Goudsche Courant, dinsdag 15 februari 1916

H faarg hg AD VI T K J y AW HET All0T 1 ifE M NT Per kvntitaal 1 Idem franco per post Het Ge llustreerd Zondag8blad Idem franco per post l Abonnementen wöt den dodelijk aangetaanMaaiaan obs HaMt 31 bii on é Agenteh deii BaekUandal as da iPestikantoreni L LI J L i i tf J u M i RTB Nrt ltWt 1I M L B WtS Vaai i Siftwmie i egela mot jwwyaniimmer Elke regel meer B1J drie chtereenvalgeMte ptaaMagsn il i tDienstaanbiedingen per pnwtatng vat betaling elke rëg l meer 6 ets Recla nes f 0 26 Groote letter en r adeiL Daar plaatsriimte VERVANGEN i S regel üi1 je ii A TUTHKllATy EH ZO Mfc Telefoon Ijiieic 82 neid tiet Engeleohe pen wreaopu ta oe don oeH tabu een lUmlelealiug vau den kapMu vau het loor eeu Dultechon oarierzeeër tot ünkeu gebraohte Engelsehe troepeiti aiMi N rie ilü OooanMiNhija waann teae verklaar be dM htt aag hoeop leu oiuierzeeër ie Duuache en Oos en rijka tiilloii arflche oork g vlafl iv a geifeed oiMktt om een van teidOi te hijiKhen naar geUng de naioiuatilait van het te toipedeeren K hlp Naar wij uit bevoegde broa verlemen betreft het hier eeu dier onuiijile beriehiten die moeten dtienen de Italianen te doen geiooveu lie Duitaohé ond ee ie Italilai ühe ache wu UM ziaiken brengen iel di ooii lM bip Coi iB0iMiore werd leii 2eu Fehi door 6 Duits eu i 4erzeeetr gezieu eufacêtervolgd Het vaariiah uwingi ahot d t in ten oo eiuhievei op ongieveer vijfdiuiaendi me word gPloBt verraMe het schip folkoinep Eerat dooc het loeeen liiü nieuwe schotwï ken het schip üt Btopnon woi den geéwonffen Op leui on rzee werd hü h loeeeu an het waapBöhuwingi hot ie Duitiqhe ooiiogsvlag gfibMÉian die eerst tiet optreden van am onderzeeër 14 eugeiiaten went Wepcht heeft de kapitein deze vla g die niet door den vind werd bewogen jidet gezien of leeft hij de twee si Maivlaggen A B verlaat zoo mei mogelijk het itchin due echter it gebmikt ijn Voor OortogsVlaiRg i i atigeztea iet pobUceerén vün Mjitniatii veriiKiersielBug niu offifflëele modedeeiig is evenwel te lakten De Ootilen rijksohe nota UU Parijs wor d d IBFebr g neld De nota waarin Oo Heuxijic lijn Voornemen mededeelt oon van af Maui j eik koopvaavdijaetiip op het erate goziohl tot zinken te brengen in hoofdtaak hetzeUde als de Duitichè nota De Koln Volkastgi bevat een oor eefpondentie uit Chicago volgen wel 6 tot 1 ecen bar 19 15 600 000 paarlen en muiidiiwen iïoor Ëngelandi en jii boiwlfe nöoteu vopr oorlogedoelsindten zijn aangekocht Hiervoor weird imii 250 mdlUoeni diolla uitgegeivein ïonder de eixtra onitioslea Dit aanr loopen heeft than in het oog looiend opgeiioudien I waAraehiiniijk omv iat de betalingeo naar Arowikavoorlamelijk voor inupiüe beeiéand zijn iVat de organisatie yaa den hand leireft kan ato een zekerhaid worlen Vadge eld dat de Ëngelaic n n recht van voorkoop hebben HJet in fler oek wordt zeer etreng dioorge 9 Oetd Zoo iriogen bijv binnen 10 iren niet meer