Goudsche Courant, dinsdag 15 februari 1916

nat tiestuiu van den O V B overwage dit eÊ ae I Mtj dunkt 1 er moet een oplossing gevonden woiuen en ei kan er een gavoudeni woroen Ik als buittn toanilér Kan iieehis majiie opinerkingeü geven een dafinitiava oplossing mag méii van inni nie vragen urn die te kiunneii geven moet men alle omslandigtiteden der vareenigingeii van den liond kannen en dat iÉi luet dfuj mot bet geval Misschien is het goed het adftriee van den N V B te vragen maar men bedejike dat wat voor een g io ttchaain als dé B bruikibaor is daarom oog gaËJchikt is voor e n kleinen 1 Ziet het befbnr van den O f küte abn votor dezen Boud linjl regeling te vindlén dan stprejll met aan hetgeen de N V Nog aan eokel woord ovar roep d t ik gedaan heb op tivltedt van de Vereeniging De heer B vindt dit beroep zijn plaats au vraagt Als de hovensohe Sportolub nu eoiS j dé boffortje gtehod hadi En d n was ook met sportivitei jj Komen Ik anAwüord hierop éat wéei wat dé Sportclub hebban om dé eenvoudig ik geen üd ben v4n die olnb l ik dat wel dan zou ik i t Ulijn oluW dloöT boffertjeS w ri gewóltïen allep op b rea ren zotten om de papieren riingen aitsiiog omgezet te kn heuftoh Uv erwimiilngen Lu M niet jèan zou tracht oli bgerf HHén te bewegeü t Vampioansohap dOor bolfes béd f iileeiuiijk varltr gef dtelen iBKe club is graag iJ d t reera m aT een riddefl af drtiltoW olub wil het rfot oe a f ij f 1 hai teii i t il W vol ird zd tl é ZMi geg dighadsgétlc S rt kerlijianT inj dat deze vjépemgiag p miji jWrate sliukje a Aet bestuüri van dW G V B zoiteiliebbén vi tKooht dSedk lii dén Igiifcoi iiieifi pkort iJ Ujr legoniparMj mlewonnen eixfejodl opnieuw V stellen i l n JÖ ijljoop liab ik mij beda ogen gezien Dat Spijt m nog meel voor Woerden dan voor dé Sportclub want bedreven onrecht ts erger dan geleden onreOht Naar het geScbreven recht moge de Vereeniging Woerden in haar recht zijn er 18 ook n o iiges hreVéb redit óék op dit jcehied Maar te De lesser wete dat Ie heer J Muidér te Woerden lid der Voi eeniging Woerden in de Schoonhovensche Crt een weerwoord op mijn eerste stukje heeft geplaatst waarin by ze dbt de leden van Woerden om mi0n advies het kampioenschap te weigeren indien dit niet bevochten maar oadéau gekregen is Smakelijk hebben geladhen Vliegen Da militaire n divhuht Betreffende de militaire rondvluoht venLeenit de Tel het volgende liet plan 18 dat door Uen vUagitiugen alle 1arman tweedekkai en elk bemand door eau bËstuurder en een waarnemer aan den raid zal deeinemest H eerste deel van bet parcours is Soesterbcrg Gil Rijen eau ofstaayl van 65 K M Onderweg hebben varkanningei plaats waarvan rapporten worden uilgebracbt door de Waarnemers blj aankomst te Gilza Rijen Daar heeft een landing plaats en blijven do vlipgers een kwartier Zij vertreitken weer met tussohenpoozan van vijf minuteni naar Sdiaveningen afstand 85 K M en blij ven daar een uur Waarscbljnl wordt daar door bet bestuur vamde Nedérlandigéhe Vereeniging voor Luchtvaart dén vliegers een lunch aangeboden Na het vertrek zullen weer eerst eenige oefaningan en veikeiinlngcn plaats hebben daarna vliegt de luAtstoet via Zandvoort Spaarttdam en Amsterdam ssi koers nemende ten Noorden van de Oranjestuizen mar SoeSlerbei tanig ttet laatste parcouns is IPO K M lang de totale reis loopt over een alStand van 250 kilometer We hoorden dat de reis GilzaRyen Sohaveningen wel tothet mioellijkste van den tocht zal behooren £ e weg Is Slecht zeggen dé vllagers Een leek zon denken dat de kidvtwag overal hetzelfde is nAraeiijk lucht maar in aviataoirS taal beteekent een hechte wégl dhtt ar beneden op den vasten grdtatt weinig bruikbare plaatsen voor een tandtog zijn Het is nog niet met zekeriield te zeggen welke vliegers èon den tocht zirtlen deelnemen Natuurlijk komen in de eemta plaats diegenen in aaiv mMking die èn het intemaUonoSI èu vn e wanlt srtrlSead kan niet worden gezefjd dat deze pensonen bui ten bun acfenld niet voor eer è oéf vitug jn opgemepsD eaUjktiidig net de overige dien0tpHehtig n van ét militaelicbting voor welke se oorspronkelijk waren bflMetmd Ond rgeteekende ytndt dan ook gyeen aanleiding om ia het algemeen te bepalen dat de bier bedoelde dienMpliohli te gtiijk met bun jaargenoolen in don zin alA in hat eerste lid der vraag bedoeld met vooiioopig kliMn verkif naar bnie BoUeo wovdien gezonden Evenwel iS bij bereid om wanneer hem varTkieke bereÜïen van dienstplichtigen die blijkbaar door de ten gevolge van bet uitstal ontstane verla agiing in de vervulling van bun eoSttijd in bijaondiar ongtunstige omstandigheden zouden geraken te overwegen of daze onastandigihaden n vervroegd verlof reditvaardigen Ad 2um Imtteni personen belioorende tot dé onder 3o bedoelde gnxiep later voor verlof in aammerkiog komen n buamedelotaliageD die reedSIn bat jaar lummer miUtietioliting warden ingelijfd dkui zal dit een andere aoi zaak moeten hebben dan betfeit van hun latere oproeping Dezent Kib werden en worden nogi o a mat batieickjng tot de