Goudsche Courant, zaterdag 19 februari 1916

Drinkt VERZIJDEN S KEIZERINNE BITTER centperö 19 FEBR 1916 NUMMER 83 ALGEMEEN VERSPREID 2e JAARGANG OPLAGE 1400 SPECIAAL INGERICHT voor alle soorten HANDELSDRUKWERK Prijscouranten voor Meubelfabrieken en Neringdoenden Fijne Illustratiedruk gewoon zwart en duplex Rekeningen Nota s Kwitanties Gelinieerd en ongelinieerd Postpapier voor Schrijfmachines Wissels Enveloppen Circulaires Adreskaarten Reclamekaarten Briefkaarten Berichtkaarten Adreskaarten Orderboekjes Wisseladviezen enz enz VAN ALLES MODELLEN TER INZAGE CONCURREERENDE PRIJZEN STIPT TIJDIGE LEVERING STEED HET NIEUWSTE zoowel in papiersoorten als in uitvoering BELEEFD AANBEVELEND DRUKKERIJ HERMAN MATHOT UITGAVE DRUKKERIJ HERMAN MATHOT VERSCHIJHT IEDEREM ZATERDAGMORSEH Verslagen van vergaderingen BERICHTEN enz kunnen gratis worden opgenomen en worden Ingewacht tot uiterlijk Donderdagmiddag 1 uur ADVERTentiën tot uiterlijk Vrijdagmorgen 9 uur Advert en andere stukken moeten onderteekend zijn of van een bekende vereenlglng uitgaan Ingezonden stukken worden niet opgenomen ADVERTENTIEPRIJS van 1 5 regels 35 cent ledere regel meer 7 cent Bij ABONNEMENT om binnen één jaar te plaatsen gerekend vanaf 1 Juli 1 Oct 1 Jan of 1 April 250 regels 6 cent 500 regels 5 cent 1000 regels 4 cent en 2500 regels of daarboven 3 cent p regel Dezelfde advertentie voor 3 x opgegeven wordt 2 x berekend ADVIESBUREAU J L J M4STINK PIERSONWEG 4 Park bij t Station Telefoon Nr 348 GOUDA belast zich met behandeling van en het geven van Advies in Burgerlijke Zaken opmaken van Akten en Contracten uitvoeren van Taxation en Opdrachten voor Aan en Verkoop van Onroerende Goederen plaatsen en bezorgen van Soliede Hypotheken en Credieten sluiten van alle Assurantiën bij Eerste Klasse Maatschappijetf bf op Beurspolis 373 Matige Tarieven Lage Premiën Te koop een nieuwe gesloten Handwagen zeer geschikt voor kleinhandel i r Adres te bevragen tonder het nummer dezer JÜLIANASTRAAT D 9 advert a h bureau v d blad 3ao C P VANRHIJN Goed drukwerk is een machtig reclamemiddel Slecht drukwerk bewerkt het tegendeel SALON VOOR SCHEREN EN HAARSNIJDEN J MODEM MGER1CHT Motorboatdiens t WADDINXV EEN UTRECHT Voorloopig weder TWEE HAAL PER WEEK geregelde dienst 37 Vertrekt Maandagmiddag en Vrijdagmorgen vroeg Opgenomen in het Geïllustreerd Familieblad Yerkrijibur bij d J Uitgever van deze Courant 45 cis mr 3 widen Ir p post 52v cu Verschijnt w e k e 1 ij k 3 Een schat van Illustraties geven een aatsctamllli Mi van het verloop van sX den Oorlog De ge inge prijs zal voor geek onzer lezers een beletsel iü on in te teekenen KENBrUET a 9 OS 11 o JS s 2 tl rt w B 8 u M O o R Al ill Ö o 8 S s a a o Ond g Uek ndt went cht reisgeld to ontvangen 6ETILÜ8TREERD FAMILIEBLAD Uftn den prijs tub 4o Ct p f 8 maanden TToonpi AAi NjUkK FÏOEPKMiBBS I ♦ P tUTTftg 5 GRATIS S 4 IA OPPELAAR TELEFOON INTERC 33 y Post en Telegraafkantoor WAD D1NXV EEN DIENSTREGELING Het kantoor is geopend Post Telegraafen Telefoon alsmede vooP aangiften