Goudsche Courant, donderdag 24 februari 1916

A Mb iMt water de zette vond zip oor dat êc kMdammen laiac niet aeCTieia waian a op vs Sllende ttuteea gaenerla weer email meer tHx n Ware lemtobd bvargegsau lot het wadar m onde dor kiatdaaana door ze op e Zl men U d eB n a 4m WM iklMt l T O W n gemeenten ralu rot oVÏH tlo Men wta nmuoc dat dM k ield geeet gemeenten koiKl atrake welHcbt ook va ittaat dan wordt de angiaÉ fiomTm M b a rodr met obl g ti l van i oMemenÏKW die haat kayitaal vil I e uMbrdHan Op zjctadf vaak een hMfllJk mr l awJ Haar at daa leed de wakkel eM groot blIK Ie kiügeo dan kom itte gm tenuoi welke in ae jareo IB71 en i um lmi ie gvweoet inDiuWcblawl waarin men de gelq j eiite i d aamgnjpt lot hi opnohten grtlndon van allerlei ondernismngon ovortirengen in naaimlooze vennootachappen van bmaaude i k a en dat aotOet Ie letten op de deugdelijkheM net op d lOMta waarde OtoLbooB r nog geen aanvytiihgo ohijiien t zijn van een dKMijke atenniii bier Ie iMde U Mgnen men ziet op de marttt vaodewieep vaortaandeelen todi niet onder i edeul in i Bvenalt in DennB ecbipil ook hier de peculaliiozuc t in hel pnbUck weer l veödig te worden llat kwaad au ia voornaMetyk dit dat de Neikirlaliddche liaiik door don overvloed van middelen baar oontiOle kwijt raakt ZiJ houdt haar rente hoog olechoon in noJmale lijden zij al lang tte zoo htMenvar minderd en doet dit zonder IwijM met hel oog op de zoozeer benoodlgde kracht der centrale inatelliog wanneer ain het Ind van den oorlogide tneritand zo ganach andere wordt Me T kan zIJ met doen Zij kan papier weigereo waarvan do berkomet haar naet bevalt en scherper toazieo dan vroeger maar In den togenwuordigen toealand baat haar dat neUnig Daiirom ie hol van het grootete belang dat In de pen deze loeeiland voortdurend de volle aandacht behoudt Of r nUddalen zijn om de gddrutonle door enJiele maatregelen te beperken en toch op het oogonblik lat onze Jiandel en nijverheid degel ilon beluxmn deze volledig lot haar beHohdkkinK la hetiben valt te betwijffijeti pe gedachtenwiaaelingi dbainvri Ui letnauwemood aangevangen VooiHhandri aal dat wel uUerat moei lijk ZlJD ZelUïeliettniii ng bij onze bankiers aldra bcHluU de eohrijvor zijn arti kei openbaaibdd van de prospectue aen bij het veMlgen van onden nelhitngen en vooral een kalme ctritJMli beoordeeleiMfc pitre zijn tbana de beat HftrboiTBen gaarache Sm dagbladaii tt M vao Imi verleaoa U t al aiteaBa Uemkan bealool mm i fm € hSo va o irhai f 1 orfvu nn ddn taiiA dar dajibMao towilhtahiflDrkln Trawbotaing Outaravond it to llappel de analtrem 146 nit Qronwgaa t en machine die op apoor nö 3 itobd geloepen k r badden geen pacMionlgka oagelakken plaata Het ongeluk veroorzaakte veal vertragingUu iuia in de oultuurgi Do oonog heetl deal hiie uuuaMeu gegeven Under i pluaggwMWi ttie de eoldaten in hei veiu vervolgen i do lu de over ureng r van varochoidene epiawmeche iiaum w el een Vab tfe gèv i Jl e tien uueroaaianie beartiouwjng do iuu lu de cuKuuTgoachiedenia geelt ur Mbuhe in de ajfgioniimhe Itundr hau iMHi iUog zegtd öohu tie beötl men godacntealoos beweerd Alle i luurvolk ren zgn zeer onrein Lilt nu ia in de meeoie gevailan ou juuH Bij de imboorlinge in üoetAlnka en Kaoioroen bgv zijnlulzoo vlooien ed bijiira geheel onbekend Ue ateake voroproding van den luu bet tüavuKh nationale dl r wordt voJgei een achorpziewi onderzoefcei vemorzaakt door het peludrageii io uoaii uropa Daarom komt de luie in KuKland het meeet voor en de Kus he A voor het dier ev a voel bonamtogen aie de Arabier voor zijn paan Ue Kalimdiken zullen nooit een hiia dooden willen ze het dier kwijt dan leggen bel kleeiiiac luk in de kou Érger nog la do tpo and in vort Itwaiache klooalerc Toen der tbaolutjg Palnm zich eene bij eenbeaoek aan oen Mooetor argerde aan h vele ongedierte kreeg hiJ Ion ant woord die wezena zi in eau klooster aeer nuttig ze lüfai weik tuigen voor geduMoeleoing GodB fieitftlige gevoelens apelen bier ook een rol Dat Boedha hot dooden ot hinderen van ieder levend wezen var boden heeft is in Indl een giroote hindeirpaal geworden voor de pe beatrijdhig Men wflde d p itra niet dooden De miAMon lot warltw Van de Itttzenpteag zijn al aar naarddw nMMllM JO ir voikMlam Hun vronweu büen do haren gtroelea en wanneer een van haar een loU vangt bijt die en werpt ze hin weg Van de Egyp ee de Belichten Da aCnjaiii ohtgeDoota van D R k P Dnend ib D Witatraat to aarlaia itond giateroohtend om 9 huï op terwjjl haar man nog t bed lag Zjj liep naar de voorkamer o een wieg to verzetten waarin een kindje van 2 maanden lag n u welk vertrek da kachel brandde Evan later boorde de man inn Wouw harig illon n op hetzelfde oogenbbk itond ag geheel in vlammen voor zgo bed De maa vloog dadelijk op nam een deken ao wikkelde de ongelukkige