Goudsche Courant, donderdag 10 februari 1916

BOERDERIJ PakhUisruimte 1 019 I jW 15115 16125 15143 151 1 I52U r 2 2 15314 15447 15448 15451 154 i6 15493 15499 15548 1 5562 15892 15597 ir 69 1 1692 15707 15732 16758 l 845 l MI 15887 15928 15949 15958 16969 1602 16081 16092 16101 16116 161f 8 16160 16181 16285 16811 18845 WS72 1640 1 16424 16473 1M90 16520 16582 16605 l i657 16824 168 36 16848 10931 16932 16942 16964 17019 17042 17079 17096 17117 17176 172B1 1T25S 17209 17818 17886 17844 17876 17422 17425 174 33 17471 17487 17493 17508 17511 175 2 17564 17578 17582 17609 17624 176 38 17641 17662 17721 17740 17817 17822 17867 17909 179S7 17941 17946 17959 1797 18001 18004 18081 im 2 l 0 3 18066 18085 18077 18666 18139 18145 18212 18269 18280 18606 tmt imj 1 596 18656 18663 187S8 18762 lH7H i 18862 18889 18893 18908 18969 IH9K1 19018 19082 19046 19076 19077 19079 19134 19148 19156 19211 1921H 19216 1924 19252 19260 19337 19871 1W36 1 M28 19474 19680 19 582 19 7 19 89 19626 19642 19654 19660 19S88 19709 19724 19769 19788 19615 19H64 19874 19886 19929 19925 19986 1998H 20 Kn 20087 20081 20115 20161 20177 202J8 20241 20257 2029 20 iO5 20HI2 20373 20425 20462 20468 20472 20475 2M77 20 524 20581 20559 20569 H m 20612 20687 30690 20706 20721 0725 20768 W84fl 30860 20876 20984 20961 r lt MMe 14e ll r t No 154 f TCf m nn 91 M f 70 no 331 m x rni 8M o 5389 m i f70 TE KOOP een HUUR voor opslagj van Kaas TE fpevi aagdi Brieven met opgave vtn Courant Qoüda No 283l Bouwmanswoning annex 25 U A LAND waarvan 20 H A BESTWEILAIID en 5 H A BOUWLAND Qqnatig gelegen aan poblieke weg en vaarwater in de oomiddeliyke nabijheid van een spoorhalte den Haag Ghrada Een groot deel kan als Ista Hypotheek gevestigd blijven tegen 4 o Direct te aanvaarden Geen tnsBohen personen Brieven onder nr 2832 aaa af Bma aw d oudsehe onrant Harkt 31 Gtoada 36 I t toimte et biiiir par naaad bnr ui GboadadM 22 Om CaarMHteUHIsli Oouda wtmhH Muibtodingan oor hol sloopen I S B 7 0 II 18 to Qooda Bo woonMardon fu n kantopo Blookorokado van do jPiirflooloii Buui Ho 15 17 n 81 on 2S sijpi vop t U lioai fo alhior waar ook do anbiodlnaonnaamoorordoRingowaoM Itoriijk dbn IBon Fobruaai a a 30 Dames weprast üw echtgenoot met een Scheermesscherper SUCCES waarmeide hij zijn scheermes in enkele seconden vlymscherp maakt ft s fl 50 naar bniten f 1 6B Firma QUANT Klaiwej Gouda W tralen worden geschaad verder ver klaart Dnitschland dat het betalen van schadeloossteling voor het verlies van mensohenlevens niet wordt basoboawd als een gunst maar als een verplichting De Daitsche regeering hfrhaalt de waarlmrg dat geen ongewapende schepen tot zinken aoUen wprdon gebracht sender waarsohnwing oai te stoppen tenz de sohepen tiachten te ontkomen Verder drakt dé regeering haar leedwezen uit over het verlies van Amerikaansche onderdanen en verzekert ay dat Duitsohland ter wille van da vriendsohappelijke betrekkingen met de Ver Staten ea wegens den wensoh aan het verlangen der Amerikaansche regeering té voldoen Vdeze oonsessies doet waardoor hot nagenoeg af siet van den oaderzeeoorlog Ten slotte wordt verklaard dat Duitsohlandlten allen tyden bereid is qet der Ver Staten samen te werken on de vruheid ter zee te handhaven Te Washington