Goudsche Courant, donderdag 10 februari 1916

o 19010 rrydag Tfu 54e Jaar rang Fieuwe Scliouwlxirg i eOUDA I Z ndag 13 Februari 1916 EERSTE RANOS S itialilitlii foorsli lliiii Directie W RADEMAKERS ROTTERDAM Optreden van LOUISE FLEÜRON ntüiiit wm msummmm en YHi niHJHiiHK mtiiuniTU Zie grooto biij tl n Pryzen der Uaatsen Leden der Sociëteit Stallea Ëoge 0 76 niet leden fl Balcon f 0 60 Galei f 0 30 Plaatsbespreking 12 Februari van 10 12 en 2 4 oor en op den dagder Voontelling 33 AANVANO UUR PRECIES Biesooop GoüdaVoornif Prscht Programma met de attiW tie Boeiend drama in 3 deelen met gtoote atteaetie eu ipannende onienten JACHT NAAR OELUK Comedie HET FLAAMSDAL Wondemohoone natuur IN DIENST DER MENSCHHEID Drama JUNIOR OF SENIOR Komisch 30 f 0 B6 O iO Elke regel meer Bij drie achtereenvolgende plaatsinlen woeden dese teceB twee berekend DienataanbiediBgen per plaatsingjvan 1 nwele fO SIi by voDTuit betaling elke regel meer 6 ets Reclames f O M per regel GnxAt latten en randen naar pMitsruimte Tetofoon Intsrc 82 Telefoon Interc 82 iiiet atiii lal m u koopvuai dijschip dmir Ie iH wapeiidug met kanonnen het karakter van een oorU tSsvaartulg krijgt en wel zonder ondenKbetd ol ilv kanonnen sleohte tot verdediging f t ook voor een aanval dienen moeteat Zij besebouwt ieiletre nnlilaire actie van een vijandelijk koopvaaril1 schlp ak Ui strijd met het volkerenrecht waarbij zij echter ook met do tflgenovergcatelde meaning rdcening boudt door de benkaniüiig van zulk een Scbdp niet als zeeroovers iiwa r als oorloffvoerenden te betiatkdelMi De neutrale mogeodfceden hebben zich g leslt 4ijk op hetzellde atandjmM gepiaaM ale de Ënttolsche refteering maar gedeeltelijk bei ben zlj ook hot legeiHt Vflvf estelde slaiMipunt ingeiuNnen eo de bewapeiKlo koop aiidij M4 a en der oorlogvoerenden aan do voor oorUNta epen goldemie nstttiaUleilabepalingon owierworgien In den loop van den oorlog IS do howikpening van Kngeisnhe koopvaarililjsflhflpeii voortdiurend meer algemeen KowordOn Uit benicliten v n de IXullaehe strijdkrachten ter see sijn talrijka gevallen bekend geworden waarin Eng koopvaardiJHt iiepen niet alleen aan I lultsohe KirltHpaaichepetk gewapendeu tegemitanri hebben geboden maar ook ti l den aanval op Duittftte oorlogsacbepeii zijn overgegaan waarbij alj zich dikwijlH iMig van valmhe vlaggen budiemWn Ken overaicht van irt e wSvniitM v wi e v te VBA den stand van zidbn tfi J de te van Ao werkelijk plaata gehad hiiibeiule iMnvalloii bev atten kan iM aan Ie ueniorie toegevoegd Er blllkt uit dat hel hierboven gowhiiderde oplreiien door koopvaatdl bepen van de botM euooten van Engeland na volgd wordt Aan booid vou eebepeu die door de DulUKhe atrijdkrachtiiu tor zee buitgemaakt zijn ziiu gebiamo aaiLwijalgim en van de Kiigeti obe adnviraliteit gevoiHlen woarin in bijzoud rbedeu uiteengeael wordt lioo de Engeiaebe koiipvaardij chepen uiot bun kanonnen le Ihülwibe diilkliooten moeten aanvallen Ze bevatten imuwketirige voortwhrlften over de opneining beiiandi linfc werivsunnlieoen en oonMile van Ie zicli aau hotad van koopvuani faepe baviadenili kanonniers die bijvoorbeeéd In een neutraje haven geen undrormon mogen dragen waanUt zou blijken dat zij tot de EngelAt ie marine behoorden Voor alle UUkt faieruil echter dat imn bewapende schepen geen maatregelen van DullaiJio dulkbooten die In overeenotenming met het zec Do Oorlog Aan het Westeiyk Pront Het Fransche namidda coki rauuil S an 10 yi r iniatH In Artoie wordt bel arÜllerie iMei voortgezet van hetxvet 119 tot aan de wegl NeuvilleTlialeR Een gevedit met Imndlgianaitai