Goudsche Courant, woensdag 1 maart 1916

Mo 13026 PRUS VAN ft fcwarlaal dam ftmnoo per post et Ësdlustmerd Zondagsblad Idem frtineo per post Atmnnementen worden dagel Harkt 31 bö ome Agenten llbtofoon Interc 82 De Oorlog Aan het Wesleiyk Front liet 1 r a a s o A e coiimiumqué vas ZM eor lukut ii maesa aanvsd aien ae iJuHüchers op verauu het bon beprutfd ia uien g eitukt I ea iNoonkv u Hiea vaa de suul zj l uitWiJierB sedert dxie dü au va bgeloopen en Kanum uiiet doordxinr gen xiedenmacht weniea ia d © street van UauaumoDLt verscheftdene aanval len dbor de iJuitscherg oodtamoineii Me tot een baudtsemeen teicsdieDt übcè alle door de ijTaniKihe troepen wertten a esiagen Ken i ULt0Ctïe aan vaJ ter ÜeMÉng wei d ten Oosten van VenAun Woovre oftderaoinea iMU r i gingen d Duitacheirs na een hevige artoilerievoojnbereidLng tot een storaoaanval oVer op het dorp MaiiiheulU ten Noondeu van Banisée dat zij wi ten binnen te dringen en zelte nog voortüj t itwo mk oMiiddeiIlijke tegenaanivai veer de Fransohetroe pen tot bij ém westedi ea dorp Tar i van Maiih RilIesi Op het overige W telij ke fronit Lotitaringen drongen de Duitera in dtreek van Badon viUera vie kleane gedeedten van onze voor oven loopgraven binnea diocib wBmipn er oifiHiddieiin k uitgeworpen D u i 10i c h e coiiiuiiiuni ué vag 29 l for meldit De toegeoonien ar i erie actie hi op vele plaatflieol 1 1 Ten Qoaten van de Maas baBtoianH den die Mtadiera een kltdn pantaerwerk ten N W van het dorp DtMiK aunront De vemii ttw e poglögea tot clen aanval van de Franoöhen in dtee atreek aijn reed in vuurontwikkeiing tot ïwijgen gebraKdit In Woeuvre trokken de Duitecho troöpen voorfbij Dieppe Abaucourt Blaneée en vepd reven de Franöohen uit het uit reédie bodchgebied ten N O van Watronville enHaucBomont ÏTi lien da pperen stormiloop namen de Duatebhere Maubeville en Oham pion Tot giisterenavond werden aanongewonidle gevangenen 228 officieren en 16 575 roan etcfld Vewter vielen 78 Btukfl geedmt waaronder veel van het niieuwtfte zware geacliut en 86 Tïiadiinogeweron en onoverzienbaar materiaal in Duitöohe haaden Bij ae houtveiSterij van Thiavilte N O van Badenviller of Radeaweiler werd eenvooniitdpriagfead ge l deelte van dfe Franeclie tftedling i n gevallen en genomen Een groot FElllLhETOK N a Ar u l £ verboden 64 Al ik hem meeneem zal hij toch liin waren naam niet mc en voeren want Ik Itan toflh niet iedereen laten weten dat Ik met een ontola enj gevangene reiS De ontoroeiUng had plaat de graaf verUaarde Iat ht zeer tevreden was na afloop verliet hij huis in geoei liap van Werliac M wa0 de laatste maal dat HoUenberg hemhao gerfen Ate ratwoord op wne v var klaar le Holknli re dot het H lm de BeidKKbndnutnatgwonden door ham wae hnkvnl al dat van Heinz Werilng uiderB ziik Moemende He nr n V nler oeide M nog dat Heinz Werllag den graaf u vergeeollieni en j ook bij h in in buto zou gaAn waar iMiijnMjk h d Werllng het bij zijni Hik gevonden geld op eerlijke wijze van den graaf ontvangen daar dei faal wiet dat WerHng geen gieM b at en voouwbot wfflwcWe om benoadi dheden voor Ae nte te koe Het verdere vwriiaor hrreftle ni nieuw op AdveiMeiitiën Te koop gevraagd EEN en dito Gangbank Brieven ondelr Ko 2836 Bnrean Qoadache Oourant Gouda 11 JALOÜSIEKOOBD TE KOOP GEVRAAGD t2 Nzijx me jiniEiDH Br fr onder letter NcSAIr