Goudsche Courant, woensdag 23 februari 1916

ill D if m m iHiirilnmtllip tlKHIilillri UIT HIT HaOAZUR van N RAVËN8WAAY ZONEN OOHINCHBU Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde paiüjes van vijf Utee en en half en een Ned om i t met vermelding van Nom Bor en Prga voorzien van Hevenstaand Uerk vol I gena de Wet gedeponeerd I f iSich tot de uitvoering fan geëerde orders a p bevelend J C BIJL voorheen J BREEBAART Lz Hinder kunnen zaken BÜUGEMEESTEE en WETllOUDEB8 van GOUDA i Gezien art 8 der Hinderwet Doen te welen Dal ziJ vergunning hebben verleend aan de N V do Goudeche Meohinale Cl E aM iinoerii iddaar en harsroclrtj vertirijgonden tot h t uitbraiden harei garenefhiimerij door iMJbouw van eed espoiliÜB n eens klawzaal en het daann pl t en van 2 eleotpo motoren ven G r K op het parceel aan ded Tnriffingel no 38 aldkair liadlaMraal beiiead sectie E No 2602 Gonda den 23 Februari 1 16 Burgemeeater en Wethouder voffmoemd R L MARTENS De Seotetarl 1 V HEUSDE 22 Febr Zaal Kunstmin Ons Geooegen 8 u Alllanca lran alis Soiree theatrale 24 F r Nieuwe Schouwbm 8 u 10e AbonnenientS voorfltelKnK BalesM Tanockin wil ff i llfa MdadetUiia ta aMfoa ontvaafaa na V ga le i l ag ooBearten venaaksUfoM Uu SU a Osea dan la oai te TwttaldeB Ehotriadie Prakkarg A meanoÊJiB zoon r ooida Ad ertentiëo De Hen en Mevronw KORÏENOEVER Slop bedanken rdot de vele blgken van belangttelling bij de geboorte van hnn Zoon ondervpnden Oonda 22 Febr 16 Baoeken worden bg voorkeur r tvadtt DonderÉtg S4 en Vrijdag SSFebr a t van 3 tol 4 l uur 10 Opeobare Verkooping te GOUDA De Notaril MONTHN te Oonda il voomameu om op Maandag den 28ften Februari 1916 dea avondi ten 7 are in het Schaakbord aan den Kleiweg aldaar in ééne zitting pabliek te veilen en te verkoopen EEN PAND en Erve waarin WOONHUIS en TIUUERWINEEL met afzonderlgken toegang van en naar de straat OPKN GROND en SCHUURTJE met uitgang achter op de ge rialeerde zyi a d Turfmarkt no 67 te Oonda en afzonderlHk opgang hebbnde BOVENWONING no B9 de laatste verhaard voor f66 per kwartaal a d heer H D Schild tot 18 Ootobw 1916 Het pand heeft een Irontbreedte van pl m 7 Meter en een diepte van pl m 37 Metor Kad Sectie B no 630 groot 2 Are 60 c A Se Een ottlanga nienw gebouwd HeerenhuiSy i Ht Erve en Tuintje vóór en achter aao dan Graat Flonweg no 2c t Goada verhnmd a d Heer Wagenaan voor f325 ajaan betalende per maand f 27 09 Kad Sectie A no 4749 groot 2 A 16 o A Se Een dito HEERENHUIS met Erve en Tuintje vóór en achter gejtegen alivoren naaat peroeet 2 verbnnrd voor dezelfde aom en op de fUdewnie a d beer Heerlen Kad Sectie A no 4760 groot 1 Are 80 O A 4e Een dito HEERENHUIS met Erve en Tuintje vMr en achter gelegen all voren naaat perceel 8 ver hnnrd ala voren a d heer Veening Kad Sectie A no 4751 groot 1 Are 86 C A 5e Een dito HEERENHUIS met Erve en Tuintje vóór en achter gelegen ala voren naaat perceel 4 verhnnrd op deielfde viJEe ala voren Kad Sectie A no 4762 groot 1 Are 95 O A 6e Een dito HEERENHUIS met Erve en Tuintje voor en achter gelegen ala voren naait perceel 6 verhuurd a d heer Rozeatraten per week voor f 6 26 Kad Sectie A no 4758 groot 1 Are 99 o A 7e Een dito HEERENHUIS met Erve en Tuintje voor en achter gelegen alt voren naaat perceel 6 voor f836 aiaart of f27 09 per maand verhuurd