Goudsche Courant, donderdag 10 februari 1916

1 an zijn geoeele legtr op oorloga eiilUc handt aalt dat Ne amiau o neu traai ataat ledereu echtjn van panij gtiHki asooi icro ldaB De venta ging Imeu bugeland baperkt icii tcrf u 1 enoadlgjiig van uuae kuM K ij mogen aaa niet Itoor kiugèiaud laten verwijnn dal wg de kuil lu alaalvan vantedlging houdw amar aan de taa greotf militair onged tLi ataao Liai zoa den nobipi van pa ti JlgbeKl up zlcti lu leu eu dat mag out Nederi ud ja werktdljk onzijdig eo wil dat ooiéer alle ooaHandigtHilen blijden Mpr zetter niet als Griekenlawl Engolaud H optreden in ünekriitaiid beefi dit eene goede g elUMt lat b 4 hen NedorlanOer die naaM faaan oog blind wareu eindelijk eu Voor goed ie ogen geopeiai iteeCtWie vrotger werkelijt aan Engeland woorden over IxMcberming van de kMiie laateo geloofd heeft i uu voor goed vaii dsi geloof genezen Nepollliek zal gebeurleuiaaen aW nu iii frietcefdand voorvailea van ed rlaiut welen verre te houden Wij moeten on miaaühieu Ier zee iar ten ovorweidlgeu waarover wij odif zeer beallM oudag IrrAen naaar W f r eninaiz nalcn Engeland nooil loealaan in Nederland te landen Steeito is belNedBilandf politiek gewea vooral geen overeentionwten van militatren aard Toen ik mtmsler van ooriogwa ia hel dikwijls genoeg giabeunl dat era EugelMcfae iniliULre aUtubi tnij parttouUer wilde prekeii Dat klinkt iinaobuUIg genoeg niet waar f fl bet te beeren nooit ontvangen De generaal gaf nog aUi z n meentaig over d n algaineenen toealand dat hel einde van den oorlog te verwartUen I door een vrede afzoi lar sich id Tela gevallen niet onthoaden Tu bat daaraap oavoagaa vaa pa tionliere mededeelingen die met de ts behandelen dienstaaogelegMheJd ia geen verband staan Het landibelang vordert dat bg da baachikUng ovw de teUfooo Toor U behandeling van militain dienataaogelegenheden met de economiaolM belangen zoovel mogtlfjk rekeaiag wordt gehoaden Dientengevolge verzoek ik u er voor t waken en aw anderhebband par oneel er met oadmk op te wgun dat van de rijkitelefoon voor militaire aangelegenbeden alleen gebruik mag worden gemaakt in diegevallen waarin bet noodig is voor het beoogde doel en dit door gebruik te maken van de poat of de telegraaf miet zon worden bereikt en voorta dat b het roaran van militaire gesprekken steeds de meeat mognlijke kortheid moet worde i i terlaia betracht Daardoor zalien tevenf de militaire belangen worden geiend aangezien bet tbana dikwgls voorlibmt dat da beaprekiag van iadarq spoadeischende militaire aangelegenh den vertraagd wordt doordat de tMafoon voor niet spoedeiscbeode baaprakingan in beslag is genomen UtndMer f nrt van der iJmleik IJe UittiMvT van Klaat Mr Cort an ier IJmlon HiniMer van Hinr ii irlaiidW ii Kaken aii UJdMIIk vuorztVer van den MIniaiarraait htwpt l l Mei e k dm 70 iarigm lee lijdle linden M wuonpl oabakand t auba i d weglme in alaat van schap de orde varstoreo S de J te Oouda 13 aubs ve n oachMUk burengerucht H A V d H te Berkel spraak wegens loepen o eens d w grond zonder vatgUDuing U V V te Goutk L de V wooBfil onhehend f 3 aubs 5 d wegena openbare dronkenschap S S te Roltenlan f1 aubs 7 d wegens dronkenschap bij Ie heirhailiog IHOEZOHBCM Aitten usroiifiixwriM Meiif dtr Std Ken interview van oud miiiiaier Hlaal De Voaaisohe Zdtung beval volKeu de N I t hw vemlaK van een oiuh rfaoiMl da4 4fe heer SdiweriiiM f i4ia l beeft in 4 den gewezAi minUttfr va Oorlog Keneraal Staal Uit van le Eenite Kanier Of tfl vraa Wat auti NeiNirland kien waiiiu er Kiii aiut ala varvriltc Min zi n veraoberple blokkatta ih lU llaiidM e haveiie f iieei of gaikieltoigk zou Mutteu V luidde het aiiiwoord voorloopl niets iMieraal Staal vervoljfite daarop Mochl Knfelan t nnie rerhton ter nee weriCail op de eenc of andere wl r fl in t VQC en treilen JieMJ dooi II viilloU fe u ffaim leiiltie blokkade van ona bavena hetzij op aii dere wijiw dan xouiten wlJ viMirearat niets daartegen doen Do geiuiraat mtmmW M bier dat het I ll een verwemenJijliiiiti van hel EnXlriwbe dralüamen in neen enkelen vunn ooit koaoen aal UU hieid bM voor nJeto dku vaH erht KngiÉMuiii bluf p i iEn eian4 kan zonder Nedenland iilela dbnt en Engetand wert dat Venii Ik ati ecfaler en probeert Kngdaud werkelUk een maalreiiel van liwnng dan inont ii wij one geweld laten aamtoMt DaartefWi zou ndeta In dh yn WIJ zoiHlen on inoeten laten vernederen want Engeland i een groole inoKaiidheld en wij zijn kli4n en zwak jfaar na dan vrede zotalan wij ona wreken Dan zal Engalamd oaa noodig hebben t En ilmi ziiHen wij het niet kennion I Den generaal werd gevraagd wat ni ge mn al Engeland bet van poUtlek voontsal aiiht Neilerlaiyl In lk n oorlog te balrekken en zou beproeven met Nederland tp haitdHen al i met Irldcenland De heer MaaJ anlwooidde Dat UKi Ik eon willen rien I Do Engella en b bbeii reed oarunaal bij ona bloedige koppen gcdiregen toen zij hqiroiAW te landen Ik ata er voor ii dal een landing In Nodurlniul Inin