beschouwt men de etkenning der Dmtaohe Regeering dat geenHrepresaillemaatreg len de nhntr en mogen schaden als een canoeesie die jnagenoeg gelqk staat niet de erkenmog van de onwettigheid daar de Ver Staten t Aeds hebben vtiklaard dat sy iedere represailleniaatregel all onwettig jbesohoowen Ad verten tien Zeer mooie sollede meubelen s Tafels Stoelen Kasten SDiegeiL Sdiildeilien TheeU leU BttfleRen StUlameablefflenten In leer en peliiclu Boekenkasten Tweepersoons onbestapen VeerenbedsteHen Kapokmatraasen Slaapkamermeubelen ena enz alles spotgoedkoop RaCbekleede Leerstoelen vanaf f17 60 Styikast f20 ïtflltafei f 9 60 Spiegels f5 50 f 7 50 iz 20 UMIitnUT4tt ImiWiuUliiMli 1 J mm M M ini fiotnraanio ITioiiwe ScliouwlJiirg Sociëteit ONS GENOEGEN Donderdag 10 Februari 1916 DIE HAGHESPELERS JDUARD NNY HEDE 9 Voontellinft in ket Aboonement OastvoofataUbig van JAN MUSCH Blnanel ia 1 badriiven van fi A VACHELL Aanvang 8 nor praeiei Xntrée voor H H Leden en hanne hnUgenootflo f 1 75 per persoon £ ntr voor Niat Ledea en vieemdelinsen 12 5 per penoou Loge Btallea liOting der te b apr ken plaaUen op Woenidagavoad B unr Enti voor de Galerg zoowel voot L 4 n als Nlet Leden 40 cent per ptraoon Kaarten daarvoor lün te bkkomen en plaatsen te beipreken li 10 cent per plaats extra Woensdag 9 Febrtiari des namiddags van 3 4 aar aan da Sociëteit Alle entrée prdten worden verhoogd met 5 o voor Antennrechten lrL3a e laaa a Verklaring vad aanspnket kheid van den kaaspfollnoent tagenoverden ktaahandelaar aooals iKe is vastgesteld door de Ned Vereeniging van KaKshandelaren isin boekjes van 50 staks i 25 cent en vaft 100 stokt k SO cent voorhanden by de DRtlKKERV A BRINKMAN ZOON MARKT 31 P Bg l eeteUiag van minstensSOOVerklariogen ineens worden deze loader extra kosten met firma naam badmkt 30 Tolefoongebruk door militairen De opperbevelhebber van land en riaoht heeft naar de Avondp meldt de oommandeerende ofhoieren ges4bieven Herhaaldelfk ontving ik klaoSUn olret de vertragingan die het partioiliar telefoonverkeer in toenemende nSata en in vele gevallen noodeloos ondervindt door het voeren van militaire gesprekken I De dirofitenr generaat der posteryen e telegrafie vestigt er do aanUacht óf dat die vertragingen eensdeels hieraan te wyten zyn dat zeer vele ij pr ekken worden gevoerd over niet s oêdeischende aangelegenheden die etengoed per bnef of dienstkaart lauden warden behandeld anderdeels dMraon dat de militaire gesprokken dtkwyis noodeleos lang duren doordat tk gevoerd worden door minder ont vtikkalde personen die de geschiktheid sissen m een onderwerp in enkels ctinnton af te handelen en bovendien had te kunnen binianb LOOPT UW KAM WEG M T UW HAART Na r aan u m a a arlra MMS aKti kM BMir WatfitoMmi mmBa ka mt aaa aatra trela aai KdkÖ S HAAR KDKQIBOCT HET HAAI oanncK I kAV HST giirVALLEN TBOIM I V TMKT nt IMITtLS niuMa AMntmAL MVAT oEKN uttiaTor oui or ver VttHIMOHkWa voos M IMOrSHl aar vaioaao van tbr aaoaisT or oogrrun raus n ata j se t i a s oe r M l Fieuwe Schouwburg 1 aOUDA 1 Zoadag 13 Fekmari 1916 EERSTE RANOS Speelalileilii ïionlilliii DtreoUe W RADEMAKERS ROTTERDAM Optreden van LOUISE FLEÜRON miuin nim wiiiuR imuiii en Kil lEiEttHMMH mmm Zlo gtHMto biljotloit FirmaC