Goudsche Courant, vrijdag 4 februari 1916

N B De eootrlbatl voor schap kedraagt 1 4 e kat lidmaat i Secretaris 47 C J M KROON 1 54e Jaargang Vrijdag 4 Februari 19i6 No 13004 van Vliet Boelekade 211 een hooilendraagriam bij D ijeijvare Groonendlaal 97 een lloudkHihalAbaod met penning bi A v d Heuvel Kruidtenierötraat 17 een duimütok bij C KuMtei Wachteietraat 26 een porteiiM iiJiaae met luli bij B Jaj pera ZeugBlraat 44 twee boeken bij M K Taeuwen Gouwe 169 een broche bij O van Vliet Boelekade 121 een haMielting bij H van Eijk Gouwe 118 een kinder handBchoen bij J H Verkerk Kleiw Btraat 12 een rozenkrans bij T v IHjk N Haven MO eeil geldletuk bij O Krunp IJmllaan 107 een griffelkoker bij Malde R v CJatswegi 6 een handitadeiije bij Bennee VrouweoMeeg IH een broche bij M Herfst Gouwe 125 een rozenkrans bij J Kaptein Vlaohstee 11 een paar kousen bij G Geerland KonnJpKteeg 40 een geddWük blj L v d Velde Groenendaal 5 een zUverbon hij P Tak Boelekadie 158 GOVMIE COCBWT 3 i© CL wrs © an d v©rt©aa ti©TolsLd rrooa Q o clcLsu © xv Ö3aQ stx©33c©3 a TTitgevers A mSSiX$M EH ZjOOlT Biosooop GoudaVoorujt Praeht Progrsmma met de kunstfilm Men heeft te Sofia een samenzwering tegen den Minister van oorlog ontdekt Men deed te Sofia aanplakbiljetten van de ihuren scheuren die heftig te keer gingen tegen de Ministers en ook tegen den Koning Op Korfoe Een Havas telegram meldt uit Saloniki De Franaohe overheidspersonen deden zegels leggen aan het Achiileion het paleis van den Keizer op Korfoe Zg besloten dat de Servische ambulance in een bygebonw van het paleis zal worden gevestigd Vredesgemohten Uit NawVork wordt d d 3 Febr aan de Times gemeld De Ofaicago Tribune bevat een jtelegram uit Washington waarin Dnitschlands jongste vredesvoorwaarden als volgt aangegeven worden Duitsohland is bereid van alle aanspraken op Kiautsjau en zjjn Australische bezittingen in de Stille Zee afstand te doen en met Engeland tot een vergelgk Ite konen waarbg het een Afrikaansone kolonie kr f t samengesteld 6f uit een gedeelte van zgn vroegere bezittingen óf uit een heel nieuw stuk gebied Duitsohland vraagt lo erkenning van een Duitsoh protectoraat medebrengende volledige ontwikkeling van de Duitil XMnuneioieele ateren van invloed in Klein Azië en Arabië 2o afstand van Russ Koerland aan Duitsohland 3o oprichting van n onafhankelgk koninkrgk Polen onder een Duitsdhen Vorst waaraan Oostenrijk een gedeelte van öaljoië zou afstaan 4o sohadaloosstelling van Roemenië en Bessabië af te staan door Rusland en met Boekowina en Zevenbergen af te staan door Oostenrijk De selimoord van den Knwnprios van Turidj In de offtdeele lazing wordt dkj zelfmoord van den Turkschen Kloonpriw aan neurasthenie toegeochraven bodiert d DiMtstAwrs in het Uosten de maoht in handen hebban heerscht daar neurasthenia Men kan niet vergaten dat Yoaasoet Izzedttn zioh verzet heeft te n de inhaohitanisneming van de afgevaardigden die zich tip andig tegenover het comité van £ n vor TaLaat ha lden getoond Men gelooft dat dB Prins met leedwezen Mg dat Turkije in handen van vreemde avonturiers was gevallen Het bericht van den zellmooid wekte verkondigt dat het de ïooSn beheersohl 1 en vraagt wat het na wel zat zegge 1 De Börsen Ckiarier schrgft dat de Duitsche matrozen een moed aan don 1 dag hebben gelegd diaa iedere zeemani i hen kan benijden I De Köln Ztg verneemt dat da Appam niet alleen op het achte 1 schip maar ook aan den boeg geschutj 1 voe e en dus ook voor don aanval 1 bewapend