Goudsche Courant, maandag 21 februari 1916

HEUeUaarganga o 13018 ONTVANOEN Nieawe ProimendABten SehijQes Appelen en AbrikoEen o T CREBAS be Verklaring van aansprakelgkheid van den kaasprodaoent tagenoverden kaashandelaar sooals die is vastgesteld door de Ned Vereeniging van Kaashandelaren ie m boekjes van 50 tuks i 25 cent en van 100 tuks i 50 cent voorhanden bg de DRUKKEHU A BRINKMAN ZOON MARKT 31 p r Bg bestelling van minstens 50S Verklaringen ineens worden deae zonder ex kosten met firma naam bedrukt 20 Anton Coops Drogist Wydstraal 20 Tel 328 llhmnniilisliwattMi ThermoBinawiitl Fermanwuttan 10 FirmaC SMITS Schoenhandel Kleiwegr 4U èouda Opgericht 1879 1 HET AMËS VOOR lEDEREEJN Iej d6Wecl E Alter 269 GedeÉpte Gracht 269 I DEN HAAG geelt de HOOGSTE WAARDE voor Gedraffen Heeren ea DamesUeeding Koopt g heele of g eelten van Inboedels I Is ook naar buten de itad aan hub I te ontbieden I Bneven worden vergoed I Lets V p op WAAM en ADBBS VT Uti dtWed E ALTER I 869 Ged Gracht 2 9 t OEM HAAG Abonneert l op dit Blad a LOOPT uw KAM WEG MET uw kregen waarbij door een of andere toevallige onietandigheid Werling a bockielingen legen den graaf aan hel llrbt waren gekomen en toen in woeile onéstoken zou Werling dan den graal een slag moeten gegeven hebben dia den dood bad veroor zaakt Daarna moest hij dan het lijk verborgen beMien om bij IJn vlmJit aoovael mogelijk vooM iiOTig op do polatic te hebben Dat Heinz dazen gcticelen da met van 7ich had laten nooren versterkte HoHenbeng in het geloof aan de schuld van den gewezen tu hitfctilsbo Jiollenborg besloot GoMsleln te gaan spraken Dat die brKve man een lovenaverzakerlngpolls van vier honderd duizend mark van graaf Ahlers m baalt had zou de polllii spciKg genoeg weien en welllr lit 7ocht zij dan verliand tueisGhen daze onsHandigtieid en den moord OoIdBIMn had reedb volledigo inr liohtiqgan ontvangen toen Hollenberg in zijn kantoor verscheen In de oditendfcladen waren alle bijzonder hedtffv vermeld en daarenboven gaven zij nog eone mododecling vooral van belang voor hen die bij den moord betrolchen arep CWeMl vervolid A Dienstaanbiedingen hJbben in da fM4 mietmê gr D u UTCrtfiüéi kMin sleekto ki nwaltkeltUig 1 6 regels f 0 86 voor elke regel maar 6 oenta Opgaaf utaliutend aan hetBnreau DHMTHOUDERS Gouda AOTON X OPS WgdstrMt ï Schoonhoven A v ZESSEN Knmpen a d Usiel A OROENEVELD L Zegwaard A OOSTBRLmO 68 Cole s Wonderzalf Cole s Liniment voor Rheumatiek Drogisterij Westhaven 11 WOLFF k C Lijden au Astma Broncliiti Influenza Slijm en Kinkhoeat heeachheid keelpijn caUrh hardnekkigen hoeat of verkoudheid WILT GIJ KRACHT bezorgt U dan QEZONDHEID Koopt heden nog de beproefde ABDIJStROOP welke de vaatzittende ilgm zacht ea pijnloo verwgdert en daarmede de ziektekiemen doet verdwenen Dan zal de hoest bedaren en zullen de benauwdheden verdwnnen waardoor gU niatig kant alapen Dan zult gg ongetwgteld Uw gezondheid tegemoet gaan en weer krachtig worden De ABDMSIROOP kan aan elk kind grgsaard of volwaitene gegeven