Goudsche Courant, woensdag 9 februari 1916

Bergambacht had zioh op 2a Decetnber in dronkenacfaap veriet legen den genseentevaldwachler van zijn woonplaata en een aldaar gealationeerden njk eidw achter die hem ter ontnuchtering en tol sijn Igen veUighcM baditen overgebracht Hel O M elMte Ier ke van wederspanoigheid drie weken gevangenlaelnit De ttiet versBheuen b kl H C TTi J had up 4 DecenAer Ie Haaatreeht gebedeld wat van den opeAarenweg te zien was geweeiH Ter zake van bedelarij eiaciMe het O M drie éwen beohtenis en plaalalog in een i aweiftinrlchting voor den t van én Jaar N R Cit N R a IHQEZOMiCN AwibMtetUngM nW gcmeentcèege Gouds 8 Febroari 1916 Ucattee UadaoUe Vengvn mij a v eenige plaatsruimte in uw blad voor het onder laaods waarvoor MJ voothaat n4 dank In de laaiatgehoaden Kaadaverfadering ia door dsn beer Van £ ijk gea l Zeer goed te weten dat bij gameiiKo saniwslêdinasn van de grootsra aannemers hier ter ede in plaata van medewerking slelseinBlig tegenwerking wordt ondervonden De uoncaak daarvan ligt volgens Z Ëd niet bij B en W nooh Hj den Oemeentehuuwmeaster dech bij deaannemem zelven die da gtmeente boycotten I t ik den heer Van EiJkanaUe raadaiedeu bij deie mededeelen dat er ge i afspraak in deeen geeatoolt Is gemaakt maar allen handelen Ofi eigen initiatief om lich van inachrijven te onthouden Het DageHAuKÜ BeMuur der üemeenlo de GomniisMe van Fahricage en de Gemeeirfe Bouwmeeater weten zeer goed dat velen wensohen in te dohrljven wanneer er In de bestekken vooikomt dat er zal zijn Arbitrage voor alle geB o h 1 11 e n wal dua vrii zeggen dat de gomefenie ons als nieds oontraclant zal beachiouwen ala g e I ij k g erechtiglde part IJ Voor het bealechtéi van gereew gea hillen beslaat sinds 1 Januari 1907 een Baad van Artiitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland Wil lrvan lie zetel is te Amaisvdaei Sn waarin zitting hehbeo de hoogM staan 1 de persi nen uit het geheele landseo I wel aenHa0fdotlloiSP tar eeBia HtMMTnapeeieura en Hoofd4Hg nleara fan Waterstaat en Spoorweg Maatachappijen en vele bekende architecten ah aannaroera aangewezen dobrdeVereenigingi van Delftathe IngienleurS de MaaaaehaiipU lot Bevordering der bouwkunal en de Aannemerabond Dal wij goed hehben geden niel in Ie achrijven bewijst wei bij de laatst gehouden herbeatedlng der derde openbare bewaaraoiMol het feit dat belangen van aannemers niet veilig zijn in handen van B on W on de meerdeiheld der Fabricagecommiaale daar hun daden aeitt door al de overige leden van den Raad werden af aurd Hoogachtend heb ijc de er Ie zijn th dw dr W A VHRBRtlOGBV Laatste Berichten Am tact WctWVk Front Londen S Febr Offideal bericht In den loop van dap dag had eenig wedersödsoh granaatvanr plaats tusschen de Anora en de Somme en ten hoorden van het kanaal van La Bassóe Bg Hooge heeticbte groote bedr vig eid PARIJS 9 Febr Bet oommnniqui van gisleren luidt In Artois ten noord en inidoasten van Nenville hevig artilleriegsvecht Wg dreven door ons vuur Duitsche troepen bij Laasignjr en ten noorden van Berryau Bae uitten n brachten aan de Duitsche versterkingen uoordelgk van Tronen enutige schade toe In Argoane duurt IM müngeveoht voort met voor ons goed resultaat TWEËDË iAMtR Vergadering van f oenadag 6 Februari Mlntater van Finauoitn Ingekomen ia een Koninklijk bealnit waarin aan Hr Trsub omslag woidl verleend ala Minister van Financien en houdende benoeming van Mr Dr A v OIJ lol MlniaIer van Flnaneltn Tevens ia ingekoomt het adresvan Aalst os inzlüle het aftreden van Mhialér Treok Aangenomen voor keoniagsving Hond en klcnwaeer VoortOTgaan wondt met do behandeling der anpplelolre Landkoowbegrooling 1916 waarMJ 2 millloen wordt gevraagd Ier bestrijding van hal monden ktewwaaar De heer Teen air a v d zegt hel omwerp met laaAsisen te hebben ontvangen Hel gelalgt van wei téi lange jacbl en zotMoodergBnc voor dtat wij bel aohip hadden ingehaald De Duilaohe kaper beival hel onniidileiUjk te oppen en tueo het dit lUet deed gaf hij bet n achat over den bo e Zijn kapit o die oauwelijlce denlcen kon dbt een DuitAoh ooriogeHchlp In het ruiine sop zou kunnen zi o na alle wal er over wa gezegd en gedrukt dat edert lang geen DoHadie vlag in deze wateren vae gezim vuoidi twee ohoten op den kAper af toen zijn kanon weigerde Ik looi dW b tweede aohot drJe of Tier DnKMhe zeelieden beeft gedood De kruinr opende toen het vuur en vanoolf sprekeikd wa na zeti lagen loet de zware kanonnen de Clan Mactavieh eon wrak geworden met de irtoom door haar gtAiroken pijp onttfiuippeiHlo De bemanning werd gevangen genoraen en apoedigi daarop werden drie bommen in bet aohip geplaaial en dit tut zinken grfjraohl TIen of elf man van zijn bonanninK werden ge ood en Tamobillonden haiMen gevaarli e wonden gekregen on werden overgebracht naar de Appun Dienieneevolge bad d dokter da handen rol daar bij ook nog andeire gekwetole ouinnen en de DuiOeebesw die ziek waren te