Goudsche Courant, zaterdag 5 februari 1916

Advertentiën Notaria N F CAMBIER VAN NOOTEN te Gouda zal op MAAN DAO 21 FEBRUARI 1916 ÊLaC avonds zeven uur in het S7 hotel De Zalm a d Markt aldaar publiek vepfcoopen i No 1 Een goed onderhouden KLEERIIUIiKERS Te Rottardom voor direct gevraagd enige bekwame Ctmiectle PVAweners op een atelier voor Dames en Heeren confectie Loon fl 15 per weak nat aacgeediac van nislmsten Gegarandeerd het geheeie jaar vast werk Tevens bekwame Machinestikatersgevraagd tegen hoog loon en vergoeding van rdskosten Aanmeldingdagelgks by 8 FRESSEISEN Agniesettraat 97b Rotisbdah 14 met erf en grond a d Fluweelensingel no 62 te GOUDA metdedaorby behoorende in goeden staat zynde maohiserkën en werktuigen in het bedrgf gebezigd v o staande stoomketel stoommatihine oentrifuge enz No 2 Een goed onderbonden WOONHUIS met erf en grond naast het vorige perceel nó § 3 Perc 1 en 2 zgs in eigen gebruik en te zamen groot 10 Aren centiaren ig worden nu afzonderiyke veilingen en af slag geoombineerd No 3 en 4 Twee nieuwe Huishoudsier Een netto R K Weduwe even boven de 50 jaar met vrooiyk hnmear zag zioh gaarne geplaatst by een nette Heer of Weduwe of Heerboer liefst op eiêne kleine plaats De beste informatiën staan ten dienste Br fr letter M K by DE KOK s Boekhandel Hoveniersstraat 36 Rotterdam 12 MM IMItr Ml ZAALjiMIMTMn Zondag 6 Februari 1916 Die Gbesellen van den Spele DEN HAaa Onder leiding van JAH BOESER klÉdimrijiffl fii SiSiiiii Klachtspel in 8 bedreven naar het Fransoh van J B P M01 1ÏKV Met traot sasus In Dm Hoac ea andere plaatsaa oneveerd PrBzen der plaatsen Ie Rang Leden f 0 W niet leden f 0 75 per persoonT 2e Rang f OJM per persoon 3e Rahg f 0J 9 per persoon Plaatsbespreking van 10 12 en 2 4 op den dag der voorstelling wanneer tevens plaatsbawgaen yn te bekomen 23 Aanvaag 8 uur vmmm m VtiordradifrAvond ta geven door 4ctt fleer J MOD LAUWElqjS f Maandag 7 Febroari 1916 des avonds te 8 vme hfeHtinHTJlEiriltTUfEI PBOeBAHHA ta iiseh ieralniir na I8M DE ZAAIQt PqI de Uont AHASVERUS EN JEZUS DE NAZARENER uit de Wandehnde Jood Aog Vermeylen 3 AVONDKLOigBS uit Slemmtn ys Cyriel Bnysse 4 JEUOD uit Opm lucht Styn Strenvels Met Leden f0 60 Leerlingen H B S en Gymnasium benevens de Leden van den Nationalen Bond Tan Handels delsen Kantoorbedienden f OJI l per persoon Bovendien zgn toegang gevende tot de tribune een beperkt aantal kaarten verkrygbaar k 10 Cts ten huize van den h er T CRËBAS mustnatiop Maandac FaimMit Wn van s middags 1 2 ure N B De coatrifeatie voor ket Udmaatsckap bedraagt f 4 sa De Seerttaru 47 C J M KROON PLANTA Telephooimet Qouda Aangesloten Tel Na 84B KAPr niI J a d Reenwnksche Brug te Reeowfak 466 NIEU WENHÜBBN JOH Comestibles Viaohhondal IMioateesen Wndatraat 14 465 SOXIT firma A Eleotinohe Broodbokkery 16 Nienwe Haven 31 Lange Tloridaweg 27 OOUDA M TEL 313 kwMMit V 9f M Uad gelcfden een üer bladen eene iet ouvfiendel ltu aver de tram obrek ontving het een schrijven van de H 1 M waarin een toespeliug up dat vnjkaaiije voorkwam OiuoHVievii zond het blad de kaarten teru doch de H T M had nog de onJdeaeliheid aan de and re plaauWijke bladen een uUeenmeUmg t zenden van het geval Waarvoor di moMt dienen valt alleen t begnjpen waik a ar men er een minder gomk b doelin in zoekt Natuuiltjfc weet de Raad van dit geivallet e ni tB af Trouwen wair w et een raadlslid wel leAa van V De Raad beidoat de vrijkaaflen te accepteeren en 0trak0 zullen wij dlus zien dat de