was I De Appiin Een Renter telsgtam uit Londenllmeldt d d 8 Febr Het departement vatt buitenlandschei 1 zaken te Washingtoo heeft den Bri 41 sohen gezant medegedeeld dat aanil den Britschen vice consul te Norfolk I wordt toegestaan zioh met de pass 1 giers van de Appam in verbinding 1 te stellen en dat aan de plaatselgka 1 autoriteiten opdracht is gegeven omil de onbiliyke landing vaai alle opv 1 renden behalve de bemanmngt toe tel laten il Inmiddels ia tot dusver door deil Britsohe regeering geen enkel berichli I ontvangen van een door de regeering I der Ver Staten inzake de Appam genomen beslissing I Te Christiania weH het geval meKJ de Appam groot verwondering daar het algemeen ifOor onmogelgk gold dat de Duitsohabulpkraiser aan de BritSche vloot wH ntkoiüen Dat een byzondere wüze van sturen moeti zQn toegepast bl kt uit het feit dat een Duitsche hulpkruiaer een grooli passagiersschip als de Appam Ovei den Oceaan kon wegvoeren zonder door de vele honderden Britsche wachtschepen te worden opgemerkt Een Nooraeh marine officier verklaarde dat de Dnitsoha marine der vloot der onliegrensde mogeiykheden moet worden genoemd Britsch stoonischip door een ZeppUn tot sunken gebracht Een Reuter telegram uit Londem I meldt d d 3 Febr Het s s Franz Fiseher dat gebruikt werd als kolenboot langs de kust ia door een Zeppelin OinidagBaoht op wee van Hartepool naar Lohden tot zinken gebracht Dertien man verdronken drie wer den er door een Belgisch stoomschip gered De Franz Fischer was op de Duil sobers buitgemaakt en mat 957 ton Ofliler het Russische juk Groot sensationeel drama in 4 deelen nit het leven in Rusland En verder Komische en andere tafereelen o a 30 De TWEEDE opname der Watersnood in N HoUand Il Toordracht Avond te geven door den Heer J MOD LAUWERU op Maandag 7 Februari 1916 des avonds te 8 uur iiiiineitjEÉiriiBSTBifi PROGRAMMA ir na 1890 I ZAAIER Pol de Mont AHASVERU8 EN JEZUS DE NAZARENER uit de Wnndelende Jood Aug Vermeylen 3 AVONDKLOKJES uit Stmmin gfti Cyriel Bnysse 4 JEUGD uit Open lueht Styn Streuvels Met Leden f 0 0 Levlingen H B S en Qyjnnaainm benevens de Leden van den Nationalen Bond van Handels delsen Kantoorbedienden f 0 25 per persoon Bovendien zijn toegang gevende tot de tribune een beperkt aantal kaarten verkr gbaar k 10 Cts ten huize van den heer T OREBAS Wïdstraat lop Maandag 7 Februari 1916 van s middags 1 2 ure hij slechts ie zeggen dat het een poging was om ham geld af te pereen en daarmee was het dan afgedaan Nu zou hij dan naaj Hainz gaan Maar neen zoo op klaarlichten dag zioh in dk Rai ohenibeiiigarBtraat te vertoonen dat kon hij niet Daarom keerde hij naar het hotel terug hi wilde den avond afwachten Eerst zou Mj dan zijn bagage naar zijn broeder laten overbrengen en vervolgens mat zijn broeder gaan sprekeo dien hij zoo zwaar verongalijkt had HOOFDSTUK XXI GoBta Hapka was loven ioeda 881 verdriet knaagde aan haar hart en benam haar zells don lu om te lezen in de stulvei Toman die zij andörs zoo gratig verslond Wat bekommerde zij zioh nu om de smart van Miranda d doohtar van den hoSohwachter d e ontbrandde in liefde voor den jongen g af welke bereid was zijn naam tltei roem en eer ja alles wat hij bezat op te offoren alleen om haar zijne vrouw te mogen noemen Wat gaf zij er nu om dat de jonge erfgonaam in een krankzimBgongesUoht werd geplaatst door zijn voog d een ellendeMng wien bet te doen was om zijn eigen dochtar dé zwartoogigB ArabeHa den graveittitel te versdiaffeit N adruk