befaaiv drfen had Het onaaoganaamete van onze rei vervolgde de dokter zijn verhaal was niet dM wij karig eten kregen maar waa de onzekerheid van onae redtf en lien tijd dat wij op zee zouden blijven Daar kwam nog bij de wijze waarop Berg beuliet verklaanto dat hij het aohip uooU zou iveiigeveu aan een van oiue kruimw All wal hIJ kon doen lig UJ uit wa de Appam In de lueht U doen a rlngon Ook legde bij er de lutdruk op dat alle mannen zich vrijwillig hadden opgegeven voor een gevaarlijken tocht wti wetende dat zij zoo goed als zeker den dood Ingingen aangiezien bet voornemen waa de BriliKshe tfaheepvaart zooveel Mdiade toe Ie brengen ala maar mogelijk wtti Een van Berg a officieren vertelde mij dat zee kruimra op deselfde wijze waren ullgoriuH als de knuer die de Appam herft vernkeeaterd Vele DuUoi ln zeelieden bckenrlen ilat zij den oorlog hartetl moe waren en thanrS In do Vereenlgde Stalen zijn waar zij verplicht zoudian ijn lot bel einde van den oorlog te blijven Wat Kapitein Harrimu betreft hij l gefcroken door het verUen van zijn Mlp en wil met niemand spreken Eui weigaring derGriekaohenceering Ken venekert te Athene dat da raseariag da intorpellatlea over de buittnlandacha politiek niet lal aanTUrdea Zooala man weet had eenonafhaokeigk Ghiakaoh afgevaardigde madagadMld de tregeering m de Kamer te willen interpelleeren over de oompaniatiei welke Duitiohland aan Oriekanland voor neutralitnt loa hebben beloofd Bad Rondom Korloa Een Havai telegram uit Korfoa meldt d d 6 Febr De Franiohen hebban oadar inoidanten bat eiland van Frankrfjk ten noordan van Korfoe betet Daitaohland en Amerika De Auooiated Preai rernaemt uit Wuhington dat paraonen uit de omgaving van Wilson verklaren dat de preiident in de door Bernstoff overhandigde beaoheiden deerkenningvindt dat Duitaohlapd aanapr kel jk ia voor bat verliea van laveni van Amerikanen die zioh aan boord van de Lniitania bevonden Wilaon acht daae erkenning galgk aan het toegeven der onwettishaid en ia daarom geneigd de Terontaohnldigiogan van Doitioiilaad t aanTiardan In Engeland Dit Londen wordt d d 8 Febr gemald In het Lagarhuia vordt door verBOhiltende leden een krachtige aoQe voorbereid indien de regeering niet van plan ii aioh duidelgk uit te spreken dat ag de verdediging tegen de aanvallen uit de Inoht op een afdoende vUm aal organisaeren en een einde al maken aan de dnbbele oontrAle die thana loowel door het departement van marine als door dat van oorlog wordt uitgeoefend op de luohtvaartafdeeling voor da binnenlandiohe verdediging De deabetntfiende leden verwaohten dat de regeating thans een definitieve gedraguljn aal vaststellen en dese tak van dienst onder beheer van een ▼ acantwoordel en miniitar al brengen Ondar de litei Inaoe iitalil I Bcttift de Uaün Wij ontvangen uU liollaad een brief van een FranMi soldaat de nit de DulUKhe kam en la ootvluciit doch die op neutraal grondpUed ia het kuap van 01denfcroek ie gwlnleraeent Onze carreapondeDt TwUgt onM aandacht op bM volgnde vreemde telt Talende de onlvtaobliDC die naar bet eoUJnt vrij talrijk tijn feweeat te veiUoderen laten de HollaiKkKbo autoriteaten alle Franache miléum die zij onirn hunne beroi tiiig heliben tan aufliopronM rl h onienoek omtmpaan Men lolo r feert hen de faj en van profiel meii rioant hunne vingeraldnikke Zulke procMée ecbrijft de Hatii zijn weerzinwcitkend en oneanneonbaar Kraiikityi kan niel daHan dal man in aap oeutraal lant htm aoldateii eenvoufig als mladüngera behaodslat De aardappeivoorzlening In IhiitwblanA De Uondi ad heeft gialeren twee nieuwe bevuilen genomen omtrent de aanlappelen welke van bijzonder belang zijn Hel eerale bepaalt diualle uil l H buitenland ingewocrrde aardappolBn moeten worden ingoloverd in het Kijki ntra i bureau Overtre llngen hiervan worden gestraft mei gevangenlaalral tol 6 maanden of roet getdixiele tot 1500 Mark Hel lwp de regelt de aardappeianvlerzor0ing in de lente en éèn zomer van t9l De gemeentebeSInien worden verplicht de verziorging met aarrfappelen z f op zich Ie nemen Daartoe wordt ingevoerd een aJgemeenc opname van den aanwezigen voorraad tot 2 Fefcruari de verplichting tol aanmelding bij hel Rijk ccnlraaniurean voor aardappelen tol den lOeu Maart j het ganamleeron en b Twak ni den aanwezige of ovetpg dragfln voorraden aardwppelon de verplidillnig der gemeentebcHluran om de voorrwien die zich in den hamtel bovinidttn over te netnen de viBrpB ting der handdaara om te veAoopen enz S IxxxxerLleixxd W t rsnoodkCojnniii i voor Neder lanikkh Ooet Indi Uil Nederiandsah OoM lodi z beriobteu ontvangen over aranige overatrooniingen in de lieSidenlie 8eumni terwijl ook landen in omgeving van Batavia Uhenbon Indirainajue en 8olo hevig door bandjirs geieiMlerd zijn Uenschenieve zijn daarbij te betreuren en groote materieele i hade is aangerlflhl door het verdrlukeu van vele hondenlen stuks vee veriüaling van verre boven de duizend huizen mei huisraad en