Goudsche Courant, woensdag 1 maart 1916

54e Jaargang No laosT J UiÉliiMlMlWiisian l Hi1limimii UPGÜBIOHT rVk Voedert aw Vee met de uivere murwe LUNZAADROEREJV Fijne Likeureif WIJNAND FOCKINK Amsterdam Verkrijgbaar 10 Firma A DAM Kleiweg Gouda Tel 87 De j 1 Verklaring UI aans akeljjkheid van den kaaaprodncent tegenover dankaMhanilehutr zooals die is vastgesteld door de Ned Vereenigio ns Eaaebadalaren is in boekjes van 50 stuks i 25 cent en van too stuks i ÜO cent voorhanden by de DiRUKKE J A BRINKMAN ZWN MMKT 31 g9 Bg beatelling van nuaatens 500 Verklaringen ineens norden deie zonder extra koeten net £ rma naam I bedrukt 20 huia rre t opgelegd Zoo dikwijlMijn broeder Fredenk ham benocht Woag hij altijd naar de zaak van Ideu rooord in do Dlorgaardestraat wJarin bij uit de krant wist dat de verloden ontsiagen gevangene Werling de zwager was g w est van majoor Hartmann Hij barinnet zieh nog levendig de zonderlinge c mooting met dén majoor en diSl sohoone nloht in het bosch bij Fraienr watde toen de onde man aoo angstig was over dé gevolgen van bet ongeluk dat hem had getroffen De aime majoor vreesde voorallerlei akeligfhedéa déob hieraan zaihij niet gedadht hebben y ak decoupletüanger vol nMKMijden tot zijnevrouw 1 Ja Karel het is erg genoegvoor hem antwoordde zij maar ikhc4 nog veel meer med iijden met devroiJw en de dochter van den ongélukidge dat mooie jonge melsfie over wie je zoo dlkwljlir gbreekt envan wie je broer FrederilT zooveelbondt I I Daar klonk muziek uit Jenny s kamer Hoor zeMé zij altijd dazeJldezwaarmoedige melodieën als ijnu nog een Iels vroolijks atoeeWé In A d verten tien V D Heeren Mevrouw GRANPR4 IIOUIIEE Gbwbi geven kennis va de gebpotte van hnnne dochter MAROARETHA ANNA Oonda 1 Uaart 1916 I Eegentesseplantaoen 10a 9 27 Febroari j l overleed to Amsterdam onse lieve aohoonZQster HmmlUiyERIIOEUEiUE geb BUTANOK Gouda 1 Maart 1916 Mr M M SCHIM VAN DEE LOEFF J A SCHIM VAN DER LOEPF Vin Dm Doas db But Eenig kenniigeving Bezoeken knnnen niet wordenafgewacht 22 Wegen bnitenlandsohe betrekkingen eerat beden geplaatst DANKBETÜI6INÖ Hiermede betuig ik aan alle om t wonenden en anderen die bfl den brand in mgn huis aan de Wachtelstraat in den nacht van Maandag op Dinsdag 100 welwillend hnlp hebben geboden mijn harteiyken dank 0 VAN DER ENDE Goud 1 Maart 1916 12 Mevrouw I3SSEL DE SCHEPPER Crabetbstraat 43 vraagt een Dienstbode goed kunnende koken voor noodhulp of voo r vast 8 Algemeen Handelsblad Voor e v lezers van het ALGEMEEN HANDELSBLAD zijn gedu rende de maand Maart gratis proefnummers te bekomen waartoe menj BOh gelieve te wenden tot den agent van dit blad den boekhandelaar J DE VEN I 20 Wydstraat 4 Tel 375 GooDA Ml ecr mooie söHede meubelen als Tafels Stoeten Kasten SplenlB Schilderyen Theetafels Buttetten StQUmeublementen in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop RuObdtteede Leerstoelen vanaf f 17 50 Stillkast f20 StUItafel f 9 60 Spiegels f5 60 f 7M enz 20 il IRnilT44b hniliiiiiiyiiScyi Bedrijfsleider GEVRAAGD voor SR GOEDEREHFABRIEK geheel op de hoogte van het vak Zij die modellen kunnen ontwerpen genieten devoorkeur Br met volledige opgave referentiên en afschrift vangetnigsehriften worden ingewaclrt onder No 2834 