Goudsche Courant, zaterdag 26 februari 1916

naip Ik nw wai ittaa a ia opdat tn m w van paÉtpoorteu aan arbeadilK e aaar Duitaaklaul wewekaa te verwekken bun er op wordaage waaen t zij ter verkrijging vaa een ArOolaiMgtaipaaonMkarte zicbvatr heeft io ie ziett da ia de ilaata al u l dt b t e aa kfdtrkmdgtkta HMUlalMI i l lill i ri itaiBt ti amen teaieinde de boveovaraMide ffelaring te bekomen De belrokkemm zouden uHdrukkeigk kunnen woi düi gewaanailiuwd bun paapoorten alM Ht handen t geven aaugeoaeu Aan nu voor het opmaken OR artttliealniitimatidiaanen de InlevolUg der paaaen niet meer wondt avèeucht de Dollaohe antorlMlen ook vorderem dal de paapoorten Of verlaagea worden gMooeadi uvea Pdriter gmn mMié te fltmgTeiMmn Het HUd laak iu aan biï uit Soarabaja van deo 20eii Januari j l aan de Straita Budget dat nadat reeda garuchtevi hadden geloopen over eene arreeintie van óea bekenden l dor dar geweien Indtacbe Partij Donw a Dekker te Singapore een beMKiglug daarvan want verkregen war een van daar ontvangw briei Pouwea DAker zou ia lAiltachen dWiat zidi varboedan bekben otarn▼elutionnaire ▼ panfleMeo u Ei ai kolonlihi Ie veaapraiden DeElv 1 overheid waa hiervan op de geateld doch Uet hem kakn te Hongkong on hemteSin ore In den v te laten löopeit Een aajKal kiateh mbt pmOetten w xl m zijn bezit bevonden waarM bij in arreat geateld werd xijn vader waa op de ontvaogattWh dit ben 4K naar tbn apore g gaan waar men hem een onderhoudvan een half uur met zijn zoon inbat bijzijn van een Engetaoh ofSrterloMond T De oonanendant der troapen te igapore brig ada ga a aaaal It t d o al nU f een deAe naaaade vnag Ie kaïir tWi kit er gaan aprake waa van B ker vrIJUUng Waarechijidijk aal men hem naar Auabmükapzandeuk Op het feit waarvoor Douwea Ddc in arre ward g id aiaalvol 1 de te Singapore geldende kri Wt een atraf van twintig jaren zware Oemenrde Berickten Kat b traUU g i t i aanai let weggealagen üü aaeÜD Uatk tnin ww d afgebeten lagen het Tnini f$f fST jJ S TH ba tBaringaateld or laringtot chade u j Het ongevei io d evfpchm Dif ofain ▼ rgotodiog vordt vernomen dat het weeeepB eeiw eMw pMv aohadevergoeduig wDzyn waartoe E t sidi oiat n omdct al tat tttmmi tinvoorxichligheid van het t a ia Kleill oafaande het voortdurend ifden vab looomofjeven met sïieeawTkgera ia het niet mogen gelukken kat traject Blaricnm Htizen van de fooisoha atoomtnm vo denjjieiut 4fan te honden Vr dag geraakte de Mun dia om S 80 van Bariciim aaar Wiizen vertrakt ter Hoègte van h t voormalig paviljoen in de hooge akeenwmaaaa i die hier zgn opgewaaid ut Na haal MC aioaita tirak hat O tram weder i d AeedSr t tiwkk n Pa di nat pn het baanyak BMc rfcu Htó n ia lJl lllP V Hoog mtimr 11 40 iiat watar rondom a ia op aaa obikbwando w Zoovar bet oog reikt ataat bat omliggende land onder water hier en dau taikt daar het water al tot de hniaan Tan de Zoidüd ia da toegang tot da atad t ada aJM kW Hat Hof ea anaeawvermaak De Koningin nrilkt gittat m Mi mat da Koningin Uoadar en Prinaaa JnKana m de ar van d Pr paea oen ladatooht door hat Uaagleh Boaeh Hat dichten van de zeefgalaa Men meldt one utt Zaandam Het volgende adl waartoe het InHiade la gonDiaaa daor bat beatnar van dra polder Weaitaan ka vanoaden aan b OonanMe voor de loopenda ken van dttt Roordbr IJ en Zeedijk Ie Zaaadna te kanoen oodai tMlMhh fcdifatnn v a watcmdtappan en g aia l ai Taille allen len iwiwate beti WMai lt 141 een spoedige dlditing van degas ten in de Noerder IJ en Zeedijk welke aiab bMrladaa dn de walnkeerende zeadMnn van de polder KatWoude en WaterlanA dat het temnan collegaa voorkomt oot met ée uitvoering der werken niet die atioed wordt betracht wafta mooht woeden varwacht met bat oog op de groata hetaagea dl VU fana V opai lia an mik eau rooUu on vang Ia ik gaval wanM kat Tar Ireuwen 4ar IraiaKban ar to kdgcbM nietidoor ui a aat NIauwa UuiMoba wccaaaaa Mi Vankm il t T tt 1 1 a b e oonamiuiquA Taft Fabr mMt Op 4m FwbMr Maa avar arde de auocaaaan naar varackUIenda riett mtgen utteabretd IJ venHerkte dorpan au hatMadsa Uiamp Naovllle aan de Utaa tea Z van ItaKnavtlle CotUiaUaa Itarmont Heanmoot banbnMta an 0 naa warden genocnan en toHanlat alle KranailMi alalUngea tot dan la ymoom nit tu aa rh an StÊmifpma ea Mnea toe baatorad Weer i t bload varli aen der FMuMehaa buttencowoon iwaar die dn DnHachan blaren draa l k