SMITS Schosuhandel Bbiweff 48 Gouda ter 1879 HET ADRES VOOttj IEDEREEN UtanIdIdellIJk werd aan alle polillebiireeux borl t ptoiidon van den laoord Zoowol fe c nnn isi irlti vaj da gehéme puiiUe l rolt als zijn ttpiWgenoot Sohmeider h Kinlener van ea loen zij vernamen dat de ver naKirde graaf dieiizetfden avond bij llollenberg gedineerd had gevoelden jl dadelijk groote belangstelling in den g 4iMmzinnlgen imnird Zij ontmoetten elkaar en vernamen alzoo asiiien de bijzonderheilen Van Koert Hollenberg had men geen nadere inlit htln en kunnen ontvangen bij we 4 inorge ii vroc tijdtg op fois ge gaan en nog niet teruggeitenrd zijne vrouw Was uit he lienatmeis e wiel niet waar men haar Z u kunnen vinden Overigens kon hel diensiperao neel nlelfl naiiera zeggen want geen van hen had don graaf alen heen gaan Alloen de oude Schwli erl de s oonvador van Hollenberg had de haeren gezien toen zIJ heengingen derb toen Hepen zIJ met den rug naar hesn g ieerd hij wist alleen mede Ie deolen dat de heer met wien de grafl was heengegaan Heinzen hfotto DEPöTHOUDERSi Gouda ANTON COOPS W drtraat 39 Sehoonhovao A v ZESSEN A GROENEVBLD Lm es Z gimüi k 008TKKLINQ n BON V wMIlÉS flpiilieyeS lillEGIBIlJillT All Aboanél op de QOUOSCHE iCOURANT WMadit OBdei et Aienda geregdd na tgaaf ontvangen te beginoen met 1918 IfET tTEHOailliritOH VOMNLIIfl I on do a£ T33a Ledeo ckr ogBia75 ni il M a f 1 Bidcon tO Oalwï f 0 80 Phmtsbeaprrting 19 Fri n n tni 10 13 en 2 4 aar en op den dag dar VoorateUiag 83 AANVANG 8 UIW PRECIES der plaataen SooitëU Stelles U IMi 10 Febr Ni iw Sdtouwbtnf 8 a De Hagbaquiera M Febr Geboaw Boaw nWoMiir toariAl Ve r0ad OnderatandS CaMtnioiie Arawnwiig Ml von HoodoHi tsgen vergoejUng Fllne Lütouüon WUNJINDFOCKIIIK AniolordaM Verkr gbiutf Firma JU KMwtc OOHda T i 9 U cents per kwartaal bq TOoraitbetaliBg Naam en oonplaata fWofdt vorrnigd 10 HU jJw il l Beotriaoha Drakkern A BfOStiUX A ZOOS Ooad 1916 OooDA Jaoaari 4I0 TJUKTSH rraiU I ril v n r 15000 118000 V K Trekking wa oenri 8 Feb 351 18811 f 1000 SO neo rnu IttO 611 3644 W7 12 0 ïi 88 1200 18M 2M 811 13488 IIÖO 1687 8 82 4879 394 7895 9804 10994 11386 12031 13409 13556 17602 18578 18775 Pr B VM 70 HU Ï94 806 383 3 12 43lt ÖU5 633 48 4 96 84 1 R7 UtW 14U7 löbl 1777 1813 1832 1984 20 7 au9tt 195 2307 2348 2350 2W 1 2984 i997 3U47 m i 82U 82Wi 8292 3 3 3457 3579 3585 36 3598 3713 37b2 3783 384 3975 4013 42 i4 4279 44UH 4524 4548 4 lb 4h 7 4794 4849 4877 4897 4923 4972 5190 5842 534t 5505 5549 5654 5673 5726 5808 5916 6220 U28S 6368 6373 639Ü 6491 6409 6577 bf 4 6627 6873 7030 7032 7043 7236 7245 7597 7737 7847 8845 8392 8671 866D 8716 8759 88U1 8887 8922 9074 921U 9264 9366 937 9558 9668 9813 9833 9852 9960 1Ü218 10230 10545 1U688 1U671 10681 10710 10897 11039 11085 11150 11177 11220 11319 11386 11466 11598 11654 11759 11851 11868 11902 12170 12t256 12306 12388 12428 12461 12565 12596 12598 12670 12784 12923 12956 13007 130S8 13149 13240 Ui82 13HM 18366 13475 136M 19686 laui v mn 13707 13792 i38S8 i387 13919 14r 23 14707 14728 14936 14973 14979 14985 16142 16171 15357 ir i l 15410 647g 15480 15498 16566 15684 15749 15746 15761 15800 16004 16034 16316 16268 16461 16695 16876 16926 17403 17467 17922 17999 18104 18116 18129 