berekening vanItun dteosttljd geacjit te zijn ing tijfd in het jaar van hun militieiicbllng rt 99 tweede lid eersten volzin in verband met art 6 oerStelid der Militjawet 1901 StoatslbladOD 2Xi gewijzigid bij de wat vatt5Daoomber 1908 HtaatSblad no 847 voorts art 118 tweede lid der tegenwoordige MUitiewet Staat lad 1912 no 21 Zij komen dus matlater bij dte landiweer en behoorendan ook niet tot een andere landK weeiltchting dan de overige man schappen van dezelfde inilitlenohting indien zied niet een andere bijzondei e onsatandligffieid te hunnen aan zien heeft voorgedaan Ook t a V d penÉiDen die inzulk een bijzonder gevaJ verkeeren is lUj baraid dazelfde gedragslijn teVol ïi als hiervoren omtrent de on d r lo bedkiejde categorie werdltoSK tegê j Exaoien varioveti De Miniater van Oorlog heeft bepaald Aan gemoihiliSeerden die m I9lt ecu der navolgende examens aflegt gen moet op vertoon van den op roapibgBbriet door comipagjides eska lro iba tisi1 tppten detaobemenlaoommauKllHiten Éoo noodllg bovsn de g reM van 10 pCt voor fcijzonder verloven bat navolgende verlo worden verleend I AAn axaminandli die mondelingexamen moeten aJlagg n een varlofidat drie dlsgem vMr den datunk waarop volgens den oproepingrslbide h t examm is vosligesileld iiigaat en na afloop van bedioeLd examen eindigt II Aan examinandli die bahaJve dit Ó6k nog een Sdhriftaliik examen of wel alleen laatatliedtoeldfe exaiman moaten afleggen een verlof voorafgaande aan dat examen en wal a Voor de examens teekenen L O eaide examens voor bouwkundigoi i lwrteelcenaar van de Maatschappij tot bevordöting der Bouwkunst een verlof van drie dSgen b Voolf d examens voor de o derwiJieiSaJlte de akten vreemde talenL O en do akte widcunde L O eenverlof van ïeven diagen Voor de examens voor de iwiotd kte eindexamens H B 8 üymjioaium Handdscholen een verlol van 10 dagen voor de examens M O itaallaiAanienS boekhouden landbouw tuinlbouw teekenen enz een vark f van M dSgbn b Vottr dB aiamtenS sdioonSahrij en M O en dé examen dter Faderatie van Handels en KantoorbadlendenVereenlgingen oen varlof van zeven dagnn o Voor de examens Land onTulnibeiiwkundle L O eenvarlotvan tien dag D j hi Vaat dé eotanwns ggmtnasdck ti O en M O Natuitrltunde Scheikunde en KoSmograpliie M O K III en Na iuifijke HWorle K IV wordt uMuitend mondeling geëxamineerd In afwijking zooverre van het boven onder I bepaalde laallen deverlovsa voor dé examens gTmnaStiek U O reedM Ingaan seven dagen véóT die in Natmiikundé epa M O K III en Natuurlijke Historie M O K IV zeventien dagen vMr den aanvang van hM examen Voor het geval er Zon of algiameen eikendé cforisteH a feeStld igen binnen dmi verloftijd vallen zullen die daigm niet worden meegeteld en voor zooveel het Israëlieten betreft uilen de j albbath en laraSlietisciie feestdagen welke eventueel Mnnen dcti vÖ4oiti d vallen buiten beschouwing worden galaten Pe dSenSttrUebCigeD moeten editer op de eerste oproeping en eventueel ook zonder noitWe oproeping onrnfddellijk naar hun korps terugkeeren zoodlra het hun bekend wordt da Ne derland in de vtjandelijkbeden wonK betrokken BHP Maatschappij ZeetandI Te beginoen met DosdwdMg 17 dezer zal dé dienst der Mij Zeeland beperkt worden De oten ziillea dan Maanidagl Womsidag Vrtjdag en Zaterdag van VHasiTigeu vertrekken en Dlosdag tkadenlag en Zaterdag van Tïageland Van andere zHda wordt uit VUssingen gameid dat de inaalboot Meckleq Urg van de Maatsoba i j Zeeland Vrijdag te laat aankwam ta VliftPingen omdat zij door torpedobo4ilen was aangebonden Dit bericht is wel juist maar niets bijzonders want het gabaurtherbaaldéli Zoo is ook de Meoklenbur die Zaterdag naar Tilbury ging op de Theems weder geizagd te blijven ligt en en kon zij eerst ongavepr dHe uur later de reis Vervolgen De aanboudii en staan in verband met onveiligbeid van het vaarwateïj of met mamemaatregeieni J ad anlbulance voor Rusland Da Nedévlandsciie amibulance voor Ruwland die in Maart vertrekt en 2 Ai te Petrograd zal vestigen zal riaur de Tel mejdt bestaan uit vijt geneeSbeeren en tien verpleegsters De laatsten onder leiding van ZKiStar N van dér Muysenburg hooCdverpleegster Onder de geneeSbeeren is behalve de reeds genoemden de heer J F Hilterman arts De beer Pb C Viaseir te Schiedam gaat voor algen rekening mee als adlministrateur en zijn echtgenoote als hoofd der huasliKmdlng MalsdMrIbutle De Minieter van Landbouw brengt ter kennis dat voor de maand Maant door dé Regeering een zekere hoeveellledol maas beSahiki aar geSMd wordt uitsluitend ten behoeve van Fabrikanten landbouwers en veebouh ders en zulks op de yolgende voorwaarden a De aanvragen voor Maart moeten VAAr 22 Februari zUn ingièkomenbij de IMthebbeiS der Regeeflng n l óf bij de Coiwnissla voor dén graanhandel te Amsterdam óf bij het comité van gtaanbandelaren te Rotterdam ai naar dat men de mafetteAnirsterdam of te Rotterdam wanSdht te ontvangen b Do maïs wordt alleen ter beschikking gesteld van de omniddtellijko gohruiktos daarvan fabrikanten iandfcwuwers