Goudsche Courant, woensdag 1 maart 1916

geamugen dio r hen die wam muhien meer uit meaw giepigdi Kt uai uit beiangtM Iling aanwecuig ziju terwijl dan waarjBCihiJiiihik ook de graizerken meer zouden worden onUien wat Ihana ook veed te weoschen over hot U mijnheer de Rediacteur bij voorbaat daokeod voof de verleendeplaataruunte i Hoogliohtead Ëen drager hd van he person titaatseipoor Wat e gaacdite iasOvder hierboven aanvoert ver Keaii H zeker de aanrl dacht Het ift iud oad voor henj die deeilnfanen aan een begpateiue l plechtigheid atuiteiid wanneer zdj zooaiLs gistei en het £ al waa door een menigit £ van n ensciiLen veriuin derd zijn de plek te naiUeren waarin het atolfel overaohot van den overledene wien fin de laatste eer wil befrijzon zal worden nedergelegd Zeer zefcer het aani eveling Vierdienen indien voor hen die tot den aioet bahoore i of ter begraafptaatB zijn gekomen om zioh daariuj aan jte atuiten voldomdé ruimte rond den gratkuil wordt ijpereeerveendi Daai m iae i ecÉiter de toeeitand op het kerkhof liier niet in het reóne Het kerkhof is veel te kledu en ale gevolg daarvan moet bij een begrateniiapieohtigihedd steede over grav de pJaate wonden bereikt waar t stoffelijk hulsel moet rusten De dïagere Zijn dan wel genoodzaakt over graifzerken söms te loopen en zij die tot den dtoet behooren en belanigstelleodeü oen eveiuzoo omdat het niet andiere kan UU een oogjmnt van piëteW zou hetzeker gewenpïht zijn dat het kerkhofaoodanag v r uitgebreid dat eenaanieg met ioeerdere paden mngielijkwend opdiaii daarlangs vrijwel elkeplak aoiT kannen worden beredkt J REDACTIE Il k gazc ide rrecl avoorwaaiid iL Het is veeuaer een beacbrifvmg van dieqi toecAand faea wij wenschen dbt zal bestaan vóór aver vrotlieBVoorwaarden kan worden geEfproiten DU onderaioheiid daent goed in hei oog gehouden te wordeó Avquith heeÉt wel gedafioieerit wat vij het mioiimium van eoee eüohen zouden kimaea noemen De Kuaaische minister tiaeaaof maakte nog in zljifc grüote rodevoenng een oHirukke ooderdohead tu9flchen de vWmec lng van het Duitsohe malitaire syeiteem hetgeen hij weuKible 9a de veruueitiging van hei iXuttKïiie volk hetgeen hjj oiei alit eu ntet wenüvlite maar boveuaian ou mog ili k aehtte het spreekt vanzell zegt de Nation dat Engelanid ditzeiidle oodertfoheid maakt al hee t A uith het niet met zooveel woorden gezegid De iaatoie gie beurteni8 en op het WeMedajlc frofit toonen duideAijk aan i dlat DuitAshiand het karakteir van tien I ooTiog wenöont te veranderen en een j snelle betabaaanc wil uitlokken Up bngelaodfi veriangen naar vrede mogen tuiuaaoliea aeze gedbourtenaaaen van geen iavloed sgn en aooian die toestand zooala die door Asquitti Briand ea Sasanof Ib gedednaeendi niet een feit ia geworden moet ieder bn eliKièimau zijn veriaugen na r vrede bedwingen De hoordiaak bUjit dat zoolang de Engielsche vloot de zeeën bebeerscht Duitsohland al0 een belegerd Laad te beschouwen valt Maar het is dan ook een direct levenflbaiang d t Engeland vloot d oterkete is en blijft Ën dan vindt het blad dat ddngen zooaJe de kaaptooht van de Mowe niet voor mochten kanten Door een dergeéijk eit haglnit het publiek te twijelen aan de kracht der blokkade en hei is de eerste en hoogde pliciit van de AdhiilraUteit er voor te waken dat verröaaingen van Duitethe jde ter ee tot de onfliogehjkheden behooo en Jiaa xieanLlaxica UaueKKBuswot en luvaiidileiufwet liet Kauierliid d lieor Kul eislieeft naar Ue Liott maUBdBeU bij den vourzitter dier Kamer de vuigeujde twee reelcöen vtmeii ingedHieudi De eei aie reaka luidï aldus Ia de Kegeering nog toflgadaan bel lu den aaotaef van de Mömorie van Antwoord op het Voorloopigi Verai g beürettende het ontwerpUuder dtouitwet geuite gevoelen dal de Tweede Kamer alvorens dil ontwerp in openbare bohandftling te kunnen nemen de voornemenfi der Kegeenng in zake berziemug der Invalidltait wet moet kennen i Drukt bet in paragr 6 darUemone van Toaliobling bij h t ontwarp Uudlerdioimsiwot medegedeelde omtrent den vètBtrekkendeu invloed van lot ontwerp op de Invahditeitowetnog het gevoelen dter Bageering uit Wordt het ontwerp van wat totherziening der Invaliditaitow doorde Regeenng gehandhaald De tweede reeks heeft dezen inhoud 1 Ifl de MdniBter aan wien bijKon bealuit van 12 Februari 1916 de zorg voor de uitvoenng van deInvaliditaitawet is opgedragen ranoonteel dat op hem de vorpiiohllngrust om zooved hem mogeh is tijdig de maatregelen te namen welkenoodizakelijk zijn met bet oog op het kraobtens het derde lid van art 411 van genoemde wet met 8 Decamber 1918 in werking treden van bepalingen dier wet die dan nogniet in werking mochten getredenzyn = Is de Minister van oordeel dathij van die verpliöhting ontheven istengevolge van het ingediend zijnvan een ontwerp van wat strekkendetot uitstel van den termijn met weiken de bedoelde bepalingen uiterlijkin working treden Is de Minister van oordeel dathiJ van die verpllchling ontheven istengevolge van