Ongevallenwet op Werkdagen 8m a en 2a 7 30a Spaarbank ft la en 2a 7 30a op Zon en Feestdagen 8m 9m en lo 2a Voor Spaarbankzaken alleen 8m 9m geen Ongevallenwet Postwissels quitantiezaken en overige Ongevallenwet aangelegenheden alleen op Werkdagen Qm la en 2a 3 30a Buslichting aan het kantoor Voor de richting Gouda 6 m 9 55 n 4 30a 8 30a Zondags 6 m Voor de richting Boskoop 5 35m 8 m 11 35 n 2 55a 6 45a Zondags 8 m Alleen pakketpostzending bovendien richting Gouda des nam 7 uur Stoomboot VOORUITGANG UREN VAN VERTREK Van WADDINXVEEN naar GOUDA Zondag v m 8 35 n m 1 50 en 6 50 Overige dagen v m 7 05 en 9 20 n m 1 50 en 6 50 Van BOSKOOP naar GOUDA Zondag v m 8 15 n m 1 30 en 6 30 Overige dagen v m 6 45 en 9 n m 1 30 en 6 30 Van GOUDA naar WADDINXVEEN en BOSKOOP Zondag v m 10 30 n m 5 en 10 Overige dagen v m 8 en 10 30 n m 5 en 9 15 LOSSE NUMMERS van het Geïllustreerd FamiffSblad zijn iederen Zaterdag verkrijgbaar bij den besteller van dit blad a 4 cent per nummer Abonnementsprijs per 3 maanden 45 cent fr p post 52 a et LOSSE NUMMERS van Het Nieuwe Modeblad zijn aan het bureau te bekomen k 15 cent Abonnementsprijs per 3 maanden 75 cent fr p post 85 et OFFICIEELE KENNISGEVINGEN De Gemeente Secretarie is op werkdagen UITSLUITEND GEOPEND van s morgens 9 uur tot s nam 1 uur Kostel ooze Ine nting Burqemeester en Wethouders der gemeente Waddinxveen maken bekend dat op w dag den i Maart a s des i middags Donder r 2 voor te rcSjSjr uren de gelegenheid zal zijn opengesteld tot Kostelooze Inenting en Herinenting van de ingezetenen die zich daartoe J Raadhulze aanmpIHpn ten huiw van den Heer j Bruins Slot Voor eene juiste vermelding in de vaccinebewijzen van de namen en geboortedatums der kinderen is het gewenscht dat bij de aanmelding worden medegebracht trouwboekjes der ouders of geboortebewijzen der kinderen 427 Waddinxveen 16 Februari 1916 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester A Kreupelino Van Dort Kroon MILITIE EN LANDWEER De BURGEMEESTER der Gemeente Waddinxveen brengt ter kennis van belanghebbenden dat UITBETALING der vergoedingen voor de gezinnen van Militie en Landweerplichtigen zal plaats hebben op Zaterdag 26 Februari 1916 des morgens tusschen 10 en 12 uur Zij die door ziekte verhinderd zijn de gelden in ontvangst te komen nemen worden verzocht hiervan tijdig ten Gemeentehuize kennis te geven terwijl degenen die verzuimen het op de daarvoor vastgestelde uren af te halen worden verwezen naar den daaropvoigenden betalingsdag Waddinxveen 17 Februari 1916 4ae De Burgemeester voornoemd VAN DORT KROON Vordering van Honden De BURGEMEESTER der gemeente Waddinxveen Gezien de mededeeling van den GeneraalMajoor Inspecteur der Infanterie op last van den Opperbevelhebber van Land en Zeemacht dat ten behoeve van het Leger Honden zullen worden gevorderd Gelet op art 32 van de Wet op de Inkwartiering enz Gelast de te Waddinxveen wonende houders van Honden om alle honden van het mannelijk geslacht en met een schofthoogte van 65 cM die in hun bezit