Adv Bar GEBB GEVERS Wijnhaven 42 Rotterdam 10 Notaris ANEMi teStreeikerk 1 zal op WOENSDAGEN 15en 22 MAART 1916 des voorm 11 UUR in het Koffiehuis van A DE LANGE an het SoHOONHOvEueOHB Vkee onder Qroot Ammers ten verzoeke van de Eirma DEKHÜIZEN DE MOOR in t openbaar vellen en verkoópen Een Woonhuis mot groot KaaspakMs WAGENSOHUUE PAARDENSTAL HOOIZOLDER ERF en TUIN zeer EiRwtig staande en gelegen aan den Lekdp de rivier de Lek bg het SdMonhovensche Veer in de gemeente GROOT A iVIMERS groot 6 Aren 17 Centlaren Een EaaspakMs met UJNKOEKENBERGPLAATS en ERF alsmede LAAD en LOSPLAATS in de rivier de Lek staande alsen ten westen van voorgaandperöeel groot 2 Aren 49 Centiaren De laad en losplaats woTdt belast met het reeht van medegebroik ten behoeve van perceel 1 3 EEN PERC EEt rVUIUIUUU UIDI uuumuoniiu mét geschikt voor Bouwterrein gelegen hinnend ks nabij het Schoonhovenscbe Veer onder Qroot Ammers groot 8 Aren 35 Centlaren De peroeelen n te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen vAór of nitwl fc 8 Mei 1916 of xooveel vroeger alt met de verkoopers kan wor£ n overeengekomen De gebouwen zyn te bezichtigen op Woensdagen 8 en 16 Maart van des voorm 9 tot des nam 2 unr en op VToensdag 2 Maart van 9 tot 11 uur ïffadere information zgn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris ANEMA i n ten kantore van de N ftarissra MEES HARTONG en8CHWEQMANN Wijnhaven 69 te RoTfjrasAH 62 VAN OÖRSPOED in laken E n de abonné s van het AdrcHcnbiiruu Singel 91 Anuterdam Tel No 8803 verzekerd Vraagt inliohtingen 8 Mefistaanbiedingen hebben in de Qmidsclxd Courant aCraria awecea MT Dm idveHrBiiea koslei sleekte UJ Tooraitbtitiiiig 1 6 regels f 0 36 voor elke regel meer 6 oents Opgaat uitsluitend aan het Bureau Bedrijfsleider GEVRAAGD voor SPEELGOÈDERENFABMEK geheeKop dehoogte van het vak Zij die modellen kurnien ontwerpen genieten devoorkeur Br met volledige opgave referentiên en afschrift J vangetuigschriften worden ingewacht onder No 2834 Bureau GondecheCourant Gouda 24 OIIDEIIWIJSiiiVEiEmEII LESSER m lEESUIlS IIT DE BETilUEl UNDi De DIRECTIE der ROTTERDAMSCHE BERL1TZ 8CH00L heeft Vdé eer te berichten dat zij voornemens is Onderwijs in Vreemde Talen te geven te OOUDA Dit onderwijs omvat GRAMMATICA CONVERSATIE CORRESPONDENTIE en LITERATUUR uitsluitend door Leerkrachten uit de betrokken landen die door jarenlange ondervinding de kunst verstaan hunne moedertaal op een aangename boeiende en doeltreffende manier te onderwijzen Voortoopig wordt er begonnen mét lelsen in deDuitSChe Tut en is onze leeraar bweid op eiken gewensohten dag en uur b j de leerliofcen aanlhuis tekomen Het ligt verder in onte bedoeling naderhand ook lessen te f even in alle andere talen zooals Engelsch Franscb Spaanisch ItaliaanBch Rusatscli enz Belangstellenden worden beleefd verzocht ons te willen berichten op welken dag en we k uUr zij onzen Daitschen leeraar kunnen ontvangen daar wij gaarne bereid zijn U vooraf een gratis proefles te geven zonder de minste verplichting Uwerzijds 80 Volledig prospectus gratis op aanvraag ROTTERDAMSCHE BERLITZ SCHOOL Maupitswag 31 ROT rERDAM BXTijdgeèstbriefjes LOOPT UW KAM WEGMET UW I HAAR KOKÖ te sw liralkHi TOOT Mts bat is wederjjvesrkrijgbaar KGTkO S HAAR KOKO DOET HET HAAI OKOEIEN OAAT HIT UITVALLEN TEOEN VERSTEKKT DE WORTELS HELDE