iKioit zou gelukken Eigjenjijk moeet hK tiita ondenkbaar ziJil dat iW KiiKelarheii zelf in vertwljfollng Bulk een po ng zouden wagen Het 7 0U een ongeiïiofelijke dcMuËedd woaen Maar ten alotte 1 het de vraag of deze domheid grooter zou zijn lian He van lallipolil Wur ilal mogelijk waa I allen inogelijk Nonen wij du aan lkt Engeland oniitKeen ot andere reden in Nod rlai i laii len wil I at zoti In den tegeibwoontigen eland van den oorlog miet de mInMe verandering brengan Niet een zou daaruit een aulonaitiaob aamengaan van Nmteriand met de centrale niogemfiedoii volgen Ntiderland zon h o0 lwa n ihi nliPt verk la i hi ital hel omanKinii ie zUlizelf Ie vonteiRgvn zonder hulp van bulten on hel zon er zeer boalUM voor zorgen dat geen i nkeic EngBb voet den Nederifnd ITO bodem betreedt En uw kolonJAn 1 lk weet dat vepIvSkBgwiirdl aangenomen dat de Eng 4 ihen ilan onze kolnniAn souden Inpalmen Maar ik g 4oo hel niet Ik geloof dat ik Vereenistte Staten het niet izosiden toestaan en ik gel iof ook dat voor Japan innollijkli eden pigeu in Wii 1 dal Japan dtt zeer nauwkeurig Japan ral zloh In geen ni iwe oonlogiÉiamIrtIng meer mei n al la de Kt genJii4 f nog zoo gmnMg de Vareenii de Staten nill eobtar Engdau toeroepen Inmh off f Oenaraal Slaal antwoordde voort luig op vraag waariicn ikin Nederland toph de koiiharr nnlilliMiie het weilteiijk front De lorpadeering der Arlemü ItM mtidMerle van lluitenJMa he Zaken deelt mede dat inaako de torpeileering der Art snt het zoor eriir tg vertoog door tuawhenkonMt van l n VeilierlaiakKfien gezant Ie Derlijii tot de DiiilHdie regeerii c ga rkht onder overiegging van het aanbtidijk pilocM vorbeal der gelutgenverklariiigien zich giArulst heeft mat e n damarohe van ite Dulliiflie regeeiliig jDHZe hoc door luaUnbenkonMI van hiar gazant alhier aan den minialer vil Huitenlandanhe Zaken medeanv l ol dat zij na onderzoek van hrt flieunde wasrtoe zij ook de Neder léntiastie getul cmiverklarii en tegonvet iaj eventueel borind 000 w xzen ti nenosmHiwIng n Aadnlooiwtel lihff en hil zIJ read vooriooplgl haar loirtw pn over het Voorgevallene be tulgtle Tweede Kamerverkiezing te ApaWooni Op de graidl it van de cattiliihlen der von lllenrte vrijzinnig klwvor seniglngen In het dialriot ApeWoorn komi alleen de naam van ifen heer J Bwiieljor voor De Centrale vergaiferf Zondag voor de deifinitleve oaraüdaalMtetUng Da Toakomst en prof van Hamal Ean part telegram uit Parys meldt Naar aanleiding van daJtlaebt door hat blad De foekomst ingadiend Mgan prof J A van Hanai dia oolahga Terklaarda in bat baai ta c jn van documenten velka reohtstraeks nit de bureaux van Da Toakomst kwamen voegt de Haaosoba oorrespondant van Matin aa4 dit barioht het volganda toa Ik meen te wetan dat p faasor van Hamel in het bazit is van aana fotografie van de proef van bat aanta nnmmer van De Toekomst welke a le Oomictién bevat door bet Dnitacha oaaantaohap aangebracht hetwelk b j aeaa galegalagenheid een ain schrapte wauin ean zakeie Reiohmann voormalig agent dar Duitsobe propaganda io Holland op eene onhandige wjjae gepreaen wwd TWEEDE KAMER Vorga loring van 9 Febr V rvolg De Ifinjatar van I Bdboaw da haar Posthama varklaarda nog eans opnieuw in overleg la wïïleB traden mat den Uinistar van Oorlog en da Laodbeuwvareanigingen ta inUan iaolaaran waar dat mogalfjk is terwyl allaan aal worden aïgamakkt waar iaolttia onmogaiyk blykt Bfj de stamming over art I staaktan da stammen De vergadaring werd daarna verdaa tot Dondariag Wanneer nu de gemeaale overgaat lol Wen stap zooals thans ia g scMed kw neemt zij daarmede de verpiicfatii öp zich te zorgen of mMe la werken dat er volddeode woningen komen voor roeiwchen wier ink men zeer beperkt ie en wanneer zich dan gevallen voordoen dat da inknenens van mensr4ien abt die hans in de hier afgekeurde tanizen wonen oial toelaten de betaHng vaa den itoHlenden huurprijs dan ligt het op den weg van de gcaneente hel momlijk te maken dat beneden dien kr tprijH zulke woningen ii zulk een h ierkt aantal als te w ook thans z Jn beadiikfaaar kunnen worden gntM Dal parUealiare belangan in hel oqdeihavlge geval sondbn zijn gesdMsd is niel ak vasMaanrf aan te Haar Indien zuHn het g TTlt ca e gere De tt lauwe Minialep van FlnanclOn Hel optreden van den nieuweik Hi niatrr van FlnanoWo Ur Dr A van liljn wordl in de pen nM b stesnn iag begniet Het Vaderlaad aArIJM De keuze i op lich ttti zeer g lukkiK wie to 4 ia zoo de aang wazan faan nm Trauh op te vjjgn 1 1 hij dh alijd i a reobtediaud aiv i iliaborator waa n be zi 3h nergoiM tittier heeft in te werken omd itij alle aA ovo taedt aeegeoaakl ütiurgLlatcn 4Bt zijne be waamb op liaaiui Mi getiied zoo erkend ui kil bij reokt vroeger aangeaoiM werd hel befaeivr vaa het Deparienant vaqi Financiën op eh e nemen Zijae b iuieDitii4 eénideiijk naakt geen tabicok op iwl exira pariemei re ka rakiri vau bel kabinet jdat nirt uuiwKOz genoeg kan bezwaard worden nu de politietie oppoallie zi 