a d heer Krook Kad Sectie A no 4754 groot 2 Are 13 o A Achter elk Heerenhpia bevindt zich een vr e poort uitkomende naaat perceel 2 en alle de peroeelen 2 7 hebben het gebruik en onderhoud van den weg en de brag naar den Graaf Floriaweg Betaaldas der kooppenningen op Uaandag 27 Haart 1916 Bezichtiging de laatate 2 werkdagen vóór de veibng van 10 12 en van 2 4 nnr en den dag der veiling tot 7 unr mita belet vragende by debewonera 88 Nader onderricht geeft voornoemde Notaria UONTIJN ten cgnen kantore a d Nienwateeg no 18 te Gonda TE KOOP AANGEBODEN een groote partg dik Essen Beuken EN Essen Slieihout eer geachikt voor hootdraaiera Te bevrumi en te zien bg M ZUIDERWIJK te Voorborg 11 Fijne Likeuren WUNIUID FOCKiNK Jlmstenlain Veriirqgbaar 10 Firma A DJUH KMwec OoitdK Tel 87 JJiiÉilieFiiliilikfflllessaBei laulirii OPGERICBT MM Voedert iw Fm act 4e uivtrè Mt rtr LIJINZAADKOEKËK 28 m rk 3TBR a W L 9 n 80YABOONEHK0EKEM mark W L Ditmuitende bXH boog eiwit en vetgehalte en groote roediiigzwaarde Ber ZHploma Parifê 1900 Jlea n Qo tdttt MédailUê km lol hUÉil m IeWaipelijk iiws Keizcngracht 153 Anuterdam TeL latoK Noord 1078 Afd Schritteiyke Cnnuifen CURATORIUM Mr Dr C f KIIOCH Prol Dr H D J BODBMTBM Dr H C PRINSBN QEBRUOS Jkr Mr L H VAN LENNEP Onder leiding van bekende Leeraan organiaeeren wg 129 Khrfftciyke Cursussen als volgt verdeeld Handaiswetensehappen 82 cursussen Boekhouden populaire leergang en exasaaB cnraua Handelarekenen Handelaoorreapondentie Nederlandsch Fransch Dnitach Engelsch Zweedach Rn8aiich Spaan8ch Ualei8ch Handelsrecbt Handelsaardrtjkskande Handelakennia Warenkennis de Techniek der Administratie de Techniek der Bedryfsreclame de Techniek der Etalage Stenografie Scboonschrnven Machineachrgven N B Speclala Uarfansan voor de praktl k 4lploaa 8 a Talen 24 cursussen Fransch Duitach Engelsch Italiaansch Spaanich Deenach Noorsch Zweed9cfa Rassisch Maleiscb Latijn GriekschgEaperanto bovendien een Carsus in de Algemeene Literatunrgescbiedenis N B Blltondera Carsnaaan voor kat Staataaxanea Onda Talen A an B C Exacte WetenKhappen en Tecbnlak 16 cursussen Wiaknnde Scheikunde Weer en Sterrenkunde Werktuigknnde Eleotro Teohniek liijnteekenen Ueten en Teekenen VakDuitach Vak Engelsch D Ontwikkeling en Bescharlng 30 cursuseen Algemeene Ontwikkeling Algemeene Beschaving Psychologie Sociologie Logica de kilnst van het denken Rhetorica de kunst om zich nit te drukken Aeathetica Muziek Muziekgeschiedenis Harmonieleer Bijbelkennis Gezondbeidaieer en Sexueele Hygiene SobriJTen zonder fouten een goed Stgl de Verbetering van het Handschrift ving en goed Rekenen Bibliotheekwezen Journalistiek Herhalinga Onderwijs Uitgebreid Lager Onderwijt Fröbelen Slöjd Spelleiden Dammen Schaken Fotografeeren N B Oe Cnrauaaen Herhallacaondarwlle aa U L O oen attaa aBa la ach vakken E Opleiding voor een acte L O 4 ca i sus se n Fransch Dnitach Engelscb Wiskunde F Opleiding voor een M Oi Il cursnsseii Nederlandsch Franaoh A Dnitach A EngelachA Qeachiedenia Aardrgkaknnde Staatsinrichting S s thaiabbndkunde Wiskunde Boedhonden Schoonscbrgven O Cursussen voor de Vrouw 5 cursussen i De Techniek van bet Haiahoaden Kookkunst en Voedingaleer Linnennaaien Kinderkleeding Ooatnumkaippen en Cos H Opleiding tot Ambten en Beroepen 7 cursussen Postale Aardrgkskande