d n 120 paarden worien gekeurd De paarden weirdenin airtjke depMïr saroengobracht terwijl een enkel ctepBt tijctelijk 3W00 iftarden gestald waren Hot trans lojit van ieder paard koet 100 cloia T de vei ékeringskosten zijn voor B dier 60 dttilar Het BnamcierMi an al iteze zaken i toevertrouwd lan de firma Morgan die ongeveer coin ni ieloon t erekeiitt DuitiSohJand en itoemenië De correapon ini van de Daily Te ej aph te üoakajeHt s An aan zijn ilail i liaron Von Butfcb had een an i nderiloujd met den president an d a niinistfvraad Naad men zegt iee t hij gedlt eigid dat Berlija den enkoop van koren aan Ei elanid als ene vljandéilijjfieifaandeiwijze beschouwie zooalfi IhiitsohlaMi dit indenkuul bestenvpelde in haar laatste iioi e Dultsche gênant eindSgKie me zeggen datDuhsohlandi verwachtte lat Roesnenlë tenminete een Strikte Leniiralliteit zoiii aankondH n Hij roegi verder dat ile RoemeenSche pen ais waarborg vooiridleEEe staatlunile zonden verspreid worden over ei Hchiileiuie deelen van het Kolinkrljk in aonnnige poüiiedte kiinf ren beschouwt men de Stap van d tiltsehea gênant ais eea ultimatum Ie kan zijn dat er veranderingen ilaats vlmlön in het nvinieterie hetveUi tengovol zou heftiben dat er kabinet Majoraso Mar onmn iwüni muil lM t ttafc nn gHjh M ie tegenwoordige ministers altreden irMi eèh veraoheiBte blokkade van ÜngeRnd Qiatarwi weed in Loadeay naaireen UntertalagrannaseMtj eso groote bg lenkoast gehAvden waarin werd langedrttngen op ees ruimer en kraohtladlger gèuaik van de Britsohe zeenaoGt in den boring Aas de bgeenkonist welke werd e eid door Lord DereDport den voor litter vau de Port of Londen Authoity naowD eaa gioot aantal anto iteiten op allerlsi gebied deel De roi ende motie weed aangenomen Deze bijeenkomst van Londensohe insgera doet ernstig verontrust over len enormen omvang der goedéren velke over den Noordzee den vgand ereiken een beroep op de regeering in de Britache vlooit vrijheid te veroenen tot het mak vaa een ruimer in kraohtdadigfr gebruik vaoi dt piitseli nemaöht ImkI Devenpeebi iMaolnrMi de aetie KAMpi vAii Amsao l KlEZEBSLiiST BUEGKMBESTER m WETHOUDERS ïa GOÜB i Baken bdcend dat de op kedfendoor b n va8t $ stelde Kiee iaUial voorcle Kamer van Arbeid iteri SeorsbirioAiKer g o a€ nte foor een iedier tex in zage is nadisrgelesif jMii at tegen bsliUinif der k t n aUdrukkflu vRn verkrijgfeöar zijn lie zwartfn tflgen dSe Lijst kun ii u ijimnen vportieu dal eii aabedenword m in iftTwi bij Teflopiitee Je K i rt der J rovio iie i i01UiA l n l ien l ebniari IWG HiirMoineeater en Wethouderst vii irnoeujd l i i J T MAKTEN S I p iSecretarifl J V HFAI =iUJj Ten OoMen van de Jdaae levendig uur 4$ L on f iroi t UutËKiheu i a aM en Orn6e I en nachtelijke teï aiftanösal van de Franeï gelukte Kor de hii onttwmé Uiné bij lief óoateliik Front ij t l iOfitt e elk e conuauniquè van i cfcr luidti Da toeatan4 itf over ietma4gBBiieeiii ontvoranderd