verwoüBllng van alleen in do BoBidontie Seniaxang vier eo dertig dluizend buuwH rijstvelden De ramp in NederlaiHlUdi Ooat Indle komt dus In geviMgen hel ongeluk dal een deal van Nederland pas getroffen hesK nabij ühwhoon de IndiaeJie landen een vernKigeo tut Sneller henlet hebben dan de landen In de koude lAreken zijn toch in Java soovtleD vreeaeiijk getroffen of zelfs tot volslagen armoede gebracht deor die nllos vernielende vloeden van het uil oe boi i en aanötroomemle water zoadat volgeiiai telegrafische iniiohUng omoditdolllJkB bulp dringend noodig ia Nederland kan op hel oogenblik alleen dadelijk helpen in geldelijkeii zin isiaMl da bestaande beetuur nmnlrcgolMK welke reede in Neder laiuk hIikd ill zijn genomen in Java i met Semarang als oentram een comité tot leniging van den nood opgericht doch de omvang van bel benooilSgde gaat de kraohlen van oBize iandgenooten in NoderiandMiIihM verre te boven Een dringend beroef wordt dus ook op Nederland gedaan en het Is Nederland a plicht urn hier te belpen Wel wordt thana reecto zeer veel in Nedarhind gevraagd voor de vale ellende van allerlei aard die tn andere Eoropeesöbe laialen en sedert kort ook in ons eigen land wordt geleden maar we hebben juifft onlangs met ons eigen oog en kunnen aanschouwen den rampzaligen toestand van degenen wie oor bet water alles ontnomen werd De ondergeteekenden hebben zich Ingevolge do uil Indi kenbaar gemaakte wensch tot een comnlasie in Nederland gevormd met hel doel gelden tot lening van deaeo raawi in Ie zamelen De oommlaBle telt slaohls een klein aantal leden uil oenlgv hoofdplaatsen van hel land opdat onvarwijia en snel kan gehandeld worden sl koestert dan ook de httvfp dat binnen enkele wdten volikiewle gekl bijeen zal zijn gekomen waarna zij weder natbiiiiden zal worden De ooiisnissie d iet dus een warm beroep op het mededoegen van NederlniKi om haar sog nnmljk omgAaiuI rnnise bijdragen te doen toekomen Ieder der ommliiri leden steil zioh voor het ontvangen van bijdragon gname besohiUbaar in het bijzonder de penningii imwU r Jhr Mr L H 1 E v n Bevervoorde tot Oidettmenle De dagbladen hebben ook banna seer waardeerde medewerking ver lee d om gelden voor dit doel in ontvangal te nmim Da nicawc MinMcr van PtaancHhi Naar wij vernemen aai benoemd worden lot Minister van Finanoiaa Mr Dr Anion van QiK 1 aurlarGenaraal aan het Deparlemaot van Finaoeltn De atdsding ari etder Tenekarlng zal via bot Departement van Financien overgebracfti wonieu naar dat van Waleralaal Mr Dr Anton viNt Qijn wieae beia eiii ii hedeuavowt in de tUaMSouuraifcl zal verschijnen werd 17 öept IWüi te Dordrecht geboren Na aluaar bet Uyiuuaaium te heMien beziiclit volbracbl bij zijn studiën aan de Universiteit Ie Leideu waar MJ i Stal ViHi proowveende tut doctor in de StaaWwetenschap op een proetiaAriil v de Uer ieDlng vaa de fMaating op ongebouwde elgendoiiauen en ala doctor in de Kechlswetensohap op Skeilingen In Januari im ii werd hij baooemd tol adjunctoummies ter l rsvinciale Qrlffie van Zual Holland waar bit gatarends 10 laur wotkza bleef adslereaovalgoiH uis eoit Bl i en aki bootdoooinilM In vaiiKliJJJende ifMülgea VervolgenB iferd hU secretarie van hel Uüks Woniug Coiiege en aecretarlH van de Haaigsche Oezondheidsconanlssie Op 1 October 1906 wenl Mi beuoeuai adnuuLstrateur van de Generale Thaaauri van hel Miniate rie van Flaaneiïa sin 180 met den titel van ThaBaurier Ueaemal In 1911 werd bij gekozen tot Ud van de Provinciale Stalen van ZuM Holland v i r Jravenliago welk an t hij lol heden heeft vervak Hr VKn Ciijn was aauvankcüjk lid van de Vnizinuig Danoentiache Partij doch oiods 1 10 lid van de Liberale Unie Met Mr Kerdijk waa hij de oprichter van Ons HulsT de bekende ToynteeVoreen ng te aOravenhage Van 18W 1909 had hij zitiing in het bealuur van die infltelllng Ook bewoog de heer Van Gijn zich lip het gebloJ der Drankbestrijding ca nam hij een werkzaam aandeel in een undorzóek naar de bewaking van de baivken van kaeiilng door de bekende Nuta comral ie welke den ooi heeft gegeven tot de opridbUug van de Vereeniglng tot beatrijdio van den Woeker waarvan hij ondervooryiller ia Up eoonomiach gtMed vernchenen veraohilleode doorwrochte artikelen van zijn band in onderacheldeue ti iaohriften o a in jaeEoonomiat van welker redactie hij aioiis 1900 deel uitmaakt Ook over lie Sloatabegrooting heeft hij in dat üjMbHU een studie geacfareven Van lijil tot Hjd verschenen ook artikelen van hem in De Nieuwe Courant Gelijk men weel werd Mr an Gijn bU het optreden van het Kabinet VUB dar IJnden reeds aangeVuidil daarin zitting Ie nemen doch nmuda hij toen daarvoor te moeten ibedanken Heden i e iM a hij hel bestuur vai het DéMfVment van FlnanciSn ultJu kdeu van zijn voorganger over aoio r fle Koningin t zijn beüedigd J r goed gronden kan nog varInflM worden dM de Minister van Walerelaat onder wiens b ieer zMials boven vermeld de Atdoeling Anbedderavenzetering zal