en veeboudlers en van grossiers die ten genoegen Van eenftdoor den minister te benoemen comtmiside kunnen aantoonen dat zij eel Blidiiteale hebban van landbouwers QveehouiJérR of van kleine slijters dia op hun beurt ouifflidd iyk aas land bouwere ve oudmii vei lwopein De beoordéeling wie onder grossiers zijn te van a Wuat bij g molde Commissie Da aanvragen vooo mala die alleen kunnen worden gedaan op for nmiieren welke bij de Sub a genoeunda iaSlbebbem der Begeering yerkrijgbaar zijn moeten gss adm aan genoemde laStbebb rs te AmSiardam of tp Rottiardam hel ij rechtstreeks hat dOor de bemiddeling van oonebaataandévereeDlging waarvan de aanvrager lid iS haMj door een tuSBbhenpeisöon aan wien evenals a an de vereenigingén f 1 penlast oommissie wordt uitgekeerd Vereattiging die baire bemiddeling willen varlaenen moeten haire ledtemflijst aan de lasthebbans dér Regeering Indienen Aanvragen door aan en denzeltden aonivragér op meer d n een fonnu lier meken al aüjne aannmigen ong dlg Mnivragen van minider dan 10 ton blijven buiten beScbouwingHet Is verboden mn meeiMére personen overigens lot bet doen eener Blgian aanvrtge gerechtigd een aanvrage te laten indienen me het doel d e ten eigien bate aan te WenAm Bif vtwtredlng Kijn alle aanivrag n van anWaardé c Door de Sub b genoemde commissie zal worden nagegaan of déaanvrager inderdaad niet meer heeltaangéviuagd dan hij geacht moe worden noodig te hebben Wanneer voor de beoordeeling het onderzoek van een deskundige noodig is moet de aanvrager detÉe voor zooveel noodig opening Van zaken géiven Aanvragen welke bij ondemoek te hoog bli en Uijven buiten beschouwing d De sul b genoemde commtasiebehoudt zich ten opsichte van iedereaanvrage de beoordéeüng voor in htoevarro daaraan zal worden voldton zulioa in overleg met de lasthebbersder Regeering in varband met donbeaiRhikbaren voorraad Als regelKehll dat da besChikiiaar gestelderaiaiH In eenS moe Vordén ontvanr genu e De groastars en fabrikanten zijnverplicbt de maw met inacWnemlngvan eene billijke winSt onderde verbruikers te brengen rospeöldelvelijkte verweHten Het opSIaan met Speculatieve dbelcinden of verkoop aananderen dbn krachtens deae regelingIs toegestaan Is bun vartiodèB ovmtreding van deee bepaling Slnil verkrijging van rnMÏ uit f De betaling giescUadt contant tegen volgbriefle g De WIS wordt na totwi n niet atgtletiwd dbn tagsn v rleg ging lik r ie ünulkeT giodBiorai vêr eeni nc of tudsiohen personen vaneene baidï raatie voor de bejhoorlijke naleving d r be i liiie ft wittegarantie moet zijn ten ffatueges vanoe sub b génoeinde considflMie JJe HinMer van lAirfbouit heeft benovmi de heeren tot vffirüttorvan éewaaüse e van toewijzini Uir xnke de mnMliatributie nar E H Winic danan plaa4£V voors v dl krijgtraa i te ifOravenlw tot ledm J J Haigenbeek lÜ vfh beSt v hComité van groaniha ndelaren te Rotterdiun J Re rnvaan secr r OoBVnuaaie v S güaanhandel ie AnHtei tam W Nijkamp dir Centraalbureau uU bet Ned Laodbouwooomlé 1 Mf aeCT ÜM Mij vanLannj ouv tot ploiatavflrv voorz mr K W Brevet raadebeer v h gerecliliihol te S Graveiiluige tot plaatoverv leden A C van yk voorz v h best v b oonidté van g ra oJiandelamen te itottenlBni H C Klaa sen lid v b Conxm voor denugir anhandel te Anwteirdam C S vanBemnlngïu deer v d ACd Woi dénrber0 M am v Geni van Landbouw en Kniidkunde in Utreobt i J T Venhaglgpn voorz v d Limb Landbduwboiid te Bii genum St Ct In beait nenneoi van kaas Op verzoek van dton Minister van LanKlbouw heelt de bui eoneeiïter van den Haag bij W van Dan Niéuwe Haven 61 ajdaar op grond van de Levenelmiddeleniwet een partij kaas groot ruiOi 430 K G in bait genoraem Uitvoer rundivee I Timm zIJq circa 18 000 stults modllee afltoniliijj mt bW overstroomde deel van oim land naar Duitsdiland ultgevoOTd Van de lijde der verkoo pers wordt aan bet Hbld medegedeeld dat de opbrengBC de verwacbÉinglen verre heeft overtrotfen en circa éin viende meer bedraagt dan de soim waarvoor het vee doo r d aangdwesen taxateurs yfé getaxjeerd D hoogere opbrenMst komt nu den betrokken veehouder ook nog ten goede Luitenant generaal J P MieMelsen Luitenant Ter Poorten Het Hbld ontving het volgende Keuter telegjrilini uit Batavia LujtenantrgeneraaJ Miohie sen oommanfdant van het leger in Naderi Indië Steeg giateren in een aeroplane nabij Krarwan als pa isiigier opm t d il4uitenantaviateur Ter Poorten iDertnaolllne kwam te vallen Generaal MMnMsen werd gedood terwijl Mtenant Ter Poorten erni a gewond wt t4 Van onzent oorr pondWit te Batavia ontvin eoi wij een overeend oon g beridtl met èe nadtore mededee Ung 4Mii luitenant Ter Poorten aan ujm ln i lBni n ovwlend De Redactie van bet Hbld duit hierbij aan De niogt in tiare kinderschoenen slaande IndU e mlUtaire avlatieit is we zeer onf Blhikkig Nadat de twee voor Indlë aangeschafte hydropkineSdaar aangiekomen waren werd luitenant Ter Pobrten door koortsen aaikgetast na eenige welgeslaagde vliegitochten met kapitein Visser Toendias zelistandüg met ssn der byidroplanes