4i meen roert dan oofk De afjileieting arbeidere verzetienn al lui oveng racilt worden naar WatefHtaaf Wij walen natuurlijk ni H of lU nieuw opgetreden bewiodttnan bt ab etii 4 haan Mekl imUendii afkler zoo I0 galu l dil zeker van wi i Meld Voor d verdedtgtng van de rlieHiHvarzsliaiing van de Öuderdommtet In de eensie pUala lnnkt Kiio piirtonenlalre ervaring ononlbaerlijk en deae beeft de heer Va Gijn niet IW i dan ook dubbele buitmiikaa dal lAty aioh bareid heeft verklaard de ariialdaveraelceriag voor zlja te nemen t de vad van de OoK valleawet ten onzent is niet alleen inel ikxia materie zeer vertrouwd ca zijno sMibitlerende verdnHgini vun idtp wel 1 4 nog In iedem getiougen n ar bij bewhikt leven over eene oviTrodtn fairacht en soepelheid die oartitiattiarp gnvan zijn voor een minl ier die ee wel oiitwerp beeft te verdedigen waartij do partijen over eii weer nbet zonder fi etd legenoves elkaar slaan Teven koml I y lon K ede ditl er aenige kentering ten opzk4ite van de Ouderdomaresile gekomen sMiiJnt Uj de lerioale meerderheid In de Ecrate Kamer desa toonn or tooh over dat Miiuater Treub bt bij voorbaat ala vastataand aannam dat dll achtbaar sta tucoll Ke de Ouderdomswet zou ontwerpen Enfin dat zal de loekonMt loeren maar de opioaMng van de oni lii get l in alle gevallen aan de Oliderd n wel btter kana dan ooitta voren en de vrijzinnigen kunnen weer onverdaeld en eonagcaind opteekken reu W voor hen vadU taat 0 1 ten kradillsile het minlaierie bij d lol riand kosnlng van zijn program te aiaiiiMft De N BV tl Courant zegt over den niauwen Miniater van Fin uoito De criai aan het departement van Iiii l ij9n I sfioadlg opgekwt vjii Cit men dofa onwillekeurig da vfinlg telt zou hel altreden vhn fl l reub miiHdiien den Kaliinet ilni tBUf iék luet ganx oaverwmcfct zijn gekomen De betr Man nt h in ijn rede Maandag teArnhAx ieèoudan medegedeeld dat Mr 3 4Bab raeda veittibaidane wetoen ge♦ Vii ljiii ♦ voonvamen om al Ie trad n zoo mondeling al achrifteli had kenbaar gemaakt WelUoht ws dus dit plan waarop Mr Treub overigen op llaalM weer terug aohoen te zijn gelioinn ook aan dan heer JorL van der Linden niet onbekend geb vei zoodst hij dan UJdig zijne gedaohten heeft kunnen laten gaanover de richting waarin d oploaaing van de moeilijkheid mo worden geeocAt zoowel al over toper onen die daarbij belrokken konden worden I IIoe dit zU bat eind van doorW ia auw gefionian zonder ven wol hot kenniwk van overiJUi te dragen De oplossing lijkl goed Wat d nooikakelijk gwwonden aanvulling van hel Kabinet aangaat daarmede 1 de heer Cort van der Linden gebleven binnen de gniachte die aan z n gefieele ndnialerie ten grondslag gelegd i Ook Mr van Oijn de nieuwe MinWter van F nanBi n ia eitraparienienlair Wii haddan het geen fc xteonde gevoniden injfien dé ragncniig dilimaal geoordeeld had ook lilt brt parlement een opvolger van Mr Troub te mogen betrdiken wie zou dat in de gageven on lan Bghedon euvel heMMn geduiky jaar nu het ntet foo ie uilgwalleni Wijven wellichl kleine gevoeüghedeifc die ander koadan zijn opgewekt sluhaereo en dit I ontagenz gelilk ean voordeel De taak die hel Kabinet i aelf heeft afgebakend ie zwaar door de benöentog van den nieuwan Miniater buiten dm kring der KaMer blUfl hel gevasjalgewond fc de werkzaamheid van hel Ka lnel door poUgeken of paraoonIjjkert naijier zal worden doorkniiet Mr van Oijn komt zonder pobtiAe antecedenten die ham het namlaterieete leiven onaangenaam kunnen maken op hel Binnenhof binnen Zilneentao aanbeweling kan oleidii ij kwaalbheld gnweast zi Hij atoat bj kend abt een knap rondboMüg en pnaftankelIJk man Hij vm sün kani he het laiiiitfemAap ÜlJT wel omsu dlgbeiten die voor aen lUnkttar van alia gnnallg moffm leeten De Nieuw Coarant AriJK Mr Van GHJn aal dn d alleen MIniMer van Fiaaaei n lifa Aan de zware taak die ab zoodS 1 iMMlBMlfkanrl le roksn nog aan dit mti aterie rest z Ja volle krachten wijtjen Die taak zal hao worden verlioht doordat hij in zijn Depaitement tiiuia ia sK geanasalar Vier adMereenvolgenda mivMtra atond hij aki dageli oilie raadgever ter zijde en in den welgevendea zoowel al bestmrlijken arbeid van het Departement is zqn hand read sedert tien jaren voofidurend Ie beapeuren Door die bArakking haeft hij ook jaren Uag om het zoo uit Ie drukken zoo dicht in de buurt van den minialeiTaad geloeid dal hij zicii in den Unneiialen cirkel der regeeringakrins en onsniddeliijk thuin 7a 1 gefoeten De nieuwe Minder moei voomemeiMT Uit bel in hoofdzaak overnemen van Treub ontwerpen mag ook worden afgeleid dat met minlsler Van Gijn bet miniirterie aan de zaak van dan vrijhandel getrouw zal blijven Wij herinneren on dat Mr Van Oijn in don zomer van 1913 in de Vêreenjgiiig voor Oemeenlebedangen o er iiahrei ie belastingen met aame bat trekken van baten uil de openbare ballpen en de verhouding vathhaair opb ngHI tot de directe zich bij gesdhrlfte en mondeling heeft uitgoten op een wijze wellte nadien en van