bet ingediend zijn vane n ontwerp van wet inlioudende eenbepaling welke het gonoemde d rdebd van art 411 der Invalidliteitawetdoet vervallen f Is de Minister van oordeel datbij van die verplidhüng ontheven is Jat de bedoelde maatregelen nietalle tijdig zullen kunnen worden genomrai tengevolge van d omstandig held d t de Minister van Financiën welke te voren met de aorg voor dauitvoering der InivaliditeitBwet belastwas nagelaten heelt een aanvang temaken met de voorberetdlng dlarinaatregejen Oneerlijke medeiMnging Gisteren vordénte de Officier van Justitie Mt Bijnen voor de reohtbanlt te s Gravenhag f lO boete of 10 dagen beobtenia ter zake vanonr erlljke medWSnglng wet Aalberse tegen dien AmSterdajnsdhea diamantslijper J G De man heeft o m te LeWen zidi uitgcfvende voor koopman in hontstellen geadverteerd dat hij Ie koop had kostbare bonistellcn voor dames tegen zeer v nninderde f irijzen Zoo bood hij Ala avosistel en van meer dan honderd gulden voor vijf en veerüg gulden en min r MO en alenrde ïijn artikelen amci in pamcuiiere zaïei in versckiüanua iaatsea UfgBn een ander jeugdig koopmans H V F die in adivertantién onoer l edneg lijke termen ta Leiden eer goedicoop ulsterjassen te koop aanbood werd oveneens wegens oneerlijke inadadin ng f lU boala d 10 ufl j an beobtanis gevorderd Uilaiiraak in l lde zaken o r 8 dagen K Ct Voor de benoeming van dJiroctour van de Gemeemta Waterlauüng ta Am aterdajn komt als eenige op da voordradit voor de heer K P van Itoyen ingeiüauraideelingsobef bij de llaagstabe waterleiding reserve kapitein der Genie die ook ernatig in aanmerking komt voor de benoemflng van directeur van de Waterleiding Ie ö Gravenhage in de vacature vStan p Sod Olsteren bad te Amsterdiam een vei adering plaats van ijnportaurs en handelaren in Nederland van Sal de Soujde en Cauölic Soda op walke vergadering een comoniaeie benoemd werd bestaande uit de heeren Mr 11 H GoudWmit voorzitter en de leden A Bisschop R L Sobaap en J H Soff firma De Boer en v d Sebuyit teneinde de belangen van gezeigde importeurs en handelaren te behartigen naar aanleiding van h besluiten dar z g Sodft eoufflnifiBie Kon Nat Stau mité lie 79e lijst van ingekomen bijdragen voor bet Kon Mat öteuncoiiuté van 18 t m 19 Februari 1916 V i t oen totaal aan van f 1750 30 makende niet het totaa der vorige lijstten een totaal generaal van 1 3 9Ö 747 97J De postverbinding met Engeland De dlireoteur generaai der posterijen en telegratie maakt bakandi dat de verzending van de post voor en over Engeland via Viisaingen door nïidldel van de booten der Maatsöhappij Zeeland in verband met bet velbaan van bet S s MeOklenburgl dier Maataohappij voorloopjg is get taakt Bedoelde post zal met ingang van 1 Maart e k des Maandags Woensdags en Zaterdags wordten verzonden van Rotterdam met de booten der Batavier lijn welke te 12 uur vertreiiken De verzendting van correflpondtentieuit Nederland ovea Engelanjd naarEgiypte Aden Üritsch Indie StraitsSettlements Oo tAra Pbilippijns beeilanden en AuMraUe zal ntengevolge van genoemden datum af desWoensdags in plaats van des Dinsdag geschieden met dan tredn van 6 10 a van AnMerdam naar Rotterdam Uitvoer van aardappelen De Minister van Landibouw enE brengt ter algemeene kenoie dat een beperkte hoeveelheid aardappelen van soorten welke voor verbruik bier te lande minder geschütt zijn ten uitvoer zal worden toegelaten Als yooodlanige fieorten zullen wordten aangemerkt 1 Witvleezage soorten Thorbecke Royal Kidney Up to date Imperator Kimg Ediward Paul Kruger Famenizen Nieuweruige witte CereS Tempo Faotor LIewely en Kraean docii uitsluitend voor zoover geteeld op zand en veengronden 2 Geelvleezige soorten Eigeniieimer Indlustrie Fortuna Avenir Animo Juweelen Concurrent Enorm Franco Splendkj Netto Model en Groninger Kroon Vergunning tot uitvoer zal uitsluitend worden verleend aan erkende exporteurs van aardappelen en met goedvinden van Je RijkscommitBie van Toezicht op de Aardappelvereendging aan vóór 1 Augustus 1914 opgerichte vereenigingen van prod ucenten Voor het verkrijgen der benoodJgde oonsenten kunnen deze zich wonden tot d in de versobillende provinciën daarvoor aangawezen oommisBiên Voor Zuid HoUand de heer Jao V d Koogh te Middelhamis Bijzondere verloven Het i aan het departétmant van Oorlog gebleken dat het inden laalsten tijd meermalen voorkomt dat vaders van dienstplichtigen hun grond enz of een deei diaarvan op hun zoons laten overschrijven met het kennelijk dbel deaen als bedrijfrteiders te dloen doorgaan om hen zoodoende in aanmerking te kunnen brengen voor bijzondier verlof Op d ze wijze benemen zij wellicht die gelagenheid tot het verlof verleenen aan anderen die daarvoor billiJiheidsJialve in de termen zouden vallen Mitsdien Is door den Ministervan Oorlog bepaald d t dienatpliöbtfgen die op bovenbedoalde wijze gedurende bun diensttijd tijdens de mobilisatie huurder of kooper van grond ena zijn geworden niet mogen gerakend wordlen