was opgwiegen bad bdj het ongeluk dat bij bet dalen zijne machine emsüg bast adigd weodl Luitenant l er Poorten was inluüischen rbeds fsbovftr hersteld dat er 8 raJce was m hem nogmaals met kaïpttetn Vi Mr naiv de Vereenigde Staten te seuden Voor de oanMhafHng van mg in aantal Tli gtulgen ïm nu dK ongeink dat bet Indisch lelger va s jn oommamdanl en van zi eenigen militairen avialewr In India beroofi LnitenaniH eaat i J P Micbieieen werd in 1962 geboren en ontving zijne opleidSng tot officier aan de Koninklijke MiiitaiT Academie te Breda waar hij den Hen JuU 1882 wapd benoemd tot 2en luiifemant bij Uèt wapen der Inlanileirie Ópgdeki vpoT het NedterlamWcIhe lager ging h evenwel over hij bet IndSfloho lager waai ij hij aebtereen volgiens in 1887 tot len iuiteoant in 1894 tol kapitaiii in 1908 tot majoor in 1905 tot lultenantrkoJond in 1909 tot kolonel eo in 1911 tot genemal majoor werd bevardsid en tevens benoemd werd tot jiefvanden generalen Stal Na bet aftraden van den luitenantgeneraal Van Daalen als conanandant van bet Indische legier werddeibana overledene tot die booge waardigbeid geroepen Genmaal UlchlelSen die dSn cursus aan de tweede aMeeling der krijgiriacfaool taiaid gevolgid was ook eanlge jaren als leeraar aan de hoogere kriJgüHcfaool vMbooden Voor zijne militaire verdienste werd hem die MiUtadre WlllenMorde verleend in weflte orde blJ later tot de Sa klasse werd bevorderd Tevens wend hem het rlAktrkruis der ordte van den NsderianAsHlwn Leeuw vwleend Het IndtSdie l gelr venUeS In luitenanfrgwieraaJ Mlchletoen een even bamanen als bekwamen eh De Ie luitenant der Intanleirle H tar Poorten wwd In 1877 geboren en den 25en Juli 1908 aangesteld tot 2en luitenant en pp 29 April 1911 in jn tegenwoormgen rang bevordapd Luitenaiït Henri ter Poorten was onüe eerste militaire aviataar Hij behaalde ztjn brevet ia bet Jaair 1911 oi eveer g lijklliiig mat luitenant Van HeySt en Varstsegb Ia het jaar e voren had imt Ter Foorten Mjn brevet als balloncommandaot van de Ned Vaneeniging voor Luchtvaart behaald Luitenant Ter Poorten was één der aviateuis die op 22 2B en 2ö Septenïber 1911 als luehtvaikenniarS deelnajinen aan de manoeuvres in de Betuwe Het tagerbestuur gaf toentertijd blijk van ingenomenheid met de verrichte prestaties door aan alle Iiuchisdiippers na afloop der manoeuvres te s HertogeniboSch een diner aan te bieden terwijl dé Regeering bovendien van bare waaideering deed blijken door aan de heeren Ter Poorten Labouchèra Van Meel en Bakker het riddéikruia dér Oranje i asaan ord te eohepken Op 10 Maart 1912 nam luit Ter Poorten nog met kapitein Waiaanlt Sacré commandant en den beer Nell met den ballon AmSterdaBil met Succes deel aan een ballonwedstrijd te Crefeld Luitenant Ter Poorten is na dien weer naar Indfft teruggegaan Hij heeft zich daar zéér veidKanstelijk gemaakt voor de aviatiek van ooS leger En nog maar lu rt géledlen koiyden wij in ons blad rasMng maken van een reis van luitenant Ter P orten naar Amerika waar bij baeogezonden was door bei gouvemeq in ten edode mbxMnes aan te koopeo Luitenant Ter ï oorten vloog in Amerika nogaj eens en hij wekte die böwondering der Yankee s door zyp dikwijls stoutmoedige vluchten Eerst sedert kort was luitenant ter Poorten weer in Indiö terug Uitvoer van pootaardappelen De Minister van Landbouw Nijver beid en Handel brengt ter kennis da aan eikendé exporteurs en teleiS van pootaardappelen van vroegMJpe soorten vergunning tot uitvoer zal wordten gegeven Op zegel gestelde en tot dén Mi nieter van Landbouw Nijvariiedd enHamtel gerichte aamvragen om vefgiinning tot uitvoer dienen te wordentoegezonden aan dan directeur dérAardappelvereeniglng Zeesiraat 12 te S Gravenhage St et Staatsieeaing 1914 D Minister v BiFinanoü maaj thakend dèt tot en met 12 dazerqltde opbrengst dér Staatsleaning 19f4aan provinOiSn en genïeenten uit S rijks schatkist rentedragende voorschotten zijn toegezegd tot een geeamenJi t bedrag van f 2 620 880 waarvan per saldo was uUbetaald of betaalbaar gesteld een totaal bedragvan f 1 162 100 at ct Verlof landvewKohtiiiK 1911 Omtrent het verrek met voorloopig klein verlof is volgens de Avp nader bepaald Op 18 Febmari a 8 vertreklcen met verlof de dienitpUobtigs onderoffioiereo korpoiaala en soldaten der landweerlichtiog 1911 met oitcandérins van hen die befaooreo tot de batat ions 1 6 8 10 11 12 13 21 26 27 33 37 en met nitsondaring van hen die behooren tot de landweer graai en knstwaoht Desen zuUen emt op 10 Ibart a s met verlof mogen vertrekken Cfemengde Berichten Weer een tramnngeli Van de stoomtram die om 10 min voor 1 uit dem Haag naar Lelden vertrekt is gisteren bij Voori urg de looomotief ontspoord Ds machinist sprong van ée looomotief en bied ongedeerd terwijl de inzittenden er met den Scbidk afkwamen Zoo spoedig mogelijk wend de looomotief weer op den rails gebracht en naar de remise gereden doch daair dt todh oi avear andéobalf uur in beSla nam was de ddenSt deerlik In dé war Zooals mèn zich welücht herinneren zal