Goudsche Courant, woensdag 16 februari 1916

A4e Jaargang ö 13015 S tll mscmf ïtöf 17 flgftfnffiitwti lw JF J lMWgrtfWI f i Öeec ei UeviOMW QOEDj WAA GENr JoNKSK g9 en keanis van de geboorte van hun dochteti ¥ MAAHTJE ADHlANAv Oii 4 15 Kebt iwe r 1 1 I I I In 1 I II QEVÏIyitAQD Töor leifstond of met l laart Mee wette f tsoonigke D I Ei M é BODE v iff gi V Briffven me opgaaf v nleéiwf 8n godèdfeHitr van Aerseenstrjjitjf Seej Dèn Haag T ka voW T w rkig pfeati worA op dè Datfanneofabriek aB OOSTHOÉK ZOON Alphen a d Rijn Flink loon Ook vijoreei l anr JONGENS Hais met tuint idiponiM 11 Bij beBcbikkiBg van den E A Heer HeohtM Cloi iniM iii ia het failliaw m Bt vA M 1 W18CHOUTEN Metselaar a Aabnemeri vwaende te Qouda d d It F r4arii 1918 1 is bepaaW 1 dftt de indiening der ichaldvpr detïwwi aari de cnrator mpet j p aat h bb n viit 20 M V a a 2 dat d Terifleatlevergadering zalworden ge honden op Maandag 17 April a dé v m 10 nor inihet GereohtègebouW aan den HoorSitngel te Rbtterdam I tl aam 16 pebrnari 1916 i D oarratOTi MrV J y AN Dïtef HOEK 80 ZnidWaak 86b n i ITptari MONtöNi te ÖÓUDA i voornemens om nï hekomen Rechterlijke antorisatie op Woensdag 1 Maart 1916 des v m ten II ure tenhetSerge van C BORGER te BEEUWIJ op het Slnipwijksehe dorp inééne ittipg publiek te veilen en teverkoopeo voor dea heer Gerrit Heijen kinderen 1 1 3 iMB H II ffEI enHOOMND in Vèttenbro ék onder de gemeente ReenW k kadaatér Sectie E Nummers 794 en 800 Aanvaarding e betaling op Donderdag 16 Maart a B NaMre inliohtingisn geeft voomoem d il atarii 9 f a 09Utig0fc i9ra Nadruk verboden 4 i Hat kw n h m dmarblj bijzonderjgoea vejï paiS dat zijn broeder hen had verteld dat hij te Berlijn geheel iinbakend wael De riJkacBranen van Jamas Walteij behoorden nu het toe en gïhee op wetHife wijze w int zijn broe der had aan hem WJ Btament zijntgeheele verinogen nagelaten De bof dienden iii zijhè wondng in de Dier Kaardesitraat verwachtten hunnen heer dezen avOnè zij kónden hean slechta heritenneh aan den huiéeieutel en aan Wn brtfl van don agent dse de woning had gehuurd Zella de bankier aanwien flle gelden en papieren iiilj Afrika toog eonöen waren kendtehanl niet pereoonlijk Allee bagiunaögd alzoe het plan ilat HelnS WerlinBinzijne veitwjjfalihe in een oogenMil had ontwoi pen j Met twiVendte vinger orzoöht hij de zalcken van den ctoodë ën vond eert rtni irtéit éijSutiriiii éSn daar van droeg een iTj et e het iiummei der önSng W de DieirgaaiJleStraatj Uit ten boti zak naiu hij ver Bi VAN DlOMMF S1t IM S i jTf rfonui i iid J jl BloT en volkomen ON S H APrtOOORN HOllAND 117 li ebr Nieuwe B ouwbu u Ooiioert ütreciteéh aedel Or iiest 1 ll 2 Feti aaal Knnetalii OM Geil nosgen 8 AlUmMie ItangaWs fSeirée theatrale Beleold TerBi w wij g M 4 l medetoUng meten only n pv J jïOrgsdOTlngen oonoerten vermakollikh den 8M m toe dan In onM agenda Ie veiriael leii Electrische Drukkerij A BBXNKMAN ZOON Gouda JdimSm Z flWbicwtHCdfe nJCüBeleif aU IWBlir 1 H MlWiertJ ten In leer n petach BoekenkatieB T wccpenoiHisionbeua katieB T wccpenoiHisionbeuaMil