te babooran tot de ca agorie bedrijfeleidtors genoamdin de bestaande en nog uit te vaardigen Iflgerordior I iii j I I Voorts i er dte aandacht vanden luinijster van Oorlog op gevesügdl dat door compagnies e adronfl batterij fort detachamenti commandanten aandienstplichtagan voor landen tuinixiuwwerkzaamheden bijzondere verloven zijn verleend zondetr dat zoodanige varloven steunden op adviezen van bemaddeling ureau s voor den landbouw of van den Ned Tumbouwiaad de In L O 1916 B 305 voor dece aangelegenliedaD uitsluitend aangewezen edviseerende lichoonen Hoewel deer den langen dtuur der mobilisatie de moesten der bedoeide imlitaira cbeis hun ondergasdiLkten in bun aiiaaite Aa i eujke veitbO Udlin gen zuilen hebben leeren kennen wor niettemin bepaald dat minstens eenmaal aan bet betroklten techlABtAi adviseerende lichaam raad moet worden gevraagd ten einde zooveel mogfelijk onblUi eden en dlus gegronde klachten te voorkomen Wanneer het in verband met de grens van toelaatbare afwezigheid of mot het oog op dienstbelangen niet nwgalijk is het volle aantal dagen verlof waartoe werd geadivisaardl aan alle belangfcebbei en bij het onderdeel te verlaeaen dan zal dit aantal voor ieder In evenredigheid moaten worden verminderd Een mdnisterieele verklaring In antwoord op een deöbetraftanda vraag van den heer Van der Feltz in dte Eerste Kamer le jdie de Minister van Buitenlandscbe Zaken dte volgende verklaring ai Ik kan met de meeste stelligheid verklaren ijat er geen gelieim verbond bestaat nooh ooit beslaan heeft lufltfahen Nederland en DujtadbiandI evenmin een gehêtae overeenkomst of afspraak ja Mifs dat er nooit een poging tot bat aanknoopen van onderhandelingen daarover gedaan IS Op don mongpn van den 3en AugluSlu 1914 deeldte de Duil he gezant imj mondeling in opdraoht van zijn regewing inede dat indien Nederland zijn onzijdigheid zou handhaven Dojilaohland die onaijdliglheidi zou eerbiedigen Ook aan don Nederlandlsoben geBant te Berlijn zijn zeer stellige verklaringen gedaan De medelieekng van Duitstehe zijde aan Engelandi Wij hebben plechtig onfl woord aan Nederland verpand kan dtos ook niet slaa n op een overeenkomst maar siecbfs op deze eenaij liigc plechtige en etellige verklaring ill i djior den Dultschen gezant aan oiis 1 afgeJegd De Nederlanidsfcbe rageering heeft in geen enkel opzicht haar vrijheid van handelen prijs gegeven Gemengde Berichten Een deserteur Men schrijft uit Delft aan de N Ct Ongetwijfeld herinnert men zich nog de raadselachtige verdwjning van een naar Nederland uitgeweken nhlaan die door een Duitsohen krggsraad tot 6 j gevangenisstraf zon zijn veroordeeld omdat hü belast zijnde met de bewaking der Belgisoh Nederlandsohe grens tegen zgn instrnoties had gehandeld In Delft waar htj werk zon krijgen aan een antomobielenfabriek had men hem een adres gegeven in Dordrecht waar men hem wel zou helpen Instede dat de man daar zou zijn geholpen zou men hem daar met een auto weggevoerd hebben waarheen wist niemand We kunnen nn t vervolg van deze historie sohrijvan de brave Duilsoher van wien het na nog niet zoo heel zeker is dat hg gedeserteerd is kwam de vorige week aan de Constructiewerkplaatsen te Delft om werk vragen maar men kon hem daar niet plaatsen Toevallig was de directeur van de rubberfabriek te Loosduinen op die werkplaatsen Jloorende dat de man pas van het front kwam nam de directeur hem in zfjn auto mede naar Loosduinen en zette hem in zijn fabriek aan het werk Later kwam het uit dat de deserteur reeds ongeveer een jaar bij een firma te Rotterdam had gewerkt waar hg een goed loon verdiende dat hg verkeering had en om daar een eind aan te maken er stiekum tussohen uit geknepen was I Wat een kwakzalver een zieke in den maag stopt De Gezondheidsoommissie gezeteld te Wijkbg Dnnr tede deelt in haar verslag over 1916 mede dat zg aan het Centraal Laboratorium heeft laten onderzoeken eenige madicgnen afkomstig van een kwakzalver te Oegstgeest welke medicijnen gedeeltelgk waren gebruikt door oen ingezetene van de gemeente Jkaisveld die na het gebruik daarvan ernstig ongesteld was geworden Het onderzoek had het volgende resultaat opgeleverd Nr 1 een heldere vloeistof p troledm Nr 2 capsules met een mengsel Taa petroleum en benkaiiteei Kr 3 een bruine troebele vloeistof bevattende anjs en venkelolie gem schimmaldraden sporen sennaharen en dealen van kaïieelbut De Maokleainirgi De Lon koisoba correspondent van bet ibidi seinne gisterenavond dut naar bij veruAm bet grootstte deel van de pasiiagiers en de bemanning van de Meoiüenburs doe aan büoni van die Westerdkjk gast enr morgen voor Deal arriveerute met wiule landen maar UeVar met een JS derlaiuuscb sohip vandtaar het vi idertand wilde trachten te bereiken Alle brievenzakkan van da Meoklenburg zijn volgens zijn ioiormatiee verloren gegaan liet verloren gegane stoomschip was in Engeland tegen molest verzeken De Nederlandsahe astsuradeurs vroegen premies per reis die door de