verboden 31 I Gedurende de Mi Mar Europa bad Jame Walter ddt reed meermalen overdlachlj maag hier te Berlijn in oen hotel waar een dar kellnerB een landgenoot ven Fendsnaad Robinet en Thérèae Loraine was kwam de zaait hem tooh anders voor MlBsduen volgde au wel spoedigar eene ontknoopiug het wa wel niet waarecÜitnlijk maar mogeUjk was bet toch Jan B Waltar iep lang hij ontwaakte eeMt toen er op de kaïnerdaur went geklopt LouW Jo kellner meldde dat et een bode van zekeren heer waa gKkomea met een brief voor ham Ja iul l Neem denbriefmaar aan voor mij Breng daarna ook nrijn oniltiijt bioneu een half uur ben ik gwroaif De brief beviltte eefi aleutfll en eenige regels waarin de agent meldBe dat WJ neodteakdijk op reis unoeut ea daarom den elentei door een aijr ver bediendlen liet brengen Binoen eenige dagen hooptet fay tenig tekee Dienstaanbiedingeu hebben in de Cfoudsche Courant feeds mecef fH Deie wiTertf itMi kostei sleekts kij ToorDitkettllig 1 6 regels f 0 36 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf nitslnitend aan hetBnrean Wordt Vervolgd I=OXjITIB GEVONDEN VOORWERPEN Op eiken werkdag des voormiüdagB tUBoohen lU eu Vi uur zijn un het bureau van poUtle te Gouda inlichtingen te bekomen omtrent de navolgende aldaar gedeponeerde gevonden voorwerpen 11 Hleutelfl een porteanonnAie aen iHkenplaat een wandelstok een zilveren collier een notitieboekje een dos VoortJ zijn te bevragen Een armband met g uiting bij D Stlgter Jaagpad 16 een portemoimaie met rozeokran bij J Verkerk Turfmarkt 6B een vrouwenzak inet Inhoud bij A Straver 8pie ing trtraat 1 een rok en een bont bljP de Jong Vor tmanetraat 44 eenportoniionnaie met Inhoud bij P Rietkerk Jaagpad 26 een pet bij C KLEERMAKERS Te Rotterdam voor direct gevraagd eenige bekwame Coftfectle grootwerken op een aljslier voor Dames en Heeren confectie Loon fl 15 per week met vergoeding van reiskosten Gegarandeerd het gebeele jaar vast Tevens bekwame Machlncstlkstersgevraagd tegen hoog loon en vergoeding van reiskostep Aanmeldingdagelijks bij 8 PRESSEI8EN Agniesestraat 97b Rottebdam 14 MM m GEII0E6EII Goidi ZML KUHSTHIII Zondac 6 Februari 1916 Die Ghesellen van den Spele DBN HAAQ Onder leiding van JAN BOESËR Sebelirijefl ïao Seapin Klnohtspel in 3 bedrgven naai het Fransoh van J B ï Moliëbk Met groot succu In Den Haag en andere plaatien opgevoerd PrHzen der plaatsen Ie Rang Leden f 0 60 niet leden f 0 7S per persoon 2e Rang f 0 50 per persoon Se Rang f 0 2S per persoon Flaatabespreking van 10 12 en 2 4 op den dag der voorstelling wanneer tevens plaatsbewgaen xgn te bekomen 29 Aanvang 8 uur WITTE BIOSCOOP Ëxplioatenr JOH STEENBERGEN Vanaf VRIJDAG 4 PEER tot en met DONDERDAG lOFEBR EXTRA PROQRAMIIIJI Oewone Prezen Met het buitengewone hoofdnummer lllsiJeDooileiileveii Oroot modem kunstwerk in 3 deelen Als extra nummer deze week EeliiilinlIUIUMIILEIIDDfiiiOMSTm Niemand verzuim deze week dit PrichtPrognmma u komen ilan Da Orkestnammers van deze week zgn 1 Rotterdam Vooruit Marrch Bart Verhallen 2 Fantasie uit de Opera De Hugenoten Meyerbeer Viool Solo door den Heer JOS STORDIAU 3 La Tirana Serenade Espagnol 40 A Oiibalka Eenve rtrouw dadres voor bet maken en stolleeren = van MEUBELEN Is bg i N HESSIIIG S Peperstraat 24 Oouda g Billgke prijzen prima mate BS riaal Reparatie aaa alle mea S beien 14 een ugarenkeker en sigaretteudoos bij Oh Verkerk Bookenbergstraai 102 een roeiboot bij J Vlot P C BnÖurtTaat 65 een kifltje met boter bij T Zaal Markt een handfldhoen