Aan het roat vau hot le ar van Von BothiMse harden l v0nnige aitlUeFiege eflh en plaate f Hij GroJoie aani d Sereth teniwn drWe en vau Ttimtopol aöhootDuit oli vliagtnig een Ru eifih Uegliiijg aaar oinieag De bo nuren Ie wiaaraeroer Werdew lood liet Oo tenr ij kach e oominu iqué van IB l r luidt ImOoM ifliiGié h 4 de toenemende geve Wlohivi eit der Vijandelijke vliogoniere een rfucoe gejiput Ton Noord Wee 5n van Tarnopol werd oen Hu c ilit ti lg iloor een Dallech vilegtttig eeaK iiioten De inesttfeewien wer 1 Mi ïïerioodt Aan het ItalMUaelwFront H ti t 8 1 tlT ij k 8 oil e ttmmaliqué van IB Ijebf luidt Op het vaiinHevh front heechofil de vljan lelijke artitierte g Klere onae ateilin enaaji bei e zijden van het Seojaohrdal ten Westen Vau Uaibl leren midrteraaoht opende zij een he fig vatai lufasiWen het Fellftd al en len WiÉwhberg i lj Jlitsch dwdten de Italianen d j ivoniie een aanival op onize nieuwe 1 letting ill het HomboBi gelbied Zij verden met groote verliozen afgesla e Op het kustfront dörep dehe ige artiUerio evéchten voort Aan m Zgidemk Pront De Italianen naar Saioniki Uit Athene wordt d d 15 Febr omeW HM betrekking to de vernoedielijke medeiwwrbing ven Italië Pi het tjont bij Salooiki waanroedle iiuaail 8 beioelt aan Kt iae in ver aK l wunlt gebracht is aien in bevoegde kringen van oordeel dat dte taliaaoKdiieioavaleriej die ten ge uiga v n fa terreineigeMeldhéid vitn iet ItikllaanBohe front lot hiaetivitelt ea od za kt ia goede dienden zou Luimen bewijzen bij een eveiktueelen Jtrijd in Maeadoiiië Katij£iTen4chti6g ter Zè Th Düüisfeh é oaderïaaëjs UU Berlijti wordt i d IB Fel g LOOPT UW KAM WEG ME nUW H AAÜ 7 Po CNirlfyg Aon het Westeiyk Pront liet 1 i ft 11 fe c i e iwimidi Iiag rüinra tii1q ué vau 15 1 ebr luidt In t liait j Hgne heroverdeii ie Krartöülien eftig loopprA f ged eUen wedWe toor t m V autr p deii loon FeW ten OiiWtea va Dea w g vwi l u e liwiw Soaimnieiiy wajnem bceet In Lo titLiingt n hAtid n in btar seotor tmi Ueilion eeinige oniuvaeiinigen tiuHchen patrouille pla tof J B noicht wae kaltn og het ov rite ïxoaL Tféf Öu rf écH è DumiikumCLUié van l l öbr moldt vt efn Zuidi Ooete van Ypereo verlaeteaWïttea pnze troepen nta flinke voorbereittiiig door het vuur vap In Oh8 nip £ i h na eenatfiirke voörfcereidSng dkïor gee iSiiutvuu r een zwakke aanval plaais op onzenimwe ötelUng teiji N oj Wöaiten van Tahure De aaiaval wetré gtemnitkeli k afgeelagjen Oonda Schoonhoven Krimpen a d Ussel Zegwaard Jienstaanbiedingen hebben in de Cfoudsche Courajit l Ml êmeeeê HP Deie adnrtf Dtléi kosten gieekli bIJ TooroUbelaliiig 1 6 regels f 0 35 voor elke regel meer 6 dents Opgaaf nitstnitend aan het Bureau watiWiMKVoi ner Goldstein ginfc weer flB zjjnn g nak bij het vuur teï Morgen zal hij mia vievdiüsend nark betalen Doet inj dat niet dian aag ik hem in dlo dBan t Voordat lij zicü blontatelt aaix eau n aair erfioor nieemt hij liever vrede met iM Oi