Zeeland niet betaaHkonden worden Het Htooinsichip Weeterdijk van de HoUandi Amerika lijn was Zonr dag uit Rot terda naar Baitlmora vertrokken De Samarindia van den Rott Lloyd was gecharterd door de Holland Amerütfir lijn op weg van Rotterdam naar Nerw York en heeft drie passagiers en 12 leden van dl bemanning der Mecklenbui aab boord genomen dif in DuinS zuilen worden ontsoheept t Volgens De Scheepvaart bevind en zich aan boord van d Weetterdlijk 46 paisBagier en 19 leden dar bemanning van het gezonken Scihip Bovendien zou ook de PrinS der Nederlandten van de Weat Ind Mail opvarenden aan boord hebben döcih bij de maaitsohappij was daarover ndg geen bericht ontvangen Het bericht dat zioh geredden aan boord van hét stoomsdhip Winter wijk zoudten bevinden moet op een vei g isising berusten diaar dit stihip eewt 16 dezer van New York isvef troidten Het ongeluk met dte Mecklenburg beeft Schrijft dte Mididi Crt 1 zeer ernstige gevolgen voor onzöinaoflte omgeving De Maatschappfl Zeelandi verloor in éénBfeaand tweebooten een dtefinitief en van dte aiiidere de Prinses Juliana heeft zijjinog geen zeiterheid of zij behoudenzal worden En als gevolg daarvani besloten den dienst vooVloopig te f taken Wel ifl waar beSchlklijde Maatschappij nog over 5 scheq en maar alleen do Oranje l Jaaeau ï een zuSterrtship der twee getr en booten ie een Schroefótoomscfeip De vier anderen de Koningin Wilhalmin de Koningin Regentes de Prins Hendrik en de I ult dilandl zijn raderbooten waarmee het thans nog veel gevaarlijker is zich op zee te wagen Trouwenö die twee zoo kort na elkaar voorgevallen ongelultken maken bat een uiterst ristkant bedlnjf nu elis met eest sohroetsobip de zee met baar onzichtbare gevaren over te staken En verzekering tegen oorlogsrisico IS onbetoaibaar djuur De twee getroften booten boboorOten toi het drietal snelvarende schepen van a885 torf die in April 1910 in de vaart werden gabradht en die veel habben bijgedragen tot het veeitigen van de goede reputatie doe die Maataohappij vooral in de laatste jaren had Zij habben oorspronkelijk ieder meer dan een millioen gekost Wel IS waar heett de Maatatthappij door de gelulüuge exploitatie der laatste jaren veel kunnen ataohnjven zoodat op de balans van 1914 de vloot stond vermeld voor een bedrag van f 1 691 000 Maar daarmee heeft men nog geen nieuwe schapen Over dte gevolgen vpor het personeel der Maatschappij is nog niets met zekerheid te zeggen We deelden reedis mee dat de b erkte dienst gevolg van het getroffen worden der Prinses Juliana die nog altijd op een bank zit en waarvan men geen zekerheid heeft of ze al of niet zal worden afgebracht leidde tot het op een wachtgeld zetten van een deel der werklieden en bootpersoneel terwijl ook een deel der kantoorhödienden aanzegging kreeg naar iets anders uit te zien Nu komt deze nieuwe ramp er bij welke de Maatschappij diwingt den dienst voorloopig te staiten VermeitHng verdient nog dat bat personeel dat eigendlomnien verloren had roet het ongeluk der Prinse0 Juliana daarvoor Zaterdag een vergoeding kreeg van do Maatschappij Electriadh licht te Ransdorp Te Schellingwaude is men begonnen met den aanleg der electrische verlicbtlnig dter gemeente Ransdorp De kabel zal tevens djenstbaar gemaakt worden tot levering van dte eleotriflohe beweegltracht darwateiroachines dSe het ovarstroominglmFater moeten loozen Pokkeiv Er zijn weer nieuwe gevallen van poklten te Amsfendlam Zaterdagiavond zijn drie personen uit een gezin naar het Wlfiieln nagauttniis overgïhnK Er werd se dert 16 Februari een dochter thuis verpleegd waarvan nu bleek diat zij lijdéode waa aan pokken Zij heeft oe ziekte overg braêht op ha r vader en broer De moeder n een andere broer van Uat meisje zijn ter ot er vaüe in het Wilhelndnagasttiuis opgenooaen Zoudlagav nd is uit een aodter gazin da vrouiw dta huizes lijdende aan pokkan in het Wllhelminagasthuis opgenomen De man en drie kinderen zijn in observatie De besmatting aard van deze gevallen is nog met bekend Het zou kunnen wezen dat ze a omsitig zijn van buiten af meegebroobt door aohepalingen van een boot Van dte Eankai zijn nog eenzieke en twee personen in observatie in bel Wilbelmiiia gastbuls Dgoverige leften van de beoMnnii die gezond is zijn ovetgebnadht optwee kleine Schepen die bij dte Ma rineWerf li en De quarantainevan het Sohip eindigt deze week hetwordt gedesinfecteerf Te Oostzaan is het water titans zoolaag dat een gedeelte van het jSleinvoor de Ned Herv Kerk weer droog legt hetgeen in langen tgd niit isgebeurd Het onderwijs dat aan deZuiderschool z l worden voortgezet zon heden Woensdag middag wordenhervat J De school wordt bereikt langs een noodbrug V ie onders willen echter hunhé kinderen nielt paar school zendenf i daar z den fcffug te gevaarjgk vin Aan den Mvertpom 19 men bezig de palen eAalken welke de vorige week vopx nbeaoherming vau deii WaterlandsdBei l Zeedijk aldai in het vater zgn geJorpe daari te halen Op de gevamlgksté