Goudsche Courant, zaterdag 5 februari 1916

Te koop een nieuwe gesloten Handwagen zeer geschikt voor kleinhandel Adres te bevragen onder het nummer dezer advert a h bureau v d blad 325 r 3U H = = n H H IP s W J VANZANEN i I iii ii FOTOGRAFISCH ATELIER Oosthaven 20 GOUDA Opnam tot avonds J uur bij ELECTRISCH LICHT i VERGROOTINGEN 5 FEBR 1916 NUMMER 81 ALGEMEEN VERSPREID 2e JAARGANG OPLAGE 1400 Uw omzet loopt in het niet indien ge niet bij voortduring de aandacht op uw zaak vestigt Uw omzet wordt steeds grooter als ge geregeld in dit blad adverteert UITGAVE DRUKKERIJ HERMAN MATHOT WADDINXVEEN VERSCHIJNT IEDEREN ZATERQAGHORGEH VERSLAOEN van vergaderingen BERICHTEN enz kunnen gratis worden opgenomen en worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagmiddag 1 uur ADVERTENTIËN tot uiterlijk Vrijdagmorgen 9 uur Advert en andere stukken moeten onderteekend zijn of van een bekende vereeniging uitgaan Ingezonden stukken worden niet opgenomen ADVERTENTIEPRIJS van 1 5 regels 35 cent ledere regel meer 7 cent Bij ABONNEMENT om binnen één Jaar te plaatsen gerekend vanaf 1 Juli 1 Oct 1 Jan of 1 April 250 regels 6 cent 500 regels 5 cent 1000 regels 4 cent en 25Ö0 regels of daarboven 3 cent j regel Dezelfde advertentie voor 3 X opgegeven wordt 2 X berekend e bfl Opgenomen ia het Geïllustreerd Familieblad Yorkrijfbur bij do Uitgever van deze Courant a 45 ds pir 3 maaiien fr p post 52i ets de O9RL0I in Verschijnt Een schat van Illustraties geven een aaiscuwslijt Mi van het verloop van X den Oorlog De gc inge prt s Ml voor geen onzer lezers een beleUoi syn on in te teekenen KENBrUET I wekelijks lunuinul unrrig QRATI8 f 0nd TK t Mk nd6 wenKht gwegeld U ontvang SEIL1PBTBEEBD FAMILftBLAD tagtn dau prij tui Im SEE 58 I maand ITooKTLAAn Saam 9 O 03 O s o s a o Is ES t O u S 0 § S a = a 2 a u § 05 fafl j 1 3 CO £ a I a § § g c § e 3 £ C P VANRHIJN SALON VOOR SCHEREN EN HAARSNUDEN MODERN INGERICHT DRUKKERIJ HERMAN MATHOT LEVERT STEEDS ROUWWERK ÉÉN UUR NA BESTELLING Stoomboot VOORUITGANG UREN VAN VERTREK Van WADDINXVEEN naar GOUDA Zondag v m 8 35 n m 1 50 en 6 50 Overige dagen v m 7 05 en 9 20 n m 1 50 en 6 50 Van BOSKOOP naar GOUDA Zondag v m 8 15 n m 1 30 en 6 30 Overige dagen v m 6 45 en 9 n m 1 30 en 6 30 Van GOUDA naar WADDINXVEEN en BOSKOOP Zondag v m 10 30 n m 5 en 10 Overige dagen v m 8 en 10 30 n m 5 en 9 15 LOSSE NUMMERS van het Geïllustreerd Familieblad zijn iederen Zaterdag verkrijgbaar bij den besteller van dit blad a 4 cent per nummer Abonnementsprijs per 3 maanden 45 cent fr p post 52 2 et v LOSSE NUMMERS van Het Nieuwe Modeblad zijn aan het bureau te bekomen a 15 cent Abonnementsprijs per 3 maanden 7 cent fr p post 85 et OFFICIEEEE KENNISGEVINGEN De Gemeente Secretarie is op werkdagen UITSLUITEND GEOPEND van s morgens 9 uur tot s nam 1 uur Lijst van eigenaars of beheerders van paarden De BURGEMEESTER der gemeente Waddinxvecn brengt ter aigemeene kennis dat de I ingevolge art 17 van het Inkwartieringsreglement opgemaakte alphabetische lijst bevattende de namen der in deze gemeente metterwoon gevestigde eigenaars of beheerders van één of meer ter vordering en ter keuring aan te bieden paarden gedurende de maand Februari voor een ieder ter Secretarie dezer gemeente ter inzage is nedergeiegd WADDINXVEEN 31 Januari 1916 De Burgemeester voornoemd 388 VAN DORT KROON INVORDERING s Rijks Directe Belastingen De BURGEMEESTER der gemeente Waddinxveen maakt bekend dat de kohieren der Grondbelasting van de Gemeenten Noord en Zuid f Waddinxveen No 1 over het dienstjaar 1916 invorderbaar zijn verklaard en aan den Ontvanger ter invordering ter hand gesteld lederdaarop