Bureau GoudscheCourant Gouda 24 ONDEKWIlSiiiMElEmEII UK m LEEUtlS yiT DE lEïlOREII HIIEX De DIRECTIE der R0TTËRDAM8GHË BËRUTZ CHOOL heeft de eer te berichten dat zg voornemens ia Qnderwys in Vreemde Talen te geven te OOUDA Dit onderwiis omvat GRAMMATICA CONVERSATIE CORrIeSPONDENTIE en LITERATUUR oitslaitend door Leerkraobten uit de betroklnn landen die door jarenlange ondervinding de kunst verstaan hunne moedertaal op en aangename boeiende en doeltreffende manier te onderwijzen Voorloopig wordt er begonnen met lessen in de Dultsche Taal eo is onze leeraar bereid op eiken gewenschten dag en uur bij de leerlingen aan huis te komen Het ligt verder in onpe bedoeling naderband ook lessen te seven in alle andere talen zooals Engelsch Fransch Spaansch Italisansch Russisch enz Belangstellenden wovden beleefd verzocht ons t willen berichten op welken dag en welk uur zij onsenDoitschen leersar knnnen ontvangen daar wg gaarnebereid zgn U vooraf een gratis proefles te geven zonder de minste verplichting Uwerzijds 80 Volledig prospectus gratis op aanvraag R0TTERDAM8CHE BERLITZ SCHOOL Maupiisweg 31 ROrreRDAM + iQiuiii Url SHÉsÉaf w taopSi lm Het eerstvolgend examen zal plaats h ben ap 25 Maart 1916 te Rotterdam Aanmelding vóór 15 MAAIT bj het C traal Bureau voorStenografie GEOOTE Jacob Obrechtsttaat 81 Amsterdam waarnadere inlichtingen te verkrijgen zijn 26 0 2 75 i t kost het stoemen van een Colbert Costuum Cjas broek en vest Prachtige afwerkIngA geheel chemisch gereinigd en ALS MEUW geperst Beslist onschadelQk voor het goed Jen uit gezondhelds oogpunt zéér aan te raden Qdbgenheid voor kleine herstellingen NEEMT PROEF I Rouwgoederen binnen 24 uur gereed DE PELIKAAN sfleM WineiERM fERÏERIJ EN CIEMISW WISSCIEBIJ GOUDA Kantoor Tslsfoon f98 Winicei MARKT 41 Tel niK 253 bmMP Voor hot alhalan oa vaarmm warM raoakt taW laMoaooron aan Ho SSS 76 ijdgeestbriefjes weder verkrijgbaar Nrniiii MÉrrijÉiiiii r ir gquii mimm l M Onbetwistbaar het beste ea goedkoopste motorrgwIeL IWearwell llljfvlelen lÜD ml silHiJk il N ii prU ADR DE GKOOT Kleiweg 79 GOUDA rysoonranten gratis IMPORTEURS GKBR SIEBOL Amaterdam merk STER en W L 28 80 lYABOONENKOEKEW merk W L itmlutende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingawaarde BereIUidoma Parij 1900 iV ff n OouOmt UeOoUUê waardig artikel te lcoop n Oaar de prii van DURYEH 1 70 Dienstaanbiedingen hebben in de Ctoudsche Courant ateeéê ttieee i 0 adverl D ksstta leekte bij TOoMtbeltling 1 6 regeli f 0 36 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf nitslnitend aan hetBnrean OpeÉre VirkoiipiDg te Gouda op MAANDAG 6 MAART I9M d i avonds 7 uren in het Koffie myif hnis HET 80HAAK Wmm BORD aan den Kleiwet ten overstaan van den te Haaetreebt 1 gevestigden Notaris J Koeman i Eenver tronw dadres voor het maken en stoffeeren S van IHEUBELBIt Ts VQ 1 N HE5SIIIG § Peperstraat 24 Oouda Bjl Biliyke prgzen prima mate ga riaal Reparatie na alle men S beien 14 Nos 1 en 2 TWEE onlangs nienw gebonwde goed onderhonden BuTgerwoonliiiizen aan de Qssellaan nos 58 en 60 te Gooda Verhuurd bij de week ieder voor f 2 70 En no 3 Een Woonhuis met ERF en ROND aan de ¥ an StreQenstraat no 22 te Gonda I Veihniud big de week voor f 9 I Nadere inlichtingen