worden omdat zt gMn achadelgke bestanddeelen bevat altgd vernachtend en oplossend werU Prüs por flacon van pi m 2B0 gram f 1 05 van pi m 660 f2 06 van plm 1000 gram f 3 66 Kisoht rooden band met ooce handteekening L I AKKER Rotterdam Alom verkrygbaar 102 JlUiÉilkcFÉiiktDlVesainiUuVonKnter OPOEKIÜHT trM Tocdert tM i t mot de auivfre murwe LU ZAADROEKE merk STSR en W L ÜS n SOYABOONENkOCKEN mark W L Uitaimtende door hoog eiwit en TOtgehalte es groet voedingiwaarde jfctwlMtttoma ParU 190p Venen 6oud H MedaiUM I Adverleert in dit Blad Vital MorrijIEl r v man mt 14 Onbetwistbaar het beste en goedkoopste oiotorrqwiel Wearwell RIJ wielen lUi nil liiriijk tt lu il prjji 4 rt V W T ADB DE GIIOOT Kleiweg 79 tiOLDA Prijieoaianten gratis IMPORtEURS EfEBB SIEBOL Amsterdam t 5K POOL S TAMDMIDDGLEU yn de beate en oedfcoopale staan onder voortdurende scheikundige oontrAle a worden sinds lÉM door Kederlandsohe Tandartsen en doctoren sanlwvolen Chemische Fabriek l POOL Zombi Amsterdam WOTeMtmtooaatallInt QBNT I Baltm s ae Ha lBt Md eer Jary xr BON pMtOKNtSopileGOflBSeilECOyiUNT Alt Abowè op de GOUDSCHE COURANT wenscht ondergeteokonde geregeld na uitgaaf ontvangen te beginnen net 1816 HET STEHOOIMriSOH VERSLAB 1llmd llnfl n v t ll ni Omm mmHnuM wan fiandak i I t vergoediag van M cents per kwartaal by Toormtbettlu i I aa9 tt WoonplutB GowoA Febraari l l hRH lil hÉÜ m f Éisüliplijk Ritin 1 Keizeraracht 153 Amsterdam TeL Interc Noord 10780 I Afd Schrifteiyke Cnrsosaen I CURATORIUM Mr Dr C P SCHOCH Prol Dr H D J BOOeNSTEIN I Dr n C PRINSEN OEBRUOS Jkr Mr L H VAN LENNEP Onder leiding van bekende Leeraars organiaeeren wg 120 acbrifteiijke Curaussen als volgt verdeeld A Handelswetensehappea 32 cursussen Boekhonden populaire leergang en examen curans Handel I rekenen Handelscorrespondentie Nederlandsch Fransch Dmtsch Engelsoh Zweedsch Russisch Spaansch Maleisch Handelsreeh I Handelsaardrgkskande Handelskennis Warenkennis de Technie I der dmmistratie de Techniek der Bednjfsreclame de Technie I der Etalage Stenografie Schoonschrgven Machineschrjven N B Spocialo laoifaasoa voor da praktl k dlploma s B Talen 24 cursussen I I Fransch Duitsch Eogelsch Italiaansch Spaansch Deensoh Noorach Zweedsch Ru88isch Maleisoh Latgn Gri6ksch E8perant I I bovendien en Cursus in de Algemeene Literatuurgeschiedenis I I NA BI H 4 ro Cursossoa voor kat Staatsoiam i OadaTalan A oaB I C Exacte Wetenschappen en Techniek 16 cursussen I I Wiskunde Scheikunde Weer en Sterrenkunde Werktuig I I kunde Eleotro Tecbmek Lgnteekeneh Heten en Teekenen I I Vak Duitsch Vak Engelsch I I D Ontwikkeling en Bcsclaving 30 cursussen 1 I Algemeene Ontwdikehne Algenieene Besobaving Psycho I I logie Sociologie Logica de Kunst va het denken Rhetorica d I I kunst om zich uit te drukken Aestbetica Uu iek Mnziekgeschie I I denis Harmonieleer Bijbelkennis Gezondheidsleer en Sexuoo I I Hygiëne Schrijven zonder fouten een goede Stgl de Verbeterm I I van het Handschnft vlug en goed Rekenen Bibliotheekweze I I