VeeicnbeMcllen Kapok OirtMMMi aapkanterMcabe leri eni enK all B tgoadkoop jméuMlttót LéerstMten vanaf JWm stfflkast f20 stm taM f 9 Ö0 tfWel f 6 60 f 7 Q éni 20 HNmnuTW Hniiiiiiuuiiitei Jaili RottoHlani pyiie tikewen imjNJINQFOCIIINK Am epdain yerkrijgbaa 10 Firiiia A DAM Alslail KVIIDVtEESCII I Pe ondergcteekende blijft steeds Uoorgaan Wi Tel 87 lleiweg Ooudal f 0 55 055 0 55 0 60 0 60 030 0 70 OJO Oi50 üenv r trouw dadres S voor het maken en stolteeren van MEUBELEN i bU N MESSING Peperstraat 24 Ooud Billükfl pr aeB prima mat riaal Reparatie i an alle iat beien e leveren tegen onderstaande prij ten per 5 on c MJNDfeRLAPPE N SËttAKT toleT j ROLLADp UBSTÜK ZONDER BEEN KOSblEF VAN DELENDEN ItSSENHAAS ÏIEFSTUK UNDVET Minzaam aanbevelend M JmVERZML relefoan No 379 ïaElWEp iö lOM UlWt MM IN OOL £ DI mEM IIQE flULUN HWHII U if n zuivn E Ïhelder 9 n g RUIHII t Htot EW EEN n£ cH VOOW Veritwkt dè kUerentn d YoSrkomt hcfc Bplrtw wt uiMn Tououm Toor deHaai70rt 14 iirSSui op het Hajii fliM ra rionSiJeiiboniMlttatKlilk AAUimowiimi UiWtckmda pr r t ll onlmi Hki rlS iMaeniaakl 1 w n tedl öp sd4 t 1tiH l Ut 5 V A i lkiV ow rpoTiimii oW r Of uiftR mn W 2 EN Hï ai F iHMDEiHti uMK mmitm mama koop ywouo jeeii itwt fttwH f ¥ tl DVaaui m w m ii r tiloslancl örDiiIngen Orclitlic 0 = y lT l ir ili1 l rfrnkB HBIKIWIIM ANTQN G00i S W id8tra t 8 Goud A VAN ZESSEN S jhoonho em 90 umm Orooté Markt 42 ROTTERDAM TELEFOON 6013 6893 Effe n Coupwis VKÉEMO OKLD BUITENLANDSCHE omimfxa De rerktaring Iran aansprakelijkheid van den kaas prodno nt tegenovetden kaashandelaar looals die is vastgesteld door de Ned Vëreeniging van Kaashandelaren is inbdeijes Van 59 stutó il 25 cent entan 100 sticks i 50 cent voorhandentg dé X DRUJKKERU 1 fiRlNKEAIf ZOON j MARKT 31 j B bestelling van minstens 600 Verklaringen ineen worden deae I r I AdvertóertiB dit W ronder eitr hosten met flrmamaam hedrnkt 20 jlsiionlIviKKliloii tMEBIIililliii UIT HBT MAQAaUJH VAN in RAVËNSWAAY ZONEN GOBIjrCSlEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde piikje van v f twee en een half en een JSëd onn met vermelding van Nommer en Prj s voorzien Van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd zich tijt de uiwoering van geëerde orders aasT bevelend ƒ C BIJL voorheen Ji BBEEBAART Lz BON m ME op de MSCHE Al Abimné opira GOtföSCHÉ JOTJBANT wenscht ondergeteekende geregeld na uitgaaf dntvangen te l eginnen mét 1916 HET STENOqRJIIflSCH VQI8LA0 anjdé Itandalingfn vait ilen Geina nteni l an Qpuda t g n vM goeding van SB cents er kwart bij VooruitbeltUng N a en iMoonplaats ïpitDA Febmari 1916 3tNriQl W s ejn cL ©rt©i taeTDl p v oop 3 o va cLsu © ao p pQ iBtr©3ac©3ai en PRfJS DER AdIvERTENTIËN Van 1 gewone regels met bewtj nummer f 0 69 Elke regel meer 0 16 By drie achtereenvolgende plaataing4n worden deze tenen twee befelfcod Dienstaanbiedingen per plaatsing tan 1 Gi regels f 0 36 by voofuit betaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 15 per regel Groote lettJBrs en randen naar pUatsruirate I RUS VAN H ET AB0 NNJ MENT Per kwmiaal if 