weavi in het voorjaar v n 191 i door een diamant haiiMaar te Sclieveningen Bdgiseh vluchteling bij de politia aangifte gedaan dhthij van Amsterdam komenide aan het HoUandsOhe Spoorstation bij het u d i trein stappen was gBvaUen en daarna een portefeuille met diamuiten ter waarde van f 160 000 vermiste welke diamanten verzekerd waren bij een Engidsche maaisoliappij die eobter de uitlceering van hef verzekerde bedrag weigisrde Naar bet Coirr Bureau vemean werd hij dbor ds HaagSche politie op klacht van een famUdeUd eenigé dtigen geleden gearresteard en ter beschikking gestek van de JuSatTe die hem nadat hij enkele dagen in hinis van bewaring had dooigébratht wsdér op vrfje voeten Stekle oadM bedoeld IMidlieHd ih kUchtbad Ingetmkkeb IntusScben wordt over dé uitkea ring der 1100 000 nog geprooedeenl De gsbonwen Van de N V Zuid Beyelandsdia fmit engroentenetiHmit Vs direoL A J van Liere te K pwe is over een oppervlakte vaa aOO vierkant maters thans geheel gebnmd Maohinea motoren n geheele inboedel cün verloran g aan Alles wai op beorspólis verzekerd De nieuwe fabriek die bgna gonad is etl op e n kleinen afstand ligtbleef behouden Et viel geaa persoonlijke ongelukken ta betrenren gssoBdaa MsalwIsaliBgaB Koopt Ifw Ml OAREL KROPMAM Nlaws modallaa 12 Bpooilvoorxioiiii GOU De BURGEMEESTER van GOUDA Gelet op bet bepaalde Mj art 6 van de VeroidiBnlng regeleode het veikrl l aar Stellen van goedkoop odt gKimiid tarwebrood en tarwameel van den 7 Mei 1915 no 656 6eniee i eblod 1916 no 256 Brengt ter algemeene kennis dat de moandéli sche inlevering van broodkaarten op den laatStan dtag der maand moe gésOhiedenj i dat derhalve zij die op tfan dag mat aan die inlevering hebban voldaan gevaar loopen geen broodkaart voor dé V giendé maand te zuilen ontvangen GOUDA dan 16 Februari 1916 ï Burgemeester voorn l R L MARTENS f Siadsnieuwss GOUDA 16 Febraari 1916 ConcarCHulBoheninqter Met een enkel woord veStigien wy nog even dé aandaabt op hOt reeds aangekondigde ooncert van bef Utreohtscb Stedelijk Oicbest betwett onder leadling yan den heer Wouter HntSchènToyter Donderdag a s bier een concert komt geven in den Nieuwen Schouwiwiflg Het ppogiarama dttt voor dialzen avond is SamengeSt moge voor vel en een aanSporing zijn om dit concert bij te won i Concerten als deze zijn sleobtfl mogelijk indien het pulbliek in vrij groeten getale zeU woonit daar ze giroote kosten mat zidi brengen Het zou te batrauien zijn indtien om financieele redenen het Utraohtsoh Orchesi dat om zijn superioriteit elders steads zoo ruimen bijval beeft Gouda voortaaji zou moeten voorbijgaan De beifBlauwdé poging van haf bestuur dar Sociëteit Ons Genoegen om dit te vooritomen verdient krachtigen steun He programma bevat de volgende nummerB Eerste Afdeeling 1 Syn onie No 4 A op 90 F MendeUSohn Bariholdiy a Allegro vivo h Aadhnte Con moto o Con moto Moderato d Saltareiio Presto 2 Seherao uit hel Ootatt voor Strijtinstrumenlen F MendtelsiBiohn Bartholdly 3 Slavlaiche Rhapsodie No 3 D A Dvorak Tweede aWéelingi i Ouverture van de Opera Benvenuto CeLlini H Berllat 5 Ls Ronet dT Ompbaie Poéme Symphonique C SainfrSaens 6 Jauix d EnfantS Petite Suite G Bist a Handle Trompette et TambouT b Berceuse La Poupée o Impromptu La Toupia d Duo Peut Man petite Femme e Gelop Le Bal 7 Hlspana Rhapsodie Em Cliabrier Het oonoert dat voor ieder tegen een zaar matig entree toegankaHlk is vangt te 8 uur precies aan Loonsveiboogiing in de Bouw v ken In de gisterenavond gehouden vergadering van de Algemaena Patroonsvaraetoiging alhier is besaoten met ingang van 3 April a s de uui loonen van de timmerlieden metselaars en opperlieden met 2 cent te verboogen en is tevens bepaald dat des Zaterdag de arbeid te 4 uur n m zal ain £geni Aandaelea Kon Stearine KaaiSen fabriek Gouda Door Notaris N I Gambler van Nooten zijn gisterenavond in bet openbaar in het Hotel De Zalm veikocht Vi opbod en afslag 4 aandéeien der Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda alhier elk grroot f 1250 inclnsirf het diviitend over 1915 Deze aakdselen warden hUopbodiMi ingezet op 0 460 4621 ao460 en werden bij atolag varkodit reep voor 480 463 v 466 en 466 waarbij dan nog komen de kosten ad 6 van ds koopsom beitevaos het trekgetd Inkwartiering Hadennamiiidag kwam uit DelQ alhier aan een trein munitie ffliandare wagens behoorende tot het Belgische letfei welke reed ganiimen ti gé ledan over de grenS eijn gehracht door Belgische mHitSMn a hier te lanlde a n gaintarneerd Doze trein gelsM door weldhrtHleristen is op weg naar Larenr Vanrnaoht wojden de manScfaaippen iiiar ii ekwartierdl en op den temgloclit raoTgenr zal wsdér in Gouda worden overnacht j Kon Uï taii A a4 f iff Aan ée Kon Militaire Academie te Breda is geslaagd voor het exanien van 2e luitenant bij de artillane da V et A niyt van lii r StÖMJk G ipald is dat de heer A Oskam cand t Stolwük beroepen predikant bg ie TSedr HeM tjemëente te Bentbnizen atrii Mt aan die Gem zon kiu ei vwbiUdm wgl het Clas oaal Bestnor waigari gs beroep