leiding Hulptelegrafist en Kantoorbediende P en T C pleidtng Kommies bij de Belaatingen Opleiding Handel Opleiding Techniek N B Behalve voor de hier genoatude aosMaa of kereepen febealeof partlSala oplaldlnt Sarnanaralf en Adaplrant Conmlee P ea T Rl ksvenekarla abank Rljkapoatapaarkaak Spoorwatea Oemeeata Adniialatratla Mlnlatarlea Rllkawatarataat eaa Van het onderstaande neme men goede nota De Cunassen duren minstens 3 maanden hoogatena 3 jaar Normaal lesgeld f5 per kwartaal Wekelgks wordt den leerling een les toegezonden ledereles bevat de stof voor de week ie in de eerstvolgende lee eventneel wordt uitgewerkt P4rsoonlgk contact taaachen docent en cursist Leergangen voor beginners eenigszins gevorderden en meergevorderden Speciale repetitie oorsnaaen De examen oarsnsson worden gescheiden van de poyuiaire leergangen die men ait liefhebberij volgt Afgescheiden van de afdeelisg Schriftelgke Cnrsaaaen is aan het Burean een afdeeling verbonden voor Adviezen Inzake Beroepskeuze lader dia slck voor oase ackriitanika Cnraiiaaea of voor onia Beroepaadvlacan latareaaeert vrare xondar aich ook anaar eonlsaalaa ta verbladaa oaa tratla proapecttaa dat alle verdere bltzoaderaedea bevat 166 JOH QdBEL Jr Dir n BON VB loorilBOIINESojHleHiCIIECOUIIIINT Als Abonné op de GOUDSCHË XKJRANT enscht ondergetsekende geregeld na uitgaaf ontvangen te beginnen met 1916 HET STESOORJinSOH VERSLAS vaa da Hamlaliagaa van flaa Qa m aawtew B i i l aa Qeada tegen Tsrgoeding vaa 98 eants per kwartaal Vj voomitbetaling Naaai sa Woonplaats floiDi Febriari 1916 H uwe Schouwl3urg Sociëteit ONS 6EN0MEN De Verklaring DoMlerdag 24 Februari 1916 DIE HAQHESPELERS DUARD MT ERKADE INNY Wrede 10 VoorataUing in het Abonnement Oastvoorstelling van JAN MUSCH en NIC DE jONa Er van aanaprakel heid vhn den kaasproducest tegenoverren kaashandelaar sooala die ia vaatgeateld door de Ned Vereeniging van Kaaahandebu n is in bcaldae van StwhOv i 4M t n vaa MM aUkl k 00 oealTDadwi i m de L BBINKMM ZOON MARKT 31 IS beetelling vaa Btiaatens 600 Verklannma inawn worden deze onder extra Jcost Koet firma naam bedrukt 20 BIgspel in 3 bedrnven van LömAR SCHMIDT Aanvang 8 nar preoiee Enti voor H H Leden en hunne hniagenooten 1 1 75 per perioon Entree voor Niet Leden en vreemdelingen f 2 25 per persoon Loge Btalles Baloon Loting der te bespreken plaateen op Woenadagavond 8 nar Entree voor de Galerg zoowel voor Leden ala Niet Leden 40 cent per persoon Kaarten daarvoor enn te bekomen en plaateen te bespreken i 10 cent par plaata extra woenadag 9 Febmari dea namiddaga van 2 4 nnr aan de Sociëteit Alle entrée prnzen worden verboogd net voor Anteomeobten Wm n e r seepte M laawaa b a fct LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR voor Ui la laat Ifc Daar ooi atalllat mtm half II iadlgt kuaaaa ém Msoakera vaa KOKO S HAAR KOKO DOET HIT HAA OIOEICN OAAT VUT nrrVALLEN TtOIN VtaSTMKT DC worrtLS HELDU AIS KaïSTA BEVAT OEEN n EUlSTOr OLIE OP VET DBP4TH0UDERS VElraiSSCHEND VOO DE HOOrDHVI oor Hrr vamjuo van uw DiooiaT or coirmii lasisi w ars a iso m a sjm iiMta l ANTON CX OPS Wijdstraat 29 A v ZESSEN A GROENEVELD Lm A OOSTERLma 68 Gouda Schoonhoven Krimpen a d IJsNi Zegwaard Dienstaanbiedingen hebben in da Oroote Markt 42 ROTTERDAM TELEFOON 6013 6893 EfleeteB Conpons VJIEEMD