Goudsche Courant, woensdag 2 februari 1916

IS4e Jaargang Wo tSOOI Woensdag Z Februari 1016 iMO iiiuwun HEIBHMTI SEIMIKES El Ein VEIHÉMTi IWO mKEIIUU maaiiEiiiit MkuhtiieuuU lOW mO HAAR Ew nilnn Haldn NM ntt lj W b5TOC Mt d ii Hmjrojl Voorkomt h S trtM OC UUnDMi aooH itoo dwM vi sj a iïs ssr m rlchtiiig en bont lth t flink gebmlkt heeft in a jaen he eaoht in mm UW AÉTHEKfll MHMiniOF UlfER lEEFT UlO lOéRUDM EN Ht UL U PF unKDUNEID VIN UDEIE nRinilKEM HEDEflftELEN MD SfM EEN lUINE FLEION F A7 Aa het Wyeiiik Ffont Hèt Fransohe communiqué ♦ sn 1 F br luidt In den aigeloópen nacht itotig éea detachement in de Dnitscbe lööplpa venkan den randlvan defl eg Kenhel ohaete yoor De Dnitsche verloren ongeveer 40 man Vf brachten 3 cevangenen iaee na Zmitfailleusés vwnield te Uebbeu öedaronde den dag was er a nzienInte artillébeat Jvigheid in de OBlétreken van Kstttdourt ten Btsoraen vjn Laos en tÖ noorden van Walverghein Verder valt er niets Van belang te beriohten iehrdve eökelé söhotea Van Friüuohe artillerie op de Werken bS g Elevoad6 tusrtihen Olie en Alsnp nl op oonvoólen In de straek bg Po vré lotharingen Hïjt Dnitsiclie commnniqaé van I Febr luidt Ia den naoht van 31 Janoari trachtIten kleine En elsohe afdeelingen een ibnverhoedscbeb aanval op onze stel lingen ten wisteii an Masaines in Vlaaaderen te iaën Zy werden echter all temggedieivan nadat het hun op een pant itydelqk gelakt wat onze tooHmnn Maiiiea te dringen f Fltooor en ooeten van Albert vBifhindèrden StJ door ons vnnr den v and deli door hem gsmaakten trechter te bezetten Ten noor den daarvan drongen Duitsohe fatronilles vooruit tot in de Engelsche atelliog en keerden met eenig gevangonan teroggtsoader eeoig verlies te hebben geleden Ten zuiden van de Somme vertoren de Fiansohen in een gevecht met hoadgnuuiten aog meer terrein ap Mlinaao val p de EngeiLacfaflkuM Het D u 1 1S Ch e ooBnninnaqué van 1 Febr Inidt Een van onise marine luctitaohipMMderB bombanteer In Hen nacht van 31 Jan op 1 t bt kirachtlg tokken havenB en abrioken In en bil Liverpool doBirkenhettdSjzeTwetrken en hbogovenö te MattChwter fabrieken aan de Hub har en bij Groat Yarmouth Geworpen werden epringende en br rwl verwekkende botmmen Men kon overal Aior kraWiage ontplo tBogwn hevige biamteii de uitwerking waahq men Aan de HUint er ward boven dien een battarij tot zwijgBn geliradtt De luehtKhepen werd a uit Uittocht van Belgiaiehe vluchtelingen lie opperbeveijiebbar van iitand en eainacnt üeelt don Minister van Eitaot ivnm ter van BinuientaudlBche laxen aai geux n i dat lu sommige gesnaenten de voorsobritten niet wurOen opgevoigd welke in zijner Exc aaat nri Viugen ter kennis vatb de üurtiouMWsieis gebracht zijn gegeven tan apzucüle van de uitreuKing van die uiaarln genioamde certilicaten net van het grootste belang i i worden geacht dat de papieren van ilaigi üde bier te lande geduirende gei uUneu üjd verblijf hialdea m a w aüogew und vesGlugscetrtiüica si voldben aau de daarvan