pnnt is meit met de verst ne gereed De buKemeester heeft Zbg phbliostid be 1 ke jdoen maken d t het vjerbiden is aangespoelde goederen en vporwerpen uit het water op te vissël aD op straffe van hectoenis of Idbdïte Rectfitliiken ¥ Vobr de ftediibaDit te Eotterd k4 erd gisteren beftiand eid de zaait te gen den 2 ia need chdppertdïnecht A T ie Opderkerk aan den IJfiel die op 31 Januari met eenige dortiBgenoOten nAar Gounierak wadgleg aan zijn bedoeling en Ke vai zijn kameraden zou gety eei zijn den nieuwen veHdwaohter een0 te probieeren Bokl en de aitderefn waren bij die proef beaiohonken geworden en hadden de opembare orde veretoord De geineen te veld wac3ïter A Htinian Iwkd blijk gegeven de proef te kimnen dioonaftaan hij had T aang repen om helm over te brengen enih dihem ook overg ebraoht niettegenstaande bakl zrich dlaar heftig tegen hacBverzet T r zake van wedera aninigheid aischte het O M drie maanden geva ngeniislaitraf De 27 iarige werkman C P te Ouderkerk aan den iJsel had op 31 Januari getracht den bekl uit de vorige aaak te ontzetten Ook deze bcAcl zou diaaiibij in dronlkeiiflicb ap g ftiflU dleid hébben Hij beweerde dtn ganffohen avond niei meer dan twee glaaarjoB jenever te hebben gedronken maar zests een door hem meegebrachte g tuige k décharge kon niet andera verklareni dian dat bekl ondier den inivloed van sterken dirauk wae geweest Het O M eiaidhte drie maatudlengevangeniöötraf ter zake van wedérHpanniighedd Ook de met verscihönien be l O fh W had den 31en Januari aamhÉ verzet tegen dten vdldiwadhiter vw Gouderak deelgenomeni Btikl watf eveiwla die beklaagdiem uit de twetf vorige zaken overgebraoht ook hij hadzich daartegen verzet EtekA alö in de twee voongaande talken De 61 jarige touw ger J D te Gouda had op 31 Janiiari toVlaardingen aan den openbaren weg gabedeirfï Bekl waö gedetineerd in hot Huifl van Bewaring Hij bekende Het O M nam in oanmerkingl dht een firma te Gouda zicti beredd had verklaard betkl in dien te aameo r diea wilde het ddtmaal nog geenop zending n ar een RiikawerkinxiöhtlDal eiadhen Ter aoke vau bedelarij edBchte he 12 dagen heöhteniö T iaiXi c3 boTj T i Mond en klauwiseer Omtrent den inspectietocht gafltereOi door den Minieter van Landibouw roer Dr Renxnvelto oiifderoomen v rDiBtam wij oog de volgende bilzonderhaden De Minister boioAt per auto Pi aoker Berkel Nieuwerkerk a A IJ J Poortugöal Vlaafdinèen en Moatf land In dte veraichil lende door ham bezochte plaatsen heerft hij met dfl Burgemeerten geejipoken enmetvrt 5 Hc Uende boerei Het aj emeen oordeel oantrent het dioar toegerpaote isolatie tj teem tw baatrgcÏÏng van het mond en klauwzeer waa dat het den boereo heei veel laat beeorgt omdat zij tengevolg van de fdeiiiitiing met hun melk met ter marlEt Kunnen koanen en o m dtat de aMultidg zal zg eenigctün helpen ook volko nkeu afdoende moet Zljlb Verrtfweig giaVen zij dan ook de voorkeur aan de aflmaklng boven leior leeron In de tweede plaatff werd door veradhcddene boeren bij wie geeai nionden kiauwiseer onder het vee voorkwami aLs bezwaar tegen het i9o latietnydteem opperd dat zij grooten last hadden doordat in veriaand met dit atelsed dn zoogenaamde verboden kringen vervoer vaji moeten wolfden h t almaak Duiurt bij heti verbod in den 3 weken thana weken veifcind te voeren Naar wij vei werking van hij het alg fmeen dedeelingen te verwaditen f j rbod van Inr en veel lanjgjduri er ndhaafld dan laaks dteesn dat ei niet langer dan worden zij 8 1 om vee in of uit zijn onvtrent de I iaoiatie etyeteean in enkort officieele me I de Staten Generaal Stadsnieuws Maart 1916 DEN O EMSBNTBtt AD Maart 1916 des val vijf Begeidien anefgesticbl i V vef 1916 vanifde beerootingan v or ilfArabestónr ih Armbestuur i enhuis ji i inhuis i j 1 Ziekenhuis ken tiobl I erziening vaé 00üDA i TsBdADBBIIia op Vrgdag avonds 7 j Aan de De benoèivan het Hi De rekeniide Arbeidi be snppleM 1916 v n heb jnfci het Israffi é hel Ou J L d h Bestel I e het Vau It t dal Völksgi ha Hoff 4 fletTroorstefilet het tiiibreidiJE spla i en d d ftrr teg ingD liélj6e bezwaren SJj Het Ivoorstelntot tet verleafeea f eenar gratificatie aan den stads aali 4fc 1 Het Qors l h zaMe de bemalingvan ae alofw a ter de Krugerlaan Het voorstel tot goedkeuring vanhet bouwplan Faribai den Hoed Het voorstel tot u$breiding vanden Handelscarsua Het voorstel tot het verieenenvan een naderen toeslag op debelooning van beambten en werklieden der gemeente 10 Het voorstel in zake de werkloosheidsverzekering Bij Kon besluit is ingevolge de Borgerlüke Pensioenwet aan den heer A F Cremer als gewetsen leeraar aan de R ks Hoogere Burgerschool te Godda met ingang van 1 September 1915 een pensioen toegekend van f 1519 en ia nem als giewezen leeraar aan het gymnasium te Gouda met ingang van 7 September 1915 een pensioen toegekend van f 397 Gedurende de maand Febr werden in de Volksgaarkeuken alhier verJ ruikt In de zaal 3309V2 portion Afgehaald 860 Totaal 4169V2 Gedurende de