18142 18221 18266 18294 18486 16624 18670 18727 18768 18820 18839 19012 19074 19130 19409 19517 19653 19701 197S6 19757 19829 19838 19937 19961 19971 19997 20084 20193 20254 20841 20468 20537 20538 20627 20763 I I 20928 2 81 i 32 90 106 145 li2 Wtl 4 8 479 486 600 im 664 709 726 741 836 879 882 889 917 938 9S 965 9i7 981 992 1004 1069 249 547 876 947 112Ü IM l l llilW tSM 1246 ItM 129 1335 1360 1391 14U8 1439 1449 1488 1500 lf 22 1541 155 1571 1608 1605 l65t 1772 1775 1816 1824 1868 1902 1930 1986 2010 2017 2018 2U34 2017 20U3 2138 2162 iM 5 2297 2306 2872 2404 2408 2484 2491 2626 2633 2542 26 1 2621 2656 2670 2738 2776 2782 2783 2819 2838 28il9 2898 2937 2982 3001 3U03 30U6 3U66 3094 3104 3147 3158 3168 3184 3233 3262 3341 8842 3387 3415 3434 3446 3461 8621 8662 3583 3735 3787 3812 3838 3861 3860 3871 3886 3915 3983 3987 8997 8999 4038 4017 4048 4071 410 4116 4139 4170 4214 42U 4256 4276 4294 4826 4315 4344 4356 4364 4417 4435 4430 4559 4579 4789 4917 4927 4948 4962 Mm 5018 5051 5063 5080 6109 6160 5187 5192 5 96 5228 6308 5328 5412 5433 5461 5452 5473 5511 5516 5556 5583 5619 5630 5644 5 i63 mi 5696 5708 5749 5735 5752 5808 5810 5868 5893 5910 6936 6965 600 1 80ö 097 6099 61Ü9 6125 6132 143 6147 6165 6199 6225 6233 260 6264 303 6825 6352 6358 6367 6377 6388 J91 6444 6485 6903 6545 6660 6600 6607 6664 6668 6697 6702 6708 6714 6732 6761 6769 6795 6840 6848 6903 6906 6912 6917 6923 6949 6952 0953 6967 S97S 996 6999 7064 7098 7130 7171 7172 7174 7177 7185 7244 7256 7268 7800 7826 7346 7847 7361 7396 74 28 7463 7473 7474 7502 7666 7629 7643 7720 7765 7761 7778 7802 7868 7898 7925 8053 tt063 8088 8107 8144 8149 8174 8181 8191 8215 8221 8271 8283 8284 8300 8308 8365 8461 8463 8466 8491 8529 8611 8546 8570 8620 626 8630 8673 8688 8692 8695 8780 8795 8818 8839 8862 8911 8964 9001 9010 9107 9122 91 38 9140 9180 9184 9194 9306 9287 9249 9283 9287 9301 9329 9840 9399 9465 9521 9528 9598 8599 9602 9 Jl7 9627 9641 9756 9775 9796 9893 9909 9914 9943 10040 10049 10061 10097 10107 102S4 10297 103M 10384 10999 10401 104Ü8 1 M08 10134 10446 10473 10475 10485 UM I3 10692 10709 10727 10783 10785 10787 10791 10868 10878 10867 10895 10948 11087 11139 11202 11242 11265 11271 11281 11366 11401 1M V2 11487 11489 11520 11529 11581 UÖS6 11614 11817 11639 11662 IK 11669 11742 11796 11813 11844 11H89 11961 11966 11987 12047 12066 12081 12116 12120 12159 12176 12188 r2ai 12B9 12Ï6R 12287 12299 12299 12 108 13314 129 1 12359 12436 12446 12489 12496 12f 15 12 V 1 12567 12 5 1 12587 126 0 12621 12633 12646 12702 12710 12732 12786 12760 12791 12875 12891 12948 12971 12984 12986 18016 13029 13081 13036 13067 13090 18114 13147 13150 13162 13172 13179 13182 13184 ia250 132 4 13283 133U 1SS19 13S42 13S81 1S44T 136 S 8 U 8a 18687 1S748 1S797 13801 13878 U880 18846 13888 I88B8 1S988 1404S IMSl 14126 14167 14178 14198 142S3 14384 14884 14869 14877 14888 14421 14502 M MO 14699 14644 14876 14698 14700 Wüi 14784 14821 14828 14876 14948 14906 14975 14982 14992 15036 160S6 Ddn lëfgag IO Februari 916 54e Jaargang Jo lai mil T Poiiaeraa g lu r e u y flMBSmlffiMIE Feestdagen 3 Tl© a W ©3nu É a Tre Aa t beh e Zon en PRIJS DER ADVEpTENTlËNs 1 5 gewone lagels met bewyanuiamer f O M 0 10 Versóliijnt dagelijks