uil vaardóg de bepalingen wijl anders de arbeid van het Oanitraal Bureau op geheel onnoodlge wijze wordt bemoeilijkt noodig voomoeQuden Ministar de burgemeesters uit aan het nakoonen der voürsohriften de hand te bovden De VI Stemi hoodt op tebestaan In het laatste tuiünmèr kondigt de redactie dier Vlaantsche Stem aan Tot ons leedwe zijn wij wegens Hnancieale beaVaren g lwongen dB uitgave van De Vlaaméshe Stem te Blaken De verrekening met de aboooi fl zal binnenkort plaats vinden De Redkictle schrijft daarbij OeMjk nit bcnretdslïiand battflht blijkt zal met dit nummer ons blad dat een hebrl ke jaarloop heeft voleindigd Ophodflen te versöhijnen De Strijd voor Vlaanderen zullen wij eotrter onverwijld en otaiverzwakt voortzetten De hu Iszo oklnglon blï De Taldgraal De Telegraaf schrijft t Venmoadelijk begaat men geen onjiiiflUheid raat verband te brengen tusschen d plaats gehad hebbende hui zoakingen en de volgende passages uit een op Zondag 3U dezer in ons blad versfchenen artikel van den heer 11 M C HóJdert De NadarUndsChe regaerin is ons inziens verplicht öm zoo spoedig als t maar kan to de te werken aan da réoiTganJsatie van het bedoelde lichaam Het is een feit dat wij steeds ge poogd bebbèii om de regecring te bewegen tot sabianiwarking om de aanokkelarij met wortel en tak uit te roeien doch dat deze poging jailmner gWttoeg SlëoMs gedealtoli geslaagd ia Er moet aohteir samemwerking zijn en zij dSe beweoen hebben zelfamok Fl 1 1A Ml 1 Ml pw Imm i r AUtcn V ilBfenwootiHfBr R Z KoUand Utncl Z l nd N Bl f rn Uniliurg F OBSaani JtmaMtdaa a r f H B MKIMDSR Ha ilnMll g 1 1 I ANJÓN COOPS Wiidatraati 29 A i aI f ESSEN ch onhol en kudMi 90 i 0j dó edM Alter r Gedempte Gracit 6 DISNi HAAé geeft de HOOÖSTE WAAK DE voor Gedrag Heeren en tani kkleeding Roout gebeele ci gedeelten van inboedels Is ook naar bniten de stad aan hois të ontbieden Brieven worden vergoed Let s V p op NAAM en ADBBa l£q deWsd E ALTSR Ged Gracht 269 DEN HAAG rkl riitg Van aansprakelgkheid yan den kaas prod noent tegenover dan kaasbandeUar zooalft dio is vastf steld door de Ned Vereeniging van Kaashandelaren is in boekjes van 50 stuksA 25 cent en van 100 stuks i 50 cent voorhanden bij de DRUKKERU A BRINKMAN ZOON MARKT 31 J Bg bestelling van minstens 500 Verklaringen ineens worden dezezonder extra kosten met firmanaamjbedrnkt 20 A 3 B3rTr5 A HiD wordl finulil op I MEH tl liUii tlIT HIT MaSAZLTM van n RAVENSWAAYZONEN GOBIlfCBBM Deze THEEËN wordenafgdeverd in verzegelde I pi ea van vyt e en een half en een Ned ons I met vermelding van Nom mer en Prijs voorzien vannevenstaand Merk vol gens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoering van geëerde orders aanbevelend J O BIJL voorheen J BREEBAART Lz STdiiölc ri rVo d V I m ii H m Waatam k e ni haa Ge stoort ndj v latr ict sist Het ib vownïl nog zeer vtoag ik hebeenalwterw ta t viweig aar bed gaan Maar nu Km ik tochgaaïn wai vnrtreUBen lalB ge h t oBdvindt Zooato g verkieflt Do