voorkomende belastingschuldige is verplicht zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen Waddinxveen 31 Januari 1916 3fl0 De Burgemeester voornoemd VAN DORT KROON MILITIE EN LANDWEER De BURGEMEESTER der Gemeente Wad dinxveen brengt ter kennis van belangheb benden dat UITBETALING der vergoedingen voor de gezinnen van Militie en Landweerplichtigen zal plaats hebben op Maandag 7 Februari 1916 des morgens tusschen 10 en 12 uur Zij die door ziekte verhinderd zijn de gelden in ontvangst te komen nemen worden verzocht hiervan tijdig ten Gem tWehuize kennis te geverf Terwijl degenen die vèïzuimen het op de daarvoor vastgestelde uren af te halen worden verwezen naar den daaropvolgendeh betalingsdag Waddinxveen 3 Februari 1916 387 De Burgemeester voornoemd VAN DORT KÊ KOHIEREN VAN SCH OOLGElJ Burgemeeste en Wethouders Gemeente WutidiruXeen maken bekend dat schriften van de Kohieren van Schoolgelden de maand December 1915 gedurende vijf maaol den van den 4en Februari 1916 tot en met den 3en Juli 1916 ter Gemeente Secretarie voor een ieder ter lezing liggen Waddinxveen 3 Fefcruari 1916 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secreta is De Burgemeester A Kreupelinq Van Dort Kroon MAXIMUMPRIJZEN LEVE NSMIDD ELEN De BURGEMEESTER der Gemeente Waddinxveen brengt ter aigemeene kennis dat door den Minister van Landbouw Nijverheid en Handel voor de maand Februari behoudens eerdere vervanging is vastgesteld de navolgende Lijst van eenige der meest voorkomende artikelen met de daarvoor aangenomen maximumprijzen Deze prijzen hebben uitsluitend betrekking op de gewone qualiteiten De luie sorteeringen waarvoor in ge wone tij den reeds veel hoogere prijzen worden betaald blijven buiten aanmerking KLEINHANDELPR1JZEN Regeeringsbrood bij verkoop op broodkaart per K G f 0 12 Tarwewaterbrood gebuild 0 23 gebakken onder Rabbinaal toezicht per K G 0 24 Tarwebrood ongebuild bruinbrood per K G 0 2O Roggebrood Regeeringstatwemeel bij verkoop op meelkaart per K G f 0 14 Tarwebloem gebuild inlandsch p K G f 0 25 Tarwemeel ongebuild 0 21 Boter 2 per K G 0 92 Volvétte Mei Zomer Goudsphe en Edammer kaas met Rijksmerk 2 per K G f 0 68 Volvétte Mei Zomer Goudsche en Edammer kaas J per K G f 0 66 Volvétte September Octoberkaas met Rijks merk 2 per K G f 0 60 Volvétte September Octoberkaas 2 per Vi K G 0 58 Mei Zomcrkaas 40 f Edammer en Goudsch model O per a K G f 0 60 September Octoberkaas 40 Edammer en Goudsch model J per f 2 K G f 0 54 Volvétte jonge Goudsche en Edammerkaas met Rijksmerk 2 per U K G f 0 50 Volvétte jonge Goudsche en Edammerkaas per i a K G f 0 48 jonge kaas 40 f Edammer en Goudsch model per K G f 0 46 kaas 30 + Edammer en Goudsch nodel 2 per K G f 0 37 s kaas 20 j Edammer en Goudsch 2 per K G f 0 32 s agere kaas Edammer en Goudsch mo per K G f 0 20 in Leidsch of Delftsch model met te I2 0 0 vet in de droge stof per K G f 0 55 RijsnJI Kv B asse in l of Rangoon per K G f 0 12 LVJ KUm of Rangoon per K G f 0 13 k o B 1 l of Rangoon per KG f 0 14 Havermout iilH 0 14 Suiker witte pÏ M Hdt 0 27 = Margarine J V Koffie Santos gèfJ 0 62 = Peekoffie in pakjej ko i 0 04 Cichorei 0 03 s Raapolie 4 Zout Um I 0 09 Zeep zachte witte of Soda 4 Petroleum 0 11 Kleine schelvisch 0 30 Wijting 0 27 Kleine gul 0 36 Kleine poon en pieterman 0 28 Horsmakreel UUKUz 0 24 Kleine schol ii UJS 0 36 n iti zu n V ov Een uniforme prijs voor roggebrvod geldend voor het geheele land kan in verband net dé zoo uiteenloopende bereidingswijze in de verschillende provincies niet worden vastgesteld Daaront al zulks voor elke provincie afzonderlijk geschieden overleg met de provinciale rogge commissles