geeft Sotaris KOEMAN voornoemd en Notaris I J J A MONTIJir te Gonda 35 FiraiaC SMITS Schoenlia cLel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1878 h Ym i§RË8 voeB dverleert in dit Hlad Eleetriaohe Drukker k BBÏNKUAN aOON a w Tranderdag yMaart t9f6 COIJRAIVT 3 i© a ws scx i cL v ©rt©aa ti© bla odr C o o oLcu © ara 03=ö etr©lfi ©aa Vereohijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Perfcwntaal I f 1 25 Idem franco per post i 1 50 Het GelUustreerd Zondagsblad 1 5q Idem baxita per post t 9 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by onze Agenten ilen Boekhandel en de Postkantoren PRUS ÖER ApVËRTENTIÊN Van 1 5 gewone regels met bew snummer f 0 B6 Elke regel meer 0 10 r Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tesen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruitbetalisg elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsmimt EN ZOON Telefoon Interc 82 Üi ever8 A ¥ m Telefottn luiere 82 De Oorlog Aan het Westeiyk Front i iiu i r u e U e ct umiuiuijU4J V4u I jjiutttfi iituw In ue MreoK uouftwi vaa Vercliua aUnaetbe m Wo xe afi geiHi eouuiie gobeurteuici vtao iiiiiaug i4t lueuieiL ia i£eii loüf van iea nAdit we a II u o uau p vemoumiewie le liivou utH iroiu guDouibanieenl i iiUuttten vau l onii a Moutwou tuawoüfeif t vüfe eu Xaneaauviile beift barueterdeu be i irau ülit u de tweeteBu UiBrtte uiue vaa de j uiuiicAeLiiueè w r de i uit0Oti f aioti sohijnen ieueieneu ia tiet aUriii makea iit d n blaatt soiBM tea ie i ralbitolw baticnjeai op cte iimutche vet binuangittweBWi in die buurt vaaAr m bpaobi oen Franocb vlie itiuig e uX tiiHfQh vu iSeKuer tot dalen die èjLa baatüée op Ue UulliMhe loopgr kven viel oa taj üet bereiken vautWnKFOBd m brand vloog De Thornftby ÜBa Reuter teiegr uit Londen m Mt Volgeus een Liloyds bencht uni het J ngelnahe sluomBchip Thorwilfa y tol ziukeu gebracht en de gans lie be Ukaniuug gedood of verdronken zijn In den groud geboorde scti ieu Uit Berllju wordt d d i Maart geluetto iJoor onze doikbootcn werOeu twee r ransohe buipknusefra elk iuet vjoikanonnen voor tMvxe en oen gewapend i ngeiwh bewakingsdiooniscaip in de rheemMuoadingi tot 4U en i gebracht in Ue Middellaudscbe Zee werd volgens een oftideel bericht ttit i éi ije de Franflche huljikruiiSer Provence met een troepentranöport vaa IbOO man op weg naar yaloniki in den grond geboord Slechts 6 man aioeten gered lijo Hst irantlche oorlogasohip dat dan en deser aan de Syrisobe kust tot zinkeu gebrapht werd was isuur uit bet rapport van een teruggekeerde duikboot blijkt niet het liuieaobip Suifieu maar de gepantserde kruiser Admiral Chamfir lu Bolgiie Ie Verviere Wegens gebreéï aan grondstoffen ueuoeu ie verviem in de woiindtuuirie alle tabrieken moeten sluiten ue aürieüen van ecnoenen en de efaoeouMeiauneken maKen volgens de Ua TtKxie nogm goede zUten Ue inKoiiiuicu van de wevaisulasbe zijn onueieekenena maar door de tainjke gJiton en de ondersteuning van versewlleone comités slaagt een leder er in rond te komen eu waeht geduUtg op betere dagen Het grauw brood kout thans 0 41 Ir het kilo Wanneer het goed gebaickeu wordt is het eetbaar Debakkers diie Vó2 brooden uit san sakweel nweten maken lalen echtarhunbrood maar even genoeg