goed te keuren Thans ifoet door hot Olassioaal BSSti lt van LfliÜen t beer Oskam appnoltie 7ttd bet ép hem uitgabraoUb bsroeifU b tigin én intrede te nii ïraldnl knnnèn W eend Bevesinthnizen znllen it hebbep ll MtiM i ehl Gi erenralddag bij jievi n la fean der roeden fvan den iffloleii von den polde Agterpwrt zijn Val een landhak verbrijMenit Pe 8oonlijke ongelukken hadidenll laug niet plaats hoewel dedich4 aan den weg stoat I llaastr Urt J OlMleiirator Op S Sabrokri a s zal ds Woningl bojwrveteenigin Volkshuisvesting Itamier trachten aan te besteden den bouw va n 16 verkman oningen Getracht zal worden de aanbesteding onder ambaohtalieden nit deze gemeente te do n geschieden Het aantal taiesohreVenW VoOt de lichting 1917 bedraagt vedt éau gs mseote 3a Hiervan gaven U sonen j ndanen toot vrsstslUoe fi PA f dW sobljnaü de heejen niet in zieiiv Sohoonllove BROniN wegens gebreken 6 wegens broaderdienst 2 wegens kostwinnersohaii IMOEZOMDEN Buiten terantwoordelylcheid der Bed Mijnheer de Redacteur U wilt mg weleer wel vergunnen een antwoord te geven op het ingezonden Stuk van den heer A B oetretfendé ffliju bezwaren tegen bert Stelsel van ö u bij niet opkomen Bij voorbaat nujn dank SIPOISX kljn hoofoibezwaar tegen het stel at van 5 0 en tegen alk stelsel in dien geest Ls dat het in den stand der compatlUe dingen iOengt die met de competitie niets te maken hebbeup Ik bliji er bij dat het misiaidendis an onsportief in den compalitieetan resultaten op te namen van wedötri den die niet geqieeld ziju Men meng B in den Stand geen cijfers Vbot goed of siecht gedrag Dat is eeit voikeard beginsel hetwelk moet worden prijsgegev hoe eer hoe beter Men moiiM de straf Voor nietopkomen geheel los van den oompetitiflStand OntegBnzeggeliJt is het niet ge kkelijk een bevradlgand strafstelsel te vinden vooral omdat de Bond a s hij in geen geval wil straBanmet verlies van doelpunten op een andere wij2e kras moet optreden tegen het metopkomenk Financieele straffen tr ffen in den regel zwaar en zouden zeker dé vereenigingén welke bij den G V B zijn aangesloten angst aaWgen N4ist de boete ziou ik echter nog een andere Straf toegepast wenschen te zie n l de uitstooting uit dén Bond na b v tweemaal ndc opkomen Daartoe ga men echter hiet over Voordat de Schuld oer vereeniging die niet opkwam va l at Het ondérao k naar dére Jenan van hot niet opkomeji zou kunnen worden opgedragen aan èéo commissie welke rapport uitbrengt aan het bestunir van dan G V B hotwalk oordeelt over de gddiglbaid of ongaWSghaid fe redenen Vardar e overwegen om de boete welke aaJI de overtredende Vereeni ng wotd opgelegd uit te keeran aan dé vereeniging welke door het niet opkomen van hare tegenpartij gedupeerd werd als een tagemoettio roing la de vergeefs gemaakte omkoslan KIken niet gespeeldeo wedstrijd stallo de Bond in ieder geval opnieuw vast I Alleen dairdoor kan de competitie zooveel als moge lijk is beanlwooiSJen aan haar doel le sterkste vereeniging het kaïmpioeiischap fe hexor ai 1 bat militair bievet behaald hebban In de eanata plaatip aljn dat de instruolaurs luit Van HeljM en biit Versteegb en het is te varwachtani dM ook dé luitenants Roeper Bsscb Coblijn Staup en Koppen van de partij zullen zijn De eerSte opgave van het Dbl v Nnlirab is naar ons medagédéeld werd grooteudéals onjuist Do londvluoht zal zonder twljlelvelor aandlacht trekken De aviatiek bet vi de wapen van het Nadariandaohe leger ontwikl t zich in Stilteen afzondering op d e Soesteihaii sohe hei Het publtek hoort er iUatvaal van behalve a s af en toe eenof andeie vlieger een ovarlandlvlijpbt omdemeanit jj Deze ranjüvlncht iS dus alsdaear bepaalde demonstratie on er aviatiek een énr nSmen SindS de dagian van het Enropeescbe circuit heefteen dergelijk SchouwSpel nie boven o i vaderland plaats gehad £ n toen vrm er nog geen enkel Nedértandbicli inilitair vlieg en fwstond de avia teurB stoel boven NedérJaodlSoh gfon lte Madi op ééii na WijnnBr len geheel uiti vraamd ngén De rondlvlucht iS 18 6Ak een SwijS dat we voorultgégiian zijn endat in de SoeSterbergwiie eenzaobt beid het üeuwe wapen reeds tot jfgfi zekeren trap van on4wikkel tig iSgékcfién i 1 De róBftvlucht zi niet jMoandlag plaats heêban de dtom M noginlat vaStBestoll VermoafeliBt zill dit zijn tusMian êl en 26 KPehruari of tueséhen 4 én 10 Msitfrt J atsteflpriohteii iHlkjI lSont r Part De Daiijr Express a blad d d 13 r hadan 0 j arwaOht Dit haf beKoak etfiplUiilen len ié In oorreHj JJ te Parijs seiut Fabr De ir j u em va hel tromt de wordt in vart i dwi KropnaWps Srmi l i a bolangrijlfe ni zen sectoflT De Kroonprins dan Groothertogf v meraal G da Hij i pan te Suni aiu bij het afvuren l i dtainis kanonnen d jri chting vui B fort an inSpectesidle avaaBansI ju Zeppelin te Sierentz Gedusandaivter dngwi heeisohte er hUitwgSiooe tb drijvigheid in den IJzas wSar s4i den doortocht gewaia wand Van trainen volgeladen metjjkiUéob ttolipen en kanonnen S word bericht dat do groote DuitScke mwBitielaibri bij WolkenSberg in de