OELD BUITENLANDSCHe 20 WISSELS PROLONQATffiN DEPOSITO S Qoudsche Courant H Dat wiTcrtMiiêi ktstn sieekU MJ TotroUkctaliig 1 6 regels f 0 35 voor elke regel meer 6 centa Opgaaf nitalnitend aan hetBnrean l ej de¥ed E Alter 269 Gedeapte Gracht 269 DER HAAC settde H0008TE WAARDE voor Gedragen j £ i aB3 T3D A Beerea en Damesldeeding Koopt g heele of gedeeltenvui Inboedels Ia ook naar buiten daitadsaiihiii ta optbiedan Brieven ordaa vergoed Lat i V p op Jf AAM en AJUIMB WeiE ALflR Ged Gracht 969 DEÜ HAAQ 3s n © va ws © aa exteaa ldieTDlsuca vooa 0 o va i5 a © ia CbacL©tx©3K©XL Verschij it dagelijks behalve 2jon én Feestdagen PRHS DER AdVeRTENTIÉN PRIJS VAN HtT ABONNEMENT ro 66 0 10 f 1 251 1 60 I 50 1 90 Bureau Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad dem franco per post AbonnementeD warden dagellks Van 1 5 gewone regels met bewyénummer Elke regel meer j BU drieachteieeavolgeBde plaatsingep warden deie tenen twee berekeiHl DienstaanbiedmgeB per plaatsing van I B regele f O BB by vooniitbeUling elke regel meer 6 ets Reèlanea f O ib per regel Groote letters en raaden naar plaatsruimte aangenonien aan ons TeiBfbon Intero Sfi Hakkt 31 by onie Agenten in Boekhandel en de Postkantoren T l ooB latere 82 TJitgwew Av VXaSMÈJS VS gOOH gw zou stijgen Hij is nog alUjd 10 et beneden het oormale oijtea van 1 86 en de Engetaibe regieering verlangt uiel dat hij hel normale punt zal beitifcea ol daarboven komen om de eenvoudige reden dat Engeland den invoer teganhondt dooiden koers Iets benoden pari te houden en daardoor den uitvoer van goud naar Amerika te belesnmira en Voi gïéijkt men den Engolscben koers met itien van DintBchlanri en Oostenrijk dan riet men hoezeer het Engelaohe krediet gehandhaafd is Het Is bijna oen wonder hoe EngAind na 18 maanden oorlog nog baast bet eenige open gk udland In de wereld 1 ToeijuWdnipeiiJ Het Engeieicbie papieren geld kan mi nog aan de Hank van Eng land voor goud InfjiewKiSekt werden Het lijkt onglBlooHijk W het EngelScbe erodietden zwaren proef dien het heeft moeten doorstaan heeft kumien ulthoudetk Maar hoe zwaar die proet ook waa Ëngetand heeft zijn krediet gcbamdhaald en de Minister twijfett er niet aan ol bil aal heden over een jaar nog kunmen aantoonen dat hei Eur gektAe krediet ongeschokt ts UU het BngeWohe Lagerhuis De Loudensohe corra ondent van de N R Ct seint In antwoord op de vraag vanjoMiph King of de brietwiseeüng met de Nederlandsohe regeering in zaka hel aanhouden van de Nodorlnndsohe maal spoeifig zou worden openbaar gemaakt heen Ceoil geantwoord dat iJie brietwdsseling uog voortduurdei dat openibaaniiaiiJng moest waohteni tot die beëindigd w a Op oen tweede vraag of de Britache regoenng bereid zou zijn de quaeStrie aan arbitrage te onderwerpen werd geantwooid dat zuUu zou worden overwogen met dte bomdftonooteu Majoor Hunt Jroeg of het d€ artemenl van Builenlandscfae Zaiianir eeidg berii t had over het aantal schellen met dubbelen bodem die or RoMenllUn varen en voodwmdiln voorreiienlng vau Dultocfaa kooplieden en of goedaren voor Duitachland beStcand met deze sohepen varvoenl werden ondter den duÜielen bo om verborgen waardoor de blokkade ontdoken wordt Codl antwoonlde van een zoodanigen handel geen bBTlch te hebben maar als majoor lluut eenige teilen te dier zake