maand Febr zgn door de MaUegatslnis geschut 1996 schepen met een inhoud van 170028 M en 782 stoomschepen inhoudende 71013 M totaal dus 2778 vaartuigen met 241041 M inhoud en 5 houtvlotten uitmakende 53 koppels Flen nieuwe winkel De firma P de Grugter Zn uit s Hertogen boBch die in tal van plaatsen hier te lande grntterszaken heeft gesticht ia N Z H De K K Centrale Kiesvereeniging Statendistrict Gouda kwam ndag alhier bgeen onder l ding van haar voorzitter dr Hoffman Deken Klompé werd als eerevoor Bitter geïnstalleerd Met betrekking tot de a s Statenverkiezingen werd beeloten tot het overnemen der door de andere reohtsphe kiesvereenigingen te stallen district oandidaten en tothet niet stellen van een eigen oandidaat in de open komende vacatoramr Van Idsinga T Miniderjarige jongen Dwor die politie werd hier gisteravoad een ll jarige jongen uit Hotterdam aangietroffen dfe hieir rondzwierf I oor d zor gen der politie werd hij firoct overgeibradit naar Rotterdiasii en aan zijn ouders teru0g eig ven Bosk op De uitspraak der te Gouda gehouden keuring van iandstormpUchtigen der jaaiklasse 1911 waafvour in deze gemeente 25 personenil zgn ingeschreven IS als volgt geschat 14 ougmchikt 2 omtrent 9 weikè niet waren verschenen IS geen uitspraak gedaan Haa9ti 80ht In de op Maandag 2Ö t ebroari gehouden vergaüieiing jan de Z U Vei jllet Uroene ivniiB werd vexelagultgeiraoht over den toeenaud dor aitleeLing waaruit bleek dat de afd gunotig werkt en het ledental met 9Uia vermeeijdiotd aoodat het aantal leden ihaou bedroog 316 Uit de reköüng ep veranitwooiding vun den peimin iimeeBter dien heer Jo Li V Niekerk bleeic dat de ontv augöten Qjver de jaren 1914 en lyiö hebben ijiedragiep f 600 11 uitgaven i 478 2Hk da4 de rekening siloot nvet len saldo van f 12a U dM begrootang over 1916 weird in ouitvÉpg en uitgaaf vasige teld op t 391 AJi aftredende beetuureleiien wer Uerko i n de plaata van f j V Dam diie had be we benoemd de heeij J van h AUprBEKiOHÏKN EoSp Tiuiriersvereenlgjng Ooud en Onstreken te Oouda Veiling jvftn 2i Febr op de llbutmaiL facbt KnolrapeiJ p at 1 3 Boerakooi p 100 1 1 75 f2 id per mand 9 21 ot i SaToï Kool p M i i A ot GrcJen Kool p at 1 ct Öpruitjeg p zak f2 60 fó Kroten p 100 pd f 1 15 f 2 15 Wortelen p 100 bos f 9 f 10 50 id p pd 3 ot Prei p 10 boa 38 47 ct Kropala p 100 12 75 f 5 Veldsla p mandje 50 ot Uitta p 100 pd f4 75 15 50 Knoteeldeijj p at 2 7 et Selderij p 10 bos 40 46 ct Peterselie p 10 boa 38 46 c4 Kipeioren p 100 f 6 60f 6 80 Suikerijiof p pdl S S i ct Kaasmukt WOERDEN i6 Febr A i t e oerd 49 Dartljen Goudsche kaas ie soort f 81 i 83 id zwaardere f81 f 83 id ae soort f 75 f 80 ld met Rgksmerk f 8a f 83 met conditie Alles per 50 K G Handel matig fraaa ebd was de m ed eeli U datie al ling zal woHen geedionrkin 800 j onder beding dat het reeit aLde tpo JuinJiuéop van het ge uvï wa p in thanw de vejrpleglngfl afdeeling woMen beleden of begfuiwtigorSwordt bijeeto geiraoht bn eri niet aan o datloedttg piQx deze nuttiig bij l zijn t h raaffj dieeer igeimieente i6 ter vergadering byeen geirö ï en tegeri Vrijdag 3 Maart a si voomddHagei 10 uur ter bediandoling van de Electricitcdtö voonsieaing en Af en OverHohryvingen dlenat 1915 Storwijk Maandagmorgen vond K d B verk oper alhier een koe dood op stal liggen Even tevoren was het beest gemolken en had men nog niets aan het dier g ien Moordrecht Laatste üenclitea In de plaats van den heer C U N De Nooijer ia tot voorzitter der afdeeling MoordrechtGouderak van het Alg l Jederl Werklieden Verboond benoemd de heer G P Vleggeert Aan het Westeiyk Front i AKlJö 1 Maart üet cümmuniliue van giiMeravoüd luidt In de ouurt van Verdun duurde het bomtjar iemeut evenwel nuiuder hevig dan ie vooraigaande dagen voort Inden loop van den dag heeü geen enkeie tntanterie actie plaats geiiad Delhiitdcnei a If gen op de noordelijke heliingeai van de i oivrei hoogiten loopgraven aan de eerste top werd heulen dk or onBfr voorg eeohoven troepen bezet De FraoAelien nohttea op oaimogneux waar eea vijandedijk bataljon cb had verzameld een hevig artillerieivuur Up veraohillende punten bij Woevre bracht qüb artÜierdevuuT aanvallen die in de Vogi sen met een krachtige besichleitiDg waren iug dieid tot etaan Hij een tegeuaanrral verdreiven wij den vijand uit een deel der loopgraven ten Oosten vaa S pois die hij sedert den ochtend bezet hield Tu achen Sodflflionfi en fieinifl becüchoot de i rai 0che artillerie een aanial belangrijke punten achter de vijandelijh ke loopgraven en verwoeette de ÜuitaH3he verdëNügiinge weiken bij heuvel 193 He Ënglelitfche conumuiiqué van 29 Fdbr mddt £ r heeracht nieuwe bedrijvigheid op een breed front van Armentieree tot zuideiijk Van Atredht waar de IhiÜScbe artillerie met verhoogden ijver de Fransche Medlingen bombardeert Da Fran hen zijn zidi van hunne kracht we4 bewufiit en nemen deze nieuwe Duiitaiohe actie kalm op De aTtillerle der gieallieerdien beantwoordt de be Bergambacht