1 idem franco per post et Geïllustreerd Zondagsblad I Mem franco per post i Abonnementen worden dag l j s aangenomen tan ons Harkt 31 bij onze Agenten fleh Verschyiit d iigelijks j ïiJi I behalve Zoii en Feestdagen Eï OON on Iitterc 82 telefoon Intero 82 mÊmiÊmmammmmBm mtm zafi ate voovdleel van het oorlogeiiaar tet men in Duitaohland had leereni huidwuden Op de mllïtaire icoeB sen zuilen even groote econonsisohef euobeeeen volge Ën Westemnann een nationiial libe4 raal waa eer vast van overti gid d men in Pnid0en ook dit jaar nltot koanen bë 0 rlog I Aan het Wateiyk Front llat F r a n s c h e oonwouhiqué vanj 1 16 ljie r luidt In den loop van denl iiad to nteta bèJftngJ ijka voorgèvalj Ion 11 ChanHpagne heroverden Wi met hiliM ranöten eenige YerblnidSngfti loopltT ven ten Coaten van elen w j D lerreiniwinat van de Duits ér 1 1 mmni an Champagïne diink zij zeerli v e aanrvallèn in de teateta taigél ff bcpaajëlo zlcJi lm alo4te lotf ntet Ijin vaorber i te aaijjrallen V pr k voofalg ga4n dfl gewe élg ontpioffinKeni van lïüjnen waarvan ongeveer êriksJijnaaadAl ge DefllniettBgenfléuindteyWagi Oorlog tot Febr manoónvres lie Tolhardenj in htin pogineiea óni f a vrede taa j Bchën de natios ntelleA ih d meeniog dat faet i Dffl nk zou zljiK door edelmoedige f fes een op loBsing te vinden Vfloi de ernstigst vraagstukken die d liMichaafde we4 r ld kent Wy ericeiuMnllJUgt het blad clat die paciüstieohe penttaien kunnen bftzield zijn van de best bedoelingea en dat er by hen Sëeh persooniykEJi berekening in ït sjpC iS Zy taoesten echter na het 4iafi in yan al hua pogingen tot toenadlnhiï ïjtot de ove i tuiging komen d lpmi standpnutt dat er GeallteerdaR t kan Geeii vredBj noch wapbBitlJttaihd besluit het blad noch eeuige hemiddöling maari de oorlog tot het hitwste Zoo besohouvdt men de ui0 a in de landen der GeAllieerdeiir Wa tAfler men zet ande zal beschouwen zal het zga nadat onze legers huii taak hebben vervuld en Oostenryk én Daitschland erkend zqlle o ovfm tot de lialk n9tat Mi in handen heb Öen terwijl bdoofd warf dat de Ge aliieer len in lïorten tijq in aee ge dreven zoiidën woirdlen iNu zijn tweö maajuien voori lJg 3giaan aadiejonover winaiielijke leg rs der penitralen begonnen nog niet een qen AanfV l Töc koaten dieze niet j verwezerilljjttei plaiifhCTi nog bntzagK elt ke oflerö in lt venH en g d De vOTwachte grpote rèfliultfllcfl bleven nK hetgeen die mpepJng van lien sohijnM jte beveffügémJ ie vertclalon dat drf Centrale j Mo f endhed€ n liun kr chT ov r hèel Eu Bé 0 H olk begW te Ib ipen dait welke Möultaten xf den fjltaïkan nog behaaMïï jniogen worden oorlog iviiït ta Jftelgrailin kan ge vPonnen woè m er EngetóTid èn Frenkrjjte niet Je Copwiiiitln dfpBl of op dmlml kan kunne l wordleitlten ondier gie biuöht De lindl ov wünmng vAn d n grool en ooïliog w lfeifl e ooit gevoerdï weWl kan ei l veArcgen worden inl No r t nki jk 6n BeIgiio geleken bij de vorige Een vergelijking mat Berlijn wij uit dat daar de prijzen der ievedo niididelen 83 punten ol pCt hooger zijn dan in Juli 1914 te Weenen