldtuitParys i Een Zeppelin wierp gisteravondj bommen op Pargs waardoor een veer4 tigcal vrouwen grgsaarda en kinderen werden getroffen Dit is een militair sucoes waarop de Duitsoheis uots kunnen sgn Italië en Albanië Volgena den partiooüeiren oorr poudent van die Daily Mail te Rome hoeft de luiliaanecho minduterraail zichi De Oorlog ZBij TLxa e33 1 fiua d Aan het Westeiyk Front Tweede Kamer De agefida voor de vergaderingen van de Tweede Kamer meldt dat na de behandeling in openbare vergadering van hat wetsontwerp tot tijdel ke nadere voorziening betreffende bat eedsvraagstuk zal plaats hebben bet onderzoek in de afdeelingen van de wetsontwerpen tot het in overweging nemen van voorstellen van verandering in de hoofdstukken II III en IV en in de Additioneele Ajctikeleu der Grondwet 226 Daarna is aan de orde de openbare l ahandsling van het wetsontwerp betreffende veilaening van oaderdomsrenten aan behoeftigen 39 Het Zniderzee vraagstuk I De Visaohery Ort is niet te spreken over hst afdyken en droogleggen der Zniderzee en schryft over da propaganda die daarover tlians gemaakt Wanneer de geprojecteerde afslnitdyk p ware geweest en de Zuiderzee 8 jaar drooggelegd zooals de heer Vissering voorspiegelde dan hadden we twee zeeën gehad Over de ellende van Friesland en Groningen niet sprekend durven wy te verklaren dat dan de 260 000 mensohen van de twaafde provincie reddelaas waren verdronken en de ramp voor Holland en Utrecht niet minder groot was De geprojecteerde dük deugt niet houdt het water niet Dat is o a door den ingenieur Van Veen beweerd en nooit weerlegd Het IJselmeer biyft groot genoeg om als kleinere Zuiderzee te dienen en dobbel gevaarUjk omdat by hoogen waterstand van buiten niet voldoende kan worden gespuid en de IJael voortdurend water toevoert De ramp die toekomstig Nederland by deze drooglegging boven het hoofd hangt is niet te besohryven Varkensvleesch en boter Voor het tydvak van 31 Januari tot en met 6 Februari is het gewiohtapersentage varkensvleesch bepaald voor worst op 50 en voor alle andere soorten varkensvleesch en bereide vleeechwaren op 100 iiel L r a It 8 e u e avond coiïiamtiu que vaa zy jau lulüi in ArtoiBJ uo i ien WIJ geieadelijK woer de stmcjk jn loopgraai ue ae vijaoa gjaieronj seitoaueu littu Wji bwrijdfln uaar t uii M gevaugeoen in uotnaringeut veroielae oi geacliut eeu aanial mi i üAjKpoBten Uet Jj n alsehe convmuuique yaii i9 Jan luiat De vijaocturomg i iacereaavtMwi na eeti zwaar boinba üwueui la eenag sappeo bij L arii j i biaaiiea Met tegenaaavalLaD vroeg in dUitt oohtend ooaemouiea werd hg en weer uit gedreven Ue tegenstamlersr lieten doodea en gewoadea aohter hua granaacvuur tuurde heden in dief atreek voort VijandBlijka bommaoaan i vallen in de avond ea oöhteadl bijj it uarriee en Givenohy uil evoerd werden afgeweerd In de buurt vani L oofi werd druk met granateii ge vDOhteu Nu iB het verflauwd Onflï g aohut uMwoordde ki clhtd dilg bo l eindden deed het bambardetnen oldersi reuk aan de Duitsche loopgraven iet D u i t 9 e h e oomoiuniquè vanj Jan luidt Aan en ten Zuddenj dien atraatweg van ywx naarl auvillo duurden de gevechten omj hei baalt van de ttoor ons verover l dte tellingen voort De Franacheaaui i vaa werd atgiwlagen D ttilinir Uet wij ten ZuldJen van dte Soname heb hen veroverd werd met S500 mateiri uitgebraid Inj het goheal weidönl l ar 17 oflieieren en 1270 manaehap j pen waaronder eenlge Engelactieni gevangen gemjomen De FransKlhen die in onisw handen gevallen zijn j pooigden sleohtB een zwakken aamivall te dtóen welke geoiakkelijk aigeelagen werd In Chaiinpagne werden bljj tuatohenpoozan levendige artillariege vechten gelaveid Op h t overige front ward dto ar i tlllBriBlevejid l Jieid dtopr het on un at weer beïnvloed Tegen den avondi openden dte Fraiw ïhen bij halder weer oen levemtig vuur op on j front ten Ooatein van Pont k MouB l Bton Het optroden van vijandölijlkei infanterte i tdee lngen wwd tot slaan gebradht Aan het OostelQk Front Het RuaiBiScho CDDUnuniqué van as Jan meWJ In den loop vani den verBtraken dlag zijn alodhl dei troepen van gwieraal Iwanol slaage gewocöt daar de vijand aan het front FEVILLETOX Ik ook aproik