Goudsche Courant, woensdag 16 februari 1916

mogendheid he kwoht stelt Ih de plaeiia an iwiht n do s l mtt t i g hm d m die van eer Met trotSoh en dkualc baai vertrouwen Bte ik den i rad j de voUiardin M kl t van mtji vhiot en leger aa f M e fhai ksUjk zijn om ons diMi te veiwuUe ter bereiking van het Éstelde da t Het Lagerhuis zal worden vsraocbt fliwiincieele maatregolea te treffen voor oorlogvoedUg Alleen zulke maat regelen znllen aan hat parlement Wor den voorgesteld the betrekking hebben op het hereUcen van ons gsmeansmoppelijk doSI Boouoen op 6altlo Uit Rome wordt getneU GFisieren verschsnen vijandelijke vliegtuigen bo ven Schlo Vicenza en wierpen bommen naar omlaag waardoor zeS p r sonen sre den gedood en andteren gewond Vrcdetbewecing Een vredesvoorstel Vanwetre den Nea Aniu üoilog Raad wordt hst volgende medege De sociaüSIlSche afgeiv aanHede van New Ytirk tAeym Loudon heett In ii Uuis van Afgevaanii0den van het AsMiikaansOhe Oongxes bet volgende voorstel gvdiasn dat later door den bfnator i ane i t California ook aan ten en at voorgeleBd word Het volk dHr Vereeni de t at n van Amerika is webswaar neutraal jtet kan echter niet onverschillig bhj ven tegenover den broederraoor fenden ti d die Europa verwoeM Hoe langer de oorlog duurt des SHitees verdringt het recht van het f ystelts geweld ieder ander rediten ledaNn Mieren regel der meuschaliJkefSaniailevittg D oorlog beeft in de gemoederen van spllUoenien Amerikaansiche bnr geis oen toestand van angst te voor Un geroepen die de normale ontwikkeling van fit volk in gevaar breiut en d werkelijke vraagMiuk ken Sf wl moet opViiasen aan zijn gedachten onttrekt doordat aan de masi Is toegertingerd het groots X rd oorlogiagereedheid tegemover onziohtharen en onganowndon vij and I II iWanneer dk bet welgleivend llohsam vap het grootste thans baStMU l onziidige volk uitsjirsakt voor het Spoedig bijeenroepen van een coitlcfrenUe der onzijdSge staten hxi M ai don PreBldWit Van de Var ettlgdt Staten terkèn in IJn Streven oro den iotomstionalen vrSde we tor tot staiaiil te brengen Vit al 4t overweglngffli moge lis SsnsM A het Huls van A evaM dtj 4 r ddr VetMlgde Staten van NoofdAnwrika barfuiteo aan den PrSsi lfiqt dei Vsresnigd Staten to ver zgeken upa congieS van onmjdtgb staten bijeen ta roepen dat alan de oorlogvoeremte statSn zljif bemlddlehng 9ftU hebben aan te bieden en dit tol h einde van den oorl voort turend bijeen zal blijven Verder moge besloten worde dat naar het oordeel van den Senaat ea van het Hui van Afgievaardigden een hiurzome vrede gesloten kan wor d n wHnnser de volgende beginselenals gmmd van besprekingen op de gnnoeinde conlerentiaaangonomeai wor d n 1 I 1 I Teru rekking van troepen uitde bezette gebieden Bdvrijdlng van de onterdinikts nationaliteiten S VoB SteD dng in ElzaS I otharJn en in FinJauiJ en Polen over da f vraalf bij wdk staat daze landen In M toekoiiM zulleq behooren en or Ij weijtcht geheel ooafliailkelljk zilHIm ttja t O eiRing van de staatkundtge ei Jfeurtjörlljke rechteloosheid der Jo den W r die rechteloosheid bestaat N S VriJiBld der zee U n laldell ke ontwapening bijiq temaMonale overeenkomst 7 InsteUIng van een internationaal M h ldsgereokt terwijl ongctioo aam held aan debasllsMngvan hetsdhddisgsracht met han teM nycot zot wor den gestraft glaa 3n e3aJ a n d Esii runp too den Rotterdsmaehen i t uv Trinkelstand SSoOals reads mededeelde heeft het tallage van P kRrasf en Hoogheemraden Tai Sohjelaod besloten aan de m Maart ts honden vargadenng van ingelandan vooif ta stellan dan laadglc van Oonda tot Sohiedam op te hongim van 405 en 4 25 U hewn Bottepail tot 4 60 boven Rotta Hiaibrf inbagrepan shn ngt hat R V bl da Oostzaedtk te Rottardsm de Hoogstraat de Korte Hoogstraat Schiadanuolia d k as Vaetiaadgk Dit naar aanlaidijig van den lioogao vload op 13 Janoan Een galgk voorstal ward gadaan ea toait aanganoman Ha dan laataten hoogan vload m 1894 en hst gevolg ia gewaatt dat onie winkelstad aan da Hoogatratan roor aan groota icbacle kvam ta staan Da ophooging thans zal aihtar vad ibalaagi knr t dan hut sn daar bvb een halve meter Het argst IS da naar i aa om terecht opmerkt oM gemaentahMtunt in dMN met dt ndiMte gatuchap heeft Hat bestanr t b Sohi mid b paalt dtt er mo i worden opnhoogd eu Rotterdam heett de kosnn vta die ophooipng ie betalen Mm soMg inttuHolMii faofwa dat Schialand in welks bestuur toch hq ons gïmeaotebastnar betrokkenen zitting hebben an dat uit praotisoha mannen bestaat om het feiteqk theoiatisch gevaar van ta lage dijknivaanx de vloed kwam ol 13 lanuan tot 3 94 U boven Rottepeil en hq was de hoogsts sinds langen tgd waargenomen mét onze borgerq aan zoo ontzaglfjkea laat sn dat in deze tgdeo zal opleggen De portlaiad cen ent i ua Ua Men suhrgft aan de N Ct tondel overdrijving mag beweeffd wunlau 4a de Duitaeb b e iMl in gen oiuLrent de portland oement levenn pi inisGKhien t ter niet levering voOr AeUerlaud een haudslsqua ie van de eeiwe ui de d3 eigt te wortlen dïe na Sttoop