daann Tervolgena lie by naar de voorkamer om naar hL daoht bat kind to redden en het vuur to blunehen Doch dit waa met noodig daar het Utad ongedeerd eo ge n brandje merkbaar waa Zeer waar chnnlgk it de vronw dua met haar naobtja ion mat da brandende kachel in aanraking gekomen en vervolgent naar da aoktarkaoMr gelo qMn In levenagevaadjkan toeatand ward de nog jonge aohtgonooto en moeder naar het Gaathnia gebracht waar ih e middaga om 19 nor overleed Voorbaalden kkan I De MhipnaHbenra onlanga to Zwolle opgericht heeft al eharrawar mtge AU achipptn hebben neb niet aangealoton b $ de actie voor baurtbevraobting en mlnjmam vruhkprgian en er lyn dus nog heel wat baaiaatto achepan Uaaadagmiddag ward nit loo n baarnat achip koaanda ut Sattardam ovaqpladan in kkteeaob Mo Snkela OBtppan weaMi bon oolhgs a van de Uaioa achapea np dat ia mat aas kbaamatto aak to dóan kaddan Uaar onder raaullaat p namen da varbol nn baart PP foraoh baalnU met ongtrraer 80 man gingen i aan boord van da ileapboot Volharding dn jaarop naat da beametto aak op toouda Hat doal waa da kopnin ohwpar aoiuitr vom vaa proA m to haken an van da baamatto plaata w g to tlaepaa Jniat byt jda wam aan aijnt van polibe on het plan to vanradaran r poatea oa gen a d poUüawach w Ot Pkpianiaed WaaoiekB Da Uadan habbm b van k gedorende lU i him henfiten a maalit W nog acheU beid dwnvaa Mar bet in niet ikleler daartoe In verband bericditen gnne ien eer kerir l den Diacrelw rf ttedl orttnnt Mo inhoiK niod iteellTi ên ie doen pen iiwtr bet buileiWand JU UHa4r I ri iÖ I owverbofl vanm koopvaardljuchepeii voor fc zeevaart te oMTwegen f U llli iwer ffUilMnH taia3SI s AÏ lndwj a4 Ü het lM M de f riciofn v ii ÏJ oonBChepe uaair het btiiterilMd in 4cn fawt an tijd K ii ereii mvaae heelt aangenontefi dan niet bet oog op M al man liiilaiig v n IMorland avadm fan OwMtr em Ad 2 V M r ie Begeerlng btalaat iwt tact oeg op den toanauMidea var Koop vair aUXmnbepen naar b bui tcnland aanleiding biertegen maatre eleu f oVWTvegen weehaive aibet tham bij de ïareeil Kamer aanhangige O m 31U bedt ingeihend ToMidU op dm sètïoer liij de Tweede KameT ia IngoHaod een aofpteloin FlDancUo begmiotteg foor WW Daarbij wordt o a a qg vi a em ïerboo ing met een bedrag va 270 000 Ier uwlii litiiig hiervan markt de Minwter an 1 Inandftn oé op dal fftoe 1S toepaasing van van dl Lioiwïuber J I houdende b ialin g i l etr tonde het vervoer en de ii rlag van goederen een bdaagrt u utttipeMtng van bet por n l dor invo rrephtoii in het gren getited aan tie lamkijde noodïafceltjk i Vaai iiltbitéibn zegt de Mintater zal op korten t im Jn alleen verkragen kunnen won n itoor inIHtairen die daar voor naar aanleg en ge Alk eid in oaanerking komen tijdelijk een aaoiflelting Ie geven ato buitengowoon konimto omtor genot eener ttxJage van M osnta daaga De Miniater van y i log beeft voor dele oplo lng ttin K e iow rktng U egeaeKd erekoiirt wordt dat m 2000 bw tengewoue kofmaiozen lUen noodlg ijn loodal de toe Ie kennen toelage por maand een ntlgave van ongwveer I 30 OIJO cal vorderen Daar het voor uenien bentaat de voorechlrillen lot uilvoei iiw van bovengenoemde wet op 1 Ajjril ek In weritlng te brengen won llaar i voor het loopondejaar een bedrag van 1 270 000 aangevraa l Voort wondt bij het Ingeiiiand w o viwuMWMd de po bt p M le premlüB intake hel toeilAt op den iiitvoor met 46000 te verhoog en daarvoor te br ep 50 000 Ter toelichting hKwvan wordt door ton Minioter o a opganwrkt dat nti dijkl dat de pogingen lol inuid bij lièii tulvoer voortduren hij den HJd Kt ooim aoht door het toekennen in WJtondere gevallen van hoogere pneul n den piikk tot het weran Uaxlnwnt prlizen k a In la ailraa aan den Miniat r an l amlMi verzoekt het beetttur van Or op 10 F t 19H op n lila Vertn Dg vui Handelaren in e i oIM IMl aaa eierep eu l l i ii tie rami naar aanleidln f van d wea achen van belan hobbe vden oin lot w ri ifwferi n UnK v ii tje Ynor i kaanbaralH vn emtd i tiSMmmfii iOTf tHwnwSs van rte beHHimMWWr nv luH Van elenn voor den uport te f paktia dan die veUie than van KelhKt in oin de IbaiH vlKoen ixle regèlia i mo potaKt mogetijli lu wn vcrvotüeniilen aln te viH itiea a Onor dten d l U vei ifl i jH rt voor leu lil iAan l m l i taoho ii Mmtk liaaa ehe vrii I elen liWJg val d Minieter hiertegenover megnuèB bezwaren mnciil bebbeo Awr k iiaainiuinprttisen in vnage ixnweliiroven brengen van cent dp 00 neni per hall ktloffrain b Door don maxlnMim verltmip pcii vnor den ilMiiiiaBdal in alle aoortan Itaaa Mt Terko van hoe veeitmlieii van wludBr wn een vier m Wl p in te Mollen op een rent m cin bonger lian le maxiimun piltteti voor lieu kMnfauaiM in kaan lu het algemeen giMd 1 I I UiKu bet pemhiuagf lerei hot va thaw vonr d eonmiinpUe In hel bliuMaiand beonUkbaar innet Won n