komen het allereeiat de voorziening in de oudHrdomerenle al Ier hand nemen Degydegnwf De Nieuwe Oporant schrgft In bet oogenaamde verdedigingsartlkel van De Teieoraaf voorkomende in haar Avondblad van Zaterdag j i leest men o m r t n bewgae van de vaderlandslievenda bedoeling en werking Tan het bdteemde anti smokkelborean Met de militaire bewaking wordt het thana eiédeltjk aoowat overal emat en in een Taieerend sohrijven dankt de Omierbevelbebber van onie laad ep eemaoht den heer Boldert voor aUn optreden in t belang der na e En iets verder in iMtaelfde geaohrift Ovw de fdidtatiea van generaal Sngden spraken we reeds Het ia met lékerheid bekend dat ook deie medadealingen leogens tiJn en dat van de de van dea Opperbevelhebber aan BoUart nimmer eeaige lot is toegaawMidof kalde betuigd Het AnU tlBokkdbareaa Men mddt ait Amsteidam Naar wb Teraamen wordt de geitohteiyke inttinotie inukelbet AntiSmokkelbureau van Da Tslegiaat voortgeaet en is reeds eea grootaaatal getoigen gehoord De instmotie ia gebaseerd op art 100 Wetboek van Staafreoht en vindt aanleiding in hattwwald veratrekken vaa gegevess aan de Engalaohe en IPransohe legaties TWEEDE KMISR ZMUng van 8 Febroari VerroJgBl De MelkvooMlening Mond en klauwseer De Minieter v n Landbouw wil in t algemeen niel van 4aae maatregelen n ar dal dece den vokagaeal loudtn vnali jpen dat netnH de Mlidatar niet aan De Mi niater ie van moeulng dat de gemeen acbap in deze moot worden K en het verwonderde h n dan ook dat de aleden als Amatardam den Haag en Rottenhun zich niet hefcbm doian heoren en et me veorsteilen zijn gekomen die bel d die van Sen Mini Hr De Minialer vraagt naar aanl diog van abeeren Kleerekoper e bewering dni het financieel voordeel zoo gaiing is waanwn dan CDoved moeite daarvoor wordl gedaan De Uiaiater ia uitgegaan van de gwtacMe dal in ons kind van mdk het volk daaraan geen gebrek mag hebben Daarom wil hel R fc de gemeenie wdke meUtvooraieuing wenacht bi taan Wanneer thana de regeering overgaat tot hel ontwerpen van een nieuwe regoüng dan wordt het weere regecringBteaak Hel betomg en de voodin swaarde van d ondernielk zullen door den Minister In broeden kring worden bekend gemaakt Over de roga n welke voor hel voorjaar moet gelden wfnl de Minuter inUchtiocea In Het welaoniwerp werd daairna z h at aangenomen Daarna kwam In behand ng hel w o tot verfaooging en wijziging van Hoofdstuk 10 der Slaaiabelgrooling voor 1916 Koeien van Maatregelen lor UöWJding van Mond en Klauwzeer De heer de Savornln Lohm a u c h was van meenlng dat de Minialer niel verder met het afmaakHyAteem door kan gaan Een beeiLuit van de Kamer kan men niet geheel op zij zetten door aanneming van de nuUo Teentftra is de Minialer zich venplicht I houden aan het besluit van de Kamer dat men hel afmaaic yatean niet langer wen s Miniaten toeliditii en doen niela ter zake De vraag ia alleen wat wettig geoorlootd M Men weet nog niet hoe de ziekte te beelrUden eorat moet du gezorgd worden voor het wetMschappelijk fundament Naar Dpr a meening behoeft men niet met het aan de zieicle lijdende dier ook het verdachte vee af te maken Op hel baaluit van de Kamer terug te keeren heeft geen zin De Minister moet naar r meening het w o terugnemen of anders begrijpen dat deze wel hem niet meer bevoegdheden geeft dan hij ai had De heer Duymaer vanTwiat a r betoogde dat de HinialaF niet heeft kunnen aanloonrai dal hel atmaak ifieem eea afdoende bcatrijding is Een goede doorzetting vaa hal iaoWitiaslySteom kan hel VertrqiiWien van ite boeren weer winnen Tbans worden zij verontmat door de vraag wal er moet gvheuren ala hel almaaksjyateesn gestaakt wordt De hoer Wyckeraloot de Weerdsstyn r k waa vanmiaBnin faU door de aanneming van de moOeTeenMtra deze zaak haarbeelag hoeft gekregen Door telkens op Ie komen tegen een In de Kamer genomen besliasing bevordert men het prestige van de Kamer niet De vraag was of tegen de uitgave van 8 raüHoen per jaar voor het afmaakslyisteem opwogen de Ivoordeelen en de kana op succes Daarop ie de Minialer echter niel Ingegaan evenmin toonde hij aan dat de afnmking ook helpt wanneer dazo beelirijding niet internationaal i en dal men de roodewjerkii dor landbouwers vecMkerd waat Voor iaoieering had de ntfnkMer de medewerking kunnen krijgen van de noodige nflitalren de minister van Oorlog vraa daartoe wel dagelijk bereid Er kan dos wel geiaoleerd worden en dlaatnnade vervalt het eemie nieuwe feit waarmede dil ontwerp gemotiveerd ia Ook het tweede feit aohl akv niet juist dat n l met im miniaeerb nieW te bereiken is De minister beroefit zioh dnarvoor alleen op diakundigen die vóór hel ahnaakegiBleatt ziin Aanneming van dil ontw p betedtent praeldacfa dat de minislar zal doorgaan mei het afmaakatraleem DAamm zit er niela andean op dan dit ontwerp af te stemneB tn aj r zal kin ook tegen aMUMn De vergadering werd verdaag tot Woenadaeocbtend halftwaaU ecMMigJe Btrichtea DieMaUen in de karii