van den oorlog massohieu nog mooili ker zal zijn op te lossen dan thans De viaag waarvoor Nederland sich geplaatst ziet is in zijn eenvoudige ffteu vorm deize Hoe te voorzien in tie buitengewoon groote hefaoeAe aan cement voor Nederland zelf en voor Indiri Voor InAé ook dat immens een bel ngtnjkeoemeutv rforui ker IS men d nke slecbts aan de gowichtlge havenwerken groote an Hletine irrigaties fabrieken op de suikerplantages en de duizenden bouwwerken voor spoorwagen water Staat en landlbouwnijverheid Ceonent speelt daarbij een groote rol En wat Nederland betreft zou toelichtingl bier Volmaakt overbodig zijn De eeovoudigSte leek kan zich gemakkelijk een denkbeeld vormen van de hier als met den dag stijgende behoefte aan portlaiuïcenient Thans is het dan ook de tijd er op te wijzen het zal waaisohijnlijk in Indtiö ook wel gedaan worden dkMh van hetgeen tear in hst mdden gebracht wordt neemt men hier uiteraard zeer laat missahien wel te laat kenmJS dat de dreigende ee mentnood voor InM in een gen kan veikeeren tevens een halosns beadiaiming kan blijken te wordm voor Nederland Want bet Schijnt nog altijd onkundig van het feit dat eigen Ind ë bij name hunwtia eau onuitputtelijk oament magazijn Ür Iï is nu ongeveer tien jaar gjflleden vooi l aan üet hcht gebracht door d wetenS appelijken en tevenS aoo lütncaneiul pmctiSöhen DuitiS iher Prof Volgt En nauwelijks Vier jaar na de door hem gepubliceerde vondiatsn iii bij PadhJig mat steun van hm g lsch en Duitsdi ook met een wettiig NederlandM kapitaal op zeer Irrootsoheepsohe wfjze aangepakt om van Prof Volgt s aanwijzingen luit te trekken Er verrees een fabnek van Enorme capaciteit veel grooter dan behoeften van het oogenbllk elsldlDoch de ter beurze reeds lang rekende Ned ItMMsohe Poitland CV Mij richtte haar zaken in op oed op groei éie niet kon wtijven Nu kan welllchl met recht bewaard Worden dbt de exploitatie van deze veelbelovende ond mesnlng te wen Schen heelt ovei aten dit echter la n te eerste plaats zaak der aan d elhowieiti IV el mocht verwadht worden dat vanwege het deparienMnt van Kolondttn en de ragaering in In dië ernstig rekening zou W rd eni giehouden miet het bestaan van s9oo pra nge en voor Indl straks mlsschton yoor Nederland uitnemend nuttige ontHeniienun Zoo dit al met ge hle i de inet het oog op die fabriek zall of om het vestigen van oog andara dergelijke fabrieken aan te moadltfeiv er is b V op Java nog rudmS iootS plaats voor ennolat o daar Ottlll pufatelijke formades voor comenitla bncage vooilcomen dan todiomhst Indische bud niet onbelang ta ontlasten AMof er In IndiA nog geen cement te vericiljgen is voert men van hieruit voor de gouverneanentswerken oog maar geregeld scheepsladingeti uit i aarmee noodeloos ton nsn gvKub aan vrachten worden besteed Het is tot diMiver nog niet gebleken dat Mj groote bestekken mat t bestaan van Indisch cement reksbing iyH gelvouden Bij de Jon e ndSsdie bagrootingsdabatten b v haeit juen er den ontwnpar van de beMekken voor de havenwerfcaa te MakaSSar een grief van genaaakt dat Uj den HollandKhen sleur volgsmd rakende met zakken partlauA sment en lóti met vaten omdat fnanetrS Iroor Indl geen cement in zakken kan worden geleverd vanuit Nederland De overigen soo mtnamsndop 4e hoegte sijnde WatarataaMtsiAnl fiM De Hnrall herinnerde ddi dus blijkbaar nog niaW van Stnnatra port landtoesnant I Httgee niet z I n e chukt ts doch die van het departsnant van W en B O W ta Bat iM dal lijn raMeBHii n mat tQdlg v nE p zttllfe v nE fl eade iotoglcenfla ilier d ent nu gevraag lu 10 bet geea pltc i la tnenH d zoo aq uetftg meged op r booden iitet tet algwen aao lodtit van ooiiteoit lïil dlMir volop i8 te bekomen lagen veel ta ren pnj iamietazoolier de kMlbare 8obeep vr eht dan lil NederlMrt waar het A peperitaur ariilul 4ceigt t wogrifn i iMO al wXea er teohmech becVArea xij b V mindere qualiteit of ondeugdelijke embalVage waai van tot dusver echter nfmniM Sleek dan is het een landAelang deize te onder vanden door d 8hundi9e w i ngen 2o Zou hft gesiea de betalii vo iiwa rden Aa DultMhIaadI voor toekomxta mgHoUereriot lelt berekewiig van den prije volgens NederlawUMli courant en waanaciujiüi iiieer dan iferdubbeluiig van den no niinaleo i ij I ook niet eer ernirtige overwe Dg verdienen voor Nederland cement in Indié aan e koo pen rriji erhoogjng en betaMn voorwaarden zuilen ruloMchoolS op wegen teg n wiaannhQnliJk zeUaver re overtreffen de koMten voor vracht en embatiatKi Eritend moet worden dat hdennee helangen Kijn gvmoeid dae de oplo in van de quaestie alleirodnA een Doch In a ua tijd vooral UklMfc ea snel beraden een eerste voorwaarde gebleken om gevaarhjke economi iCihe klip pen te ontBeilen i £ en onvevgeeQi Ea ut zoo het mjn n oauentnoe to komen aUhai noo dieiooe eKhatten gelda voor cement te vergooien terwijl men zeK wereld evel n03er Kon zl n zelfs binnen zeer korten t FanlIioMnwnten De Vrlw en Brandïee In db alllbnementen van E L P M Brand en W de VriesGï voorfieen coihinUlBionnaire In