atelde dsFntuaohlpD in Btaat fte IMtsotaere uit eetüeeat l lingen te varleken welke dese tk wekten van lla Folie hadden beek BIJ bet vailen van den avond dedtn ae Dnlimbeia een aaavat op de Fr iache elHi en aau den wee Neuvll le La Folie die wnd atg riB e ii De IMtMken komlen aleebw vaiit n voet krijgen in een tnahter kortellngv door de Fraunhen op hen veroven Ttjden de kriJgBverricÈthiigen die dan üen en den 9en ten zuiden van de Soieine plaAte heblièa ebti nMDen de Fraaadien een bO tal maunkappeo gtHic ea en mufi ten twee ndtimHleoMe bult Op het ovei front geen aieaw Het DuHeobe eonmuniquA v n10 Febr oKMt Tm No M WeM van Vln oMtnamen opee troepen denFrameben een graot atttk loop Haten herwonnen In debetreek van N ivllle een vroeger wloren tree4kt Twee n vi Mg gevaagflnen ent inarhonegeweren vWeOi 4HM1Ju liaadim tW ti Tea SSiMIC VI d u veNtkeidm iplaaiWUike Fr nwc aanvallen atgMiageii Vlak ten No rden van Beeqoüicourl gelukte het d vijand in een klein deel van on e vooMle loopuiwveo v n voet tekrijgen Op de teogte van Coiolbre verniMden wil or oen ntplolfing ee rti aiuMiyce lalfngaiii D Fransche ndiiontplotUngen len NoordlOo en vii t IU VcfKsen Uwen aowler Iirai M hUJÉil ni VMiiA linn I WlïïyraOF Ke zer craclit 153 Amsterdam Tel Interc Noord 78 Afd Schrifteigke Carratsen t CURATORIUM Piwl Dr H D J BODENSTBIN nr Mr U H VAN LBNNBP Vanaf VRIJDAG 11 FEBR tot en metJDONDERDAOlT FEBR EIÉ UDEim mSEUIIL TWEE HOOFDNUMMERS Mr Dr C P SCHOCK Dr H C PRINSEN aBBRUOtt NAPOLEON EN JOSEPHINE HistorlKh drama In 2 deelen EEN ONVERGETELIJK VERLEDEN Tooneelspel In 2 deelen en meerdere prachtfilm De Orkestnnmmers deze weekzan Immer draul wie BlUcher Militilr Uarsch August Pohl DieMahle lm Schwanwald Idylle Richard Ellenberg 3 RisetteWnlier Leo Fall De Dttlknbfra In het WeriHn Htt blad de Metropela uit werpen dat tbaos te Londen w bllnt bevat een mAritwaardig kei aangaande Duitscbe vooretellen aan Belgis Het blad aiegt dat tU alleen een manoeuvre de Duit£0 4 0 1 Onder len dekmantel van v ederiaanbleriinKeii verbergt de vijaad eijn vertalmen ooi bet westelijk trohli in te korten DuitMtilaod ie niet alleen onmacfatiif om zijn liniee 4it te brcMett docAi het moet d be inkorten en bijzonder verflterken Oeke veraterkhie der Westeliike Unite ki noodzakelijk ctaar DuttacbUnd In van alle dujnbewe b en thans w Dienstaanbiedingen hebben in de 1 Gfoudsclie Courant titeéa $ e€éM g Dut td ertei Mi kosten sicekte M mraitkeullig 1 6 regel f 0 85 voor elke ragtl meer 6 cent Opgaaf litHnitelid aan list BWIn iijden van andenn waren overgelalen In de eerste opwelling gevoslde llsinz Werling iusl om zijn broader Ie llj Ie gaan Doch neen dit paale niet In het iplan dat hij snel had ontworpen Thans verlangde hij goon wraaii maar wel goroohtlglield gerenhligiieid voor vrouw en kind Hij wenkte zijn broeder on op den doel bij ée koohel plaats te nemen ie l mij Volledige inllchBngen sprak hij Je bant juist uit AlrlkatemgHriieetd en paa eoltele dagenvertoW je hder Ben je nu vao plan e Mer te vesUgeo f 01 deiA je weernaar AMka te gaan AI mijn eigendommen ginderheb ik te gelde gemaaikl Ik ben vanplan hier te bUjcen Voorloopig hebIk eene woning in d DiergaardeMraat geÉMHnd Ben je niet bang dat Robert Werliog de voortvtaejitfge bedrietgerzal herkend orden Een rilling voer Jamoa Walter door de leden Bij de afdoening der zaak hebben alle schuhMaobers hun gold ontvangwi antwoordde bij maar ioiit zou ik niet gaarne heriiend worden Ik vrees ibtarvoor eohier niet numijn nllerlilk oo verawler 1 Zonder knevel de Ik ar evenveel veramierd uit al Jij