De md mddt Xb een der r k kerken te Amsterdam werd in de laatsta weken meer malen daags geklaagd over het ontatalen van handtaschjea en para C m aan damea loo deaench Taor kort het ig van baar plaata verwgderd hadden Een handige en aioh als slag ti i w bSöm ïi iimM alsof rii in gabad wamt vanKiBkaD dk voor een oocenblik onbeheerd achtergelaten eigendom van een ander ma en noh er meester van en verlieten kaaatig het kerkseboow waar la oódar den dekmantd van noom heid gelegenhttd ceditea en maar al te gemakkalük vonden taaohjes te stelen die soms op licb eelf reeds van gioote waarde waren doch die ook vaak eenig geld of diarbare en oqmiabaie Toonrarpen baratten Boidaa met waaiaobiwing werden in de kerk gehangen en hadden succes De diaven konden hnn slag niet meer alaan in die kerk tenminste voorloo Daama ia in een andere kerk te Amsterdam talkana geklaagd over diefstal van taschjea en paraploies Zaterdagavond is het aan een eenTondig meisje een weea gelakt tgdig een diefatal te ontdekken En ditmaal ward lui gepleegd dooreen dame doch door een heel Een ongunstig nitziend man nl van plm 50 jaar pleegde een aanslag op haar tasohje De beetoiene had het Lof bSgeéoond en knielde achter in de kerk op een bidatoeltie aan het koperen haakje waaraan zg haar handtaachje gehangen had Dat taaohje hield behaJtn haar zakdoek en geldbetinje hiv kerkboek n e coUier ia Za b meitea dat tegen haai atoel teeteoteB werd iceek onwillekeurig naar haar taaohje aag dat het verdwenen was en dat een man haastig de kerk verliet Zg volgde hem onmiddeligk en zei lieeft n mg nu mgn taschje terug dan zal tk het niet aangeven dat u het heeft weggenomen De vrome dief antwoordde Och kind ik heb het met en hep dóór Het meiaje alaook een jonge man die aUes scheen gezien te hebben en aan het meisje den raad gaf volg hem totdat ge politie ziet liep mee Gelukkig stond een agent op eemgeo afstand De dief had het bemerkt trok het taschje uit gn jaa en wierp het achter een hoog stoephek Het meisje zei den jongen man Bigf even hier staan u met wat er gebeurd is liep snel naar den agent en zei den dader aanwgiend Uie man heeft mgn taschje geatolen De agent naderde den did die zgn jaa ontknoopte en sign armen uitstak leggende Ik heb niets geatolen Ug heeft mgn taschje weggegooid achter dat hek daar hield bet meisje vol wgaende naar de plaata waar de jongeman op ign post wublgven staan De agent wilde dm dief arreateeren doch de vrome veir zette aish veeideechtarflenoogeBhlilcdaarna de boeien om ign pöla IW werd Jtalffi Het taaohje werd aehtar het bek gevonden en door den agentin Leelag genomep Benige oogeublikken daarna gingen agent bestolene en dief op weg naar bet politiebureau Op het bureau werd de dief ahi een oude kennis en vaste klant met open armen ontvangen Uet meiaje weid ondervraagd en door den dief die maar dadelgk bekende leelgk aangekeken De bestolene kan het eigendom eerst na eenige maanden temgkrggen De pohtie meent de dader van eeuge misschien alle in denlaatsten tgd aangegeven diefstallen vantaaobjea en parapluies gevonden te hebben en aet haar onderaoek gverig Toort Een kijkie achter de sohermen Uel hoofdbestuur van dm Bond van Nederl OndarwihierB sctari t in De Bode Op het achrifteüjk examen voorde hootdacte 30 Juni 1915 te e Ggjavenhage bleek den oandidaten dat vau de onderwerpen die onder de exameoopgiaven voor Nederlaudaohe Ileal voorkwamen een tweetal wa düorgoatroept D e twee ware Sara Burgerhart eo 4 e lattsikuor dlge beweging in ons land van 1880 1840 De vooicitter der exameoeoaaidifaie dee4de ten overvloede den oandidaten mede dat eea opstel over deze doorgestreepte onderwerpen niet gemaakt mocht wonten Met nadruk werd er bijgevoegd dat zoo nopatel van nul en geener waarde zou zijn Voor een aantal candidaten zaidit wel een groote teleuralelUng zijn geweest in tbiaondar voor hen dse deze onderwerpen vooral goed hadden bestudeerd omdat xij eoi atok vermoeden hadden da se wel on der de aiamenopgaven ouden voor koOKU Hoe ze aan dat vemwaden gekomen waren ï Kort voor het schriftetijk examen tod waa op de curaua voordehooCdakle van de aldeeling Rotterdam van den B v N O aan den learaarin de Nedsrlandsche Taal eitfi door onderscheidene ounlialen verzocht te wiUen behandrien de onderwerpeai Sara Burgerhart ea de Oprichting van de QJdM Hnn wae namslijk meegedeeld dal die ooderwerpen op de euisus voor de hoofdsfclete Delft door den heer 1 van der I aan schoolopziener in hel arrondiaaenient Schiedam en leeraar aandie curaua in tl jundw wetdea behandeld ZIJ maeaden ook op grond van vroegere raringen daanat de g volgtnkfclng te moeien meken dat een of beide onderwerpen wel op bet aanataande acbrHtelijk examen voor de hooSdakte zouden werden op Ock etdera bleek men van doze gschiedenia te weten Het boofdbeeluur publiceert dan een lange reeks van verklaringen waaruit bl t dat niet alleen dit jaar maar ook in 1913 en 1914 de heer v d Laan kort