hft ltlif n watzeer voordeelig is voor de hoaveelüeixl maar vnj nadee lg voor dequa ook HoliandWAe uiteiato luue het fort Bo abourrue en aimWiJi ten Noord Wasten van Verdun het fort Marre Deze beide torten dekfe me eenige werkende wegen naar Pari en IMms De beidie ataönpnnten van de binnenste linie ten Westen van Verdun voimen de beide forten Ohaune en Regret waarvan hAiine onmiddellijk tegenover Regret ligt Hier zijn etectts de groote forten opgesemid voor zoover zij te pijilere van de permaneiste beveatlgingelinie vormen Hat aanleggen van daze werken is in 1814 begonnen Zij zijn eoht r Meedls op de modemoie wi e bemleuwd daar Verdun als het linker vlaugeiatanidpunit van de lijn Verdun Toul door dé Franeldien steeds met de grootste voorziiohligfaeid beiiand dd is Reeds deze Sterke forten geven ®® voorstelling van de kracht van dé vesting Daar komt nog bij dat de tuslscbenruimten ook door werken en b tieri 8ti llingen voortreffelijt géldakt zijn zoodiBt een volkomen samenJiangendé muur om Verjltan gevormd ia Welken omvang de nieuwe bevesllgSng worten hetiben die welhoojdzakelijk uit veieteilclngen van het terrein zullen bedtaan is hier niet bekend Naar gemeld wordt is het foit W ux door de 30 c U mortieren in puin geséhoten Het fort is door de Frai ohe bezetting ontniimd maar de Duitoohera knnnen het fort evenwel niet bereiken 4kw de JraMoben achter het lort zware atukken geSohut lu dtelling hebben g lbracht Eveneens wordt geoneld dal dé voorste wijken van Verdun ook door de zware mortieren der Duileiehere in puin giesoholen zijn iCriJs verrichtin en ter Zee Amerika s rechten Uit l arij j wordt gameid Preddénl Wilson hield een redevoering in de UrivkU nclub waarin hij verklaarde te volharden in zijn baelnit niete priju te geven van de rechten vmi alle Amerikanen ooi te reicwn op schepen toebehoorend aan dé oorlogvoejeoden Hij zedde o a i Indien Amerika hierin toegaf zou het ophouden Amerika te zlju zou bet eindigen de traditie te koesteren en lief te hebben die ons üer doet zijn Amerikanen te wezen Indien wij ons heil zochten ten koste van de mettsohalijkheid dan zou ik gelooven n4j veinst te hebben in de gesciiiedeius van Amerika Wil ün eindigde met dé verklaringi lat tiet even sohandelijk als la zon zijn om roekeiooS te zijn De alag by V pdjua De KreiuBJzeituniS öohnjft dIcU 1 Ma t over de plots©üii e ontdiakicing a a É iQimn i fentenlebladten da die bet keiüfi vaa Verdfun oversohat iat Wij keoneai dieae ta ticdc uit d n UueA ohen velliditoofat Zoodra een plaajs genoanea wis of ze4fe maar in gevaar verkeeixl om gönomea te wofr diCDi verloor se daanmede dbdedijk eèi mdlitaire betoekeiufl ala vesting D t Q manoeuvre herliaalt mea thaiw mét het fort DouaunMni Ër bevoadieni zi dlaar immA kanoöofin nooh maneiehappeo zoo waten thanfl Franache blfJen t vertellen en dfi Timetf iubelt de IhiUdcdier bettbeu een verlaten wenk verovordL Het v alleeai mafr zooidierlin m B aoAAien tijb zooveel moeite betoben getroost om ie traohiten dlit verlaten werk te h rov ren latig gaheel bedïÖ toet de rookwolken van barstend Tpojeeüelen Ook de Fraoaebe forten prepen met bun geSohuX waarvfm Jwt mondÜDglSvnnr ver zioht baar was bl de worSteüog in die in den namildag een