morgen ail Ik n Ijjet ontmoeten want ik naar Hopp an om de Teirenrn n MJ te iétami dat ztiUen ïrnmoodMljik Wel d laatst zija ée ik ialaaeen tijii te Hn k ijg Welnu morgenavond daa Dan 4 n ik maMKen niettbui Laat on het vMstellai 9 ovennorgea Keu sWennbrgaa ntwaaU uur hlOTi komt u d tgel4gen Ja Goed zoo 1 M Jir ikMg u nogtaiaals maak allss g read g hebt niet veel tijd Ik denk aat wU d vilgettde we die reisaawraatden O la het gM moetik u nog UvMiil D giriat gtse in een asdB kameraad kcaide na enige Ulttiitein terug ant twee babkUlJMten TE HUUR gevraagd teilen hnlf APRIL of 1 Mei een niet te groot HUIS of Pirim Bovenhuis Br tr met pr iopgaaf en welkenbtaod nder lett A Bnrean Gondii Courant Ooada 10 sitiiiiit mis mmw Mt MM KIMtTMM Zondag 6 Februari 1916 Die Ghesellen van den Spele DEN HAAO Onder leiding van JAN BOESEB He Kluchtspei in 3 bedrijven naar het ï ranaoh van J B P Moliüre Mat groot tuccatf In Den Haas en aDdfre plaataan opgavoerd Prijzen der plaatsen Ie Hang Leden i 0 60 niet loden f 0 75 per persoon 2e Eang f 0 50 per persoon 3e Rang f 0 25 per persoon Plaatabespreking van 10 12 en 2 4 op den dag der voorstelling wanneer tevens plaatsbewijzen zijn te if Aanvang 8 uur Sociëteit DE REÜNIE DONDERDAG 3 FEBRUARI 1916 aavonda 8 uur TH m W DE VEREEIilGIIIG TUI STEDK UI RmmtZIEIIEIEyBIISTELLERill Met welwillende medewerking van levrmHyeeMEi MIPFERS MezzD sopraaD de 11 nW IW M jjrumiuii ta Entree I 1 Balcon f 0 50 Leerlingen Muziekschool Gymnasium en H B S halve prijs Kaarten verkrijgbaar bij den Heer DE VEN en s avonds aan de aal 2 i I Oroote Markt 42 ROTTERDAM TEtEFOON 6013 6893 Effecten Conpons vreemd oeld buitenlAndsche 20 WISSELS PROLONOATIËN DEPOSITO E voor het maken en itoffeeren S van MEUBELEN la bQ m N HESSINOr 9 Peperstraat 24 Oouda S Billnke prgzen prima mate gg tiwU BepimiÜe suk alle mea S beien 14 Dienstaanbiedingen hebben in de Qoudsche Courant $ teed $ mee 1 llUBiiieMMlIUHnMH Meclits kij ToonUhsUiliag 1 6 regeli f 0 86 voor elke regel meer 6 oentt Opguf nitoltiitead aan hetBnreau f uu u y lfiÉlllllS8il OPÖERIG IT irM Voedert nw Vee wet 4b wtvere murtre LIJNZAAÜROEKEW merk STER en W L 38 en 80YABOONENKOEKEN merk W V Uitmahtende door hogg eiwit en vegehalte en gr t T edingBwsarde EereDivloma JPitrUn 1900 Segen Gouden M daüle POTTELBERG Het beste fafélwater Zuiver en natuurlijk Bronwater Fr efleaeltfet gruUê verkryalMar Qe Agent voor Holland OATAl ONIt te Tllbnrg Vertegenwoordiger voor GOTTDA e Omatreken M M BBftOITJS Jr Agent Amstel Brotiwer KMieritraajt Tel 83 No 148 Gouda I JJviÉD m oagneel si mniili ïtrk 14SII Onbetwistbaar het beste eni goedkoopste motorrQwiel Wearvrell Rijwielen ijji nel Mjt ii l il pitjs AGBNT ADR DE GROOT leiwe 7 OLDA Prysooaranten gratia IMPORTEURS GEBR SIEBOL Amsterdam l Fabr ÏCalé het Schaafcbond 7 uur Ledienvex deriug AM Gouidto Uollandladbe Mij van LandtKxuw 1 Föbr Soc d © Réunie 8J uur Ledieovergad iring aW Gou ia Alliance FraoQAiae 3 Fetor Boe d Réunie 8 