aonder ringlbaard iWorilt vervolgd FirmaG SMITS Sclioeiilia dsl Bleiweg 48 Gouda öpgorioht 1879 HËT ADRES VOOR mmm Nadruk verb a A a j 37 Dese oaam wae bij de politie bekend niaar toen Proft dien ho rie wierp hij Sdmielder eeo z eev renden blik toe 01 Hollanberg bij den bett kken U zal ik laten nnar dat Helns Werling er een in epeelt daarop durf ik mijn ho verwcKklen Bcide hi Ik ga omuAIdeM naar de RiScheiibergeratraijt naar honderd kaneen tegen Mn dat de vogel reed gevlogen 1 yoFDOTüK xxm i Een urinunt lang atonden de beièebroeders dprUcdooe tegenover elketod r Sedwt zij geecheiden waren h dieder van hen menigmaal bij zlcbzilven de woorden herhaald die op toogeiMlk rooeeten geoproken wdrden doch no zl tegenover Aakrstonden kwam daarvan nlete ov rhnnoa Uppsit Opueloten in aijne gevangenUc had Hsins dikwijle luid de a v klacbt geroepen die bij zijn broeder 10 Febr Nieuwe Schonwborïf 8 o j De Haghenpelore 1 1 Febr Nieuwe Schouwburg 8 SpeciaUtoilMi VooiWelllrg H Febr qcbouw Bouw enWoni toeaicht Verga Onóeretaw Oemanlaaie Ameraong n F r Nieuwe Schouwbois W che ISeirtriaehe Drukker A brinkman ZOON öw l i71t 15740 1 91 1 15914 16038 16045 16221 16229 16272 16276 16366 16377 16617 16688 16752 16779 16889 16899 17124 17140 17215 17222 17594 17623 17821 17854 17996 18019 18183 18248 18381 18382 18622 18888 18870 18896 18992 19001 19187 19138 19842 19865 19525 19586 19638 19651 19697 19702 19827 198 58 19945 19952 20095 a o2 20496 20584 20625 20657 20697 20703 20779 2O780 208 13 20849 20919 209a3 0 14178 m 170 iri657 15660 15679 l M 15767 1580 1 5899 l i90 15 2 15958 1 59r2 16019 16149 16150 16195 1B224 1 1282 16254 16259 16262 l ai3 Idm 16326 164 16574 16612 16666 i683 16703 16725 16781 16808 16814 16 3 KiOOl 16929 lfi979 17089 17168 17189 17208 17213 17R75 17277 17430 17486 17718 17726 17788 17789 17860 17893 17917 17972 18 12 18143 18166 18180 18a78 18 W1 WW 18377 1845 l 4fl 1 18477 18488 18708 18776 18791 18869 1MB26 18939 18948 18960 19042 19045 190 52 19072 19058 19265 19291 19900 19428 194 82 194 59 19496 19M1 19590 19600 19609 19B 59 1W63 19674 19680 1 740 19777 198iy7 19810 l W i 19863 19883 198911 199ft9 20007 2 1061 20085 20208 20281 2 1388 20476 20546 üWm 20599 20615 20760 20672 20688 20691 2 n07 20712 20729 20770 i B16 20826 208S3 208 12 UKA 208 6 20898 20914 5e kiBMM 1 5e li R N 14278 no 881 l r 4MH STAIITS LOTEIIU e KL Trekkint vu Dondetd 10 Feb l rlw van I 1000 met premie vaof ÜO ÜUO 1783 t 1000 521 9 ll l KiiSl 1378 Ifi f 400 3099 4056 B534 9068 11403 llfl 9 Miao 1200 4456 6882 7541 I MUI 10795 12667 16968 16152 1 8W 16927 18187 Prynn TM f 70 IIJ 41 Oli btó li7U 701 734 III vat 9 J i B8 lUtf IMt U A Uk l H l U94 14au iJla IWi li iBiB ivM wiJ liWB üU4 i Min auo jMi easi siii iM aw 24 i iiao Advei tentiën Mevr de Wed H J NEDEUHOR8T ZwiRT Tnrfmnrkt 8 vraagt met 1 Mei a i eene nette Dienstbode sdhtandig kunnende erken en koken Zonder goede getnigen onnoodig sich aan te melden H V h b b Een JUFFROUW z ekt een triiB he 8la pkam M Br met opgaaf van priji onder No 51 Firma SWARTSENBÜRG a Adv Bureaii Kleiweg 39 8 Jü ajiW iau iiVJ H 2821 2879 lUa AHi 59 iStuO 131 34U 3418 I J 34jt 345K 3531 IVUU 3 27 WilH 3911 3 Ji3 4U92 4128 4309 4313 I UÓ UTJ 4434 4443 4489 4508 4582 mi 4W2 4748 47 2 1866 4956 5013 ul22 5341 jb48 Ö67U Ö7U1 5748 5ie2 iial 683U 903 595 6033 0083 1U5 0206 6304 W63 6382 6425 6536 Mtó bUÏI 6762 6772 6997 7013 7020 7148 7260 7301 7367 7169 7674 7747 ifBO 783 787i 7891 8 K 2 8041 8045 81B9 8195 8226 8312 374 8399 8448 8 42 8670 8727 8954 8975 9095 9217 9244 9296 9884 415 9584 9645 