Aan den Hoogendgk te Bergambacht leefde sedert jaren het bejaarde echtpaar A Hooykaas in behoeftige omstandigheden Ken maand geleden overleed de man en dezer dagen de vrouw Bij het beredderen van den schamelen mboedel vond men in totaal bgua f 740 aan contanten INGEZONDEN Buiten verantwoordelijkheid der £ ed Dé Algemeene Begraafplaats Aan de Kedactie van de Goudache Courant Hoogigeachte heer Redacteur Ondiergeteekende verï eikt voor onderBUtanuie beleefd een plaatsje in uw veel geletzen blad Zou in het vervolg bij een begrafenia die regeling niet zoodanig sujnte treffen dat de genoodügden en aooale in dSt gievai bij de teraardebeatelUng van het rtofiedijk overschotvan den heer Boon het p öoneel inde oerate plaata wordt toegnaten toth t kerkhof GisterenmorgV dieedzich n l heit feit voor dat Ter d l lende leden van het personeel ja zeAfs van de genoodi den zoover vande groeve waren verwijdei dat helhun onmogelijk wafl iets van het gesprokene te verstaan nog mindeir bijde groeve te komen en zulks doorde aanwezigiheid van het overtalrijkepubliek B langi9telling ook van desijde van het publiek 10 naituurli zeer op prijs te stellen dooh wanneer mi bijv het publidt niet direct ces Béthune Souchez St Eloy en alle afwïere aan het front gelegen dorpwi brokkelen regeiimatig at n wonlen van de pledhtigbeid en loopen éegé ruïnen De ndUtaiTe beteekenie dienen die ge oroen zijn om den e zer vlekken is zeer gering gestorvene ewn ïaatüen groet te brem 1 Het gerucht dat de Duh0cher0 aiin gen geen kans acto eruit te worden het front in Noopd Frankrijk belang bij den tftoet beboorende eerrt op sdhieting kracSitig en met gioed sNichet kerkhof werd toegeJaten waWétff de atoet rond den graCkuil wa opgesield zou diat m i zeer ten goede konten aan het regelmaitlg verloop rijKo troepenniacmen heboen onttroiC ken worat door de vUegerH der geallieerden niv l evesUgd iutegegideei v ipaea de varachijDBoien er op dat üe i uJtéoher bezig zijn zich te versterken HKen nieuwe oplaaiing van den stnjdi wordt hier epoedng verwacht tenzij de Duuaichers maatre olen nemen tegen een verwaoht ofteur siet van de zijde der geaiXieerdeo Oim bene concentreert ziöh oavolone maar de bngeiscihe kanonnen beleomneren zeer ernsug de bewegingen vau de Ouitsohere Dmtscbe ov erwianingein bij Verdun worden door de troepen in Aiiois glevierd door het speien o a van het Duiteche volksHied Uet geschut mengt zich in t koor £ en part telegir uit Berlijn meidit Het dal der Maaa is op vete plaat aen over een grooten afstand overstroomd De op de hoogten gelegen boSBChen die met ijzerdraad waren oveifiipanneni zijn door het artillerievuur verwoest terwijl de bodemi dioor de ontploffende projectielen ia oangewoeld lu weerwil van een dücbten aneeuwjadit woedde de atrijd aan weerszijden onaÈgebroken voort over het geheele noorderfronit van Verdun De op den vijand Veroverde ötedlingeu waren met alle miididelen versterkt en werden door de Frandcfaen voor onneorabaar gehouden Zij hetoben k or onfii artillerievuur vreeiBOhjk gelede Het dorp Haumont is meer verwoest dan eenig ander aog gedfcirende den gejieeilen oorlog De plaate waar het gestaan heeft woidlt aangedluid door eenige zich In de ïucht verheffende uilgegüoeide rtiukken muur Het naburige aan de Maaö g egen dorp Brabant tó niet mindier Verwoest De FransNidien hebben vijf vertwijfelde aanvallwi gedaan iym het fort Douaumont te heroveren thanfl beschieten zij het met hun verdragend geöcihut In don aanvang traden ook hunne vel U atte rijen teiwtond door onae kanoniien beetredlen aotiver op zoodiat het geheele heuvedland als onder eene aardlbeving dreunde Ook dte Franflöhe forten nMnen met alle khiacAit aan den dtrijd deel Aan 4 overzijde der Maee ïn de riciiting van Badherauville wordt de gesöhutatrijd evenetons gevoerd Het aptillerievuur dter Fransichen échijnt zich elechte beizig te houden roet de voorste geveohfeslinie echter nïaohit©loos te zijn tegen dte achterwaarts opgcateldte Diiitsidhe artillerie Met een kijker kon worden waargenomeni dat de stad Verdun tot nog toe weinig heeft geleden De branden d ertaatste dagen zijn gieibiuecht en slechts in het westelijk dteel der stad woedt nog een uitgaande brand van geringen omvang In de richtlnig van Douarumont zendt een blijkbaar in vlainwnen ataand dorp aanhoudend rookwolken in de lucht Om 2 uur korat rfndielijk de zon door en neeant het vuur in hevigheid toe dooh na eenigten tijd wordt het wod©r duister en valt de Sneemw opnieuw dooh dStmaal slechts voorkorten tijd De geeet onder de troepen is ondlaniks den zoo zwaren strijd uitmfuntend steeds gedukt het hun verder te koanen dan beVole x waö De onidemenniing wordt met bijna even groote zekerheid volvoerdi allSof het eene manoeuvre gold LONDEN 29 Febr De Timed verneemt uit Parijs Hondlerd vluchtelingen zijn in de atgeloopen week uitgopuit van de reis maar toöh opgewekt te Parijs aangekomen Tegen hun wil heibben zij op las van de militaire autoritedten