zi fl voering i riJ en 112 punten of 9 pCt hooger d lni Juli 1914 1 jïe brand In het parlemeulsgieboaw Ie DitoWa in Canada Gewapaide koopvaantóre K o Keuier telegram uit Wa lhiiig f ton oMldt iüen hooge regeerineaambi teim v deelt mee Ut V M zolleui an de entente binjien de greiuaen yan baar recht onder internationale w i de bewapening van koopvaantt 8ché en voor verdedli0ing tóeetaan Het gaat derhalve niet om de vooriwaarden weUce ter zee beAaan Inrj dien de Enteate mogeiMlhedi weige ren den raad de koopvaan iijaohepei te ontwapenen op te volgen kan de Amerücaanisohe HegeeHfai daarom liogs niet zijn gioedlceuring van de Duit t eohe plannen gewapende koopvaar der0 te torpadeëren uitspreken Del regeering maakte bekend dat zij zeli geen plan heeft de wet inzake dKf bewa peBdng van koopvaardiera te veri anderen hetgeen naar zij erkent nlea zonder alle betrokken mog ndheile n kan giescbieden maar H kan haai instructies aan de liavenauitoiiteiteïherzien en toestaan Schepen te klaren weKe enkel voorzien zijn van kanonnen van een kaliber dat eoikelïvoor verdediging Voldoende iA j iii r i Het Griekeche leger Uit Salondki wordt dd 16 Febr gemeld Het Ie Griekeohe cavalerie regiment ondftr aanvoering van Prin Andrew verliet hedenochtend deetad met beaiemniing naar Athene reiuitaat diai de Bftltj ele kraters en epjtaleFr ni nt bezeilen VoWehi linévn be lragen de I ujt4 en mlnöten d helft VanJ glibrachbe elfeolief e ótlenei der Duilialcfcer ön niet deterrelniwlp l mterdfe de etrijcBcra Jht dten Uit Ottowa in Canada woi lt dd 16 Febr gemeld BIJ hel ondenodi naar den brand in bet paiiMUMi bouW veriLlaarde de oommandiaait van de brandweer dat naar zijn mwnliig da brand i aangestoken dneUde meening is de heer Bprouile de voorzatter van het OanadeeBohe hnj toegedaan Hij verklaarde dat toto hij voorzitter was hij waarsduuwinr gen van buiten had ontvangen tegen plannen van brafidUichiting tti gelastte toen nauwkeuriger toezicht in t g banw en beter beveUlgibig tag w brand Zijn bevelen werden ecbMr niatultgefvoerd A ii Itei Z OoftelQk Fiyia j Het ServiÉ Me leger j Uit Pariis wordt e möldldd 16 Fdbr i Tfljen de Ts ajr bericht kreeg dat bet Servisiohe i g er buiten alle guyaiar wa dank zi de FranB e reg rin öeinide hij ftftn I oincaré om hém ge i hjk te fPES en nwit de aan Servië veïi enide hulp d t zpo wreed bezocht is in dan heidhaftig n strijde It iWft de ge leenöc bappeiijk I viiftnd f President PoJnóaré aniwooitüdie Oiifiie militaire en martieme aidiee j Ungen die in overleg n dè Engei liohe jen ItaJiaaos he nKiriiienie auto riteit n het Serviécfae le gefcoel redklen zullen ze r gevoeUg zijn voo r uw gelukweoisif eai Frankrijk iö er IrotHcb op er toe t e hebben bijgedra gen de dappere troepen te redd n uiie iijdielijk ppeeten zwichten voorï den niwneriek sterkeren vijand maar met de geailieprdlen aulien Bamomwer ken ter hevi ding van hun vader maar Piü I lif onnpn cQn Aao het OostetQIk frbtit Een HoD aar oprctec Dq Moroiing P oft publiceert lUt LöndeiË wondit eomoLd een keil van een Hongwapsche afg Vj