9721 9765 9886 10016 10140 10103 10245 10262 10296 10304 10307 10315 10407 10114 10458 10613 10582 10682 10662 10714 10778 10822 10883 10910 IWmU 11014 11067 110 2 11162 11204 11215 11321 11345 11894 11429 11459 11526 UtiW 11603 llOOfi 11871 11909 11915 11947 11970 12041 120 i7 12121 122 1B 12207 12349 12862 12383 12402 12508 12709 12787 18056 13103 13194 13216 1 3389 i ül 1 3622 13651 13702 18786 1 3865 13949 40 t8 14244 14381 14898 14415 14428 14449 145M 14562 14684 11702 14748 14826 14878 14908 15081 15091 15119 15144 15289 1 53 15 15397 15189 15789 15756 15951 16274 16293 1 161 16548 16684 16746 16756 16900 16951 17014 17012 17038 17063 17192 17241 17247 17274 17352 17565 17685 17778 17851 17896 18120 18176 18259 18499 18581 18658 18875 18971 19096 19199 19547 19606 19756 19760 19906 19977 20018 20107 20120 20156 0191 202 8 20351 203 58 20867 20495 20514 0757 20762 30801 20804 2097Ü 20874 BOERDERIJ j TE KOOP oen Bouwmanswoning nax 25 H A LAND waarvan 20 H A BESTWEIUmD en S HA BOUWLAND Onnstig gelegen aan publieke weg en vaarwater in de onmiddeliyke nabijheid van een apoorbalte den Haag Ooud Een groot deel kan al Iste Hypotheek geveitigd blyven tegen 47 o Direot te aanvaarden Geen tiMBohen penenen Brieven onder nr 2832 aan het Bureau van de Good ohe Courant Markt 31 Gouda 25 NiMn Ü 123 193 IM i 23j 24 261 iiM JOU tuo ua2 b U bW Ui 84e lUJl U46 1J 1436 aai Itiii iMb 2346 2 0a 2021 u83 2614 1 4 0 i b tl 18 81 J4 I U4U Ml QlU llIM 1U16 1891 21U8 2374 MKi 431 4 1 Ibb 1 42 J W 00 i 1 00 121 i49 lOj 64 801 923 Hé lUUi 1J28 Ua iM Ui 1932 2006 2üd l 21ba 2251 230J 2323 2411 2440 2401 2102 2031 2538 2553 2557 256 2643 2 38 2 t t 2 92 2881 3133 8143 3159 tflb5 31 1 3264 8307 33o2 3359 3368 IMI 3402 34U8 3450 3451 34i3 I45i 4 K 34 5 3481 8503 8504 8569 3t 21 3688 3696 3l31 3831 8985 4U01 4025 4040 4879 4388 4395 4411 4576 4577 4684 4609 4709 4720 4731 4ilO 4834 4875 4888 4913 1924 4928 4980 6026 5032 6079 iUtt5 5087 5092 5111 51 29 5146 6157 5181 5286 5358 5415 5417 6474 5685 5548 5668 5584 5660 5726 5804 6820 5845 f 8 i6 5896 5920 5961 0O03 6094 6107 118 6135 6193 6260 6 261 6274 6337 6842 6445 6466 6549 6694 6616 1 66W 6701 6707 6789 6904 6990 7047 7057 7069 7082 7085 7127 7138 7188 71M 7325 7852 7862 7876 75 22 7680 7621 7640 7740 7758 7780 7867 791 9 7919 8005 8008 8196 8211 8287 8267 8464 8503 8597 WiOO 667 8713 8715 8718 8901 8947 8968 8997 9130 9160 9169 9 206 9319 9 i60 9 i61 948 9676 9678 TH 9731 9838 9841 9860 98G3 10241 10846 10851 1U 3 86 55 8685 mm 3914 4088 4299 4300 4110 44aa 4517 8617 8658 4668 4791 1793 4817 1504 lu66 1614 172U Nieuwe Schouwburg Gouda Sociëteit Ont Oen o gen 72 i 7228 7274 7460 7190 ÏÖOS 7653 7668 7707 7872 788 1 7905 8026 8083 8135 8269 8307 8189 8627 8614 8665 8762 8809 8819 9022 9032 9123 9212 9242 9328 9600 9748 9746 9748 98Ö1 982 9866 9938 9082 CONCERT Doiiderdag 17 Pebniari 1916 te geven door het MIÉ Mi MndHrülMrlinillimiDneunL 10356 10862 10870 10412 10443 10449 10188 10525 10597 10601 10620 10628 mM l I i7 10B95 10742 10779 10880 10900 109a2 10931 10982 10940 10966 11004 11008 11031 11148 11161 11166 11196 11226 112 35 1V26 11309 11888 11495 lir24 11745 11752 11855 11866 11880 11886 11910 11953 11990 12015 13168 12184 12246 12268 12804 12327 12396 12468 1 2525 12528 12582 12816 1268S 12744 12768 12786 12882 12893 12895 12964 Entree voor leden der Socioieit h nno Dame en Kinderen Loge Stallei o Saloon f 0 50 per peropoh Niet leden Loge St llei of Baloon I 0 75 per penoon Galerij I 0 50 Militiuren brtalen Leden prnaon 11417 11448 11771 11802 11894 1190U 1 2068 