unr LiefdadSgheddfiConceri Ver T B hoeiftige Ziekeni 7 Fébr Café Harmionie 9 mir Afd Goudia Ned 6arï ler9 o Kapperdbond 7 Gebr Gebouw Bouw © n Wantogttoetatdht 8 uur Openbare vafiac during GeEOOnidbeidêiconttmeiBSqi Beteefd refEoeken wij ger veld U K mededeeling te mogen ontrangen wfergaderittgen ooneerten TermakeHikl too af i MD dei dao Is ep te TermeMea Adverteert In dit Blad ïoifiiBeÉS ipiieiayiis EiitceiiiiiiiiT Als Abonné 09 de GOUDSCHE COÜRAlWwenscIltoriaergeteekende geregeld na uitgaaf ontvangen te beginnen met 1916 IKT STEMOaiUFISOH VERSUUI wah dé HandelingMi iron d n Oomeontoraad wan Qouda tegen vergoeding van 85 cents per kwartaal bij Toomitbetaling Na m en Woonplaats OÜÜDA Januari 1916 Verecliijiit dagelijks liAl i s s behalve Zon 4il Fef=5Stdagen PRUS DER ADtERTENTIËN Van l B gewone regels met bew jijnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsinget worden deze tégen twee berekend Dienstaanbiedingen per pWtsing iten 1 B regels f0 3B by vooruitbetaling elke regel Weer 6 ets Reclames f O fB per regel Groote letters en randen naar plaaliriiimte f 1 t6 l W 1 60 1 80 PBIIS VAN HÉT ABONKEMENTPer Mrgrtaal Idbm franco per post Met Gefllustreei d Zondaesblad Ideiti fttlnco per post Telefoon Interc iüii evers A mntSMAS EN ÜOOH A tiODnemeiitëri worden dageljks angenowett aan ons Boreiiu VXItKl 31 l onie i Agentcn xléi Boekhandel en de Postkantoren t 1 lïïitgi TaMcjott Intef c 82 dttvavar var d D De heer C Veth bonden aan de Tel l eworden aan het N De OoHpq het behoeft niet te beteekenen d onderwerping van de Balkan volkeren Het schijnt mij moeilgk vol té houden dat een Dujtsch Tnrkge een erger gevaar voor de vrijheid van de wereld zou zijn dan een Engelscb lndië Het grootste gevaar van de vr heid van wereld zou zgn een onbevredigd Duitechland dat voortdurend klaagt over z n Éinkreisang en dat gaarnt van klachten tot daden zal overgaan Mnn stelling Ijjkt misschien twgfelacntig laten zij die eraan twgtelen echter de Vra beantwoorden Kan ooit een vrede dnnrzaam z n die reohtmiitige wenschen gedwarsboomd laat Vredesbeweging Vredesmogelijkheden Over bovengenoemd onderwerp schrift H N Brailsford in The Natiqn Sohr ver behandelt allereerst de bejhoefte naar expansie en de vrees vooijzijn veiligheid als hoofdoorzaken vanden oorlog Derhalve zal de veiligiheid der i toekomst afhangen van deiw ze waarop deze oorzaken worden bevredigd i De bealissing kan natuurlek dooriden oorlog worden gegeven maartschrijver ziet ook een anderen weg nl een beslissing waarbg beide zyden fernstig denkende aan de toekomstigelveiligheid van de wereld aiohzelt tottaak stellen niet alleen hun eigenWenschen te bevredigen maar ooktegemoet te kötaen aan de verlangensvan den vgand voor zooverre dezete vereenigen z h met het welzijn vande wereld Duitschland s eoonomisohe verlangens Daoeten in zekere mate bevredigd worden De ontzettende energie van dat volk moet een uitweg hebben als het geen rails voor Bagdad kan maken aal