de reohldi e bladen aanIciSng gageven heelt oih te veronderelallen dat de reden van zijn weigering om In 1913 in bet Kabinet een plaats in te nmien zou gelegen zi n in h t inziobt dat hij de zorg voor aianifc linanclén niet op zich kon nanen z nder over Ie gaan tot en IngriJpeialc herziening van hel tarief Daze verondeneteliing is echter niet juist geweest zooalii Mr Van Gija langidung redaelenrschap van een tiJiMiriit als De Eeononitel en zijn medewerking aan de ge nftion van liet Vnje Roilverkeer voldoende aan toont an zij he it alle beteakento verloren nu de nieyw i jlllllliJilMi aanaHitt bi de schitteroub paaaaga In Treu algemeena loeli ting tol de belaj lnglwetten aan de beteekenls van de vriJhandalsjrolilMt voor Nederland gewijd en bovendien de be aohikbaje tijd te kort zon zijn om aan oen tairiefherzienlng Ie denkeo Wij wenSiJlen Miniater Van GiJn met wien intrede het minl tarle zich handhaalt op hol p tl waaraan hel de genegenhetd en d n eertied van de groote meerderheid der natie dankt geiuk toe in zijn ndnlsterieele loopbaan Gelijke kracht van handelen en bealuilan als zijn vooi nx ger vooral maar heler humeur over eo weer met die Kamer Het H b I e sohriJA Het g luk hei de Tweeile Kamer hel ntioialtarl n hel Und gediend De ulter modlijke puzzle waarin men door het ong lukkige votum van 28 Jan waa geraakt is in even tien dwen opgelost Menige orial die minder laslig atond heeft meer tljds ter baeindiging getest De voorstemmers van de motieSehaper kunnen na triumpheeren Aohtenaf i dit gemakkelt geno Maar dat het zoo vlot i geloopen ea dal de itilikoinst de beste I dte men in deze omslandiglieden wenaohen kon is waariijk slechte te danken aan de zelfopoffering van Mn man den nieuwen miniSUlr Het i bekend dat de heer Van Gijn in 1913 de portefeuillevan Hnanci n beeft geweigraid maar hel lai ndnder betend dal hij ook noglieer kort geloden na hel ontalaan der crisi tegenover vrienden aMUg hif Ie kennen gelgeven dal hij zidi ook Uien niet voor dil ambt bewiiikbaar t le Het zal h n du ongetwljf neet wat xalfoverwinning hebben gekost en ar aal heel wat aandrang op hem moeten zijn uitoeland ouhenl Ie doen besiulKn zijn weerzin toch nog op te geven De nlMwe Mnialar begint dtu ook 1 1 puMleiie loopbaan met een ooBe daad UJ kerft sUn b g KodeU boven peiwoonlifto vooi kmr Want lanls belang Is mei daie benoeming ongelwijfekl gebaat tf MeBgdc BcricttpM B yi tt T n aan firma te Rottardam Naar wü in da Weensohe Zét MHO barat kat otfioiaale oigaan van h OostaBiykaolia varixMid ran tabakifabrikaataa da Tolgaada bdtmdmakiag ran de algonaana direotia dar £ lf Tabakngie ndaohi Toen Duitacbland treorda om saahald Otto vaa Weddigao Ijat vertegenwoo diger van een tabakafinaa met aen iranidoaam ta Bottardam die in DaitaoUand Oostanryk Honniija Frankrijk eo eaaige kleine Enropaeaoha Staten op ean anormn omial mag bom attt ia bat biizna Tan tanige DoUaelMn de itdmkkiiig ontnilen H t is good dat die Wad gen dood ia Daea idtdniUdiig ward san de Vereeniging van Dnitsebt tabtkshandelaaK ta Frankfort a i Main meegedeeld Be Teraeniging btsloot van de firma niet meer te kom pen De schade die bierdoor door da gaboTcotte firma geleden werd was geweldig JEso van baar vartagenw aii digen kwam naèr Berlgn en bood k4 Roode Krais 100 000 mark aaa m de Teraekeriog dat de betraoiaaivaardige uitdrukking in een onbewaakt oogenblik dan onvoorsichtige wss ontvallen Hat Booda Kims weet de som af De vertegunwooidiger zaad een rondnhryvan aan de klantaa Dnitscblaod en en Oostenryk wi madedegedeeld werd dat stoads dan Dnitschen vrieni Ifpi geiind en toot de beireniM vaardige uitdrukking bat bedrag van mOOO Uark aan het DuitacheSiiode Kruis aangeboden va Thans hwft 4a algameene directie E K Oostantyksohe Tabakragie een bekendmakiag Ï i de Siiddentfoba Tabakaeitnog ga blioard vaarin zy meedeelt datsg Voortaan op aanbiedingen van de l ddoelde firma gaan acht meer zal slaan OBt rondsohTnven vaarin de firma lartekart dat ie zooveel van de Onitéghen houdt is aao ds Enuuche Ttbaktregie toegezonden j Hooibroei io Anna Paolovba j Men maldt ons aar bet hooi in vale boerderijen een tyd lang in het Vatar gestaan heeft is hat opnianai gaan broeien soms zóó erg dat spittaa boodzakelqk vas Waar de bevooan Uier boerderjjan ootTincht zyn bestaat praal gevaar voor braad I De 42 AJgameenia Tergaduag Tg dan Volksbond tegan drankmiabmik kal vordeo gehoadaa te Amacafooit Op Dinsdag W Ai ga tai 1916 Ongeluk mat eea torpedo Men meldt on nog de voigaodt fbijzoiiderheden uit VUsstnsen aa gaande het ongeluk met een toipedo joA den ouderzeeBr Cv O 1 1 laaajaGpappen waren bezig een torpedo schoon Ie maken toen bet onleuk Iroi om ai te gaan en terecht kwam In te ponton of de z g aanlegiplaats i sn de nnilbooten van de Uaatschappij Zeeland alwaar bij uitesör Sprong en waardoor vele ruiten op jhet Mation sprongen en eveneeo iMAade aangeriflbt werd aan hel kantoor van de HaatsiA ppii Zeeland De korporaal