Hdiouilon ie verhoogen gotlikdcMi nMer aan te hand van lie in deloe li iiÉtag neegvloeMp ithm genden at oordleeiflii Ue iieMrawten veptneken lev niut er snderii aan I Ijfen in dn wij7y I watifW Iw kaxan van regeerlngewe Vgfi plegm tt wetfdmi geinerkt I w Ai luit iiNkerveii vaa ietl n en iHieqa door oMM van tatoueering fojifeii iai fellM 4 t ullu met het oeg op da baiHkHlgtog van betar tijtel k In 4e Uenorl vanTee 7 l 3Sgr aa lvan l vV dyrp De bllHJM tt JMW MMPii R UW Wir n i In Ine eer bijaondare nf gamUghedon het uitdeht op en pr mie geopend woidl hittio itafter i MacegMMk LKROTE KAMER Vergadtering van 28 Fehr re 1 n 15 wan hel Comlté Qeneraal gwMndlgd en werd de openbare vergadering heropend Debfor van Lanechotrji var klaarde dat het imltA generaal degevofllent van htilde aan di regearing varatefkl had on de overtuiging had geve gd ht vooralendf van demo hlHmtle ol eon belanerijkb vamiind ring onaer waernauU geen ralie kan zijn hpr kvan daarna op het conwnten ontwerp en noemde het uitgeven van eonaenton een mtekehning van rtnw laaurreelitelljk beglnaelen Zonlier do grome werkkracht van Mlnleler I o bmn te mMieanen wilde a r wijnen op hot naar IJn meaning on himjko In bet uitgeven van oonsen ten Spr becritteeerdlB da late Indlemng van tmimlgo weWontwerpen I e VM iifai luiliig wenl turn y r il a pl tut Doaderdhg 11 nur rfpirenvellliig o iloen plaata geihi ronde A n IIJd dat de i l r i 4oot i vaiV n fc t fy rtff i f aaneieu van ten U t tWi w fcffTlo Mnalrt fBn b flWtl BfflR Aan fcet depiutauient ra Oork ii M bat burefd Verloven aan nadBlMitigen een inll 4iUn n en on rAledi e ingoaield aiel het totl qw if bMtloMUigen op vanoekan om z g ïMkonvnrloven Boioveel mog l te bMpoedIgen Ondei le letdlng van het hoofd van dit bureel kapitein Van in k lv la UMI do uitvoert vati deo ttlwiol betun de hoer V n Beventer Ie otterdam dl i rtoe ala ftWlJh amWeMar in het departomeni van Otwiojjf ie vkHimiaBii VuH pg ait 1 der Landwaerwet BUt de DMlBde K niv ia ingediend pan to trakliento lol aanvulHI ijWi Mt 417 dMt LaiKiMwerwet XJlt d © ï ©xe In i t M iM Mti i la u TiiMl Mn h tr enda ImI wm tol MnralHng van MlOQ idWxtMUMant ward reeita te eiian giigaVMin dat een bepaling ale itwH yoo ig w Md ook In deLandF erre4 khi dteen Ie woKie op X De geivaran va goldrulmte Il t enige artlkal Tan hal Ihane v oq e MUe wo Mrekt ooi In art 7 dM L iidwwnrat tnaaeheii het De fH het i M eMv nianw M te v ie gen luidente M le wonM IgilMand nntatagwide dtoiiMpllabtlge 4 baliaeM at een my toor w aan Ie wMaan categoWn van vrijwillig dienanden nnt hel viilbr i ini aa en dieniatvwbaiiil van i n inlnAi vij jaren onMag uil ijnv vi Jwilligen dieMtvarkTtJit vno nt rijii landweenHeiMMJd la vollyacbt Uft KaaurUd de heer Spiekman jiee t tol den MinMac van Landbouw de volgeode r nii gerMat lo I het iJuM dat de Verknop vu Ned atoOBiKiKiMa naar hot bul Itjiand in den laatalan i a lulk een oi yi Mf beeft aangenoenen daldegeIpeHpor vad tav MnlddeleA trMr de indiMrIe enhaik 1 cnraar wotdl g l raKbt fn iW zatdMen pnMiW met gjwuer warklooAeid mMmb ilieigdr 2b BeMaat tr kanltMIng voor de Kegieèrlng om met bet oog op den tneïiemendoB verkoop van alooinaclie J n VriWniilg D iBoo at cMj pf D BCon eagi atHkd gatittld Ciflktrttinile a aarin UJ op 4a wva roii WIJig vkn het vanthoaden dow le Nederlandadie Bank van een g iKlvoon d grooter dan welke in d fpeMiiedenii deaer InMelUng ia aan te wi en D aobrijvir eooMate rt ilai men gnadkoop geld krü g B kan op betrekkelijk korten teivmijn doch dat do rente voor laenin gon ap langen larmlK hoog blljlt DH ia het geval met sta a ai gomecnieieoningen en ook mei hy pntbeken Onilemenilngiiluat ie ergeno tg maar ile balemÜBiiiigeQ eitoBzefcerhedd In den intarjialienalan haaiW lie mnollijkhaid os graadMollen Ie Maar zoo v rï3gt nu da aekrUver IM ir wel aen gea pl dat Jobu Buil allea kan venfasgoi behalve eo lage rente die nirniig biedl wraren hU beireikt een voeotfagntKxMn voor geaooden naar aak aiam te vollen ie VeaUrkeai dan had man na het water nog wel binnen de perken kumlen kouden Daar oer zonde ocblar heel wat meer werkkrachten nondig gowae zIJndatt er thans in dieuai zijn geaKM flovenitoii wolden thaM aiie klachten ingeapannien voor de veiMoInng van rte Westzijde terwijl de ovwlge bewhiiibare arbeidekracbten bezig a om de ethade te heieteilen aan Ooelaajde tusKben de Noorderbrug ea de KalveiWliooi waar de idtade bet grootst ie Het Hbld aohrijlt over den Noord Uoxter eneeuwstorm Een fel Ie sneeuw etonn waardoor het water weer tot woeste sctnünMndé ma e wi met are rolie opgezweept w rdt dwns uU het Noord O en eg juist fiuilMuot he daardbor veel te lljdra De alarioiBerende beriUUen welke wij jpSteren kregen bleke aBumiet varSeveii lo iijn Op het gomeenlehiue aan den hoogon dijk vertelde one de