kun meedeelen zou een volledig onderzoek wordeii ingesteld De onderstootiiseoretaris legde er den naidruk oji dat waoneel aulke berlobteai genmfn konden wnitleni het landsbeliin beier gedieml zou zijn wanneer dank hel hevig airtillorievuor keeri den alle vUagttti en bebouden terugi Krijgwerrichtlniea ter Zee I Engeland en de neotralen Een Heuter telogram uit LondeiJ li A 22 Febr nwidt la het Uoo gediuie dtende Sydnibam een inoU4 in e verklaart dat in overeent steiniiung met het volkenrecht en d oltige leohten der neutralen eert doal reöeiid r gebruik ven de gealllj eerde vloten kan worden goraaakt on te verhinderen dat voooraden ijan dielijke landen bereiken Hij zii uui tot tover onzo gedragslijn het mot g ijk heeft gemaakt dat ruime voorj ra ten waaraan de Duilaohers bet boette badden eiken dag den tegen staodem in handen kwamen Ilijhen haalde de argumenten nupene ded buUeiHporigen invoer door de onl zijdigen b v van vleeeoh in hetge val van Nederland en Denemarken i welke landen zelf veei vloeBoh voort iirengen In lielgi Gevangen geoomen Een der meest bekende luriaten vae België prol Vauthler leeraar vool beutuiirlijk reukt aan de Uooger school en socretans deir stad Bmej sei weid verleden woeit door d Duiteche regeeriiig cevangen geaiot uien De reden daarvan is dat d4 twee meerder iige gehuwde zoona van l rof Vautbler over de gtm zijn g aan om diaaat ta nem n ly het Belgische leger 1 ranaehe tegenaanval wierp ze uit deze laaitate Op het Iront van Ohapelotte too de de artiUeirie rich levendig liet Duitsofae oofmuuniiqu vau 1 Fabi uMtdt Hei groote hooMkwarüer deelt nied van het WeÉleli ortogetBrrein Na vete donfcere dagen was gtStenen het weer opgeklaard waardoor een let voiidige anHleineaotie werd gdroead op veie plaate n van het front zoo aUi tuaachen het La Baeeie kanaai eq AlreoU waar de Dultsohera ten Uoa F ten ven Souchez na een doettrctfend vaur de Franaohen over een alai üé van 800 M bun i lingen biJ een atovmaanval ontoantep 7 Ofbclerea en a 19 n n werden gdvangwngeooi men Ook liuMoheB de Samme en Aien aan het Aieno lront en op veieoheide ne plaateen in Cham Mi e nam d actie toe in hefligiKid Ten NtW van Tahore nüsiukte een Frawtehe aanival met handgiranw ten Op de hoogten aan beide idjdeit van de Maa begonnen artillerié gie veOhilien die op v r8ohillend plaatt aen kracht werden en ook in ded afgWoopen naebt niet tot iswljgea kvMma IHiatHiun de aan bedde zijdai op gestegen vllégesie kwam het tot tolt rijzc luobtgciveBbton in het bijzon achter het front dier eeaiiieerden Een I ni iif loebtwhlp viel bedent na rt WJ Revlgny als ofler van het vuur der Franschen De vondeidb Zeppelin Uit Parija wood d d 22 F r gw meld Een Zeppelin vloog gtatare avond lioven Luneville en wierp eeni ge boDisnen naar omlaag die ateohtd weinig belanglrljke meterieele ecfaedè aannchttcsi ï a id vliegtuigje acÉil tervolgden den Zeppelin die zldl in de nicMlng van Metz verwijderdeDe Zeppelin welke bij Brabant le Koi neergeBchoten ifl wea de korti geleden vervaardigite Z 77 De brandk graiuMen diedten het luctWchip ontt vlamnien zoodat de bommen die aan boord waren ontploften De lijkeou der officieren en aoldaten d e ioll in het sehip bevonden zi in A4 batlon cbnit teru gevofiidlen Aan het Ooitdgk Front Hel Huaditiohe connnuniqu van 22 