lutait is g vIo Bn maar man wéét nl of t te danken ia aan het M Vïh 30 l ansche vliegtuigen verleden Vrijdag Aan het OoatéHfk Pront KOPENHAGEN W Febr Part Uit Petrograd wordt gemeld Nadat eenigen tgd nkel een artilleriestrijd was gevoerd geworden en verkenningen gedaan zoowel door troepenafdeelingen als door vliegers zgn de Russische trtiapen er thans in geslaagd het dorp öarbanowia te veroveren hetwelk ongeveer i mfjien ten Z W von lUant is gelegen User Zuidelijk van Wolhynië waar de vganden stelling had genomen op de hoogte bg Cbemiun en Weataa van Olyka iB een deel desar stelling door de Russen veroverd dis alle tegenainvallen met sucosa tnentaan hebb i Het belangrijkst eohtbï is het oorlogstooneel in Galicië Aldaar is eenige dagen hevig gevochten bij Tsebroff ten H W van Tamopol aan de spoorweg gelegen eene heavelrjj van 2 K II lang en 300 U boog is door once troepen door een bajonstaanvaj genomen De vöand deed berhaalde tegenBinyallen die aanvankelgk met iware varliezen werden afgaslagtfn tot hij er eiodeljjk in slaagde df varioran stalling ta hernemen E erd scbter door een hernieuwden aanyal der Russen weder verdreven tervgl ook al zjjn verdere pogingen zonder rastiltaU bleven Aan den Dnjester hebben de Russen na bet verpveren van Utdegslio gpene vordsijngen meer gemaaltt Aanboudend worden aan weeivfliljdtn nieuwe troepen Aangevoerd zoodat men belangrnke gebeurtenissen binnen korten tgd kan verwaohten Daar de Rassen thans zoowel beter zijn uitgerust dan toen de oorlog begon is het twyfelacbtig of de vüanden er in zullen slagen hen op den duur tegen te honden Aui het ItaHaamche front MILAAN 14 Fabr Het wasprac itig weder toen twee Oóstenriftscfae aeroplanes hedenochtend een aanval deden op de Stad De bevolking Snelde in plaats dat zij een schui ilaats zodi dé straten op met auto s en rijwielen begaf men zich oaar dé buitenwijken om de vanden bet eerst te zien De electrisctae stratw weid KUtii iddoUljk verbroken behalve de Irmns waarvan bat vazkeeir werd voortgeaat alsof ar nials was gebeurd Italiaaiische vliegers stegen op en vielen dén vijand aan £ r ooliwikkeldé zich een formeel luchtgovecbi de vijand vlui e na tal v n bommen te hebben laten vaHen vervolgt door d e Ilalioansche vliegt machines Indien met den aanval bet vemiaieu vau militaire inrichtingen beoogd was was het aan volslagen mislukking De bevoiking bleef volmaakt kaim en Scheen te genieten van het schouwspel dat het luëbtgsvedht lioodl Te Monsa viel een bom binnen de omheining van dé kapel ter nagedachtraiis van Koning Humbert HbM Aan hi Zuidelijk Proat BERLIJN 14 Fabr Part Uit het OoirlngiipeiHkwartMr wordt gKtateU Oiuze troepen dringen voort in Albanië ïlun artillarie bawaagt zich op de slechte doorweekte w geo fie van uit Presa en Tirana door bet heuvelland in dé vlakte van Durozzo yoaren Deze moerassig vlakte door welked Arsen stroomt i op bedde weglendoor vebstorklngwi afgesloten op achtkiliomata van DuraSKo Daaruliteirwordt Durazzo oog door een assarbeSchemtd TuSsdhen zee en menrgaat een weg zuidiwaarts niur Savala Daar deze terugtoohtsweg ingevi 1 van nood geheel onvoldoendezijn zou is bet belangrijkste toevjuchtsoord van dan vijand de Italiaansoh traneporlivlool Maar dezeaohijnt ziob niet vrij te kiinnen bemgien door da waakzaattieild derOoatfnrijksobHongaarsehe jtorpedtoflottilje en ondleraaebooten Daarbij komtnog de bedrijvigheid onaer marine vllagent die voartdofend ipheldéringis jdiensli tarriOhten J Na jf t schijntvreest Eased op Albaansdhen grond de bkiedwraak over de honderd Mohamtaedaansche notabolen wdke bijHet optaabgen omdat zij weigerdenbert te volgan 1 J K In Amerika KEULEN 14 Fabr pari üit Washington wordt draadloos aaii de Kölnisobe Zeitung geseind Het aftreden van den secretaris van het dsbartement van oorlog Qarriion heeft groote vSrrassing teweeg gebracht Reeds langen tyd waren gsraofateb ia omloop over ernstige geschillen sedert bet aftreden van Bryan Oactisson wansobt een l mr Vdigens Enropeesoh model maar WQson verwierp de voorstellen van Qatrison tetwgl bjj toegaf aan het y langen van bet Congres naar asne ttaatsmilitia De gesprekken van Amarikaanscbe pennrertegenwootdigers met dea ondentaataucretaiis Zimmerman e met den Rgkskansditr Von Bethman hebben bier ongehoord opzien teweeg gebraoht terwgl zU het land e oogen hebben geopend Al de offioieele kringen haasten zioh hun leedwesen te betuigen dat er een valsohe indruk kon heerscbèn Niemand beeft ooit bet doal gehad Duitschlsnd te vernederen en geen Amerikaansobe Regeering zon mt hebben kunnm beproeven Da gesprekken bersten blgkbaar het goede doel bet volk de oogen te openen voOr het gevaar hetwelk gelegen was in de hoodiiig dei Regeering tegenover Dnitsob u De houdii van Rumeniö De Frankluiter Zeitung vemeeimt uit Boedapest Volgens bericht van de Boakarester Diminiaala is da aan het Rumeensche ministarie van Buitenlandscbe Zaken toegevoegxte gézanitschapsËacrebarig Trandaficescu met eene dSpIdniiatiake zending naar Parijs vertrokken Naar