secretarie de heer Pawr 41et is gmHaren een vreeathlie naiiit geweeet De lomi etond au pal het 1 op ons dorp en nog nooit l tall zoo te lUdep gebad als thans ZuidWest was voor onB luet zoo erg Iliei aan don Binksloleir mear neg in de laagle zijn vensohoidene huizen en joburen beaweken L n bij sooA op het buis vandte ia vardweoen het dubbele huw van die hal groota huis van die bewoond door drie gezionsii de woning van ia het gdieei zi ar ongeveer vijtUen huizen tot wiakhou gertagen maar gaat u zeil maareana kijkeai i Wij loppen den weg ai ea staan bij bet br elje dat in vroegere dta gen ée v mnding vormt met den be keivdm straatweg naar Broek langs hel kanaal Daar kijken eewge Biuk xiotors uaar de verwoesting wedte aai encbt is en mg asngnicbt wordt ttWJie priaatera meldt hij dbarentegen dat M zeer op reinheid geateld wa ren en daarom baar en baant rem WatoinpnofNl rj aroahtend waa aleHegenalaaiida de wind ooel wa bet water om furinerend atijgwde Bi nauwkeurig o iueuluig bleek dal hel nog 7 aM Mond beaiedea den eland voor da ilollaudia doorbraak ongeveer 70 cJl beneden den hoogelen atand Er ia een 8loandMHnB hiae afuigekomen wa het gat van den kiatdinn biJ Hollandla diekt Ie maken M men 1 reads begounM met beien D tweede kiatdam die ter verateMcing wae aai ebraoht en aleeiito voor m kleindeel klaar wla wordt nu algeweikl an men Ü reeda deed aan bet tuUft met kM t Dr w tow TnifSSr sasöïio THi e in de watonMod vab 1825 inde kerk word geborett au ook Mi ihn wan ramp haar loevlbcbl In dekerk nwaai aeekan laleden Den 17en Febraaxl wa aU 91 jaar gewoadea Twee gezinoeu zijn nog biijfven wonen aa den Buikaioler meerweg maar ook ui maken zich gereed voor uiitrtumaQg hunner buisoo Wij spreUi den heer des huizes De wind fluat onhaUspeileud door de reeten van Ie deuren en de ramen Hij opent een gengdeur waardeer meai andera in de 1 en keUer komt daar i iiia lw iiwwiii a i i virt v a en miiihamar Elke vijl se coiydeif hoort men den dtoflon plof legen hel bout Toch heeft het g zin er nog ewoond vaonaelit al deed niemand een oog diolit Hatntt pn ogende gicbonw van ih nlenwa bereCormeerdle kwk doet nuacgdieiWt al golfbreker ei ioq komi bal dat deze bowonero nog met int hun hiM b o AlB te gaan Maar vaoocbteal be óten zij daartoe en vrouw en man waren druk bezig n et in te pak ken De laatste bewoners van den Biukstotermoerwi g zoeken veilknr ondeir Door de acbtermmon van h t aar d e steenen huiaie zien wij hetkeik gebobw van de Getrettonneerda Qe aioeo g M en zij worden nM voor een pa r Jaar gebouwd OfV slorBi Joflg s nacbia aan beide zIJdiB van het gebouw dbt een eind in i meer ataekt waar uu vill zaama el gMvSi tot een ter lèater tiadoB ovar tbisl Woemadag is de toaa É ttd la Uonnifeendam ar nle beier mi M warden Door da hooge zee i weer veel water door de bavaainaar binnen gikomen bisrdoor heelt het water ook de stad weer bereikt Do awien die eeaat droog w ren aiaan Ihans wen oodar water Ter ontuüh ting van de SdwnmerboeMM op Wa Ierland baad naai dirtialve de adtst M ook dn KtooatiBilk l igealokan Daar4 or ia PuraeMd nu i aMT per voet van Momlikebie beroikeBi Het diehlan vkabet gat ia deai dta in 4e ZUdhrtaMiw aekiadi niet vlug op D ar an hS lang kan ireu wakeb S ponmen laaaaam dta w aidmj ia Men DHddt on nit Zaandan Ten jrevolge van n atom uM het Om die M itmejH het wtfer ta wjkJe zee op Hel wrajehoul kqcnjaa pbukem balken NukKtn dak van vemieide boerderljeD en schuren ia d i polders beiAMo la gm dB a t aa n t n annen en ellflin bazwoak de a rianaiv terwll de jnaiaen UteekStiM nflg Weventlaaa Voorhoelang 7 Af het hout dakerfc banken dreven weg n draden oa VfitT mam éta hoaiMhm leeaion dak die vanochteod bean nweer MsboMmebje telkens verder tia een Iragtónh gWacBt dal bew ial booten gevaarte dat elk poge n instorten jjn 4ta miMehea wauai dkaartaa wei huis bet tnit art Vbrdwtlnen want wanneer de tonu nog laMar Igl M N o Ooaten bH lt aaaSJ dw ia bel eledita e i quaeatle rm UjdEnkele ataaneai bulaen en ook de keirk mei haar drie muran doen jog dtonji ti gniffcr ert maarb dan aal het waler hl woaatbai op d nog iddagfr Wjven h is aad deb Hearw aan D maafee wrakbonl weUtesp ♦ ilven th ijft naaakt e verWoaaH wg erger Zooveel mogil P te rimAmi T de hoevedheld ia zoo gmt vf Ie kort koot h iJ T y dtkkleedenfa SL ook bezweken Het Bitaiclit niD lli i door de xoiwjadat dlb alle grijs maakt J gdjaa waltiwaaM metsehnl wwte koKpen U mö y né het o j M rrlakte um varialSi ir altao HJ weet l t hal alaol og meer andeiw ultalakeiida r de stand nog Uag fco viST het Biet ala Vrijdag Toen wSï nu d pailaehaal 70 eTbov a P 1 5S let mee Au e IlSvi A P i van nuiaen lioewn en acburen inde Eiic e poioen veaiOwenan wareal nij rijiien naar c cbeUin w Ba t lai IneawenOara en opnieoi blijKt itoei eer nu oeae zijde