Jen grolen naam van zijn oon nie te bWrtwte en zal hij ten lo ook wH vljUilüizeiiU mark beaiew Die giöede naam ia Jooh een oe elijk dltag Voor itiijn zali enl Maar 10 ïoó venWiVSKI duur worden il PMteeJUig bleef hlf ateken Op den and van de tafel juist waar jom e daan gelewmf haS lag een Poek v Ü i ihi W ls j Bs i dtir hoe en iltórVan wa de naam geibor I leBberti Wèrliiig Goldstein fmnMe het vooriiooldi VifeanaJi im nip H e hij Deroan tie door ïfeH nfee f belaM is met de zong voor gmaf AWenj heet ook Ventónff dat is toeh geen naaaiï fion ma veel hoort noemen Eer ten majoor nnrgen toragfcomt moot kt letoi iineer omtrent die jon e diaw weten Hooprxwejt xxv Ale wccenlona stond Hein ver ieWaBe mamuteii voor het Iflk van IJn broedl d J rik veHaiwite zlju taakvennoww M t wijd geopende gen sl ard luj nWr het lijk dat fl zijn ledikant lag bet gelaat waa ïeih el verwrongen en bjft het zwakke ioht versohrikkelijk buaan te zien ieiinlz ergiat ai heb andAre hij dSbCht elf nje aan het verechrikkelijkie lieuwe dat hij zooewen op straat had eriuonwa ïkirst toen hij hevig snüdMOd hetrelaat van zij d oód n broedjer afvenckle viel zijii ooft op hal builodbt aan zijn hand ouigtipt wa n nu op den vloer lag En daair loog hem mei bllksenis nelhedd deg laohte aan dat trsussfiel dKMir lic looföii Met bevende band na hij hel Mad p HooneiuJ k di n de lettarBi van iet moordberioht hem aan De roan lien hij dbodlen moest en mét wien lij in het dittislter van dea Hufat ai eon me geiweest diem ntan bad men emiooKl gefvooden De schrik de ontgteltois over m ylotlSeainge ongajluMiJingi barooHe lem bijna van zijne healaaiasi SleohW ééoe godaoW werdi hem leldler lllj de ontslagen gwan m indier poHtüetoezidlt had ondW een aSeichen naam kennfs gemaakt met len vonmoopden gja wa met ham Heen gewepst ia Sumekfie rmü itt In dSTelFdé kamer waar aijn lijk ra gevonden Hiji hadi geW aanonomen van den venneorde bajAitli tten welke zijn naam droegen m die nu nog in zIJd haait ware HoUftiihesg wisti zeker wet wa r m die g ïf hem dit geld had geg eD iiMutT Hollenberg iiad hem ook radioncen tot d muidiaaé dieniudnor sue wa volvoerd Een ding itowii VMlt waidira zou ile poHtiebe eend zijn met de betreiiking waarin lijii tol hel slaebkiHer had gestaan w tie oMliindit hedto zouden vbi In iJB nadeeit Spreken dat lijj stellig 11 2 icw zou gevangen gettomenworleuhi Hij zou zich moeien vevantvoosden vo r de rechtijank dekransoaden aile bijzatsderhedaa mec leeieii n id verledMi oprakelen lijari nasan tim weer overal genoemd vatihmu ea i ud as oni zotji giolooven Mhij biji dan ninonl UatroMten wa lij iBoohi dan dei Moordenaar wezen naei D e a i0Sti daalt lis kXHide zweet ip z L voorhoofd pareien eHc oogenilik verw 4i N hij het te hoop geoopen volk beneden op straat te hoo1 sohreeuwen A oogwnbHk vervatbtte hiiiide poiitisi óm hen teko na hfllen i Wat zo htji hegInjsBn f Ztjs diOo hroaÉ hieirr laaeB £ ii Q g laaeblsiM