Journalistiek Herhalings Onderwgs Uitgebreid Lager Onderwg I I Fröbelen Slöjd Spelleiden Dammen Schaken Fotografeere 1 I N B Ds Carsasnn Harhallnfsa darwl a aa U L O oiavsttWi Walaf I I s vakkoa I I E Opleiding oor een acte L O 4 cursussen T t 1 I Fransch Duitach Engelich Wiskende i i I I F Opleiding voor een M O II cnrsnssenjf l 1 I Nederlandsch Fransch A Duitsch A Engelscb A Oeschie 1 I denis Aardrjkskunde Staatsinrichting Staathuishoudkunde Wi I I kunde Boedhouden Schoonschrgven I I O Cursussen voor de Vrouw 5 cursussen 1 I De Techniek van het Hmshonden Kookkunst Bi Voeding I I leer Linnennaaien Kinderkleeding Costnnmknippen en Cos II tuumnaaien 1 I H Opleiding tot Ambten n Beroepen 7 cursussen 1 I Postale Aardrgkskunde Opleiding Hulptelegrafist en Kan I I toorbediende P en T Opleiding Kommies bg de Belastingen 1I Opleiding Handel Opleiding Techniek t I N B Bahalva voor da hier genoMulo ambtaa al boMopoa gakaeUel 1 partllalo opMdlng Surannaralr an Adspiraat Coaimtos p aa Tn 1 I Rllksvanokarlatabaak RllluposUpairkaak Spoorwataa Oei Moato AdinInbtratU Mbilstenas RUksWatarstaat I Van het ondentMnde neme men goede nota De Onrsnsaen duren auottena 3 maanden hoogstens 3 jaar I Normaal lesgeld f 6 per kwartaal I Wekeiyks wordt den le ling een lea toegezonden ledere I les bevat de stof voor de week die m de eerstvolgende l a I eventueel wordt uitgewerkt Fersoonlgk contact tussohen docent en oorsist Leergangen voor beginners eenigszina gevorderden en meerI gevorderden Speciale repetitie cursussen De examea cursussun I Worden gescheiden van de populaire leergangen die men uit liefhebberg volgt I Afgescheiden van de afdeeling Sohnftelgke Oursussen is aaa H het Bureau een afdeeling verbonden voor Adviezen inzake Beroepsketiie H lodor dio sleh voor oaaa scbrlfltolljka Curaaasoa of voor oaso Ba roopsadvlaioa latorasaaart vraga zonder ilch ook naar eaaisszlas ta vsrbindsa as fratlB prospactus dat aUa verdara biiioadarhadaa bavat KaKO SffHAAR KOKO DOXT HKT HAAK OROEtlN OAAT HIT UITVALLEN TIOEN VnsTEIKT DE WORTELS nCLMR ALS MISTAL BEVAT OEEN KLSnSTOr OUE OT VIT vianisscHCNV voo de Mormmm Kocr HIT VAmaaa vam aw MnonT or oo n i rausi n avs a Lsa a a aa p yS Së S i aJBSTi BÏS I 166 JOH QéBEL Jr Pir llIaiïïai g 12T Febriiari I9IB ► V nl wmm ml weH m dT7 eBta34 t5 e bla a Troop © cra cta x paaa strolcoaa VefTsötiijpit dagelijks behalve 7km fen Fei tdagen PRUS VAN HjET AaONSÉMENT Per kwartaal i f 1 Ki Idem franco per pOst l W Met Gelllustreent Kondagdibri t 60 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dageijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 b onze Agenten fen Bodckandel en de Postkantoren PRIJS DER ADIVEJltEffTtÊNVan 1 S gewone regels mot bewy nonnwr f 0 66 Elke regel meer O 10 By dne aelilereenvolgende plaatsingen orden deze tegen twee berekend DmistaantHedmgen per plaatsing r in 1 5 regeis f O 35 bö voomilbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f O Si per rege fi roote letters en randen naar pla a tsruimte I Telefoon