Hd aaaM ft rang nea atcag nat maar dan 70 10 U l 10 000 nan Over da bi n BMeriaal toiuiao nof gt ofgmm m l kMHi Hat Franaoka wfmimnt i é va Fabr Iiddl Ia ArRoBne baactialen de Fra ackan opidauw de DoUaciia veratarkli an In da atreik van hat boacfe van happy ten ooaien van Vau r 4a Ifat ftMHJkiUvaur wordt minhevltf VfKfrigeeet In de atraak ten ivturdeB van Verdun De IMIfreHiem daden KKdurende dcu iMVéil Koeii mikai ni aanval up da Fraiu he at4iMngvn I Franai4i n namen HtfllllnK op de verdeili in0r linle dia adv t T ikaufnont ia aango eK t op de boo ao welke xiah ten opaten van Cfcanit Nenvtlle en t n Kuld n van Onna uHMrakken Tiuaieben MalanniurI as dan Hnkar Uaaanaver heelt bil tiataliiiiliiiKWHP artWarle werfcuairfMU plaM Am Int ZM otM k Pront Hat O o atanr H n ng onnamnl n vas 26 Fabr luidt Oiwa froepen In Albanl drove gtalaren en eergiataren da IiaUaani rhe atrijdkrarhlan die len oaten en len uhióoHten van DuraiBa ware fe ia en in aohtervolglng verder of de landtoi leruc üe vtjvar ea de havanweriien van Donicn worde oMse artillerie bcKtuitan De innil pinc van de vlJamigUlke troepeitv a van het aorlncMialaafaal wmd nMI goad niilg geMoonl Het optreda ia eenlge ItKllaanai4ie OorlogaiMlMpa bad trail invloed op dm loopder ipebaurteiilaaeii WIJ namen in d a fcvetbten t l diiaver ell Itallaai afiie tUefenm en meer dan lovenhomlerit n iiw hnji H n rrangw m vyf kanoraieii e e Ilg t tnw im hl M OM tta ItardaiMllM Üit Oonatantinopal erdt d d 3 Fabr gaisald Uit net hoofdkwartiar wordt g oMld Den 23e dacar hebban aan Dardanellan een vyandaiyk pantaa ioUp an twee kmiian wier vo door waamamingivliegtaigea gelaif w d londar loaoei eaniga granatak op d kuit van KiUa an Palamoatloei Mbolan £ aD onwr watarvUaé tolgm draaf da vyandalgka vllagtiug op da Tlnoht Ean andar liniaecbip at aan krüitar loatan aVanaena londar aoota Mniga tohetaa op Sedol Bahr aa Takka Bóaroan an trokken daarnb tanig Tan da ander fronten ia geen b rioktomtreiit belangrijke veranderiugaii ai oiiMO Kiiemenlt beratdt t ii voor UK Boakanal wordt d d 24 F bi geneid Hel MInlaterie van Oorlog naakt bekend dat alle mannen va 21 lot 40 Jaar die zloh ale Ro a aWM deden naturallaeeren xirh t gan h 4 tijdatip vaaigeatelil vour dk HilaHnC IBIH voor deo militaira dlenat hebben op Ie geven onceaet l a Onder lekNng van een vouvemant naar h t buUanland lou gaan Oin if wmden ontbebilerd I Zou ervan konaé De kMne kkrdbw goeie blonde Jet aou mevrouw Van Moveoal de wondtti ZIJ kenden met hun drIeDn de net ittrenge prinrtpe van Han Zo ha ikn aohting voor ben Zq irtaten hoe galilkki UJ né a een Ua d InlIBti K HoyeoM trtat nog 1 1 roear van geval Met bon Hanrihet i Ifolrwall Daar Mapte hl Mmun Et ganimi anier man dan M iri die maanden geweeat waa Hij wenkte Keea Hoyena Zag kom even hier De andere twee wilden mee Maar hlJ wenkte Wal ia ar ker 4 vroea Ke l Han iM nIMa Vr aliean nw hem RMe te gaan i4raat op Hij kon t hier niet nlthoiidm En Mnnen enketa minnten wlaldt aodar het Van dm arbooler die Jetje ong UUtlft hadmmaafct Mli rulkan lhaar otaKbuM En die zirti g 4u ord hebr bawh dat ze RMt Henrl zou gaaf tmujren i henv den njg te habba ol arb in het land waamll ze atlujoiatig xljn at dan DMt fan boa ikwaapiicM hebben akwaten it Üaoen naken daarop eeo Haond riim welke raad aadar de laaiHamtHUepiir i en werden o pg en mB a n Pe FraoMbc para over het Uuilmtia ofleMlel Ua FraoaRba bladen bevatten artt kelen over hel oHenaM tegan Varitun De Metla t Hadart ï and varvoereu de ifuiiwhara aUe ImkMIihare l uH h en OoatenriJiaiAe trneppiw aiadMa kan zware aititieHa lAH Verda Kr bcviiulM tUt daar lie beate Iro iao vae den Klier ha Krandmburgliélie k rp dal ataKeilOTliJlie garde bdaaoal ia en h A I5a l Kerl orp i vaii neraal Ueinilin Oiit iitiri 4il heefi d vliauJ hier lie nlUr vaii zijii tnidinacht alanwde lun beate materiaal bijeen gitmnbl ViH beUiea de Mtakle vao liJn truepa Bwuht real vaattealeM levenliea divWaa Da E li de PuU ackriJB kele da n eladen harfl DelmlinC ee veelbeleekenie leaeronler tot ziintro pen gerlidit Tijdene bet iaatate o leHrief dat g tegen de FraMciiea gaat onrkarnemen hoop ik dal bel l ie legerkorpa zich door mued e wakkerbeiil zat onderailieiideo De Journal zegt dat de vetd4aK op grwMlm aiiUaal welke de I uit rfiiii n tMi iMHtrclen van Verdun h tolioii iMtf riw ii ii l laaUa troel lat