beer A oV weg vanzi n huia naar zyn kantoor giratis tramt nteneer B zijn kwitantie int per tram meneer C zyn klanteoi bezoekt per tram meneer D zlj rijk baaotje dBt hij paa machtig wM te worden nog iet goedkooper kan wattraen aa enz ena Het vnj vervoer per tram van raatModen U niet alleai gew geBWeatebelang maar er wordt een gemeentebelang mee geochaa Wij die ook ons deed kunnen aanr vaarden van de heftige boetpredikatiee welke In den raad zijn genit oiuGe brieven worden in één der HaagBt bladen eteedis viytig in atukken en brokken overgenomen wy zi enr niet nalaten zij het buiten den Haag onze ineening tezeg gen ver de daden van d n raaö die naar onae overtuiging zijn taak zoo lacht uitvoert dat een heel leelijk onfiarlementair woord noodig zou zijn om diat naar wa rde tequalilüceeren Wie Maandagavond de vergadering bijwoonde zou meermalen gwjshrokkeu zijn van de plebejiache houiling van enkele raadoleden die met hun latei ni tiea zoozeer zl zeil en het mUleu waaKiu Zl verkeerden verga ten dat ook voor heu aleohts eei oBpailoneuMi woord het paalUnfdIe zou zijn I Het aannemen van de trannkaair tjeu en vooral de wijze waarop óM IH geeiciiied vomten een staaltje van de ei eirlljke moreele verzinking die in dten raad éev gemeente ai QravenJ hage vaU te oonjateteeq Wij zeggen dut met een bloedend harte waar hier zovele belanden n het sipei tftaan maar wij meenemhief uiting te geven aan de gevoedens van duizenden inwoner die en dit is het leelijke gevolg zich met weer zin adwenden van bet ritadiriwatuiir waaraan leder toch moeet deelnemeni en waarin op a n ndnat ledte nmMI lielaiig teUeu HAGENAAR UIT HET LEVEN VAN EEN VELDi PREDIKER BU HET LEOBR TE VELDE M n hoort van allerlei opvallende en aamHacdut lrekkende gebeurteuiusen zuiMler dat men daardoor een getrou wer beeld kr t van het meer ven borgen leven van den m ldaat bgdeit Hoep en het onderdeel waartoe hij behoort Men leeat van aohaidlwachteu die inuasten iichleteu en het dan tH k gMidaan hebben nu eeutf met iiootll él 0n afloop dan weer met zeer bevredigden uitslagi im ioeri4 de aangvroepoie werd verhinderd venter te gaan en bleek bijon derzodf lioht gewond en bovendiea iiL het bezit van eene belangrijke hoe veelheid aUiokkelwaar te zijn ol van ziektegevallen in eene zekere g meente die van invloed zijn op voi lof In één woord de n nder ver kwikkelijke tBngen dringen ijlin duor tot het groote publiek dat nu eentnoal vlaiM op wat zenuwen en verontwaardiging prikkeU en een gedeelte van te fers en de Volk vertegenwoonllglng bereid vindt aan di verlangen te voldoen Maar van dié eenvowlg huMumdalijkegetjeuTteniAsen keuaohetseud voor den onderllngen geest blijven onvannelUI o in omdat zij zoo heel gciwoon zijit Toch to het goed ook daar eens van t Vertetien al zal de groote ho het hooren noeh lezen Nu kan Ik ei van mededeeden omdat het paa kort geleden is wat Ik ga verhalen euUt alleen van zeif gezienen en zeH genoten dingen scbriiven kan Op 1 Februari j l du verleden DinMvg zou het DivlBi kadron na maanden achtereen pedotoiM gewljs op verschillende plaatsen gei lesard te zijn geweest wederoDi bijeengevoegd en onder bet reiihliitreelteoii bevel van den ritmaeMer eeatakl worden Dit wilde voor de meeste huzaren zeggen verbeteoring van hulsVfSHngi want een paar hondeïdman en even zooveel paarden kan men niet tezamen ooderbreneeo in een willekeurig dorpje Daarvoor wordt verel ht vrij groote ruimte en gerielelljkheid van woning en stalling