Interc 82 T l £ oii Interc 82 tvrva A BRnntMAI EH tOOÏ Bche dmk op de Alhaneeeohe staini men blijkt van groote waarde tezijut Trrwijl het meer tan Zuulm van Dui riizzn weMra nal zijn bereikt en alia vei buKiiiigen die naar Valo a loidvuj algMTOoilei zullen IJ verzamelt ziclj ton Noorden van Ihiraszo de Oo teirrijk hHon aai e hooldinaoht b 1 de Arwii nvier om zloh voor dd veiikro openrtieB voor te bereide i Het Oo lbari Jt aha oonm j nuiu vaa X Ftbr Ixê Ten ZuuM Ooategi van Zatutr jak beaattaii wit efu llaliaanKhe voorwigWohovHisteli Untt Verder zuidelijk naderden oiizd troepen tot in de nAbijfaeid der viji andeb ie linlee Ten Zudd Oosten vaii DunazEo bezatten de aan onze zijM irtnjdBwIe Albauoeeoho troepen m plaat Herat Kawla vroeger ww4 genHkl dnt dezo pUat door de Bu j garen waa vaiipesaterd Eed Voortd wenden Ljiuina en FeA inj b et ld deze ploaiaen werden meer dan 200 gendanneo v ji EMOd FaatA va gen genonwa Krijgsverrichtijipen ter 3See 1 egon de gowAptóde koopvaanlers l ea iiouter tetegl m uit Londeoi uiauil tl d 19 Hobr X e euwej L atmsbe dreigemeaten op net atuu vaiL den oiMWirzeeeGaen oorlog bel tfprckend ogt d Wa8t i aler bal tone diu klaarblijkelijk vaa ons mi wonit veiwacbt dM WilÜrniAa aioil ten op d i tl 4 JleittWlUKmiiiil en op ie voorwaardeoi tioor dat uuwi inatig geacht en dat in k0t aialard geval met de rëchtea der neutrateii geen rek aog zal ei gekoaden jlaii iluilacibiand a whiÉ niagiIngei utoet paal eu jierk worden Bsalatd tiet gaat lut van het etaadpant dmt het recht herft om te overwinsiian aij ual hiet mdoen wij het twamtooo meih allee wat Manen zijn bereik iej zal varaieilen Wij zullen one Xlultwhe voorwaarden wegena dergol lyko b tlr gliiigiea giet laten walgeJ vaUen De gebeele wereJd en dol ueutttilea niet minder dan da oorlogt voereudén zelf krijgen er belang bi dat een Kageanng krachtdadig wordlf aangevat die zijn natmron aldHi ebrik tracht in te boesenen beipau luj waa dit aen vreillUdtng Wil weten dat wij don vi aiMl met in Itet laad hebben dal tiuze troepen op vijandelijk biol alaau Wij hefaben dus hi iwiaiud geen reden om de zakonjxwüit in te aien Kaar helaas beelïhel Duitiiche volk niet bewezen dal hel oen blnneuiaadBchen vijaml kaïi overwinnen die op woeste wijze deii vi lkanhaat aanwakkert en predikt eii fie de bondgenoot van Engeland iii geUekeiv Èngelaad hee t ons opentiijk en eerlijk den ooriog verklaan J hij Kobriukt al zijn maohtssmditeleis om OI10 te banadeelen zijn SoiMpen latt n geen levenamiddelen voor ona kior Maar aan onze kust houdt dd nHtcht van Engeland op daar moei Engeiaind zijn maottt voor zoover d voeding van liet Duilache volk bel tre t atln den Dmtacheft landbouw a 4 taan Vitfe de Duitedie l wlbouwf met in slaat vokloendo levonKniiddeJlen voor de volkavoedüng voort toj broagen dan zoutien wij on hijdsti Irourige feit meetlsv neerleggen Maai onS la van bevo e zijde venzekerd l dat wij voldkienda levauanKktelen hebj ben ja dat wij van aoiainige zoo jala aaniappelen zelle overvioad