Febr lusdt Te ScMoMlberg bij Dunaburg i e choot de Ruasische artillerie een Duitdohe troepeumacbit Ine drak bezig wa verdedigingWwen ken aan te Leggen De Duitachere KEWNI8GEVIN aioegen op de vlocht Te Uluxt liei ten de Ruaean vi mljneii 8prin n onder vijf DmUüche blokhuizen INRICHTINGEN welke gevaar Schade oi V e r o o r De trechteW 8 daarop ontritom don hebben wij bezet om het bezit van twee troohlers werd hevig gw reden Tenfllotle b ielden wij d overhand Op den 19en Fobriiari tegien lauur savond wierpen een aautali KuiM ctie vUegtwgeD bonmien op d stad en het atation Buczan Teuge volg van het neeitonien van eenbom ter zwaarte van een pond za men vlammen 1 W pn rook Het RuMaeh IndhSchip Vtuioi wierp op het station net klooalei van Jmko 10 bonmiea en een bun del pijlen Aan den Dniester in da streek van Oeelerifó heeft onze ar Illerie de pogingen van den vijand om onze VBr ohanflln n te naderen renjdeld De Oorlog Aaa kat WaateWk Front liet FranflOhe nMii d ooii muniqisÊ van 22 Febr liwdt Na hd bevig bombardement dat gadtaienteo gen dien avond werd gemeird dlacteii la Duüadhem aen krwAügen aanval op de f ranOcbe ïlelUn en in bo iA van Givancby Zij vermociMen ove een Ironlfcroedlte van 800 meter die Franöohe loopgraven der eerdte Uoix die gehed vernield waren binnen 14 dUngwn Bij eea tegenaanval dot Fronecihen werden dö Duitachere 6 wedleroni iiitg iworpesi Zij faouderi ane nog lAvBbia enkele puinteo dél linie bazet De DuitB i wiar et fectiet op zeven bataljone kan won den geacbat leden aanzienlijke var liezen door het vuur der Frandcèe inianterie en dat dw mitraUlendes Ten Zuid Ooelton van RodiicouTl brachten de Duft cSieii een inijii tot ontjiloÉngi waamran de Franaicben den krater bezetten In de dtreek van Verdun werd d bodrijviigheMl voorlgeeet De DaiU HchetTË deden dter tegen den ayond een aanval op de Fraoeche atedlim gen ten Oosten van Brabaiit ir Meu ae tuflacben bet bo di van Haumont en HerbeboiA zij kregen va lten voet in eenlge vaarullgMiSovea loopglrei vengledielten en wieMen op enketef punten tot 4lie tweede loopgraven der perrfte Unie door te dringen Eert In Engeland Utt Landen woidt d d 21 FArt gemeld Minister MolUmiA vaiiilaari ie dat toen hij in Septembar zeidei iBt de Engelsebe uitgaven waaiaobiji li k SOOO UUO por dag zouden b r4 gen voor hel einde van bet flnaui ci e jaar hij dMaimedie alle uitga ven had bedoeld met Inbegrip va die voor den buiverli ken dieoM ea die voor sobulddeiglng Wij kume nu zeide hij dicht bij dit olile en ik geikiof oat hij hei einde va4 het tinaM ie Ae jaar hel g KbaUsoi ter heiwikt aal liju Men heeft on verweten dal wl luat de Doodlge oMuitngeleu nane om om cradtet te handhaven en ia verband daannede geweaen up dei Amenkaanachen wisselkoers ilij varzouht hot Huls om den Ei galschen koers op Amonka te ven gelijken mal dien van de andere oorv legivoei ende nabes Op het oogew bidt bedraagt de Engelsehe koere 4 dk ll W c voor bet pd st en d Heg rin verlangt niet dat hi lioo U Berlijn wordt geiBïoW Van het Ooatfroot wordt aan h t Berl Tagw blatt geseind dat de BuwÉocbe rteit lit inie uoordwestdUk vau Tame pol een boog beKbrqtt die van d UovenSereth tot aan de Boven atryi pa loopt en aan de 0o8tap de open ia 17 kilometer ten Westen d nad bevindt zich aan deaen boog eea sterk