het kanonnen maken te Essen Bïaitóford eindigt m t den volgenden raad Uit het bov taaade volgt de noodzakelijkheid v n ruil Laten w9 onze eisohen van gatsswijzigingen v atlo 1 pjjaa oeii hevig beedboten maar niet flgeraakt Alle luciitflciiepeü keerden prots k Tanh t tdgewiiull bebo tiden icerag 25 lm 3a ®a l3 yxc 3 Eeh QfHcieel bericht uit l oudeo irieldit d d 1 Febr In d afgaloo pèwf nacht weidl eeh vlie aid op grcw fo Bohaal liroroeld docJa het Sfchitópt dat de beetuurdere door dien Hk tt niliöt in huh aptireden beleni nieifi werdön Na de kuM te bobben aofynjpTuiLaidi onifliarnamei de ZeppeUnMyerfl ehfllenide vaarien en wierpen l iboimnen op verBcheddène steden en ip de landïiï e districten van DötbjTghare Ldoeetershane i Lincolnshire enS teHöpdfllhire Er wend eoniige öfiïl ède aan eigenidojnmen aanigari t De vorlitóen bedtragèn tot dtuefver 54 doödfid en 67 gewonden miuf het Z Oo8teiyK Pront Aamnunten Gedurende het jaar iyi5 zija afcflgeumnx van rogeoringwwego a voox Neaerisnil l t ïilü UO gui Ueo iMU MÜ ai cl stukkeni 5 U0U IXK Luceaistukken l tHKI lKXI ö ceaistuk ueu a uuu uuu 2 ct soikkeu lU HUU UUUi lcentskuikken 2 0U UUÜ y cenlstuk keoi b voor NeüerlandBoh lmtte 1 700 0 IU i giulden M 4UU UÜU l lUgiuulaas3 üL j tM y ceniatakkoi bo ïeo uoul cenistükkeRL Vau regeeriugswege itjfx Ingetrokken L a in N dBrlaiMl li iSkvOimMi ken 7 5 guldenetukkeni 1474 ri ksdaauleir iiutia giuldens 43öa j gul der ai i ün a6 cent tukken 647 487 lUcenIstukken 81 ö centatukken vierkante i ySË ma 5 oentó4ukkeni ron clej 7i 66 2 centatultken 3a6 4 1ceoilstukkeni 2503 j centsitukken tot een nonvinAle waaide van I i67 500 25J benevens f 74 68 dtoorbrand beschadigde specie b In NederJandISch IndiS 47 000 rijküdBaldere 244 979 gnldeor 414 720 y giuldtens 418 988 gnldei Ned Indit é59 0OO l ia klensNedi Inidi8 344 2 cotttstukken Ned loJie 1854 lcenjtstukken Nod Indlë 779 cent stukken Nedi India tot een nominalewaarde van f 715 505 03 Tdegiraat jourmUsten De Tijd meldt dat mei Van Moekeren en de heer Sohstlin beiden versiaggevferS aan de Tel die plot oliilg üit hun werk zijh geiset en ddarrvan het grootste nadeel zajuden hebben oitdeKVoOden ortnlddelliik door de direotie van het Hbld tijdelijk onder haar veiWaggever opgenomen zijn Dii LokAl Anz ontleent aan de Conriere della Sera een bericht uit Uut 4a zo waarb een spoedig treffen verdacht w rdt tosaohen de troepen vanJJËssad pasja en Bulgaren die door Altianeeaohe benden ondersteund wor l den De Balgaren rukken voorwaarts aan I de Moateneg nsohegiensen De Albaneeso he hoofden Bairan Zoéri en Hassan Bal deelden whpena uit in het göbied van Krasnitsj en Hasel Volgens de Idea Naziontde is men te Dtii szb nog in het onzekere ooi treat het lot van Berat Hen gelooft ia het belang van een Mm naleving dat Berat nog in handen is van Essad I van het nationaliteiub insel redelijk pasja Uet Berl Tagebl ontleent aan de Carrière delle Sera dat op twee peeavolgende dagen Oostenryksobe