vóór het examen op zijn curau de onderwerpen beiiandelt waarover o het examen proefwerk werd opgegeven Het hoofdbwiuur dedl mede dat nu in hel verslag der exanHU ooiaaéttée geen melding van d ee zaak genaakt ia het de aandacht vanden Minialer van Binnenlandacfae Zaken erop gevestigd heelt aOUDA 9 Februari 1916 Bg Kon bealnit sgn benoemd tot mil tweede laitenant de miliciensergeanten W H van Neyenhoff en L H van lith beiden van de Ie compagnie wialr ers R K Centrale Kiesvereeniging Naar de Nieuwe Zuid Hollander meldt zal op Zondag 27 Febmariaj de R K Centrale Kieavereeniging in het statendiatrict Qooda eene ledenvergadering honden ap de boTenzalen der B K Leeavereeniging De agtada der vergadering welk s namiddags om half zea zal worden geopend bevat o itt als puiit van behandeling beaprddng over de aanstaande SutenverUacing ipedein verband met de aftreding van het statenlid mr Van Idsinga die zioh niet herkieabaar stelt LMdadli eldsconicert Het Liefdedigheidsconicert gegeven op 3 Februari j l ten bate van de Vereeniglng tot Steun der Behoeftige Zieken en Herstetlehden leverdb een batig saldo op van f200 Zangvereenigiag Arnold Spoel Q Zangveneaiging Arnold Spoel ia voornemens onder leiding van den bear Maarten Spaanderman in de Hraade helft vaa prit ean aitvosrlDg te geven van het oratoriam Jndith van Angaat Kloghardt den componist van Die Zeratörang Jerusolems vfiuuvan de nitvoerinr hier eenige bran tnog onder gnotabelangatelliég la de St Janskerk heeft plaata gehad In de plaata van Uej A Spravt dis root hare functie heeft bedankt i tiê bibliothecaresae der vereeniging opgetreden Uej B Bik alhier Oasignaleerdea Door de politie zyn twee geaignalattden aangehooden die reap 2 en 1 dagen hechtenis moesten ondergaan ZS gaven er echter de voakenr aan hnnne boete te betalen en werden daarui op vr e voeten gesteld Uaatelcostaoms ontvreemd Hier ter stede is een te Waddinxveen thuis bohoorende vrouw aangehooden die bg een paar mannfaoturiers aan mantakxietaam heeft ontvraemd Do politie heeft op b de ocstonma beslag kannen leggen en haeft prooaavwbaal t gea de vronw opgeinaakt RiJwlektteven Uil AnMteidain zijn hier aai ebradM twee ndlitairen Me hier Ier stede een rijwiel hebben venkikKerd en die in meerdere gemeenten van ons land dtefslal hebben gepleegd Nadat zij hier ter stede mei de bij hun diefatal betrokkenen waren gecoalronteerd zijn beiden op tran port gealaki naar OndeiAoaoh waar zij Ier beadbikidng zijn geaMd van Oen commandant r naréch ussée aldaar Bijna verdronken Hedennamiddig ia de jongielioaB woonachtig in de Heerenatraat jMet in de TarMng i racht te water geraakt Ree verkeerde UJ in zinkend n tMMnd toen ds daar annrazige haw de EoCTer uit Bodegraven zich te water be al den drenkeling greefi en y b dkoge bmekt waar bulpvaar ge handen er in alaagden de ie vens eaaien weder op te wekken Hel 2X jarig Jongetje van C HeiJ wonende In de ToiBStraal kvramgia nmMdag de deur uit loopenjulst toen op Straat een met een paard be PWnen wagen voorWJ reed Het l ii 1 nap tegen hel paard op ea viel doch werd wonder boven wonder nietover d Met eenige ontveUingen kwam de kleine er af Ifej O 1U J van den Beig ialetoairta alUar is met ingang té Vb Maart a s overgepUuts naar het Rgkatalefoonkanloor U Utrecht De uitslag van de verkooping van toiBvéfcl tea ovarrtaan van Notaris Uaanohalk alhier ia ala volgt Perceel I groot 1060 Rg roeden liggende in Laag Boskoop gekocht door den Heer F M Koster alhier voor f 12700 Feroeetan II en UI te zamen groot 1600 Rnnl roeden liggende in den polder Rifaieveld gak t door den Heer A U Wantink alhier voor f 17200 Stoü h Gemeenteraad van Stoiwijk Oipennare Uaadaver deriug vanStolwi ï gehouden den 7en iebmari iegeniwuordtg d vooicitter en alle leden Na opening óet ver dering wordt de preaenlaeli geteekeod waarna de opeuoaie vergadering overgaat in eene besloten zlttiBC Na heropening der openbare zitting word de notulen der vorige vergadering gelemn en daarna onreranderd goedgekeurd Hierna wordt op verzoek vanOed Hiaten dazor provineie de jaarwedden van de verschiilewle gemaioteonAlenaren nader geregeld als volgt IMlganeeeter 150 GemeenMaecreiaria f lUO Ie Ambtenaar vaadeuBurgertijken Slad f25 en Gemeenteontvanger 150 meer een en ander met ingang van 1 Januari 1916 Vervuigeqv wordt beatoten op adreasea van belanghebbenden Ie hetsalarle vm den gemeenleveldwachter en iMWhtwaAt ieder Inet f 25 te verhoogen ingaande met 1 Januari I91G e van gemeenlewfKe aan A Natzijl Sr alhier tot woderupzogging f 190 tegemoet te komen in de kosten van verpleging vau zijn zoon Arie in bet idiolengeetieht Endegeeat Verder wordt besloten op een adres vaa de Vereeniging van Kijnateenfabrlkanten hel gebruik van Itijissteendrieling lu de bouwverordening mogelijk te maken wanneer dezelve zal wortien gewijaigd en wordt nog bealoten aan te houden hel Selüijven van de Vereeniging van Kleine Stedelijke en Plattelandegemeeaten in