digidé te BoedbpeM waarin verkla i rdt wv i dat het g KnMkk lijker i jid ï n0eii Kb et Fmn be ntipattile ei de FTanae nUpathio of baat tegen Pralen te vexandieren dan eei Hongaar in een Duitacher te h erMhoppen Hon rije zal zijn natie uaal Icarakter han aven en eveninin ondier Duitsidien iavloed komeni ale Hohconen onder OöstewriJkBohien E oorïog brak uit en het heele lanx i oei vreeeed e offera brengen Hettontwakerr uit dten oorlogBroeö èal ont j zettend zi biJnA amdieiftuilf fi lU l oen van te befft Hongiaar cbe sioldi ten 91 doo giewoiMll of genraogenJ I e ftoi log asten op Hongarije ge l ladieti b iloopM bi na lo iwlianl krotoen Ais wij badeokeo dat t voeif den oorlog geea laioid in Bim pa mee hoqger beiaatlng w a dian Hongarije èaX de zoo jriiW beloofde overwionin er nog niet W wanneer do milliarden w k de GealUeordiea voor den vrötïe nKoeben betalen ontbr dten Injdten 4 integriteit van helf cfuizonid jaao ude gebied cmdlekrooi van Str St phktVud in g evaar komtj d n zal het ontwaken uitd tzenidroon vrëemlijké geivoligen hebben r Er iMBtaat geen twijfd dat Eng i land en Frankrijk nog den aleuteU Grieameel in laattivan vleeioh in DHÜuUluid I De Doitsche bladed zeggen dat inf Duitschland vqortd tad over hetï gebrek aan grienn ËciSrdt geklaa d j Dit is niet zoozeff lHit gevolg vani vermindering in de prodnotie dan welj van bet tot bijna het dubbele gestegen verbruik Griesméel wordt nL veet gebruikt als voedingsmiddel op dei vleesohlooW dagen om het vleeeoh te vervangen Duitaohland nithongeren Onmogelgkl Uithongeren van Duitschland A onniogelijk dat was het motief waarop alle redevoeringen in den Fruisischen Landdag bü de tweede lezing van DnitxdUand gebonden warea geboawd De conservatief Höach waa evei overtuigd dat Duitaohland eindeiyki overwinnen zal als Kitchener van he tegendeel Hij voorziet rijken zegen voor zijn land na de tijdielijke opot fëringen Daarom door zetten Dé vrijzinnige Hoff meende diat een gebied van den L vaiit tot del Noordzee van Dunahurg tot Osltea j de onjnogeiijk kan Worden uitg hon i gerdi De vrijialniiiiige oonSerVatief Oerbsenr ill i itiail In Amerika Qréote brand te BrookmAi De stoonxKhepeo Botton Oaalto en Pacific behoorende aan da Caeltle lijn benevens een 20 tal kMnere Wbefien en een angevaer 00 voet lange pier te Broofelijn door brand vernield Men houdt er voor dot de braixl is aangestoken De brand brak op de kadie uit waar d sciispen voor anker lagen oa lading in te nsinen naar Wladiwostok De Snelheid waarmede dè vlastamo om wik heengrepen nocdsaakte aan lOO tal personen over hoont Ie apriugen Van de Booton Castte wolden 26 man vermM De echa prordtop meer dan 1 nrfllioen doUl Résctuit stt SlTi iXXQasi IftXxA Koninklijk beaoek aan de Hooldsiad Men meldt ons uit AniBlerdalan Olslennidttaig te 1 uur zijn U M de Koningin en het Ptinse Je ten aaiiefcbouwe van een talrijk voor bet paleis verzametd publiek tot het maken van een rit naar het didDtstbiJgeiegen ondOrgeloopeD land uitgereden Vooraf ging een taxi waarin de inspecteur van do afdmllng Voerwezen de