bij Knnge Gouwe 192 een portamoMiaie met inh bij J 8oet Jr Htolwijk eeü paar 8olda ten beenwlmlBols blj J V Edel G d BuJt teeg 6 een damesnng bij J Roppendraaler Bootugaardstraat 3 een een kananevogeJ bij H Jansen 3e Kade 6 een dtunesrlng bij J Slot Groenendaal 51 een Eng sLeutel en nijiiiang bij W Boer Raam 187 een damee pMapluie bij G OudIJk KlelweigHltraat 14 een octlnitiuur bij V I Wolf Kamemelksloot 26 een hleiitel bij J Hoelbeek aA ianltraat 5 een sleutel bij H Lugthart Naaleirutraat 4 een portemonnaie met iiA bij A Janoiaat H v Catöweg 82 een schort bij v d Heldö Markt 69 een rfltieule bij C Znidam fappenarsleeg 7 een ilveren ooiv belletje bij Groeneudaal IJssellasii 72 een geMtU bij W Verbaik KaraemeUuAoot 7 eenige kousen bij M V Leest Kaam 224 een zvrart ke hondje bij i H Klok Pnn Headrikstraat 13 I een dameAoed bij Gerritsen Besiadelingshuis 10 een vrouwensohort bij Huurman Raam 113 een melk falusie bij G de Morée L Tiendeweg 72 een hamteflobje met inii Uj D v dt Hear Markt 22 een ineili ndBchoen bij P C v d Klies lidelhian 85 een daroal haMcettin bij W ter Bols n l Ie 01e alhier ttentsl bijA Adri aans IJsellaa 100 een beEem bij J V d Hoe feit SnoijStraat 63 een zak wascihg e4 bi Wed v HilUg Blauwstraat 19 een Franscè woordenboek bij A Matte Muilepoort 14 een kinderzak met infa bij A Ponsien Kleiweg I te een IjSmuts blJG Huisman Mooi Verlaat 9 aen politkimiuts bij Mej RadenakerS Heerenstiraat 101 i een rozenkrans bi A i d V ©rt©aa tiëaa yoiiililijliiFMilVeiai IiHl dPOEBIOflD urn j Voedert nw Vee m t de eutvere murure LIJNZAADKOEKEN merk STER eü W L 28 on 80YABOOMENKOEKEH merk W L üitmnotende door hoog eiwit en vegehalte en groote yoedingawiarde MereJHtaomn Parijê 1900 Seam Gouden MedaiUeê POTTELBËRG Het beste T4felw ter Zuiver en natuurlijk Bifonwater Qeik Agent voor Holland CATALONlS te Tilburg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omstreken X X BBLOlTJEJr Agent Amstel Bronwery Kelaerstraat Tel 83 No 48 Gonda üERP05T 5iBAR pUBONItS epilBliiilS CIIECBBIIIMT Als Abonné op de GOÜDSCHE CODRAKT wenscht ondergeteekende geregeld na uitgaaf ontvangen te beginnen met 1916 HET STEHOaRAFISOJM VERSUia wan d Handelingen van den Oemeelnteraad van tt mlli tegen vergoeding van 2S cents per kwartaal bij vooniitbetaling Naam en Woonp aats I Gouda Januari 1916 Matae Muilepoort 14 een fsniaele brocÉle bij H v d Eaa Pr Henr drikstiraat 120 een heereniring bij KoetMer Moordr Verlaat 3 een broche bij J Woudenberg MarittSS een portamonnaie met Inh bij J v Goederen L Tiendleweg 21 een jongeiwnuls bij DsuvelUer Zengatraat 34 een broche met portretje bij de Jong Kamemelksloot 92 een hou knipenning bij L Boegtielm Komljnsteeg 20 een broche bij J Tolboon LenHtelsteeg 14 een rozienkt m bij J Bakker Boomgaaidstr 90 een kiodletfceursis bij Schooncleirwoend Booiragaar r at 35 eenpoi tenranoAie met Inlk bi N Wildoahut KanHimelksloat 183 een paar handMOhoenen bij D v Duiiren Gouwe 155 een dames handsichoeni bij Leijerweert ZeugBtraat 5 GoudB 2 Februari 1916 De CoromlSBari van Politie BEETHEÜX De Verklaring van aansprakeiykheid van den k aasptodncent tegenover den kaashandelaar sooals die is vastgesteld door de Ned Vbreeniging van Kaashandelaren is in beekjes van 50 stuks i 25 cent en van 100 stuks k 50 cent voorhanden b de DRUKKERU A BRINKMAN ZOON MARKT 31 MT By bestelling vad minstens 5Ö0 Verklaringen ineens word deze zonder extra kosten met flrma naam bedrukt 20 SMITS Sohosnlia del Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES V0OR lËDËRËEl We STIJMS HAA STRE CHT M4 GAZIJN VA IJzerwaren Keukengerei Kijwieleh en onderdeelen LaBdbonwgereedBchappen en Werktuigfen i Gt EI TIDu Febr Soc de Kéunie 8 urn Lieldadigteideconcert Var v Behorföge ZiekcBi 7 Febr Calé Harmonie 9 uur Ata Gouda Ned Barbiers en Kapperdbond 7 Gabr Gebouw Booiv en Wonisi toemioht 8 uirr Openbare vergadering GeaonidbeMaccannlaBie 14 Febr Gebouw Bouw en Woningitoazicht Verga OndBrstandbComsmal Armenzorg Beleefd venoekea ij mfela aiHc DWdedeelins te BOcn oatraagvii van vargadaclafi soeeerttB vermakeUlkka ea SU om SM dan la aaae afwla Elactrisohe Drakkerq A BRINKMAN ZOON OoiMa Verschijnt dagelijks PRU $ VAN Hèï ABONNEMENI Per kwartaal f 1 Ï5 Idem franco per post f 1 60 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen vrorden dagelUka aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by onze Agenten fen Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Inteic 82 hadden op verscheidene punten van 1 het front artillerieduels plaats Aui het Z 0o8teiqk Front VolgoiiB telegraurtmen uit Duiaazo hebben OocMeiuiytscbe tweedekkers ton i ien Januan cfee atadgebombardeerd terwijl de ServWohe Rroonprine erzich beyond Naar men zegt heeft een bom het huifl vernield waann 1 Sarvieche oHloieMn verblijf hitJtten van wie er 20 gedood zouden zijn terwijl dte stad aanmerkelijk beaoha gd is I De vliegers wierpen proclaonatleS naJar benetfen waarin zij er bij de Serviërs op aandirongeii het voorbeeld van Montenegro te volgen en zioh ovw te geven Op den Balkan i Voor Dorazzo en Valona Uit Weenen wordt d d 3 Febr ge meld Den 25en Januari bombardeerdan vqf dan 27en twee en den te Febr drie Tan onze zeevliegtnigm Durazzo voornamel k t tentenkamp naast d stad Telkenmale keerden de vlieg j tuigen ondanks de heftige beschieting door de landbatterflen onbeschanigd terng Op den 2en Febr werd Valona door dne zeevliegtuigen gebombar De Oorlog 1 Aan het Westeqk Pront Het Franscbe Namiddag communique van 3 Febr meldt 1 Na een betrekkelgk hevig bombardement gingen de Poitsohera totieen aanval over op de stellingen inihet Bois de Bottes t n noorden vanide Aisne in de streek van Ville anlBois Onmiddeliyk stuitte de aanval af op het vuur der Fiaqsohe intanterie die ham tot staan braieht Het DojltBohe oammnniqué vani 3 Febr luidt In Vlaanderen beaitwoardde vgan delüke artillerie op levendige wgaa onder een breed frOnt doorgeeettej sterke besohieting dei vaandel ka stellingen ten noord oosten van HnlIncb en beitorraden va een tweetal voor ons front doot het Engels he vuur gemaakte trechters In de omgeving van NeuviUe nam in de namiddagaren het artillerievuur van denl T and in levendigheid toe Ook op andere plaatsen van het fitint ontwikkelde zibh een levendif artillerievuiB deerd het tentenkwip werd meermalen 1 getroffen Tengevolge van het heftige Bohibten uit land en soheepsbatterljen werd een der vliegtuigen in den motor tweemaal getroffen waardoor het gedwongen werd op het water neer te strgken De aanvoerder van den vliegtuigeagroep luitenantKonjovio daalde zond aarzelen naast het beschadigde Tüegtuig op de hevig bewogen zee neer het gelukte hem ondanks het vnnr der batterflen en de nadering van met voUekracht varende torpedovernielers de twee ongedeerd gebleven vliegofficieren in z n vliegtuig op te nemen het andere vliegtuig volkomen onbraikbaar te maken en met de dnbbele bemanning op te stggett om na eeh vlucht van 220 K U in de golf van Cattaro ezond terug