vliegers boven Dnrazzo verschenen en bommen neerwierpen welke eenige in de nab heid van het strand gelegen huizen vernielden Bovendien lieten de vliegers gedrukte oproepingen neervallen waarin de vluchtende Servische troepen werden aangemaand naar huis terog te keecen De inaobeping van Serviëni te Skoetari duurt intussohen voort Te Durazzo kWaitaen Fransche troepen aas die door generaal Uillery wacdsn geinspaoteerd abrek aan pennen in Engeland De Daily Ohroniole meldt dat er binnenkort vermoedélyk gebrek aan stalen pennen zal komen daar thans ait Dtiitschland niets meer wordt ontvangen en op de ülngeisohe fabrieken besUkg is gelegd dooü het ministerie van munitie hoog stellen maar daarvoor in de plaats een edelmoedige genoegdoening geven aan Dnitschland economische wenschen De eerste van deze wenschen is volgens inj economische expansie in Turkse en de tweede een algemeen stelsel van kolonialen vrijhandel Laten wg ook volgens het beginsel van rail vragen om waarborgen tegen militarisme en om het aanvaarden van een perttuAiente or ganistie tot vreedaame besleBhting van geschillen terwyl wij van onzen kant bereid moeten zQn ons marinisme te beperken Op Üb V0 ï aitttte mogen w hopen op een oplossing van de vraagstukken betreffende ElzasLotha ringengen Servië en Polen overeenkomstig de nationaliteit nl dat wfj erin toestemmen Duitschland s overwicht in Tarkge zoowel staatkundig als economisch goed te keuren en te erkennen Dat is een lot dat de Turken zelf hebben gekozen Dit zal ten gevolge hebben het vrge gebruik van zekere fialkansporen en havens maar F mLLElOJk Uier Itebt ge voftrloopig dlulzeiod auiik mijn vriend al het overigeboatpreken wij overmorgea Terwijl WerUi de iba biUilHten na nenvouiwde om ze in zijne biievemUtsoh te steken beuunkte iai op den rug den naam van d a gxiai VerwomJart u dat vroeg deze la Ëi ü Ik cbxeef er mijn naam op toen ik aea middag mdjn bedlehide tUtzond om te wiseelen d ar ilc verwethtto dat wij blJ HoUenberg wel éia het e en zouden gaan Oe ezel braeht mij echter de biljetten terug ooenaaiid had ze kunnen wieéio l n doch vermoedeliik was hi te lui om er moeite voor te dben Werling stak de biljeiteii bij zdoh Hij bedacht waar Ui za zou inwisr a eitn Gusta Hapka kon hij nietuitzei n om een biljet vaoi yijfhondeird msrï In de buurt te wisaelen in een wliikeJ vmgen waai hl nooit ieto Icoilht Aat ng ook niet Het beste zoi ae wesen dat hij ze aan de baak ing w sssteni De graaf deed hem uitgeleidie tot Utn de straatdauf wensdhte hem goe Wi naciht en bleef nog eep paar ndluten in dte ppe i deur ataan uitkij en ZoodeeiHKi bendrkfe hij d er ennod uit B ih duw eaar voren twam en met vlogigen tred zidb verrijdende In de ricbtlag vsndeDieriaao dMraat HOOFDSTUK Xli l Jimiuck vond den prina op dto afgeeproken plaats waöhtönde Wel is de baan vrij ï vroegdese Ja die kerel is zoo juistlièengegaaiL de meikbaaird heeft hem totaan de deur uitgeleide gedlaaiL Dan zullen wij hem noB oenhalf UUT