ALS KIISTAL EVAT OEIN KLimSTOr OLIE OF VET VEiralSSCÉEND VOOR DE HOOrDHlI l 00 HIT VANDAAO VAN PW mOUIST Or COOTEIia PRUSi Fl ftTS fl I s4 wi fl S 00 9f fla owh nm a tHSMsHa iBMk DEPöTrtOUDERS Goud 4 NT0N COOPS Wijdstrsat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJssel A GROENEVELD Lra Zegwaard A OOSTERLING 68 Adverteert in dit Blad BON iflorniiflHHts opiiiififlyes ciiEtflymiiiT Als Abonné op de GOÜ0SCHE COÜÈANT wenscht ondergeteekende geregeld na uitgaaf ontvangen te i beginnen met 1916 HET STENOGRAFISCH VERSLAQ wan de Handelingepi wan den Gemeenteraad wan Gouda tegen vargoeding vsn 25 cente per kwartaal bij vooruitbetaling Naam n iVoonplaati i r § sWA Februari 191 liJl k J J lrbJ H mUülijki FaWtiittan Iüid Immf FGER GHT ttM Voedert uw Vee met de tuiéere mnrire HJINZAAJ ROEREN 38 merk STpl eii W L en SOYABOOIIlillilÓEKEN merk W L Ditmnntende door hoog eiwit en tetgehalte en groots voedingswaarde Èer ZH loma ParU 19 0 Segén GouOe M aaitt a Il M MRIjntKfl U iipiliinmkiiil IW Onbetwistbaar het beste ea goedkoopste motorrflwiel Wearwell Hljü léleii twUilrtÜtiiilBigiiprSi AGENT AbR DE GBOOT l Kleiweg 79 GOUDy Prqsoouraüten gratis IMPOAtEUaS ffiflRi StffiO £ lUlleiai ai De r Verklarmg van aanspr kèl kheié van één kaas producent tegenover den kaashandelaar zooals die is vastgesteld door dé Ned Vereeniging van Kaashandelaren is in boekjes van SO stuks i 25 cent envan too itiiks i 50 cent voorhandenbg de DRUKKER A BRINKMAN ZOeN MARKT 31 I P By bestelling van minstenM 500 Verklaringen ineens worden deM zonder extra kosten met firma na M bedrukt i Openbare Verkoopingil te Haaetrecht J op WOENSDAG 8 jSJlB MAART 1916 desvoorSnlnBuB middags 11 uren in het SSIK Koffiehuis vanMej dei Wed BLANKEN ten overstaan van Notaris J KOEMAN van Een Woonhuis met ERF GROND ea WATER aan de Kleine Haven B 197 te Haastrecht groot 1 Are 14 Centlaren Nadere inliohtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd 25 Zeer mooie soilede meubelenals Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Theeiafels Buffettaa Styiameublemea ten In leer en peluch Boekenkasten Tweeperaeons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamentteabclen enz enz allee spotgoedkoop Rugbckleede I eerstoeIaa vanaf n7 50 Styikast f2Ö r stvtafel 9 50 Spiegels f i 60 7 50 enz 20 SWOIISWiTWI knimiiHUIii UilUi Rottapdam lbiiiinllnnoililip iiBIIililiii UIT a i Maoazun Vak GoniircBEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van ö tóee eni M half en ee Ned m met vermelding van Nom ifier en Prijs voorzien van 1 névenstaand Uerk vol gens de Wet gedeponeerd Zich totk de nitvoering l vao geëerde orders aan beveland Heotrisohe Drukkerij 1 BBINSatAN fc ÏOON J C BIOL voorheen J BREEBMKT La j I t 4Me Jaargang Woensdag 1 Maart 1016 mwm MRAIVT Verschijnt daigelijks terfmlve Zon en it efistdageii H ET ABONNEJIENT fl 1 60 1 60 1 90 jks aangenomen aan ons Bureau len Boekhandel en de J osSkantoren PIVUS DER ADVKRTENTIËN Van l t gewone regels wet bewybnummer f 0 65 £ lke regel meer 0 10 BQ drie achtereenvolgende nfeatsingën worden detè tegen twee berekend Dienstaanbiedingea per plaatsing van 1 S r el9 YO 36 bQ voohiitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 per regel OrootB tëttsjs en randen naar plaatsruimte T l fo B iBtoiVt 83 fi m ïïitfeTers A BBO rgptAH EIT ZOOH aantal