ITfiTJAB ÓNHEJIENT lan o Ikc regel meer PRUS VAN J drie acbtereenvolgeoda niaatsingen werden deze teRen Iw berekend Oienstaanbiedingen per plaatsing van 1 6 regds fO SG by vooruillieUiling elke regel meer S cLi Reclan es f O Ï5 per regel Qroote letteijs en randen naar plaatsruimte Per kwartaal Idem franco per post Het Qelllustreerd Zondagsblad Mem firanco per post Abonaementen worden dagelUks aangenomen aan ons Bateau MaAkt 81 by oni Agenten den Goeknandel en de Poatkantoren 1 de go van Oappeten die biiten de iBr perrin J i n dern en van i r4 d niet bijwonen lT l rov Staten voor AiMwerpon de hU Ba il kroeg geen vergH ivlng p naar Antwerpen e gjan CWt de ntokktóandet ie na UJdelijk f op XTt T de D P J f ïfcdie opkooper durven M meer Ktn mdit zil nlM nfer ze Ve waren achtST de vM erri aullen kunnen bTMlgai Aan de loopgmven ia het wei oti fllin geataakt De Ooriog Aan het Wettemk Front tiet F r nee he QaiiaiSi X uliiunlqué van 9 Jan luidt In Arti u b eet de we leralidH ihe artillane Lil arttvUMt In d buurt van heuvel 110 aa den weg Nenvllle La FoHe iinterennamilMag laat deden do DolttM bera twee swaar geiuftn irainiBo upringen ten Westen van La FoUe ij koitden enkele loopt aalgedeeltBu Ite door de mi Q4 ntploHing w ren vermeld i binnendringen eveneena Hiaagden zij er in de vlak acbtergel€tg it loojigraal binnen te koenen uw r ze werden in dan loop van den iiaohl iJoor een aiyival raet handgrar iia Bii verflrevBn Hot g eoht duurt K rt ten ZukIod van de Sorame ba ie in der wederziJdBOhe oopgra eTi In I de Vogezen wederrijdbohe bcMehietlng aan den HartnMuuiaweilerkopt Aan bet overige front wa de iisoht nwUg tNaar aan etdlng van het eteede g ooter woedende aantal deeertnure heelt Ie Dildtstfie generale etal een l4t a r l r tdSg aardigd waarin gedMifd wortk de namen van de deserteurs en I hun woonplaatsem te pubfeecren ei dan hun geeinoen alle o ter8t unii lg t onthoudest I Het aeyèwiht van luohteohepeo In deDdulacheTageezeltung spreekt gfaal bevAaiow het vermoeiSen uit 4t de L 11 toon zij zoo laa over neiaiwl foer reede averij had en uat de aattivoetrder don weitfch heeft giko Bterd daar te landen Hij be tougt tet In een dergelijk geval evn b chadtgd luohtechip datellite leohloii hoett I ale eo beaidtadigd of ook iiKui gabfek aau kolen lijdend oorl i gnH hip dat een neutrale havesi atixhM en alleen tot pll 4it heelt deze weer bliuien bepaalden tijd te verlaten Hij meent dat er ten opzjchte vaft de L 19 een miWvaratawl hfcelt plants geèad ilet naaaohiondoor nadere ipJtrbtii n nog kan worden opt ebelder l Verder zegt hij dan nog Hei Is natuurlijk duidelijk Jat eOn nauta ale kuat en gren wa t zonder meer op iuohtvaartulgen moet ander vaak in het begin van den mr I kinnate pak e ina aelfa mei i 1 voorkwamen Het w hier een uilaUe worden nvergegeyen d qtttöetle van een verplaatoing van I mfeente raaideleden ronnen van h t eene trtint naar het nadere Hetgeen tbawt geerhledl Is eai aanhoudtond veracbttlven vaneenhflen van één punt op het Wa e I Aan het ÖoateHlk Front Hei Oo8toari4k8che oonanu iifctué van ï Febr ineldt KtiMMt t e oorlogetooneel l omter Ie vernielden Het Duitsche ooimnuniqu Van 9 Febr luidl Kleine Rueeiaoheaan villen In rtreek van lllouktit ten NliordWefiten