ecten te Haarlem flit daar reeds in 1907 gef tlleerd is thans eerst de nltdeeling liM gedeponeerd kunnen wor tfeii Heiden hanMden onder denflr hniutaAi Van Vloten en De Vries In het faJUiesenienit Brantjee rijn de baten P 9002 39 en de vorderingen f 293 896 2e Uitgekeerd kan worden 2 4B pa In het i4ilttKn ent D Vries zijnoe beten f 60W en de vorderingrai f 277 M2 07 tJhgekeerd kan worden B4ft pri 11 Koninklijk Bezoek aan Amsterdam H U d r 88nlngin arriveerde gis teren verg tfl van Prinses Jiriiana Ie 10 u 50 tn met den gsronen treiin uit d aag waaraan Wsalonrijtnig wS jg haakt en werO aan ha station Ontvangen door d n bur C StOT den heer A W Teilegen iWi werd naar het Paleis gere ilen H M wM gekleed In een dOn ker inantelcostume Het vllegion ielufc In Indta Reuter sedmM gisteren uit Batatvia dat Indlö ontsteld is door de raoip die den leg rcoionanidant het leven kostte De miaohlne viel loodrecht naar heneden na vijf miauten gevlogen te heibben op een hoogte van honderd ineler De gieneraal werd door een draad van het toestel geworgd en hrak Of venScheddene plaatsen Bijn ledleimatea De toastaoa T in luitenant Ter Poorten is bevredi ad t Aan de Tet ardt neg dd gisteI en gcwdnd De commandant van het Nederl Indische leiger begaf zich Maandagv ochtend naar oebting om het vliegkamp op Kalidjattl te gaan inspec tteeren ieneraal 14i £i Wai gatdenwendeh te cennais een Vtteg o £t mede te ma ken waarop luitenant Ter Poorten o anidtMIjjfc voor een opstijging gereed deed taakeuj De eerste proeve mislukte omdat er blijkbaar aan het toestel iets hapende NadM het toeiMel een dur meter de hoojfte was ingegaan mdtist wor den gedaald Nu sou men ten tweede male pro bewren en gen Ml Miehietaen éi nut de minste vrees tooade na de mtaiukking stond ar op weer op te 8ti giBn De machine word nog eens songlvuldig nageizlen en toen alleS in or de was bevonden Meeg luitenant Ter poorten met zijn paonsglter ten tweede inale op Toen de vHeglm hioe een hoogte an ongweer 150 raster hereUtt had ag n de toeschouwers tot hun schrik het toestel plotseling duiken en in minder dan geeij Hjd viel het g vaar Ie in rattbde vaatt neer De o tloi n en die van het Schouw p l g etu en whren sneMen toe en vonden gtusraal fjcbtelsen ondei de machine dood hu met gebroken lelenst Ben nader omterzosk w ea uit dat de gmeraal vemnedMljk danhaWg broken had Luitenant Ter Poorten vond men bawioSteloos BNir eSn groote inovli ronde het afcendaa Van dit tal lR m bestond alle hoop den avlatenr ia het laven te kunoan bdl lidMii Zoo aanstonds komt de amlbalance van het Boc Ve Knije uit Batavia wi nnede bat lijk vi dm zoo noodloM om het leven gekmeii genelaal tfl worden varvoend terwijl ook luitenant Ter Pe rta par ziekenwagen naar Batavia wondt vervoerd De teraaratlbaatellinf vaa hel Slof felijk ovarSiAot van ganeraWMKhiel t n heelt no hedenavond plaats eneraal majoor H C Kroaoneir Is tijdelijk aangewexen al b reihel bar tHet Spreekt vanieli dat hal ong luk een diepen Indruk heeft gonaakt en de deetneMng allarwege groot iS Vooral In legerknngen heeft dit tra isch voorval groote verelageivheid gebracht Mr Treub Naar de Nad varneeint is Ur Treub aanMonds na zijn aftraden als MinuAer van Flnandén baaoennd tot dlpa 3tetLr der Mij voor Zekerheldstel Ung van Ambtenaren te QraxeaJiage Vluohtellngendorp aan de overrfjde van het IJ In overleg met den wethouder van opn bare geaondheld Dr N Josephus Jitta woldan door de atdeeling Pnbheke Werken te Amstardam ten stadhuoze plannen voorbereid tot stich ling van een vlu t UngBndorp aande overzijde van het IJ voor de bewoners der overstroomde strekeUi Aanleading hiertoe Is dat onae gemeente zelf de gehouw i waarin ophet oogenbllk de vluchtelingan hierter stede onderbracht zi drin gend noodig heelt Over de plannen tot desk bouw van dU vlwliteling nrdorp vemaeml èe Maasbode hét volgende Het dorp zal getiouwdfc worden op de industrieterreinen nabij het VllegenboSoh In verband met bet tijde lijk karakter dat dit dorp sle its di agen kan zijn één verdiepingsba barihkken ontworpim daar anders de kosten van fundeering te hoog ou den wor Jeo Het plan bestaat barakken te bouwen als werden opgericht op het speolterrein aan de Constantljn Hny genaetraat Joch thans In woonver trekken oiHderverdeeld Omtrent de pracUschs toepassing van verdeelmg in woonvertrekken van barakken hébben zich reedS aenige anVbtanaren van publieke waiken naar Udten begeven ton einde daar het BelgiSdie vlucfateliagenooid in oogenr schouw te nemen Wanneer daz plannen ie ijféeikmnng van den Raad hebben verwor ven zal wt arBchljnl wat het aanr besteden der barakken betreft deaelf de wijz Worden gevolgd walkawanl toegepast bij den bouw dar juiStgenoemtte barakken aan de ConManlijD Huygienflstraat nl Jat hot gdieele werk In eenige peroeelen wordt aan besteed en dus verScluliende aannemem een deel ervan zullen b iiwen hetgeen de voltooiing van het vluch tehngendorp ongWwijfeld in niet ga ringe mate zal bespoedigen De plannen waaraan momenteel op het