mactkinaiirijver Haimertf werd terwijl liij met een marinaiuitenaol stond te prat i doe gedniktk Haimers vader van drie kindleren afkomstig uit den Hefcier 1 hetoinige achlolfer De vorengenoemde luite bant bekwam eenig letsel aan da band voort werd een eargeaot het jbeen bijna afgeslagen Varvojgena kregen een llenlail hoofd en beenwonden doch ni lervensgevaarlijk De blikken ijzar werden op 1000 meter afstand gevonden ook kwiam er een stuk op een iak tereiilt waardoor de dakpaonan op atiaat vlelatt De militUre wacht verleent assistentie De namen der slaohtoffeitf zijn ko po aai nnabinedrüvor 2e kl J Haven uil den Helder gedood pieper 2e kl U Bonh er aiatlsvsMgevaarHJke hoold en beenwonden 1 korporaalmonteur D P van Diegeii Biel ernatige geaicbtswoadeai k rrporaa toker 2e kl t 1 Koek anr atige doch niet levensgevaatiijka hoofdwonden korporaal torpedat 1 i L Daane niet emetige voetwondo machinedrijvetmajoor U Bsela emMige doch niet levensgevaadijka v oetsgewrichtwiriïSB Aan de N Roti Courant won nog ontleend dat dé korporaai raac obinedrijver J Haver uit den Helder door ean atuk van de torpaib in Jen hal werd getroffen en oamHdelUJk dood was terwijl den sei L t maioor n chlne rijver Beats uit Vltertngen een gedeelle van een been werd ajgeslagen De pijper van het dela hmi6nt achepedingen kree 00 een kwetsuur aan het hoofd tarwijl verschillende personen onder den hals en op andere plaatsen in de oo evlng getroffen en bloedend verwond werden door giasHcherven van da honderden ruiten die door deahichldruk sprongen De getroffen ponton verkeenie direct in zinkenden toeslaiA aam ds ponton van de provinciale boot gedeeltelijk mee onder water m o it t wricWIe de verbindingribmg oetdHi ytmm wal Aon de kMne poifon hw da Zeeow liVlaanden n van deti Pro Stoombootfienrt Dit sdiip ward op drie plaaiw zoo erg getroHan door ogvtiegenue wtukkeu Haai dat de t u tte oinnreeAt 0 4 uur gODaaikt jihMM onKa kwAm te vervaliea £ n stuk gin er è j Ibd eeEaen K ut m ea kwam er aa deti aouerekt kaïM uit Verder vlo ea dfuÉ i Ken ijier tot over de buitmlu ear 2ojMk r ecbter lemaod ie ireifeik ue gewooden wenton ter pU tse zou go d mogelgk verbonden ook m bet kantoor vaa te nuatflebafi pij etaud werd een drietal peivutieu met buuldeii beeawuoden bulp v erleeud net Ujtt v ii dea gedooden koFporaal ax de wn ciig gewonden werdeu naar het jeat eniïuu vervoerd De etoffeiijke chade w zeer groot lu het lutuloor van de maatsobappij ï aBtand z W raiten vemielid terwijl vfta bet fMÜQïi ea het kantoor vaudeu Prov StoombookdleaH de ruiten aan de suidzijde hiinA alie A nu met apanjunfpem eu al i n uitgerukt Uok vaa de vi itit tiiHUUü 2 voTflbh Adene ruiten eroic d t trwi van de ruiten ia den voormtMir vaa 4 tuU er bi niet een is heel g 4 0veni Op het Belaad Ki de woningen van de aSuiawaobteirs eroetig getrekf en alamede ventEir opalaande gebouwm Het groote gtotf vandepeilsciiaal heelt het eveoaenK bc ovenu De gemeente atoonne uit en aen handulpait v da iirfapierie weaiden aui nrend ftni de ponton die gedaalMïlk op Eïjn watercHcfaie schotten dnjft t g te poniMn £ eit daarop Mtaande berijptaatti van fietnoii word K éunJ tot oharven ge lag n ZU fci toevi K ter plaatse of iHcbt er bt waren hebben bahcilve Uen euonnen JudiMruk ook e ai zaoiite warmte g30voe4d De onideneeer z f is nBetbeOcÉiAilitpd Ook de dmwchen die aaa boord waren hdt ben g eu letM g telP UH Xnna Paulowoa Men raeldt oofli dat bet haretalleu vfta dffli zuiderzeedijk te Anna Paukrwna opgedrageo aan de finM van ter Valk te AnMtenÜBay voor f 80987U ev n weken zal duren De dl moet daa eene hoogte hebben vau 2 Meter boven A P aFKOWNQUia WEÏHOU DKRB van GOUDA doen Ie weten dat door den Uaad dier gpmaaote in üu Yentadaring va l 14 Januari 1916 ia vasIgeBtold Ie volgende Venudentng Verordening tot wi aging van de Bouw a Woabigiverordening voor de gapeeole Oouda Bnlg Aititéf Aan het derde lid vap artikel i der Bouw en Woaiagverordening voor de gemeente Oouda wordt de volgende zin toegevoegd BurgemeaMer en Welhoudeia kunuen ontheffing van fit verbod verleanen wanneer ie wegvloeünig geschiedt naar wateren waarin loor opzettende besnaJing of op andere wi Ee voldoende dooratrooniing bestaat i aan die ooBhelRng kunnen zij voorwaarden verbinden betreffende de n trwUe der beeipuUen o veiaameibakkan en der wekkers of overfltorle Zi kde deze Verortfening d or die irideinileerde Staten van Zudd Iiollai¥l bij beetuit van 1 Februari i go iekeunt En is hiervaaatkondigioegeiadiied waar bel befcoorl den 11 rebruari 1916 Burgemeester en Wetbouden voomoe8nd B L MARTENS De SeerelariB J V HEUSDE Groenten VoorzieniBg De BURQïaiEESTER vaa OOUDA Gelet op de drcolaire van het Rijkscentraal Adkniaielratiekantoor voor de dMributie van L eveni nlddelen d d 2 Fabruari 1916 no 6 Brengt ter algameene kennis lo dat hij roet ingai g van 15 Februari 1916 en tot nadere aankondiging voor de hieronder vennelde groenten nader de volgende nia0 awiBpriJzen voor