oo het nog ttjU Wa Neen tei oa d verfisaiüng t ienlttniverierfcenMi BlotaielÉBg kmn een gMathte lij hen Of Het ebMt hem to dM djaUeen tbai was en dat nlennnd ij bfoeda YM rien komen Hi boeg zi hi OT iir bet gelaat van 0 ma ÜngSi efaèivs Nadruk verboden Om u doe he mij zeer leed radMIrouFi stmik GoüMMnnMit kalme ontlèrwerping ma r een vervaWdhten wissel kan ik nletuUmijno handen geven en ïwt is een zwace aaoklacéit van uw oom dat ik deel zou heibben aaft liet bedrog Wilt ge nrij den wieBel gV ve f riep fe majOor woeBt Ge dee h ler met drorgen terug te komen maar alleeO Ik zal over dai zaak nadienjmn Ik moet er eerst n tn aikrocfiat oVer apreken Eigenlijk vttoeA ik de zaak in Ym ten van te politie geven en uw zoon op etaaiAn voe IM gevangen nemen MaiaT ter wHlb v n Sebb jonge I me sa ik nietonTeriJldVwaik gaan Ooki dbet ge tiMer u er eeo op te beedapen niaJof r kom d ue wongen teiiig in eèh betere enimi g Ik Verwaant n on twaalf uur Ifienéede ópetiM hij eea deur en de maioor dSe intoeWllon had ingezien la hl niet BMAi had gAandekU beiwong zkJri 9n léflnende op dten aan Mioev nicbt verliet hij de ka Adverteert in dit Blad Adverteniiën WERKMAN kan voor vaat werk geplaata worden op de Dakpannenfabriek van OOSTHOEK ZOON Alphen a d Ry Ilink loon Ook voor een paap JONGENS Hnis met tnintje diponibel 11 Te koopt gevraagd voor de loop een 10 f Ér ei een orenileD Opgave n nitorite prys en waar tei bezichtigen onder No 1131 Advertentie Burekn JAC DUITS Dordrecht u V v h H J NEDERHORST OOUDA Alg Verg van Aandeelhoadera op Donderdag 17 Febr a s v m il j nre ten kantore der N V te Stolw keralnia 10 DE DIP EOTIE Gevestigd j W L VAN ANDÉL Tandarts BVEEKERSSINQEL 26 QOUDA aandag Dinsdag en Woensditg dea voormiddags afwezig 10 Niéuwe Schouwburg 6onda Sociëteit Ons benoegen CONCERT Donderdag 17 Februari 1916 te gieren door het WmUsli Mlijk Mtsl HnrdilNrWmimmuni £ ntrée voor leden der Sociëteit hnnne Dames en Kinderen Loge Stalles of ëalcon fO SO per persoon Hiet Feden I oge Stalles of Balcon I ttT5 per perSbon Oalery I 50 Ifilitairen betalen Lédèa imeif Lcienitigen der Stadsmuziekschool kïtt èn n persoonlijk bewgs van t oegang bekomen yan tjQ 5y voor Log fltalies of Balcdbi Flaatsbespreki g v M I CwtMS 18 Febrnan 19lfi van s morgeps 9 12 en 2 4 nnr i f 0 10 per plaats en enn dan tevens plaatsbew zen te bekomen D zaaldeqren bleven gedurende de nilivoeffing der Muziekstukken gesloten I Aanvang 8 UUR PRECIES 38 n BESTUUR i i n i i l li l f O i i r Iférklaritig van aanaprakeiykheid van den kaalpmdaoent nigenover den kaashandelaar zooafs die i vaa esteld door de Ned Yereèniging van Kaashandelaren is in boekjes Van 50 stuks i 25 cent pa vaii 100 stuks i 50 cent vporlunden bg de DRUKKERU A BRINRSfAN ZOON MARKT 31 Wf Bij bestelling van minstensBOOverklaringen Inééns worden dezezoiider extra kosten met firmanaambedrukt 20 tin Htül Zeer mooie sollede meubelen als Tafels Stoelen Kasten