Stadhuls met groote voortvarendheid wordt gearbeid zijn berekeij op de huisvesöng Van oen 800 tal Ibiv Sonen De kosten van bet vluchtelingen dorp zullen natuurlijk vrij hoog rijn doch een tegemoetkoming in db kost en kan waamchijnlijk wonden g tanden Ondanks bet tijdWljk karakter kon nen ïe barakken n 1 vrij lang mee n men verwacht nu dat ze later Staande op de teïrelnon welke voor Indiifltriedoeleindeïi wonièn uitgegeven zullen kunnen wonlen gebruikt als opdagnlaaMen of anderSüinS Do terreinen zouden dan met het oog pp dB Jaarop aanweidg zijnde opstallen t iea lets hoogeren caidon worden nllgiegeven Ovsrplaateinsi magazijnen der Centrale RlJfeSweitplaatsWn Een gedeelte der magasijnein van de Centrale RiJuwerkplaattSen ts Delft wordt binnenkort overgebracht naar het Konlnglïveld de vz oinen de rutmte zal benut worden Ibt M breldlng der waikplaatsen Da baBtaaTide Smederij wordt ook uitgebreid en zal gadeelt ijk veneend op het Koningsveld gewesUgd wordta Gmengde BeriditeB Katoan aaw oer Naar het TwenMcfa Daghl Tubanr tia meldt Is ta ËnSehedi In een daartoe bijeen geroepen vang terin4 van katoenspinners besloten eencommMne te benoemen die In opdracht kreag voorstellen te doen totopnch tin van een Onderlinge Transport VerzekenngHIlJ Een Onlangs afgekomen zeer behingrljke pran evarfcoogli voor katoemvarzendlngen van Amenka gal aanlelrdbig tot t beslait aui le n dezer oommisMie wenden aadMwctsH de heeren H B Bl dBi t i r e H J H Oi deimsii Ie flldttwMi B W t r Kttlle t Eastoba d6 R A de M Aichy t Hengelo en bpainaaid te Boine Reéidfi iqijn vier fabrieken hier tei statte betonen met BaohtpLoagen te warken nJ de Enschedeache Katoen ti lnnerii de e nnerij darfirma Gerh Jannlnk en Zonen en de Splnnerijeti Rooinbaek au Het Schuttersveld HondWden arbriders tilt Oilaner bni en LcaHer Ba in Dultstdiland wssilooe waren geworden hebben daaidoor wed r werk gevonden De Twei sche Uactriache Trom dfe de Olanerijrugscfae werklieden naar de fabrieken en weder huiswaarts ver vosrt zag haar personenvervoer daar door ongeveer verdubbeld Öisterannaoht s te Enschedé een Duitsch deserteur uit Qronau aangeikomen De man was gewond geweest en moest heden terug naar het front In de wachtkamer van het station te Enschede werd voor hem gecollfcteard voor een spoojkaartje naar Heerien waar htj werk wilde zoeken in de niiijiiien Lavartraanverglfllglng Nader wordt nog vanMOien datbij het oniter oek van de levartvaan na het gehruik waarvan het zoontje van ém heer de Klerk te Noordwijker hout onder veiglftig ngsverschijnhelen Is overleden moet gebleken zijn dat de levertraan een groot percentage phosphor bevattet Strenge maatragelatt Man meldt uit VroanhoveB aan da Tel Vanwege de militaire overfaekl z n er te Caberg versohillanda VeMwagan in de nohting der grenzen voerende in da nab heid dier grenzen overeen akara mtgestraktheid ipgebrolnn coodat ze volstrekt onberijdbaar znn met het doel om aan het smokkelen met voertuigen een einde te maken In dBn laatsten tgd hebben er weer verschillende aanhondingen plaats gehad aaimt men kan opmaken dat de liefhebber m het smottalen sr nog laug met nit u Vooral Buk sohgnt aan geliefk M sd artikel voor Ditvoer te z n Kat is een soort wachtwoord gewordto in de gemeente De bestriding der smokkel rg idiiint echter met kracht ter hand te znllsn genomen worden Bg toeneming dar pogingen tot uitvoer zijn nogstrengare maatrögalen m het TOomitziohtgeeMd De Arethusa Over de on ergang van de A llhuitift ftntlaenen Sf ajui het HMd het volgende h sn der ntecst populaire oorlogsschepen der Éngfilsche marine Ie op een najn geloopen en ondergegaaik Do Arethusa is vereeuwigd lng duchten en op eeaige schilderijen die de laatste jaren op oorlogsten toonstellingen te zien waren was het bekende Schip afgebeeld the ArethtiSa in action Aan vele gevechten nam dé kleine kruiser dan ook deel en hij onder scheidide zich daarbij zoo dat op een koperen plaat op het eciap aangebraHit de venrauUende heldeiataden konden gememoreerd worden zooals nog onlangs onie Londmsi oorrespowtent mededeelde toen eenige neutrale joomalisten het Schip bezochten De Arethusa was het admiraalsobip van bet light cruiser St uadi n en aan den mast woel de gieBplelen wtmpel van commodore nrrwhitt Bij den aanval van een EngeMdi eskader onder adtainutl B atty op ds DuitSche oorioglsHchepen m tebodht van Helgoland leidde tontnodore ÏVrwhltt de actie van deze klsiil kruiSdrs die vergiexeld warenyaniwrliedojagnnsL Dit voothoedagavaiU had ten gevolge dat de AretfauM swaar getroffen wettd verS 3hlllende kanonnen werden onbruikbaar de sWlheid S mijl was tdt 6 verminderd zoodat het gehavende Schip door do Hogiiei op sleeptouw moeSt worden genomen Op het kritieke oogenbllk dat de kleine kruisers het al to zwaar te verantwoorden hadden kwam het stagkruiser askadar op de plaats van het gevecht en eindtgkla de eerste zeeatag met h zinken van enkele kleiue DullScbe kmlsei Voor de tweede maal vocht de Aw usa in Jon slag bl Dogglers bank Ook toen