zijn ter keuring en vordering aan te bieden op Maandag 21 Februari 1916 des namiddags te half twee uren bij het plein dar Openbare School aan de Brug alhier De goedgekeurde en door het Rijk gevorderde honden zullen op een later te bepalen uur en datum moeten worden geleverd aan het Gemeentehuis Alsdan zullen zij terstond worden betaald Waddinxveen 16 Februari 1916 8 De Burgemeester voornoemd VAN DORT KROON Art 41 der Wet Die eigendunkelijk nalaat of weigert geheel of gedeeltelijk te voldoen aan de vorderingen hem krachtens de Wet gedaan of voldoening verhindert of belemmert wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste vijf en zeventig gulden PLAATSELIJKE BERICHTEN De Heer J A van Enst onderwijzer alhier is benoemd tot eerste onderwijzer te Rhenen De uitslag der gehouden Damwedstrijd op Zondag 13 Februari 1 1 tusschen Excelsior van Waddinxveen en D C S van Den Haag is als volgt Excelsior D C S E J de Jong 1 1 J J Kemmers C Breedijk 1 1 F S J Rickard A van Eeuwen 1 1 C J Hinfelaar Jr A Blonk 1 I J de Nie G J Barbier 2 0 C de Nie H den Boon 1 1 J F Barbier C van Eeuwen 1 1 C Spoelder A van Tol 0 2 J Vecht C P van Rhijn 0 2 J C van der Klein G Th Meuleman 0 2 P de Jong 8 02 De Competitiewedstrijden zijn hiermee afgeloopen Zondag 13 dezer des morgens ten omstreeks 8 uur werd bij Kiiometerpaal 34 langs de Staatspoor onder Waddinxveen door den diênstdoenden brugwachter W de Kwant gevonden het lijk van den hem bekenden Abraham Cornells Hoogendoorn onbezoldigd Rijksveldwachter Jach top ziener wonende te Gouda Aangezien Hoogendoorn daar goed bekend was wordt vermoed dat hij voor de trein komende uit Gouda heeft willen uitwijken en toen door de Operatrein komende uit Den Haag is overreden Het zwaar verminkte lijk dat bijna geheel vermorseld was is met een wagen van de S S naar Gouda vervoerd Op verzoek vestigen wij uwen aandacht op de advertentie betreffende de tweede winterlezing voorkomende in dit blad Stct no 39 bevat een Kon besluit waarbij is goedgevonden en verstaan te bepalen Tot en met 31 December 1916 zuilen de bij Kon besluiten van 20 Maart 1915 Staatsblad no 158 en van 31 Maart 1915 Staatsblad no 174 ingetrokken zilverbons van f 1 van f 2 50 ouden vorm en van f 5 ten kantore van het Ministerie van Financiën te Amsterdam tegen wettig betaalmiddel kunnen worden ingewisseld Burgerlijke Stand Waddinxveen van 10 tot en met 17 Febr 1916 GEBOREN Coenradus z v W den Boer en C Compeer Cornells Arie z v C A Kramp en J Bos perrit z v M Huizer en H M Vat Teunis z v J Klootwijk en M Beerits Wilhelmus Johannes z v J C Moons en C A van Kats ONDERTROUWD M van Velde en M den Hartog T M van der Meer en M A van Pinxteren GETROUWD J A Rietveld en P Verkerk OVERLEDEN Pietje Hogerbrug 43 jr echtgenoote van F Me id er wijk Johan Nicolaas Nellestein 44 jr Abraham Cornelis Hogendoorn 47 jr echtgenoot van G L Ooms Martina van den Berg 73 jr echtgenoote van J de Bruin Engeline van der Linden 39 jr echtgenoot van J Goossens Willem Verblaauw 40 jr echtgenoot van A Hol