wkoop in het klian heeft vastgesieid Roode kool 7 eaol per K i Roode kool gcwhaatd 8 rt perK O eide kool gesehaatd en thui bc o f H ot par K O f e kool 4 ot per K O Geie kool geachaatd 7 ct p K O i whaafd en tbois b oiWd 7H ot p K G 2o At voor de niet oiater lOvernaldB Rq e ng8groenlen de bij zijne ke nn a v iagwi van 6 en 30 Novenher bekend gemaakte maxjnumPrtjw ook ga 16 Febmari 1916 tot nadnre aankondiging blijven gehaadaaafd Oouda 10 Februari 1916 Da Bvigenwailer vooraoemd R L HARTENS GOTTDA 10 Fabraari IU6 vaa R K nopagandaolBba O Staataoonnnt Tan heden bevat da Kon Qoedfaiaring op de statuten van de Fadsn e van Roonucb Ks thoUeke Propagandakinbs in het Ka maran Statandifltrict0onda gevestigd tyOonda Landstorm lull De keuring voor den Landilon jaarklaase 1911 zal plaats bebGaQ op 22 en 28 Febr a a ten ataJudze alfaier Coocert Utrechlaih Stedelijk Orkest Hel Ulreebtiiob Stedabjk Orihesl onder leiding van Wouter Hutóobenruljter koml DoMlerdag it Fehr in den Nieuwen Schotnrburg alhier een conceit geven Diefstal van aigareo ea tabak Door de politie is alhier een man aangehouden dte teu ifMeele van een sigaretifabrikanl sigaren en tabak beeft ontvreemd De aangehoudene is in voorloopig arreet gewteldl aaneéaleo veiraoed wordt dat meerdere elMailen tan nkidede van dezen fabrikant door hem lijn begaan Bo koo i 9 da laatai w Naar aanleiding van het bericht over ean adres van bet bestuur van daa polder Laag Boskoop aan Ged putoOTde Staten om maatregelen te nemen dia de vanterking en ophooging dar dyken langs onze buitenalivienn binder langs dan HoU IJaal beobgan meldt men aan de N B Ct dal dijkgraaf en hoogheem raden van Sohieland die het beheer hebban over den dgk aan den reebteroavar namelijk van dat deel van Uaa an Usel hetwelk gelegen is tnsaobn de stad Schiedam en de Mallagatslnis te Qonda reeds op 26 Janaaii j l besloteh hebben maatregelen te nemen tot verhooging en versterking van den dgk en lulkt met bet oog op de mogalgkheid van nog hoogere vloeden dan djjaatate die de hoogste waa welki Toorgakomsn Da Staatscourant van heden bevat da Kon Ooedkenring op de statuten van da Afdeeling Biidegraven Zwammerdam der Znid Holiandscbe Vereenigwg Het Oroene Kruis gevestigd tfl BsdagraivaB MèifÉtihlthCttï u yuüDA UtUtiriateii nu 9 1 ebiuaii l li Il M i te Oouda maal t l jü auKw maal 1 d w feiM aishootd eeucr oiuiearnesQing niet in tiet beul zijii fan een artieittakaart en aroeiilM Wisler J A il C A 8 J U llan 1e Oouda ieder f U 50 sube ld L O t CiMKta f 2 sube 2 d wegens een kind beneden 13 jaar arboiddoen ve Hch en F T S te NIeowerkark a A Ue Ml i maal 11 sub 8 maal 1 d wegens ala houder een hoiidenkar gebruiken zonder te z n ingeschreveti ten ijl op de kar gee drinkbak aanwezig wan en de n am vanden houder dfuirop niet leefbaar was J K f P J V d B U M W H V P L B te iMiravenbaga ieder 12 50 subs 2 d wegena ala warkhuuder niet zorgen dat een Rteenhoudori werkplaals waarin tuaa ea 1 Nov en 1 Mei werk wordt verricbf aan alle zijden la gesloten W H h v H P Ie Oouda 13 subai 3 d i A C v W h v i J H te Gouda f6 sofaa 6 d wegens zijn kfnd niet geratgeld 4p aihool laten btezoeken C V W te Oouda lO SO sub 1 w iwbMiool K V W te fct 11 sube 1 week tuchtschool P Z P M J A H te Gouda H R ta Ilaasirachl 12 aubs 2 d v E te Ilaaalracht f3 aubs 2 d J de O te Blelswijk f 0 50 subs 1 d wegens a nachts fietsen zonder Ikht J V V Ie Oouda 12 50 aubs 3 d wasens te Oouda zitten op zijn bondsiiar W A V D te Gouda fl subs 1 d Wegens te Oouda zon r noo ka k fietsen op een wandelpad A B te Oonda f 1 SOba 1 d wegens te Oouda tuaadien 11 uur avoitd en 6 uur s moqgens lAJn hon f op straat ten loatoopeo H C H woonplaata onhekend 12 subs 3 d wegens te Gouda ven zoulsr vergunning L V V te Oouderaii W 8 te Oou hi f3 Suha 3 d wegen la Gbod op den openbaren weg nooiMoos achreeiiwen A O te Oudewaler 3 naai 2 subs 2 n 2 d wegesM Ie Gouda door skn plantatMa vee Mdeaeonit een aloambool op verhoilen plaats loMenL W 1 fl C te Gouda fl snba 1 week tuchtschool wegens te Oiiuda op airsat apalen met gdd P K te Zeveakaiaen f3 Mha 3 d wagens t Moeretpeile een hoek van een i r M fo draf omrijifcifc f B te Blei 12 ai i 4 W t ene Ie BMn fc rijden op bet paanfcnapoor al Mao en het algemeen belang zou een beatuit als than genomen noodzakeb maken dan zou tooh bat particuliere belang voor het aigemeeoe ook lo kt opaiohl aioeleD wyken Wal de etenuuBug over til voor tel aangaat de geachte ixtzeuder gevtt daze ulel ist weer liet vooi tflel werd aangenomen met 12 fllelnmen voor 10 lii a en 2 reohts eu 7 atenunen togen ti rechts en 1 Iwks Een parti sMumtng kan 411 ulel worden genoesnd RBDACriE Schadcmke iniecten en nog wat De onbcwotHibaarvcrktariiic der woainge aan de Looicnptiort Oeachle hedaolie van de UoodMcbe Courant Mag Ik naar aauleidUig van een uitlaung van u lu de üauhctiaüouraut van i b ebruari even I wooq i tieubvii U zogt da itji uuder meer Uel kt beeiluit wordt een weldaad bewezen uan