be zitten Wanneer dus het Duiiactaelvolk nu oog honger lijdt ligt ditfniet aan de Eugeltfohei doch aanjden DuiiacheiL landbouw dmv tijtif hot onze agrariër die den draad op i nemen daar waar Engeland heiAniel verder kan dpinimi en die de Ei J gelsche blokkade pas tot nitwaricing bmtgeu In ooverro rijn onzaa ra riere in de pradijk de boiidgeiiooten van Engeland Hier riep de pre dent den apraker tot de orde Doorr de afi lultlngalmaatregelen van Engeland is Immers een jarenlange dnoomi onzer agranörs werkelijkheid gewor ilcn een droom die zij vroegei heli bon trachten te verwezoolijken door hooge tnivoarreobten namelijk Diutsohland volkomen van den toa voei van Icveuanviddelen af te slui len t I Hofoi herinnerde aan den eiach j door de i oclaai d ocraten van den begliiine af san de regeenng geOteld dat zlj zou waken tegen te hooge opdnjvlng van de pnjzen van levwis middelen De regeering heeft zich daartoe ffledhU aarzelend gezet Da detlijk verhieven zich waaieofatiwende stemmen uit het kamp der agtrl re Het heette dat de pnodnoUokosten niet worden gedekt Hot oude Ued Ho for ging na wat er van die bewering waar waa Hij wees er o a op dat de kuuMnieaiatoHen niet noemene waard in prije zijn geetegen dear boldlsloonen zijn er ook zoo goedalsl niet op voomilgegaan waar het aan arbslders ontbrak beschikte men De Ooriog Aan het Wcstd k fpuA Hot Jransiche namfcMai cosii imimqué van 19 Fobr luWl Ten iwonten van Blangy poojl lie Dujtaoher gWtPeren t geft den arvond kleine aanvallen te doen diewawlMl afgeela en De aadit wa h overige hionit Het t r a n 8 c h e avoodfeoanniui qii4 van 19 Febr Imdl In Artoid tedeu wlj ten J W van heuvel 140 een mijn pnngen onder een voorjuiWprlngend deel dar Doitw eloopj aveik feit daaraoor werd vermeld Om geHohut bewhoot een vijandelijk iii aateiilfhcoloniie benoorden de Aisi ne evenaifi vijandeii ke werken in Luühanni ea waonloor bsand ont stond en DaiWdie loofgraven id iteu boven Elza j Het Duttdohe oömsatmlqué vad 1 Fobr luMt 1 Ook g i terai deiten onze troepari cVoor een kraohhg vuur den anvai ftnallukiiau len de Sn Miea teij utdlooKten van Yparen voorbarcAd den In de streek ten noojden ten nooldKHNSten van Atireoht ini meit f a ha dgr jiat n ev pTaata Wil bezetten een door tot onlploUlnig gobrachten krater U bet front tueBdien de Aisne em Maas had op veisdieidene punten krarhtlg vijandelijk arUlleriervui plaata Tai Noord Ooaleti van Lar4 gitzon in de nabijheid van Altj klrch dtongen Duitache aidkieliuccd in de vijandelijke steUing Uanen ed lUg Ome vliegers deden met succes oareval op hot viiegparii van Abeel len Zai Wa ten van Poperingbe i Het D u i t c h e nmnoniqn van 1 tebr luidt Aan het Y erkan al leu Noorden vaa Yperen werd eei ii ngBl che aldUng over een trouti breedte van ongweer 350 mater ilor meial oihaad verovend Allo pogixi i gen van len vijand om tijdmfl dei napht door een h adgranivlen aati va zijn loopgraven te haroveren nid i lukten Dertig gevangenen viejeo in linze hawtm Ten Zttldan vanIL oo4 