Welnu de hwwren welke zoo lang ge ohedden waren geweest zonden op genieJden dag weer een zichtbaar on vertooniaar gelieel vormen als eskadron Zij waren iwt do voorgenomen verandwing om de opgegeven redenen fseor ingenomen maar niet minder verblijd wa de ritmeester HIJ bowlt van zijn jongewi en gMvoelt m zich het gedidikigist ate hij aten bij zuil heeft m voor beo vader kau zijn Nu waren die van de jongste liciilbC er Uj griCMnen ge ütat UI elk gadeelte gaiyk U k zoodit am aantal van hen neg Vfeemdeliiwen Toor hem waren gel l nr n Ka het vooralgaMde is bet wei ai iien lpelijk 4U de rilineerter den leo Kabmari had zien naderen als een leMdijken dw posooblijk bad b j l dli gegwén aan Mwartiering der maiuichappen en stalling der paarden Maar nu moesten ze ook aanstonds onder de aangenaamste omstandigliaden bij eikaar komen en diu wat meer werk van het eten gemaakt dan eiken dag geschiedt ver olgens een gazedlige avond in de bHtwcoop voor deze gelqg ynheid aigohiiupd Wij waren met ons vijven gairien van den ritmeester die nu ook weer al z jn officierea bij zicii had geitregen en dese beogedljie gebeurtenis eerst in kleinen kring wilde herdenken dus een maaltijd in beperitt gesseisciiap ook voor officieren Het was een aardig geaMit toen we in de bioseoop zaad kwamen Allen keurig gekleed en veMorgd gelijk men van huzaren mag verwachten sommigen nog in blauw de meesten in gnjs unifonn allen onmi Ildedlijk in de houding toen wi biiiinon traden want daar is de ritmeester I Moeiiykheden voor uitvoer naar Engeland Men scbirljlt aan de Üksouomisich J itatistisciie t riciiten lu bugelsohe handelskringen iamen alleugs tegen de l ederlanders wat kitteloorlog geworden omdai doj ler wille van wat grootore tijdelijkewinst bozig zijn een goede oude oxporUoarkt te verwaarloozen Dat deze klachten niet geheel on rechtmatig zijn kan kwalijk gorden ontkend Tijüeos dea oorlog ch is er eeu onudskenibare en aatunerkedijue wiiziging gekomen in de riehting van död uitvoer van versohillende belangrijke Nederlandsciie etport produoien met namen val vleesch en i iivelpro kioten Margarine is van ni Ze groote export producten vrijwel het fnentge dat in zeer belangrijk grootere hoeveelheden dan vóór diei uoriog naar Engeland ook in nor made tijden zoo goed als onzeeenig markt wordt udtgevoerd t w m 976 ton in 1915 tf en 66 701 ton m 10i l Maar met on2e andere r likelen gaat het juist andersom ooLÏaalde oiwse boterexport naar Kngeland van 749 1 ton In 1913 tot 2466 ton In 1916 liep onze kaaeexpori W rug van 19 U8 ton tot 8409to ooite export vaa schapenVlaeSch vin 658i ton tot 2641 ton van versch rutifl Vleeuoh van 25 229 ton tot 7524 tcjjii Gelijkertijd ateeg echter In verhou ding onze export naar Duitschlandt Men mag aannemen dat deZe edgvtnr aardigheid ook van officieele zijde ten rinzent de aandacht getrokken heeit in de mededeeling van den Nederland ben landbouwcon lent te Londien den heer Van Kljn IndeiStaatsP courant over een in Denemarken getroffen regeling van den export van boter naar Eng dand zal dan ook wel een zachte wenk mogen gessien worden om teri ontfsent hetzeifae sys teem te volgen en een zoodanige regeling te treffen dat normale hoeveelheden onzer gewooniijk uitgevoerde landliouwproducten ook tijdens den oorlog de Eng lScbe markt blijven beredken Merkwaardigerwijze dreigt zoodanig ge regeling ten onzent moeilijkheden op te leveren als een gevolg van maatregelen die do NederlandScbe regeering genomen