wiuiriiHDuiü4oblaiMt boaloot D Uépubtique Fraiioaiae I dien hét Dultai leger bij den aa vaii j van tjn aainvaUen voorded hreh getrokken uil bet heuvelai4iil e cii bow irijki terrein zoo bevindt hel zidi Uiaiu tegenover da omvaiwrijke Maaiihooglen die zich ala een blok ultKin ken vao de Maaa tot bijna b lienunKHil Wij b A ban het vaala vei trouwpii dal k Dullwihe vload op Deze hoogten verloopen en verkwl nen zal De Vle de PaitC Man nod zioh geen llluoiea maken jaêr dt bvlaiiKri ieid van den veUMI dte Ihaiifi tiMi nwjniooirten van Verdun ia oi li riv iiMn De vijand b ii ouwl hei zon niet ak con beaiiaaemte oudeiv nenrilni dan tocb zeker aks een dia den lae and op het WaMeliJk front b lnii ri jk zou kunnen wiJxigeB I o iJeuwe DuiMehe belaatingnt Ken Woin talqgMiu uil Berlijn aan de N U t it él ü Februari meklt Ual bedeu openbaar gwnaakle ontwerp ol befliog eener beiaoiing i p uoriogawtiwl onderwerpt de van b uagiij van l li 1 bat alnd vanlln ÏSSSSS SMS ver OU meer la dan 3U X mark een bezoudi re helflug die naamtlta van M beilwg der vermeerdering va lol a paneiit aiijgt Wannear di belaaUii plii hclge leveoa hoosere 1 koiiMtfn heelt gehad dan woedt val de iveruieanlonng van zijn vennogi len bafaagii vau daze hoogere Inkoo aten hel iluMiele peroemage mbwea ViMir blnnekilandeiiie vennoóiaobap piui lH tnu t de hetHng lil tot H pruceiit naamiate van bat bedrag der tiuitent woue winat Het percentagr wonM uog met 10 tot 50 prontial verh i il wanneer de geuiddelde bddrljüt inal in de Jaren van dwoetuiti ineor ia dan 10 pameat van k luaataiihappi ijfc kapitaal Ii i heOiiHC voor buileulandadw van n Htutcliappin bedraagt 10 lot 4 pa oen aii do buitengewone wiw llKhalvu bt ontwerp ia de rljkdrngooKiiiK van plan den Kijkadag ik de volKende lilllng een aaptal balaatingvintwerpeit voor te l gfen die gezaineivlijk ongeveer 500 nlUloen niai ii iiaieten opbrengen I w Ie eea weirtoittwerp tot vortiooglng van dt tabak4b laatii i een wetaontwerp lol verhooging van bel kwilantiei gel Se een weMepUrerp tot va hiM lntï van brielporV telegrainko ten rtii poed bfiiiiiea 4e oen weWont tmtg 4 eenil ha gewmken DouarIèrp had wi4nn u r keimie te brengen dat die brave JMje dat ublienie bu goHtiml een varleiien bad HU gaat enn I riep Hewt utni Keen hlMt bIJ bem want bij b anilo wolk gevaar dr lgtb nard diijihzt4blefi Middag moeder luen eet ttctmv bad gemaakt Haa veawatefhad ikit hij haar in aanraking g brwibi had met een lel e a meïilvaikdaatraat Han wou een inaMzijn lilnnengaan waar rewolvar eavan dat goeiimeer werden v rl o IH Haar Ken Hojrena wiat t te b4 ItUa Toen liep hij naar de anoal Oa nou mat mij maaaael Inti mua dankairi aan da moAtijkbeid dal verrader r ook zijn aob op did uur TIen t Ren een waa taelta datdit er waA Han iH i door HIJ ankoordl ntctK Ze giiagee btnnan Han keak roari nul ennaaia oaaeéIn het lokaal En voordat een Ihad kunnaBver hooilen vloog bij uit dntkrintn Naaf lal laTeHJe waar Jan v Stralen ak De ima van Jel a v H deii Voor iht Keea Hojrtka hoB IMd kunaev vaMgriJpea kad Band dan keni ea gtaa Bi ar d B kap gi lMI m werp tot veateoglac van bet a 4 voor vHnlMCMd dit legel ook to te paaaen U kei Tervoer tm aMt De oatwerpeB bMm niat landed alle idt den oorlog vooMvkiaiand koeten Ie dikkeu dat vraa ik Mxi na bel eiwle vag den oorlog wordai opgedoat De aanvat iW de IwM op Eaffriaad Km Wain4el TBai aan da N R t metdt dd Ü4 Fabr alt BarUki t Oter den uilatag van den aanval uit cK luchl in dfd niu van 1 J Fabr wordt vernomen van bevoegde zljdei In Uverpool ia een aantal brugge en havenwerken i zwaar beaoiatd jd dal zy voorloopig ui bmifcr baar meer zijn Jok een aantal aob pni op de Meiaey zijn getroHen 0 tvu bij BIxkenhaad li gende kruiaar en o n Iranaporurhtp van de L or laiad UJn In Blrk ikMd Qamoni Bootle ia fr ole adiade aangtatcbt De Boothlijn de Yeoward bju itja door d sMutlJke vemieUog vaa hun dokken en havenwerken zwaar benatjeeld da aangransende droogdokken en nawbinelabriaken zoomodo de Dryiloek Englene and Boller Woria te Blrioenbead zijn geheel vemltkl Aan dm mond van de Memey la Bootle tan Z O van Uverpool 4 a de apoorwecgabotiwen zwaar baactiadlad In ManHieeter zijn twee hoogovena en twee ijzerfabrieken geheel vernield andere fa rlek g K uweii erg IwHihaibgid In ShrfNeW la een hoogoven grooIjmdeek verhield verder zijn ver 4ieiden gro i