SpleMIs Schilderden Theetafels Balfetten Slq laMeublementen Ut leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onl es apcn Vecrenbedatellen Kapok Matfaésén Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Raolwklecite Leerstoelen vanaf f 17 60 StqikMt f 0 J Stflltatcl 9 50 spiegel f 6 60 f 7 60 enz 20 fiHWnUTM lmMt yi dikliliMi Rpfl Hlimi t iii nnuuiiiBiijiig 1 iiui ivnij JPGEBIOHT ire Voedert itv r e met de Mutvere murwe LUNZAAbROEREN merk 3TER en W U 28 an SOYABOONEMliOEKEII merk W L ntmonteade door koog eiwit en régehalte en groote Toedingswaarde BeréWploma Parift lOOÓ Vegen Oouden MedaiUei ta lel Wii YaDtMnseliapi iois TeL Interc Noord 10789 Keizersgracht 153 Amsterdam Afd Schrifteiqke CursusSin 1 C U R A TJO R I U M Mri Dr C P 8CH0CH i Prol Dr H D J B0DBN8TBIN DraH C PRINÏBN OEBRUaS Jbr Mr L H VAN LBNMBP Onder leiding van bekend Leeraars organiseeren wij 129 schriftelijke Cursussen als volgt verdeeld A Handelswetenschappen 32 cursussen t Boekhouden populaire leergang en examen ënrüns Handels I rekei Handelscorrespondentie Nederlands ch Fransch Duitsch Eogelach Zweedach Rnasisch Spaanach Maleiacb Handelarecht j Handelsaardrijkakunde Handelskennia Warenkennis de Techniek der Administratie de Techniek der Bedrgfsreolame de Techniek der Etalage Stenografie Schootischrijven Maohiaeaehryven N B Speciale leergangen voor de yraktllk dtploma s B Talen 24 cursussen Franach Duitach Engelach taliaan8ch Spaanscb Deense Noor80h Zweedsoh Kns8isoh Maleisoh Lat öriekseh Esperanto bovendien een Ourana in de Ajgemeena Lttentnnrgeachiedenis N B Bllzondere Cursussen voor het Ataatsexanian Oude Talen A an B C Exacte Wetenschappen eÉ Techniek 16 cursussen Wiskunde Scheikunde Wyer en Sterrenkunde Werktnigknnde EleotroTeohniek Lijntoekenen Meten en Teekenen Vak Duitsch Vak Engelaoh P Ontwikkeling en Beschaving 30 cursussen j Algemeene Ontwikkeling AlgemOene Beschaving Psycho logie Sociologie Logica deku at vanhet denken Ehetorica de kunst om zich uitte drukken Ajestbetica Muziek Muziekgeschiedenia Harmonieleer Bybelkennia Gezondheidsleer en Sezneele Hygiëne Schrijven zonder tontén een goede Stgl de Verbetering van het Haudaohrift vlug en goed Rekenen Bibliotheekwezen Journaliatiek HerhalingaOnder ijs Uitgebreid Lager Onderwijs Fröbelen Siöjd Spelleiden Dammen Schaken Fotografeeren N B D Cursussen H rballn Sond rwl s aii U L O omvatten alle las sch vaklcan B Opleiding voor een acte 1 O 4 cursussen Fransoh Dnitsoh En elsoh Wiskunde F Opteillh g voor een M O 11 cursussen Nederlandsph Fransch A unitsch A EngelschA Qeschiedenia Aardrijkakunde Ötaatsinriohting Staathaiahondkunde Wiskunde Boedhonden Scboonscfarijven O Cursussen voor de VtouW 5 cursussen De Teohniek van het Hnishonden Kookkunst en Voedingsleer Linnednaaiefl Kiüderkleeaing Costuumknippen en Coatnnmnaaien ii H Opleiding tot Ami ten en Beroepen 7 ciirsussen j Postale Aardrgkskqbde Opleiding Hnlptelsgrafist