geven om naar bod te gaan wij hefcben d4 i zijne kamer voor onfl Maar nu goed opgepast I V ij gaanaan de oveiraijde der straat het huisvoi fbii natuurlijk ieder aftoaderlijk voor alle z k Sphed l I Vooruitd B maar voorzichtig De twee mannen acfbelAlbn ea Kalmuck Bleiiitsrd weg met de handen in die brocksdckeuj Aan de overzijde slapte Isngiuuuneen man voort Aan de tnanior waarop hij naar elke huisdeur keek enover bet traliehek puurde bemerkte die prins zeer gom wie dat was De man wijdöe zijn aaodaoht zoozeeraan de huizen dat de beide sohunkenntet door hem wer en laÉtig gevallen Ik had hem hcMetAeal Met opgfpaerkt llutaterde KMmucK ïijn makker toe Dat geloof ik ook i antwoordded za andem zou je bij de lantaarnje gelaat wel betcs in de Schadtiwgehou hebban Maar kom nu zi wij bet volgende half uur veiUgi vrant hij heeft een Iang roi te makea In die ilaibljheid van het bewuste huis bléaf K almuok plotseling staa n Wat Ifl er yroag dó prins snel nttdörbij komebde De ander w eS op een zwak Uchtachl ise dat dlöor de deur van graaf Abler s huis op straat viel Zij kwamen nodiafr Verdioiveld dat is de giraaf zelf flulstemde 4e prins zijn makker toe terwijl hij hem bij den arm greep Wat een gelukkig toeval De deurstaat waarachtig wijd open I Dat is tocii niet goed voor OIW Niét goed voor mm f Hèt konjuist niet beter treffen I Er is niemand op straat Voomit Gauw Dicht bij het buis gekomen tastte de pjins in zijn zak naar zijnknuttd een stuk touw aan weUtseene einde ëen kogel was ingevlochten I De jonge graat stond nog op den drempel en verfrlschte vich aan de koeJe oaohtKit t Voordlat de ongdnkkige zich kon verweren ol een gil kOn uiten gireep hem de nriMsdlgër met Ijzeren vuist in de keel en wievp hèUi op den vloer in da gsin OogentilikksUik zi n aak begHjipende volgde Ealmiuidk trók delntlsdienr dioht en draaMe 1 de ng hètélectrisoh licht nil IntusKfeen trok de athdar id nhalf bovrasteloos Slachtoffer in de woonkaaner naast de gang on gaf den ongelukkige mat isijn knuttel nog een navlgen slag op het hoofd Die zal niet zdo apoeiMg weeropsté n zéide hij En nu vlug aanhet werk Als de sleutel goed past gtiat alles zóo voor den wladi alsslechte zelden voorkomt Zij hjadèn zich een oogenblik stii om te luisteren Nèfigons as eenig geluid te vernemen Zonder zich verder om daa goraaf te beküomieiren nam de prins een ntlgBlnleuwe sleutel uit zijn tak De anidör trok zicht de kamerdeur dicht DItatJp o pendien zij êe bouten deur Ma de brandkast aan het oog onttrok De eutol paste uitmiuntendl de twee Schurken schoven de zware deur dicht Hier kan wel een mensch instaan merkte Kalmuck op Ja naar het sSol te oordeelenis het een oud degelijk stuk zooals k reeds vroeger eenmaal bij aoo nrijkei hans onder handen heb gehad VApmlt zagl Geef mij het gereedlsohap aan Het ijzeren koffertje metde jnweelen kan ik nog niet vinden n chllnlijk staat het in een vandeze vakjes verborgen achter papierenen andere dingen Wordt vervolgd A J iM