Nederland houdend verzoek tod tocIredint ala Ud Vervolgene worden de Sohooigaidea Honidenibolasting Kohieren dlenatjaar 1916 vaatgeeleld Verder worden nOg ter tafel gebracht gieloeen en voor kennlSgeviag aangenomen van de Gomrnissle tol WiMiü van Soh r avef niffi alhier een hryVen Ie van de herbenoeming van de heeren D G de Koning én H A Waalbroek reSpectieveUjk ala Voonriltw en Secretarieën 2e het venAag van genoemde Commiaale over het jaar 1915 Vervolgene wordt bij alemmingbe noemd een sUmbureau voor de verkiezingen in 1916 beataande uU Burgemeester en Wethoudenf en ala 4e lid de beer C Zijderiaan terwijl de overige raadsleden naar ouderdam ala plaatsvervanger worden aangewezen Eindelijk wordt nog bealoten de verordeningen op den Hoofdelijken Omslag tot nadere behandeling nit te stellen waarna de vergaderii na do gebruikelijke rondvraag door den Voordtter wordt g MMan Rechtsxaken Voor de rechtbank te KoUardaim werden gisteren de volgende zaken behandeld De nlet veradienen bekl W K zou op 31 December een eend hci ben wefggeuomrai ten nadeeie van den lamttHHiwer A G Kool te Gouderail Hij is rediBviat Ter zake van diefstal bij heihaling eisqhte het O M twee maanden gwvangeni Btra De 39 jari e zager J T te Woddinxveeo had op 5 Decemlier 11 hanen weggenomen die het eigendom waren van J C Zwanenburg en G Weaseling Beki verklaarde dat hij dronken geweest was en eigenlijk nidt goed geweten had wot U met de hanen had willen doen Aan de poUUe had bekl evenwel verklaard dat hij ze ten eigen bate bad Willen verko p n Het O H eiachie wegens iHalatal één maand gerangeidaatiaf Op 19 December had de losse weikman en caféhouder O 8 ie Gouda in zijn café aldaar Iwial gekregen roet J Prang Van rttzie bij het biljarten onlataan waa hel tol handlastoli heden gefcoineh en S zou Prang dnarbij met eon biljartbri die hij in de hand bad gehad op hel hooM bebhoB geelagen tengevolge waarvan Prang bloedend verwond waa Bekl veridaarde dat hij niet met een biljarthal maar met den vnial geelagen had Ter zake van mishandeting eiachte het O H f 15 boete a ba ló dagen hechtenla De 2S Jarige aiheMer A D Ie nig deferentie jegens de Kanw Spr wae het geheel eens met den heer Lohman toen dese eren opkwam voor de rechten en de waardigheid der Kanw De Kaïnn kan een eenmaal genomen bealult niet terugkomen Waar over het adres van Aalst is gwfiroken ril hij ook daarover zijn meening zeggen Hij aoht het meer een toast aan een alacbeidBdiner dan een stuk van politieke beteekenisi Spr meenl dat de Minister niel weer allee bij 4Jn oude adviaeura bod n elen Ie rade gaan tte aija niel onpartijdig meer Tegen bal ontwerp steraiuen acht apr niet noodig Ook bij aanneming van het ontwerp blijft de motie der Kamer aangenomen en blijft de wet die afmaken alleen kent voor bijaafidere gevaileu van kraoht Eln uil hel voorliggende ontwerp zeU blijkt niet dal het getd wordt gevraagd om met de toepaaaing van het afmaak yaieem door te gaan Spr vraagt Voorla hoe de Minister komt aan zijn raming van 2 millloen Ook apr is van meening dat bij verzuim van aangilte van mond en klauwzcergervallen te streng wondt getrtroft Men moet het straffen aan den roc ter overlaten en niet boveuilicu nog automatisch bijatraf ten door onleigeniog van geheele stallen toepoaaen Nog vraagt spr hoe de HinkNor tot de meening is gekomen dat de melkvoorziening In de groote ateden gevaar zou loopen door het ophouden met het afmaakayateem Tenslotte veriilaart hij dat hij niet wenachl dat de Kamer terugkomt op een eenmaal genomen berinit en weer een blanco crediet geelt aan denveaartaenilïuiKllgen dieflat De heer Van de Velde ia hel eena met den heer Teeners in hel bijzonder ook wal de alrengheld der beatralOng van aangilteveraulm aangaat Npr wljat erop dal hij raedh in m heeft betoogd dat van hel afmaakatpsteem geen akloend resultaat is te verwachten Hij vraagt van den Minister alleen richlige uitvoering van de wet en het Koninklijk besluit lol nadere uitvoering daarvan welk Koninklijk besluit o a de alaluitiug bij iaolatle nauwkeurig nagelt Spr begrijpt niet dat de Minlater nog wil voortgaan mei aknaken nu de Watersnood reeda zooveel vee heeft afgema l De heer Van Nispon tol Se Venaer r k veinuedl dal het den Minister aaikenaam zai zijn een Stem te vemonien die ziefa minder onvoarwaanieHJk tegen het atmaaksgrateem verickaart Spr merkt op dat we leven In een zeer geBmoUoneerden djd De Kamer beeft aink haar bijeenkomen in het najaar reeda 7 moties behandekii Evenwol la et met de moUoTeen stra in orde die waa opbaar plaats en bewoog zioh op het gehied dat der Kamer ia De GeidarSch Overi lache Haatachapplj heeft zioh wel veiklaard te gen het afmaakayateem maar beeft daariiij met nog veel grooter meerderiveid de nwgelijkheid van beatrijding ontkend Het LaDdbouwcaoMé verklaarde dal de landbouwvereeniglngvn de ziekte niet aMoendd kunnen beatrijden als met hel afmaakayateem z iu worden gebroken terwijl de