en Kantoorbediende P en T upleiding Kommiet bij de Belastingen Opleiding Handel Opleiding Techniek N B Behalve vator da hlar Kenoaiyde ombteu ot baroepan gahealaef aartilale oplaldlnt Surmimiiilf en Adaplrant Coiuisias P an X i RUksvanakarlnnDank RIjkppostspaarbaidE Spoor ra aa Oamaaiite AdnilnUtratla Mlnis rlaf Rlikswaterstaat a K Van het onderstaande qeme men goede nota De Cutaossen duren minstebs 3 maanden hoogstens 3 jaar Normaal lesgeU f 6 per Irwartaal Wekeiyks wcn t dan ieetling een les ioegezOndedü ledereles bevat de stof voor de week die in de eerstvolgende leseventueel wordt uitgewerkt Feraoonl k contact tnsacnen docenten cursist ff Leergangen voor beginners enigszins gevorderden en meergevorderden Speciale repetitie quranssen De examen cnranasun worden gescheiden van de populaire leergan t li die men nit liefhebberij volgt Afgescheiden van de afdeelinf Sohriftel ke Onrsnssen is aanhet Bureau een af deeling verConden voór Adviezen inzakeBeroepskeuze I ilsdar dif leb voor onie acbriHaH ke Ci nuHaa of voor Onte Baróapsadvleian litarassaart vragai londar ileb ook naar aanlgaslnata varMnden ons gratls prospactu dat alia verdere Ulaondarhadaabavut 1 166 JOip CldBeL Jr Dir ioor SOIINtS opilBfiiOS ciiKIlllllilllT Als Abonné op de GOÜDSCHE COÜKANT wénscht ohdergéteekende geregeld DS uitgaaf ontvangen te beginnen met 1916 HET STENOGRJUFfSOH VERSLAQ an de V Handelingen van den QemeanjtorpMl wan Oeuda tegen vergoeding van M cents per kwartaal b i vooruitlïetaliiig Naam es oonpiasta OosdI Jaosari 19I DE NIEUWE PHILIPS HALF WATT k SOtd doao door KOKO te Kun gabniikfo voM bot lo lut w j KOK0 HAAR KOKO DQET hct ha k okoeien GAAT HET ITVALLEN TCOCN VaasTMKT E WOtTCU HEI DU AU KaïSTAt EVAT OEEN KOEUISTOr OUE Or VET VEiraissdHEND vooa de Hoorpiüiiw KOOr HIT VAHOAAO VAf VW DIOOIST Or i S rwni n e rs n 1 10 a jq lumm SISSCo Voat FflBslaul Onoif M Itwa MOMlDBaUiJl DEPOThOÜDERS ANTON COOPS Wijdstraat 29 A V ZESSEN A GROENEVELD Lm A OOSTERLING 8 In wirlR Tinotlil in mr HïT Maoaiun van M RAVENSWA ZONEN OOBIirCBSM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde p j van vyt ee e en hall en een Ned on mét vermelding van Nommer en Prjs voorzien van nevenataand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zi h tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend J C BIJL Voorheen J BRKEBAABT Li A aB3iTlD A 17 Febr Nieuwe SohouwboBg 8 a Ooneert Utrechtaeh SteM Or ctlMt 22 Febr Zaal Kttnatmin Oi Oeüoegiei 8 u Alliance fnknfai Sairée héatr le Balaald Turaaekaa wU geregeld tl dl aedadeoÜBg ta nragen aotrangw van Targad rtaig B oonoarteu varmakeliJkliB dfl esa om daaa dan In oni t veroHUca Electriaobe Drokkery A BRINKMAN k ZOON önda TttleftKHT loterft 82 Pi mmmm ram da jBuUsnta vlo t sa TerT0lg4a H t ol a aie vaB d i it t ohaidaik i loetoa is op a liittaceiida wvujh ismdeld eu wa kannaa dati tettaaai iet einde ran den oorlogqswi de Weet verlaten DhrBrttaeh