vaabel oAert ouiue getiied Ie i dea heen Burgeaaeeaur Calkoen ir vaatelt um in de üj ael ke secretarie Ie ËldielliitfwoBae waarVaa tte actateriamen up de aware dikke toren v au Kansdorp oitzieii ll lu de polders var jcbeldeRe houten huizen en soburen bezweken zijn Verbalend is dehoe veeltaeiid aanspoelend WrakboM atat hsMe aokler met eeA bootvark er nog op drga op de golven ergens anüem weer een heel dak Vooral m ie i nselmeer de piek Voarbu Durgerdau waar in lt 25 de bekende doorbraak jUaals had ie het Mn tut geatiakta masoa wrakbonl zoo ver teil biJ ons lu de Befemer meer zijn wew drie liuizeb verdwenen £ n ho staat hel oiel ItaasduiVi vroeaen wiJ luiende oaar de bekende lauaaeve kaotitoren vaag zicbibaar m de aneeuajaetil Daar woiien nog d tig luenrjiefaen Sij zijn oaar de zolders govliidit daar het watei door deae wimirichting luer weer gei egen is De motoi bq t enet is weer gestaakt iiatar zij babbeti voldioende ieveaeuiiat leien Voorts veitelt ons de baar Ol koet dat bij Zondag nog m Jiei totaal vartalen Uolysiöot geweeet is liet keikhof daar ia mei zeildoek versterkt Hoe zal hel er nu uitzien blootgesteld aan de wilde rollende goJ ven die zooals men te IJimudeaiiaan de pieren wei eens ziet hpog scluiiai pattend opvhegen hier in de polders legen huizen of bruggen wanneer deze haar in den weg iigjgen Het kerfcbof te ScbelUngwoujde is ook mei zeildoeken en zamiaakken bescfaennd Ie Duigerdam waar vele soburen ikep in den polder liggen la de V erwoesHng groot En overal zien wy op oneen loobt in den snijdenden sneeuwstorm de nwDschen angstig kijken iMiar de nieuwe vermeiing nu de wind uit het Noontüosten giert liet waiei op de Waal en Merwe4e blijft ujog steeds stijgen indelaatale 2 1 UUT wiee bet 2U cM Uisteren om ongeveer f uur toekende de peü ebaal Ie Uorincfaem d 48 M UU Keuiea werd gnster noohtend lö cM vat gïoeiQd Ue stand van den Bo vea Hijn Ie Keulen is au b 4tl II het lueuwe stoomibootenbooid te txorint eiri wordt votgeos een tienebt alt deze stad voor 2 3 overetroomid 4e toegaogiawelgen lot den stelgtr diar booten van de resdelrl Kop ttmit It Jo staan 10 o M ondar water De tMüUweg wuw het veer op Sleeawijk aal ook spoedig onder water komem Blijll de was aanboudeu dan moeten noodbruggen over een lengte van ca lüO Meter oaar d en steuger aangebracht worden In vele keldleira n beiigplaatsw der huizen langs de haven te Gorlnehnn i hel waler bin aengedfongnn Steeds bli bet water op de Waal ep Merweide stijgen De polder Mon aikauland strekkend vaaBrakel l oedtKMuen lot het slot Loevestein is op het punt oventroomd t worden Ue InSréote schade die hitrdoor obtstaat IS jeer groot doordat he bouw land dat in die polder gelegen is niet op tijd droog kan zijn om vroeige aardappelen reldcrsclM Kraieoji 0 veitiauwe Da tarrtintn der teaiMiritiién langs le Waal en Maas staan allen blank waardoor men met de vooiberetdende werkxaarabeden iieaft moeien staken Tal van lot en Uilln ii alnwt ian t de rivierin ija o rf onder wa ter SliJgt bet waln op de Herwedt nog 20 c M dan wordt ook bet Hoohl te Gortnciieni overstroomd Men meldt u2t Gorinobem aan de N K Ot Paar de wind nog niet gaan liggen blijft de toestand bier eer lorgiwekkend Do binnen en boerderijen die indaapol der gelegen zijn wonden daor kal water meer en meer ondermijnd au atortén de een na de ander De Gerei Kerk te Zunderdorp M I het water De toren v n den kerk laat aehain Mt aaili meer ov Da WaMntModcomndMit inceaieid door Krigr der Holl Maoiscbappli van Landbouw vemoekt ona mede te dealen dat z J bare bemaeUneen bi zake bypothekea en oreihelen voor de noodbjdende boerm heelt gemaakt Keden hiervt is M de legïüscdezear zaak zoo wal ter baad is g nomen door de regieeriiig die daar voor den Juist afgetreden inapeoteur van den laodbourw den heer I ohn h bereid heelt bevonden als door het hooidbealuur dar Holl Mij vanLaodbonw dat kantoor lN udtb danHaa GOüDA 9 Fatenati 1816 Vwadag 4m Q aaBd ald Cii a id a Aan hal Vanriag dar OeaonAetda e onmiismo vuor Gouda over 1 1D nul isnaaai wu het v a lg aa t d a Ue tjonMitnin braabt opdanlu de aorlo0scnsis geen varvderint hi uuar wort wijae Wel faoeét ze taaudaels I J daver belentig oer woaiagt o e a t an dan geM u lgkbei i gebracht echter haell ae baar loeaicni en bezoeken harhaaidtajk pitgaorrad ook over het Vlbelil uurd voor de Uelglache luch eÉiiigen Mil UI iieu aanvaug van hel kaWBr rjaar haar waixi gevastigd In tagouSWliag oMI het vaar aaade jaar ia het t ertlec er vo cllH5 lager immers het aantal sterlgnvaUaD up de 1000 inwoners verminidèiada van 14 14 over 1914 tot 12 07 over 191fi het sterftecijlBr bij kinderen van 1 S jaar vennluderde van 12 5 In 1914 lot 0 67 in 1915 ln 1915 stierven m deze Bleeale op een beVolku vaa 25922 aielee dl4 personen tilt een in het verriag