fabrieken en het Mation gebombardeerd Na den aanval ki n men er nog lan n tljif brand liett nIMIaaa In NotUi aan la een alweerbatt rij tol zwijg4 gebraelit een nwnlti abnU en vawoheideno andere f Iirlrtien zwaar beactiadMI Ten ooetw Van NHHngdajn bi Iranljiani zijn de apoorwegg bouwea vemietd Verreweg de grootate arhade ia ia Nhr Jel l en Nottlngliam aai irl 4il De veraekerlntjetnaalachappIJwiteLoncwn mulatten ze op 400 000 p al In Blrmiil am zijn twee giraota fabrieken voor de regeeiing werkende en twee raunitMabitakan gelieei veniMd een brouwertt beaohad d In RoeleabM hij Bmdhinl ztin ae munttlrfAbriek en drie aplnnerijeti i l anlngKin Ü3 hutten veavosat Am de Hombnr Ü een wtreer4 a naij lal mrljgen gabrarJH de kanonnen aa de aoeklUihtco zijn vemielii 1 Uiliia lijn kaden waren aa i Ttneeof Blju Huif M een kmltmagaaijn reiv ndeldj In Halt moet de aangerichte v ltllieealang aeer groot Hjn loKlti 1 M n blok hulzen geiieH vei de t poorweggebn wen en d werken zijn emetig beachadlglj de Huntber zijn de kletite kruèeer CaroUne en dh t n pedoJe pera Eda t n NMi in den grond g êboord De antdine zonk hiimen aea mlswtea 11 opvarenden zIJn gedood h g wond en 47 verdonkeó Aan da oeaikaat van Engeland 1 vooiria bet Swalacka Frana Tt eeher door een hKMachIp in defgrond gekomA Da noreela aitwerktng vanden aartval moet e p groot t Dit wordt Indlreot bevaiUgd Amr de kladHea In de B m e ttt iiia bladen over de o vntdoeade maatremien van tegenwevr De gemeente Uverpool heefi ba ifloten alle openbare gtebouwon teg esi aanvallen uit de IiM ht te verzekerenHet bedrag der verzekering beloopteen n ndltloen p at a Aa wtei nd nit Londen wordt gemald f Aiquithi varktariiig nopena Biil tannUl i vaitaa U d laga ta b rhavuil aartapkiart I aefereauwde hU En zljii haode klondan ziet nm lie keei van een man iKe z geltik vendeld had t Waa in de deftige ooa een kar baal zooala bij meulnieitbeugenia oognooit wa voorgavaUen Twee beatiHiialedeo aekoten toa Alle kaartncrtittica woaden gealaakt En leder ti l p daaa mia aoteen staartje Mban j Do cvnlcu Jan vaa Stralen here er een zaakje van gemaakt Bn bet O H ha £ Hdi v rg4 noogd een Uelne galdboala la voidé ren legen dea beklaagd Henri vaé IlovewHade Tot grenaeidooaa verbaaing v na len Se be aaatHira van tvreen de val nlfL kendaar vEn er were dn over ilaa ei n lW gwpn Wat ookSs si è mate da aaii dai l trok waa dat de f Wgmii hel laakje van deo loe h i ü W g a u aü heer Van Stralen aJela waden w ten Hm naden ontwaken alaefhl een meJaaiai waa vS Mk w n U nlat n kkM U bhud har er JaBeaOk heete an rl r n lat la aehniS Wier eb Mr bel i rMen wa v miri i dM l h li ii M Bll t tt iniF ft r Qaaatta liM put d aduKWat rtrvwiiaiiic Toor d o ki in da toakonut nit aaa iKOg ilik op dan loop dian daoorlog naa Hat Praiaia aili t a ri a m e bond da atipaaaiJihatatWIigvertroawaa p aan atMUa o verplattaiMHia onpwianing Zg riapao dan oocteg vtMT aaa groota on kaïliga gebaoitaaia nik dia hat Doitaobe volk in kooga mat winat an roem zon braogaa door ea batrekkal$k garinga knobtaontwikk liog Da T nld iao at wordan bang gama t Na 18 nuasdan yn rooi as wioat avaawai Tasaan B t grooU Doitaeka laaK bnagt oTacaJ atoota to maar kaa dan oorlog dian bet baïton aiat aan bat einda teaagan Bat baa dat wö loowal tar aaa al ta land onto maakt daan galden taga een vyaBd dia aoluer oitalaitend ok zijn lager had ta ateosea i da too naamata factor Tan ona zdfvertroiiwen Wy bobben tagenovar de sgn een krygamacht lo bet vdd Btau die ffiinatena daaraan galyk en binnen kort de atarkala ia Wg hebben aa deze atrjjdkranhtan ta land een vloot toagevoagd dia nog niet ward nitg daagd den vgand van dan weivïdt handel afanaad en bem dwingt zg bevolking op balageringarantaoan t Btallan De druk t t zee mtgaoeiend zal in de middanrgken aan eeoaom ichen en ftaancieeMn toaatand in he leven roepen walka h t hui al noott aakeiykar maakt liab ran militair atandpont baachonwd in te apannan W j bamarka da Tataokfualan daaKvan in han aanTallan op dal raaaoh lini en da toenamanda roekelooaheid in hat diplomatiek varkew mot d F 8 Blzxzxex laa a a t Spak atooiaaehip Bgndam £ an party van 326 kiaten apek TOot hat Maderlandaoha lager op U Daoambor j ta Uottardam aangevoord an walka aaavankalljk op order va de Kng lioha rageering voor bet prgahot gabraeht motat worden kon b den door d N O T rrygeUte