heer Bakker en een tweetal rechercheurs dan vplgdie de Hofauto miet den KonlnkÜ en S uidaardl waarin H M en Prinses Juliana en freule van der Poll waren gmtten en in de tweede Holauto zat Jhr Hooit Graafland adludatnt van da Koningin Een bank krach in Duitodhlaind Een Hava elwram uit Bazel mefdti dd 16 Febr Naar gemeld wordt zijn 3 gróote banken in Zuid DuitdcÉi i land failliet verklaard eo bedraagti het pauBief 630 millioen r Duizen den deipoeitohouderft zijn geruiueerd in den Kaakasas I De verovering van Erxeroem Uit Petnogirad wordt gemeld Elentei gratA van dén ondflfrkoning van KaukBtEtië meldt God verleende aanj dte dapperft troepen van het Kaukatfiaöhe leger een zóó grooten steun datr ËrzeFoeim na een vtorioaanval zoiwder weergia welke vijf iagein dtour de wetrd genomen Ik ben ultennate verheugd aan Uwe KeAzieirlijke Ma jesitedt deze oveo wiQnihig te kuonenf njedlederiem be prijzen dm laveoamiddelen in Sngeland Volgens MMiaUeken di door deni Board of Trade zi varatrefct naar berichten uit Londen m de detaiiprijzen der ieveastaiditelen int dte maand Januari ongeveer nK 1J4 pOt gestegen wat betreft heH vleeech Het sohapeavleeddi vermeerderde met ongeveer 1i pOt in pri het rand vleescb met a pCt doch hel Brit ache vleesoh steeg niet te veel Hetj spek de meUc boter en thee vertoonden weinig of geen wijziging ver Qlane brieven en aaniteekeuing en enf daaronder wae ook de brief van d n geut in va e goedeiren i Sedéri diat oogenA lik h den de gè dachten van HeinsE Werling zicfo uitsluitend bezig melt de maatregelen die mo€ ten dienm om zijn plan te dloen blagen Hoe moedig hij ook was die kracbt om dit plan uit tw voeren zou hcsn ontbroken hebben ate de vrees voor hel dreigend ge r vaar zijne zenuwen niet fcwverawate had gestaaldi Nadat hij dien doode voorziohtigi had ontkieed wachtte hem nogi ziiraar dffle arbeid fflj müest den lioodeinjn eigen kjieeraa aantreden Kofg j vui ttg BondWr oveirhaa ng oifvook het gieoefendMe oog geen aanleldingjtot waaitnouwen te geven Deze arbeid kostte Heinz bijfna eenl umr tijd Toen bij er mee gieréedi wa begaven zijnft k u ten hem plotJeUng zoodat hij eenige minuten nwoflt ruslten Daarna bertAouwd © haji met doodöbleek gelaat ijn werk f Daar lag de mdliloinair in zijnei kleeren mét de bankbiljetten die den maani Taa diwi gT vertoondfen en verfikAeid inlB oi eMdende luinteekeniiig in vari den levende in £ ijn mk Ün kleedde hij fAdb Mven zorgvuldig aan en bekeek tirsh eens In den 8piGg I ette men irlét op d e af ègf uire kletit vhn djn gelaat dan geleek htj aprettend pp den mil t itonair de geH eïrfB wa Zöö groo J dat Hednis Werling zelfs een oogén i blik van den ajpiegel terugdeinSda Tot dusver was alles goed gegaan thans keelc hij in de kamer rond Daar lagen nog de afgesneden haren van zijne kneveie e kondeniWel blijven liggen Wie Heinz gejkend had zou bij den aanblik pn möddellijk de knevels mdasen zoodrat de politie kwam zouden die afge snetden haren de méèning doen ontstaan diat dé ontjagen gjevangene jom niet dadtaülk herkend te wordenals de man die