12117 r 272 1 2284 1 2476 12 505 1 2619 13850 1 2799 12836 12967 12977 1 T217 13 242 13454 1 34 55 1 1669 1368 13998 14014 14226 14246 142B8 14836 1441T 14418 14160 14464 14604 11616 14697 14730 14804 lrW06 14972 l 9g 15141 15210 1 5384 J5S67 15480 15468 r 75 18578 Loerlingen der StadamuiiekKshool kannen een ipereooniyk bj tt toegang bekomen van 0 50 voor Loge Stallea of Balcon 18088 13142 13190 13400 18440 13449 18561 18596 136 1 13768 13808 139 24 14016 14062 14090 14808 14S14 14332 144 22 14482 14436 14525 14563 14570 14884 14624 14 15 14657 14691 14737 14740 14797 14 0S 14874 14890 H923 14961 1 5010 15012 1 5017 1 5082 16205 15272 15 838 1 5 352 15377 16 383 15388 1X15 15479 15483 15496 15558 15602 15619 15632 15646 13068 13354 13488 1 3786 flaaUboapreking van af DinidagIB Februan 1916 van moigena 9 IS en 2 4 oor a f 0 10 perpUaUens jn dan teven plaatebewüion t hekomen De laaldenron blijven gedurende denitvooring der Mu iek tokken gefloten Aanvang 8 UUR PRECIES ag HET BESTUUR VAN Bl OMMf Onder leiding van bekende Lecramn organi e n wij 129 schrittelQke Cursussen als volgt verdeeld A Hwidelswetenschappen 32 cursusMo Boektaonden populaire leergang en eiaman onr n Handel rekenen Handelscorrespondentie Nederlan Franioh Duitaoh EngeUch Zweedich Hntsisoh SpaansohjlMtaoh Handelsreoht HandeUaardrykskondo HandeUkenni W Benni de Techniek der Administratie de Techniek der BedifllBclame deTeehniek der Etalage Stenografie Sohoon8ohryvon Tta dii hrj w N B Speciale iMffanten oor 4e praHtljk dlploma B Talen 24 cursussen Fransch Duitioh Engel oh Italiaanach 8pa n ch Deensoh Noor oh Zweed ch Ro isoh Maleisah Latfln Griek oh Eaperanto bovendien een Uarsn in da Alf ettieene Literatunrgesohiedeni N3 Bilaoeaera Cumutan voor het SUaUaxaman Out Talen A ea B C Exacte Wetenschappen en Techniek 16 cursussen Wiaknnde Scheikunde Weer en Sterrenkunde Werktoigr knnde EleotroTeohniek Lgnteekenen lieten en Teekenen Vak Duit ch VakËngel ch D OntwIkkeHng en Beschaving 30 cursussen Algemeene Ontwikkeling AlRemeene Beachaving Piyoh logi Soeiologie Logica de kunst van het denken Ehetonoa de kamt om aioh uit te drukken Aeitfcetioa Muziek Muaiekgeaohiodenii Harmonieleer Bnbelkennis GezoodherdBleer en Seiueele Hygiëne Schrijven londer fouten en goede Stijl de Verbetering van liet Handschrift vlug en goed Rekenen Bibliotheekwezen Journalistiek Herhalings Onderwü Uitgebreid Lager Onderwg Fröbelen Slöid Spelleiden Dammen Schaken Fotografeeren N B De Ceranuan H rballng onilerwl a ea U U O oAvatten aüe ck vakken E Opleiding voor een acte L O 4 cursussen Franach Duitsoh Engelaoh Wiskunde F Opleiding voor een M O U cursussen Nederlandsob Fran ob A Dnitaoh A Engelioh A Geachiedeni Aardrflkskunde Staatsinrichting BUathuishoadkande Wiskunde Boedhonden SohooMchrijven O Cormssen voor de Vrouw 5 cursussen De Techniek van het Haiahouden Kookkanst en Voeding loer Linnennaaien Kinderkleeding Costnumknippen en Cos tnnmnaaien H Opleiding tot Ambten en Beroepen 7 cursussen Poatale Aardrijkaknnde Opleiding Hulptelegraflst en Kantoorbediende P en T Opleiding Kommie bg de Belaetingen Opleiding Handel eOpleiding Techniek N B Bekalve vpor da kier fenoende ambten of beroepea gekaela el nartMela oplaldini Snmnnerair Adaplrant Commle P en T Rllkaverwkarianbaak RllkspoaUpaarbank Speerwafea Of mcentaAdaiInKtratle MlnUterla RUkiwatenrUat ant Van liet onderstaande neme men goede nota De Cursaiaen duren min tens 8 maanden hoogaten 3 jaar Normaal lesgeld f6 per kwartaal Wekelijks wbrdt den leerling e n lei toegesonden ledereles bevat de tof voor de week die in de