breed e kre g van meerdere ilen Van een verlióoga punt kon ft Verdun zien welks omtreldien n i bel bloote oog good zichtbaar war n Hoog boven a loa uit atak ds tot n van de kathedraal Met den kijker kon men zien dat de stad dU haar lotteniii4den van den woedenden dag met schijnlxaar apathische kakmte alwadhlle tol on toe weiajg geleden kad De branden die de laMste dagen gewoed hebben zijn gdbluidht Sleohts in de westelijke wl woedde noeeel brand In de ricbtlng van Dooaémt nil zond een blQicbaar in volle viBjn staand dorp onophoudelijk rookwolken in de Iwihi Hat weer wisselde onopbotjdelljk af tusisohan beldex e zqnneSohSjn ea dichte sneeuwhuiant Schemeriiienn vertejt vau tt n E jg üij Vepctutt forti De permanente fort van Vemdon In die Duilatohe blaflen leest men de volgende beschrijvin van de permanente forten van V dun Op den reohter oever van éi Maas bêvloden zich ongeveer in ee halven cirkelvorm om Verdun faeèn zeven fo behalve Doueimnon p bet ziï4t naar het ZuidOodten aaMtiiitende fort Vaua Deze forten Itti Belleville dat het diditste bij de B s ligt en nW eenige batterijen tMfm Maas aaasluit Verder hel fort Sant MicJiel ten Oo i van Helleville Ten NoordOosten daarvan bevindt zich hel fort Souville da tusHcheo het fort wi Michel en het fort Vaus gelegen is Verder Zuidoodteiijk Ug Tavanne Van tüeruH gaat de boog wederofti naar het Zuid Woeten en worlt voontgozet door bet fort Belrupt dat reödB zuidWiJk van dten weg VanJu ElainMotz gelegen is Terwijl b t reodb genoemde fort Tavannes deEoh weg beaoberpit Het volgende fort is wederom in zuidtooStel e riobting vooruit geeahoven Dit is het fort Ezelliet aan den weg naar FreSne Dan ligt nog ten Zuiden van Vendun aan dé Maas bet fort Audiniville De tueecbenruimten zijn door batterijr hellingen gedekt Buiten dezen halven cirkel liegen weer andere werken Op den linker oever van de Maas liggen op den uitersten gtordei eveneenö ongweer i i den vorm van een halven cirkel de forten Dugny tot besobemilng van den apoorwag naar Toni Tegen het Westen flilnit zich bat fort Landrecourt aan Naar het Noorden volgt nu ten Weöten van Verdun in de UVf Duix che ooaneouoi uièv 1 Maart luidlt Do artiUeno w zaanih dd was ook gitftetreu op deeleu van h front seer levei busoodier vaa de 2ijde van asa and Up verscheideiae plaat0en do iUt de vijaibd wel m waar diaa mee slecbla masleédin maar in 1 IJ esgelxieid in Ohai wgue en ti twben Miaat eu Moesel b aioei i itj Hij bereikle sij doel miert in lucb4g vecbten werd eefn £ ng dobe tweeaékker bij Waenen tot dftlen gteiUK4 t en die üuEitteoden gevagr J ges geiMMoeu Twee Fraoaiahe twefSh cMtkes s werdiea daaf benadan giBh4aH en hij Vaaaponie noordlweet l c van So i09oncr die inaattendiCTii gtiyangen g non en De ineittendien zi W s dood Ëea door den re0 4uiteuaiil Kucèl bedtuur l vhejgtulg met den i t ervHluiUenant HiUber als waamcan r brftcttt een mdUbalre traiuïporttredn dp het tra ot Bea nQiCt k Ju iacQr door boj nen tot Maan en Jbe reed die uit den trein gekomen floldaten aucca voi mei maehlBegewerèn Uver de daoiu begroeide hoogiten due n t Aun oiudootHinng aar Kre ïeJlhault op d Argouaeo iQkeQ gelukte beit pnj vooruit te komen tot Mide op diea vijaml veroverd atoliiibgeii Dtoe