van Dunaburg alidsBidé op de Veld wa 4it atelUng ton Oen xMKeir door one aan den sfioorWeg rr nowlta51Jaflhowil it genomen gorden doer one afge ta en Am het ItaliUnache Front iHet Oosteurlikache finJmair iui van 9 Febr luidt Op het lUaatwlie oorbgatooneel viel geen eakde bijzoitflere gebeurtenie vcfor Am het Z Oo tdl k Front Het üoetenmkache conanun qnê van 9 Febr nnktt De k Albïime opereerende vooruitgeeeaovesi JMeui ijktMi HougawBcbe troeven zijn de Imrivfiar ovonaetntkken ft heftjb n h dorii Pter bezet alainedede ntqfiljffajel daarvan gelogen hoogk 1 DS vijand beiMaaikde uit de oVerbiijffition van de ServiMih ben t n laliaansdie aldoellngen en aol dilep va Emaad Paaja vemiee lden 1 en week naar het zuiden en Éid ooeten terug Slechte bij hel bfzetten van t plaat e Vadiae aoht Van het valt mels tront naar een OpengeateM Van de Zoeuwsch VlaainBcie grena wiirdt gesneld De grens m weer tiJcWijk openge old voor Bolgiaiiie gezinnen e naar Hollaml willen gtan Keeita den een t ii dag i hiervan door honderden gebnsik gemaaku I Uzererts naar UuileeWand Het Dnitsoha oommnniqai van 9 Febr zgrt j Ten Westen van Vimy namen onze troepen stormenderhand de eente Fransohe Unie over een nitgeetrektheid van SOO meter en maakten meer dan 800 kr gsgevangen terwijl vgt machtnagetveren door hen werden vermeesterd Ten aaiden vaa de Somme drongen de Fraifischen des avonds weder in een klein stuk Duitsche loopgraaf In bet Bois le Prêtro is door onae inianterïe een vgandelqk vliegtuig neergefohoten Het stortte brandend naar banedan De beide inzittenden kwamaa om het leven Üe Ouilaohe troepenbewegingen l i ifauter telegram uit Lootten ineldt V lgen betrouwbate be fiuhten welke de diplcnuatieke knu gen te Londen hebben Bertskt wae he aantal gewonde UuaiKhera dhe na den thutscben aanval op Friae door I elgsb zl vervoerd aansleu lijkef dkD na hot groove ollemnel bij Looa hetwelk in denalgetoopenherlet plaat bad Het lijdt geeit twijfel oi de verliezen va den vijand tnteret groot gcnveeet Bevoegde waarncsnera verklaren uat de voortdurende indtukw èücefide tiroejieniiewagJngen der DuiwAer op bet WeMeli trant plaats vinden o n indruk te maken en lu geen eafcel o zloht kunaeB worden gelijk gesteld met de gewi tige operati lie tiflilleten alïi deze neutraal gebied gbbrulkèi om hun weg Ie verhurtijn ot wanileer Iti in het geheel genunien dei liioht boven neutraal gèliied binnen hcA bereik van de kanuuiKni der neittiaten onder normala osnalau dighedvti tot hun weg kiezen Hij 1 nitwnl Witer dat dit mot de L 19 idet het gfwal wae onuSat het luohtMbip Uing uun en herhaaldelijk dtoht oV r nenitralen grond heen atreek Men nOoet hopen dat de kualwacht iiei neutralen nauwkeurige inalruclies krijgt De L 19 i verkiren Mlsoclilak oMiter heelt het droevige geval dU gpe k dat men er toe komt bet Haylr ht voor lurhtaehepen tot ou lerw p l maken van een nuttige gedafjitenwiaaellng onveracWllIg boe Ie lèiwlanidlgheden dezen keer geweeol zijn I Doitsokhnid en Aotarika I De LnsitanivqnaeatJa Dit offioieelé bron wordt volgens een part telegram uit Washington vernomen dat de Dnitsohe regeering in da regeling inzake de Lusitaniaqnéeetie zooals dete Mbans aan de AiMrikaansohe regeering is voorgasMd toegeeft