Gelderaihe Boerenbond die 14 000 Laden telt met algemeene sten men uitntaakt dat shnaken de eenige weg ia Spr vraagt daarom den vourrteilera der moiie Teenatra en hun aanhangers of zij de verantwoordelijkbeid durven aanvaarden egen hel mond en klauwzeer niela Ie stellen Ten slotte dringt spr erop aaneen zeer Juioge premie meer dianf 100 000 in ieder gevel beaehtkbaarte atellen voor een goed serum waarvan de doelmatigheid door een door den Minister te benoemen oommtsMe zou moeten worden ullgemaakl De heer Beckers r k betoogt lat het afmaak systeem mo H blijven loegtpaat zoolang geen beter biwlrijdingwiiddel is gevonden liij julnht het toe dal de Minister op zijn stuk is blijven staan en zich daar niet laat afdringen door een motie Spr ontwikkell veMchiUende bezwaren tegen het laolatteavMeemi dal z l nooit afdoeode kan hsipea De heer Boiaaevain v l zal niet boMaaen ten dece tol hel wetsontwerp is varaohenen dal de kaaien tot bestrijding van moitd en klauwzeer geieeHell op de veeboudeia afwetktelt De heer Schenrer a r meent At de Kamsr haar motie na tot een daad moet omzelten De hoer Van For ere at v l verdedigt bel afiaaakinrataeni De heer Van Doorn u 1 aohl daie haatrQdhM stise te duur en de delete daarvoor niel ernstig genoeg Minlater Poathuma ver deiBgt uitvoerig daarop zijn beleid De sitting dnurt voiwt Uiniiter van Oyn B M de Eoningin heeft heden ochteBd te kwart voor tien den nienwbenoemden minister van Financiën mr dr A van Ogn tar beëediging ontvangen Nadat minister Treub in den loop van den ochtend van da verschillende chefs der afdeelingen van zgn Departement afinhsid bad genomen heeft hg te ongeveer twaalf uur s middags het beheer van het Departement aan sgn opvolger overgedragen Bg het KoninUSk Besluit waari fj mr dr A van Gijn benoemd wordt tot minister van Financiën ia aan Ur W F Treub op diens vercoek eervol ontslag verleend als minister van Financiën met dankbetuiging voor de vele en zeldzaam belangrüke diensten den lande in deae moeilgke tgden beweaen De nieuw benoemde Minister in aansiuitiug aan de ievenabeaohrljvlug van Minister vanrGlJn kan nog worden medegedeeld dat hl deel heeft uitgemaakt van een aantal slaatknonaiuSBlea als de telefoonoommiasle de spoorweg onmm lo Av Wu rinauio conauissie en de VLootcomanlaaie terwijl hij laatstelijk Is benoemtl tot lid vau Ae Intendance cotnmiesle Verder ld hij vloe voorzltlor van de Gommlaaie inzake Grodletverieening aan den Kleinen Middenstand in verband met de oorlogacrlaia De opvolger van mr dr van Oyn Naar verluidt komt mr L J A Trip referendaru aan de administratie der generale theaaone aeer tn aan merking als opvolger vaa mmister van lign ais thesauner generaal van het Departement van Financiën De bedoeling moet zgn deae vacatare zeer spoedig te vervallen De belastingwetten Op goedo gronden mag worden uaitgeiwiinen dat de door Minialer 1 reub ingediende belaalingoulwurpeu lu houklzaak door zijn ajnbtatopvolger zullen worden gehanilhaatd Met uanie schijnt het ontwerp pensloeubelattliiig niet te zullen worden iligoIrukken zij het dan ook dat de miigeiijljicid niet la uilgesloten dat Ie tanevoit van h ng wijsiging suilen ondergaan Noodlottig ongwral bf de Urim Mrii iwtiii luu uit Vliasiiigen HedennMilag te 2 10 uur la van een llollaniihsche toipedujager welke uaaal aanlegylaaUi van de mailboolaii f 4 een lorpedki aigagaan welke terecht kwam In het beton van ds aauiogipiaala Daar was m dat oogenblik peraoneel van de Marine aan hel werti terwijl rich ook burgers op ileza plaau bevonden De machinisl en de aloker verden gedood 4 man van de marine zwaar gewond en 2 personen lïüu vermist terwijl 10 pensoneh iiohta verwondingen bekwamen Een ontelbaar aantal rullen Is in de oragoving aiuk geslagen De oorzaak van hel afgaan van de torpedo wondt niet gemeld MARKTBERICHIËN CoAp TiilnIcrtvcrMnIging Ooudft en Offiftreken te Ooitdk Veiling van 8 Februari op de lloutmanaigmchl Andijvie p mandje 16 cl KnnilHi p 10 bes 13 d Boerekool p at 1 2 d id p mand 10 14 et Savoye Kool p st 3 cl Groene Kool p St 1 4Ji et i Spniiljea p zak f0 70 2 Kroten p lOO pd f 1 40 f2 Wortelen p 100baaf6 75i ld p 100 pd f 1 80 f 3 50 Preip 10 bos 9 32 01 Kabarber p boat 7 II Veldaia p mandje 40 cl Knoiaeiderij p si 1 6 i Selilerij p 10 boa 17 88 et Petereeiie p 10 boa 17 20 cl Peren p pd iy cl Kipeieren p 100 ffi f6 36i SalkeiUlof p pd 14 U cl Kervfl p mandla 14 ot t l Kaanmrkt WOERDEN 9 Febt Aangevoerd 79 partijen CkradKhe kaas ie soort f 75 1 8 id iwtardeie f 76 f 79 id se loort f 70 f74 id met Rijkimetk f f 8e ld September Kast f 81 met conditie Allee per jo K G Handel vlug Tdegraflüch Weerbericht van het Koninkigk Ueteriologisoh Initltaat te DE BILDT Hoogste barometentand 755 ta Oost Doitschland laagste barometar stand 740 7 Ie Skudennaaa Vanraditing tot den volgenden dag Zwakke tot matige cnidelijke tot weatetnke wind meest awaar bewolkt waarscngniyk eenige neenlag Zelfde tamperatunr