gevangenen bleef in Duitadhe hanflen de DuttaAem ovvrweildigld n zij liejten de puitifaflepen van het fort ia den steak dat de alaöhting de stormloop van de er ndet door gebroki pen werden mOt bl verkwiflting in den De Duilaohe aanvoel aenden bij dülaendeni In l et midlden van waa nadat h lo t men wafl eea hach ijk was maar aanvajleid wert Veraohe tFoe ongeloofli e rijd geworpen tra offerdfen dui loA happen op den Mitead mnont geno oogeniblik ge genoemd verder oofif turon en likau Ten KrtJxM erricbtiuxen ter Zee De lag bij Venlun De eorreöpond iKt van de Liberty Tegt in een levendig telegram ovei BBBBina van het tooneel van den laig bij Verdtan dat den 26en Fe bruari Wn van de ootroerendjete dia Franeohe liujiji hiiser getoipedeeod AU stad ds Venlonal obted he ï etad ven een arrondlseanant aan dé oevm van de Mer in vtjl annen verf deelde Maa De atad ia goed get bou rd m ee Meile straten De k i eu tlava 4elei aa uit üarijs weWt De huipKüuisM Provww Oie op hot oogenDUéi dienW éoet voor net Uautiport vam troepen maar italooiki is dm l ebr in i Miudellaodlache lee tot zinken gctbrackt Volgens de yuios ontvangen berichtea n suhipbreukoiingen naar Maita en 4UÜ naar tUis overgehraobt duor Franadn a Kngelsobo paitrouill clM iea treiters ea torpedojagei welïe bij het ontvangen van de draadiioou seiaao te Imip soeldea Velgeos getuigenis van tioskanowaky atgevaardiglde van faetSoinedepartement die aan den generaten waf van bet OostalUIce legtt Is loegevoegd ie noch v66r noch nè het toipedCeren een enkel perisooop opgcmaBkt tvwQI op het mameat aer ontpLo ffing geen waterstraal te zien was Er bevonden zich ouKfiveer 1800 man aan boord de bemanning inbegirepen Het weer was helder Oe Bee slechts in lichte deining Het anhip schijnt naar een der zijkanton te zijn onigeelagen Het zonii In 14 ninnten Het is niet bekend of men de raddingbooten heeft kannen gebruiken die In voldtoende aantal aan boord waren Een tféntal booten bevind ziöhi op Ie plaats van dan sohipbrenk en zetten hun ouderzoek voor De crisis van den oorlog bwrti M VMthm mm m nrdMllgliia liniën van ëw SMHn dn d Noord OiMtgrMi van Frwrio ilk thedraaJ In de bovenstad dagteetient nit de 11e en 12e eeuw werd eöh ter in de 14e en 17e eeuw omgebouwd l aarnaast beving zich hetbiaMohrappolijk paleis een s tiouw uit de 18e eeuw dht thans voor kunst cn netuuibevat Hot raadhuis17e eeuw maar werdvan 1894 vertileuwd van het raadhuis staan vier kanonnen iSe de Staat aan de stad ter herinnering aan de dappere verdediging geschonken hoeft i De stad beeit een eer ontwikkelde nijverheid Er zijn brouwerijen en branderiion molen loolerijen olie fabrieken texttrt induatrio posBement i fafl ri ic n eiiË Meldenswaanl is ook de handed in hont vee granen en wijn De eigenlijke specialiteit van VewiluB zijn edhter lekkemdjeni de Snlkerwaren Dragees de Verdun kamen De JDuitschers hadden toen voet gekregen in de binnenste linie van dm vandadiglngswerken DeFranBChe verdedigers handhaafden zich met toïoijnaclhe kalmte Ten Jaatate barstlè een verwoede aanval tegen hen los De DuitSche infanterie stormde in op elkaar volgenden golven veo4PUit Het was een aairval d e bet lot van Verdun had kunnen besliseen Toen werd een kiBOhtigie tegenaanval uitgevoerd De worsteling van de Fransohe troepen was waarlijk schrikwekkwid oa moorddadig