lutgebouwde SMliog gelegef aan bet meer Wonad en steuaent de op den heuvel bW het doirp Koz low Aai ezien de atetling ong veer 20 M hooger griegen is dan de strilLen om het mew mb Strypa wa zij i jor de VüMmF tkêWtmt en artiUerie een gunstig punt voor waarncaidngen Om die reden weid de stelling glidterenavond door de Oo tenjrijkschHongaareohe a ara aangw vaUem Deze drongen in een verme telen overval de RuSB wihe stellingen binnen en ver oegen de bezeCting die op de vlucht sloeg voor zoover die niet In het haodéHneen gedood of gevangen genenten werd Aan het KaMaaaadie Front Het Oostenrrljksohe oomniui niqué van 22 Febr luidt Aan het Isofaaofront waren de artilleriegcfveohi ten over het algemeen diooh in het bi K nder bij Plava zeer levendig Een van onse vUsgeakadera omlien nam oen aanval op eenigé fabrleitsi disirioten in Lombardti TweevUeg tuigen firongen hierbij op verken nlngi tot Kfilaan door Een ander eS Irader deed een aanval op het vUeg atation en de havenwerken van De aenizano aan het Garda meer Bij dé beiite ondtememiingen werden op dé ftar allen punten talrijke goed g mikte bonmien WQrpen ojigennerkt On FEÜILLETOK trokken is Als er iets van belang gebeurt zal ik u benchit zend i Doord levensverzekeringnnalscbafipij zal de politie wei van de polis herein en daarom verwacht ik elk Oógen blik een poiitiebeiMnble bier te ziea binneukonwn j TiBet goed doch al dedocbt ter van WerUng hier te Berl woont tracht dan haar juist adres te ver nemen Vandaag of inorgeik wordl de naam Weiüng toch zieicenr in di kranten genoemd tn verband met deé moord en dan kan zijne dOebtet ons BuSSohien meer van dienst wet zen dan gij nu zoudt denicen HOOFDSTUK XXVIU Onmiddelliik na ziJD geqirek nael Goldstein had majoor HarliMn zicli naar zijn zoon bcjgeven Deze waS door de sebandgHjke handelwijze van den geldschieter gebeel de kluts kwijl dreigen zou met een aanklaoht bij het gerecht dtoarvan had de jonge man volstrekt geen vermoeden gefaad De ultkonwt van cijne vaders bei zoeli bij GiildMtein was voor hen een hanle lag De majoor koazija 2oon niet verbergen dat hij beoorgd was over hetgeen Goldstein venkv Tfta doen nu hij in een oogenblik van 6nnailenkendbeid de eolMheiid der handteeitenjng niet bad erkend Nada4 de Schurk zijn 2oon met diens eigen wapens bad verdagen bleet den majoor niets anders over dandle handteekenlng te erkennen en dea wiitKi in te losMa Hel gesprelf tuaisefaen vaster eei zoon werd pijnlijk De majoor voelde zich ten zeeróte gekrenkt in zijn troidi al rekende hij zijn zoon niet in staat tot een eêrlooze handeling tocb aSnart te wet hem diep dat diens lavend waniel van dien aard was dat h een bnrk als Goldstein in handea bekentenis dal hij wel geen ander wissels had uitgegeven maar toch gmole sobulden had dat zijns jaa lijksobe toelage aan de Speeltafel veudobbold was en dal hij nog gmote rekeningen had uitstaan bi bandd huiiteii welke deze aan bon op kreldiet géleiverd hadden Elke reiiening op ziobzelve was zoo groot niet maar toon MJ ze vloehtig uit het htvM b elkaar lelde was de om z66 groot dat hij er zeB van schrikte en nonlier een rechtatroeiiw antwoord te geven traoblto bi zijn vader geroet te stellen Hier en daar ben ik nog eet kleinigbeM schuldig zeide bij Hos veel dat iS weet ik zoo dadciiyc niek Ik