eer tTolgonde les eventueel wordt uitgewerkt Persoénlijk contact Jtuiachen docent en cnraiat Leergangen voor beginners eenig Hn gevorderden en meergevorderden Speciale repetitie onrsnaaen De ezamen onnoaaan worden gescheiden van de popnlaJre leergangen die men oit liefhebbern volgt Atgeaoheiden van de afdeahng Sohnitelgke Curauaaan ia aan het Bateau een atdeeling vert oad voor Adviezen Inzake BeroeDskeuze letedle lick veer one aekrMtaUlke Caranaaan of voor onxa Beroeaaadvieaen latereaaeertj vraf aeiwtor alck ook maar eeninaine u Varblndaa oas fraUa proapactna dat au verdere bitaoadatkedea kevrit 166 JOH OOBEL Jts Dbs OERPnSBGAR nTëlnniari miO WMBIKlMIRMr Ver8clii nt dag eliiks behalve Zon len Fe etdag en PHUS VAN IET ABONNEHENT Par kwartaal Idem franco per post Het idUuslreerd Zonda M Idem tnaco per poet Atmnatmenten worden dagélUka PRUS DER ABVEHTENTIÊN Van t K gewone regeb met bewjysDuraaMr tl Sb 1 H 1 S6 t 90 Bunai ff i j fei aangenonen aan oos HaaiT 81 b me Agenten dan Boekhandel n da PestJiaBtoren ém Uitareven A SRilIJÉ I IHIZOOV D lluiMiiichp wiuterIJH l elrograd wordt dd lU Feli geoield De Dultechera die in dtndector van iViutfk werden gevangengwsmnen melden dal de winter z aabtiUteHjk doel geiden Do Dni s ietroepssi zijn mei beatami tegen tQ ti pvntureD die uitwiaBelen van 20 lol 40 gi deu onder nul Men raaliit h aantal Duttaelie en OotMenrijlüatlie eoidateii die xoo iets niet kondfenvankiren op 400 000 Elkw djigvoeren de treinen duieenden zleicfeQ naar DolMohlanit teute j iKrljgswarrielitlqmi ter Zee Ken nieuwe Duitschel maatregel In een UKsiKirie van de Duitwfieregoeriiig over de bebandeliiig vka gowapeiüdQ koopvaardijNii iiepeu we te giMeren an de diploniaUeke verïogenwoordiger der oeuti ulo uwigeiid baten te Berlijn overhandlgtl ik woidt bet volgende gezegd I Ueede vóór nat uitbreiien vsn dbn huldigen ooriog had de Eugelsciie regeeritie de £ ngialaohe reederijeo In de geiegeniieid geHteld haar koi vaanliJHciieiien mat kanonnen te waiienen Üe roipeerlng wilde reederijen dezer schepen de kanonnen een voldoende hoevMhi mumtie en goseklM pemoneel totvijrniing van beWeiiiagaaarasrhappeni beai ikkin eUen De E ü ie even tipoedig na het uitbreiien vandenoorlog ennatateertten Duitscbe krsl teTS dat Engeiache atooinschepen gewapend waren De Eiigelerhe reg ring heeft wat haar eigen kuopvasriHjsohopen betrett bet standpunt hgenomcn dat enike otbepen zMtaagihet karakter van vreedzame bin Mtnaartuigen behouden alH zij Het gw phiit slorhti voor vordedügdn ilneleladmi g rutkon Dieuüvertiii komstig beeft de Fngelsche gezant teWaithingion de Amerikaaiu e egeeriii Ui een M brijven gedati l 25 Au uB 1914 de meeHt verfltr4 ken le verz eringcn gegeven dat bigteiSifie koopvaafiti anhepen nooit titaanvalürloeleinden maar MmAIs jot verdediging zouden bewapend wonatnen dat zij dientengevolge nooit zouden vuren voordat eeiet op ben jevnurd W Wat betreft de bewapende schepen van andere tiationatiteiien heeft He EngBisohe regeerlng zich op ifct etatidipuitt gesteld dat deze sohep als o Wlog M4ie en b iandeltl m ten worden De DuUnche regeerlng twjjldt dat lie elniM eMliortng i bereikt JJe Kmente zal etetU het Dnilecile voor etel dat de noriog tot lu het oneln dlge zou verlengen nlanner gnedkéirim Bet e aal eeiM den dood ler i lacbtoflere wreken Inlen de 4i and een kortere Unie weiucht zt o zal dit gcsdiieden wanneer hii dwir de bommen en granaten der EnteiMe lot den teruglomt zal worden godwongwi De Sng die oottogtooireipond it in het ümneehe leger seint Hetr voornaannte doel der Duitsctie aanvallen in Artoi