heeft ten bate dei eigen bevolking Denemarken kan zonder bezwaar naar Engeland tet gen lageren prijp boter leveren dan naar Duilsohfand terwul het bednjf tocti nog voldoende remiabei blijft om dat de DoenSobo bevolking zeif de boter naar de buitenlandsche marktwaarde betaalt Het Nederlandladie publiek echter ontvangt Sinds maanden boter beneden kostprijs Van d 100 K U gedaibriccerde boter Ueef in den laaMen Ujd 50 K O thaü zeifs 65 K G in het binnenland d rest weird geëxporteerd De 60 K G we nemen nu maar bet percentage van 50 omdat de verwaditbiïjp is dat bet voor binnealandBcb verbitdic bestenvde percentage niet lang op 65 zal gciisndhaafd blijven voor bln nonlandlBVh verbrak bestemde boter brengen tbans i f 1 60 per K G f tsi op de 50 K G exportboter k f2 20 per K G d i de In DuitSohland te bedingen prijs f 1 0 totaal do 1190 GemidMd levert 1 K G der halve f 1 90 op Nu zijn voor bet veikrljgoi van 1 KG boter 26 L melk noodig d productiekosten der melk xijn volgens de berekemng van mdnister Postbuma over een geheel Jaar genomen met 1 cent per L giestegen per K G boter maakt desa Stijging 10 40 uit In normale Deeemibermaanden bracht te Leeuwarden en aan de mijn te Maastricht de boter f 1 65 op dr veehouder moet tbans dus per K G gemiddeld f 1 95 ontvangen als hij in de ellde omstandigfaeden wil verkeereo als voor den oorlog Welim doordien een deel der boter voor 1 1 moet Wkirdeu afgestaani moet ue rest wel 4 f 2U opbrengen en dus naai i runschland geëxporteerd wor Um da alleen oi ianft deze prije wil besteden ien aaoxien vanbetvarkensvInKb staat de zaak precice zoo Dooi den exporteur woroen de varkens per K t j lavend gewicht met e a 6U J6 et per K G betaald en hij moet at K G slachlgewMiht togen O et per K i beacbikbaai stetleu oor geveer den normalen prys voor den oorlog om liW 14 G ie mogen uitvoeren Door de bescbikbaarstethng tegen genoemde pnjzen loopen de njfarktpnjzen laatftaam terug en de mesteri Is op bel punt aangekomen tat e luel meer looneod Itan worden uitgeoetood zelfs iucËen men aaniieuint lat de mester de maks tegen legeoringspri ontvangt Export naar r ikgelaud dat de Dwlsehe pnjzeu niet betal n wdi woidt dm eerst mogelijk als de prijzen van het voor bet biiuienland bestemde vleesch naar boven gaan AiUeen laet betrekking tot de kaas 18 zeer wd looonide xport naar Ëtigetand mogelijk Hiervan wordt slechts een betrekkelijk klein percentage voor bet binnenland gereserveerd en dan nog tegen zoodanige prijzen dat de meerdere productiekosten vrijwel gedekt worden Op dit artikel worden bij expori groote oorlogswin f Hten gemaakt en het ontmoet geraierlei betzwaar indien deze iets worden iitgedtromfien door naar Engeland de ikonmale hoeveeihedien van andere a ren te leveren al worden hier uiteraard niet de DuilSohe fancy pnjzen bedongen Met bet oog op onoe Engelscbemarkt in de toekomst en ook om den aanvoer van veenroedergraan van overzee niet ernstig in gevaar te brengen zou het easofa van wiJS lielead zijn indlea althans voor kaaszoo spoedig mogelijk getracht werdden uormaleni export naar Engelandte hervatten Voor Iwter zou hetzelfde kunnen gesciiieden zoodra doorgrooter meikproduotie de boterproittiotie weer rahti wordt onder be ding dat de IhaDS bestaande biiinenland he max inn nprii niet veriaagid wordt Voor varkeiisvieesch is eenoplotu+ing alleen te vinden door d prijzen waairvoor beschikbaar moet wolden gestild Ie verhoogen maar deeen factor heeft nu eenmaal niet