opgeawnHn stotntiek iSlit iet het aieittever boudlni 4Cijïer op loOO lawonns bedmagt 12 07 teg n UM in 1911 dat de Startte benedea 1 jaar lo 92 m 1914 16 67 ea die der kluderïm Van 1 5 jaar 06 togienin 1914 12 50 X der totale aterfte bedraagt tervvijl het aantal overledm kinderen beneden 2 Jaar miadiar dan ï mn hel totaal der ov ledenen uMuaakt De ConanieBle heelt herhaakla bezoeken gebracht aan het Kam voor IMgiHihe Vlucbleltiigen dat sinds Jamian iuer want Ingericht Ken aan ten Graaf Floriswtg geietgen lernln duels met uitgestrekte plantenkariitn bezet erd hiervoor beaientd Mocht lu den korten hjd dien men noodlghad om le aanwesge gebouwen inoille Ie maken lot ontvan der vluilitelingen aanleiding gevoulen war Icn til terreiii bij uitstek gceob ikl te achten werkelijk bleek dal met alleen de muialiting der kassen apoedteg bewoalng in het koude jaargegjae mogelijk maakte maar sok leen de het terrein biuten de kassen wegentf zijn utlgestrektboid sicb ultttekend voor de bebouwing met denoodige houten getimmerten w o timnmrloods weHipiaalsen scholen kerk ziekenhuis baiak ligbal nangiaiokaal badinriiiiling eo dere houten twee en hle veiM Swoningen ifie nu reeds bewoond na den oorlog uit elkaar genomen kunnen wordöi ten gelirulke m de ver woeHle str en Het geheel vooraiet volaloende In de velerlei eiScfaen dte aan een lijddijke veth fplaats a gen esMd wióden Oace bezoiken Bajtawianfcaliji aaalaidbig gavaaatot utttaK van ele opmeikinceir i wOMHien werden imerAMten bel baaW ea gaven ons de overtuigltigdat alia in t werk wordt gestald om te b a aalw oorden aan het dcei aiet inai tneniilng dei hygiene Toeltach tei een roodvonk icNiile ter plaatse uMhrak en ons na tnformelle bMk dal rte Inapedour de heer G Oealer baan met het toezicht was belart en derhalve aangewezen maatregpelaifc te IreKen tar basirljilng van de fpUeraie heelt onze OonnnlsSle baar bezopen gestaakt Besmettelijke ziekte Gevallen van Aziaüsobe cholera m usexanthanatious pest gele ko K i y senterie en pt en kwanMH bar zoover aan de eonalaalt b l aod met voor Van den UooldlbatieotelH öutvthgen m nmmmit WUgWIl WWII m z2 gen dertig ii 1 1 0 waarvan 88 g jpiilen voorkwamen in I VluchlelTi S moord Het aantal roAdvonk gevaln tulen Y u iiltritann aU Toorgekottien was aaamerkelflk mlif fer aan het Vorig Jaar ce zoowel Ms die m hel luohtoorA veriltlieh var t emeaft MaaiÜri H eit W anYJkUa gayWi onf keoaia vaa S gMidlen van Vki typhukla eu vroegeij ons toventf adnes omtjent de venuoedtlijke oo paak van deze gevallen Ze kwamen oor GoejanVerweilediJk no U Knt Briaen 107 Boelekade 186 Kaaoi K4 Kleiwe 17 Van II iuia afkomstig uit het vtnchÉOoi 4anzaak van bel Ie 2é ontsnapte aan onae waardemlngi ijl wij he van bel 4e Beenden te mnaltn ioebbn drinkea van ongekookte Vendun gaf Jiet 2e geval oaa a 4leukug B en W te wijaau og eei Vervuilde alool achter net perceel ed u M geval te wljaen op etngdhrei In de rioleering Voor beéije gehr ken hebben B en W Jttutragelei tetroflen Il ila iMiNii i tH Tè beretdtMe iiiaarien meningitis vall made te daelen dal in dep aanvang vaujiai mr fAtVt Om vodrkwameh fn d gemeenle n bel vluditoord echter meer en zeer a ker aan de hUMadtre ooMardglnK d i waaronder da kbiAhVn hadden verkeerd voor hun koanst In bet kaanD alhier i b tle wM i dal ve eaaan degev en dtarvf n aOsrveta LaBtfe laai wrtW nd trad hieite i W ii f Drink watervoo ra i a Ding Hm vaHtai beval eeai Mspni va haigeea de OuariMtohidak ai dril iniweondtning voor Obadt hMK gedaan aai hoopt Ihaaa voor da laatste maal over de lijdensperiode der diiakwalervoonHaiIng vaa Govda e hebben goachMivea Aan het etud van haar overzicht hierover spreekt de onariaiie den wensch uit dat van Gelde uteerde Staten wedig ue goedkeuring op de vernieuwde coooaiMe wonit verkregen ofidat Gouda ntel laagar varslokfti blijve van goed drinkwater de eerste voorwaarde voor lage ziekte t it aierllecij Iers Één BloemciKlt ten bale der Tabefculo g e b e rt r ü dtog U Kaad van Beatuur der Neder lanhKhe Cenliait Vartaaigiag lot bestrgding dw tuharenloae heelt licfa lot de Burgemeestara van verschillen oe gemeenten gewend met het verzoek om gaeai audaren straat verkoop leo bate der tuijarvuiose bestnjdiQg toe Ie Men n die van het ollid eele biueenpje dar Ceolrale Vereetii ging het r mniahloaapie liat jaa lijka op 21 April la koop wordt aan gsboden De gendmvle datum werd gekozen in verband met bet lall dat op 21 April 1879 H M de Koningin Moeder Beschermvrouw der Vereent gin Hare intrede deed m cos va iterland Tot het bofeeUetVenoek werd de vaemKlde Baad gamd door dt OiOataodigfaeld dal in navolging van ten veriuiop van bet Emmabioenipla langzamerhand ateedameer vereen Kingen op deze ol Soortgelijke wijte gelmi trachten Ie verzamelen voor hataalfde of aanverwante doeleimien