vormde het snelle kml8er eskadbr de voorhoede van het sterile eskader van adtaaraal Bent ly die door de berichten van deM sdiepen volkonnen op da hoogte weid gatouden van de bawelglnglen van dm vijand Bij het einde van dan zeeslag gal volgens Bomtnge berichten da Arethusa de Blüchar die ihdcende waS dleit genadestoot door dan waarovarhellemden paotsaikmiser te torpedearen Nog eeos trad de ArellMMia op jen voojigrond Bij aan r naair Cuxhaven waarbij Zen eirm lugana chineA onderzeeRrs en oorkigMKhepen in actie kwamen vetdreci de Aretkusla de luchtSiAepen met zl kanonvnur en redde de vU ieM die In hst water terecht kwamni En thans IS deze light annoured Hierbij 18 bepmild hit tot e met dl December 1916 de bij Kon bealui ten vau 20 Maart 1915 StU uo IM en van 31 Maart l9l5 S bl no 171 ingetrokken züverbons van f 1 van f 3 60 ouden voim en van f 5 ten kantore van het agentschap van het Miuislene van 1 Inancién Ie AmSienMim tegen wettig betaaWddel kunnen worden ingewiaseld De Statenveikieziiig voor het district Gotida Aan de H tterd wordt uit Bode giaven gemeld dat er reeds over eenstemming is getroffen tussohen de dne rechtedie groepen om ém zetel via Mr Van Id nga in de Prov Stalen van Zuid Holland te laten aan de Christelijk HiStOrtSehen De beer Van IdSinga Stelt zioh gelijk i eeds gomeld 19 met weer herkiesbaar Gisteren slaagden te Rotterdam voor het examen Nuttige Handwerken de daniee C Tiueeenberg en E Vissei alfaier lnkwartien Qg De imlitairen d e gisteren met een treau van munitie en andere wag ns op hiun doortocht hier hebben ovei naoht zijn vanmorgen tegen 9 uur vertr tkepj In den namiddag keerden de be spaomngen met hunne berj rs zon fcr voertuigen hier terug ZooalS gemeld aullen de manschappen ook Boskeopa De alhier gahoodan inzameling van de groep Boakoop van den Nederlandsohen Anti Oorlogsraad heeft opgabraoht f 66 54 StoïwUk Verbod van veervervoer ipgetrokken Met ingang van 17 Febr is Ingetrokken het verbod van veetvarvoer nit de kringen Stolwijk en Goaderak beivaiteode de banrtSÖhap Stolwijker OiMlewatois Tagen aeo hier Tertoevende olieslager herkomstig nit Utreoh is proces verbaal opgemaakt wegens het aanranden van een maisja op den openbaren weg Do r füad Staten u oedkennng verléebd o de Verhooging van de jaafwedden van den burgemeester en dep secretaris thans jesp vaatgaatedd lOp f 1100 en £ 1000 mat 2 Ipanodiel TeiteogiiigaB vim in In deze gemeente is een comité o genofat tM bet inzamelen van Idenveor de bevolking die door den watersnood ilr geteisterd Naar we veremeli gaat het met de mzamaling d Jtedcn goed danser van eik type de bngel sotie vloot er vale heeil ondergegaan Ue uaaui AreUiuBa beeit lu de tingiuisdie marin gescfaieidleqj l eau bekenden klank want véOr dut setup zijn er nog versohilleude anders Ar thusa s geweest die m üioriei gotediten zioh bebbea ouderSohadcöi Oorlog eu kunsltaud 1 latina dankt men althans ia t r nk 11 voornamelijk aan Kusland Uu land nu lue t wetend dat i iuilBohland daaraan gebrek Ujdt besloten het platina alleen aan de GeaUieer den te verkoopeu De Vereemgri ta ti i beklagen dch volgene de figaro over een tekort aan die deltatt ue opbnnigst daarvan voor don oorlog 91100 frank por K G i j waanl kost er nu 19 GOU frank Dus heeft Armtnka den plMfiaa mtvoer verheid e enal lungelaiid Maar daaruit volgt lat kunettanden aveniuin mogen wor den geëxporteerd omdat daarbij tei aanheohting platina haakjes wonten gebruikt en Ihutschland volgensHet FrantKhe blad in onzijdigelanden gebitten doet aankoopen omdie haakjes m bezit te krijgen Daar om zou men in Engeland tot de telling der kunsttandeu met in de monden wel te verstaui bij de faibnkanten en verfeoopets zijn ovSrg a n I Scheepvaart goatramd Men meldt mt Maaalricht aan de Tal Opmauiw is voer da Scheep vaart In de ZuidVillemsvaart de doeigana te Smeermaa gesloten Een groot aantal Schepen waaronder ver soheidei jnet levenamlddeim geladen moeten u weer voor de Holl BaligSsoho grens blijven Uggen Gis terenavond lagen echter versoheidene sohepeu in de Maas ter hoogte v an de Hootdshils alle met beatemmtbng voor Hollani die nu van den boo gen waterstand der Haas zullen pro fitsirraï om stroomafwaarts ta zak ken sn dus met over Belgisch grond gebied zullen behoeven te Varen Om bun be rit mming te bereiken Ongeregeldheden te BusIMm Te Busoum ziju Maaudagavomtern Bbige ongeregekltiedeni vool evallen waarbij buna het geheele poutiecorpe aan e pas gekomen is Otideir een twintigtal bezoekers van esu xali ging het zoo rmnoerlg toe ótai de cBl oudes politiehulp innep De aanJconut der politie werkte als 6Ue op bef vuur en terwijl een tweetal agenten een der belhamejs wilde ar resteeren gingen de overigen den adlsnctiaapecteur te lijf Deze werd edttea apsed oatael Wj d ifatf kamsl van een tweetal ageiUen die juiel voor dlon Bdtad ver iderden Een hevige ktoppartg ontstonfl daarop waarbij de politie van sabel en gimmastok gebruik niaakte en een dar wederspannlgea met een revol ver dreigde l echtszaken ue