vioot heeft deibsolüte anfniBmatle over de Mé n aar dit zoo is cbo vrïag ik maken y ten volle gjEibriuküvan de macht lie wy besittan door dieheerschappjg er zee ol baanttan wndiè slaobts swakkuqk Wanaeei w $ de vloot de elegaaheid gevea haar loaottl tek roUëi t gekniiba kan DaUsohiaadi sijn tegenstand niet hm Telhoadeat laarom sya wg ovartnigd dei ralks lal moetengebemen Orejr heeft om anga in het Lagethnis walilwsar uitlengezet dat het de taak van het lepartement van Bhitenlasdsehé Zalen is de onxijdïgie landen te vriend e houden maar dat n a in gaea eval gaaeiiiadeii tea koate vea d elang a van bak Btitaohe volk Er heersehtv eeni g ee ee len ia het and dat zich niet laat ondardrnUEe m datr zegt dat de blokkade meet vorden versoherptj eo dat de vleet Ie macM moet ki eB die e $ alltÉn reet uit te oefeBaD toejniehingen De spieker beweetde dat meet dao siilUaaD ton ijzer sedert het bagia ran dea oorlog naai D9itsobe havea iraren gegaany e i dati asA dns wel naokt vragen gèderageeeiag staman laeé om de aandaeki dec oaaraga itaieai te mütfm Oe IM tn êa Ëtgeland eveagoed voer hna mA a voor 1 0 eigen zaak veoiit Het verd tyd dat er een eind kwam aan iet onwettige verteer toeifiichingen Iet eenige noodig was dat men de rieot toeetond de hinderlülN bandlohoenen uit tOi doeai en ei mei de iloote vnist op loe te sleaa daaiioa iet pleit gauw bariista Andeie bekende penenen aptakaa deneeliden geestt B i gwi n De opening van het EhgeMl pariemeot Een Kenter talegiam uit Londen neldl in de Troonrede der haropsling van het parlement wordt Mg li 3e geeei van mijn bondlgitDow en ran mijn volli in detunt strijd ver d door steede kraehüger wor iemle banden van sympathie en o r entfteinming btl t standlvaalig ia helr teuluit Qm voldloenliig te krijKs voar ie laiMofters van de onüwiiAta ng re ihtvaaiidiglitey gyw nUr la nd i alsk neite zekere fraarhoigen voor Alle ne i iün tegte den aaavaliAue vaat en save mmmmm len dKxide enikeelii oi deRCoeaM iaa He verStijveod treiUuii Hoe sprelteud g laii hi op bani iii heawoerde zich hae zU ian a rer tij l m e e im no len in 4 vari g e ai4 aren geiiomen door h na gaooie rolijkenis hoe hij een gf t m Toen mfa basedkn Bobei onder iea neiaa laiw Waller naar QniAKkand terug aerde had htj om v ül r e Wemen zifo haard laten ateufcerenTl ieinK daarenlegon had n zlJttB vTl a ti g jutat zij i knevel l lein gpoeiei f VIW men hel ver Jhil in kleedlag ntaf neaMMhi zeis d4 Mode zsiv ottk lulinab daorf aè vmr Helaai Wate 1 Maar Hein2 iiad een baard 9a m 1 In gevucdijke owelaniKrtilWi enl t de laeaMk stuli Hy ggeepiieett luie anhaar en I kalpte zijni lusevii i f Daarna beiieek h ziea in dgni fplegel ging naar het hój en B OhouwdB het g U at van den nlli ilftnmrtn j Zijn plan wa gereed Dit plIUrpmi vowriamna da hl wetè gmeS tan gmonveni en itoorde i ai ln gi hoard dit plaa zo tn tan geen vreedaaaatj nMsct ilfkjir bestaan yoer da jeet lefvon Wordl VarVo è