gedurende Be laatate week in Jantiari waren 14 kleine salienten in de Fransche Ilttie tusscb n den weg Arraa Len en Be westelijke hellingen van heuvel I4O De vyaod maaVte een ruim eebn$k van mönen terwgl zHn oHenaisf tmgmUig Wa voorbereid gedurénUe minsten drie maanden OednrenBe diefi tyd hadden de Dnitscbers nitggavingen verricht en het den Franschen ebiidwaebten onmogelgk gemaakt bet naderende gevaarte ontdekken Tegenover eiken salient werden vijf k zeven mijnen aangelegd Wanneei deze vo r den aanval ontploften ontstonden ter krater van 40 ji 50 M middM toodat sQ Ik 6 k 8 ton Ontploffinosmiddelen bevat moeten hebben e die naar de nomen De werkaiyka litie bleef intSoten de ontploffingen der Dnittdhem nen veroonaaktea dechta geringeverliezen daar de voanutgeiwhovtinposten maar swak b a l ana 1 De Dsitscbeinfantarianiktavooriit om de door de ootplottngan veroar aakte kraters te iMaslten en w d begroet door en lwTi g vnor van de Fnnscb artillerie oMobinegeweien en infanterie Om ea deelen krater telde men 160 Doitaake lyken ter öl drie bataillona tot twee verschilleqlis regimenten behoorenda den 2Sen k gerukt tegen Fcansohe loopgravSa achter een smalle stitwk grond vin omstreeks 800 U braettnssehen twise kraitera maer dan de kalft van h n efteoüef veiiaran Uit het oogpunt van waarneming is het veroveren deier salienten dt r de Duitschers niet Tan belang Da heuvels van dit lanS maken allaa verderen mijnaanleg j ractisch audogeiyk Het achynt hiat opnieuw jat de Duitscbe aanval niet waa geUst tengevolge van militairen overwag igen maar wegens het verlangen e n plaatseiyke auooes te bdialen netwdk soowel in eigen land als in neotrele landen kan worden bepot Aan het OottelUt Fiwst Hol Oostenrllpao l H o n 1B De atrgd had plaats in vier pbaaon Eerst werd er den 23en en 24en gevochten ten Westen van den weg vkn Anas tegenover dan zg driehonderd mater lotqigraaf varder strekte zibh den S 6aB bet gevecht nit tot den wkg ttuaohan Nearille en Thili in Be derde plaat was den 26en het middel punt van het g Teoht bij den weg v n Neaville naarhet bosch La Folie t n slotte had den 28en een algemeen gevecht plaats op genoemde pnntan en ten Westen van heuvel 140 Er had eene gelgktydige ontploffing plaats van 25 Dnitscba mgnen tegsgelükertQd opaode de vüandelgke artillerie e n haiig uur terwnl bp poatso de Fransche lo gvweldig werden bssohotaii wat ide yand won was de gsdeettelgke becetting der vier bovep genoemde kleine salienten Alle jogingen om de loopgraven te bereikoi achter welke de hoofdlinie zich bevoiid mislokten geheel en slechts nk é ToonntgMahoTeQ loopgnven als serjratteponteit gabmuit werden ge n o 5 f lAit virar i WoU ynië en d hel Ooet OaUi Ironl een vtnrnoogde werkzaa b d tegen onee voorposten Bij he lei van oarlshertog Jneef Ferdlnaaébraa htj herhaald i k op versehehleiie pitiIcn vertienningaaMeelinsen tol tp sterïfte van een bataljon tegen unae verdedlgineiinleB naar voren In dtn salnr van het O RlietnkKhe lnf torio ragiment No 14 Werden heiïi e vc aivo teng ev ehten geleverd dieoek h naohts voortduurden en ten slotte met hel volkomen vndrljveo van dtn vljaiui eindigden BI de meeBle l e treden vwwciianHingên werden ongeveer weefc vn ier i lijken van Ruaabn geleld i ook werden er veel gctvabgeu binnengeiiraitll Ook bij onze voorooeten ten nooSiK weeten van Tarnopel werd in dfen naoiit ven glMeren op heden met vjr bittering gevoelen De Hu wen de B opnieuw een aanval op de reeds pn oen lor laalate berlebten genoemden w bane doch werden bij een tegesiaanval tenigigeslagen Aan de Beaaarabiaohe grens