maar opnieuw toonden de Franseben bun meerderheid in den slag in het open veüd De voorste gelederen van de Duitsdiera geraakten in verwarring en deinsden lichtelijk af De FranSche officieren trokken hiervan partij en spoorden hun nvanöcSiappen tot verdere krachteftnflpanning aan Ten westen van Douauanont weiiden gen van ten grooteo oorlog zal blij ven Achttien out lang waren d Fr neehe IdWon Wootgeateld aan een zondvloed van kanonprejectielen Onidtir dien üzeren regen uit de geweldige ukken van 80 5 n 42 o M wankelden zij ecftttor een oogenblik De bevelen van den bevalveereaden generaal luidden nadrukkaüik dat de minete aMCTxlave de vwiligfceid van de veatiag in gevaar aou kunaien brengen De DuitSChe aanvoenters begrq en dit gwüd Daarom wwndon de beatoimdniBen van hun troa en in knaoht verduil eld Bevel werd gegev om tol alken prijs op te nikJ Bn Plotaeiing vareOheunten vervaarlijke on offingen de toolh Al de Franflche battarijen van het eene eind v n het front van aanval tot het audktre onderhieldm een onjafgebroken vour Gevangenen erkennen De Nation bespreekt ouder den Ü 1 De crlalfi van den oorlogi het ftadium waarin de krijg thans iS getraden Het Mad zegt dat geen piarlemenitsHd vrees behoeft te koesteren om ronduit zijn verlangen oaar vrede kenbaar te maken Ieder goed meuSch behoort te wenschen dat Van dezen gruwel © en eiud itomt en deze wensch was in Juli VSU in Engeland even kpaobtig als thans nog het geval is Echter zijn staatslieden verplicht te wijgen op oogenblikken waarop de oorlog op zijn ergst woedt en Asquith heeft in zijn antwoord aan nowden de vorige weeit dan ook niets anders gedaan dan zijn in September 1914 in de Guildhall algdegide verklaring te herhalen Asqufth h eK verklaard dat Engi iamd den oorlog zou voortzetten tot dat Beigii en Servië waren bavrijd Frankrijk zekerheid had vai8u € gen dat een nteuwe aanval zich niet zal heiimlen en de Pruisieehe militaire overheersiching voor goed omnogeiijik Wêe geworden Dat zijn niet gen meer in den weg om de geueeskunr dige verklaring te gelooven dat de man gestorven waa aan een beroerte vermoedelijk ten gevolge van helvige gemoedsaandoeningen I Heinz Werling las het beridit teni einde toe Daarna legde hij meteen diepen zucht de krant uit de hanr den De namen van zijne Vrouw en zijne dochter waren reeds in betrekkii met deze zaak genoesnd Nietalleen was de geschiedenis zijnervroegere schande voor de geheelewereld opni uw opgerakeld doch in t vervolg zou de schaduw van een nog grootere misdaiad het leven van zijne beminde vrouw en dodhter verdtiieteren £ n bij al den ri domdien hij nu bezat stond het niet inzijnemBdit die haduw te verdrijven Een oogenbllk kwam bij herodej gedachte op naar de politie te gaanen te zeggen k ben Heinz Werling Ik ging tot graaf Ahlersomhe4n te redd niet om hiom te doeden Ht h geen deel aan rtjn dood 1 Bi rijp nadenken begreep hij echter we dat zijne vrouw en dkichter daatmree niet geholpen wMen het Wiile dat niomand bij ham was Tot zijn ontsteltsilis las hij dat zijne vrouw van gereohtawege wis opgeroepen naar Berlijn om het lijli te herkennen Ten gevolge van den schrik oVer den dood van haar man onder BOlke buitengBwone oanatandSg heden was zij echter ziek geworden en aleoo veiWndWud geweest aan ó e oproeping te voldoeo In plaats van hare getmigienW