Ue uieutfchen die daar op hel ougenlilik huii verbiijl hebben eiB Oeaobte itedaotie i p w en grond £ t u dot i la bel omdat esiketa leden diebul 011 kioueu dAirldeu noemenl Om dia huizen zoo te noeractt ia heel geimikkolijk maar waar z u de argumenten f De argumanteu door enkele raa hdtiden genoemd paasen in I gaheel laet bij dé iMiiaan in najn requaK gcfwemd en dijn dan ook beallst onwaar Met hetKoUde recht noem ik de buizen ia den laatsten lijd mei rijksaubdidie gebouwd krotten omdat die huizen geen haar bt ter zijn ala de aangevallen womugeli die nu weer met oageveer een zulvore partijeteannung ten doode zijuopopgeeohrovon Mijnheer de Kedaoieur het arbeider betang waannede in db bewuste raadHzilting zoo gesohernal Is brengt niet inetfe dat hun woningen van f I 38 per week ontiwMnea worden om hun er eon ander voor in de piuJU te geven de f 1 per week meer kost en niets beter Is Mijn dbnk voor de plaaMng P BOND l z Do geacbbe inaender vraagt onfliop weiKen groud wij meeoau dat door hel nesnen van hei besluip tot oabewooobaaj erfelarint dai b n lende woningen in de i ootex oon een weldaad ia bewiezeu aan W banners 0 i duakt dM is Te ieder dia onbevooroondeekf deaaiaak besehciuwt nog al duidetijk eh dal heeft Mmn luut niels te maken met de ut Boakuop 9 i ebr 1916 Oeachte Kwacue Uil ij v p oeuige plaataruimlc m uw veei Hcieaen uiau amaau voor ouuerwaaoue regelen i 0Keie weacn geleden u aibler door te 1 ouioiogische VereeiLiging opgenctil Ie z g apuitbngU ile aarvttu oul lu uw Inad Ia melOlug gemaakt Lieze 5pullbrigade in upgeraht vuoi kweekers voor wieh hel aanstaiaiteu van l ulverisaiotue enz lut lin uoicel uog uat bezwaarlijk zou zyu ol aal te U d hun outbrecttt deze werk aadnhedeu Ie verriohien Zoouia g4Mcht mag wurüeu bekend te zijn ill de l onl Vei een beslist neutraie V ere n glng De spuUbrigade verricnt aan ook zooals van zeUspre t weni zaanihedeu bfj petaoueu vau alle politieke eu godsdienMige nchlingeu Men zou zoo deuken dat ib 8puitbrigade du ook den steun uudei aDjinl van alle parüjen daar toch de JbV slnjding van pianleii iukteu voor lloakoop met Iz u eiporliuinlel van zeer giml betabg l Doub wie zoo denkt ergiHl zi jh deorliji want ziet in t lioekuopfche Niduws eu Advarteur tiubliid v4u j i Zatenlag deelt het bi Cuur l r itoi insob iLatholleke lluoiiikweekcra Vereeniging aan hare laden mede k t ook een Auto hpray tpul veHaaleurj beschikbaar gesteld ia De Vraag rijst nu bij mt ot bet bestuur dier vereeniging bai is dat do achadfllijke inaeolen Öle voorkuinoii op i o boomen en piantan van hunne me de loden niet kunneli woritan ukgei o door de neutrale SpniilibrlgBdo maar enkel en alle o dojjir iniddel van pulveriaBtaual bawhikbafir gestekl door de fVoumsohiKatbolieldsBaoin k eekbrs Vereeniging Aan iW geachte lezera van biyveifc laande fegeto wordt overgelaten Ie baooKJeel n in hoeverre Ag mauiar r i dwikrr szltlen roede helpt aan brt beoiigde doel om door n ddel vdn een flinke organiaade te krijgen wjt we noodtg hebben n l Kweeke ning dut die hulzen krotten zouden ziin WanI wat is iier hel geval t Da huizen zijn zooale bet voonstet van B en W luidt afgekeurd op grond van hel teU dat ze gebreken hebben en door haar iagaaloten ligging en den slachten toegang lot de DooleriSpoort in onbewoonbaren staat verkeeren Deze beide laatate factoren zijn bet waarom naar opae meaning deze huizen abaolunt ong HChSkt zijn om Ie bewonen Wanneer men deu tocMaod Iar ptaalse kent dan zal toch ieder moéten erkennen dat de liggfng van die hulzen aan die dojikere poort voor woning van wie ook ook al doen ae maar f 1 3 buur geheel ongeschikt ia Een woning mag zoo sober mogeli f zijn e v gehreken dto er aan zijn kun n worden overwogen om ze te verbeteren maar een etaob moet het zijn dat liobt en luchl oobeperkt kunnen toe roomen en dat is bij dene woningen onsnogeli k De doorgang tua hen de hnizen Is van dienaaiyl dal men om zao te aanen tmi één groolen stap van hel eoie huis komt in dal aan de overziJdR Die loaalapd bi e dat aal leder roei ons eens zijn obvsbomI en veroisdil verbetering Dia varbelering kan alleen worden verkregen iiMtten de bewoner gwioodzaakt worden die woningen te verlaten om betere te betrehke Dal is in bal belang van die bewoneiw dat is san wet tead voor hen en het is lavcns een belang voor hel algemeen ooafat ioor het wqgnenven van tdeéble woningf toaaajiden tegelijk worden weggenomen dto kiemen van ziekten en om jongWe Raadsvergadering geultamoanj fr n vrij van soha ïjte insecten i plantenaiitton I ndjiiheer de Redacteur dankend voor de ji verleende plaatsruimte Boogachlaod I EEN ABOVNi MAl tgTBBHIOHTB i 0O11da 10 Februari igiO GRANEN Zeer vasi en de meeste ar tikelen b er betaild Tarwe Zeeawsche is 50 k i 7s mmdeia idilo 11 75 Afwijkende ii sj i ii so Polder 11 15 t t tó W Zeeuwsohe t Polder k Buiten landKhfl per 70 kilo i Garlt Winter 10 50 k 10 75 Zomer 10 k io 5 Chevalier is s t is 5o Buitenl vocrgerit per 65 kilo 9 75 