te koeren Krljgsverrichtingen ter Zee De geheele pers bespreekt met voldoening de daden van de Duitsche zeelieden die de Appam buitmaakten De Kreuzzeitung meent dat deze daden de koenste daden van don kruisersoorlog evenaren De Voss Ztg zegt dat Engeland dagelgks In Argonne hadden handgranaatgevechtan plaats Onze vliegeniers schoten eem ËDgelsoh en een Fransoh oorlogs1 vUagtoig nur hsoeden in deomatrakeu van Pei onnej drie der inzittenden werden gedood terw l een Fransohe waarnemer ernstig gewond werd Am bet Oostelük Front Het Ooitent ksch Hong i oammnniqué van 3 Febr luidt Ten noordoosten van Boier mis lakte een door de Itnssen oudernomeni onverwachte beweging tegen onza voomitgeschoven stelhngen In Oost Galioië en aan het Wolbynische front toonden do vliegeniers aan beide z den van het front een groote werkzaamheid Ëen der Russische eskaders wierp zes bommen op Bticzaoz waarbij twee inwoners werden gedood en verschei l dene gewond Een ander verwondde t n noordwesten van Lnok drie Eussisohe kr gsgevangenen die zoojuist waren binnengebracht Èen van ohze vljegeskaders wierp piet sacoe bommen in de streek ten westen van Czortkow en ten noorden Zbaraz Overigens FEViilETOai ren en das naar de verdere bavelou van Jajnes Walter te kojntai vemaroen De niillionair voegde den sleutel bij s jne overige Stak den eleutelnng woer in de zak legde dien bnef m zfjn briaveotaaoh en verliet het hotel Allereerst ging hij naar een ebwtle zijstraat bleef daair staan voor een ouclerwelsdi huis laiS in het voorportaal de n raen van de bewoners en toen hij dkiarooder gevondieni had wat hl zocht klom hij drie smalle trappen ho g on acheèd tan bij een deur waaraan een naambordje bevestigd was met het opiaohrift Ëmil W efliolz kantoor voor inlichtingen np handïJS en ander gobiedl Een klerk opende do deur en op zijne vraag naar den heer Weöthok geleidde de jongeman den miUionalr naar het kaatoorvertrek van zijn patroon Waarmede kan ik u van HeDSt zijn lukMe de begroeting van een b aard kleih uitgedroogd mannetje tk ben een ZuBÏ Afrikaan antwoordde JameS Watier Ge zijt mij aan4 evolen door een vriend ik wonsoh door uwe tnsschenkomst InKdhtingen te v rkri g n Zeer giaame Welke zaak betreft het Jamee Walter vertelde hem wanneer en onder welke omrtajvdUglhoden Heinz was ve ooidB 4d geworden Da zaak is zeer eenvondSgl r behalve 2k n n FeeetdEigen PKIJS DER AdIeRTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bew snummer f 0 B6 Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deie tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing vlan 1 5 regels f 0 35 by vooruitbeliiling elke regel meer 6 cta Re41ames f O 26 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Bfc Een Zeppelin verongelukt Officieel wordt d d 3 Febr ui Londen gemeld De Admiraliteit maakt hebend dati een tteiler heden aan de marineauto riteiten heeft meegedeeld dat h nl de Noordzee ean Zeppelin heeft gezien in zinkenden toestand Verder wordt gemdd De treiler King Stephen liep hieq binnen en meldde d t hg Woensdag l morgen vroeg de Zeppelin 119 ijn dW Noordzee met zün schuiten ei eenj deel van de omhulling onder yateij zag Da bemanning bestaande a t 17 k 20 manschappen stond verzie d op het bovenste deel van de omhallingj en vroeg of de kapitein hen Wilde opnemen Daar de bemanning van de Ze pel nl sterker in aantal was dan die van denl treiler weigerde de kapitein aaji heti verzoek te voldoen en keerde directe naar Grimsby terug om het gevalM aan de