gteterenavonid met den graat in zijne woning was ge gaan zijne knevels had afgëcnipt om zooveel te v liger naar het buiitenland te kunnen vluchten Zoo mogelijk mocat hij nu oadbe nwrfct het huis verlaten Nog voor de laatste maal eene rondgek en in de kamer en met een bode om hulp en bescherming opende Heinz de deur allpop stil de trap af en waagde zi6h op Araat GèlukkJ wa het 0 dat oogenblik daar zeer stil i Hij liep dC Straat ten einde oeg den hóelc om wenkte een huurkoetsiér en liet zich naar heA Koningplein rijdleii Daar stapte hij uit en ging verder te voet naar de Dier j gaardestmat j Toen liij de woning van graaft Ahi ers voorbijkwam zag hij een menige mensohen bij de deiiir a aai i die den moord bespraken en nieuwS j gierig naar het aranbare huls k en i mmLijETOK waarin het lijk van Men vennoopde lag i i Heinz vo dde ilJn hart bijna SW f staan maar hij stapte liaastig voort zoodat eieohts het verward geluid van ateniiaen zijn oor bereikte Enkele oogenbllkken later draaidei hij den keutel om in het aftot dier WO niinfp welke voor Robert Werling ge ï huurd was en trad hel hMs binnïn HOOFDSTUK XXVI Gnsta Hapke gevoelde zich vd etreltt miei op haar gcanak in dlensdiouwbuTir waarheen zij met hare vriendin was gegaan Ten eerste had zij een plaats gdiregen vanwaar men weindg op het toonëel kon zien eni ten tweede zat juiSI voor haar een jonge dame wier hooge hoed haar het uitzioht gelietfl ontnam voor de arme GhMMa die zoo weinig vrije avonden had w as dit duhbei onaangenaaoi Hare vrien n was in belde msddi ten gelukkiger en werd bij eflc volgen toooeei opgewondener en vroo i lijker Zij lachte loid om de grappige gezagden van de spelers en giegeldc ten laaMIe z o luid dktt Gusta haar aanstiet en varzooht wat stUler te zijn daar iedereen naar haar keet Doch nu werd hare vriendin zeer verontwaardigd en vroegi hoe zij zoo ontHMAimnd kon wenm en of Guela haar had moogienofnes in üaate van zij Gusla Van het eene woord kwam hel andere van ketcla kanten kwamen bittere g izeg den totdat Uesje Muller zèide dat Gusb haar mond maar dicht moest houden Dit was te erg verontwaardigd Sprong Gusta op vwiiel den schouwburg en ging naar lulls Het was halfeU toen zij den ateutel in het dot omdraajde voor chtig opende dj de deur van de hui kamer en keek naar binnen De kamer was kond ZIJ Slak de teni aan en zag rond alles was nog zooal zij het vóór eenige uren laad verlaten Zij ging in de keukan al les was sm Met een diepen zucht dealend aan den verioren avond waarvan zijzloh lioolveel genoegen had vfK if lt U ging zij naar haar kanmtje om bare Zonilagsctae kleeren weg te bea Zij luisterde ol mijn ser Warling nog hoorde zij lioorde nieW do door een roet pnder dedeurzag zy Hcht Hij schrijft nog dftcbtze Ze ging weer naar beneden en wilde de kachel aanmaken zoodat tante nletó van haar uitpmn zou heiMrken toen er zoo heftig werd aangesMield dat zij van sOhrik den lucifer uit de hafld liet vallen HaiiHd wi kan dat zijn Dat kan ze nog niet we en Zou er bezoek konwaï Gdaiiklg datikwatr thuis ben Wordt T rTo èd