zal vandaag die dingen oen nazien en u dan een lijst van mijne Bfbnlrih zendMn Hiermede mo est majoor Hartmana zioh tevreden tdlcn en naar het hotel temgkeeren wasr hij met Lieribelh logiewde on waar deee op ham waiittta V 6r hij hsseging Kte hij echter Ricbafd aijn toestand heldsr uileen Ik bm vcMrekt niet rijk zeide hij Ik bsb Je aen vrij gwote som aW JaartIJksche toeilage toeg kend in de verondei eiling dat Jeijverig zoedt studeeren en met Je goeden aaukff Spoedig en betrekking bij de reShtettyke macht zondVver 2 a t 99Ung€re9é9r ï Nadruk varbed B 48 Door den moord h ik al JM andere vc g ten Gisteren is hier een Jonge dame geweest en die heeft de zen zakdoek verloren Kijk hier m dezen hoeb Staat haar naam Hollenlberg greep den doek LicBbeöi Werling riep hijuitj Ja en yifj eDS geldelijke aan gelqgenheden is zij vandaag weer hier in gezeiscbap van haar oom zelte ren majoor Hairtman uit FreieowaU de Zij wacbten in de voorkamer opmij Is de docbter van Heinz War Ilng hier Wat heeft dat te beduif den Weet zq Heeft zij get boord f riep Honenbeng in dD grooiMe vertiiiifn Ik weet wal hel ta bediridenheSt mei den moord heeft betniflW uit te Staan Dat is o niet mogeli de kranten hébben nof nieba met zekeibeit omtrent den vCTrooode tijken moordenaar gemeld Heteëhter een zonderling toeval Ga heen ik moet n majoor apre werven die Je aen onbeaoiigil bestaan verSdialt Miju inkomen ia altijd zeer matig geweest maar in do iuotste Jaren Is dit nog varaxUiiderd Het gtroote deel van mijns vaderS erfenis bestond uit papieren die in den laatslen tijd zeer la koers zijn gntaald Ik zou mijn grondeigendom wol kuiin i verkoopen maar dat zou met kotoesalo opofferingen gepaard gaan au leef Ik maar Inde hoop ilat er nog een betere tijden zullen aanbretcen Ik heb nvijiie zuStsr en baar kind moeten onderhouden daarom bob ik aUijd op zeer beaoheiden voi geleetd maar Jou heb ik tocti nooit kort gehouden omdat ik begreep dat ik geen recht had op JOUW uit veu te b uiibb ien wegens eene varpljcbting dfe Ut vrijwilllig op ndj heb genomesk gemakt de zorg en kommer van zijn moest vallen vader etnaiilen hem diep Richard bod geboopt en ook gei kioéd dat het ergMe voetbij waai au zijn vader kennis droegl van zijne verkeerde handeüngen en lieioofdlbad het geld te betalen tegen teruggave van iten wiaSel weike van zijn en doaSenieiit was vooroien Dat dj soburkachtigie GohMein in enisi zou kunnen bew reis dat de wiansi vaiacü was dat hij de temiggeive van deg Hij werd gekweld door de g daidite dat de wisMel weUce op zoo onaangenmne wi ie bi hem Ie land we gekomen eohia een klein daei uitasaekte van de StteMen zijns zoonat mei tranen in tts oogen beêwoer hij Richard hem alles te zeggen zonder iets te verbergen Rkjiaird aarzelde Zijn vader was zoo zennmuMig opgewonden dat hem de moed onibrak om zijn verdriet nog erger te makea door de In zijn Streven om Rli id te weerhouden van verdere verkwlaUngt had de majoor zijn flnancioelen toestand wet wat slechter voorgesteld dan werkell het gcwal was Doch zijn gesprek met GoldMein had hem entBlemd en ongerust gemaekt faoiveindien waS zijne sombere levenMiHIcbauwing door den angst en de aandoeningen van de laatste dagen nog verergerd Wordt varvolgd ken over een wissel waarbij h be wleMd weigaren en bowendien nog 4 XJS J