k 10 1 Haver per H L 7 k 7 50 Per 100 kilo 14 50 k 15 Hennepzaad Buitenbmiischa iier 50 Kilo 16 a 16 50 Kanariesaa 14 t 5 p H L Karwijzaad per 50 Kilo 96 k 17 Koolsaaif 34 i 15 per H L Krwtcn Kookerwten S5 A s6 Buitenlandsche voere wten per 80 Kilo t Booneni bruine beonen n k tt itic booaen 14 ft ƒ as Paarilenboenen 18 50 i9 Duivenboonen 19 t ao Maia per 100 KUo Arosrikaanscbe Mixed i5 a k 15 50 Kleine ronde 14 75 t i5 f VziMARKT Melkvee weinig aanvoer handel vluè ptijwn blijven koog Vetli varkens rcdel aanvoer handel vlni 38 1 47 ct per half K G iliggcn voor Engeland geen handel Maatre Biggen redeL aanroer handel vrijwal iJto k j jo par week Vttu Schapen redal aaavoer Hande traag so a8 Lamtieren geen aanvoer Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel leer vlug 14 t 15 Fokkalvcren ai t 36 Eicfiln rad sanrper haniMl leer vlug pai 100 sniks ƒ 6 t 7 50 Boler weinig aanvoer Handel leet ving Goelioter 1 74 t 1 80 Wcibour 1 65 t 1 70 I KManarkb j Aaupeeard 37 psrtijea i Goiidsche kaaa ie soort f 8 afto zwaardere fSi a f lasoartf 4 f 77 met coodilie AUss per 50 KG Haadal zeer vlug One gdllQttreerde Weekkladei Het laatste nummer van Het l ven geiA weer eenige folo a van den f I II ooifog eeotge opnamen uit Monl nagro de nieuwe FranScho helmen verder foto s van hel vluchtkaanp Eile hel vorlreJv van den nieuwen l anifvoog l naar Indië eenige herinnerii en aan de veritwijneside Jodenbuurt te Amstendaro earicaturen sobets klein Leventjee bLaatste Berichten Amerika en Oostenrgk NEW YORK V D 10 Febr Da NawYork World verneemt dat de Vereanigde Staten aan Oostenrgkeen nota hebben gezonden over den aanval van een onderzeeër op het Amenkaansche schip Petrolite De nota eischt bestraffing van den commandant van den onderveeör betaling en rarontsohnldiging van de overheid Logger gestrand Uit Hellevoetsluis wordt geseind dat op den Hinder noodseinen worden gezien Nader blijkt dat in het Ooereesohe gat bg Helvoet een Nederlandsche logger is geatrand De stoomreddingboot van Hoek van Holland is ter assistaatïe vertrokken Te Sohaveningsn ia barioht ontvangSB dat in de nabghaid van de Ribbenplaat hedenmorgen teb t nur bg hoog water is gestrand den logger Sch 379 schipper D Roelveld van da reederg M de Uos Pzn ta Sohavsningen De bemanning werd gered Het vaartuig had voor ongeveer f400 visoh tan boord TWEEDE KAMilil Vei aderlug van DonJi dng 10 Fe Uniiiri lioopond lo il uur 10 DoBedHwot f Aan de orde zijn de algwneoiio bo ihoawlngeii ovor bel woteonlwerp UJdeiljke nadere vooraienlng beirrticnde bet cortovraagstuk De hear II r u ni m o 1 k a nl p a r houdl oen redto die in don aanvan 5 abetiluut niat en iluariui ze 5r moeilijk in Ie voralaan waarin hij uitcoiiaet waarmn dil wdwoiUworp voor iK antlTOVdlutiunalren ünaannemelijk is en een giloldinoi huu tt voor hel ook door Dr Kuyper voorgeotane Inxt tuul der Eedfehelpaial öpr wijst erop tal do macht en het mhl van irni rediler uU God iifwl zijn et niel uil den ineuwih kïodal die eed niet raag vforden letzf Img Meld Hl vreeet dat van dm baiallng lat dK wfi slechte zal geldéi Uit I Jiiiuiari 1919 iilela zal kernen iDe beer h o b m a n it h vorwi st ntar de debatten over deze kwealle in do Eemte Kamer en gaal daarna de kweat ie beschouwen als re hla leerde niel bel nog op de eisihoii Van de praiitijk en abi Christen mei bel oog op lê doof hem b riadeu beKineelen Hpr wil handhaving an ie iffttügB eai d ich alleen la exceptioliiwle gevallen De eed als regel voor a i ioi düngen die in cojifesso zijn komt neer op aen jammerlijk niii bniik van s Hoeren naam AlIbeh wanneer van een bepaalde vorkUring veel afhangt wanneer inen nveiit dat de getuige lliigt wil spr een beroep dvien op de ciinoientle hem den ernst van hol oogeuibUk doen gevoelen Do llacaie oed wil mir afschaffen de anïbteèed a t apr overtindig voor allen di onder aotlerer hooger verantwoording werken n i 4 V Kir hen die zelfittAndIg behben te besllitffin over gewii illge belangen van anderen Supplelolre l amfbonwbegrooting Mit l i leimrien vóór en 32 tegen k de uppifltoire l aiKibouwbogtnotlng 1916 betroHonile do posten van beetrljding van hol moml en klauwzeer aangenomen De zllting duurt voort Telegrafluch Weerbericht ran het Koninklgk Uatariologiaok lattitaut ta DE BILDT Hoogste barometerttand 766 2 ta Hamotand Laagste barometarstand ntUj 746 ta Oost Dnitschland Tarwaobting tot den volgenden dag Zwakke tot matige winden nit westaljjke richtingen zwaar bewolkt mat tgdalnke opklaring aanvankelbk weinig of geen neerslag mogelijk ntobtvorst Zelfde temperatnnr BUHUERLIJKË STAND GOUDA GEBOREN 6 Febr Jan oadtrs P O Rietkerk en G Broer 7 Jacobss Aria anders J G fan Oord en A Ryneveld 8 Adrianut onders A van Leeuwen en M O de Ksdts Hbntman GEHUWD 9 Febr J de Jong en Ö M da Jong J A van der VUk an A van Vlaardingen OVERLEDEN 8 Febr Catharina L Holthajicea 11 mnd Elisabeth de Jong 7 j Albettus J Kastelein 20 j 9 Liere van der Wolf 71 Rmniar Rozeatratan 62 j