de iiandel doch alleen de Regeering m Ie hand Ci idsltlif van ipoorwegmate HlÊal In BdgW en de Neder lanibHie belangen Lxvn Zo jal8 nkw weel hebben de Duit i iheitl den Ikatsteu tijd veel rollend liiAtwtaal toebelKiorend aan de Bel t$i eii Maatschappij van liuurtspoorwegen xipgeötseht Ook werden de Mpoonadltt over groote trajecten door neii opgci roken en naar Duitsobland vervoeid Vodgen de laatste opgaven zouden In de groepen Ijpuveneri Waromone niet ronder dan 9 locoinuUeveu en 200 wagons zijn opgeeitHoht terwijl 86 K M van de in deze groepen aangelegide spooriijaen warden opgebroken Eenigen tijd geladen begon het Duitsohe bestuur in België dese requisUies ook over de groeip i imburg uit te streicken Reeds werden daar 2 locomotieven en 5Ü wagons opgeHScht terwijl met bet demonteeren van verscheidene kilometers worlijn een aanvang werd genuüikt Dit verwekte te Maastricht eenige onrust omdat hlendloor licht Nederiamdbahe bedan gen zouden kunnen worden gnsohaad Van Maastricht uit ioopen n l drie stooniitramlijneii naar de Belgosohe grens waar z j op bet BelgieK net aansluiten Het zijn de lijnen MaaslIricht Maefljjck Maastricht Tongegeren Maastricht Glons richting Hasselt Deze lijnen voor zoover zij op Nederdandisch grondgebied ioopen zijn door de gemeente Maastiricht aangelegd n door haar in exploitatie afgestaan aan de Sooiété Belge Hollandtuae de Transports en de Trav ut die tevens de aansluiteiide hjnOn op Beigiscli grondgebied in de groep Limburg i plolteert en welke het eigendom zijn van de Bedglsohe Nationale Maatsohappij van Bujirfaspoorwegen Het materiaal dat to deze Hollandsoh Beigische lijnen wordt gebruikt is echter het eigendom van de Mij van Buurtspoorwegen en door haar aan de Holi Bel iscbeMIJ iriecbts tn bruikleen afgestaan Boewel ook Nederlandsch kapitaal in deze laatste Hij is geïnteresseerd wordt door de requlaities der Duitschers dus geen NederlandSche besit aangetast De requisities zouden ecb ler wed tengevolge kunnen hebben dftt het verkeer op het Nedertankiolii g deelle door gebrek aan materiaal jbou moeten worden stopgeaet Daar hierdoor zuidelijk Limburg ten zeerste zou worden geschaad wendde de bmrgeimeertor van Maastricht zich eenigen tijd geleden tot het militaire gouvernement te Hasselt met hetverzoeli een voUoende a ntal wagens en locomotieven permanent op Nederlandscfa gebied te laten zoodat wat de DuUütfaeN ook verder in Belgi van zins waren hel geregeld ver keer ef Nederlanifcch gebied zou blijven gewaarborgd Het PuMche gouvernement weigerde hieraan gevolg te geven ook stappen door dot burgenieester in BruMel endWBome bleven zonder uitwerking InlnsstWi was de toastaod laagzanierhand oritiek geworden Het geheeie broodkraospori werd dus be dreigd en met angst vroegen de Bel gisohe grmSbswoners Qdi al op wei ke wijze zij zich van brood zouden moeten voorzien indien dese transporten optuelden Eergisteren nu brok de Wisis irit Het dageiijkscbe broodtransport dat ditmaal 100 000 brooden bedroeg werd bi de grens Itangedlouden De Duitsche grenswacht gaf het treinpersoneel óen raad maar spoedig rechtsoirdceert te maken anders zouden de wagjons m e t de brooden wel eens in beslag ktmnen worden genomen De Bedgisdhe grensgemeenten bleven Woensdag dus van brood var stoken Donderdag had geen transport plaats Na vergeefóche pogingen bij het DuiliSt e gouvemonent in Belgiëwendde de irargeraeéstsr van Ma a s trioht zich telegrafiSi tot onsen Minister van Buiteniandaohe