had men die van den aan enoinM broeder majoor HartBann d eohtar aarzelde te verklarao diat dit lijk van Heinz Werling wa Pij Kad zijn ïwager sedert jaren niet geei en vroeger had deze steeds eenringbaard rageni alw kon hij niet bezweren dat dit lijk met gladgescberen gelaat stolUg da van zijn zwager Heiniz Wffl ling w De heeren Sohnwlder on Prol wisten echter op dit junt zekerheid te geven zij hadden Heinz WerUng ed gieJtend Na zijn ontslag uit g Vangenis bad Mj zijne knevels wel laten groeien maar op den avond vMr zHn diood had WJ die weer weg geoomen eoeato dnlAslIjk bleeiiuttile gevonden baren De kle lleren en alles wiat Wj bet lijk gevonden wa werd aan den rechter voorgdagden ds gevonden brief van LiesMfa Waling aan haar vader werd ook vOor 3 Aard Heyl kwam spoedig tot de overtuiging dat dè plichten van zijn nteuwe betrekking zeer gemakkelijk te vervullen waren JaBHs Walter stelde boa een aantal brieven ter hand om die te be antwoorden het waren meeSt beden o n hutp van lietdadlge voreenigin en en gesUcbten ook ontbrak ket nJ t aan bedelbrieven van onhetohaamde personen D li nijaheeir Walter behandWde hem zeer vriemto1 en vroeg niet b angsteilingi naar de tiorgtm waarvan by by hunne osiwte ontmoeting gefiproken hadl D jonge man was Mijdè dat hij lijn verdriet hetwelk Mj niet kon vertwrrgen aan iemand kon mededesIsn n f zeide dat ziine vree h laarf gegrond was gebleken eU dot lie jonge dame in wie hij belan i E eildo inderdaad de dochter waS van den man wiens nagedachtenis no beawaard werd door eene verdenking van moonl Dat doet raH leM antwoorddede ntflionnXr ffebt ge de lamiUe no gasproken rttnt uw aankomst te Berllin Alloen majoor Hartmann De beklagiensweanllgp mevrouw Werling ligt lak in het hotel en hare doOhl r vvrpkBgt haar Sn de majoorbeeft oog en ander leed zlijn eesdge Mnm Is Verdwenen I Verdl t rrolg Uil de verdagen die hierover in de krant geplaatst wenjen E glHolniz Werliii onniddeltyk dat HoUenbei bM sijne getuigeniawn g eorgid had zich te vTliwar n van de verdenking dat hi den graaf met zijn eigen moordenaar in kennis had gebracht Wanneer het gerecht tot de overtuiging kwam dat dé ontslagen gevangene de nwordenaar was dan zon de ontdAking dkt een fel M ter een voondeej van tweehondend dniiBend marit bij den doed van den graaf opstreek wel aanieidiag gegeven hebben tot eeai nauiwkeurag onderzoek naar de vei ohillende inameieele aangelegenhadien van de hjeeren Goldstein en H leniberg Het was Werling zeer welkom geweest dat Gerhard Heyl nog eeniie dagen verlof had gevraaffdi alvorens zljSe betrekking te aanivaardten Dat zijn secretaris belengMelling koesterde voor zijne vrouw en zijne doch ter was een ontdekking geween d hem zreer had ontroerd Dien jongen man nu ip ïijne omgeving te hefcb n ware hem zeer pijnlijt gaweaet dat zij heinÉdood jinu den waren pore dit tudU overtuigen van best zou tnaof wwanden Zijn zaak raoonÜMiaar op mlleen kon dé I zijne onMh uM Daannode worden de laaMIe bedenTtthgen overwonnen en was er niets Nn BcMer verlangde hij er naar met ittnand te kunnen Spreken over ïfc gwfcoigenvwklaringen In zake dten moord om te vernemen hoe anderen over do zaak daAten Den volglenden avond toen hij de getuigenverJtlaringBn 1 betreffende het lijk dat in e n hluis In de Bedchenibeirgerstraat gBvónden was was hij achter