ontatoniddm levendige reivechten D vijand drong tot op in rand van een van onze kraters dbor Ten Zul den vaii Habutome Koorddljk van Albert iiAmen wij d naohis iufeei Ti klenn gevecht eetUge Eng tóe4ienj vaugcn Op het oventge front hi den geen belangrijke gpbeurt iu Bei plaalte In een lachtgevecht tenOoWanvai PeroiMie werd een met twee macSiii negeweren gewapaidie EngieiBche twe deicker noergwHloten De liizittendei wcixfen gedood Onze vliegeniei i wierpen bonanen op verecheidene plaati aen aèhter hel andelijke Nooidelijlj front atoniede op Lmnèville Aan het Oostdijk Front liet OoBtenrlikache conunul uiqué van 20 Febi luidt Er v e niieK belansiijk voor liet D u I t c b e coaHnuiuqué vaij m ttlK luidt Oij isawitac e aaij de BereaUiA ten Oosten van Wiaoh new atoElte san Ruaaieche aamva dioor on vuoi ineen DuU che vliegtuigen deden eenaanj val op do poorbaan van Tamopol Am het KaliMuischc Front Het Ooatearljkeche oonamK 1 JB van 19 F r meldt Op he IVroler front beeohoot de vijandedijka irtiNene liel plaatsje Fontanedlo id itc streek van dte t ol dJ Lana ldhot Sugaoagebled werd een aanvadoi Italianen op Collo ten NoordiWaaien van Grorgti afgeèlageo Iibet KarinthUebe greMgebied wenl fa plaatfl Uggowitz Ib het kuMood hevig betfi otein i De ondermaning van hot Ilaliaare he vHtgtuigMkader tegen Ijatbaoh had gitfleren een bedroevend verioopj Het meerend der vliegtuigen werd node bij het g vec tafront tot tei nigkeeren gedwongen Drie vliegtuigen bereütten Laibach en wierpen zonder aicoes bananen in de m i held van het koestaal en op ver Atddiene plaattten in de omgeving Bij den terugkeer vielen onze vlieg tuigen do vijaMMljke aan en brachten het govecht vHegtuig Caprom lot dalen Het Ooatenrijkache oosnsminiqu van 30 VebT iuklt In Judli carië IR onze eHIIng bij Lanlkii a n awaar nKvrUer vnur blootgesteld In het Iskmzo front duren de gevediten voort I Aan het K Oostet Pront Durlzzo bedreigd I Uit Berlijn wbrdt dd 19 lebr gei meld Uit het Ooéfteunjkedhe oor log lper waitior wordt gemeld Thaaa lo de halve cirkel rondom Duraaza tgesJota waaixioor oen concentn lei I over Rinwische krijgagevangenenk wal gewillige en goedkoope arbeddakracb ten blokon Holei behandeUte ver aohiltaide leiven iii fc lon en Iraldhtte onn te tooncu dat do prijs ervan veel e hoog is in vcAouding tot don aattweaigeiv voorraad Zoo iiouiden nog teeds vele girooto aaniapp booren hun produot achter Ookhijian uere lovonamhldelen is meent Ho loi bedrog in hol spfd De Rageoriug behoorde krachtig den besem Ie hantiareiv maar zij staat on ter den hoiHooae Imvlood ler agmrittr Ook In bezette gebloden van Kus ii Polen Heorscht grootc allond Ook in Relgie moet gebMk worden geleden Do DuitBohers zijn voor barbaren uilgenieakt Het Duiiaohe Volk behoort echter niet tot do bar haren en juiSl door dte behawWing van oe bevolking In de bezette ge bieilen kan het dat bewijMn In de colmmseie is gBBeg lge ror den dat ment de landbouw iodluoen ten niet met de zweep naar den akker kan jageti Maar men dwtugt