Zaken eni verzocht om diens bemiddeding DeZe heelt zicb than bereid ver klaajd zijn tuSSohenkomst te veriee j nen en heeft toegezegd den Nedeir tandsohen jd iomatieken vertegenwoordiger te Brussel op te dragen bij den gouverneur generaal van het bezette gedeelte van België Stappeg te doen om te verkrijgen dhtdedV orhet DuitSche gouvernement voorgsnomen maatregelen niet worden toegepast ten nadeele van de Nedorlandt Hiche belangen in deze j PREDIK BEÜRTKN OOUDA ZONDAG 6 FEBRUARI REUONSTRANTSCHE KERK lOi j n y iii D H VAN ASSEN DELFT St JANSKERK 10 u v m Ds J Vr BERKELBACB T D SPRENKEL 2 ir n m Ds H OANNEGIETER 6 o n m Ds J G DEUR KERK PEPERSTRAAT 2 n n m Ds J E BIJL LÜTHER8CHE CERK 10 n v m Ds Th SOHARTEN MOORDRECHT NED HERV K£RK 10 u v m D VAN DER VEN DAop BOSKOOP EMONSTR GEMEENTE 10 u v m Dr K H ROESSINOH STOLWIIK NED HERV KERK 10 u T m Ds F A FRANCE EVANÖELISATIEGEBOÜW GoBwweg B s u T m en 6 i u n Q den Heer V POOLSMA godsaienitonder w zer te Dordrecht HAASTRECHT NED HERV GEM 10 UI m Dt H OANNEGIETER ▼ n Gonda GEREF KERK 10 u T m Da B VAN HALSEMA 6 o n ra Ds B VAN HALSEMA OOUDA Woenidag 9 Febnum St JANSKERK 12 u m D H OANNEGIETER Hnweiykainzegenilig KERK PEPERSTRAAT 8 j n njn Ds J W BERKELBAOH v D SPRENKEL Btiballezing Sinxxesaleoad Oeintemeerde Belgen Een der op tlrk geïnterneerde Bel gisohe officieren heeft aan den Bel sóhen gezant te sGravenhage eea uitvoerig adres gezogden waarin hy Je wettigheid van ds istemeering der hdsohe militairen bestrijdt op grond hiervan dat Btfgië niet ajs beJugeient zou zyn te beschouwen daar dit land slechts zyn neatrsliteit verdedigt Het adres beroep zioh op joridisohe commentaren op het desbetreffende artikel lO van de Haagsohe Conventie en op enkele artikelen welke in den laatsten tyd daarover in de Onitsohe pen o a in de Frsnkf Zeitnng yn versohenen en waarin ook wordt betoogd dat Belgig niet als belligerent kan worden besohonwd Holdert s papieren Uit Londen wordt gemddt Een klein hoofdartikel van de Daily Newi valt de NederUndsche Begeering aan over het in beslag nemen der papieren van Heldert waardoor de smokkelary in het groot naar DaitsohUnd kan worden bewesan Da Daily News acht dit opbradan indien men vah pisa k de papieren ta vatnistigsn aiiüc afdnenda daar Koldert Termoedel k wel copiefin zal klbbea Da Da TJ w beweert dat dl aefi va de fegedtog twgfel zoo kOnnan doea koeatsptl omtrent de sentnliteit t d Nederlud Het Engdacha blad weerlegt zelf yn iniinoatte tigen owe Regeeiing door Tao ItopieAl te apreken Waar zon zij vasdaan komen De Bevtedigingscoiiunisaie op onderwQsgebied Naar het Oorr Btireau verneemt tl de Bevredigingsoommissie op onderwijsgebied eerst byeen komen all in de Tweede Kamer de debatten over de Eedswet z n beüindigd Na de behanding toch van die wet zal de Kamer zeer vermoedalqk in de afdeelingen vergaderen en zoUen de KamerMen die van de Bevrsdiguigaoommissie deel uitmaken beter in de gelegenheid z n de b eenkomgt e byeenkomiten er conisiiasie by tT woseu Amerikaanache mail aongehoudn De mail welke zieb aan boord t vond van het 2 daaer vaa New Yorii te Rotterdam aang kemea stoamx p Medan is ie Engeland aimgehonden Ora jp Kniis Om een idee te geven voor welk taak het Centraal Bnrean van hst Oranje Kmia door de groote waten v noodiamp wordt gesteld kan woidai vermeld dat het Centraal Barean tot nog toe verzond 238 ledikanten of kribben 321 matrassen 620 stroozakken 1688 dekens met bijbehoorend beddegoed 283 etel