ttoiteiKlIamsclie iteohtbank ver oorüeeude gisteren t J de V 21 jaar werkman en A de J zd jaar lossen werkman pelde l i GouOfa dön eerste wegens tlietstal van een portemonuaie met i 5 bO en de tweeue wegens heling Van f 2 80 leüer voorwaardelijk tot ééu week gevangenisstraf met een Ten slotte behield de piAlüe de ovMhajud en werd een zestal onder hevig verzet naar hot polltiebuTeau gebracht waarvan vier in verzeker de bewaring werden gehouden Onder toeraciit Door het militair gezag zijn twee SQhIMwaehjthAufaNdcs g aati t voor bat hl van den heer 6 4 van der We te ElmBioven handelaar in comastibles en zuodvnKshten Op zijn navraag werd genoemden heer medegadMld dat M v wia Sht wonit ja P oeltWl v in één jaar eu onder bo palmg dat de schade binnen één niaaiul na den aanvang van den proeftijd moet zyn vergoed k or ledür der bekl met f 3 50 W K reddlviSt Wegens diefstal bg heiliaiing van een eend te Gou dierak tot één maand gevangenuwitraf i 1 39 jaar zager te VV dinx Veen Wegens thefSUkl van il Mne tot f 15 boete subs 15 dagen hech teuiS A C de J weg s dlelstal van een poriemonnaie met f 1 lO to BenS 3faop tot acht dagen gevangemssbraf A C de J wegens verdmstering in dienstbetrekking Van 90 cents en dtelslal tweemaal gepleegd vaneen gnuden dasspeld en een bankbiljet van f 10 tot twee maanden gevangenisstraf G S los werkman en caféhouder te Gouda wegens mlsliandeling tot f 6 boete Sobs 4 dagen hei twla A D 28 jaar arbeider te Berg ambacht wf getia wederspannlgtietd tot ve en dagen gevangenlsMraf H C lil J wegene bedelarij te astnxM t $t 3 dagien hechtenis en plaatsing in een rijkswerkinrichting veor den tijd van één jaar i K R Crt Smokkeianjzakeq bettokkan te z jn en dat overwogen wordt zijn zaetk onider bewaking te Stellen Daardébaer Van der WeIJde zi h van geen kwaaid bawuSt 1 hè Rij de hulp van het T éede Kainerlid voor Eindhoven Mr J V Bost ingeroepen Hbld Slmlsnieiiws OOUDA 16 Februari 191 Nekkraap Zaterdag heeft zich te Utrecht bg een der € Ïondsche militairen aldaar m gamijwaiii aen geval van nakkramp voorgeddaa als gevolg waarvan aan gaen der mihtairen varlof werd verleend om de kazeme t verlaten Naar wg thans Taraemaa habben zich geen meerdate gevallen voorgedaan en IS de Igder nog in laven QutetenDinsdag n aan da militairen het Zaterdag mgetrokken gewone verl veHaead 2da3aet iHidie Fransclie Opera In de gisteren te S Gravenhage gehouden vergadienlng van den Gemeenteraad werd het voorstel vanB ien W om de Inet den heer Roojse titasloten orererenkbmst met 2 jaar te verlangm aangenomen met 21 te g iq zO Stenknenf WederoBi ïal dus aan de Franflohe Opera té avenhags een jaarlijkMihe éMVie worden ireiiiaMd vin IMOOO De soldaat bakker Naar w vernemen is door den lan luitkwartiarmeester U Fold werkzaam aan het Departement van Oorlog voor aamga jaren Imt kwartiermeester hier ter stede een toestel mtgedacht waardoor de soldaat te velde zelf in staat IS znn brood te bereiden ZQoals In aan inilitaiie bakkery gesohiedt InrwlsMing van zilvefibpntf Het 8 bl no 65 borat aen Kon badult van den 9den deser bondende waderopenStelllng van de geiaganr heid tot inwIelÉeUng van d zilverbons van tl van 12 60 eudm Vorm en van 15 dus gelUutiireerde Wtekktauiei Hel laatBte nummei van Het Leven bevat een aantal sneeuwfoto s van den Luropeeschen oorlog ver der een arbkel uwt foto s van J 11 Kossing ter gelagBnheld van het veerUglang jubileum van A C Kreeft verder een portret van den wrijlkonu Sequah en Carioatoren sdtëls klein Levanljas en mmauhij Laatste Benehteü Aui het WMteiyk Front PARlJb 15 lehr Het cotwuiuuquévan gisterenavond lukk De lag ia tam jk kalin verioopen In Artoufbaflcholeu de FrapSche loopgraafmoi iieiHn vijandOlijke af eelingen m de Streek van den weg aaarligsael Onze batterijen Westelijk van van de Oise hebban een trein en proviandconvoolen in het atal 6 Epagny ten Noorden vah Vie sur Alsne bectcboten Ten N O v ii SolsBone beschoten en vomieldén wij Dultscbe weiken Bij Fille Morte in Argonne lieten wij een mtjn ontploffen en bel betten ten daardooi ontstanon treoh ter Oaee artillerie den Boven El za heeft den gieheélen dag de Duit scbe stellingen oostel vanSeppoie beschoten Aan het Oo telVk Front PFTROGRADt Ifr abt OffioieaL Boven den sector van Riga zfan Dnitsohe vliegtuigen verschenen Over den geheelen sector levandig vuur aan beide zgden In den seotor Danabnrg dnnrde het hevig gevecht om bet bmit van den trechter bg JUInxt voort ten slotte werd deze door de Rqssen bezet Tussohen het Medmoesmaer enDemmenmeer hebben eemge afdeehngen aen boschje ten z w v R enujki bezet Ten zmden va da Aipat m da bnart van Ezerbzy ovaxTompalden Donkozakken een Oostenrjjksohe pi t Bq den bovenloop vah da Stijpa verontrustten sterke Rusaisohe varkenmngsafdeelmgah dan gehaalan nacht den vgand 4 0 de piiddanStrypa heeft de Rusnuche artUleris vier vyandelgke vliagn hines basohoten aan werd getnman en moast bmnan da vgand ka luies dalen it J rliiW i Am het Kaukuiteli Iroat i b roq ka d 16 ntbroOfMétt JBf eaa