toih wel milUoenen DuUsohets tot het oorlogs ol Men dwingt tl ndui zomlen Duitschers d bescliennende loopgraven wanneer het noodig ts to verlaten en zich in den moorrendon kogelregen to begeven En men zmü de agriarlaehe producenten niet kunnen dlwingen hun akkers te bebouwen In het beiang van de eaewen onzer militairen DuitSi bland staat van Ue landen bovonaaii wat de s lgliig van den loveiisstandaard b freft Pe loonen liotllien dtiarinec geen gelijken tred gelimiden Ei begint weer werkelooe held te heorschen Gaat de dhiurto van de lovenrtiaddêlen nog vorder dan zal de ih éiig tot reinvfÉwiud de arb4 4dors dwingen te grijpen naa rhet ullenito der misdeeklen do staking Don iililen d arbeider u den glods vredo iu flarden voor de voeten war lien Wi doen onzen pUcSit on waar huwen Door den woeker in levonSmldUolen wonli leahie bortikt dat m 8 ieiirtng komt in ons viilk Dcffe rheur zal zich bij voortzatllne van dio polllii vonbreoden en dB groole ranasa van hot volk zal voor altijd erkennen waar zUn werkalijki vl iiden staan Uet in l veu addelea vcaagMuk Dnitmiiland Bij de behandelii van het l vensnuddeienvraagetuk In den l nii aolwn lj n l g ie de aociaefrdam t oraiat Holer hettig tegen de rogecrln en de agrartbr uitvaren Poen van bev oegde zijde aan ho Duitaohe vOik werd medegedeeld du die oogst eoüd anJg ia uitgevallen da het geen honger beboeift to lijden Do DuiiSCho handelsvloot Uit l arljs wordt dd Jü I obr ge mM Do lerops schrijft naar aan leiding van de pogingen iter Duit sobers om de invrijheidstelling te ver krijgen van bun hamlBlartohopen die lil iieutmle havens zijn geïnterneerd Hot IS reilitvaardig dat de sctvade wulke Dultscbiand door de wijss waarop hti iton üiiderzee oorlo $voert luin lU oorlugfvoerenden en ueutrakni FEÜiikiïEVOM aoo a zaak betrokken e worden Ik Haar man fronate btk voorhoofd ei wierp een veelbeteeitenenden blik naai zyn aohoonvader Daar hij ongaamd in diesd tegenwoordigheid iets be 9prak begreep Meily hem en awe f plotBaling Hij vreesde dat zij ir haar opgewonden tooataud zijn voor Bchiift mocht vargoten en den naam Worting zou uitapreken Er volgde een oogenbllk van sülte en de oude SdrwJohet die gevoeldddat liij te veel waa gaf zijne doi4i4ter een kue zeide gioedemtacht enging naar zijn eigen kamer waar hi bij oen pijQ tabak en een atijtgn g o verder over de ontzettoide miadaad kon nadenken Nauwelijks waa Hollenberg mei zijne vrouw alloen of driftig bagoiJ hij Wat heb je aan je vader ge zegt en ze zal ten komsa dat ii kwnaid genoeg Ik zal moeten zegi gen wie die Heinnn ia wamtali de politie dit van anderen vernam sou dat ons In een kwaad Ucihi Stelt len Een dieMtbode kwam binnen ei meldde diat de poliMebeambte er wu en mljnbeer wendcble te preken Hollenberg zond zijne vrouw di kamer uit en de beambte trad bin nen Reede zijn eerste vraag bracb Hollenberg In verlegenheid Zoudt ge zoo goed willen we zen iiHj het adres op te geven var dien imjnheer Helnzen die gireren avond m gezdaohap van graaf lloj Itao AMeie