waardoor In het algfoneen het pubhek door heihaaldien akraat verkoop wordt onlslenKl en bovendien aiiAruik en niet leeds te controleeren conourrenr Ue wordt beguoOtigt Op den duur acbrijll de Raad van bestuur In zijne circulaire moet ie verkoop op één enkelen vastg steldan datum voor het geheele land zooalfc in andere iaikdon t n bate van Ie bcstrijtbng Ier tuberculose gei bi ft laardoor ernstig worden geHobaadt De over ons geheele land in een groot aantal gemeenten vendelde vereenigingen die ileh volgens de Regeeringtvoonachrtt ton op de bestrijding der geduchie vattSziefete loeieggetit en evenseerde sHnaloria voor volwasnenen en kindoren fie allen dealen in da op brengst van hf Enanabloenipje en mal het minst de Centrale Vereeni KUlg zelve wonien door een en aa Ier benadeeld WIJ verooTMWvHi oL daarom met groeten aaadfUg BEf AdHhaie te verzoakmi aatnègolanla wülan irelfen lot ahMfcig van hal Kevaar dat dn vailina vanhet ia iiiaUoHinpJe bMHIgt WQ doen dit m lo mepi vnJmoedigheW nu naar wij veraenHn reed in eiik l4 grooM itloabii de verkoop van inda omiilooebloamen door het Hn l Ier gemeente veibodea la Naar aanlcading van hel voren aanile hebben Burgem eco ty e Wethijudem dezer gemêéHIe bewoten om ui den vervolge voor g een andaren Htraat verkoop ten bate der tuberou loMtMieSIryding vergunning Ie veHeo n dan voor dien wm het Emmabiooiniie zoofils U tken i n 21 April gesushfaah vapwege de Centitm Vereendging Vtrkooping Notaria iloalQn B t die beden ten orsnalaan nm No tarit Montijn te Gouda geliouden af sl K lu het llatsl de Zalm aldaar va de Uofttode NooU Qadt ht ca A 45 zija keopen geworden vaa PUmaelen 1 2 3 en de heer I L V EiJklaOoodavoor f56900 Pathtel 4 de heer A S Spruit ta Roozondaal voor 9 960 Pantael 5 de henen A B Spruijt te Gonda ea H C Fafcrb te Gotrih iMt 6 000 I eretel 6 die heer P Hoogenhoom te H ocB ks Ba voetr ITOO i meeelen 7 ao Sdahema A teeuwenbt K ts HjUMlMIbt an A F d Vos Ie Oudowaitei voor 4 760 Het wintert Hinds gisterenavoad is da aaaeuw aan het vallen ttl t heel flMK later gelëUeliJk in grootere vMckell In hel heid vroege mmgmnar toen do sneeuw reeda op eenlge hoogte op de airalen lag Is it sneeuwploeg van den ReinigiiwadhtiSt der geraeeote er op nltgatrokken om r a lol de lad met hal oog op dan Marktdag vflj te maken laMiiide hel i de sneeuw aan beide zijflen van dt straat reeda opgthoobt dank zij de aoMvileit van den Keinigiaffidknst Dit werk is enhtn vrijwel nutlelooa geweest De mukt waa heel slecht bezodit eo de kimmen konden door de sneeuw niet worden gephutat Bo vendkn aneeuwt hel nog alaeda toolkit bet opiuhnen nials helpt Haall W raUiicawarii atja atw goede zijde daanagenover ataat dat een dag ala beden tdlgtboaen l voor bet wiolervenntak aitt da amatadt dat vrijwel uit den UJd getaakt en nu wel g eel verdwijnen zal Toch hebben wiJ er beden een paar in dt slad gexien Het jonae gealaclil keek zich heden koatefijk nai aneeuwhallmt geaimiseerd miwÜlb Maandagmiddag ward door hat fanfareooipa uit het vluchtalingankamp te Oonda en door da aohooikindertn een rondgang gemaakt door desa g maapto Dan burgamtetter werd tan lanoada gabncht iraama in bet hotel van den heer L P v Leeuwen de kinderen werden gatractaerd Da kinderen bleven daarna nóg tenlgentt d byaan in den speeltuin terwul de muziek optrok naar het Reeuwyktohe dorp an varvolgena de reia door Bloamandaal naar het kamp terug maaUa pkark m d Usai Vrijdagmiddag 1 uur aal op da voormalige exportalachterg aan kouring van trekhondan ten behoeve vaa hat lageri plaata hebben Dintdagauddag had on Kartonoord een traang oagaink plaata Da 14jang L Baaa aou met agh 12 jafig broertje Inge achter op da fiata langt een mat nuchtere kalvaren beladen wagen heenrgden ITanwalgkt ar voorbg komen ag te vallen met het gevolg dat belden worden overreden Inge breekt een der armen en van den ander zgn zeker inwendige daelan gekweat daar het bloed hem mt dan mond kwam Qeneesknndigc hulp ward onmiddalgk ingaroepan en veriaaad door dr Blom De voaimaa is aan bet ongatik volkomen ontchnldig MAKKTUKBIORTBll Ootlda 24 Fcbnun igiO UlANBN Stemming leta kalmer Tarwe Zeeuwache la 50 k ia 7S mmdete dito t i f 11 a5 Afwekende il to 4 Il 80 Polder 11 d ƒ ii 7 Rogge Zaeuwiehe t PoWee 4 Builtn landKhe per 70 kilo t Gerat Wutei 1050 t 10 7 $ ZOBItr 10 Il lo 5 Chtvalier i ll l s Bnitanl vocr erit per 6 $ kilo 9 7S a 10 Hayai per HX 7 4 7 4t et ISO kilo 14 7S t 15 Henatp aadi BaitenUadaiaw per 50 Kilo X V i it Ktnarieaaad 14 t tj t p U L Karwijiaad per 50 Kilo 7 je è aSso Koolsaad m l nX per H L Erwten Kookerwten 15 ia t6 Bulienlandache voererwtcn aar 8a Kilo a Boenen 1 bralae beoncn aj t as witte boenan at t 5 Paardenkooaen ƒ i i ao Duivenboonen to t at Maia per loc Kilo Araerikaaneche Mntd 15 50 S 75 Itleiae ronde 15 5 5 