autoriteiten mede te Mlen i Aardappelennood in Daitaohlènd I De VorwSrti ohr ft ovek denj aardappelennood in Duitschlanc Veriedan Zondag werden op eenwconferentie der Ronaoh Westfaalache pers de maatregelen der regeerins int de aardappelenquaestiie besproken Algemeen was men van ooropel dat de w waarop defemring land lbouwers en aardapp Jhandelaars willr noodzaken hunne voorraden voorden dag te brengen onjuist is De onrust vermindert niet door het feit dat dei verbruikers vooreerst geen hoogere prgzen behoeven te betdien daar het i geen de openbare kassen thanS betaleni van de bezitters der aardappiAen tochi weder door het volk als belasting moet worden opgebracht Het vorigejl jaar was aan de couranten mede l deeld dat een verhooging der maxi j mumprgzen niet zon plaatsi vinden Thans warden de couranten met ver wyten overstelpt door hen die geenivoorraad aardappelen hebben ingekocht of zich daarvan ontdaan hebben De regeering had den omgekeerden weg moeten bewandelen n l Verklareni dat de maximuihpr zen nog tot Februari gelden maar dan pelangrjkl dalen zonden Ontevredenheid te Sojfia Dit Athene ordt d d 3 Febr geI meldt volgd hij Alias wat ik weten wil Is of dte ma n nog in ée gevangenis zrt of wanneer hij op vrije voeten IS waar hij dian woont Zoudt gei Wrtoe langen tijd noodig hebben Het ia niet moeilijk iemand te vinden dSe pas kort de govan eniBi hoeft verlaten en w araehijiili k onder poiitletoazicht staat Zoudt ge het mij moigen kunnen mad d elan Dat geloof ik wel Daal kom ik morgen terug Zeer aangenaaan dbch zou ik liw naam en a e ook mogen weten Biet kon gebeuren dat ik nog iets te bespreken hui Dat zal wej niet nooiBg zijn nu ik toch morgen terugkom Goeden nnoigen I Wat nu gedaan daoht Jamee Walter toen hjj weer op straat w a Nu hij don Sleutel van zijn woning in handen had was hij eigenlijk van plan geweest die vanckag in gebruik te nemen dlodl na rijp overleg besloot hij dezen nacht oog in bcA hotel te blijven Dit bet hotel zal ik een boodschap zenden dat ik morgen de woning betrek dan kunnen zij er oh op voorbereiden Hij kw m or de bekende straten en harkende menJigeen dien hij uit vroegere tijdion kendei doch niemand hsricende hen Zonder tiaaTd zie ik ar ook heel andeffs uil dacht mijne vrienden te Kaapat mij nul niet zouden heikeno a i 1 Hij dineerde in bet hritel maar was zoar ern ig gestemid en Sprak zeJfs geen enkel woord bij den keil nar Den avond bwniit Sjj in een S 4iouwt urg door en na afloop daac van ging hij te bed Den volgenden dfcig ontving WJWjt den heer Emii We thol i zwart opj wtt de veriangde inlichting ZijnM broeder was weer op vrije voertenen woonde op een kamer In de Reichen M bergierstraet no 192 I Ik zal de zaak ifnar meteen aanpakken en dadMiJk haar Heinz g ao daoht de raillionai zoodra hi woer op straat wa Het ie beter dat ik met hem op goeden voet kom dan dat ik het laat aankomen op een toavalUge ontniocrtihg waaitiiiji mij de tijd kon ontbrekefi tot hM gieven van ophelderingen Nu tk hem gevonden h komt Het er op aan die ThérSse Loraano te ontdekken Weriituigellik greep hl in zijne brieventaech naar haren brief die wM verdwenen DeBe ontdekking daad hem zoo hevig o Mtellen dat het koude zweet ham op het voorhoofd pareMe Goad banal alS iaroand dien brie gwvonden had Spoedig echter herstikte hij zich Als bij alles goed besfchouwde wat I was es don aamgelegeiii Alsletnand I den brief had gBvonden en daaruit de nilUioawb ik Reloof dat zelfs v ardad wilde trekken dan bdiaelde