uw huia verlaten heelt ij Zeggen dat hij dien heer met ken j de Dat kon mot Aks de Jonge lieden werden ondervraagd die ooit aan het diner hadden dealgenomen j souden zij zeggen dat Helnzen td eten gevraagd was om kennis temaJ km met graaf Ahiers die een ge adilkt persoon zocht om ham op een wereldrekf te vergetoellen Het zou eei zonderlhi én mdmk maken als Hollenberg daarvoor een g liecl onbe kead man aan graaf Ahlers had voorgesleki Bij kon ook niet best zeg gen Ik heb hem een poeto reatanta geaehreven Na een oogenbhk na i gedacht te hefcben betteUe hij dat hij in dit geval gadwongen waa de waar heid te sdglgen Nadruk T rbodiaa a tesrioiguMlVk séatlSMnzeii beet dijn ware naam is Heiiu WerLing Indertijd was hij betrokken in een zwandelarij op sportgMiied en daar om had bij volgens zijn zeggen zlju luuun gowijzigid 46 ITH Jifl HOOFDS Het benCht van den moord o i giraal Ahler gepleegd had bij do heeren Hollenhérg en GokWedn zee veraehüiend gewaarwordingen gewekt Toen GoldBteln in de krant had gebslen waa hy met zijne gedachten reed bezig om de vlerhoni derd dhnzend inin4c met zijn makkes te deelen doch Hollenberg beke zaak utt aen aadar oaglpnnt Het eerst vernam hij het nieuwe op dentenig weg naar haki Toen bij thaiAwam waa aoboonvader iui l bezig om ingrootd opgewondenheid aan MsHy Int nienwa van den moord made te deelen Melly VeirUeelcle er an O Koert riep zij hem bij het binoentreden tae heb je het verechnkkelijke uauws al gehoofd Die anne graaf AJiiers ia vermoord en d poUlse beait nanwkmnge inlichtingen gevraagd omtrent je vriend Iklaz Warlii herbaakle de beambte zeaihr oenige verwomiering te tooneii dan hebben wij het adres Nu a et ik u eohter iw nog eenige vragen lastig vallen De oude hoer die mij hel eerst te woord heeft ge staan veetetde adj dat ge hier aan hel diner een iilelR gezelschap ha l genosidigd Graal Ahlers en mlinheer H nz n gingen samen weg Wie waren do andere gasten Zoudt ge mij bun naam ea adres eens willen opgeven Nleia Ik was nog pas kort thoH en hij vertelde mij het akelige meuwa Je hebt hat toch niet gez ddat Heiaaen aiet z4 n warenann ia Neen toen ik van dan noerd hoorde waa ik eoo oatateld dat ik daaraan hecdea al niet dacht Ach Koert je denkt ta i niet dat die man iets met den moord heeit uit te staan I O wel neen maar de poMe I ia Mw neweMt zooals ie vader Ht Uii beig vsliesd aan dit verzoek daarna telde hij eok eenige vsagen daar hij gaarne iels naders omtrenit tien moord wilde vernemen De beambte Uet aieh eoMer niet uithooren Hij had geen tijd zeide Mj want hij moest nog meer iiilich tingen inwinnen daar was haast bijen daarom haé hij de eer te giroeten I Heinzen A m t n graal owhaia J q beeft vetMen Hoe ooteeltend Zoodira Holleabarg weer aHeen was tracblte hij zijn gedachten te verza melen m een heUer inrirht in do zaak te krijgen Dat Werling zoo dwaas zou geweest zijn den graaf In zijn algen luns te vermoorden wa muiwtlijks te gejeoven Alleen was Ik mot u s il k niven d t het mogelijk dM iil brW haddenga