dat geen represaillemaatregelen moeten genomen worden iaoien daardoor de belangen der neu kilooieter ten ncörd weateïi van Tirana oiUatond een kortatoivliig gevecht waarbi de vijand t ruggbworpfn werd Onze vliegeniers wierpen 1 1 den laaléten tijd harhaaliiielijk op h t vijandelijk kamp bij Durazzo en oï de in deize haven liggende Itallaintïnhe tMoopwciiepen met iMccee b minfn In Montenegro ie de toet aind onveranderd de oniwapetdng 1 kalm ten einde gebracht In België jSedert een paar dagen ie M BetgWhe grene weder geheel gesloten lUjna nlonand mag BelgU verlalan Zkteinlag had de trein Antwerpen l iuli mkal één pamagier Het brood vaor de grniSIgeniaenten wopdit doorgalaten evenals ïe degtilad n Het in ten tren Hte verboden aan dB gtoiw © en geeprok te voeren Het lu een hooWartikel aegt 4e Uailj iitpreüW lat naaj te hopen l ile regeering erasitig b ar asin i ht2 ri jiten u4 i deu toenesnonden iuvo vkn i iererte in DuUaofeland over Neilerlandeohe haven Uird Uovooport verklaanie dal mdart den aanvang V u deii oorlog tot siaoe December UiUUUOO ton ijzercrta te KotlerdaDi aaiikwamen We erkssWHD ten voUa A uoodzaluaijUwU aaAila ectueii Itr ueuiralen te ecrblengeu csi we hn niet oiibekead inct de groote nimitlikbedett wuumaa bet dqaat idelit van Buitenlandeche Zaken heeft te kampen Daar ijzererts geen oKl c eele contrabande te Met nieWden deoiwoerduorNederland Haandiaig zal er in de city een vergadering plaate hebben onder leubng van lord Davenport en we hebbon een gelijke a ilatie te wachten ale indertijd ifgeering lot ki hliger aetlo Inuiffe katoen aanapoorde Hbkt I De viatlek in Fnnkiijk De ondenstaatamcretarh voor bet nüllMire vliegwezen Ban rd heeft z i oulaila ingedHnd Lu een aehrijve aan dOQ oinieterprewdent verklaart Mj dat hij tot dazen atap is overgegaan naaraaur l i Hi van het leit dat de leger inaniasiie il den Senaat blijkbaar Ie bedoelinf had hem een taak op t lenden die steohw de mlniater van f oii g gamechtlgd Is te vervullen IW M litA re av iiadamtek bnM aan hol llchl hit alle kostbare sieraden waren v dVeiion dat do jnweelaadoes was i engi roken terwl l de door der riime kaal waarin de brandkast g birgen was geoue sporen van ge jeld vertoonde zoodal do moordenaars he mei den ecbten louW u in iiogimaaklMi hsddou geopend Hel kwam er nu alleroerst op aan te vernMnen waar de vermoonie zl n lijd had doorgebracht nadat hij hc huis verliet waar hij als gaat had gedineerd Stellig kon de heer diehorihad vergezeld die hier met hem gedronken en goniokt bod de gewlohtigale iuiichtingen gevssi inaners hlj kon zeggen wanneer hlj alsihoidhad genomen van den jongen graaf en of dece loon thnl gefcleven was dhu wel weder met hem het huia vertaloi had Het was ook mogoHJk dat do jonge graat de twee blljelten vaa vIJIhanderd mark e UJ blijkbaar zeil uit zijn kamer had Ahaold aan zijn gast had overtieml d In aanr merking nemende dat hij Joor de wedrennen en in de apeêtholen veel m aanraking kwam met personen van twijfelachtig karakter was het ook mogoiijk kt die gast zelf niedopKiiillg was aan de misdaad Hel ken wel JgeHprokeo werk geweest zijn dat één van de ecbarken met I den graaf in huia ging om zijp medepllehtige die den tweeden alanlol De miUtaire avlaUek zal