wordeo H R Ct Olandaatin varkoop ran Rogg De Commiaaaria dar Koningin i Zuin UoUand aobryit aan da Bargee maaa te ti O ItiaialllltTaa Landbouw en ragaliag van toggoaankoop in Limbnrg baricbt ontvangeo dat door haarin fiaaacrioht baaUg ia g l gd op ean partg rogge walk ait GMdeilan over Rotteniam p r watarwtg wf vanroard naar Uaaatriokt aaawtaaafmolenaar aldaar waa afgalarard Nawaanleiding kiervan varioekt de lU latar vaa Wataratdkt om M boToid rao dat bet vervoer van rogg pekwatatwag voonoover niat gaoo lotrfd wordt tagangagaaa Hat Fwaed Kamarlid voor Ooa borg da oiviel ingonienr Jhr de Uaraft lia it a plan opgemaakt roe eea twaada bmg ovur bat Hoilani di p orar an op da pailan tan de b ataaoda brög om tiat goadoranverToek over da niaawe brug bovan da baataanda brag ta daan gaadkieden Hh wil B n ontwerp met pabfacaen voordat bekend aijn da voorloopie koeten van ean lueawen brug naa da oad bmg door andaren Tooig t ld WerklooakeM M de ttlkerr ffinadaiijeu Men eobrijlt ona uit Aaatardaffi Naar wg veriieBoeii ia de dlrecUediar uikerralfinaderij vouitwau Spaklarek fetterode aan de Lijnkaanaipaaht g iModzaakt in het begin v n Jtaa l haar bertnjf zoodaaiic te beperken dW de arbaatea aleokta vier dagen petweek kunneci werken en dan nog zó verdeeld dat alle volwa ea werkli den o de andere week eau wot beurt van vier dagen krijgen Va bal In ikormale tijdan uit ongnri 550 petOonaa baalaa nd a pennnael bHJvan er 230 aan den aibeU dan nog aiecitta vier dagen In twee wakan Een radaclaur van bat Pet ba Vaa DIaa haeM lidi om naden i Uditln n tot da direelie van aoeanda raÜoaderit gewaad en vi l mde versomea Jh ratfioadariien betnkkaa dertiwe suiker van da ruwauikeriabriekei hier te knda vó r dan ooriog oot uit Beigi ea DiritMhUnd UU da bulteolaadacha plaalaenw ad dan go uppleerd wal da If dan ndKhe M RDaderiJen mMr vaiMiikan dan kal MruMmlaml voor hen beacfeikhkar ha4 Thaiw zijn dia markten geaMen a hebben ooaa ralllnadtri an d gei Mk Nedarlaadiohe rswaulkarnindaellani dig Doie bedraagt 3 400 800 nkken M 100 R O bS mtnitkarleeiV MkUng la bmjit dat Oa haM val bet gaNMeeaiA nrwpraaaol In hi kunnen ook wilta Mriker tmStm tegen f51 de koadeed SJi Met de andere bcM der productie kuaaen de mwauikerfabrikantea dwtt wat t wtlait HlniaKr Traub had ba aahl dat van Jla productie maar een bneafct g a t i ato door dn haaili maim wonMia geëxporteerd hij volgde het devlee dat de Nederianda4ie gn ndflt f in Nederland mo t blijfreo De ezporthulzen moditen hunne auikerzal sHi het bttiteoiaod ouderhooden doek niet i ilitbreidMi tijdne den oorlog MinMer l aalluaM daarentegen heelt da exporlmogelijkbiM voor de grond Moffen zeer verruiBid zoodati nianukertabnkanten vrijheid laabblaioai hun product ala het kun gaaaMg bjkt naar Engeland uit te voeren Biet dit reaullaat dat de Ëogelaebe raffinadeur wM deNederiantahegeen iMoeai gmodatof beeit Dsin zorgt het ruwauakeroonaortiun dnt de ruwprljzen oploopen waar kMir het el portoeren van bet daaruit vervaard ple fabncaat niet meerloonend ie voor den NeiterlandiciHB n fii deur Tengevolge daarvan alaat de ipnrliiijveriieid zoo goed ala gcbeel Mal Dit betaekent voor da werklieden in de ezportartttelen en dma ereoaiAen juiat veel handemaiMil verllee aan Y f dua aan loon Hat betreft in hoofdzaak lo de Engetaciie cubea 3o Fra iaciie taUenen Bo kleioa anikarfaroodjea voor Afri ka het binnenland vraagt voornamelijk kitatalsuiker waaraan weinig handenarbeid ia verbonden Dlenleoigevolge jp bet ndel mogelijk alle weikUedm geregeld zanden arbeid te handen en moeatoi aUereerat de Jongena en balfwaa en hunne plaateen ontruimen teneinde da volwaasen werklieden in buwie volle veriHenMen te lateii Dat bel voor de onderneming niet Uicatief la ala een volwaaaen werkman zijn volle loon bekoudende jongeiMwerk doet U dUdekJk NIett min heek de dIreiHie deaen toeatand tot nu toe kunnen bealendSgen doch wordt ze thana genao kaakt begin Maart zoodanig te verminderen dat ale Jila ami viertal dogen In de week zal kiuuien geweiict wonton en dat alle volwaeaen werklieden ateohta om q arwiere weck vier dagen aan den elag kunnen blijven Va an de 550 werkkrachten blijven Mechta 280 en op de vermelde wijze werkzaam Van hel normale aantal van hel peraoneri bevindt zich een lO tal onder de wapenen zij waren rnear Avie willen ook gaarne hun verdlenate behouden