aanval in êm omtrek van jQndKtuit hAiiën dé Ri n a een I voorafgaande beschiéjiiw dofii de artilletjé atormenderbuw idanMK een van de forten van JËi r iMB Del Russen names ïnrkaiiu ga lm hn en maakten mmutie bnit an Btaer dan 20 kanonnen In fielfi Onze corr aandeiBeCuwsoh Vlaaiirsofae grens meldt oost be tegeiistel ling met de vorige wbe is het nu bijna overal aan de IBt en die de to ontruimen grensstreek bewOneu verboden rechtstreeks langs den kort ten weg naar Holland to gaan Zg moeten nu vis Aaaeasfe an Selzaete te bas van Gent Belgiö verlaten On danks de groote me ijlllieden hier aan verbonden inaken vele gewinnen jiiervan gebruik Jk Sprak te Philippine iemand die vrouw en kinderöu 14 uren tm lerweg was gBweest voor h veilig Hn ons land kwamv K aar hij nu bu tamUleletien vertsMft Hij had alle levenanUUielsn en vee moeten aiA r laten en kon allafl pp een Wa Kan wat buim ad i lefeeren tt ehenien I In de mewte HoUMMltaohe grew plaats vertoeven nu een groot aantal uitieweken BelgW 4fi = vj Geen vrede T r In een artikel zet de Temp üli een kit de pogingen tot herstel van den vredM van de neiHielen niet de opvatting van de gealUeerdeh kan Hljn Het artikel eindigt Geeh vrede geen wapenStilstaMi geen be middeling maar ooilog tot het uil Bte Dit IS de opvatting m de lan den der geallieeaden Verboden lureer Bij Kdn bestuif 9 in Engeland dfe liiivoer vertioden van papier bordpapier houtslijp lompen en alle Verdere grondlstoffól voor e papier fabricatie ttJdMirtften Van meer dan 19 bladteqi behalve ei ele axem Iaren die per post Worden verzon dei K oorts Vftn tabtlk SigaMn cigaretten hout Voor Ineubelen steeHen en lel behouden bijzondere vei gninmng Bovendien wordt aan Engebfehe Schepen verboden ï eSialve vaartuigen voor de kustvaart oen uit te zeilen zonder toestemming van bet mimSteiK van Handel Ontvinobt mt Enschedé wordt 0ea ind De Dnitsohe grenswaoht heeft hodenmorgea nabg da HoUandsoha grens twee Rosnioha mOitairan aangehouden die ut aan gevangaKkan waren ontvlnoht Zf weidao naar t kamp teroggfbnoht i WELDE KAMER V ei gadeiing van VV oeusoag 1 1 oruiui jeopend te il uur 4o jj e i eülsq u a es 1 1 e Algemeens bem houwiogen Mmwui O I t zet iijn gisteren t georoKeu rede voort ilij bad ebn andere omvaugat van het ontwerp verwacht ti i had reeds net eijiiiste weosonbwerp op aigemeene luSlemining mogen rekenen lar ttobflen toch e n ajgememe opvatting te bestaan dal de eed moest worden oenowten met vrijheid de belofte al Ie l geu hj bel bestaan van gemoedsüazwann bvenwel is de communis opinio door de verwerping van bet eerste ontwerp tot een chaos van meemngen teruggebracht Een oplossing der moeilijkheid m die riohbng van den eedsdwang ook voor hen die met tot een kerkgenootschap belu oren zou met ia oveiieeijsteanming zijn met de begiuaeIsa waardoor de Kegeering zich in deze laat leiden Daarom m spr met leze meuwe regeling gekomen die het beginsel der con9clentievn Md haii4haait Waarbij evenwel het toetsingSreebt is lée aten on tegemoet ta komen aan de Rechterzij terwijl bel lijdelijk karakter der regeling evenesus een belaagnj e oouoeaaie w aan Sechto Vrije keuze tusschen eed n belofte wensoht Z Eic mot Al vallen de beaiwaren tegen die vrije keuSein de praotijk blikbaar mee bijv ook in West Indië waar dit stlM bestaat toch is de waarhei towaartioig van den eed met germg en daarom wil apr die waarborg met mlssan Hi wil dte echter met elschan als de betrokken persoon baar niet geven kan of niet geven mag Met genoegen hoeft spr bespeurd dat het bezwaar togen het eerste ont werp dat door vrijstelling van de eedflvemlichling de verklaring van den gelooVige zou worden adltergesteld bij fie van en ongeloovige thans niet meer werd vemoeneoi Door het ontwerp wordt op blllij ke wijze m dien noodtoestanii voor zlor ZExc wee op art 1 van het ontwerp waarin ligt opgeelotea de phcht der Overheid om een Jcrachtige waaihorg voor hel spr en dar waar held te behouden en daarnaast op het instituut der eedihcipars Wijziging in de wit van adaaf ilagglne m den gaast van dMi heer 11M Idnnga die de belotte lot regel w ntaken ttiuter beding evenwel dat I zif tfesverlangd door een eed nad r ittoti wordten bevaailgd wil Spr voor peen rfcfinitiove regeling ovwwegen 5 Het ontwerp is geboren uit den drang naar eerbiedigiiig dot gewetensvrijheid n als daar maar aan wordt Vastgehouden Is spr b ld net de Kamer te overleggen omtrent de ultweiking van dat beginsel De zitting duurt voort DE STORM De toestand in overstroomd Noord Hollund Men ueint ons uit Amsterdam olfer den toestand m ovenstroomd Nod Holland bedenmiddag half één Monnikendam Op hetoogen blik IS het water dat de stad biur nenstroomt een voet gereaen mettegen jtaande er gemaald WOldt De vesting om de stad wotdt met dioojlhraak bedr iig Meu is druk tie g met het aanlirengen van zakken zand ter veisterking Door dan krochtigen stoim wordt bet water aan alle kanten opgestuwd Een huasaan den Sii is Ingiestort terwfjl het R K kerkhof dat verteden week nog vlersterkt