baax zwager laohend dien geheelen dag heb ik algeamuld aan het voon tzlcht op hetlekkere maal Maar zegeen kind vervolgde iiij tot Jenny wat scheelter aan Wat zie je bleek I Ben jeniet in orde Verlegen antwoordde het rnedsja tot zij zioh heel wel govoeidö doe haair vader aohudde het hoold Zij la al een healo pooa niatin orde geweest zrtde hij Bon jeweer wat beter klnö Mevrouw SohineidOT gaf haar zwager een wenk die hem deed verStaan dat zü en haar man bezorgd genoeg waren voor nunoe Jenny en om hot geaprek een andere wending te geven vroeg zii Wel zwager vertel ons eena waiiko zafdc je nu weer in handenhabl IS het iets bljzooders Koen niets bijzonders maar ik héb toch voel zaken aan het hoofd Ben je iemand op het spoor Of ie je zoaken tot dusver vergtwfs Neen maair ik denk zeer veel aan iemand voor wien ik bWangieteiling gevoel het is een onWagen gevangene Jalui hetit me zaker al moer nooren eiprefcen over Werling DiOi betrokken was bij die valr Jutót fJd zalM6 Ik was ovartuIgU dat JW dien goeden weg ara opgaan alS WJ weer in vriJlJaid zou zijn Je kent mijn coHega Proft raat Karel bad beloofd dat hij preirtas zeven uur thuiS zou wezen hijj had een vrijen avond n verwaohttej zijn broeder aan den avoniMi h Hetjwas reedB vijf miniiten over zevenen het eten Stond gereed Mies dei groote 2 warte kater waa al aOhteri de kachel vandaan gekomen en opieen stoel gesprongen in alwachting van den Schotel met melk en hiji Ue avonden kreeg en Kareli kwam maar niet opdagen i Jenny zat in hare kjuner au dtei plano Zoodra zij haar vader ihoor f e komen Sprong zij gewoonlijk op om hem binnen te laten on verwei kojndlB hom ledOren avond met oom jdroom en de moeder Schuddei het hoo d Wat zou hear toch Scheien dia ht zij Zij Speedt tegenwoordig Zulk ematig droefgeestige atukkenj tiet klil t WeJ mooi maar tel kana krijg Ik de tranen indeoogen Daar klinkt een bekend geluid plotaeMng verStOfOt de muzieAc en Jennö anrft heen om haar vader binri san te laten Gevolgd door zijnei de ilei treedt de lang verwaOhita man met zijn broeder de kamer binnen Ziezeo daar weniu vrouwtje I riap Mlf Ik trof Frila in oWstraat aan Wij komen to niet teiIsM hoop ik I Nu ik beu bHJ dat ge er zijt ik begon te vreessen dbt het vleeeich zou aaohnndén Nadruk verboden i 37 UU Berlijn roonwelde hij Bet hand hrlft is mij onbekend Hij laa Hoogedelgeatrenèe Heer I Een wiBBol van 4000 Mark dwor iiw zoon gateekend ia aangeboden docto iriet betaald geworden Daardte wleael uw emdossement draagt moet Ik u verzoeken om oon ldk ellijke toezending van het bedirag Mot aOhUng 8sUy GoldMën UeedB bü het lezen der eerste woorden was den majoor een uitroei vanJ Sdhrik ontsmet hij gmst den brie meennalen lezen om dien inhoud te b igiri pen Hij gelooide dat zijn soon In handen vau woelceraais waa giavailen én in gievaar verkeervle vooral die woordfen uw endoaaament hadd i voor hem eene varachrikkeUJke beteekenia O n Jn jongen mijn armaJqjigm kermde hij terwij hij roAtfnapanuing zijner krachten op dëbeen kwatn en met zware aohïed n dOorde kaïqer heen en wear stfkpto Om s hamets wil Maz wat lal er gebeurd j Laat mij het weten ver f J berg mij niöta verzoctit mevrouw Wérting gehad ootrteld i Ken zwendolarij een ongo l loofolijke ziwandelarlj antwoorddte haar broeder Een schurk van eemi woekeraar hééft ndju armen Hidhardt In zijn klauwen gekregen en ia zoo onibeecbaamd taianfl te berweren dafemijn jongen mijn handteekening heefli nagfiiBaakt Dat ia een leugen eeni gomeene leugen zeg ik je I Ik ik zal dien aehurk overleveren Omizijn gereciito straf te ondOrH gaan Wees zoo goed em laatj tAin relstasoh pakken ik ga met den eeratvertrekkenden tre n naar l Berlijn Op dit oogenbbk kwaoi Liesbeth uit dien tudn om te zeggen dat mijnheer Heyi waa heengegaan docb zij eraohrlkte van het verstoord ge i Iaat vaii haar oom eU bleef op dtoj drenvpel staan Neen dht kan ik niet iklkan niet alleen reizen riep dto ma joor Ueabett ik moet naar Ber lijn op staandea voet Jij moet niee i ik moet iemand fadbbea met wie ild apreken ka t andlera word ik krankainilig HOOFDSTUK XVII Mevrouw Scfemeldier was jnial gftJ reed met de toeber daelen voor heü avomdetsii Nu werd echter oiigo