jaa komen andere allicht ten laaie vtn h t gteoncomité De directie tracht zelve h ar vaale WenkliHfcn en ook gedeeltelijk degvnon Ue g nilmen tijd in lo verband hAbén gewerkt te ondenteniien Voor hen die overblijven wordt F er weelt per peraoon van f 12 tot 16 aan vencuinigekf uitgekeerd De Sreotie veaUgde er voort da aandacht op dat het alopzeUen van te eiport in de raffinaderij ook van inv4oed ie op bet tranaportffiedrijf op de kiiftenen zakkenifrbri age In gewone omstandigheden gebruikt deze fn brltk ndnateiis 1600 kiaten en 11 10 Il 1 21 0 zakken per dag en w t da ixAiuitenvoerdera aaa anUcer ekptf dieeren Ie evenmin van gerlngdW leekenia Ten eloitle de M de dlreslie neda dat de getcamenlljke rafHnadnijBa 11000 zakken van 100 i Q ruw product per dag verwerken dat ia per laar gerekend op 300 werkdagen tal totaal ü 300 000 Alzoo rdadl i jr dan de geheeie bimwnJajMlaehe prodnoMe aan femouilter bedraagt en waar on aog d hb voor cxpoH ja g wb i zigKl komt duiddijk uit dat aBteNa derlamlMcho i tpuadlnijen in daten tijd geregeh hehben te kaaven aiel een tekort aan bat ruwproduet Nederiahdere in Duilaobland De Miniater van Buitenlandoofce Zaken heeft bet volgende aan de eoaf nalMariasen dMKonlngia gmAtmm Nedcriandadie arbridan inDaiM lanri wanen lot duever gedwon a Ml hi4 bekomen eener Aiieiteriagililwtionatarte hnu paalpoorlon ef naliieltebewljien aan daDuilailieaalerlteiten al te geven Zll kregan dtM iUmaHepapieren zoador welke iQ met reizen kouden eoral na ken of nog later terug hetgeen kan gruote moeiUJkhedai becorftde Tenënde deze beawaren te vooik men hek ik beaorekl tn area met de D ik kl eregen4i wrikalkaa tot overaanatemming hebben gelekl Een r gvUiig Ia getroffen op B gmndalag dat voortaan raar het opaaken van da i Aik ilarla llin lion arta niet maar het paapoort wordt i dat genoaeen woidt ganaoen ntan toor den b kfcm N MwiHiMi nMlalren amhlenaar anaoiaal vaar dB doei af Ie aren vedtlaring O af Uia aeoer zooduiga vecfclaibgMl door de ednnilafren aoMaaaar p her paspoort worden aangateekend Madiga ull vaiiag va dr lOMtMikM M MMkkMt lat uw coüege volgene art ii van bel reglanent omtrent het toeaeht op het onderhoud en bet ka en é T ko Da N V B harfl o a da vereenl la AiaaMer I Biill ikii wagaaa raodnlaaaa handelingen Iw laten me du a p eien van een niet g Mchr ggd apeler In 3 wedMrljden voorlen lijd van een half jaar geacborat h9oevnaa ten J H lal Men vmr koitef df lat tt De N V B beeft Voor Mawt da 1 Iaatate aedWil lie u th de Se kkMai afd D vaalgealeld t w i Maart T O P L V V te aaa 4 l J Maart L V V Oooda te dl i l ook gaph iM kaM M k wm mAi Ie tew hMm teflt vMl m makke er£b £ t wm to van aéU sprakeod dal iailn d e ook nneri e t s te nitawa beeft tik eat mo k an den NoorUer lJ ea wonien gvm ii tiet iete byte k g Q n tl § ê ellende vaaMMi loaplg n worde 1 o i w i i r èrki i Reden waaron zij de eer hebben zich tot uw oollege te wenden met bet verzoek om te bevortteren dat de oorgeachreveu berateilin ïwetken alsnog mat de meeaieo aiweu warden uHgavoenl t Welk doeoM Wg DUkoaaf ea Heeaaraden vad den polder WaMaan G Haremakar Uljkg l J VradenMa i M w vertier tnagt het adres de fndarl kaaiag van de bBrgeoaetUgr K tar Laaa Zaandau W F Driaroi Waflaaau Th audteaar Wonneaveer D Kooimati Wormer D Hellema Zaandijk J WlMtfMI Jiap en Wijde Wanwr U Voenhoer Lo burgem Aaaendeltt f MaarMlailk Koog a d Zaan en voorts d volgende watnrackap be iren C Dii ker voor bel Walei hap Schanner C M teijoe dl grfaf Kieamenle H Henna dMigraaf 1 Woad O H A Tjeeak Willink ocr paw Kalverpoider S KkwHi dijksnat U i de Wanaar J Wlt ut aedr peiin UeautaadK up Wo Nek J Q da Boer aendelft P Klegna delk Jb Taam Aan 4m mailÊ at mkta IA naigen maar ook willaa onltieidLeu imcgendeel hel CoKlt zal Maandag zeker ervaren d t er met een blijheid zal worden aKweo die legeUfkartild de uUid a vto hulp aan dra evenaneeaék mê aa chnk voor bel geapaard t t de ellende van den wateranocCT Het omit aoat Maani i avoBri iwwam Daartoe moet ieder zonder and4i Kbeid medewerken da zal Wo4pdBg rVaait a bare algeiBaane Jk rv gUariiig boudeik 4aii de ope Wl4 o a de verklemiK van baNbnnUd in de valatur ontaltan dW r M bedunken van d n he W Heuaden eosksop fl l af en margaa i alhier in den Ham diap g4ad n aohait met koha a da fa longealiprgar U Alpban door d goaalag Tan ean voorbgr raade atoom