VtiHAazT Melkvee naig aanroer bta del redelijk pr n blüma toog Vette varkeni rcdcl aanvoer handel matii 8 t 46 cl pei half K G Biggen voor LngeUod gaca haadtl Magere Biggen redeL aanroer haadft aaatig 1 So t 1 10 per weck Vetl Schapen aanvoer vtn gtcn ht teckenu Lammatea aanvoer van geen ht i i t ktnit Nuchtere Kalveren radal aanvoer handel aeer vlug lo t ja Fokkalveren 2o j Eieren redeijjke aanvoer handel vfa i p 100 ukt 6 50 t ƒ 7 2s Boter weUug aaavoer Handel Vluf Ooabolcr 1 8e t 1 Sf Wtlboiar 165 t 1 75 KaatniMtt Aangavoerd 11 partljto Goadacht fcaat it loeil f 79 a f 8t zwaardere f 8 a T aa aooft f 78 178 met conditie Alles per 50 K G Handel xeer vlug KAKTOICEBICflT TE GQDDi DoorTt den an onvoldoende mtwgkao voor militairan Da vowman J v J ta Hoordraoht attmd terecht wegens het nietatoppan op den Hoagan Bekitlaadtohan iZeedik v ft aan Mitg nOittUM aki iMrUaatda at édawharbaladan Wagen mat varkant to aijn aang oman en zooveel mogelijk nitgewaken te hebben om da militairen voorbg to komen hetgeen dan twk galokto De otfloiar ia daarop bekl gbtarbt giktfeiea n htaft htm weqi an de laidtali nit aijn ban dan gerukt Bekl verwonderde er akih vrm aa toa v b BgdWi la gebaard daar de hit die voor dan wagen itond blind aa uit bet procaa varbaal blaak dat esnigaB dar militaran op a baddan moetan ipringan om niat aangeredeo to ordan Bakl had ook aHn naam niet willen aaggan dooh daad dit aetat latar to Hoordradit Oaar dt mOitauaa die alt gatoigen waren opgeroapen door dienat vartainndrd waren te vataobgaen waiddtaa aaak verdaagd tot 8 Haart aj Uuaiemakeis Eenig bewonen van Uudeakaak a d Usel t u m droijietwcliap In den nacht van ül Dec op 1 Jan q 1 te Goudarak aan het m ftaaktB tn vachten geweest met de politia mat het gevolg dal zij allen yncm itbaal kregen Drie hunner C P A K tn A c v D waren voor het Kaaloog recht veracbenen om zich te verapt woorden Deae bekl veaklaardea oief drd k n Ie zijn gawteat en niet aohaldag te zijn aan bel ben ten lastegelegtla De fcantoureohter vroeg ben oizIJ len nieuwen agent eens wilden probeereti waarop een onikeiinend ant wxiord volgde Gok het brutaal op traden tegen den burgemteSUr door een hunner was niet gebeurd Tot het boeren van den verbalj sant wenl deae zaak tot 8 Maart ui g Bte d Uiiqiraken van 23 Febnifri J t da K te G i aat eud t m fïS ubs 6 wegens in de Gouwe op varbwleu plaats aauleggaai A de K en G 1 te Gouda ieder 12 subs 2 wekan tucbiaolHwl 11 M te id A 1 K J J r U li A G J M aUan te Waikhnxveeu M J V U eu J T Ie Moor droitu ieder 12 auto 4 4 wagiaoa a nachts fiattm aoader liehl J G h v P M £ te Ooudt l subs 1 d wagens ie Gouda vuil li I water werpen J V V ie Qouda 14 aaibt 8 d wegeais te Gouda illttn op tljtthoa Itiikar G E te Gouda f O 60 suhs 1 i wegens Ie Gouda rijden op belkUn WK te Gouda f2 aulat 2 d wegens te Gouda in de Turhnaikt gn iA dt schraal van aljB beet Jagitn weikao 1 J S Ie Moordrecht f2 auto 4 d w agemf ta Gouda aoodalaea op tlmal Hchreeuwaai 1 IJ te Gouda 10 60 siriis ld wegena Ie Wadhaxvaen watanèM ten da wateibthkan H v tS te Waddiuveen 1060 suha 1 d wagana te Wad8Ui Va iemand met zijn Hels varvcaraai 1 H N la Batawtjfc bartntng wagens In dronkentthap de sptnhatp irdo verMorto M O N 8 Ie Mooadrathè 12 sobs 4 d ƒ V V Ie Gowk IJ suhs O d wetens openbare dtoMha sichap M dB H i n4 laMs onMUaad H wëM hteMMlfi H C taÖMW f6 tuba 12 d Wt aM optni9 dronkentchap bU Ie heihaling S dto tt Gouda 1 week h 8hi Nf J N te Gouda 8 weken nis wagens openbare draidiaatichap bij Se beihalln 2e bisiir rfti Laatste Berichteiï Wagonladingan voor of vla Boadaptat Naar ou gtmald wordt woiêiif raat ingang van hadan wagonladingan voor of vb Bo ptit to varaandan door da tpoorwtginaaltohappyan wadar voor vervoer aanganoman Bagaariafnrat Naar wfj vanaBaa ia aatririapt ot da batdukbaartteUiag van goedkoop ragaaiingavtt opgaboadaa Da Amttatdamtaha ooDptntla Da Daoaraad dia wakeltkt aiat mlndar daa 3G00 kilo omaatta ontving Maandag bfrioht dal het olat loaa to Mj S waa En mltndaoh vat ia ook mat in voldoende mate aa lakar niat twtn radtiüka prjjiaa to taygan f U Da milirai rondvlaoht mtgtatald Man Btaldt 6u nit Soettarlïaig Wagan laag bdagenda tnaaaw wolkaa ii da militaira rondvlucht nit gattald tot de Üe waak van Maart BUKUËRLUKË 8TAND GOUDA GEBOREN 20 Febr Jaap a v P 1 Hobbel en M van Harten 21 JohanneB Magigial z v H de Jong en M J A UtMiatiJn 28 Joba na Petrooella Josanhina d v J P J Abatnana en II J S C Bant zinger OVERLEIHM 21 Mr AatfUua Jongerie 9 J 22 Johaima F iVli ih met P J van dv Heuvel 1 2 WUM dt BmMn u ant 24 Arle IJiMtUin 20 J Tekgndsch Weerberidit van hat Kounkljk kateriologiaoh lattltatit te DE BUJDT Tanrasbttng tot dan volgandan dag Meaat matiga ooatalijka wind bè tMU 4t vTniin btiM tviutoiith l jk nog m wbmaa IWlto tot oa