nu onder onmiddellijke leidng van bet MiiiMerio van Oorlog worden gertetd iS handen s nkkelen wel apoedlg tijd had ontbroken voor verdere luliinnitie Maar de krant had och t geluk getiad de sersie te liJn om Mze alscfauwelijke naxdoad openbaar iii maken De ontotelleni feroonuufcl door d vreoaelijko onKtekking deed al hel awlere vergeten Onder ziMiuwadMig saikken snelde de kamenier naar de tlon tlbo Bniiojner terwijl de hu kse t ijllnge naar den ouden graaf liep om hesn de oatzrttonde tijding te l4 maar b hij zal kêmeu opdagen Naitrnk verboden 36 De gravin die eenlgo uren later Ukuia kwam vernam door hare kamenier voor bet eerst iets van degehAnzlmlsge verdwijning van haar zoon Hear eilitgenoot nam tegenover baar de zaak luchtig op en daardoor geniBtgeateld ging zyltalm een uurtje op do eofa liggen Omni reeks zeven uur Sielde zij hare Wunemer en gelaiSUe h masie dat zij hare jnweelondoos moeet breur genZij wae genoodigd op een klein Boupor en wiWe daarbij eenige van hare juweelen dragen Voldoeode aan m h d Umenler de houten deur reed geopend en wilde z j den aleutel inde brandkast steken toen er een vanih hui knei e in de kamer kwesntzij keek naar hero en wl de m horn nog eenige woorden ovsi degehelmzlnnlge goboortoni Wie weet raiaaehien ie hij wei vermoord zelde zijDe knecht laehte Dat hl niet wa t hijniijk Onze jonge moMter Ie een wondwlljke ikUnI o hemel weel waar hlj I Intlus hen had de kamenier den filCutol ift het rfot thir brKn sM omgedraaid zij trok de deur open en wilde juidt de juwoelendooe grijpen t u ZIJ met oen Iwlen kreet terugil4nede De buiebneefit kwaan toeaiiMen uit het donker ataariie hfra een waageet mannengelaat aan ook hij kon oen kreet vanachrik ntet anderdmkkoa brengen J DadehjB werd oen geneeebeer ontboden Deze ondorzooht hot lijk nauwkenn en volklaarde M da deod veroorzaakt wSs door oen vroesfijken etag op hal hoofd wolkeden Bdhedd verbri wM had De politieagent die biiuiqigeroepen was md berldtt naar hel naaste bureau vaa politie Hl zot bh in de kamer on verklaarde dat nleinanif modit bltmenkomen of hel hjk aanraken voordat zijn ibel allee gtiuen had Een inSpeiHoor van politie veradieen kort htama zoodra bij het rapport van den geneesheer had aangshoonf liet MJ het lijk in een andere kamer brengen en onderwierp de piek van den moord met de hulp van zijne boanshten aan een naowkauiig onslerzosA Volften veiUaring van den geneesieer was de dood vijftien uren te voren Ingelroden da omstreeks t ee unr In 4 aacbl Hel verder Groote hemel On e graal In zijn achrlk Uep hij naar de déiir daar viel zijn oog op eei véorhijgaaoden polUleeq ent Hij opende het venster en riep den aiaii I Kom gaow bier GaeAr I Onze laige meoeter is vermoord Wij hiUiea zijn lijk gevonden I De polWeagent trad anel het huls binnen Een jongmenaoh dat jul voorbit kVam eo deze woorden van don hilaknochl hoerde riep onnwIMIi thuurrijtnig aan en gel don koel last hem zoo apoedig mogedik naar hel bnreaa eener krant Ie fidan Nauwelljia een half uur late HepAi tfo krantenjongen overal in de trond luid roepende Kztragg Laatste nêenw Do eitragg bflriohUe alleen In een er a aan de Diersaardoauuliaeen loBg fetoan door DÉsdadige handfSi varnioord ni nmleriieden ontbreken omdslile