oot rol watar garukt an gaaopkeo De alagar J V Qii rg ta ki door UMI W PREDIKBEURT OOUDA ZOKDAO 27 FEBRUARI KEICQNSTBANTSCBE KERK lOi i o vjn Dr R HIEDEIU Rail pradikaat Sohoonhoveia OoUaota voor bat AfloaaingateadA a JANSKERK 10 a WA Da J E BIJL 8 o ajn Gaan dianat 6 o BjB Da H CANNEaiBTKR K£RK PEPERSTRAAT 9 n B m D Baar W J VAM LOK HORST Thaol CanA LDTHSilSCHE KERK Ji polder Aa 10 a vjK Da Tit SCHARTEH grad Ooaitaak Wognuta i4Ktt polder Oodt en P raan da g hdbi id vu Md w g matj in de watatiog laaga bat fieta raid £ a kond b 4 w a bat gavplg Ten poatkantor ilUar i waikiaaa rtald ala oommUk titalair d Haar 1 Doal man tk in geUka battttUngt WaMlkk a Wegveivnvftog door booga anaaaw Aao h t Handalablad wordt dool een leiar bericht die par antomobiel giatarmiddag zioh naar het Oooi wilde bM vea d hg aveu v Mr Naardep 8a weg totatl eraperd vond door aneaawniaaaa a die daar ter plaatae door den atraffeo noordenwiBd pr4 tot D meto hoogte warm opj waaid £ en ziekenauto die evenmin tsn Htg kas T ctalg iw moait worden uitgagraran en den temgtocht ondamameB V BOSKOOP BEMONSTR aEUEENTE 10 a VJD Dr K H ROESSIliaH STOLWIIK MED BERT KERK 10 n 4a Da F A FRANCE KVAM ELiaATI£0£BOUW 0 nww g S i Bt f a ajn d HaarO O VANOAMi Gh dadi n toaderw jaer t OlMda MOOUWeCHT In de Vrijdag 1 1 gehoaden vergadering van dan Raad daae Uameentc waren tegenwoordig alle leden Voorzitter de Btugemeeaier Aan de hoeren J A van Enaten i Bot onderwijatni aan aehool B wad eervol onMag verlatnd Tot oofd der Opank Sekool aan het werd II u w wa l haat ö L tHoff te EHaweMadilk Aaithe llttrgerlijk Ar ai haat u a i word een bul lengewone wufaaidie over l Uö groot I IM tmtgaiiasu ïveneeoa Mm d KaatI een gunMga bnanhlkiHiM top ecu verzoek van N Ulbnan liB ka hal gabniik van deKaikalraat Voorta werden a aauaMmen da voorMallen tot wijaMkider begrootlagen voor lOlS en l t ah b vaatgeaKld de Kohieren van BehoeteeW over Januari J l BihandMd wSrd lti fonilté een raolaa van dtk Mik fj f Langoraar t gm aUn aaiMl in don Hootdelükaa Otaa g Daarop ia da argadaHag gailoten Een bl zan va MaMart wmdlngeMekl inzak alatkMteit la verband met een v a een aantal Imkaaileelen baakuuida sH da beoren Van dan Akerboom Herfat ta Jonkheid MUD BERr KERK 10 a T B Prop 3 H BOOBOL Dordiwdit HAASTRECHT van eXREF KERK a VJB Preeklaaen MED HERV QEM 10 o v ra Da H CANMEQUCTER 9 i Ti OMI0I held van 1600 000 vlerk M nam de zee weer tel Ê4i tïsan OfH IS 17 FebttMIri i 1 eder de atonnwind fel uit bet Noor Weaten opetak eai opiaeuw davloed P Waanadaar Maart Sr JAVRKEtlK 18 D n D tjr H R K I BAaE VAXlI StRKHKEU H w l kainiag niBg KERK PEFiaSIRAAT 8Vt o a Pa H OAKKËiaiETER Byballaaiag Opgave van Penonen di aiok g daread da waak vaoi 18 Fabr tot 96 Fabr i d a m ent g f kügd tal Tarlatan h bb n eMrmxioDMW och Poi MNaar vwluldt kfatt da Vnwoi he het paviljoen otploltaert bealotr4 het zoo apoadlg nKig l Ie verpiaa een VeH gervaariljkor echter ziet o uit met den mouwen ta 14 ont gliiniug zijnden polder DejUpolder iingwvecr 2600 H A groo te juK of WaibfcinzlJdB oili hed h ft a n den noordki andare dikklntf ten de duii luim daar haait deze dekkli man galatak Tuaadw jioll KiUuiDj da g BMMqüaMgii plauWMi Waar nog aleobta Mtt lUc it ka p r dakklng enel zoo pol Jilder w t r jfc jifcBi 4 alt den ouden vijand m mmmagÊÊÊgÊté gabannen waai eorfaflrmana Da S van d alhier komt nor I aan zettal voor predikant bji da d Harv a me Dt ta Daift eeudamka Di P Krayt Sad Harv Predikant alhier komt voor op ean laatal voor predikant faiy d N d Harv Oamaanta ta Delft etohüii D door hat hot HtaHacbond lhier georganiaaarda taaatavoad op Dondardagavond gabosdan hi kat e M van den ha r Stqipelaiibnrg ia ailnemand gaflaagd Bat goed venorgda program v r Bchafte de tairbka auwtaigan d aal waa gthael garsU vallen avond Door hatlataoormoaatda gsdaaltalyk tol tar woidaa J Uli Veerabijm uil Amaterdam In OoMIhaven Mi J M H Valk uit Bloeineiidaal la van Bergen IJzandoornpark 3 J M van der Valk uit Alphen In Rozendaal 19 D da JoiiKU Maaaaliiia Is Bogen ti J H van der KM uil Uaaalrecht in Kaam 814 W F van Beek uil Utrecht In R liealoaieplaniaoett 17 A 1 J Wllbenr uU den Haag In Uroenen hal 17 C Bunnik uit Aawrafoort In Veat M T Braakama uU Uairtuniadeel In Naaleratraat 27 M O Boafhiiia uU deo Haag in BaanMraalS7 vimTBOKKayBir J TOO dar L k uit Zwarteweg H naar