hetzelfde blad mededeelt zullen in d hoogere rai en van het leger belangrijke wijzigingen plaats vinden Verséheddene generaals ver laten den actieven dienst en worden déor ongare krachten vervangen TWEEDE KAMER De EedSwet Vwgadering van DisSdag 15 Februari Geopend te 12 uur Voisrigegaan wordt met de algemeen bcBOhouwingéii De heer Limburg v d is hél goeddeels eens i d n beer Visser van IJeendéorn Waar deze afgavaairdigde evenwel het liefst dén eed gehefj wens t te zien vardirijnen staat spr meer op het Standjpunt der Hagéering die den eed wenScfct te behouden omdat zij de grootst mogeUjke waarborg voor het spreken van de waarheid wenstht te bSbouden waf voor hen die den eed kunnen aflaggjMi de eed teDe R hterzj é wijst Spr erop dat dit ontwprp veradilU van bet vorige dbor het verdwijnen van het toatsingsréBht en door het vastleggen van het tijdelijk karakter waaraan bij wel degelijk bocht Versohlllen welke het tagenwoonSgé ontwerp voor de Raditerzijde meer aannemelijk moeten mliken De bevrijding van het ontwerp aOht spr ton déeie onjuist en in on Bquent Onjuiat IS dat het ontwerp de vnje keuze geeft lusaobeu eed dn belofte èe Itegeering steil bet afleggen van den eës als verplighüng vooni en apr aa overtuigd diat in het strafproces aJs regel de eed zal blijven woi den afgelegd Het kan ziln dU hij ziOb daarin vergist doch dan kan bet lijdelijk kSfSkter van bet ontwerp aan middel ter verbetering zijn De bestrijders zup inoonSequenit omdat nu eenniael met meer is uit te sdintppen wat in dé BaroepSwe eOa de Ootrooiwot is opgenomen onder ReObti scha Regéeringeni InoonSequeut is ook bet bleven vrijstellen van do Doopsgezinden van de eedsverplicbting Spr IS overtuigd dat ook aan dé Heohtarzijde tal van mannen zitten die waitfühan mede te werken om een einde te maken aan dé i htson ekar herid ontstaan door tot bekende arrest van dén Hoogén Raad Spr is daorom zoo concelaaaË mogelijk gestemd bij Stelt echter den elsoh dat rekening zal worden gehouden met de gawetenSbezrwareoi zoowel van ban die nie als van ban die wal tot een karkgenootScbap behooren Voorts betoogt de afgévaanügtllB dat do beer van Wijnbeiion l et vorige jaar bij dé behandeling van heteerste ontweip stond op een anderstandpunt dan waarop bij nu staat Thans wil hij alleen vrijkellem vanden eed degenen die tot een keikgenwitfliehap behooren hetwelk den eed verbiedt en dé atheïsten ién eed varbieden Terwijl bij betl vorige iaartijdelijk wilde vrijstellen deg nendiegodWiensüge bezwaren tegen dan eed J heében De baar de Visser eb kerft niets tegen dequalificafie iaidonSchi ten aanzien van dén eed als hddenSt maar niet wordt geplaatst tegenover Israëlitisch of Chiirtêujk doch wordt opgevat als algemeen raensohelijk Anders aou het z hi strijd roet dé historie De eed heeft bet hoogste relief ontvangen Uj de Israëlieten het volk der Openbaring God en bet Christendlom heeft dén eed geauiverd van de zBlfvarvloeking en het Godsoordeel der hom bij de SoinitiSnhe en heidenSche volken aanf kleefden zoodSt be onnooael en onhistorisch is té eggen dat de ead oen haiderietóhe instelUng is door het Cbriatendom overgenomen Te jlenover de bewering dat Christus zelf inden Bijbel het zweren zou hebban verboden beroept spr ziob om dé oniqiSIheid daarvan aan te toonens m op dSa L idSchen hooglearaar Scbolten dsn grootmesaler van be moderne Christendom De Statenverkiezingen Kaar wü van welingeliohte i jd vernemen bestaat bg ds oonoentiatispartüen te Amsterdamjhet voornemsn by de a 8 Staten verkiezingen een g meensohappelgke gedragslijn te volgen JMARKTBERICHl EN Nieuwe TidnlenvereenlKlns Qouilii Groonitenveillng van DiaSdag 15 Fabr Veldshlade p n ni41e f2D SOi Prei p boe 15 22 ot Wortelen p 100 bos f5 50 f7 Groote Worteim p 100 pd f 1 20 f 1 70 Kroten p pd i iy et Selderie p 10 bos 25 82 ot Spruiten per zak f 0 80 11 70 RotterdamSobe Veemarkt 15 Februari Aanvoer 26 paarden 1529 nagere rupderen 858 vette runderen 258 yette graSkalveren 6 aobaién 165 biggen 17 hokkeir en g an Prijzen Vette koeien Ie kw f 104 2e kW f96 3e kw 186 Stieren le 192 2e f86 Se f80 Kalveren lef160 2e 180 3e f105 handel matig Melkkoaien f215 f346 Kaifkoeion f 230 f 370 Pinken f9S 125 Waritpaanten f 110 f 180 Slaeh paa dén f 95 f IJO n1 lèirBKalveren f 14 f 28 Fokkalvaren f 18 f 34 KMumvktj BODEGRAVEN 15 F br AaagevoeiU 69 partijen 1839 stuks wagende plm i 4 K G Goudschs kaas ie soort f 79 f 81 ld twsardere 1 80 I 83 id se soort f 76 f jS ld met Rijkimerk 1 78 t8i metconditi Alles per o K G Handel vlug Telegriflsch Weerbericht ran het KoninU k Metariologisob Instituut te DE BILDT Verwachting tot den volgenden das Meest matige tot krachtige iod nit westeijjke richtingen veranderiykf bewolking waarsohlitlijk regen ol sneeuwbuien iets zatmter BüRüERLIJKE STANÖ GOUDA GEBOREN 12 FSbr Gattiit j V J A Lofcum en A den BUIker Maria d T A P de Jong en K Sirre Herman Adirianns z v Jfe Snaterae en J de Graaf HarmamjA V J W Sln en M Kananeiaat OVERLEDEN 13 Fabr jZvai Vliet 73 J 14 Jacob van Mi t