wimp Kroati landweer een RnsMaitie bataljon lil een goed uitgebouwde stelling bij de hntAMeUin FEmLM ET K zien Ik zal ze ook nooit w d sien want mijn kind weet niet a i ders dan dat Ik dood ben Maar Ik moet aan haar beiden goedmaken lal het kwade dat Ik door mijo schatide over haar hootd heb gebradit tn die cbnid denk Ik door jou afn vrouw en kind te voldoen Ik Wil gaarne alles doen hin mijn mottit staat daarvoor benlkhier gekomen Ik ben bereid fdalles wat je verlangt want tk h l in Afrika een groot vermogen verworven Je moet mij au alM ze gef zonder mij iets te verbergen aprshHeinz emetig Ik weet M jeondbrden naam Robert Warllng dat grodtevermogen niet hebt vediregen endat je ook niet als Robert Weringnaar bier gekomen bent wai t Ukon je niet Wat Is ie naam tegen woordig James Walter Hoe groot Is je vermogen Over de tien Millioen maiii Hetnz die UjdöiS bel geat ck waa bHjven staan keek lijn broeder In wrevelig aan De man die hemz o di v had gekrenkt die hem aljn vermogen had nnlAolen die beat kt een misdiutlger bad gemaakt die min wan nu mllllonnair terwijl bij z ll als tudithulfibroeder echouder a n srhondfT had gewerkt met jut uitvaagsel van hét menst hdom tortvtjl zijne vrouw en zijne docfaier Uëmofd van ane lehula aan hel meife Heinz begon hl Ik ben diseen rijk man naar DnUx land teruggeiieerd Ik ben pke enkele hgen hier en zoodit ik wist waar Ik 10 vinden kon ben Ik geiuHnen onje ooveel mogelijk tiadeiooa itestallen voor het onecht dat ik liSheb aangedaan Onwill H urig keek de miUlonfi41t rond m deze armoedige omgeving en vorgaleelt deze met de we ld ri o vertreiiken waarin hij door lijn n idom kon laven voor de eerste maahin aija loven Si aamile bij ziili iHet Sptjl ailj vreteelijk st 4 terde hij ik kati vroeger i Uvoor ie meeten 4Mn maar Ikwist wat er geMittd is en k nhet iimcn tel er op wagen ihtlaijn brltnwn door 4e handen der pclitie giagen Hoaidt die veroniadmldlg ngenmaar voor je Sokert Wat je gedaan bobt moet ie maar voor je eigwgeweten verantwottrden vooir iSljkomt het er alleen op aan wat jein de aaaate toekomst denkt Ie doen Je zegt dat ie tijk bent Ik verlang Biel anders van je dan dat i me geeft wat je mij rsdnildlg bent het grtd dat je ntH bedriageHjk hdbtontnomen I Meer ik heb een vrouwen eefti tkirh ts r i Waar zijn die f Zij wonen ite Freienwalde iedert ik ircbrandDefktiban alt eenHftntHt nebben ze ne iet moimii i 4 in bet gelaat wilde slingeren IDlki i badde milHonair bij zltlizWv n de betuigingen van berouw de woorden van verontöohuldigli faei aald waarmede hij zijn broedbr e begroeten waarna bij smeeken ZOU het geleden onrecht zooveel n ogelijk te nmgen goedmaken dobr ruMne ecbsdelaokwtelllng Thane ehtCTi on hij de oogen moeat neenflaan voor den vasten bSk van den man dien hij zooveel lebd haff berokkend nu bestierven dia woorden hen op de lippen Heit I was de strate die sprak lii wae ziob zelven weer zoovsir meester 01 Ie beigrijpen dat de opSn etraatdeur geen eociiikte plaats wke voor een geaprek dat sleUig niet heel vreodzaam zou zijn Bij het zien van ün broeder kwasn niet vernieuwde hevigtield al de verbittering bij hem boven zooab hij die in den eersten tijd van zijn ongelek had gievoeSd doch hier aan de straat waar andere personen hen konden booren kon hy aan zijne gevoelepa idet deo vrUen loop laten Hij vertirak dna ket xtUawijgeit door zyn broeder uit te noodigen tnt binnentreden en al gevoelde deke zi 4i niet bijzonder aangenaam gelaemd toch voldeed hij gaarne aan deie uUnoodi iig Zoo B de deur adder ben geaio ten was herkreeg Hobert WerUsg ijn zélfvertroowen