is leder oogenbllk dreigt te tolden overspoeld Ëdam i oor den Storm is het water bedemaorgen aanmerkehjk gewassen In den omtrek is het zeer OMaimig Purmerend Niettegenstaande djen haviglen storm die vooral inden afgeloopen nacht zijn hoogtepunt bereikte mag de toestand hier als vnj normaal wonden besohojiwd Het meu e g xleelle dier stad dat in de eerste dagen van den watersnood onder wa ter stend is thans geheel droog De klstdammen welke aangelegd ijn houden zich op een ankrie uitzonderifig na zeer goed Men is onmlddelütk aan liet wark gegaan om de zwakkere punten met zakken zaïwfW leem te versterken Hoewel de Sluizen openstaan IS het water toch rijzende De wind blijit zeer knujitig aanhouden De Bandoeng van de Rott Uoiyd vermoedeli op een mijn geloopen VolgenS hier te Unda ontvangen bencht is hel s Bandoeng van ïe Rott Lioyd een ongeval overko men m de nêhijhetd van de ThMmes mondlng Vier sleepbooten zijn ter asrtslentie bij het schip dat mathet voorschip zeer diep ligt VarmoadeÜ is het scMp op een mijn geloopen Kounklijk bezoek aan de hoofdstad Hen mehk ons uit Amsterdam t I ag aanvankelijk In de bedoeling van H M roet de motorboot Dordt van den hrecbeur der Dordtsche Po troleuiuMaatschappii de heer £ b Kerkhoven faedeiiinoigen een tocht bmneii door te maken naar Monni kendam Wegens het onstulmigia weet werd tegen negen uur vanmorgen dia toclit afgelast in plaats karvau is d Koningin te tien uur mtgereden voor een bezoek aan éd watersnood tentoonstel ling van den haar Hartkamp in hst Panorama aan de Middenlaan H M werd ontvangen door Ühheeren C L van Keslaran dtrctstaur dbr Panorama Maalsetsippi H G Scfaatld lid van het besiiittr an danheer U Th Hartkamp H M lieefteich daarop dbor den heer Haiikamp alles wat op deae tentoonstelüng betrekking heeft laten zien De hooge Bezoekster betoonde voor da hiwtorwobe walersnooditrenten givwis belangstelling en gaf blijk Z w vanalias op de hoogte te ja dat daheeren he Haar vergezelden taarover later hunae groote verwendfiring te kennen gaven j En toen zij al die prenten o ttbeeldlngen had aahaeiieuwd van da vro 1gere overstroomingen zei d lfo ningin Meneer Hartkamp ik lal wel dot ons laqd erg door wat nood is geteaMerd doch dat het zM erg Is geweest wist ik nlat Met groote belai jstaUlng hetlt H M voorts de schilderijen aHa op den jongsten watersnood betrekking hebbende van den artist Hobbe Smith aanschouwd En bij Haar vertrek na ongevaar 10 minuten in de zaal te hebben vertoefd daiJite Zij de heeren ha Ml k voor hetgeen Haar was getoond Te kwart voor eiven is H M daana weer naar het Paleis vertrokkem Te half elf reed het prinsesje hedenmorgen per auto uK begeleid door freule V d Poll tot het brenjpanvan een bezoek aan Artts In bei Aquariumgebouw werd prinSee Juliana ontvangen door den directauT Dr Kerbert waarna zij door den heei Portiele werd rondgeleid Na bQna etfb uur in ArtiS Is hebben vertoefd stapte het kleine gezfllsctaap aan den hoofdingang a n de Plantagekerklaan weder In de auto Generaal Michlelseg WELTEVREDEN 15 Fabr Part Tel HedenAvond had de plecbüga teraardebei elhng plaats van hatMÖffelijk overschot van generaal Hichiel sen Een ontzaggelijke nwoigt was op de begraafplaats aanwezig w e tal van autoriteiten Aangeelen msto meende aldus in de gsest van den overledene te handetea hadd pUnhr ffll mditairt iwMmttP Aan dwi groeve werd lial WooAd gevoerd dOor den fauveameargieoe raal Idenburg gonaraal majoor K nonre door F Plnka namens dSvareenlging gwumal van Heulzfonds waarvan generaal MIdlietsen vooTaitter wa en door den heer Coten Zy allen spraken woorden va wisme hulde Een sdhat van bloesnen Akte dis baar MARKTBEKICHIEN Coep Tulnlersvereeoiging Oonda en Omstreken te Oenda VeiUng van 15 Februari 1916 op de Houtmansgracht Groene kool 1 3 ct Kioteb 100 pond 1 1 80 f 2 05 Woitdm 100 boe f7 00 f 1000 id 100 pond f 1 65 f 3 ao Rabarber per boa 6 VA ent veldsla per mai 30 40 ent Knokwldenj 3 6 ent 3 1 derlj 10 bos 46 ent Peteisalle l6 boe 17 26 ent Klpderen par 100 16 60 Sulkertof par pont 10 12 cent KMaaurkt WOERDBN i6 Febi Aiagevoeid ts partijen Ooudache kaas ie soort l 8 f 8a ld iwaardeie f7 f i id ie looit f 74 f 77 ld met RiMnMifc fii l mm conditie All per JO K G Handiri vlug Telegrafisch Weerberiett van het KoninliQk Hateriologiaab Institmit ta DE BILDT Hoogste barometerstand nabg 7fi ta Zmd Dmtschland I aagita baromatar stand 738 £ te den Heldar Verwachtmg tot den volgendan dag Stormaiihti later tqdaB k db mande ttalgka tot zmda wind avolkt vaai k maest swluu bavolkt waanobtisltk taganboianX aanvank k kouder BUUtiËRLUKE 8TAND I BOSKOOP Van 1 tot es met 15 Febraajt i BOII£N BaMrik z V J O n Wijsman eo P E van d Hoof J Maantje v A Vermeul en A da Booij Apoloma 4 v H VÜa horst en lil Keljzer enrdus Maai nas I V G H LUnneauuui en M W van Ijoouwen Aatje d V A wo VSJi KU v ren on T van dar KHH Hugn z V Q Ooatarwijk en C i vap der Spek Willem Pietar z v F G de Wnde en M H vanToornenhiugh Fiat an Amluia s m d van J Bov en G da Bmiii