het gevechten gebied moeten verlaten Een oud burger van Verdun ver haalt dat het zware geschut der Duitaichers dte stad zeer beechaxligde Veel burgera zijn gedood De benedenstad heeft vee schade geleden De nieuwe kerk van Verdtun ctj een mooie oudte karthedraal uit dte 12e eeuw vormden het doedwit van dte vijandeli e kanonnen In den nacht van Donderdag op Vrijdag viel er iedere minuut een zware granaat in de Stad Sonïraige gedeelten vormen een ruïne alsof er een aard flving had olaats gievonden Tot Vrijdég zijn er op zijn minöt 500 burgers in dte stad gebleven Aan het Oostelijk Front PETROGRAD 29 Febr Officieel In de buurt van Dunaburg nabij hetdorp G rtiunowka en noordelijk vandten sipoorwag naar Ponaeweej zi dteRusBiiBiche troepen na dte Duttscfeerste hebben verslagen eenigözinS vooruitgegaan De Duitfitehere rukten tusatiien het Ilzen en Medmuöroeeren ten Zuiden van laafcstgenoeind meer In döcKt © gelederen op de Russische verschansingen aan doch moesten voor het hevig vuur der Eui ëkhi terugtreicken Een konvooi dat voorttrok lang den weg in de kustMreefe wend door het kanonvuur van een onzer torpsdolbooten verdreven De vierde Duit he oorlogeleening BERLIJN 1 Maart Van den 4en tot den 22en Maart wordt de inschrijving opengcBteld voor de vierde oorlogflleenilng In den voiro van4J Rijküsiuhatkistbiljettea en 5 Bjj leening De biljetten worden in tien seiries veixlteedd De aÜosiEénig geschiedt door een aarli k£iche uiUoting begiinnfflMle 1925 en edndi nde 1 52 Tot 1924 zal de leenin onaflos baar zdjn De uit ftekoers der biljetten is 95 en die van de leeniing W t en bij inschnjvlni in het Grootboek 9B30 EERSTE KAME Vergaderinjg van Woenöda 1 Maart Aan dte orde wael de voortaettiog van de behandteling van de begroeting van Justitie De heer Bosch van OudAmel and siweerd Obelde eenige vragen betreffeiude de lijkverbranding en de vereenigting voor faoultatiape lijkverbranding Naar eüjn meening diende de Minaster de wet op de begrafenissen te veranderen De heer L u o a s s e besprak de wijze van uitbetaling van de getul De Minister van Justitie dte sipr beaniwoordtend betoogde dat de verschiileode kwesóesi zijn oandaioht bezig houden Waar het parket echter tooh reedB zooveel arb moi € verrichten ifl het beter te wachten op geregëddte tijden Betreffendle de liJkvcrbrandB ng iS de Minister van meening dW er geen gebod van begraven is dus ook geen verbod tot verbrandten De veraeniging voor facultatieve li verbranddn kan due thans ook niet als behoorende tot een verboden vereeniging gerekend worden waar reeds vroeger lijken naar het buitenland werden vervoerd om daar te worden verbrand Naar epr s meening zal op den duur wel een andere regeling giet roff en mo eten worden Een andere regeling dian de bestaande voor de uitbetaling van getuigengeld is onmogelijk gebleken Inzake de toepassing van de straf van berisping zal een onderzoek wqrdea ingesteld Aansporing tot dienstweigering ia een hoogst aflceurenSwaardngo daad door het Wetboek van Strafreoht aid een zeer ernstig raijsdrijf beschouwd Het is de pUohitvaa de Ovterheid daartegen op te treden De Juetitiebegroating wordt z h Bi Hangenomen lyphutf Te Gorinohera heerSdht sefdtert eenige dagem ondter de mdlitairen typhu De lijdws worden niet in het militair hoflipitoal maar in het ziekengasthme aldaar verpleegid Breidt zioh dteze ziekte met een enkel geval uit dan won dit t ldomdaoh Verklaard en worden in dien tijd van uit dat garnizoen geen militaire verloven toegeBta n Mond en klau wzeer Oiuder een veestapel van 61 rundteren 12 Schapen en 8 varkens ia bij den landfbouweir Zevenbergen op dte Weiplaat onder de eroeenite SpiJkeniose het mond en klauwzeer uitgebroken Vemwed wordt dat de veeatapel van buitenaf is boatmet en dte ziekte vanuit Vlaardingen waar gevallen voorkwamen door vogels waarsohijnilijk i overffetoraöht naar het eiland de Welplaat De hoe ve iS onder bewaking gesteld Telegrafisch Weerbericht van het Koninkiyk Ueteriologiaoh Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand onder 760 te Oost DuitBchland Laagste barometerstand 744 1 te VlisBingen Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige zuidoostelgke tot zuidwestelijke wind veranderlgke bewolking waarschijnIgke eenige regen zelfde temperatuur BÜUUEBLIJKE STAND BOSKOOP Tan 16 tot en met 29 Febr GEBOREN Denise Marie Jowphe Léopoldine onders F A de Stante en L M O J Deheselle Dirk Cornelia onders D C Jongeian en T Loef Qerardu onders 6 van Oyen en A M Drost Willebrordns Joliannes onders J Oroenendük en E M Steenbergen Antonins óndet J J Wesiendorp en E M van der Wonde Permanns onder T Baup en W Kersbergen Jan ondeii H Lnbbers en F de Boer Johanna onders A Kooijman en W Boer GEHUWD P J Heemskerk te i Gravenhage 24 j en A van Egk alhier 23 j OVERLEDEN Johannes Th W Akerboom 7 mnd Johanna Felix 18 jr Cornelia Brand echtgenoot van Q Blom 42 jr Marrigjevi Soeit 7 mnd STOLWIJK GEBOREN Wonterlna ondst de Vrg en 0 Spoppelenborg