bovenkleeren voor mannen 310 voor vrouwen 791 voor kinderen 710 stel ondergoed voor mannen 685 voor vrouwen 1401 voor kinderen en vöorti nog groote hoeveelheden levensmiddelen brandstoffen en diverse artikelen En het betreft hier kratittteni de offifiieele provinciale regeliog altnd aanvragen van de burgemeesters Zij zgn dus goed geèontroïeerd Het bureau kon tot nog toe ilog steeds aan de ingekomen aanvragen voldoen Bgna steeds worden deaaogevraagde goederen nog dezelMeo dag dat de aanvrage inkomt nrzonden hoogstsas den volgenlen morgen Dit is mogelnk door de inderdaad prkektig z d gev s liiB dadig Nederland en door de kraobtigs samenwerking van de bg den Bond aangesloten vereenigineen in de eerste plaats van de Algem Vereenigds Commissie tot Leni ng van Rampen door Watersnood die voor alle ncKidzakelijke nitgaven borg staat x n het Nedeil Roede Kruis dat ook reedi zooveel mogeiyk van zqn voorraden in Amsterdam Den Haag Haarlem en Amersfobrt ter beschikking stelde en van het Comité voor Belgische vlnohtelingen e a Het is in het magazyn van het Centraal Boreaa een gestadig komen en gaan r komt veel in maar er gaat ook veel nit Den laatstsn tijd gaat er evenwel veel meer nit dan er in kamt Daarom moge er bier de aandacht nog eeni op gevestigd worden dat goederen voor ligging en voor kleeding voonl matrassen beddegoed onder en bovenkleeding voor mannen vrouwen en voor kinderen van verscbillönde leeftyden steeds hoogst welkom jj aan het Centraal Bureau yah hst Oranje Kruis Eieizangracht lH Amsterdam Het is van het grootste belang datalle vryzinnigeo die vóór 15 Mei lïM den leeftyd van 26 jaar bereiken i kiesgerechtigd zyn zioh op de kiezen lyst voor 1916 doen iniobryven I Ook cy die onder zgn dan 26 jaar en voor het eeiat in aanmerking komw om op de kiezersiyst te wordea geplaatst varzoimen niet lich daarvoor op te geven De besturen der vrgzinnige kiw vereenigingen in de Terschillends gemeenten tot het district Gouda behooreude verschaffen op aanvrage in de plaats banner inwoning all geweniobte inlichtingen Ook worden inlichtingen verstrekt door het secretariaat der kiesvereeniging Burgerplicht te Gonda Harkt 31 Voor Gouda is bovendien een Barean voor inlichtingen gevestigd ten huize van den hew P O W Begeer T n r fraarkt 108 Notaris N F CAMBIBR VAN NOOTEN te Gouda zal op MAANDAG 14 FEBRUARI 1916 des avonds xeven uur in bet hotel De Zalm a d Markt aldaar publiek verkoopen Vier aandeelen Ik gr f I8S0 der Koninklijke Stearine Kaaivenfabpiek OoHda met inbegrip van het 4ividend 1915 Ipeiere VgrlioopiDii Com contant geld op WOENSDAO 16 FEBRUARI 1916 des morgens 9 uren in het Hnis Wyk B no 133 aan het Marktveld te Haastrooht ten overstaan van Notarie J KOEMAN van den geheelen door den Beer J van Dak nagelaten INBOEDEL waaronder eenig gewerkt OOUD en ZILVER Te zien DINSDAG 15 FEBRUARIvan 10 tot 4 nren 26 Het gemiddelde dividend over de mren 1910 tot en met 1914 bedroeg 32V5 per jaar De aandeelen worden peritnk verkocht Veidere inliohtingengeeft gezegde notaris 23 WOOMÏÏIZEN met ervaa en grond a d Voorwillens nos la en Ib naast het koffiehuis de Kap te OOUDA te zamen groot 2 Aren 13 centiaren Per maand verhuurd elk voor f 17 50 No 6 Bbn goed onderhouden WOONHUIS met afzonderiyke bovenwoning en erf a d Vlamingstraat no 13 en 15 te GOUDA groot 62 centiaren Per week verhaard beneden voor f 1 80 en boven f 1 60 No 6 Een dito Eoogliedmr4a dsclia p vai Rijiil ani Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland brengen by dezen tWj pei tjaralwnniB 1 dat do lijstea 4f ijjf arechtlgde IneelaqdMi van het poo heemraadschap vooti at dienstj r 1916 opgemaekt op Donderdag 8 ïebrnari 1916 edprepde veertien dagen van 8 EebrUiitri 19J6 a vi r ieder ter lezing zullen liggen olaiVPlw de lysten van al de Mstien dltricten ter Secretarie van Ryalald op eiken werkdag van des morgens 10 tot des middag 4 nren alwaar zg tevens tegen bebtling van 10 oents voor elke lyst verkrBgbaar zyn die van het derde district aan de Cruquius die van het vierde Ustrict aan de Lynden die van bet zevcada district aan de Leeghwater die van elk dw ovariga districten ter Gtomeente Secretarie van de hoofdplaats van dat district en van de daartoe behoorendeonderkiesdistrioten 2 dat zg die Vérmeenen dat de lysten niet nauwkeurig zgn opgemaakt gedurende veertien dagen na het aanplakken dezer kennisgeving het recht hebben hunne beswaren met overlegging van de vereisohte bewgzen aan de beoOrdeeling v n de Vefeenigde Vergadering te onderwerpen welke op den eersten Donderdag in Maart as omtrent de ingekoinen bezwaren zrl beslissen 3 dat door of vanwege het Hoogheemraadschap deze kennisgeving op 7 Februari 1916 zal worden aangeplakt Dykgraat en Hoogheemraden van I jnland P A PIJNkCKER HORDIJK VSkgraat C W VAN DER POT Bzm 51 Secretaris WINKELHÏÏIS en erf a d Spieringstraat no 4 te GOtiDA groot 54 centiaren Per week verhuurd voor f 2 50 No 7 Een dito WOONHUIS en erf naast het vorige no 6 groot 57 centiaren Per week Vwchuurd voijr f2 50 No 8 Een dito WOONHUIS ea erf naast het vorige no 8 groot 54 centiaren Per week verhuurd voor f 2 25 No 9 Een dito WnKELÏÏÏÏIS en erf naast het vorige no 10 groot 45 cantioren Fat week verhuurd voor f2 25 No 10 Een dito WOONHUIS met afzonderiyke bovenwoning en erf naast het vorige nos 12 en 14 groot 45 centiaren Per week verhuurd beneden voor f2 en boven voor f 2 96 No 11 Een WOONHUIS en erf aan de Eerste Kade no 8 te GOUDA met daarby behoorende MOESTUIN ter gezameiyke grootte ven 14 Aren 32 centiaren I eig4n gebruik No 12 Een nieuw WOONHUIS en erf met tnmtje daarvot en daaroohter a a den Graaf FlorisWeg no 67 te GOUDA Ia eigMi gebndk Te bezichtigen de laatste 3 wark dagen voor en op den verkoopdag van 10 tot 12 en 2 tot 4 nnr en te aanvaarden op den betaaldag der koo penningen 23 Maart a s Verdere inliohtingen geeft gemgde notaris ten wiens kantore van 14 yebr af notitiën te verkrygen zgn 116 Dames vei pasl Uw echtgenoot met een Scheermesscherper SUCCES waarmede hg zyn scheermes in enkele seconden vlgmscherp maakt Prijs f 1 60 naar buiten f 1 66 Firma A UAHT KWweg Gonda 10 BLAUWE DRUIVEN Amerik TAFELPEREN en APPELEN IWANDARUNEN SINAASAPPELEN CITROENEN NAVELS 20 sinaasappel zonder pitten BANANEN DOOSJES DADELS KASTANJES HAZELNOTEN OKKERNOtEN ENZ ENZ PROFESSOR MiEi uir VQLóTüUS ZMTlJüRfiENS PLANTA bij J C DEN BOER Kopte Iroenendaal 6 Tel CTA SCHOLTEN OPENT hedenavond xUn winkel in SigaroHt II Sigaretten en Tabak ii Lange Tiendeweg 63 JSewteU Vwe Bloemwerhmt MJ de Jirma e Soog tXort i9tt69W9g 9 en gU tit aCEEB dan tevreden Speciaal adres voor Bmids Bal en Vaasbouquetten Bipemenmafldsn Grafkransen Tafeldewratiën Qroote keuze Jardinieres Vazen on Potten in Kunstaardewerk Kristal en gewoon glas ATTENTIE Bestellingen op Bloemwerk enz worden aangenomen tot Zondagmorgen 12 uur na dien tgd is de zaak gesloten Onê m üvi aller gunst i 6eiM 6 d Firma A BOOY 5e jiT w swB OOUDA BOSKOOP I 50 OERPQbBBARi