RoltantMn Neaaenbjk 10 M A de Wkle uH Qo we 113 naar Alpban aan dan Slki C Botterop uil Illauwatraat naar N Ooat Indt F van dar Veen uit Kleiweg 26 naar Almelo Haven N Z 1 J Sdkkel nk Gouwe 100 naar Meppei Brouaan gUMtSl walraat 33 W J H Volatm wed C J KUJwe uit Orabalbatraat 11 naar den Haag 2e Bnknaatiaat 191 as P J Kok uit Rozendaal 9 naar Ileerle leaeilenlnt OOVDA 26 Febmari 19U Bat Comité tot Staan aan Kood Laatste Berichteü iydende door de Uobiliaatia volaand Va irb ar Programna roer Zondag lakl H V V Hawrtn V O C HersHrtL H F SpitN ioudaohe VatSal Baad Ie kl Boakonp AU Wfarb R LtSMiniv S booiiftoven Ooiidft 2 A BrtnniMui T O P W ai W da Ruljler 2eH Ooo tr op se Fobrnari atean aan8pen D n Aaa bal W tM k Pront PABIJ8 as F br Offloieel H t o pmmWi ia n v a gW r 11 nnr Inidt Tan aMrA B na Verdun anaenwda bat daa g h l n d g door Da artillaria toÜTitait werd aa baida sydan na h t g h ale front mat groota b T h M fopttgMIti vooral tan ooatan Ta da Haa waar d itr jd rarwoad wordt ao i ttg aaa t VaiaohMdana aaq TBllan van aag k Bd li Tigh id op d B nabaaval ja i lnkt Ean a aMl af kat boaak traa liaaoaoha IMM 4 t ataan g br tit 1 wiatan van da Uaaa had geen infaataaa actie plaata Da tna oh D k bk a mi iiandaIKk aaBlant b gt Ifaria k Py in Champagne genoman an aanige vdan 1 g ys k aiff Walaaanood CoUacte Het Watennood oaiiti tedfÉrel da heeft gdijk glaUnm In Tblad ia aan ik fi gd bealoleB Op if ka ndag a aan idlecta tilMKidi lln de hulxen ter InaaaMilng van Voor te ndodljdenden door teiwnood AgtanM BvWifll De OfBci Jiladed eii gea vaitN V B rü i jiiidi i u i ait week ai lod Co ij litn r van overtuigd velen met At bealuit zeer 1 dat aaar vatai ar op b waahl kei baan te oUaren hunaar halpbekeevende l i wier woonAeden door den aloi der jongata w k n zoo geteialard in vete gevallen nMa letlai dan meoBAan la ovaig blaV Wel au ni da gi4ag iik k bijdragen kailjk bil Togaiea k d kn Dultadw actie uw h t Wcfteiyk front BERUJN 86 Ftbr C paataarveatiag DaiMamoBt oaataiyk ho nt an van daj rardadiginmlini ran gja wmimicKlfg door h l 84 1 oorgacha Infanleria regiment aCormtoderSud gantanoa Aan M KwikaaiaclM fconk I PSTEBSBDRO 86 fabr OfBoa Roaaiaoh torpadobooUm htbban fviw aeilachtma vlak bQ SIbop vernield aanige bruggen aan dan Weg naar de kaat Terwoeat on een gedeelte van een kaïaraaik n wg obaMa dia onder h t k tni i ug nu aktt datatdiaaent troapcD ooritrok terwjjl het andere gad Ma nitaaa g d T B w rd De Raaaiaoh troapan naman atormandarhand bU bat Kankaaiaeh front de atad lapia D vervolging vaa dan ▼ yand in d omatiaketa ran KraMroam en Kanjrat wbrdt voortgaaat Dk Rbiim In PtrM PETROOHAD 84 Fabraari OffioiaaL D Rna hebban Harm naj k in Panili gtnoawo Da Waal ia waar vaUaoda ïn 4 Iaatate 84 nnr ia da itand 8 O U lager D Rykapailaoha t Ti l taakande Vi jdag SMU + A P Btovat ht ia nog alleen mo yk voor voltgansera Uit Keale wardin da laatat 48 aar 1 07 U val gastaM D Md waa aldaar Vrydag S 4I M TetegnÉich Wverberidit Tan kat Konjnklfik Ifateriologtifb Inatltaat ta DE BILDT Hoogat baroihatantuid 709 8 I Hai oiuid Ii agita baromatantand 76V Vliaaingaa Verwaahting tot dan TOlgtB an dag U a t mi tga oataltika lot i uda mk wind nrandarljlka bawoUciDg f radk nl ik eaniga mg ol tam daa naohia aanig vorat orardag dooi d r i i i ff i MARKTBBRIÜH1£N Coap Trinlttwurkanlgbn aüouda a Oawtfakaa ta Oom VaiUfg van 25 Fabnarl op Krolan p 100 pd Ili2 Wortelen p 100 boa f 9 50 110 50 Pret p l j boi 50 63 ol Kahairbar II boa 8 4 J ei Kropala p 100 15 Valdda p adje t Selderij p 10 hoéib U Pèkat aeile p 10 boe 40 o Bnanlaeb WItkd p pd 12 et uUteillla H utm n r 4it i m W BÜRtlERUJKE STaWO 0000 A OEBOREN 84 Fabr Paalaa Johanaaa ondara A Baiem an S Raoringa Qtiatja oodara T vaa lit en N Nienwland 8 Janaalja ouden J Sohpfltan n D lindda Conalia oudMb a de iwg ao J B Kynbont OHDKBTROUWD W Halkol aa W Z T rbaom C B Kooipaai a Qraranhaga an H van TUat OVERUBDEN 88 Fabr AdA B H O Bax 61 j Uopold P VailwlrIt mnd 16 Simon 1 Boon Ml Onraidn J Viiaar 8 j AdrUaaa Vorataag 76 J Advertentiën Badan orarlaad on a Uav Znatar Bahnwdanatar an TanU lOiinii T I mmiB in lav n Onderwyiarea la kt L O in Nad lndM II t r KRÊiméÊ A Qvuda U H KHUÏSHEEltElucbaab en Itindaraa AniAam P HIDISHEER Ibaieo U DONK Kscniaas J A DONK ao Kindemn Stk Baotkm Inmiien niet morden afj eunukt gg Aairaui 96 XUmiari 1916