waren met aue mid delfliLvaa deu melUngatrijd bevealigd maarzij hadiden vreeseüjk öoder one artSleiievuur te lijdlen gehad en bij b tböBoek begrijpt men dat de bezetüifehaar weerataadBvenmogen verlor hadi Na alle wat men op het we eriwtiig OM aohffdte toe te brengenM OïW van oorlogevernielirtg geziAxHij bereüttff sii doel aicrt X tfiiU Wettt to d nog de aaablik vata litait Er worden witte broodien verkocht voor 1 Ir M de twee kllogr Deose witte en grauwe broeden kan men zich enkel aansöhalfen dbor overieggJng van do idenlttailskaart en van een brocdkuart De priizeu van de gaa en electriciteitavorliobtlng zijn noranaal gebleven De petroleum wordt van dag lot dag Sobaarscher on koSt B tr dé liter Ook hee r Sftn tot kaarsen en wasllchten zijn toevlucht moeten nemen Hat acetyleenllcht wordt ook veel gebruikt hoawel het gevaar opI De daartoe vervaaBUgde vtr De aSag bij Verdluïi De PariifiicAe corr van De Tijd me Van bevoegidie miUtaire zij e vernoen ik db t in dte pog voortwofh ilenden I g van Verdfun die Fraor Mihen 25 00 M jgogevangenen en belanigrilke oorlogBbuit hebben gieiraiaedct Aft generaal Hunribert den verdedigen van Verdun heef4 prasSdeait Poincaré een telegram van gedwkw qa ch geKOnden het dorp Haumont verraaeeod Hier ziet men een nieuwe graM van tantaëtieohe verwoeBtingem die nietmetr te ovortraften ia De plek waar h t ptaataje stond wordt glecbte aangegeven door een ato een ontbegiavan geraamte in dé luoht atekemde reek van brokken mnur die uitgegroeid zij ilet najburige aan de Maaa gelegen dvi p Brabant ie niet minder vermeldVerder gaan we tot de diedlin van de artillerie Daar werd ik getuig van de ui onvermiiadieiiden omvang vftiTdei woedlen der reuaoiifliag öleöhte met moeite kan de Frauiache artUJerie ziob tegenover de onze dtoen geideh ik kou waarnemen bos de t v vaa h t Oouaumont die duidelijk be veiï alle nabunge hoogten uitateeikt ejn die de FranAchen de onzen weer Ëi vijf waniboni e aanvallen hebben tracbten te ontrukken met verdragende kanonnen beechoteoi wondt Op dit oogenbUk grepen ook de vijanidelijke veldlbatterijen in onmiiêd lijk door onze kanonnen lieötrodeai en terwijl het gebeele heuvellaiud ala onder een zware a lboving dreunde en eohAiddo wa de hemel minuten levert FEViLLETQ jaar geleden zagen zij eikaar voor het laatst en toen was Bidhard nog een Schoolknaap renboven wae hij Werling zooveel veranderd in zijn uiteriiik Gerand Heyl nam de vbileven die hij nwest beantwoorden im ging r mee naar de aangrenEtóSe kamer docb zijne woorden de dokter van een moordenaar klonken Uttae Werling no eaniioudeDd in de ooreo De dochter van een rooond naar Dat zou het oordeel van de getiecAe wereld zijn Het geredit de kranten allee klaagde hem aan al moordenaar AMen dachten zeker dat lUJ Hollenberg in kennis had weten te brengen onder voorwende van hem om zijne reis oin de wereld te willen vergeBellen in waarheid echter om zioi toegang totziji huls te ver h i en en den d et l te plegen dien hij t voren beraamd had mei oude kemasaen dtev n van beroep met wie hij in bet tuchthuis jiad geeeten Dit laatste vemweita las hij In een krant Hij bei4iaald het woofd tucfcthnls en de gedachte dieh n daarbij door het hooM ging perflle hem een heeaich g uid vil de keei Hij bevond zich niet meer in e Diengaardesêraat neen hongerig en zonder geld zag bij il 2dv6n inde Frederilultraat staan Vervuld met plaonen van wMmoorfl om aan al zijn lijden een einde te maken Daar lootd raakte plotseling iemand zijn schouder aan hij herkende ham oogenblikkelijk bet was een lotgenoot aan wiens zijde bij in het tucihtJiiuis had gewerkt Duidelijk zag hij thans dat gelaat voor zich bij kon de ruwe stam hooran die hem iets in het oor Vuisterde nog zeer nauwkeurig herinnerde hij zich de woorden Jij bent juist de man dien wij noodig hebben Met wij bedoel ik mijn kameraad Frits Kohaiok enmi zrfven Het is geen zwaar werk behoedt gdecbls een beetje den oimoozele te apelen en een voornaam heer Ie vergezellen abï bij in den nai t naar fatlis terugkeert Hrtnz Weriing Sprong op aloeg met de vuiat oP de tafel en riep De graaf I Of zooals hij zich later liet no ien de prins 1 Zieflie Frit KoMck bijgenaamd Kalmnck I In dat gezedsciiap moeten d e moordenaars gezocht worden I HOOFDSTUK XXXII De oommMaaris Schneider was er herhaalde malen geweest om te hoeren hoe het met zijn broer glngi die bij een laat thui komen waar v kouden was geworden Deze nam toe in beterschap maar op aandringen van zijne vrouw had hij zich zejven toch een paardhgen Neen wij kenden elkaar nog 1 kort dodh nu gevoel ik da ik S 0 f mo9Hi SroaÓ9ri Nadruk verboden 5B Verdwenen Ja veniw B n naar hetacbitvt wegen nKxiiiike fiuuicieeteaan effeoiüden De majoor toondemij zUn atoobeidrtinef Daarin ze thij aUeeuj dat Uj heeoiging om hierof daar een betredckin te ztMikea doeh bet komt mtj voor dathijhooMzakeliik zidi beeft verwijdeni om aanden dmng van ladUge wbuld eiadierete eoUuiowil Kn di ioo e tame ie q wwit zij beeft ilj roede gelMK dvan baar vastere dood Ja He arme niej ie I Haar oom wild bet voor baar verbotgien honden doob in tbotea krijgt aij een krant in banden waarin zij baar eigen brle vindt atgedtrnkt dien lij eenniaal aan baar va bad gie breven o bet is veredbrikkelijk V mobrikkdijk herbaalde de milliennftir en bij Veek een pooe peineend voor zi Daarop wendde bij Ml wf r tot iten jongen man en roeg Waart ge roe haar ver haar beminde met geheel mijn hart Ik hoopte haar eenmaal tot vrouw te krijgen En nu H l fflichtte diep De dochter van een moordenaar Beide liij Kenuwachti O bet iswreed het is vreeedijk I Ik kan hetbijna met gelooven Weder keek Jaime Waller eene wijle voor zi To i sprak bij Ik heb er reed over nagei cjht boe ik die ongcduidcige familie zou kunnen helpen De zoon bljvoorbedd misscliien kan zijn vader hem wel terugvinden als de jonge man dan tot mij komt kan Ik wellicht iste voer hem doen O alu u dat wilde riep Heyl Dat son ze ier een groote geruflt dlling zijn voor óea majoor de armeman is door het verdriet als g 9broken Goed ik laat e beitandeMngvan deze zaalc gkaheei aan u over Zoek dwi jonden man maar op enbreng hem bij mij Dooh ga nu aanmijn brieiven maar dot kennen ze zeker niet dé Koninklijke MnsMsehool Karel ohudde bet hootd Wordt vervolgd Hier zag Hei ik Werling de eerste kans om il Sdntid af te doen aan zijn zwager die zicli bad beiaet met de zong van ijne vrouw en dodhter Hij vreesde niet dat bij door Rifbard zou herkaid worden Zaren